Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc."

Transcript

1 Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ(-ΤΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συμπληρώθηκε με τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, με εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα το Αρμόδιο Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύμφωνα με μια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται σε εκείνο το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε αυτό το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά, ή στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής CFI ή κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου της Τροποποιητικής Οδηγίας 2010 ΕΔ, στο βαθμό που αυτή έχει ενσωματωθεί στα Σχετικά Κράτη Μέλη) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Σχετικό Κράτος Μέλος και ο όρος 2010 Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ θα σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. 1

2 Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί κινητών αξιών), πλην δυνάμει της εξαίρεσης από ή σε ορισμένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν αποτελούν και δεν έχουν διαφημιστεί ως συμβόλαια πώλησης εμπορευμάτων για προθεσμιακή παράδοση (ή δικαιωμάτων προαίρεσης) υποκείμενα στο Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών για Ανταλλαγή Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και η διαπραγμάτευση στους Τίτλους δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικη Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων υπό τον Νόμο περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το ««Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Αγγλικού Δικαίου και Ονομαστικοί Τίτλοι. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων πέραν των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου και το οποίο πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή CFI και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Επιπλέον, οι παρόντες Τελικοί Όροι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2012, όπως συμπληρώθηκε από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ 1) ημερομηνίας 25 Ιουλίου (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2. (i) Αριθμός Σειράς: EMTN3655 (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησης: 1 3. (i) Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Euro (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: 2

3 (i) Σειρά: Μέχρι EUR (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: Μέχρι EUR Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόμοιων αξιών. 5. Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: EUR1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: EUR (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 8 Αυγούστου 2012 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: Aναφορικά με τις διατάξεις των Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου, η Ημερομηνία Έκδοσης και αναφορικά με τις διατάξεις για τους Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου, η 20 Ιουνίου Ημερομηνία Λήξης: 8 Αυγούστου 2016, Τροποποιημένη Κατόπιν Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Σταθερού και Κυμαινόμενου Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Διακανονιζόμενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: 3 ετησίως Σταθερό Επιτόκιο αναφορικά με κάθε περίοδο εκτοκισμού που εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανόμενης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου μέχρι (αλλά μη συμπεριλαμβανόμενης) της 8 ης Αυγούστου 2013, όπως περαιτέρω ορίζεται υπ αριθμό 17 κατωτέρω. Μετά την ως άνω ημερομηνία, Κυμαινόμενο Επιτόκιο όπως ορίζεται περαιτέρω υπ αριθμό 18 κατωτέρω. 11. Βάση Πληρωμής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονομαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωμής / Εξόφλησης: Οράτε αριθμούς 17 και 18 κατωτέρω. 13. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνομιούχος 3

4 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Ισχύει αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού η οποία εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανόμενης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού σύμφωνα με τις Διατάξεις για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου μέχρι (αλλά μη συμπεριλαμβανόμενης) της 8 ης Αυγούστου 2013-ο Εκδότης θα καταβάλλει το Ποσό Σταθερού Επιτοκίου αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού κάθε Ημερομηνία Καταβολής Σταθερού Επιτοκίου. (i) Επιτόκιο(-α): Οι Τίτλοι θα αποδίδουνε ένα σταθερό επιτόκιο μεταξύ (και συμπεριλαμβανομένου) 3,00 τοις εκατό ετησίως Το Σταθερό Επιτόκιο θα καταβάλλεται σε τετραμηνίες δόσεις. (ii) Ημερομηνία(-ες) Καταβολής τόκων: (iii) Ημερομηνία(-ες) της Τελικής Περιόδου: 8 Νοεμβρίου 2012, 8 Φεβρουαρίου 2013, 8 Μαϊου 2013 και 8 Αυγούστου 2013, υποκείμενη σε τροποποίηση κατόπιν της Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας (καθεμία Ημερομηνία Καταβολής Σταθερού Επιτοκίου) 8 Νοεμβρίου 2012, 8 Φεβρουαρίου 2013, 8 Μαΐου 2013 και 8 Αυγούστου 2013, χωρίς τροποποίηση. (iv) Ποσό Τόκου: EUR7,50 ανά Ποσό Υπολογισμού (το «Ποσό Σταθερού Επιτοκίου») (v) Προεξοφλημένο(α) Ποσό(ά): (vi) Κλάσμα Υπολογισμού Τοκοφόρων Ημερών (KYTH): (vii) Άλλοι όροι αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού του τόκου για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου: 18. Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου 30/360 Iσχύει αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού η οποία εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού αναφορικά με τις Διατάξεις Τίτλων Κυμαινόμενο Επιτοκίου έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της Ημερομηνίας Λήξης. 4

5 (i) Καθορισμένες Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων (ii) Ημερομηνία(-ες) Λήξης Περιόδου Εκτοκισμού 8 Φεβρουαρίου, 8 Μαΐου, 8 Αυγούστου και 8 Νοεμβρίου κάθε έτους από (συμπεριλαμβανομένης) της 8 ης Νοεμβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 ης Αυγούστου 2016, σε κάθε περίπτωση, υποκείμενες σε τροποποίηση βάσει της Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας όπως ορίζεται υπ αριθμό 18 (iii) κατωτέρω (καθεμία Ημερομηνία Καταβολής Κυμαινόμενου Επιτοκίου). 8 Φεβρουαρίου, 8 Μαΐου, 8 Αυγούστου και 8 Νοεμβρίου κάθε έτους από (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 Νοεμβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 Αυγούστου 2016 (iii) Συμφωνία Εργάσιμης Ημέρας Τροποποιημένη Συμφωνία Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας (iv) Τρόπος καθορισμού Επιτοκίου (v) Μέρος υπεύθυνο για τον υπολογισμό του Επιτοκίου (-ων) και/ ή του Ποσού Τόκου(-ων) (εάν διαφορετικό από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού) (vi) Καθορισμός βάσει Δείκτη Οθόνης (Screen Rate) (vii) Καθορισμός βάσει ISDA -Επιλογή Κυμαινόμενου Επιτοκίου -Καθορισμένη Λήξη -Ημερομηνία Καθαρισμού (viii) Περιθώριο(-α) (ix) Ελάχιστο Επιτόκιο(-α) (x) Μέγιστο Επιτόκιο(-α) Υπολογισμός βάσει ISDA Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Εφαρμόζεται EUR-EURIBOR-Reuters 3μηνο Η πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού τοις εκατό ετησίως Δεν εφαρμόζεται 3 τοις εκατό ανά έτος (xi) Κλάσμα Υπολογισμού Ημερών 30/360 (xii) Διατάξεις έκτακτης ανάγκης, στρογγυλοποίησης, παρονομαστή και κάθε άλλος όρος αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού επιτοκίου επί Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, εάν είναι διαφορετικοί από αυτούς που καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Δεν εφαρμόζεται 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 5

6 20. Όροι Τόκου Διπλού Νομίσματος 21. Όροι Τόκου Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισμού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανομίας (Προϋπόθεση 5(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου ή της Προϋπόθεσης 4(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η μέθοδος υπολογισμού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά από δεδουλευμένους τόκους: EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού Όχι: μαζί με το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης, ο δεδουλευμένος τόκος επίσης θα καταβάλλεται. 28. Όροι που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (iii) Δικαίωμα του Εκδότη μεταβάλλει την εκκαθάριση: (iv) Δικαίωμα του Κατόχου μεταβάλλει την εκκαθάριση: 6

7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Ονομαστικοί 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι Κανονισμός S Ενιαίου Ονομαστικού Τίτλου στο όνομα αντιπροσώπου για κοινό μεσεγγυούχο Euroclear και Clearstream, Λουξεμβούργου. 32. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο, TARGET και Νέα Υόρκη 33. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 34. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 35. Τοκομερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ημέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτομέρειες σχετικά με Μερικώς Αποπληρωμένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαμβάνει την Τιμή Έκδοσης και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της μη καταβολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερημένη καταβολή: 37. Λεπτομέρειες σχετικά με Τίτλους Δόσεων: ποσό κάθε Ποσού Δόσης (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέγιστου ή ελάχιστου Ποσού Δόσης), ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: 38. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: Λονδίνο, TARGET και Νέα Υόρκη 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου 40. Εκπρόσωπος κατόχων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται 41. Άλλοι Τελικοί Όροι Δεν εφαρμόζεται 7

8 42. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Citibank, N.A. (GTS) Υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 43. Αποφάσεις: Κάθε ζήτημα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί με άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή με άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο καλεί τη πίστει με τρόπο που είναι εμπορικά εύλογος. ΔΙΑΝΟΜΗ 44 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού Δανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 45. Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 46. Συνολική προμήθεια και έκπτωση: Έως 0,9563 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται από τον Διαπραγματευτή στον/στους Διανομέα/Διανομείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή αυτή επικοινωνώντας με το σχετικό Διανομέα/Διανομείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω, ή με το Διαπραγματευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σημείο 44 ανωτέρω. Επιπροσθέτως την ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ελλάδα με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 2,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Έλληνα Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 8.1 του Μέρους Β κατωτέρω. Επιπλέον της Τιμής Ισπανικής Προσφοράς, ο Ισπανός Διανομέας(-εις) μπορούν να χρεώσουν τους επενδυτές 8

9 στην Ισπανία με αρχική προμήθεια διανομής μέχρι 1,00 τοις εκατό επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Ισπανό Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 8.2 του Μέρους Β κατωτέρω. 47. Περιορισμοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Κανονισμός S Κατηγορία Συμμόρφωσης Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Λεπτομέρειες της/των μη απαλλασσόμενης/ απαλλασσομένων Προσφοράς/ Προσφορών περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 8 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δημόσια προσφορά θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 49. Επιπρόσθετοι Περιορισμοί Πώλησης Δεν εφαρμόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δημόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της Δημόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στη ρυθμισμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύμφωνα με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Inc., της Citigroup Funding Inc και της Citigroup Global Markets Funding Luxembourgh S.C.A. ΕΥΘΥΝΗ 9

10 Ο Εκδότης και ο Εγγυητής CFI αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά με την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του αρμόδιου οργανισμού διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή CFI επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και μπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές, δεν έχουν παραλειφθεί πραγματικά δεδομένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012 Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου με έναρξη από την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το μακροπρόθεσμο/βραχυπρόθεσμο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A-(Αρνητική Πρόβλεψη)/A-2 10

11 (ii) Moody's: Baa2 (Aρνητική Πρόβλεψη)/P- 2 (iii) Fitch: A(Σταθερή πρόβλεψη)/f1 Οι παρούσες αξιολογήσεις και προβλέψεις βασίζονται στην εγγύηση της Citigroup Inc. H Standard & Poors Financial Services LLC (S&P) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ αρ. 1060/2009 (όπως τροποποιήθηκε) (ο Κανονισμός CRA). Οι αξιολογήσεις της S&P προσυπογράφονται από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. Η Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Η Moody s Investors Service, Inc (Moody s) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Moody s προσυπογράφονται από την Moody s Investors Service, Ltd. σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Η Moody s Investors Service Ltd. περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Moody s Investors Service Ltd. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. H Fitch, Inc (Fitch) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Fitch προσυπογράφονται από την Fitch Ratings Limited σύμφωνα με τον Κανονισμό 11

12 CRA. Η Fitch Ratings Limited περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Fitch Ratings Limited μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε αλλαγή κατά την περίοδο ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Οικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) LLC Μια υποχρέωση που αξιολογείται με βαθμό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση παραμένει μεγάλη. Οι αξιολογήσεις μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη ενός σημείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσμη υποχρέωση με την αξιολόγηση 'A-2' από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση είναι ικανοποιητική. Η πρόβλεψη αξιολόγησης της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε μέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι μηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισμό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και/ή βασικές επιχειρηματικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία μεταβολής της αξιολόγησης ή μελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται μια αξιολόγηση που αναμένεται να υποβαθμιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών, Inc Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «Baa» από τη 12

13 Moody's θεωρείται πως είναι μέσηςποιότητας και εκτίθενται σε μεσαίο πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθμητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο μέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-2 (P-2) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από ισχυρή ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά μια γνώμη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης σε μέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η αλλαγή, σε μια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν δεν υπάρχει αλλαγή στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εμπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώμενη από κάποιο γεγονός). Η ένδειξη Αξιολόγηση Υπό Εξέταση υποδεικνύει ότι ο Εκδότης έχει μία ή περισσότερες αξιολογήσεις υπό εξέταση και επομένως παρακάμπτει την ένδειξη πρόβλεψης. Fitch, Inc. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A» από τη Fitch μαρτυρούν προσδοκίες χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει ισχυρή ικανότητα πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτη σε μεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονομικές συνθήκες, σε σχέση με ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθμολογίες. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1» δηλώνουν τη μέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Μια εκτίμηση (πρόβλεψη) αξιολόγησης της Fitch υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία μια αξιολόγηση είναι πιθανόν να κινηθεί σε μια περίοδο ενός έως δύο ετών. Αντανακλούν οικονομικές ή άλλες τάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα προκαλούσαν αντίδραση της αξιολόγησης αλλά που ενδέχεται να το κάνουν εάν αυτές οι τάσεις συνεχίσουν. 13

14 Η πλειονότητα των εκτιμήσεων είναι γενικά «Σταθερές», κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με την παρελθούσα εμπειρία των μεταβολών των αξιολογήσεων για περίοδο ενός μέχρι δύο ετών. «Θετικές» ή «Αρνητικές» εκτιμήσεις δεν σημαίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη και, παρομοίως, αξιολογήσεις «Σταθερές» μπορούν να αναβαθμιστούν ή να υποβαθμιστούν χωρίς την προηγούμενη αναθεώρηση της εκτίμησης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Κατά περίπτωση, όπου η κυρίαρχη τάση έχει ισχυρά, αντικρουόμενα στοιχεία και θετικά και αρνητικά, η εκτίμηση αξιολόγησης μπορεί να περιγραφεί ως «Μεταβαλλόμενη» Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισμό διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν μια εκτίμηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πληρωμών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγματικές ή οι αναμενόμενες μεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη μπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγμάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, μια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με τους Τίτλους. 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(-ΕΣ) Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(-ΩΝ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i)λόγοι για την/τις Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο Βασικό Ενημερωτικό Προσφορά/Προσφορές: Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: ΕUR3,649,000. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο 14

15 Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 5. ΑΠΟΔΟΣΗ (i) Ένδειξη απόδοσης 3,00 τοις εκατό ετησίως αναφορικά με την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 3 ης Αυγούστου 2012 (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της 3 ης Αυγούστου 2013 Όπως ορίζεται ανωτέρω, η απόδοση υπολογίζεται την Ημερομηνία Έκδοσης επί της βάσεως της Τιμής Έκδοσης. Δεν αποτελεί ένδειξη μέλλουσας απόδοσης. 6. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Λεπτομέρειες για παρελθόντα επιτόκια EURIBOR μπορούν να βρεθούν στη σελίδα EURIBOR01 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Γαλλίας (αναφορικά με τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου μόνο), Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Ονόματα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των αρχικών Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών: Παράδοση έναντι πληρωμής Citibank, N.A., υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεμβούργο Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: 15

16 Επωνυμία και διεύθυνση του Γραμματέα: Επωνυμία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16, Frankfurt-am-Main, Γερμανία KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Λουξεμβούργο Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι 16

17 8. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1. Όροι και προϋποθέσεις της ισπανικής προσφοράς: Παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ισπανικής προσφοράς Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων 8.2 Όροι και προϋποθέσεις της ελληνικής μπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται Προσφοράς στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελληνική Δημοκρατία (Ελλάδα) κατά Προσφορά μη απαλλαγής: την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 28 η Ιουνίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 30 ης Ιουλίου 2012 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εμπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαμβάνει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο EUR , o Εκδότης μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν την 3 η Aυγούστου Ο Εκδότης μπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των EUR , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς μειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου. Τιμή Ελληνικής Προσφοράς: Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Διανομέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι EUR1.000 (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς). Επιπρόσθετα της ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του Μέρους Α ανωτέρω. Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε 17

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.099.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σημειώματα αποτελούνται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως "Στοιχεία (Elements)". Αυτά τα Στοιχεία (Elements) απαριθμούνται στις Ενότητες A-E (A.1 E.7). Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα