Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις."

Transcript

1 Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος (Υπ αρ. 2) επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου Επιτοκίων ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων Range Accrual μέχρι του ποσού των USD με λήξη το Δεκέμβριο 2019 στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. Οποιοδήποτε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) (β) στις Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στο στοιχείο 8 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 8 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο, ή άλλως σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά. Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, (συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που έγιναν με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ (η Τροποποιητική Οδηγία 2010 ΕΔ), στο βαθμό που αυτές οι τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στα Σχετικά Κράτη Μέλη). Οι Τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου. Οι Τίτλοι προσφέρονται και πωλούνται εκτός των ΗΠΑ σε πρόσωπα που δεν εδρεύουν ή κατοικούν στις ΗΠΑ βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών (o Κανονισμός S) και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S. Κάθε αγοραστής των Τίτλων ή οποιοσδήποτε με έννομο συμφέρον επί των Τίτλων θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει και συμφωνήσει ότι βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ και ότι δεν εδρεύει ή κατοικεί εντός των ΗΠΑ και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσει, ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους Τίτλους ή το οποιοδήποτε έννομο συμφέρον απορρέει από αυτούς εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ, εκτός από τον Εκδότη ή πρόσωπο συνδεδεμένο με τον Εκδότη. Οι Τίτλοι δεν αποτελούν και δεν έχουν διαφημιστεί ως συμβόλαια πώλησης εμπορευμάτων για προθεσμιακή παράδοση (ή δικαιωμάτων προαίρεσης) υποκείμενα στο Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών για Ανταλλαγή Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και η διαπραγμάτευση στους Τίτλους δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικη Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων υπό τον Νόμο 1 Οι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ενημερώνονται ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος (Υπ αρ. 2) (όπως εξηγείται παρακάτω) 1

2 περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. τις ««Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τους Τίτλους - Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι αγγλικού Δικαίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων» και του Παραρτήματος Αποτίμησης και Διακανονισμού και του Παραρτήματος Δείκτη Αναφοράς που ισχύει για το Δείκτη Αναφοράς στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και των Συμπληρωμάτων 1, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του Άρθρου 5.4. της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο και πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως συμπληρώθηκε 1. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τα Συμπληρώματα 1 είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie). Επιπλέον, οι παρόντες Τελικοί Όροι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie). Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο Επιτοκίων της Citigroup Inc. αναφορικά με το Πρόγραμμα ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2013, όπως συμπληρώθηκε από Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ. 1) ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2013 (το «Συμπλήρωμα Υπ αρ. 1») και από το Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ. 2) ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 (το «Συμπλήρωμα Υπ αρ. 2», και μαζί με το Συμπλήρωμα (Υπ αρ. 1) τα «Συμπληρώματα») (i) Εκδότης: Citigroup Inc. (ii) Εγγυητής: 2. (i) Αριθμός Σειράς:: (ii) Αριθμός Τμήματος: 1 (iii) Ημερομηνία κατά την οποία οι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελέσουν ενιαία Σειρά: Δεν εφαρμόζεται 3. Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Δολάριο ΗΠΑ (USD) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: Μέχρι USD Αναμένεται ότι το τελικό 2

3 Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Έκδοσης θα δημοσιευτεί από τον Εκδότη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie) την ή περί την 10η Δεκεμβρίου 2013 (ii) Tμήμα Τιτλοποίησης: Μέχρι USD Αναμένεται ότι το τελικό Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Έκδοσης θα δημοσιευτεί από τον Εκδότη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie) την ή περί την 10η Δεκεμβρίου Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες:: USD1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: USD (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 13 Δεκεμβρίου 2013 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Εκτοκισμού: Ημερομηνία Έκδοσης 8. Ημερομηνία Λήξης: 13 Δεκεμβρίου 2019, υποκείμενη σε τροποποίηση σύμφωνα με τη Συνθήκη της Τροποποιημένης Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας 9. Είδος Τίτλων: Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου και Εύρους Δεδουλευμένων Τόκων (Range Accrual) 10. Μεταβολή Είδους Τίτλου: Δεν εφαρμόζεται Οι Τίτλοι μπορεί να είναι του ενός ή και περισσοτέρων του ενός είδους όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω και καθορίζεται περαιτέρω στη συνέχεια. 11. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης (Put/Call Options): Δικαίωμα Εξαγοράς από τον Εκδότη όπως ορίζεται στο στοιχείο 16(i) παρακάτω 12. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς του Συμβολαίου Εγγύησης της CGMFL: Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 13. Όροι Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Εφαρμόζονται-οι διατάξεις του Παραρτήματος Αποτίμησης και Διακανονισμού εφαρμόζονται (με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε οποιοδήποτε σχετικό Προσάρτημα Δείκτη Αναφοράς) 3

4 (i) Υποκείμενη Αξία: (A) Περιγραφή της Υποκείμενης Αξίας ή των Υποκείμενων Αξιών (B) Ταξινόμηση (Γ) Ηλεκτρονική Σελίδα «USD-LIBOR-BBA» (το οποίο είναι το επιτόκιο κατάθεσης σε Δολάρια ΗΠΑ για περίοδο 3 μηνών. Επιτόκιο Σελίδα Reuters: LIBOR01 (ii) Πληροφορίες αναφορικά με κάθε Δείκτη Αναφοράς Επιτόκιο(-α) (Α) Ημερομηνία Αποτίμησης (Β) Προγραμματισμένης Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης 11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου Η ημέρα κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες είναι ανοιχτές για γενικές εμπορικές συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών σε συνάλλαγμα και ξένες ισοτιμίες) στο Λονδίνο. (iii) Επιλογές αναφορικά με κάθε είδος Υποκείμενης Αξίας Επιτόκιο(α) (Α) Κριτήρια Υποκατάστασης ISDA: I. Επιλογή Κυμαινόμενου Επιτοκίου Εφαρμόζονται USD-LIBOR-BBA II. Καθορισμένη Λήξη 3 μήνες (Β) Όροι Διόρθωσης: (iv) Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης (v) Γεγονός Πρόωρης Λήξης λόγω Διακοπής για αντιστάθμιση κινδύνου 29 Νοεμβρίου 2013 Εφαρμόζεται 4

5 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ 14. Όροι σχετικοί με τόκους Εφαρμόζεται (i) (Α) Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Επιτόκιο Ποσό τόκων Σπασμένο Ποσό(ά) (broken amount) Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων για τις οποίες εφαρμόζονται οι όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου I. Δεδουλευμένοι Τόκοι II. Τίτλοι Range Accruals III. Ημερομηνία(-ες)Λήξης Περιόδου Εκτοκισμού IV. Κλάσμα υπολογισμού Ημερών Εφαρμόζεται 2,50 τοις εκατό ετησίως 13 Μαρτίου, 13 Ιουνίου, 13 Σεπτεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου κάθε έτους από την (και συμπεριλαμβανομένης) 13 Μαρτίου 2014 έως και την 13η Δεκεμβρίου 2019, προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Συνθήκη Τροποποιημένης Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας Εφαρμόζεται Εφαρμόζεται (Βλ. παρακάτω την παράγραφο (iv) 13 Μαρτίου, 13 Ιουνίου, 13 Σεπτεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχής γενομένης από την (συμπεριλαμβανομένης και της) 13 η Μαρτίου 2014 έως και την 13η Δεκεμβρίου 2019, μη προσαρμοσμένες i. 30/360 για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού που εμπίπτει στην περίοδο από (συμπεριλαμβανομένης και της) την 13 η Δεκεμβρίου 2013 έως την 13η Δεκεμβρίου 2014 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής ii. 30/360 επί το Επιτόκιο Accrual για όλες τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού (Β) Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου (Γ) Όροι Τίτλων Πληθωρισμού (Δ) Όροι Τίτλων Πληθωρισμού Ημερήσιας Αναφοράς (DIR) (Ε) Όροι Τίτλων καμπύλης επιτοκίων CMS (ii) Όροι Υποκείμενης Αποτίμησης Επιτοκίου Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 5

6 (iii) Όροι Τίτλων Αντιστρόφως Κυμαινόμενου Επιτοκίου (iv) Όροι Τίτλων Range Accrual Δεν εφαρμόζεται Εφαρμόζονται για την Περίοδο Εκτοκισμού από, και συμπεριλαμβανομένης της, 13 Δεκεμβρίου 2014 και για κάθε επόμενη περίοδο εκτοκισμού I. Περίοδοι Εκτοκισμού και/ή Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων για τις οποίες ισχύουν II. Επιτόκιο III. Παρατήρηση Αναφοράς IV. Φράγμα Τιμής V. Κατώτατο Όριο Επιλογή: VI. Ανώτατο Όριο 13 Μαρτίου, 13 Ιουνίου, 13 Σεπτεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχής γενομένης από την (συμπεριλαμβανομένης και της) 13η Μαρτίου 2015 έως και την 13 η Δεκεμβρίου 2019, προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Συνθήκη Τροποποιημένης Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας 2,50 τοις εκατό ετησίως Επιτόκιο Αναφοράς Δεν υπάρχει Μηδέν τοις εκατό ετησίως Πάνω από και ίσον με το Κατώτατο Όριο (i) Όσον αφόρα Περιόδους Εκτοκισμού που εμπίπτουν στην περίοδο από, και συμπεριλαμβανομένης, την 13 η Δεκεμβρίου 2014 έως την 13 η Δεκεμβρίου 2015 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής: 2,00 τοις εκατό. (ii) Όσον αφόρα Περιόδους Εκτοκισμού που εμπίπτουν στην περίοδο από, και συμπεριλαμβανομένης, την 13η Δεκεμβρίου 2015 έως την 13η Δεκεμβρίου 2016 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής: 3,00 τοις εκατό (iii) Όσον αφόρα Περιόδους Εκτοκισμού που εμπίπτουν στην περίοδο από, και συμπεριλαμβανομένης, την 13η Δεκεμβρίου 2016 έως την 13η Δεκεμβρίου 2018 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής: 4,00 τοις εκατό (iv) Όσον αφόρα Περιόδους Εκτοκισμού που εμπίπτουν στην περίοδο από, και συμπεριλαμβανομένης, την 13η Δεκεμβρίου 2018 έως την 13η Δεκεμβρίου 2019 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής: 4,50 τοις εκατό. 6

7 Επιλογή: VII. Ημερολογιακές ή Εργάσιμες Ημέρες VIII. Ορισμός Εργάσιμης Ημέρας (για την Ημερομηνία Αποκοπής Δεδουλευμένων-Accrual) Κάτω από και ίσον με το Ανώτατο Όριο Ημερολογιακές Η ημέρα κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες είναι ανοιχτές για γενικές εμπορικές συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών σε συνάλλαγμα και ξένες ισοτιμίες) στο Λονδίνο. IX. Επιτόκιο Αναφοράς USD-LIBOR-BBA X. Επιτόκιο Αναφοράς Νο2 Δεν εφαρμόζεται XI. Αναφορά φράγματος Δεν εφαρμόζεται XII. Ο Καθορισμένος Αριθμός σε σχέση με την Ημερομηνία Αποκοπής Δεδουλευμένων (ο «Καθορισμένος Αριθμός» είναι ο συγκεκριμένος αριθμός ημερολογιακών ή Εργάσιμων Ημερών, που προηγούνται της τελευταίας ημέρας της Περιόδου Εκτοκισμού και θα είναι πέντε σε περίπτωση που δεν καθορίζεται. XIII. XIV. XV. Κάποιο ή Όλα Ελάχιστο Επιτόκιο Μέγιστο Επιτόκιο Παρόλο που ισχύουν οι «ημερολογιακές» ημέρες, η Ημερομηνία Αποκοπής Δεδουλευμένων θα είναι 4 Εργάσιμες Ημέρες και για κάθε ημερολογιακή ημέρα από (και συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Αποκοπής Δεδουλευμένων έως και την τελευταία ημέρα της εκάστοτε Περιόδου Εκτοκισμού, η Ημερομηνία Αποκοπής Δεδουλευμένων θα είναι η Ημερομηνία Παρατήρησης Επιτοκίου για κάθε τέτοια ημέρα και ανάλογα θα ισχύουν και οι άλλες σχετικές διατάξεις του Όρου 4 (Τίτλοι Range Accrual) στο Παράρτημα Αποτίμησης και Διακανονισμού. XVI. XVII. Ελάχιστο Ποσό Τόκων Μέγιστο Ποσό Τόκων (v) (vi) Όροι Τίτλων Digital Όροι Τίτλων Digital Band (vii) Όροι Τίτλων Spread ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ 15. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 7

8 ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 16. Όροι Εξόφλησης (i) Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη A. Προαιρετική(-ές)Ημερομηνία(-ες) Εξόφλησης B. Προαιρετικό Ποσό Εξόφλησης C. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης Ι. Ελάχιστο Ποσό Εξόφλησης ΙΙ. Μέγιστο Ποσό Εξόφλησης D. Περίοδος Ειδοποίησης Ισχύει Κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου μετά και την 13η Δεκεμβρίου Δολάρια ΗΠΑ ανά Ποσό Υπολογισμού Το νωρίτερο 5 Εργάσιμες Ημέρες (ii) Δικαίωμα πώλησης επενδυτή (iii) Ποσό Εξόφλησης (iv) Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης Δολάρια ΗΠΑ ανά Ποσό Υπολογισμού Εύλογη Αγοραία Τιμή ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ SWITCHER 17. Επιλογή Switcher ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 18. Μορφή Τίτλων: Ονομαστικοί Τίτλοι 19. Νέος Ενιαίος Τίτλος/Νέα Δομή Φύλαξης: 20. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο και Νέα Υόρκη Κανονισμός S Ενιαίου Ονομαστικού Τίτλου στο όνομα αντιπροσώπου για κοινό μεσεγγυούχο Euroclear και Clearstream, Λουξεμβούργου. 21. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 22. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): Λονδίνο και Νέα Υόρκη 23. Διατάξεις μεταβολής ονομαστικής αξίας: 8

9 24. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 25. Διακοπή Υλοποίησης) Δεν εφαρμόζεται 26. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Citibank N.A υποκατάστημα Λονδίνου (ενεργώντας μέσω του γραφείου Παραγώγων Επιτοκίων στο Λονδίνο (ή το/την οποιο(α)δήποτε τμήμα/ομάδα) στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 27. Αποφάσεις: Εμπορικές Αποφάσεις Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα 9

10 ΜΕΡΟΣ Β - ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Έγκριση εισόδου εισαγωγής σε χρηματιστήριο και διαπραγμάτευση 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου εισαγωγής και διαπραγμάτευσης στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας με έναρξη από ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης και διαπραγμάτευσης Οι Τίτλοι δεν έχουν αξιολογηθεί 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων», εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της Προσφοράς. 4. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i) Λόγοι για την Προσφορά: (ii) Εκτιμώμενα Καθαρά Έσοδα: (iii) Εκτιμώμενα Συνολικά Έξοδα: 5. ΑΠΟΔΟΣΗ Ένδειξη απόδοσης Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο τμήμα Δ.1-Περιγραφή της Citigroup Inc. στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ποσό ίσο με το τελικό Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Έκδοσης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. Περίπου ΕUR (τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) Όσον αφορά την Περίοδο Εκτοκισμού που εμπίπτει στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) 13η Δεκεμβρίου 2013 έως 13η Δεκεμβρίου 2014 αλλά μη συμπεριλαμβανομένης αυτής, η απόδοση θα είναι 2,50 τοις εκατό ετησίως. Όσον αφορά τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού, η απόδοση θα εξαρτάται από το εύρος δεδουλευμένων και θα είναι μεταξύ 0,00 και 2,50 τοις εκατό ετησίως. Υπολογισμένη με βάση την Ημερομηνία Έκδοσης σε μηνιαία 30/360 μη αναπροσαρμοσμένη βάση από την Ημερομηνία Έκδοσης. Η απόδοση έχει υπολογιστεί με βάση την Ημερομηνία Έκδοσης και με βάση την Τιμή Έκδοσης. Δεν αποτελεί εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης. 6. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(-ΕΣ) Λεπτομέρειες για τις ιστορικές τιμές των τιμών του LIBOR μπορούν να ληφθούν από τη σελίδα του Reuters LIBOR01. 10

11 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: Κοινός Κωδικός : CUSIP: WKN: Valoren: Σύστημα συμψηφισμού εκτός από το Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφύλακα, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Ονόματα και διεύθυνση του Σουηδικού Εκδότη και Εντεταλμένου Οργανισμού Πληρωμών (εάν υφίσταται): Ονόματα και διεύθυνση του Φινλανδικού Εκδότη και Εντεταλμένου Οργανισμού Πληρωμών (εάν υφίσταται) Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: 8. ΔΙΑΝΟΜΗ XS Παράδοση έναντι πληρωμής. (i) Μέθοδος διανομής: Μη κοινοπρακτική Όχι. Παρότι η προκαθορισμένη επιλογή είναι «Όχι» κατά την ημερομηνία των παρόντων Τελικών Όρων, σε περίπτωση που στο μέλλον τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι Τίτλοι να τυγχάνουν εφαρμογής, τότε οι Τίτλοι μπορούν να κατατεθούν σε κάποιον από τους Διεθνείς Κοινούς Θεματοφύλακες. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Τίτλοι θα αναγνωρίζονται τότε, και για όλη την περίοδο μέχρι τη λήξη τους, σαν επιλέξιμοι προς ενεχυρίαση για την οικονομική πολιτική και τις ημερήσιες πιστωτικές λειτουργίες του Ευρωσυστήματος. Τέτοια αναγνώριση θα εξαρτάται από την ΕΚΤ και εφόσον αυτή έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος. (ii) Σε περίπτωση κοινοπρακτικής διανομής, ονόματα και διευθύνσεις του Επικεφαλής Διαχειριστή και των άλλων Διαχειριστών και Δεν εφαρμόζεται 11

12 συνεισφερόντων στην κοινοπραξία: (iii) (iv) Ημερομηνία Συμφωνίας Εγγραφής: Διαχειριστής σταθεροποίησης τιμής (εάν υφίσταται): Δεν εφαρμόζεται (v) Σε περίπτωση μη-κοινοπρακτικής διανομής, όνομα και διεύθυνση του Χρηματιστή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο, E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο (vi) (vii) Συνολικές προμήθειες και παραχωρήσεις Περιορισμοί Πώλησης στην Ελβετία Μέχρι 3,50 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου που αποτελείται από την αρχική προμήθεια διανομής καταβλητέα στον Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω προμήθεια επικοινωνώντας με τον Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα ή Χρηματιστή στην(-ις) αντίστοιχη(-ες) διεύθυνση(-εις) που ορίζεται(-ονται) στο παρόν. Επιπλέον της Τιμής Ελληνικής Προσφοράς, ο Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων δύναται να χρεώσει τους επενδυτές στην Ελλάδα μία επιπλέον προμήθεια συμμετοχής της τάξεως του 3,50 τοις εκατό επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω προμήθεια επικοινωνώντας με τον Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα στην(-ις) διεύθυνση(-εις) που ορίζεται(- ονται) στο παρόν. (viii) Μη-απαλασσόμενη προσφορά Η προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων μπορεί να γίνει από τον Χρηματιστή και την Citibank International PLC, Υποκατάστημα Ελλάδας δηλ. τον Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα, εκτός από τα οριζόμενα στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας περί ενημερωτικού Δελτίου, κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) την 1 η Νοεμβρίου 2013 έως και την 29 η Νοεμβρίου 2013 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Σε περίπτωση που ο Εκδότης λάβει προεγγραφές για Τίτλους Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου USD , τότε θα μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς και πριν την 29 η Νοεμβρίου Σε περίπτωση κλεισίματος της Περιόδου Ελληνικής Προσφοράς νωρίτερα, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα πρέπει να το ανακοινώσει στον διαδικτυακό 12

13 (ix) Γενική Συναίνεση: τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie). Προσφορές (αν υπάρχουν) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός της επικράτειας ή των επικρατειών αυτού της Δημόσιας Προσφοράς θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) νοείται(-ούνται) ο/οι Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) νοείται(-ούνται) ο/οι Ελληνικός(-οί) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) Επικράτεια(ες) Δημόσιας Προσφοράς νοείται η Ελλάδα. Βλ. επίσης και την παράγραφο 8 των Όρων και Προϋποθέσεων της Προσφοράς παρακάτω, (x) Άλλες προϋποθέσεις για συναίνεση 9. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τιμή Προσφοράς: Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Προσφορά: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Εξουσιοδοτημένο Αρχικό Προσφέροντα στους Επενδυτές στην Ελλάδα (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς) είναι USD Επιπρόσθετα της Ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Αρχικός Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 7(vi) του Μέρους B ανωτέρω. Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με δικό τους κίνδυνο τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie). 13

14 Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον Έλληνα Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα σχετικά με το πότε ο Έλληνας Αρχικός Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον Έλληνα Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα. Ο Εκδότης μπορεί να απορρίψει αιτήσεις και/ή να δεχθεί προεγγραφές προς αγορά τίτλων που θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των USD , όπως εξηγείται παρακάτω. Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. αιτήσεις στο Επομένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μην εκδοθεί σε έναν αιτούμενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθμός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση (ή και κανένας Τίτλος). Σε περίπτωση που ο Εκδότης περιορίσει αιτήσεις, οι Τίτλοι θα κατανεμηθούν αναλογικά με την προεγγραφή του κάθε επενδυτή ως προς το συνολικό αριθμό Τίτλων για τους οποίους έχουν προεγγραφεί όλοι οι επενδυτές. Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) στους αιτούντες το αργότερο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της Περιόδου Ελληνικής Προσφοράς. Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων 14

15 ποσού USD και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ή το μέγιστο ποσό αίτησης: Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: Τρόπος και Ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Προσφοράς: Ο Εκδότης είτε θα δημοσιεύσει νέους τελικούς όρους αναφορικά με κάθε αύξηση του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ή θα δημοσιεύει σχετικό συμπλήρωμα στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie) Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι USD3.000 Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό άυλων κινητών αξιών κάθε αγοραστή μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης αναφορικά με το Συμπλήρωμα υπ αρ. 5 επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και το Συμπλήρωμα επί των Τίτλων την Ημερομηνία Έκδοσης. Ο Εκδότης θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της Προσφοράς στο δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (www.centralbank.ie). Διαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητα των δικαιωμάτων προεγγραφής και χειρισμός των δικαιωμάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Πιθανή κράτηση τμήματος σειράς ή τμημάτων σειράς για συγκεκριμένες χώρες: Διαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά με το κατανεμηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν δοθεί ειδοποίηση: Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή αγοραστή: Οι αιτούντες θα ενημερωθούν απευθείας από τον Έλληνα Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα για την επιτυχία της αίτησής τους. Η διαπραγμάτευση επί των Τίτλων μπορεί να ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Εκτός από την Ελληνική Τιμή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή τον αγοραστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόμενους στην Ελλάδα, βλ. «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ονόματα και Διευθύνσεις, στο βαθμό που Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δημόσια στην Ελλάδα μέσω του είναι γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών κάτωθι διανομέα (ο Έλληνας Αρχικός Εξουσιοδοτημένος στις διάφορες χώρες στις οποίες λαμβάνει Προσφέρων): χώρα η προσφορά. Citibank International PC, Υποκατάστημα Ελλάδας 15

16 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΠΑ Όθωνος 8,Aθήνα Ελλάδα, Για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Εκδότης θα αντιμετωπίσει τους Τίτλους ως χρέος. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ENOTHTA A- ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σημειώματα περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που είναι γνωστές ως «Στοιχεία». Αυτά τα Στοιχεία απαριθμούνται στις Ενότητες A E (A.1 E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα περιληπτικό σημείωμα για Τίτλους, τον Εκδότη και τον Εγγυητή (όταν ο Εκδότης είναι η CGMFL). Επειδή η παρουσίαση ορισμένων Στοιχείων δεν είναι απαραίτητη, ενδεχομένως να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση των Στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι κάποιο Στοιχείο χρειάζεται να συμπεριληφθεί σε ένα περιληπτικό σημείωμα λόγω του τύπου των τίτλων, του εκδότη και του εγγυητή, είναι πιθανό να μην υπάρχουν διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες σχετικά με το Στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, μια σύντομη περιγραφή του Στοιχείου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο περιληπτικό σημείωμα, η οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στοιχείο Τίτλος A.1 Εισαγωγή Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Κάθε απόφαση επένδυσης στους Τίτλους πρέπει να βασίζεται στη συνολική μελέτη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται δια παραπομπής και των ισχυόντων Τελικών Όρων. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών, εάν εγερθεί αξίωση ενώπιον δικαστηρίου σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των ισχυόντων Τελικών Όρων πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη στα Κράτη Μέλη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν συντάξει το περιληπτικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, αλλά μόνο στην περίπτωση που το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα τμήματα του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους ή, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, δεν παρέχει βασικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν αποφάσεις όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στους Τίτλους. A.2 Συναίνεση Οι Τίτλοι μπορεί να προσφερθούν σε περιστάσεις στις οποίες δεν παρέχεται καμία εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων (μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά). Μη εξαιρούμενη Προσφορά στην Ελλάδα Με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται ακολούθως, η Citigroup Inc. συναινεί στη χρήση του παρόντος Βασικού 17

18 Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά Τίτλων από τους Διαπραγματευτές και τη Citibank International PLC, ελληνικό υποκατάστημα[ (καθένας ένας Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων στην Ελλάδα. Η προαναφερόμενη συναίνεση της Citigroup Inc. παρέχεται για Μη εξαιρούμενες Προσφορές Τίτλων στη διάρκεια της περιόδου από 1 Νοεμβρίου 2013 και 29 Νοεμβρίου 2013 (η Περίοδος Προσφοράς στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τους όρους της συναίνεσης της Citigroup Inc η εν λόγω συναίνεση: (α) (β) ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ισχύει μόνο στη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς στην Ελλάδα παρέχεται μόνο για τη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου ώστε να υποβάλλονται Μη εξαιρούμενες Προσφορές του σχετικού Τμήματος Τίτλων στην Ελλάδα ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Ή ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Β.1 Νομική και εμπορική επωνυμία του Εκδότη Β.2 Έδρα/ νομική μορφή/ νομοθεσία/ χώρα σύστασης B.4β Πληροφορίες σχετικά με τάσεις Citigroup Inc. Η Citigroup Inc. λειτουργεί ως εταιρεία που έχει συσταθεί στην πολιτεία Delaware σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία περί εταιρειών της πολιτείας Delaware. Το τραπεζικό περιβάλλον και οι αγορές στις οποίες ο Όμιλος διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του θα συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις στην οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κρίσης κρατικού χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της εφαρμογής και της θέσπισης κανόνων σε σχέση με την πρόσφατη χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση. 18

19 Β.5 Περιγραφή του Ομίλου Β.9 Πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών Β.10 Παρατηρήσεις ελεγκτικής έκθεσης Β.12 Επιλεγμένα ιστορικά βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία Η Citigroup Inc. είναι εταιρεία συμμετοχών που εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της κυρίως μέσω μερισμάτων και προκαταβολών που εισπράττει από τις θυγατρικές εταιρείες (συλλογικά η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές της, ο Όμιλος). Η Citigroup Inc. είναι παγκόσμια εταιρεία συμμετοχών και παροχής διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η Citigroup Inc. διαχειρίζεται περίπου 200 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες και δικαιοδοσίες. Κατά την παρούσα περίοδο, η Citigroup Inc. δραστηριοποιείται για σκοπούς διαχειριστικούς μέσω δύο πρωταρχικών επιχειρηματικών πυλώνων: τη Citicorp, η οποία περιλαμβάνει την Παγκόσμια Καταναλωτική Τραπεζική δραστηριότητα της Citigroup Inc. (η οποία περιλαμβάνει την Περιφερειακή Καταναλωτική Τραπεζική στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική) και την Ομάδα των Θεσμικών Πελατών (Κινητές Αξίες και Τραπεζική, συμπεριλαμβανομένων της Λιανικής Τραπεζικής και των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις Συναλλαγές) και τη Citi Holdings, εταιρεία συμμετοχών, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους διαμεσολάβησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δανεισμό τοπικών καταναλωτών και σε ένα εξειδικευμένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει επίσης ένας τρίτος πυλώνας, Εταιρικά/ Άλλα.. Η Citigroup Inc. δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο.. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε καμία ελεγκτική έκθεση σε σχέση με τα ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Οικονομική Έκθεση της Citigroup Inc. για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012: Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων: Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κατά ή για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (ελεγμένα) 2011 (ελεγμένα) (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) Καθαρά Έσοδα

20 Στοιχεία Ισολογισμού: Σύνολο ενεργητικού Σύνολο καταθέσεων Μακροπρόθεσμο χρέος (περιλαμβάνονται τα ποσά των και δολαρίων ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011, αντίστοιχα, στην εύλογη αξία) Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Τριμηνιαία Έκθεση της Citigroup Inc. για το τρίμηνο και εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (μη 2012 (μη ελεγμένα) ελεγμένα) (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων: Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά Έσοδα Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (μη ελεγμένα) 2012 (μη ελεγμένα) (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων: Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά Έσοδα Οι επιλεγμένες ιστορικές σημαντικές πληροφορίες της Ciitgroup Inc ανανεώνονται ώστε να συμπεριλάβουν τις σημαντικές οικονομικές πληροφορίες που έχουν εξαχθεί από την Τριμηνιαία Έκθεση εννεαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η οποία ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίου βάσει του Συμπληρώματος (Υπ αρ) 20

21 Β.13 Γεγονότα που επηρεάζουν τη φερεγγυότητα του Εκδότη Β.14 Εξάρτηση από άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου Β.15 Κύριες δραστηριότητες 2013 (μη ελεγμένα) Την 30 Σεπτεμβρίου 2012 (μη ελεγμένα) Στοιχεία Ισολογισμού: Σύνολο ενεργητικού Σύνολο καταθέσεων Μακροπρόθεσμο χρέος Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Δηλώσεις σημαντικών ή ουσιωδών δυσμενών μεταβολών Σημειώνεται ότι: (i) δεν έχει επέλθει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική ή διαπραγματευτική κατάσταση της Citigroup Inc. ή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της στο σύνολό τους μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και (ii) δεν έχει επέλθει καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις δραστηριότητες ή τα κέρδη της Citigroup Inc. ή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της μετά τις 31 Δεκεμβρίου Δεν έχουν σημειωθεί πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τη Citigroup Inc. τα οποία συνδέονται ουσιωδώς με την αξιολόγηση της φερεγγυότητας της Citigroup Inc., μετά τις 31 Δεκεμβρίου Για την περιγραφή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της και για τη θέση της Citigroup Inc. εντός του Ομίλου, ανατρέξτε στο Στοιχείο Β.5. Η Citigroup Inc. είναι παγκόσμια εταιρεία συμμετοχών και παροχής διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Β.16 Ελέγχοντες μέτοχοι Η Citigroup Inc. δεν γνωρίζει άλλους μετόχους ή ομάδες συνδεδεμένων μετόχων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τη Citigroup Inc. Β.17 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Η Citigroup Inc. έχει λάβει αξιολόγηση A-/A-2 από τον οίκο Standard & Poor's Financial Services LLC, Baa2/P-2 από τον οίκο Moody's Investors Service, Inc. και A/F1 από τον οίκο Fitch, Inc. όσον αφορά υψηλής εξασφάλισης ομόλογα μακροπρόθεσμης/βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η αξιολόγηση ενός τίτλου δεν αποτελεί σύσταση για την αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να ανασταλεί, να υποβιβαστεί ή να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό 3 Η δήλωση «δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στην οικονομική ή διαπραγματευτική θέση της Citigroup Inc ή στη Citigroup Inc. και τις θυγατρικές της ως σύνολο από την 30η Ιουνίου 2013» αντικαταστάθηκε από «Δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στην οικονομική ή διαπραγματευτική θέση της Citigroup Inc ή στη Citigroup Inc. και τις θυγατρικές της ως σύνολο από την 30 η Σεπτεμβρίου 2013» για να απεικονίζει την ενσωμάτωση μέσω παραπομπής της Έκθεσης Τριμήνου της Citigroup Inc για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο βάσει του Συμπληρώματος (Υπ αρ 3) 21

22 πιστοληπτικής αξιολόγησης που την απένειμε. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Στοιχείο Τίτλος Γ.1 Περιγραφή Τίτλων/ Κωδικός ISIN Οι Τίτλοι εκδίδονται σε Σειρές. Ο αριθμός Σειράς είναι ΕΜΤΝ4521. Ο αριθμός Τμήματος είναι 1. [Οι Τίτλοι μπορεί να είναι Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου, Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου, Τίτλοι Μηδενικού Τοκομεριδίου, Τίτλοι συνδεδεμένοι με Πληθωρισμό, Τίτλοι DIR συνδεδεμένοι με Πληθωρισμό, Τίτλοι σταθερής λήξης επανακαθοριζόμενου επιτοκίου (CMS), Τίτλοι με τοκομερίδιο Range Accrual, Τίτλοι Digital, Τίτλοι Digital Band, Τίτλοι αντιστρόφως κυμαινόμενου επιτοκίου (inverse floating), Τίτλοι ανταλλαγής περιθωρίου (Τίτλοι Spread) ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των προαναφερόμενων. Όσον αφορά τους σχετικούς Τίτλους, εφόσον προσδιοριστούν ως «Τίτλοι Switcher» στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο Εκδότης θα μπορεί να μεταβάλλει τη βάση καθορισμού τόκων, όπως προβλέπεται στους Τελικούς Όρους. Ο Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι XS Ο Κοινός Κωδικός είναι Γ.2 Νόμισμα Το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι Τίτλοι και το νόμισμα για τις πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους είναι σε Δολάριο ΗΠΑ (USD) Γ.5 Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Τίτλων Γ.8 Δικαιώματα που συνδέονται με τους Τίτλους συμπεριλαμβανομέν ης της κατάταξης και περιορισμοί επί αυτών των δικαιωμάτων Οι Τίτλοι θα είναι μεταβιβάσιμοι, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αφορούν την προσφορά, πώληση και μεταβίβαση που ισχύουν για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βασίλειο του Μπαχρέιν, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δημοκρατία της Κύπρου, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο Ντουμπάι, Ισημερινό, Ελ Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Γαλλία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κουβέιτ, Μεξικό, Νορβηγία, Ομάν, Παναμά, Παραγουάη, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρωσική Ομοσπονδία, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Δημοκρατία της Τουρκίας και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ουρουγουάη και σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας στην οποία προσφέρονται ή πωλούνται οι Τίτλοι. Οι Τίτλοι διέπονται από όρους και προϋποθέσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα: Κατάταξη Οι Τίτλοι θα συνιστούν μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη και θα κατατάσσονται πάντοτε στην ίδια (pari passu) και ανάλογη κατηγορία μεταξύ τους και τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία (pari passu) με όλες τις άλλες μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη πλην των υποχρεώσεων εκείνων που μπορεί να θεωρούνται προνομιούχες με βάση νομικές διατάξεις που ισχύουν αναγκαστικά και γενικά. Απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) και 22

23 Γ.9- Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τους Τίτλους συμπεριλαμβάνοντ αι το ονομαστικό επιτόκιο, η ημερομηνία μετά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και οι ημερομηνίες καταβολής τόκων, περιγραφή του υποκείμενου μέσου (όταν το επιτόκιο καταγγελία λόγω αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης (cross default) Οι όροι των Τίτλων δεν θα περιέχουν καμία διάταξη σχετικά με την απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) ή την καταγγελία λόγω αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης σε σχέση με τον Εκδότη. Γεγονότα αθέτησης Οι όροι των Τίτλων θα περιέχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα γεγονότα αθέτησης: (α) αθέτηση πληρωμής αρχικού κεφαλαίου ή τόκων που οφείλονται σε σχέση με τους Τίτλους, η οποία συνεχίζεται για διάστημα 30 ημερών στην περίπτωση τόκων ή 10 ημερών στην περίπτωση αρχικού κεφαλαίου, και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία λήξης (β) μη εκτέλεση ή παράβαση κάποιου άλλου όρου από τον Εκδότη και συνεχιζόμενη αθέτηση ή παράβαση για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία στην οποία επιδίδεται γραπτή ειδοποίηση από τους κατόχους ποσοστού τουλάχιστον 25 τοις εκατό του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Τίτλων, στην οποία προσδιορίζεται η εν λόγω αθέτηση ή παράβαση και ζητείται η αποκατάσταση αυτής (γ) γεγονότα που συνδέονται με την εκκαθάριση ή τη διάλυση ή παρόμοια διαδικασία του Εκδότη [ (δ) διορισμός συνδίκου πτώχευσης ή άλλου παρόμοιου λειτουργού ή άλλη παρόμοια ρύθμιση του Εκδότη. Φορολόγηση Οι πληρωμές σε σχέση με όλους τους Τίτλους θα γίνονται χωρίς παρακράτηση ή αφαίρεση φόρων στο Λουξεμβούργο όποτε ο Εκδότης είναι η CGMFL ή στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση του Εγγυητή ή στις Ηνωμένες Πολιτείες όποτε ο Εκδότης είναι η Citigroup Inc., και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων. Συνελεύσεις Οι όροι των Τίτλων περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεων των κατόχων αυτών των Τίτλων με σκοπό την εξέταση θεμάτων που επηρεάζουν γενικά τα συμφέροντά τους. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν σε καθορισμένες πλειοψηφίες να δεσμεύουν όλους τους κατόχους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων που δεν παρευρέθηκαν και δεν ψήφισαν στις σχετικές συνελεύσεις καθώς και των κατόχων που ψήφισαν αντίθετα από την πλειοψηφία. Περίοδοι τοκισμού και επιτόκια: Πλην των Τίτλων Μηδενικού Τοκομεριδίου, η διάρκεια όλων των περιόδων τοκισμού για το σύνολο των Τίτλων και το ισχύον επιτόκιο ή η μέθοδος υπολογισμού του μπορεί να διαφέρουν κατά καιρούς ή να είναι σταθερά για οποιαδήποτε Σειρά. Όσον αφορά τους σχετικούς Τίτλους, εφόσον προσδιοριστούν στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο Εκδότης θα μπορεί να μεταβάλλει τη βάση καθορισμού τόκων, όπως προβλέπεται στους Τελικούς Όρους. Πλην των Τίτλων Μηδενικού Τοκομεριδίου, το επιτόκιο ή το ποσό των τόκων των Τίτλων μπορεί να υπόκειται σε μέγιστο ή ελάχιστο όριο ή και τα δύο. 23

24 δεν είναι σταθερό), η ημερομηνία λήξης, διατάξεις εξόφλησης και ενδεικτικής απόδοσης Τόκοι: Οι Τίτλοι μπορεί να είναι τοκοφόροι ή όχι. Οι τοκοφόροι Τίτλοι είτε θα βαρύνονται με τόκους πληρωτέους: (i) με σταθερό επιτόκιο ή ένα ή περισσότερα σταθερά επιτόκια («Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου») (ii) με κυμαινόμενο επιτόκιο («Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου») (iii) με επιτόκιο συμφωνιών ανταλλαγής σταθερής λήξης (CMS) («Τίτλοι CMS») (iv) (v) (vi) (vii) με επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διακυμάνσεις ενός δείκτη πληθωρισμού («Τίτλοι συνδεδεμένοι με Πληθωρισμό») με επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διακυμάνσεις ενός δείκτη πληθωρισμού και τη συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής τόκων ώστε να επιτρέπεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο μηνιαίων καθορισμένων τιμών («Τίτλοι DIR συνδεδεμένοι με πληθωρισμό») με επιτόκιο που θα είναι ένα καθορισμένο σταθερό επιτόκιο πολλαπλασιασμένο με έναν συντελεστή συσσώρευσης που καθορίζεται με βάση τον αριθμό ημερών της σχετικής περιόδου παρακολούθησης και (i) εντός των οποίων προκύπτει το σχετικό γεγονός καθορισμού επιπέδου φραγμού τόκων (ένα γεγονός καθορισμού επιπέδου φραγμού τόκων μπορεί να συνδέεται με ένα ή περισσότερα επιτόκια αναφοράς και μπορεί να διαφέρει σε σχέση με κάθε επιτόκιο αναφοράς) ή (ii) η σχετική περίοδος παρακολούθησης αναφοράς είναι (i) ίση με ή ανώτερη από, ή (ii) ανώτερη από το καθορισμένο κατώτερο όριο διακύμανσης ή/και (i) ίση με ή κατώτερη, ή (ii) κατώτερη από το ανώτερο όριο διακύμανσης, και σε κάθε περίπτωση ισχύει όπως ορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους («Τίτλοι Range Accrual») με επιτόκιο το οποίο θα είναι είτε ένα καθορισμένο εναλλακτικό επιτόκιο (το οποίο μπορεί να είναι σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS που θα περιλαμβάνει ένα επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί Τίτλων Spread) ή εάν το καθορισμένο επιτόκιο αναφοράς digital (το οποίο μπορεί να είναι σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS που περιλαμβάνει ένα επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί Τίτλων Spread) κατά την καθορισμένη ημερομηνία αναφοράς είναι, όπως ορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, (i) (ii) (iii) μικρότερο από, μικρότερο από ή ίσο με, μεγαλύτερο από ή 24

25 (iv) μεγαλύτερο από ή ίσο με το καθορισμένο επιτόκιο ελάχιστων αποθεματικών (το οποίο μπορεί να είναι σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS που θα περιλαμβάνει ένα επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί Τίτλων Spread), άλλο καθορισμένο επιτόκιο που είναι το επιτόκιο digital (το οποίο μπορεί να είναι σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS που θα περιλαμβάνει ένα επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί Τίτλων Spread) («Τίτλοι Digital») (viii) με επιτόκιο (το οποίο μπορεί να είναι σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο επιτόκιο, επιτόκιο συμφωνιών CMS ή επιτόκιο ίσο με ένα καθορισμένο επιτόκιο (το οποίο μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS) μείον κάποιο άλλο καθορισμένο επιτόκιο (το οποίο μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS)), και συν ή πλην ένα περιθώριο όπως καθορίζεται, το οποίο θα προσδιορίζεται για κάθε περίοδο τοκισμού σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης καθορισμένων σταθερών επιτοκίων εντός των οποίων (α) (β) εμπίπτει το καθορισμένο επιτόκιο αναφοράς (το οποίο μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS) και καθορίζεται κατά τη σχετική ημερομηνία υπολογισμού τόκων σε σχέση με το επιτόκιο αναφοράς ή εμπίπτει το αποτέλεσμα του επιτοκίου αναφοράς 1 (το οποίο μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS) μείον το επιτόκιο αναφοράς 2 (το οποίο μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS), το καθένα όπως καθορίζεται κατά τη σχετική ημερομηνία υπολογισμού τόκων σε σχέση με το εν λόγω επιτόκιο Το επιτόκιο σε σχέση με μια περίοδο τοκισμού θα είναι ίσο με το επιτόκιο που ορίζεται ως το επιτόκιο της κλίμακας ορίων διακύμανσης που καθορίζεται για την αντίστοιχη κλίμακα ορίων διακύμανσης εντός της οποίας, στην περίπτωση (α), εμπίπτει το καθορισμένο επιτόκιο αναφοράς ή, στην περίπτωση (β), εμπίπτει το σχετικό αποτέλεσμα του επιτοκίου αναφοράς 1 μείον το επιτόκιο αναφοράς 2 («Τίτλοι Digital Band») (ix) με επιτόκιο το οποίο θα είναι ίσο με ένα καθορισμένο σταθερό επιτόκιο μείον (i) ένα επιτόκιο αναφοράς ή (ii) ένα επιτόκιο αναφοράς μείον κάποιο άλλο επιτόκιο αναφοράς (κάθε επιτόκιο αναφοράς μπορεί να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο συμφωνιών CMS (το οποίο θα περιλαμβάνει ένα επιτόκιο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί Τίτλων Spread) και συν ή πλην ένα περιθώριο όπως καθορίζεται ή/και με την επιφύλαξη ενός ποσοστού συμμετοχής στους τόκους, εφόσον καθορίζεται) 25

26 («Τίτλοι Αντιστρόφως Κυμαινόμενου Επιτοκίου») (x) (xi) με επιτόκιο το οποίο θα καθορίζεται με βάση (α) τη μονάδα μείον το αποτέλεσμα ενός καθορισμένου επιτοκίου μείον κάποιο άλλο καθορισμένο επιτόκιο (που το καθένα μπορεί να καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί κυμαινόμενου επιτοκίου, τις διατάξεις περί επιτοκίου συμφωνιών CMS, τις διατάξεις περί επιτοκίου συνδεδεμένου με πληθωρισμό, τις διατάξεις περί επιτοκίου τίτλων DIR συνδεδεμένων με πληθωρισμό και μπορεί να είναι (i) ένα καθορισμένο επιτόκιο ή (ii) το άθροισμα περισσότερων καθορισμένων επιτοκίων) ή (iii) ένα καθορισμένο επιτόκιο μείον κάποιο άλλο καθορισμένο επιτόκιο) ή (β) ένα καθορισμένο επιτόκιο μείον κάποιο άλλο καθορισμένο επιτόκιο (που το καθένα μπορεί να καθορίζεται με βάση τις διατάξεις περί κυμαινόμενου επιτοκίου, τις διατάξεις περί επιτοκίου συμφωνιών CMS, τις διατάξεις περί επιτοκίου συνδεδεμένου με πληθωρισμό, τις διατάξεις περί επιτοκίου τίτλων DIR συνδεδεμένων με πληθωρισμό και μπορεί να είναι (i) ένα καθορισμένο επιτόκιο, (ii) το άθροισμα περισσότερων καθορισμένων επιτοκίων, ή (iii) ένα καθορισμένο επιτόκιο μείον κάποιο άλλο καθορισμένο επιτόκιο) και, σε κάθε περίπτωση, συν ή πλην ένα περιθώριο εφόσον καθορίζεται ή/και με την επιφύλαξη ενός ποσοστού συμμετοχής στους τόκους εφόσον καθορίζεται («Τίτλοι Spread») ή οποιονδήποτε συνδυασμό των προαναφερόμενων. Το ποσό των τόκων για Τίτλους Range Accrual ή για Τίτλους Spread και, σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τοκισμού μπορεί να είναι μηδενικό. Κάθε επιτόκιο αναφοράς ή επιτόκιο μπορεί να υπόκειται σε ποσοστό συμμετοχής στους τόκους εάν καθορίζεται «IPR» στους ισχύοντες Τελικούς Όρους σε σχέση με το εν λόγω επιτόκιο αναφοράς ή επιτόκιο. Το IPR θα καθορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Κάθε επιτόκιο αναφοράς ή επιτόκιο ή ποσό τόκων που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να υπόκειται σε ελάχιστο ή μέγιστο όριο ή και στα δύο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου, γεγονός που σημαίνει ότι καταβάλλουν τόκους από 13 Δεκεμβρίου 2013 με σταθερό επιτόκιο 2,50 τοις εκατό ετησίως σε σχέση με Περίοδο Εκτοκισμού εντός της περιόδου από (και συμπεριλαμβανομένης) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της 13ης Δεκεμβρίου Οι τόκοι είναι πληρωτέοι τριμηνιαίως σε δεδουλευμένη βάση την 13 Μαρτίου 2014, 13 Ιουνίου 2014, 13 Σεπτεμρίου 2014 και 13 Δεκεμβρίου 2014, σε κάθε περίπτωση υποκείμενοι σε αναπροσαρμογή για πληρωμές σε μη εργάσιμες ημέρες. Το ποσό υπολογισμού είναι USD1.000 ΤΙΤΛΟΙ RANGE ACCRUAL: 26

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.649.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.099.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα