Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)"

Transcript

1 Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφήµιση και όχι ενηµερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς και όχι ενηµερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (δ) του Ν. 3401/2005. Ο πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έντυπο δεν είναι ανακριßείς ή παραπλανητικές και συνάδουν µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό Ενηµερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), στα συµπληρώµατά του, στους τελικούς όρους που προßλέπουν την έκδοση ορισµένων τίτλων σε Δολάρια Η.Π.Α. και ΕΥΡΩ, στη µετάφραση της περίληψης του Βασικού Ενηµερωτικού Δελτίου (Base Prospectus), της περίληψης των συµπληρωµάτων του και των τελικών όρων στην ελληνική. Το Βασικό Ενηµερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) εγκρίθηκε από την αρµόδια αρχή του Λουξεµßούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier την 22/8/2007, ενώ οι τελικοί όροι εγκρίθηκαν από την ίδια αρχή την 2/6/2008. Η µετάφραση στα ελληνικά της Περίληψης (Summary) του Βασικού Ενηµερωτικού Δελτίου (Base Prospectus) και το πιστοποιητικό της Commission de Surveillance du Secteur Financier, που προßλέπονται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 του Ν. 3401/2005 κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 26 Μαρτίου Οποιοσδήποτε επιθυµεί να επενδύσει σε κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, η περίοδος έγγραφης των οποίων ξεκινά τη 2η Ιουνίου 2008, οφείλει για πληρέστερη πληροφόρηση να ανατρέξει στο Βασικό Ενηµερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), στα συµπληρώµατά του και στους τελικούς όρους που διατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα καταστήµατα της τράπεζας Citibank στην Ελλάδα, όπου διανέµονται, εφόσον ζητηθούν, δωρεάν στους ενδιαφερόµενους σε έντυπη µορφή.

2 Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος απευθύνονται στους πιο επιφυλακτικούς επενδυτές. Αυτό συμβαίνει γιατί παρέχουν 100% προστασία του κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης και επίσης μια προβλέψιμη απόδοση μέσω της καταβολής προκαθορισμένου τοκομεριδίου (κουπονιού). Οι Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος γενικότερα προσφέρουν μια σχετικά χαμηλή απόδοση αλλά παρέχουν την άνεση του εγγυημένου επιτοκίου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες αγοράς. Οι Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος της Citigroup Funding Inc προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το πρώτο τοκομερίδιο (κουπόνι), το οποίο είναι το υψηλότερο, είναι 5,50% και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου Το κουπόνι για το δεύτερο έτος είναι 4,25% και κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών θα αυξάνεται 0,25% κατά έτος. Η απόδοση των Τίτλων στο τελευταίο έτος θα είναι 5,00%. Σταδιακά υψηλότερες αποδόσεις μετά τον πρώτο χρόνο Η απόδοση είναι καθορισμένη και θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Τοκομερίδιο 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Ιούλιος 2009 Ιούλιος 2010 Ιούλιος 2011 Ιούλιος 2012 Ιούλιος 2013 Πηγή: Citi Οι Τίτλοι δεν παρέχουν δικαίωμα πρόωρης ανάκλησης στον Εκδότη πριν από τη λήξη τους στις 7 Ιουλίου Ο επενδυτής θα λαμβάνει ετήσιο εισόδημα κατά τη διάρκεια της ζωής Τίτλων. Οι Τίτλοι παρέχουν 100% προστασία του κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης. Κατά τη διάρκεια της επένδυσης, οι Τίτλοι μπορεί να πωλούνται καθημερινά στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Η τιμή αγοράς επηρεάζεται από τις καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτές επηρεάζονται σημαντικά από την ανάπτυξη της αγοράς, τη διαφορά μεταξύ τιμής προσφοράς και τιμής ζήτησης στη δευτερογενή αγορά και από την πιστοληπτική αξιολόγηση/ (αξιοπιστία) της Citigroup, τον εγγυητή της Citigroup Funding Inc. Οπότε, υπάρχει πιθανότητα η αξία των Τίτλων να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία τους κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

3 Ο επενδυτής των Τίτλων Εισοδήματος επιθυμεί: 100% προστασία αρχικού κεφαλαίου αν διατηρηθούν μέχρι τη λήξη τους Ελκυστικά και σταθερά επιτόκια κατά τη διάρκεια της επένδυσης Ετήσιες πληρωμές τόκων Ο επενδυτής των Τίτλων Εισοδήματος μπορεί να δεχθεί: Πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου αν δεν διατηρηθούν μέχρι τη λήξη τους Τον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη Κίνδυνοι: Πιστωτικός κίνδυνος ο επενδυτής φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη (Citigroup Funding Inc και αντίστοιχα ο εγγυητής Citigroup Inc) Κίνδυνος επιτοκίου η αξία των Τίτλων Εισοδήματος εξαρτάται από τη μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς. Για παράδειγμα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται η τιμή των τίτλων μειώνεται, κάτι που προκαλεί πτώση της αξίας των τίτλων Κίνδυνος ρευστότητας Η Citigroup Global Markets Limited θα προσπαθήσει να προσφέρει δευτερογενή αγορά για τους Τίτλους, αλλά δεν εγγυάται ότι θα υπάρχει δευτερογενής αγορά Λήξη <=1 έτος 1-2 έτη 3 έτη 4 έτη >=5 έτη Στόχοι επένδυσης Διατήρηση του κεφαλαίου Εισόδημα Εισόδημα / Ανάπτυξη Ανάπτυξη Κεφαλαίου Επιθετική Ανάπτυξη Κεφαλαίου Πρόωρη εξαγορά Τελική λήξη Εξαγοράσιμοι Χαρακτηριστικά του Προϊόντος Προστασία Κεφαλαίου* Ναι Μερική / Υπό Όρους Όχι Πολυπλοκότητα Προϊόντος Χαμηλή Μέση Υψηλή Κίνδυνος Πολύ Χαμηλός Χαμηλός Μέσος Υψηλός Πολύ Υψηλός *Οι επενδυτές στους Τίτλους υπόκεινται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη. Ο παραπάνω πίνακας δίνει μια γενική εικόνα των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος σε σχέση με τη λήξη, τον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους, που πρέπει να καλυφθούν από το προϊόν. Ο πίνακας δεν αποτελεί σύσταση αγοράς του προϊόντος, ούτε σύσταση επένδυσης και δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοια. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για επενδυτές, των οποίων το επενδυτικό προφίλ συμφωνεί με τον πίνακα.

4 Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος Εκδότης: Εγγυητής: Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc Aa3 ( Moody s) / AA- (S&P) / AA- (Fitch) Ημερομηνία συναλλαγής: 30 Ιουνίου 2008 Περίοδος εγγραφών: 02 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Ημερομηνία έκδοσης: 07 Ιουλίου 2008 Ημερομηνία λήξης: 07 Ιουλίου 2013 Προμήθεια Διάθεσης: Μέγιστο 17,50 ανά μονάδα (προμήθεια που αφορά την τιμή έκδοσης) Απόδοση: Έτος 1: 5,50% Έτος 2: 4,25% Έτος 3: 4.50% Έτος 4: 4.75% Έτος 5: 5.00% Οι πληρωμές θα γίνονται ετησίως (30/360 χωρίς προσαρμογές) Ημερομηνίες πληρωμών: Ετησίως στις 7 Ιουλίου κατά τη διάρκεια ισχύος Εξαγορά κατά την ημέρα λήξης: ΕΥΡΩ 1.000,--/ ανά μονάδα Δημόσια προσφορά: Ονομαστική αξία: Εργάσιμες ημέρες: Εκκαθάριση και εξαίρεση: Κωδικός ISIN: Εφαρμοστέο δίκαιο: Λουξεμβούργο, Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης 1 τεμάχιο (ονομαστική αξία της έκδοσης ΕΥΡΩ 1.000, στη δευτερεύουσα αγορά τα επιτόκια σπαστών περιόδων δεν υπολογίζονται) Λονδίνο, Target, Νέα Υόρκη, Μετάθεση την επόμενη εργάσιμη Euroclear / Clearstream Frankfurt DE000A0TVDZ5 Αγγλικό δίκαιο

5 Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών Το παρόν έντυπο έχει εκδοθεί και έχει εγκριθεί από τη Citigroup Funding Inc που έχει λάβει άδεια και ελέγχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority-FSA). To περιεχόμενο του παρόντος εντύπου, που παρέχεται για σκοπούς ενημέρωσης και συζήτησης, δε συνιστά σύσταση ή προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση για τη διαπραγμάτευση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος ή σύναψης οποιασδήποτε συναλλαγής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να σχετίζονται με ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την FSA ή υπόκεινται στις προστατευτικές διατάξεις της Πράξης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom s Financial Services and Markets Act 2000) ή/και το Πρόγραμμα Αποζημίωσης των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom s Financial Services Compensation Scheme). Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της αγγλικής εκδοχής του παρόντος εντύπου και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοση στα ελληνικά ή/και άλλη γλώσσα, η αγγλική έκδοση υπερισχύει. Το παρόν έντυπο παρέχεται νοουμένου ότι (i) δεν ενεργούμε ως αντιπρόσωπός σας, (ii) δεν βασίζεστε σε εμάς για τις συμβουλές ή κάθε είδους συστάσεις, (iii) δε διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας ούτε έχουμε οποιαδήποτε εξουσία επί των λογαριασμών σας (iv) θα αναζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές για να εξασφαλίσετε ότι, πριν τη διαπραγμάτευση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος ή τη σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής, έχετε διαπιστώσει και κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους (άμεσους και έμμεσους) που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά ή τις συναλλαγές καθώς και οποιαδήποτε νομική, φορολογική, λογιστική ή άλλη ουσιώδη παράμετρο που διασφαλίζει ότι είναι πρόσφορο για ένα πρόσωπο με τη δική σας εμπειρία, τους στόχους, τις οικονομικές πηγές ή οποιαδήποτε άλλη σχετική παράμετρο. Όπου ενεργείτε ως σύμβουλος ή αντιπρόσωπος, θα πρέπει να εκτιμήσετε το παρόν έντυπο υπό το φως των συνθηκών που ισχύουν για το κεφάλαιο σας και για το σκοπό της εξουσίας σας. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται (είτε άμεσα είτε έμμεσα) από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Οποιοδήποτε σχόλιο αγορά και στρατηγικές ιδέες παρέχονται από το τμήμα πωλήσεων και συναλλαγών. Το υλικό αυτό δεν συνιστά συνεπώς ευθεία σύσταση από το τμήμα Αναλύσεων και οι Οδηγίες για την Ανεξαρτησία των Αναλύσεων δεν ισχύουν. Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν αποσπάσματα ή υλικό περίληψης που προέρχεται από αναλύσεις που έχουν δημοσιευτεί από το Τμήμα Αναλύσεων, παραπέμπεστε στο αυθεντικό κείμενο αναλύσεων για να δείτε την πλήρη ανάλυση του Ερευνητή Αναλυτή. Οποιεσδήποτε τιμές χρησιμοποιούνται στο παρόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ενδεικτικές. Μολονότι όλες οι πληροφορίες έχουν αποκτηθεί και βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, μπορεί να είναι ημιτελείς ή συμπτυγμένες και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Κάθε άποψη που αποδίδεται στην Εταιρεία συνιστά άποψή μας κατά την ημερομηνία του σχετικού υλικού και υπόκειται σε μεταβολή χωρίς ειδοποίηση. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δοθεί εξήγηση ή ειδοποίηση. Οι προμήθειες και άλλα έξοδα σχετικά με οποιαδήποτε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή η σύναψη συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν έντυπο μπορεί να μην έχουν ληφθεί υπόψη. Οποιαδήποτε ανάλυση σεναρίου που παρέχεται άμεσα από εμάς ή, όπου έχει δοθεί έγγραφη άδειά μας, έμμεσα μέσω της χρήσης των υποδειγμάτων μας, είναι για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αντιπροσωπεύει πραγματικές τιμές λήξης ή λύσης της συναλλαγής, ούτε αντιπροσωπεύει όλες τις πιθανές συνέπειες ή περιγράφει όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αξία της επένδυσής σας. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο μπορεί να υπόκεινται στον κίνδυνο απώλειας, υπό την έννοια ότι μπορεί να χάσετε το σύνολο της επένδυσής σας, ιδιαίτερα όπου οι μεταβολές στην αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων ή συναλλαγών επιδεινώνονται από μόχλευση. Ακόμη και όπου το προϊόν είναι προστατευόμενο κεφάλαιο, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οποιαδήποτε αδυναμία αντισυμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όταν καταστούν απαιτητές μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του συνόλου ή μέρους της επένδυσής σας. Μπορεί κατά καιρούς να έχουμε long ή short θέσεις για ίδιο λογαριασμό ή/και να διαπραγματευόμαστε ενεργά, κάνοντας αγορές στους πελάτες μας, σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όμοια ή οικονομικά σχετιζόμενα με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνουμε αντισταθμιστικές συναλλαγές σχετικά με την έναρξη ή λήξη ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος ή συναλλαγής, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγοραία τιμή, το επιτόκιο, το δείκτη ή άλλον (ους) παράγοντα (ες) της αγοράς υποκείμενους στο χρηματοοικονομικό προϊόν ή συναλλαγή και συνακόλουθα την τιμή του. Μπορεί να έχουμε μία τραπεζική επένδυση ή άλλη εμπορική σχέση και πρόσβαση σε πληροφορίες από τον (ους) εκδότη(ες) τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων, ή άλλων υποκείμενων συμφερόντων ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος ή συναλλαγής. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έντυπο πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο προσφοράς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν συνεπώς τροποποιούνται πλήρως από το αντίστοιχο έγγραφο προσφοράς. Σε περίπτωση εγγράφου προσφοράς με ενότητα υπό τον τίτλο «Επενδυτικές Απόψεις» ή συναφή ενότητα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα αυτή για συζήτηση σχετικά με ορισμένους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν σε σχέση με μια επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν. Μερικές από τις στρατηγικές που περιγράφονται στο παρόν έντυπο μπορεί να ενέχουν τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής χρησιμοποιώντας τα συμβόλαια αυτά, οι πελάτες που είναι πρόσωπα ΗΠΑ πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν τις υπάρχουσες επιλογές που περιέχονται στο Έγγραφο Εταιρικών Πληροφοριών (Χαρακτηριστικά και Κίνδυνος των Βασικών Επιλογών), αντίγραφο του οποίου μπορεί να αποκτηθεί από εμάς κατόπιν αιτήματος. Οποιοιδήποτε τίτλοι που υπόκεινται στο παρόν έντυπο δεν έχουν και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν κατά την Πράξη Κινητών Αξιών του 1993 των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Securities Act of 1933 η «Πράξη Κινητών Αξιών») ή οποιοδήποτε νόμο Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε προσώπου ΗΠΑ, εκτός από την περίπτωση εξαίρεσης από, ή για χρηματοοικονομικό προϊόν ή συναλλαγή που δεν υπόκειται σε, απαιτήσεις καταχώρησης της Πράξης Κινητών Αξιών. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης, συμφωνείται με το παρόν ότι η φορολογική αντιμετώπιση στις ΗΠΑ και η φορολογική δομή της συναλλαγής στις ΗΠΑ και όλα τα υλικά οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων των απόψεων και άλλων φορολογικών αναλύσεων) που παρέχονται σχετικά με την αντίστοιχη φορολογική αντιμετώπιση στις ΗΠΑ και τη φορολογική δομή στις ΗΠΑ, μπορεί να παρέχονται σε όλα τα πρόσωπα, χωρίς οποιουδήποτε είδους περιορισμούς εκτός από οποιαδήποτε πληροφορία για την οποία η μη γνωστοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους. Οι αναφορές στο παρόν έντυπο στο «εμείς» σημαίνει την Citigroup Funding Inc ή/και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της και οι αναφορές στο «εμείς» και «το δικό μας» θα ερμηνεύονται αντίστοιχα. Το παρόν έντυπο συνιστά ιδιόκτητες πληροφορίες, που δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή να κυκλοφορήσουν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Citigroup Funding Inc. Οι επενδυτές που επενδύουν σε Τίτλο εκπεφρασμένο σε μη τοπικό νόμισμα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον κίνδυνο διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας που μπορεί να προκαλέσει απώλεια κεφαλαίου. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική για τη μελλοντική απόδοση, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν Citigroup Funding Inc, Citigroup και ο μηχανισμός ομπρέλα είναι σήματα και σήματα υπηρεσιών της Citicorp ή των συνδεδεμένων εταιριών της και χρησιμοποιούνται και καταχωρούνται σε όλον τον κόσμο. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ CITIBANK INTERNATIONAL PLC. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Copyright Citigroup 2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Citibank Η Citibank είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Citibank, N.A. ή της Citicorp. Η Citibank και η Arc Design είναι σήμα υπηρεσιών της Citibank, N.A. ή της Citicorp. Η Citibank International plc εξουσιοδοτείται και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς της ΑΧΥ Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αρ Εταιρική Έδρα: Κέντρο Citigroup, Canada Square, Λονδίνο E14 5LB. ΑΦΜ GB Τελική ιδιοκτησία της Citigroup Inc, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Daniel Pierce Citigroup Global Markets Limited

6 Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen und unter:

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.649.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.099.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc.

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων Range Accrual μέχρι του ποσού των USD10.000.000με λήξη τον Νοέμβριο 2019 στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 25.000.000.000 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα