ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210) FAX: (210)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok."

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210) FAX: (210) Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Επιστολή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, προς τους επικεφαλής του ΝΤ, της ΕΕ, και της ΕΚΤ. Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επιστολής στα ελληνικά και στα αγγλικά: «Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να επιβεβαιώσει τη δέσµευση του Κόµµατός µου, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, στους στόχους του Προγράµµατος και στις βασικές πολιτικές, όπως ορίζονται στο Μνηµόνιο (MoU/MEFP), όπως συµφωνήθηκε µεταξύ της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου και του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και στην επιτυχή εφαρµογή τους. Για αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε µελλοντική προσαρµογή στο πλαίσιο του προγράµµατος στο µείγµα πολιτικών και οποιαδήποτε νέα µέτρα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι πλήρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του. Συγκεκριµένα, 1) Συµφωνούµε πλήρως ότι η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη είναι υψίστης σηµασίας, καθώς επιθυµούµε τη δηµιουργία βιώσιµης οικονοµίας και τη µείωση του χρέους σε βιώσιµα επίπεδα. Υποστηρίζουµε, στο πλαίσιο του προγράµµατος, το φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων και αναπτυξιακής αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Παρά το γεγονός ότι, στηρίζουµε επί της αρχής τις Συλλογικές ιαπραγµατεύσεις και Συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων (µια µακροχρόνια Ευρωπαϊκή αξία και θέση που προσφάτως συµπεριελήφθη στις προτεινόµενες νέες τροποποιήσεις της

2 Συνθήκης), το Κόµµα µας αποφάσισε να στηρίξει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Η συµφωνηθείσα προσαρµογή των παραµέτρων της αγοράς εργασίας αποφασίστηκε προκειµένου να δοθεί µια ισχυρή αρχική ώθηση µε τη µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας, και την προώθηση της απασχόλησης και της οικονοµικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, το Κόµµα µου πιστεύει ότι, τα µέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν µε πολιτικές που θα συµβάλλουν στη µακροχρόνια ανταγωνιστικότητα, όπως: (α) αναδιοργάνωση του επιχειρηµατικού και εργασιακού περιβάλλοντος, αύξηση της διαφάνειας, ενίσχυση της διευκόλυνσης της επιχειρηµατικότητας, µείωση της γραφειοκρατίας στις δηµόσιες αρχές, που συχνά οδηγεί στη διαφθορά, και διευκόλυνση της ταχύτερης εποπτείας και διαφάνειας. Αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω, στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα. (β) αναδιάρθρωση του συστήµατος κατάρτισης, δια βίου µάθησης και προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Αυτό είναι υψίστης σηµασίας για τους ανέργους, µε ιδιαίτερη έµφαση στους νέους και τις γυναίκες. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να γίνουν περισσότερο διαφανή, να απλοποιηθούν για να είναι πιο προσβάσιµα και να δίνουν περισσότερες επιλογές στους ενδιαφερόµενους, και να συνδέονται µε τις αναδυόµενες ανάγκες µιας βιώσιµης ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, τα προγράµµατα αυτά πρέπει να βοηθήσουν τους επιχειρηµατίες, ώστε να αναπτύξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, την καινοτοµία και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων µας. (γ) Αυτά τα µέτρα στήριξης στον τοµέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδυαστούν ή να συµπληρωθούν µε µέτρα που θα δηµιουργούν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να προχωρήσει σε τέτοιες προτάσεις. Πολλοί από τους νέους µας, νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας, άλλοι που θα λαµβάνουν τον νέο κατώτατο µισθό και βέβαια πολλοί άνεργοι, θα χρειαστούν στήριξη, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακραίας περιθωριοποίησης. Η κοινωνική συνοχή και οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης πρέπει να είναι εγγυηµένες σε αυτή τη δύσκολη µεταβατική περίοδο που διέρχεται η χώρα µας. Βεβαίως, τα µέτρα αυτά πρέπει να χρηµατοδοτηθούν, είτε µέσω κοινοτικών, είτε εθνικών πόρων, µε τρόπο συµβατό προς τους στόχους του Προγράµµατος. 2

3 2) Υποστηρίζουµε την εµπροσθοβαρή εφαρµογή των διαρθρωτικών µέτρων για τις δαπάνες, τη συνεχιζόµενη προσπάθεια για τον έλεγχο των δαπανών και την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωµών, ενώ τολµηρές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των εσόδων θα οδηγήσουν σε δικαιότερη, διαφανή και αποτελεσµατική κατανοµή του φορολογικού βάρους, που θα ανακόψει επίσης τη φοροδιαφυγή. Πιστεύουµε ότι αυτό θα συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών και στη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται τα αδύναµα τµήµατα του πληθυσµού. 3) Υποστηρίζουµε την υλοποίηση της ολοκληρωµένης στρατηγικής του προγράµµατος για τον τραπεζικό τοµέα, µέσα από ένα πλαίσιο ισχυρότερης εξυγίανσης και εποπτείας, καθώς και σχέδια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που στοχεύουν στη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την επιχειρηµατική αυτονοµία των τραπεζών, µε στόχο την εξασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Έχουµε δεσµευτεί για την ταχεία και οµαλή υλοποίηση της στρατηγικής χρηµατοδότησης του επίσηµου τοµέα και του PSI, που συµφωνήθηκε µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της για δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και θα της παράσχει την αναγκαία χρηµατοδότηση για την υποστήριξη της προσπάθειας προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων της χώρας. Αναγνωρίζουµε ότι, για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και των βασικών πολιτικών θα χρειαστεί πολιτική βούληση και αποφασιστική εφαρµογή των πολιτικών για πολλά χρόνια. Σε περίπτωση εκλογής µας ως επόµενη κυβέρνηση, θα παραµείνουµε σταθερά προσηλωµένοι στην αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων του Προγράµµατος που περιγράφονται ανωτέρω, και όπως καθορίζονται λεπτοµερώς στο Μνηµόνιο (MoU/MEFP). Από την δική µας πλευρά, θα εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως έχουν συµφωνηθεί. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισηµάνω, από την προσωπική µου εµπειρία, ότι πέραν των ούτως ή άλλως απαραίτητων περικοπών, η Ελλάδα, ειδικά, και η Ευρώπη, ως σύνολο, χρειάζονται νέες πηγές χρηµατοδότησης της ανάπτυξης. Ευρωπαϊκές αποφάσεις που θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα ενός ευρύτερου τείχους προστασίας, που θα εξασφαλίζουν ηρεµία στις διεθνείς 3

4 αγορές οµολόγων, και θα εποπτεύουν το ευρωπαϊκό και παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, σε τοµείς όπως των οίκων αξιολόγησης, θα είναι ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα όλων των χωρών που συµµετέχουν σε αντίστοιχα προγράµµατα. Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζουµε σθεναρά ότι ο φόρος επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, η έκδοση Ευρωοµολόγων για την δηµοσιονοµική σταθερότητα και για την ανάπτυξη, µαζί και µε έργα υποδοµής (όπως σε δίκτυα πράσινης ενέργειας, σε ευρυζωνικά δίκτυα, στις µεταφορές, στην εκπαίδευση, στην καινοτοµία), θα ενισχύσουν την Ενιαία Αγορά και θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις χώρες που συµµετέχουν σε προγράµµατα δανεισµού. Πιστεύω ακόµα ότι, για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει εκ νέου την προσοχή της στη ρύθµιση των φορολογικών παραδείσων και στην επιβολή της διαφάνειας. Η προσπάθεια καταπολέµησης της φοροδιαφυγής σε µια χώρα υπονοµεύεται περισσότερο, όταν υπάρχουν πολύ διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, στην Κοινή Αγορά µας. Η µεταρρύθµιση και εποπτεία της χρηµατοπιστωτικής αγοράς είναι επείγουσα ανάγκη. εσµευόµαστε να συµβάλλουµε εποικοδοµητικά στην επίτευξη αυτών των στόχων, µέσα από τις Ευρωπαϊκές δοµές.» Αγγλικό κείµενο: «This letter is to confirm the commitment of my party, The Panhellenic Socialist Movement, PASOK, to the Program's objectives and key policies, as set out in the MoU/MEFP as agreed at staff level between the Government of Prime Minister Papademos and the IMF, the European Commission and the ECB, and to their successful implementation. To this end, any future adjustment to the policy mix envisaged under the program and any new measures would be designed to be fully consistent with the program and in no way would put at risk the achievement of its objectives. In particular, 1) We fully agree that competitiveness and growth are paramount if we are to create a viable economy and debt reduction to sustainable levels. We support the ambitious privatization and public asset development plan under the program. 4

5 Despite the fact that we support Collective Bargaining and Agreements between social partners on principle (a longstanding European value and position recently included in the proposed new Treaty changes), our Party has decided and supports the deep structural reforms in the labor, product, and service markets. The agreed adjustment of labor market parameters have been taken in order to give a strong upfront impetus to unit labor cost reductions, and promote employment and economic activity. At the same time my Party believes that these measures must be enhanced with policies that will contribute to longstanding competiveness such (a) reorganizing the business and working environment, increase transparency, enhancing ease of doing business, cutting down bureaucratic procedures of the public authorities that often lead to graft, and facilitating swifter oversight and transparency. This will further help attract local and foreign investment and increase the competitiveness of businesses situated in Greece. 5

6 (b) restructuring our system of training, lifelong learning and apprenticeship programs for labour. This is of utmost importance for the unemployed with particular emphasis on youth and women. These programs need to become more transparent, simplified for greater accessibility and choice by those interested, and linked to the emerging needs of a viable Greek economy. In particular these programs need to help our entrepreneurs develop Greece s comparative advantages, innovation and the quality of our services and products. (c) These supportive measures in training and education should be combined or complemented by measures that create a strong social protection net. PASOK will be making such proposals. Many younger citizens, new entries into the labour market, others that will be receiving the new minimum wage and of course many that are unemployed will need support in order to avoid extreme marginalization. Social cohesion and humane living conditions must be guaranteed in this difficult transition period our country is going through. These measures must of course be funded, whether through community or national resources, in a way that is consistent with the objectives of the Program. 2) We support upfront implementation of structural spending measures and continued efforts to control spending and prevent arrears, while bold revenue reforms deliver a fairer, transparent and effective distribution of the tax burden which also will stem tax evasion. This we believe will contribute to restoring market confidence and fiscal sustainability, while protecting the vulnerable members of the population. 3) We support the implementation of the program s comprehensive banking sector strategy, through stronger resolution and financial oversight framework and banks recapitalization plans aimed at ensuring the promotion of public interest while ensuring banks business autonomy in order to help secure financial stability. We are committed to a rapid and smooth implementation of the official sector and PSI financing strategy agreed with our European partners. This will help Greece achieve its targeted fiscal sustainability objectives and provide the necessary financing to support our country s adjustment and reform efforts. We recognize that achieving the aforementioned objectives and key policies will take political resolve and determined policy implementation over many years. In the event of being elected Greece's next government, we will remain fully committed to 6

7 the effective implementation of the Program's objectives and targets as described above and as set out in detail in the MoU/MEFP. From our side we will fulfill our commitments as agreed upon. I do however want to point out from experience that in the midst of otherwise necessary cuts, Greece in particular and Europe as a whole need new sources of growth funding. European decisions that will continue to enhance the effectiveness of the wider firewall, calm the international bond markets, and oversee the European and global financial system in areas such as rating agencies, will be crucial for the effectiveness of all countries in similar programs. We strongly support, to that effect, FTT and stability and project Eurobonds, with infrastructure projects (such as in green energy grids, broadband, transportation, education and innovation) that will enhance the Single Market and would have a major impact on the countries under loan programs. I also believe that fighting tax evasion requires Europe to re-focus its attention on regulating tax heavens and imposing transparency. Fighting tax evasion in one country is further undermined when there are very different tax regimes in our Common Market. Financial market reform and supervision are urgently needed. We pledge to contribute constructively to these ends within the European structures». 7

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση.

Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση. Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 277 Offentligt Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ:

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: (ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΚΟ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: -Για το 2015 συμπληρωματικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεξαγωγή των συζητήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης λήξης της τρέχουσας χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου.

Η διεξαγωγή των συζητήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης λήξης της τρέχουσας χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση της Ευρωομάδας «Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης για παράταση της χρηματοδοτικής βοήθειαςκαλούμενης επισήμως «κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟγΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ετήσια Έκθεση 2014-15 Annual Report 1 ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία Τ μας τόσο σε διεθνές όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής»

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Πέτρος Κατσιμάρδος Κωνσταντίνος Μπούας Απρίλιος 2013 [ Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Ρυθμοί μεγέθυνσης ΑΕΠ. Δημοσιονομικό Ισοζύγιο και Ανεργία. Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)

Πίνακας 1. Ρυθμοί μεγέθυνσης ΑΕΠ. Δημοσιονομικό Ισοζύγιο και Ανεργία. Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ) ΤΕΥΧΟΣ 7 ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΠΑΡΙΣΙ, 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΪΟΥ 2012) ALL ON BOARD POLICIES FOR INCLUSIVE GROWTH AND JOBS All on board means that we need to increase our

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 www.pwc.gr/ceosurvey-greece Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 2 η Μελέτη για την Ελλάδα Αλλαγή στρατηγικής, οργανωτική αναδιάρθρωση αλλά και απαίτηση για ένα αποτελεσματικότερο κράτος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα