ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010"

Transcript

1 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Το παρόν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το τμήμα και με την BNP Paribas InstiCash. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να προμηθευθείτε, ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, το πλήρες ενημερωτικό δελτίο της BNP Paribas InstiCash και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις από την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Λουξεμβούργο, τα υποκαταστήματα της BNP Paribas στην Ελλάδα ή απευθείας από την ιστοσελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Νομική μορφή: Φορέας προώθησης: Εταιρεία διαχείρισης: Διαχειριστής: Θεματοφύλακας: Ορκωτός λογιστής: Ελέγχουσα αρχή: Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, SICAV πολλαπλών τμημάτων, η οποία συστάθηκε με απεριόριστη διάρκεια σύμφωνα με το μέρος Ι του νόμου του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (εφεξής ο "Νόμος του 2002"). BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, Παρίσι, Γαλλία BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Λουξεμβούργο BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Παρίσι, Γαλλία BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Λουξεμβούργο PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, 1014 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο Commission de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή επιτήρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα) (www.cssf.lu) 110, route d Arlon, 2991 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Επενδυτικός στόχος Στόχος του BNP Paribas InstiCash EUR είναι η επίτευξη μιας ορισμένης ρευστότητας σε ημερήσια βάση και η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση στον επενδυτή της καλύτερης δυνατής χρηματικής απόδοσης. Επενδυτική πολιτική Το τμήμα BNP Paribas InstiCash EUR επενδύει σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων της χρηματαγοράς και βραχυπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων και, ειδικότερα, πιστοποιητικών κατάθεσης, εμπορικών γραμματίων, εμπορικών χρεογράφων, κρατικών χρεογράφων και ομολογιών αναθεωρήσιμου επιτοκίου. Επίσης, το τμήμα επενδύει σε συμβάσεις αμοιβαίων εκχωρήσεων ή αγοράς και επαναπώλησης ή πώλησης και επαναγοράς συναπτόμενες με

2 συμβαλλομένους πρώτης τάξης, όπως αυτοί ορίζονται στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Επικουρικώς, το τμήμα μπορεί επίσης να διατηρεί μέχρι το 49 % του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστή μορφή. Κατά την απόκτησή τους από το τμήμα, η αρχική ή υπολειπόμενη περίοδος λήξης των τίτλων τους οποίους κατέχει το BNP Paribas InstiCash EUR δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, λαμβανομένων υπόψη των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία συνδέονται ή των όρων που διέπουν τους τίτλους αυτούς. Το BNP Paribas InstiCash EUR μπορεί να επενδύει σε ομολογίες αναθεωρήσιμου επιτοκίου με υπολειπόμενη περίοδο λήξης μέχρι και δύο ετών, εφόσον το επιτόκιο αναφοράς τους προσαρμόζεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των περιόδων λήξης των τίτλων του BNP Paribas InstiCash EUR δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες όσον αφορά την έκθεση στα επιτόκια. Όσον αφορά στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, το BNP Paribas InstiCash EUR επενδύει σε τίτλους με ελάχιστη βαθμολογία Α1 της κλίμακας Standard & Poor's ("S&P") ή Prime-1 της Moody's Investors Service ("Moody's"). Για τους μακροπρόθεσμους τίτλους, το BNP Paribas InstiCash EUR επενδύει σε τίτλους με ελάχιστη βαθμολογία Α της S&P ή Α2 της Moody's. Το ΒΝP Paribas InstiCash EUR μπορεί επίσης να επενδύει σε τίτλους με ισοδύναμη εσωτερική βαθμολογία. Το BNP Paribas InstiCash EUR επενδύει μόνο σε τίτλους εκφραζόμενους σε EUR ή τίτλους με πλήρη κάλυψη σε EUR. Νόμισμα αναφοράς Το τμήμα εκφράζεται σε EUR. Κατατομή (προφίλ) κινδύνων βαθμολογία Το τμήμα εξασφάλισε και θα επιδιώξει να διατηρήσει βαθμολογία AAAm της κλίμακας Standard & Poor's. Αυτή η βαθμολογία βασίζεται σε ανάλυση των επενδυτικών οδηγιών, της διαχείρισης, των επενδυτικών στρατηγικών, των πολιτικών εκμετάλλευσης και των εσωτερικών ελέγχων του τμήματος. Σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων του τμήματος, η εν λόγω βαθμολογία μπορεί να θεωρηθεί ως εκτίμηση της ολικής ασφάλειας του τμήματος. Ο οργανισμός Standard & Poor's αποδίδει τη βαθμολογία ΑΑΑm στα κεφάλαια της χρηματαγοράς για τα οποία κρίνει ότι επιδεικνύουν ικανότητα διατήρησης της αξίας του κεφαλαίου και περιορισμού των κινδύνων απώλειας (ιδίως λόγω επισφαλών απαιτήσεων) άνω του μέσου όρου. Η εν λόγω βαθμολογία δεν αποτελεί εκτίμηση της απόδοσης ενός τμήματος όσον αφορά την αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή, ούτε συνιστά προτροπή για την αγορά, διατήρηση ή πώληση μετοχών, εφόσον δεν αντανακλά την αγοραία τιμή, την τρέχουσα απόδοση ή την καταλληλότητα των τίτλων για ένα δεδομένο επενδυτή. Επίσης, το τμήμα εξασφάλισε και θα επιδιώξει να διατηρήσει βαθμολογία AAAmmf+ της FitchRatings. Η FitchRatings διευκρινίζει ότι η βαθμολογία κεφαλαίων της χρηματαγοράς αποτελεί εκτίμηση της πιστωτικής ποιότητας του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, της ασφάλειας των επενδυμένων κονδυλίων και της σταθερότητας της αξίας ρευστοποίησης. Η εκτίμηση αντανακλά επίσης την πείρα της ομάδας διαχείρισης και την αξιοπιστία του λειτουργικού περιβάλλοντος. Τα κεφάλαια της κατηγορίας AAAmmf+ εμφανίζουν περιορισμένη έκθεση στον κίνδυνο απωλειών οι οποίες συνδέονται με πιστωτικά περιστατικά και εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διατήρησης του επενδυμένου κεφαλαίου όταν επικρατούν δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Τέλος, το τμήμα εξασφάλισε και θα επιδιώξει να διατηρήσει βαθμολογία Aaa/MR1 της κλίμακας Μοody's. Η βαθμολογία Aaa ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο αντανακλά τη σημασία που ο διαχειριστής αποδίδει στην πιστωτική ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Εκτός από την πιστωτική ποιότητα πρώτου επιπέδου του

3 τμήματος, η βαθμολογία MR1 της Moody's ως προς τον κίνδυνο της αγοράς υπογραμμίζει την ικανοποιητική κατατομή ρευστότητας του τμήματος. Οι λοιποί παράγοντες που εξηγούν τη βαθμολογία MR1 ως προς τον κίνδυνο της αγοράς περιλαμβάνουν ειδικότερα την προοπτική ότι η τιμή των μετοχών του τμήματος θα εμφανίζει περιορισμένη μεταβλητότητα. Η αποδιδόμενη στο τμήμα βαθμολογία Aaa της Μοody's ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί εκτίμηση σχετική με την ποιότητα μιας τοποθέτησης που πραγματοποιείται σε μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ, ο οποίος επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα. Η βαθμολογία αυτή δεν αποσκοπεί στην ανάλυση ούτε της μελλοντικής απόδοσης του τμήματος όσον αφορά την εξέλιξη ή μεταβλητότητα της αξίας ρευστοποίησής του, ούτε του επιπέδου της ποσοστιαίας του απόδοσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο που υιοθετεί η Μοody's, η βαθμολογία Aaa που αποδίδεται στο τμήμα επιτρέπει να θεωρείται ότι αυτό έχει την ίδια ποιότητα με τίτλο λήξης 18 μηνών με βαθμολογία Aaa. Εκτός από τη βαθμολογία της πιστωτικής ποιότητας ως προς το ενεργητικό του τμήματος, η Μοody's έχει επίσης αποδώσει στο τμήμα βαθμολογία MR1 για τον κίνδυνο αγοράς βασισμένη σε κλίμακα πέντε επιπέδων. Η εν λόγω βαθμολογία αντιστοιχεί στο μικρότερο κίνδυνο της αγοράς, δεδομένου ότι τα κεφάλαια που είναι λιγότερο ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της αγοράς βαθμολογούνται με MR1 (MR1+ για τα κεφάλαια με σταθερή αξία ρευστοποίησης ή που ικανοποιούν τους σχετικούς ειδικούς περιορισμούς), ενώ τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια βαθμολογούνται με MR5. Κάθε επένδυση σε ένα τμήμα εμπεριέχει κινδύνους. Οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ένα τμήμα υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς. Δεν μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του τμήματος. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι ο επενδυτής θα αναλάβει το σύνολο της αρχικής του επένδυσης στο τμήμα. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέχει στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Κατατομή (προφίλ) επενδυτή Το τμήμα απευθύνεται σε συνετούς επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρήσουν την αξία του κεφαλαίου των επενδύσεών τους και να αποκομίσουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση στη χρηματαγορά. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατηγορίες μετοχών Το τμήμα προσφέρει μετοχές των εξής κατηγοριών: Κατηγορία Πολιτική μερίσματος Διάθεση σε I Κεφαλαιοποίηση Νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε εγγραφές για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού προγράμματος ή ανάλογου συστήματος, καθώς και ΟΣΕ. I T1 Κεφαλαιοποίηση Νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε εγγραφές για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού προγράμματος ή ανάλογου συστήματος, καθώς και ΟΣΕ. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Ι" ως προς το εξής: οι αγορές και εξαγορές καταβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ισχύουσα ημέρα εκτίμησης. I Διανομής (1) Διανομή Νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε εγγραφές για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού προγράμματος ή ανάλογου συστήματος, καθώς και ΟΣΕ. Classic Κεφαλαιοποίηση Νομικά και φυσικά πρόσωπα Classic T1 Κεφαλαιοποίηση Νομικά και φυσικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" ως προς το εξής: οι αγορές και εξαγορές καταβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ισχύουσα ημέρα εκτίμησης. Privilege Κεφαλαιοποίηση Νομικά και φυσικά πρόσωπα

4 Privilege T1 Κεφαλαιοποίηση Νομικά και φυσικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Privilege" ως προς το εξής: οι αγορές και εξαγορές καταβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ισχύουσα ημέρα εκτίμησης. X Κεφαλαιοποίηση Θεσμικούς πελάτες και ΟΣΕ ειδικά εγκεκριμένους από την BNP Paribas InstiCash, καθώς και διαχειριστές, συνδεόμενες με αυτούς εταιρείες, διαχειριστές χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο εντολής για εξατομικευμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου από τους θεσμικούς τους πελάτες. Αυτά τα πρόσωπα και οι θεσμικοί τους πελάτες πρέπει να έχουν ειδική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της BNP Paribas InstiCash. K Κεφαλαιοποίηση Θεσμικούς πελάτες, με τη διαφορά σε σχέση με την κατηγορία "Ι" ότι το ελάχιστο ποσό κατοχής μπορεί να κατανέμεται στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας. K T1 Κεφαλαιοποίηση Θεσμικούς πελάτες, με τη διαφορά σε σχέση με την κατηγορία "Ι" ότι το ελάχιστο ποσό κατοχής μπορεί να κατανέμεται στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Κ" ως προς το εξής: οι αγορές και εξαγορές καταβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ισχύουσα ημέρα εκτίμησης. K Διανομής (1) Διανομή Θεσμικούς πελάτες, με τη διαφορά σε σχέση με την κατηγορία "Ι" ότι το ελάχιστο ποσό κατοχής μπορεί να κατανέμεται στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας. (1) Προκειμένου η καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών διανομής να διατηρείται στην αρχική τιμή αγοράς, προβλέπεται ότι σημαντικό μέρος ή και το σύνολο των καθαρών εσόδων από τις τοποθετήσεις που αποδίδονται στις μετοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας θα ανακοινώνεται καθημερινά ως μέρισμα και θα διανέμεται μηνιαία. Ελάχιστα όρια αγοράς και κατοχής Κατηγορία I I T1 I Διανομής Privilege Privilege T1 Classic Classic T1 X K K T1 K Διανομής Ελάχιστο όριο αρχικής αγοράς και κατοχής μετοχών (1) (2) EUR EUR EUR EUR EUR (3) EUR (3) EUR (3) Ελάχιστο όριο μεταγενέστερων αγορών (1) Για τον προσδιορισμό των ελάχιστων ορίων αγοράς μετοχών, οι εγγραφές για αγορά που προέρχονται από οργανισμούς, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και των οποίων η επωνυμία δηλώνει ότι ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή οι οποίοι διαθέτουν ένα κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων, ομαδοποιούνται. (2) Αν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές, η αξία των οποίων είναι μικρότερη από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο εγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να μετατρέψει τις συγκεκριμένες μετοχές στην επιτρεπόμενη κατηγορία του ίδιου τμήματος η οποία συμφέρει περισσότερο το μέτοχο και στην οποία θα τηρείται το ελάχιστο όριο κατοχής. (3) Το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να κατανέμεται στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας. Έξοδα και προμήθειες Προμήθειες αγοράς, εξαγοράς και μετατροπής Προς το παρόν, δεν παρακρατείται δικαίωμα αρχικής αγοράς, μεταγενέστερων αγορών, εξαγοράς ή μετατροπής.

5 Προμήθεια διαχείρισης και λόγος συνολικής δαπάνης (Total Expense Ratio) (1) Η ετήσια προμήθεια διαχείρισης υπολογίζεται επί της μέσης αξίας του καθαρού ενεργητικού του προηγούμενου μήνα για κάθε κατηγορία/ κλάση μετοχών του τμήματος και καταβάλλεται μηνιαίως στην εταιρεία διαχείρισης. Η αμοιβή των διαχειριστών και, κατά περίπτωση, των υποδιαχειριστών συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια που καταβάλλεται στην εταιρεία διαχείρισης. Κατηγορία Ανώτατο όριο προμήθειας διαχείρισης (2) Ανώτατο όριο λοιπών εξόδων (3) Λόγος συνολικής δαπάνης για τη χρήση I 0,15% 0,10% 0,16% I T1 0,15% 0,10% - I Διανομής 0,15% 0,10% 0,16% Privilege 0,25% 0,25% 0,40% Privilege T1 0,25% 0,25% - Classic 0,35% 0,35% 0,65% Classic T1 0,35% 0,35% - X 0% 0,10% 0,08% K 0,10% 0,10% - K T1 0,10% 0,10% - K Διανομής 0,10% 0,10% - (1) Ο TER αντιστοιχεί στο άθροισμα της προμήθειας διαχείρισης και των λοιπών εξόδων της χρήσης ως ποσοστό του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού της κατηγορίας. (2) Υπολογίζεται επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού κάθε κατηγορίας μετοχών κατά τον προηγούμενο μήνα. Η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει τις αμοιβές των διαχειριστών και των ενδεχόμενων υποδιαχειριστών. (3) Περιλαμβάνεται το σύνολο των λοιπών εξόδων (ορκωτός λογιστής, δημοσίευση των καθαρών αξιών ενεργητικού, τέλος συνδρομής κ.λπ.) και των προμηθειών (Θεματοφύλακα, Εταιρείας Διαχείρισης κ.λπ.), εκτός των εξόδων και προμηθειών που σχετίζονται με τις συναλλαγές. Καθαρή αξία ενεργητικού Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή κάθε κατηγορίας, κλάσης ή τμήματος υπολογίζεται κάθε Ημέρα εκτίμησης. Μία ημέρα εκτίμησης αντιστοιχεί σε κάθε πλήρη ημέρα της εβδομάδας, την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για το κοινό και στο Παρίσι και στο Λουξεμβούργο, εκτός (i) Σαββάτου και Κυριακής και (ii) των ημερών για τις οποίες η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώθηκε εγκαίρως σχετικά με το έκτακτο κλείσιμο των τραπεζών στο Παρίσι και/ή στο Λουξεμβούργο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των καθαρών αξιών ενεργητικού στην έδρα της BNP Paribas InstiCash, από την Εταιρεία Διαχείρισης και τις τράπεζες που ενεργούν ως φορείς πληρωμών. Εγγραφές για αγορά και εξαγορές Οι μετοχές αυτού του τμήματος μπορούν να εκδίδονται και να εξαγοράζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού της αντίστοιχης Ημέρας εκτίμησης. Ώρα συγκέντρωσης εντολών εγγραφής και ώρα Λουξεμβούργου, κάθε Ημέρα εκτίμησης εξαγοράς Τιμή Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή υπολογιζόμενη την Ημέρα εκτίμησης Ημερομηνία εξόφλησης τιμής Ημέρα εκτίμησης Μετατροπές Για τη μετατροπή μετοχών ισχύουν όλοι οι όροι που αφορούν τις αγορές και εξαγορές μετοχών. Δεν επιτρέπεται συνολική ή μερική μετατροπή μετοχών ενός τμήματος σε μετοχές άλλου τμήματος.

6 Η μετατροπή μετοχών μιας κατηγορίας/ κλάσης ("αρχική κατηγορία") σε μετοχές άλλης κατηγορίας/ κλάσης ("νέα κατηγορία/ κλάση") του ίδιου τμήματος αναλύεται ως πράξη ταυτόχρονης εξαγοράς μετοχών από την αρχική κατηγορία/ κλάση και εγγραφής για αγορά μετοχών από τη νέα κατηγορία/ κλάση. Η μετατροπή μετοχών σε άλλη κατηγορία ή κλάση στο πλαίσιο του ίδιου τμήματος επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι που ισχύουν για τη νέα κατηγορία ή κλάση (ελάχιστο όριο επένδυσης, εγκεκριμένοι επενδυτές κ.λπ.). Φορολογία Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η BNP Paribas InstiCash δεν υπόκειται, στο επίπεδό της, σε κανένα φόρο εκτός από το ετήσιο τέλος συνδρομής (0,01% ετησίως επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού, υπολογιζόμενο και καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο, με εξαίρεση τις κατηγορίες "I", "I Διανομής", "I T1", "X", "K", "K T1" και "K Διανομής" για τις οποίες ο συντελεστής είναι 0%) και τις παρακρατήσεις στην πηγή για τα αλλοδαπής προέλευσης εισοδήματά της. Από την 1 η Ιουλίου 2005, σύμφωνα με το νόμο της 21ης Ιουνίου 2005 του Λουξεμβούργου με τον οποίο μεταφέρθηκε στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου η οδηγία 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ισχύει παρακράτηση στην πηγή για την καταβολή εσόδων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων από φορέα πληρωμών στο Λουξεμβούργο υπέρ των πραγματικών δικαιούχων, φυσικών προσώπων που κατοικούν και φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Λουξεμβούργο, αυτού του είδους τα έσοδα υπόκεινται σε παρακράτηση στην πηγή ίση με 20% ως τις 30 Ιουνίου 2011 και 35% από την 1 η Ιουλίου Οι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν οι ίδιοι τις δηλώσεις, στις οποίες ενδεχομένως υποχρεούνται στο κράτος της φορολογικής τους κατοικίας. Ποσοστιαίος ρυθμός ανακύκλωσης χαρτοφυλακίου (PTR) % (1) Ο PTR ενός ΟΣΕΚΑ ισούται με το λόγο μεταξύ: α) της διαφοράς μεταξύ αφενός του αθροίσματος των αγορών και πωλήσεων τίτλων του χαρτοφυλακίου και αφετέρου του αθροίσματος των αγορών και εξαγορών μετοχών του τμήματος β) του μέσου καθαρού ενεργητικού του τμήματος. Η δεδομένη τιμή του PTR δεν προδικάζει τους μελλοντικούς ρυθμούς ανακύκλωσης του χαρτοφυλακίου. Εξάλλου, η επενδυτική πολιτική του τμήματος προβλέπει επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμους τίτλους, πράγμα που συνεπάγεται σημαντική ανακύκλωση των τίτλων του χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός ανακύκλωσης του χαρτοφυλακίου του τμήματος δεν αποτελεί για τον επενδυτή αντιπροσωπευτικό δεδομένο. (1) Στις 31 Μαΐου Ο PTR υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, επικοινωνήστε με την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange ή απευθυνθείτε στα υποκαταστήματα της BNP Paribas στην Ελλάδα. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κατηγορία I 2,80% 3,96% 4,38% 1,18% I T

7 I Διανομής - 3,98% 4,38% 1,18% Privilege 2,59% 3,70% 4,12% 0,95% Privilege T Classic 2,35% 3,44% 3,86% 0,70% Classic T X 2,91% 4,06% 4,46% 1,25% K K T K Διανομής Οι αποδόσεις υπολογίζονται σε ετήσια βάση και δεν περιλαμβάνουν έξοδα. Ωστόσο, στον υπολογισμό τους δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προμήθειες ή έξοδα που πρόκειται ενδεχομένως να εισπραχθούν κατά την έκδοση ή την εξαγορά των μετοχών. Οι επενδύσεις της SICAV υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς και, συνεπώς, οι επενδυτές διατρέχουν τον κίνδυνο να παραλάβουν μικρότερο ποσό σε σχέση με την αρχική επένδυση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προδικάζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα. Δεν παρατίθενται στοιχεία απόδοσης για την κατηγορία "I Διανομής" για το 2006, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ενεργοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2006.

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα