Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ"

Transcript

1

2 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Απνηέιεζκα πνιύρξνλεο επεξείαο Ο ζεξκηδνκεηξεηήο εληαίνπ ηύπνπ Superercal 539 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο καθξόρξνλεο επεξείαο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο κέηξεζεο, ηελ αθξηβή θαη αμηόπηζηε κέηξεζε ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηελ επειημία ζύλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Η πξόζζεηε πξναηξεηηθή ύπαξμε δεύηεξνπ κεηξεηή θαζηζηά ηελ ηαπηόρξνλε κέηξεζε ςύμεο θαη ζέξκαλζεο επίζεο δπλαηή. Ο Supercal 539 θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ μεθάζαξε ηερλνινγηθή ηνπ ππεξνρή, ηελ αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο θαη ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε ην πξόηππν EN1434 πνπ θαιύπηεη ηε ζπκκεηξηθή όζν θαη ηε κε ζπκκεηξηθή εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο. Θεξκηδνκεηξεηήο Supercal 539 Η ζπκπαγήο ζρεδίαζε θαη νη εμειηγκέλεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο απνηεινύλ κέξνο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Supercal 539. Σπλεξγάδεηαη θαη εγθαζίζηαηαη ζε ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. Χάξε ζηηο έσο δπν πξναηξεηηθέο εηζόδνπο παικώλ άιιεο ζπζθεπέο κέηξεζεο όπσο π.ρ. κεηξεηέο λεξνύ κπνξνύλ απιά θαη νηθνλνκηθά λα ελζσκαησζνύλ ζηνλ ίδην κεηξεηή θαη λα απνζηείινπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο κέζσ M-bus ή αζύξκαηα. Οη ζεξκηδνκεηξεηέο Supercal 539 θαιύπηνπλ κε ηε γθάκα ηνπο εγθαηαζηάζεηο κε παξνρέο από 0,6 έσο 2,5 m3/h. Οη Supercal 539 πεξηιακβάλνπλ ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη εηδηθό κελνύ παξνπζίαζεο ησλ ηξερόλησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο. Αμηόπηζηε ιεηηνπξγία γηα ρξόληα ράξε ζηνλ δνθηκαζκέλν κεηξεηή ξνήο Ο κεηξεηήο ξνήο ρξεζηκνπνηεί εηδηθά αλζεθηηθά κεηαιιηθά ξνπιεκάλ. Εμαηηίαο ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη ηεο ζπλαξκνιόγεζεο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα κέηξεζεο, ε αθξίβεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα γηα πνιιά ρξόληα. Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο είλαη πξνηνπνζεηεκέλνο ζην κεηξεηή ξνήο.

3 Δύθνιε πξνζαξκνγή θαη επέιηθηε ρξήζε Εύκολη πποσαπμογή και εςέλικτη σπήση Ο θεπμιδομεηπηηήρ Supercal 539 πποζαπμόζεηαι ζε κάθε πεπιβάλλον και απαίηηζη επικοινωνίαρ: 539 Standard 539 Plus Θέπμανσηρ / Ψύξηρ Θέπμανσηρ / Ψύξηρ Plus Παλμική είζοδορ (E) 2 Παλμικέρ είζοδοι 1 Παλμική είζοδορ Παλμική είζοδορ (E) Παλμική είζοδορ (E) Παλμική έξοδορ (E) Παλμική έξοδορ (E) 2 Παλμικέρ είζοδοι Παλμική έξοδορ (E2) Παλμική έξοδορ (E2) 1 Παλμική είζοδορ M-Bus M-Bus M-Bus M-Bus 2 Παλμικέρ είζοδοι 1 Παλμική είζοδορ Αζύπμαηη επικοινωνία Αζύπμαηη επικοινωνία Αζύπμαηη επικοινωνία Αζύπμαηη επικοινωνία 2 Παλμικέρ είζοδοι 1 Παλμική είζοδορ E = heating energy / E2 = cooling energy Σε όια ηα κνληέια ππάξρεη νπηηθή δηαζύλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο θαη κε ηε βνήζεηα ελόο PC είλαη δπλαηή ε παξακεηξνπνίεζε θαη ε αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζεξκηδνκεηξεηή ρσξίο ζθάικαηα θαη θαζπζηεξήζεηο. Πνιιαπιέο ζπλαηόηεηεο ηξνθνδνζίαο Γηα ηηο εθδόζεηο κε νπηηθή δηαζύλδεζε πνπ δηαζέηνπλ ή δε δηαζέηνπλ παικηθέο εμόδνπο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε κεγαιύηεξεο κπαηαξίαο πνπ εμαζθαιίδεη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κέρξη 10 ρξόληα. Οη εθδόζεηο κε M-bus έρνπλ ηελ πξναηξεηηθή δπλαηόηεηα λα ηξνθνδνηνύληαη από ην θαιώδην ηνπ M-Bus. Η ελζσκαησκέλε κπαηαξία εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ησλ κεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο από ηε γξακκή ηνπ M-Bus. Απόιπηε δηαζθάιηζε ηωλ κεηξήζεωλ ράξε ηε κλήκε EEPROM Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κελπκάησλ ζθάικαηνο απνζεθεύνληαη ζηελ αλεμίηειε κλήκε (EEPROM) θαη θακία απώιεηα δελ επηηξέπεηαη. Μηα θνξά θάζε κέξα θαη όηαλ δηαπηζησζεί απώιεηα ηξνθνδνζίαο νη κεηξήζεηο απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζηελ αλεμίηειε κλήκε EEPROM.

4 ρεδηαζκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη κε απιόηεηα Δείκηηρ Μήνα Ενδείκηηρ ποήρ Υψηλή θεπμοκπαζία Χαμηλή θεπμοκπαζία Ενδείκηηρ επικοινωνίαρ Μενού Service 3 m / h GJ kwh M W h Μονάδα ρεδηαζκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη κε απιόηεηα Με ζθνπό λα δηαβάδεηαη άλεηα από νπνηνλδήπνηε ην Supercal 539 δηαζέηεη επθξηλή θαη κεγάιε LCD νζόλε. Τα επαλάγλσζηα ζύκβνια βνεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ. Η νζόλε κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αζθαιήο αλάγλσζε θάησ από δύζθνιεο ζπλζήθεο. Οη κεηξήζεηο θαηαλάισζεο, όγθνπ θαη ηα κελύκαηα ζθάικαηνο απεηθνλίδνληαη ζηε Standard έθδνζε ζην κελνύ ηνπ πξώηνπ επηπέδνπ. Γηα ηηο εθδόζεηο Plus θαη Θέξκαλζεο/Ψύμεο νη επηπιένλ πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη επίζεο ζην κελνύ ηνπ πξώηνπ επηπέδνπ. Η παξαηεηακέλε πίεζε ηνπ πιήθηξνπ γηα πάλσ από 4sec ελώ βξίζθεζηε ζην πξώην επίπεδν έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηάβαζε εληόο ηνπ κελνύ αλάγλσζεο ησλ κεληαίσλ κεηξήζεσλ. Τόηε νη κεηξήζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ κελώλ απεηθνλίδνληαη κε ην ζηηγκηαίν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ.

5 Πξνζαξκόδεηαη ζε θάζε πεξηβάιινλ επηθνηλωλίαο Γπλαηόηεηεο Γηα ρξήζε ζε ζέξκαλζε, ςύμε ή σο κεηξεηήο ςύμεο/ζέξκαλζεο (πξναηξεηηθά) Τν θαηώθιη επηινγήο ςύμεο ή ζέξκαλζεο κπνξεί λα αιιαρηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Μειεηεκέλνο ζρεδηαζκόο γηα εύθνιε αλάγλσζε θαη ρξήζε. Αλεμίηειε κλήκε EEPROM Απνζήθεπζε κεηξήζεσλ 15 κελώλ Πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο: Αζύξκαηε, Μ-Bus, Οπηηθή, Παικηθή Παικηθέο είζνδνη θαη έμνδνη γηα νηθνλνκηθόηεξε εγθαηάζηαζε Πξναηξεηηθή ηξνθνδόηεζε από ηε γξακκή M-Bus Δηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο 6+1 ρξόληα ή 10+1 ρξόληα κε κεγάιε κπαηαξία Πεξηνξηζκέλεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ώζηε λα ρσξάεη παληνύ Απνδεδεηγκέλα αμηόπηζηνο κεηξεηήο ξνήο Πξνεγθαηεζηεκέλνο αηζζεηήξαο επηζηξνθήο Εγθεθξηκέλε ζπκκεηξηθή θαη κε ζπκκεηξηθή ηνπνζέηεζε αηζζεηεξίσλ Εγθαηάζηαζε ζηελ πξνζαγσγή ή ηελ επηζηξνθή Δπλαηόηεηα απηνδηάγλσζεο ζθαικάησλ θαη επηηήξεζεο ιεηηνπξγίαο Λνγηζκηθό αλάγλσζεο κέζσ PC Μέηξεζε Ρνήο Ολνκαζηηθή Παξνρή Qp m3/h Μέγηζηε Παξνρή Qs m3/h Ειάρηζηε Παξνρή (Οξηδ. Τνπνζ.) l/h Ειάρηζηε Παξνρή (Κάζεηε. Τνπνζ.) l/h Σεκείν Εθθίλεζεο l/h <3 <3 <5 <5 <8 Ολνκαζηηθή Πίεζε bar 16 Πηώζε Πίεζεο mbar Μεηξνινγηθή Κιάζε EN 1434 Class 3 Σνπνζέηεζε Δηάκεηξνο mm Δηάζηαζε Σπλδέζκνπ inches ¾ ¾ ¾ 1 1 Μήθνο mm Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 90 C Μέγηζηε ζεξκνθξαζία (γηα ιίγν ρξόλν) 110 C Μέηξεζε Θεξκνθξαζίαο Αηζζεηήξην Θεξκνθξαζίαο Pt10000 Θεξκνθξαζία (αηζζεη., κεηξεηή) C Θεξκ. Δηαθνξά Εθθίλεζεο 3 75K Όξην Απόθξηζεο 0.5 C

6 Sontex SA CH-2605 Sonceboz Β. ΘΔΟΓΩΡΟΤ-Γ. ΗΓΟΤΜΔΝΙΓΗ Ο.Δ. Κόηξωλνο 27 Αηγάιεω Swiss Made