Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι"

Transcript

1

2 Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι 2

3 Πεξηερόκελα 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ Οξηζκφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε εζληθφ επίπεδν Δζληθνί Γξπκνί Δζληθά Πάξθα Αηζζεηηθά Γάζε Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο Δθηξνθεία Θεξακάησλ Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σν Γίθηπν NATURA Πεξηνρέο NATURA ηεο Διιάδνο Πεξηνρέο NATURA ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Λέζβνπ Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε Γηεζλέο επίπεδν Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Ρακζάξ Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη απνλεκεζεί ην Δπξσδίπισκα Ίδξπζε Διιεληθνχ Φφξνπκ Γεσπάξθσλ Πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη πξννπηηθέο ΘΔΡΜΔ ΠΖΓΔ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ΘΔΡΜΔ ΠΖΓΔ ΣΖ ΛΔΒΟ ΠΡΟΣΑΔΗ/ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:

4 Δπξεηήξην εηθόλωλ: Δηθόλα 1: Τν κεγάιν θαξάγγη ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ (Grand Canyon of Yellowstone) (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park)... 7 Δηθόλα 2: Η πξηζκαηηθή ιίκλε ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park)... 8 Δηθόλα 3: Τν θαξάγγη ηνπ Βίθνπ Δηθόλα 4: Φάξηεο ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (SCI) Δηθόλα 5: Φάξηεο Γηθηύνπ Natura Δηθόλα 6: Οη πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura ζηε Λέζβν Δηθόλα 7: Σρεκαηηζκόο κηαο ζεξκνκεηαιιηθήο πεγήο (θαηά Blavoux B.-Berthier F., 1995, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) Δηθόλα 8: Πεξηπηώζεηο δεκηνπξγίαο ζεξκώλ πεγώλ [(α) θαηά Desio 1959 από ηνλ Καιιέξγε Γ., 2001, (β) θαηά Moret L., 1946, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα] Δηθόλα 9: Θεξκή πεγή κε κεηεσξηθό λεξό (α), κε κεηεσξηθό + «λεαξό» λεξό (β) θαη κε «λεαξό» λεξό (γ) (θαηά Castany G., 1968, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) Δηθόλα 10: Σηεξενδηαγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηε δεκηνπξγία δύν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ [(α) θαηά Lopoukhine M., 1995, (β) θαηά Blavoux Β.-Berthier F., 1985, αλαζρεδηαζκέλα από ην ζπγγξαθέα] Δηθόλα 11: Θεξκνκεηαιιηθέο πεγέο ζηελ Διιάδα (θαηά Πνιύδνπ O.-Κνπκαληάθε I.- Σηακαηάθε Σ., 2002, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) Δηθόλα 12: Φάξηεο κε ηηο ηακαηηθέο πεγέο ζηε Νήζν Λέζβν Δηθόλα 13: Άπνςε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο Λνπηξόπνιεο Θεξκήο Δηθόλα 14: Άπνςε ηνπ αλδξηθνύ ηκήκαηνο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ θόιπνπ ηεο Γέξαο Δηθόλα 15: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ θόιπνπ ηεο Γέξαο (Θέξκα). 43 Δηθόλα 16: Ιακαηηθέο πεγέο ζην Ληζβόξη (θνληά ζηνλ Πνιηρλίην) Δηθόλα 17: Ο ρξσκαηηζκόο ησλ λεξώλ νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε ρεκηθώλ ζηνηρείσλ (θαη πην ζπγθεθξηκέλα νμεηδίσλ) Δηθόλα 18: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Ληζβνξίνπ Δηθόλα 19: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ηεο Δθηαινύο Δηθόλα 20: Γηαθεκηζηηθή θάξηα Λνπηξώλ Κνπξηδή (Από ην Ιζηνξηθό Αξρείν Αηγαίνπ "Δξγάλε") Δηθόλα 21: Φπιιάδην κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο ησλ ινπηξώλ Κνπξηδή (Από ην Ιζηνξηθό Αξρείν Αηγαίνπ "Δξγάλε") Δηθόλα 22: Δμσηεξηθή άπνςε ινπηξώλ Κνπξηδή Δηθόλα 23: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Πνιηρλίηνπ Δηθόλα 24: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 25: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 26: Φσηνγξαθία από ην δεκνηηθό ρακάκ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 27: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 28: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 29: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 30: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ

5 Δηθόλα 31: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 32: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ Δηθόλα 33: Άπνςε ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηεο Αξγέλνπ Δηθόλα 34: Πεξηνρέο ηεο λήζνπ Λέζβνπ πνπ ππόθεηληαη ζε θαζεζηώο πξνζηαζίαο. Με ην πνξηνθαιί ρξώκα θαίλνληαη νη πεξηνρέο κε ηηο Θεξκέο Πεγέο ηεο Λέζβνπ

6 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1981 ζην θείκελν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (International Union for the Conservation of Nature) Παγθφζκηα ηξαηεγηθή Πξνζηαζίαο, ην νπνίν εζηίαδε θπξίσο ζηελ νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο, θαη πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε κέζσ ηεο Έθζεζεο ηνπ 1987 κε ηίηιν Σν Κνηλφ καο Μέιινλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή «βηώζηκε αλάπηπμε είλαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο, ρσξίο λα θάλεη ζπκβηβαζκνύο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο». Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηελ παιηά δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αλάπηπμεο θαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο μεπεξλψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αληίιεςε πσο ε πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε γεληθέο γξακκέο ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ππνλνεί κία αλάπηπμε ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: (α) νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, (β) θνηλσληθή ηζφηεηα (γ) πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε. ε εχζξαπζηα πεξηβάιινληα, φπσο είλαη ηα λεζηά, νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε επηδηψθνπλ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ/ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (π.ρ. ηνπηθά κλεκεία, ηνπηθά πξντφληα, ηνπηθέο γηνξηέο θαη εθδειψζεηο) θαη ηηο ήπηεο δξάζεηο αλάπηπμεο (π.ρ. ζηξνθή πξνο ηα ελαιιαθηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα ελ αληηζέζεη κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ). Όια ηα θπζηθά δεκηνπξγήκαηα θαη νη γεσκνξθέο φπσο είλαη ηα εθαίζηεηα, ηα ζπήιαηα, νη βξαρνκνξθέο, νη ζηελέο θνηιάδεο θαη ηα θαξάγγηα, νη ζεξκέο θαη ςπρξέο πεγέο, νη ζέζεηο νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκάησλ, ηα κεγάια γεσινγηθά ξήγκαηα, νη ζεκαληηθέο απνιηζσκαηνθφξεο ζέζεηο, θαη νη βξαρψδεηο αθηέο απνηεινχλ ηνπο γεσηφπνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο έρνπλ βηνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί απνηεινχλ ηδηαίηεξεο αμίαο βηφηνπνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξηνρέο κε αμηφινγν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πεξηνρέο κε πινχζηα γεσινγηθή θιεξνλνκηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζηα θπζηθά κλεκεία, ηνλ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο πινχην, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ο γεσηνπξηζκφο, απνηειεί κία λέα ηάζε ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθνχ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζηεξίδεηαη ζηε καγεία ηεο αλαθάιπςεο θαη ζηε δχλακε ηεο απζεληηθφηεηαο πνπ απνπλέεη ε επαθή κε ηελ θπζηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο ε παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζεη ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ηεο Λέζβνπ, ελφο πφξνπ ν νπνίνο κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο βησζηκφηεηαο. 6

7 2. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ - Ηζηνξηθφ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ (π.ρ. πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο). - Γηά ηαχηα: Λεηηνπξγνχλ νη θνξείο; Τπάξρεη πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ; Πσο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; (εδψ αο πνχκε κπνξνχλε λα πνχλε δχν ιφγηα γηα ηηο καχξεο ζεκαίεο πνπ ζήθσζαλ θάπνηε ζηελ Καιινλή νη ληφπηνη). ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε εζληθφ επίπεδν, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζε Γηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη νη δηάθνξνη ζρεηηθνί κε ηελ ζεκαηνινγία νξηζκνί (π.ρ. πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, εζληθφ πάξθν, θηι.). 2.1 Οξηζκόο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (International Union for the Conservation of Nature (IUCN)) νξίδεη κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή σο: «Έλα θνκκάηη γεο θαη/ή ζάιαζζαο, εηδηθά αθηεξσκέλν ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, θαη ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη κέζσ λνκηθψλ ή άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ», (IUCN, 1994). Ζ πξψηε θνξά πνπ κία νιφθιεξε πεξηνρή νξίζζεθε σο πξνζηαηεπφκελε κε ηε κνξθή Δζληθνχ Πάξθνπ ήηαλ ην 1872 ζηηο ΖΠΑ. Πξφθεηηαη γηα ην Πάξθν ηνπ Γέιννπζηννπλ (Yellowstone Park) ζηελ Πνιηηεία ηνπ Γνπατφκηλγθ (Wyoming) (Δηθφλεο 1 θαη 2). Απηή ε εκεξνκελία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη γηα πξψηε θνξά απνθαζίζηεθε κε θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα ε πξνζηαζία νιφθιεξεο πεξηνρήο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Γέιννπζηφνπλ αθνινπζήζεθε θαη απφ άιιεο ρψξεο θπξίσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Δηθόλα 1: Τν κεγάιν θαξάγγη ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ (Grand Canyon of Yellowstone) (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park) 7

8 Δηθόλα 2: Η πξηζκαηηθή ιίκλε ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park) 2.2.Προζηαηεσόμενες περιοτές ζε εθνικό επίπεδο ε φ,ηη αθνξά ηελ εζληθή λνκνζεζία, ε θήξπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο βαζίζηεθε, έσο ην 1986, ζε δηαηάμεηο θπξίσο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα. Οη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηα Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 996/1971 πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Ν. 86/1969 «Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο». Σα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, νη Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα Δθηξνθεία ζεξακάησλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/1998. Με ηνλ Νφκν Πιαίζην γηα ην Πεξηβάιινλ (Ν. 1650/86), νξίδνληαη πέληε θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ: πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, εζληθφ πάξθν, πξνζηαηεπφκελνο θπζηθφο ζρεκαηηζκφο θαη πξνζηαηεπφκελν ηνπίν, πεξηνρή νηθναλάπηπμεο. Οη θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία, είλαη νη αθφινπζεο: Δζληθνί Γξπκνί Οη Δζληθνί Γξπκνί απνηεινχλ ηελ θχξηα θαηεγνξία ησλ εζληθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξπρζεί θαη πθίζηαληαη δηαρείξηζε ζηα πιαίζηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. Πεξηιακβάλνπλ δαζηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ άπνςε δηαηήξεζεο ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηνπ ππεδάθνπο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ λεξψλ θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απνηεινχληαη, ζπλήζσο, απφ κία πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο, ηνλ ππξήλα, θαη απφ κία πξνζηαηεπηηθή πεξηθεξεηαθή δψλε. Οξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαγνξεχνληαη ζηνπο ππξήλεο Δζληθψλ Γξπκψλ είλαη ε βηνκεραλία, ε εγθαηάζηαζε νηθηζκψλ, νηθηψλ, αγξνηθηψλ θαη παξαπεγκάησλ, ε βφζθεζε, ε πινηνκία, ε ζήξα, ε θνπή, ην μεξίδσκα, ε ζπιινγή θπηψλ θ.ιπ. Τπάξρνπλ δέθα Δζληθνί Γξπκνί φπνπ είλαη νη αθφινπζνη: 1. νχλην 2. Πάξλεζα 3. Παξλαζζφο 8

9 4. Όηηε 5. Αίλνο (Κεθαινληά) 6. Πίλδνο ( Βάιηα Κάιληα) 7. Όιπκπνο (Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο) 8. Υαξάδξα ηνπ Βίθνπ (Αψνο) 9. Πξέζπεο 10. Φαξάγγη ηεο ακαξίαο (Κξήηε) Δζληθά Πάξθα χκθσλα κε ηε δηεζλή εξκελεία, ηα εζληθά πάξθα είλαη κεγάια, θπζηθά ηνπία εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνζηαηεχνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ κεηαβιεζεί πιηθά απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε. ηα εζληθά πάξθα, ε θχζε αλαπηχζζεηαη ειεχζεξα, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Απηά ηα πάξθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, βνεζψληαο ηνπο επηζθέπηεο λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο θχζεο θαη λα εξεκίζνπλ ζηε καγεία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ηα κεηαιιεχκαηα, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε δαζνθνκία, ε γεσξγία θαη ην θπλήγη ζεσξνχληαη απαξάδεθηα ζηα εζληθά πάξθα. Δθεί, ηα θπηά θαη ηα δψα κπνξνχλ λα δήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο, αθφκα θαη ηα δέληξα αθήλνληαη λα πεζάλνπλ απφ θπζηθφ ζάλαην ελ νιίγνηο ε θχζε αθήλεηαη λα είλαη θχζε Αηζζεηηθά Γάζε Χο Αηζζεηηθά Γάζε θεξχζζνληαη δάζε ή θπζηθά ηνπία πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή, πγηεηλή θαη ηνπξηζηηθή ζεκαζία, νχησο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε παλίδα, ε ρισξίδα θαη ε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά ηνπο. Γέθα ελληά πεξηνρέο πεξηέρνπλ ή απνηεινχλ εμνινθιήξνπ Αηζζεηηθά Γάζε. 1. Φνηληθφδαζνο ηνπ Βάη 2. Γάζνο ηεο Καηζαξηαλήο 3. Κνηιάδα Σεκπψλ 4. Γάζνο Καξατζθάθε Καξδίηζαο 5. Γάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ 6. Γάζνο Παλεπηζηεκηνχπνιεο Παηξψλ 7. Γάζνο Ησαλλίλσλ 8. Γάζνο Φαξζάισλ 9. Γάζνο ηελήο 10. Γάζνο Κηζζάβνπ 11. Γάζνο Μνγγνζηνχ 12. Γάζνο Μχηηθα-Νηθφπνιεο 13. ηελά Νέζηνπ 14. Πεπθνδάζε ηεο θηάζνπ 15. Γάζνο Καιαβξχησλ 16. Γάζνο Ακπγδαιεψλα 17. Γάζνο Αειηά 18. Γάζνο Σηζνξέαο 9

10 19. Γάζνο Κνπξί Αικπξνχ Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φύζεο Χο Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο (Π/Γ 1985) θεξχζζνληαη εθηάζεηο, δεκφζηεο ή κε, πνπ παξνπζηάδνπλ παιαηνληνινγηθφ, γεσκνξθνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ζπζηάδεο δέλδξσλ ή δέλδξα ή θαη ζπάληα είδε θπηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε βνηαληθή, θπηνγεσγξαθηθή, αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία. ηηο πεξηνρέο απηέο ηζρχνπλ νη ίδηεο απαγνξεχζεηο φπσο θαη ζηνπο ππξήλεο Δζληθψλ Γξπκψλ. Απφ ηηο πεξηνρέο πνπ κειεηήζεθαλ, 14 πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη σο Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο. Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο κεγάιεο πεξηνρέο, νη πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, κε απνηέιεζκα ε επί ηνηο εθαηφ ηνπο θάιπςε λα εκθαλίδεηαη σο κεδεληθή. πλνιηθφο αξηζκφο: 51Μλεκεία Φπζηθφ Μλεκείν 1. Οη δχν πιάηαλνη ρνιαξίνπ -Λαγθαδά 2. Ο Πιάηαλνο ηνπ Παπζαλία, ζην Αίγην 3. Οη Γψδεθα βξχζεο ηνπ Αηγίνπ 4. Σν Κιήκα ησλ Καιαβξχη σλ Έηνο Κήξπμ εο Δθηαζε (ζε εθηάξηα) ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΖ ΦΤΔΩ πλνιηθή Δθηαζε: Δθηάξηα (εκείσζε: Πνιιά θπζηθά κλεκεία είλαη κεκνλσκέλα δέλδξα ή κηθξνζπζηάδεο δέλδξσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε έθηαζε) χληνκε Πεξηγξαθή Γχν δέληξα πιαηάλνπ πνπ ηα θάλνπλ ζεκαληηθά ε ειηθία ηνπο, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ θνξθή ηνπο θηηάρλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο θάζε ρξφλν πνιιά δεπγάξηα παλέκνξθσλ εξσδηψλ. Σεξάζηηνο πιάηαλνο ίζσο ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη δηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα,κε κεγάιν θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ ηνπ θαη κε κεγάιε ηζηνξηθή αμία. Παιηά πεγή, γλσζηή σο νη δψδεθα βξχζεο πνπ ζήκεξα έρεη ζρεδφλ ζηεξέςεη. ηελ ίδηα ζέζε θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ Πιαηάλνπ ηνπ Παπζαλία, ζην Αίγην. Δληππσζηαθφ άγξην θιήκα πνπ ζπκθχεηαη κε νκάδα απφ πνπξλάξηα. Απνηειεί αμηφινγν επηζηεκνληθφ θαη αηζζεηηθφ κλεκείν ηεο θχζεο θαη παξάιιεια Γεσγξαθηθή Θέζε Κνληά ζην ρσξηφ ρνιάξην αλάκεζα ζηηο ιίκλεο Βφιβε θαη Κνξψλεηα, ζηελ πεξηνρή Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο. ηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ θνληά ζηελ παξαιία Ννκφο Αραίαο. Κνληά ζηνλ Πιάηαλν ηνπ Παπζαλία απέλαληη ζε κηα παιηά εθθιεζία ζην Αίγην θνληά ζηελ παξαιία. ηελ απιή ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, θνληά ζην ρσξηφ Παγθξάηη ηεο πεξηνρήο Καιαβξχησλ Απφθαζε ή Γ/γκα(ΦΔΚ) Απ. 5212/1975 (281/ΣΒ/1975) Απ.33864/ (738/ΣΒ/1976) Απ.44040/ 2526/1976 (738/ΣΒ/1976) 10

11 5. Σν Πεχθν ηεο Νηθήηεο Υαιθηδηθήο 6. Ο Πιάηαλνο ζηνλ Γεξνπιάηα λν Υαιθηδηθήο 7. Ο Πιάηαλνο Βάβδνπ Υαιθηδηθήο 8. Οη Πιάηαλνη ησλ Κνκπνηάδ σλ Φζηψηηδαο 9. Ο Πιάηαλνο ηεο ξηαο 10. Ο αεηζαιήο Πιάηαλνο ηεο Φαηζηνχ ζηελ Κξήηε 11. Σν Κππαξίζζη ηεο Πξαζηάο Δπξπηαλίαο 12. Οη Πιάηαλνη ηεο Βέξνηαο είλαη ηνπξηζηηθφο πφινο έιμεο ζηελ πεξηνρή. Πεχθν δίπια ζηε ζάιαζζα, εληππσζηαθνχ κεγέζνπο θαη κνλαδηθνχ αηζζεηηθνχ θάιινπο. Πνιχ γέξηθνο πιάηαλνο κε ηεξάζηηνπο θιψλνπο θαη πεγή ζηηο ξίδεο ηνπ. Γέξηθνο πιάηαλνο κε εηδηθά κνξθνινγηθά θαη βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη κε ηζηνξηθή αμία. Οκάδα πέληε γέξηθσλ πιαηάλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Πιαηάλη αησλφβην θαη κε παλέκνξθν ζρήκα θπιισζηάο, θνληά ζην γλσζηφ γεθχξη ηεο Άξηαο πάλσ ζηνλ πνηακφ Άξαρζν, ζπλδεδεκέλν κε πνιινχο απφ ηνπο ζξχινπο ηεο πεξηνρήο. Πνηθηιία πιαηάλνπ πνπ δηαηεξεί ην θχιισκά ηνπ φιν ην ρξφλν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ θαη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ δέληξν έρεη θαη μερσξηζηή ηζηνξηθή αμία. Τπεξαησνλφβην θππαξίζζη εληππσζηαθνχ κεγέζνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ζνβαξά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Γχν γέξηθα πιαηάληα κέζα ζηε Βέξνηα ηεξάζηηνπ κεγέζνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Ννκνχ Αραίαο. Κνληά ζην ρσξηφ Νηθήηε ζηελ πεξηνρή Πνιχγπξνπ Υαιθηδηθήο. ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ Γεξνπιάηαλνπ ζηελ πεξηνρή Πνιχγπξνπ Υαιθηδηθήο. ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ Βάβδνο, ζηελ πεξηνρή Πνιχγπξνπ Υαιθηδηθήο. ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ Κνκπνηάδεο ζηνλ Ννκφ Φζηψηηδαο. ηελ είζνδν ηεο πφιεο ηεο ξηαο ζηε Β.Γ. Διιάδα. Κνληά ζηελ αξραία πφιε ηεο Φαηζηνχ ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε. Κνληά ζην ρσξηφ Πξαζηά ηνπ Ννκνχ Δπξπηαλίαο. ην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο ζηνλ Ννκφ Ζκαζίαο Β. Διιάδα. Απ / 2525/1975 (738/ΣΒ/1976) Απ / 4096/1976) (1113/ΣΒ/1975) Απ / 4097/1976 (1113/ΣΒ/1976) Απ / 3584/1977 (590/ΣΒ/1977) 11

12 13. Ο Πιάηαλνο ηνπ Ναππιίνπ 14. Ζ Διηά ηνπ Ναππιίνπ 15. Ο Φνίληθαο ηνπ Ναππιίνπ 16. Οη Ίηακνη Κξπνλεξίν π Αξγνιίδαο 17. Οη Διηέο ηεο Γεκαίλεο Αξγνιίδαο 18. Οη Διηέο ηνπ Αικπξνπνη άκνπ Δπβνίαο 19. Ο Πιάηαλνο ηεο Γεκεηζάλα ο Αξθαδίαο 20. Ο θέλδακνο ηνπ ηδεξνθάζ ηξνπ Μεζζελίαο 21. Ζ Διηά ηεο Καιακάηαο 22 Σν Γάζνο δελδξφθεδξ Γέξηθν, εληππσζηαθφ πιαηάλη πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ήξσα ηνπ 1821 Θεφδσξν Κνινθνηξψλε. Διηά κεγάιεο ειηθίαο κε αμηφινγα κνξθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθή αμία. Φνίληθαο πνπ ηνλ θχηεπε ν πξψηνο Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο φηαλ ην Ναχπιην ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. Παλέκνξθε νκάδα δέληξσλ ππφιεηκκα παιηνχ εθηεηακέλνπ δάζνπο αθηεξσκέλνπ ζηε ζεά ξηεκε. Οκάδα απφ νθηψ ειηέο κε ηδηάδνπζα ζξεζθεπηηθή αμία. Αλήθνπλ ζην παιηφ κνλαζηήξη ησλ Σαμηαξρψλ θαη ζπλδένληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. Σξεηο αησλφβηεο ειηέο, κε ζεκαληηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμηφινγε αηζζεηηθή παξνπζία δίπια ζε παιηά εθθιεζία ηνπ παξαζαιάζζηνπ ρσξηνχ. Δληππσζηαθφ γέξηθν πιαηάλη, κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. Όκνξθν γέξηθν δέληξν ζθελδάκνπ, θνληά ζε κηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πεγή, κνλαδηθφ ζηελ πεξηνρή γηα ηελ βνηαληθή θαη αηζζεηηθή ηνπ αμία. Αησλφβηα ειηά, αληηπξνζσπεπηηθή ηεο γλσζηήο πνηθηιίαο Διαηψλ Καιακάηαο. Ακηγέο δάζνο 740 ζηξεκκάησλ ζπάληνπ είδνπο δελδξφθεδξσλ ην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ναππιίνπ, ζηνλ Ννκφ Αξγνιίδαο. ηελ πιαηεία Παλαγηάο ηεο πφιεο ηνπ Ναππιίνπ, ζηνλ Ννκφ Αξγνιίδαο. ηελ πιαηεία Πέληε αδέιθηα ηεο πφιεο ηνπ Ναππιίνπ, ζηνλ Ννκφ Αξγνιίδαο. Κνληά ζην ρσξηφ Κξπνλέξη, ζην βνπλφ Αξηεκίζην, ζηνλ Ννκφ Αξγνιίδαο. Κνληά ζην ρσξηφ Γεκαίλε, ζηνλ Ννκφ Αξγνιίδαο. ην ρσξηφ Αικπξνπφηακνο ηεο επαξρίαο Καξπζηίαο ζηελ Δχβνηα. Κνληά ζηε Γεκεηζάλα ζηνλ Ννκφ Αξθαδίαο. Κνληά ζην ρσξηφ ηδεξφθαζηξν Μεζζελίαο. Μέζα ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο ζηνλ Ννκφ Μεζζελίαο. Κνληά ζην ρσξηφ γ. Πέηξνο ζηελ επαξρία Απ /7950/1979 (121/ΣΓ/1980) Απ /7950/1979 (121/ΣΓ/1980) 12

13 σλ ζηελ Κπλνπξία Αξθαδίαο 23. Ζ Γξπο ηνπ Πεξηζσξίν π Αξθαδίαο 24. πζηάδα Γξπφο θαη Φξάμνπ ζηηο Μνπξηέο, Κηιθίο 25. Ζ Γξπο ζηηο Κνξνέο, Ζξαθιείνπ 26.Οη Βειαληδηέο ζηελ Καιακηά Αηγίνπ 27. Ζ Γξπο ηεο Γφξηδαο Αξθαδίαο 28. Ο Πιάηαλνο Βιάηνπο Υαλίσλ 29. Ο Πιάηαλνο γ. Μαξίλαο Φζηψηηδαο 30. Οη Πιάηαλνη ηεο Λακίαο 31. Σν Παξζέλν δάζνο ηεο κνλαδηθφ γηα ηελ βνηαληθή θαη νηθνινγηθή αμία ηνπ. Αησλφβην δέληξν βειαληδηάο (ππθλαλζήο) κε ηδηάδνπζα ηζηνξηθή ζεκαζία, ζηελ απιή ηεο Παιηάο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ. Όκνξθν θπζηθφ δάζνο κεηθηήο ζχλζεζεο δξπφο θαη θξάμνπ, αμηφινγν επίζεο γηα ηελ νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ σο ρψξνπ αλαςπρήο. Αησλφβηα δξπο κε ηδηάδνπζα βνηαληθή αμία πνπ ζπλδέεηαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. Γχν πνιχ γέξηθεο βειαληδηέο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδεφκελεο κε πνιιά ηνπηθά γεγνλφηα. Πνπξλάξη εληππσζηαθνχ κεγέζνπο ζηελ απιή κηαο εθθιεζίαο, αμηφινγν ππφιεηκκα απφ ζεκαληηθφ δάζνο δξπφο, πνπ θάεθε ην Πειψξηνο αησλφβηνο πιάηαλνο κε ηεξάζηηα θνπθάια,κέζα ζηελ νπνία θξχβνληαλ άλζξσπνη θαη ππξνκαρηθά θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ηε γεξκαληθή θαηνρή. Γέξηθνο πιάηαλνο εληππσζηαθνχ κεγέζνπο, ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαοηεο Αγ. Μαξίλαο, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. Σέζζεξηο αησλφβηνη θαη Παλέκνξθνη πιάηαλνη γλσζηνί ζηελ Πεξηνρή γηα ην κέγεζνο θαη ην αηζζεηηθφ θάιινο ηνπο. Πεξηνρή κε κνλαδηθή νηθνινγηθή αμία φπνπ θαη ην παξζέλν δαζηθφ Κπλνπξίαο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο. ηε ζέζε Κάκπνο ηνπ ρσξηνχ Πεξηζψξη,ζηνλ Ννκφ Αξθαδίαο. ηε ζέζε Κνπξί ηνπ ρσξηνχ Μνπξηέο ζηνλ Ννκφ Κηιθίο. Κνληά ζην ρσξηφ Κνξνέο ηεο επαξρίαο Μαιεβίζε ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ. ηε ζέζε Πέληε δέληξα ηνπ ρσξηνχ Καιακηά, ζηελ πεξηνρή Αηγίνπ. ην ρσξηφ Γφξηδα ζηνλ Ννκφ Αξθαδίαο. ηε ζέζε Μηραιηαλά ηνπ ρσξηνχ Βιάηνπο ζηνλ Ννκφ Υαλίσλ. ην ρσξηφ Αγ. Μαξίλα ηεο Λνθξίδαο ζηνλ Ννκφ Φζηψηηδαο. ηελ Πιαηεία ηνπ ιανχ ζηελ πφιε ηεο Λακίαο, ζηνλ Ννκφ Φζηψηηδαο. ηα Διιελνβνπιγαξη θά ζχλνξα, ζηελ Απ / 7950/1979 (121/ΣΓ/1980) 13

14 Κεληξηθήο Ρνδφπεο 32. Σν Γάζνο ηεο νμηάο ζηελ Σζίρια Υατληνχ Ξάλζεο 33.Σν Γάζνο νμηάο ζην Πεπθσηφ Πέιιαο 34. Σν λεζί Πηπέξη ζηηο βφξεηεο πνξάδεο νηθνζχζηεκα ζην νπνίν ε παλίδα θαη ε ρισξίδα έρνπλ παξακείλεη αλέπαθεο σο ηηο κέξεο καο. ηελ πεξηνρή ππάξρεη ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ παιηψλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, θπξίσο εξπζξειάηεο, δαζηθήο νμηάο δαζηθήο πεχθεο θ.η.ι. Γλσζηνί βηνιφγνη έρνπλ δειψζεη «φηη ζηελ Δπξψπε δελ έρεη επηδήζεη άιιν παξζέλν δάζνο κε ηέηνην κέγεζνο θαη ηέηνηα ζχλζεζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ». Γεληθά ε πεξηνρή είλαη επξχηαηα γλσζηή γηα ηελ ζεκαληηθή επηζηεκνληθή αμία ηεο. Πεξηνρή κε εθηεηακέλα δάζε νμηάο, πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ιηβάδηα θαη πγξφηνπνπο. ε θπζηθή θαηάζηαζε, ρσξίο έληνλε εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ άλζξσπν σο ζήκεξα. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή θαη νηθνινγηθή αμία. Σκήκα ηνπ θπζηθνχ δάζνπο νμηάο κε ζεκαληηθά νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θεξπρζεί πξνζηαηεπηέν γηα ιφγνπο θαζαξά επηζηεκνληθνχο. Απνκνλσκέλν λεζί κε ζεκαληηθή νηθνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αμία, πνπ θαιχπηεηαη κε ραιέπηα πεχθε θαη ζάκλνπο θαη πεξηβάιιεηαη απφ άγξηεο βξαρψδεηο αθηέο, φπνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην αξπαθηηθά πηελά. Οη απφηνκεο βξαρψδεηο αθηέο κε ηηο πνιιέο ζπειηέο θαη ηα βαζηά λεξά απνηεινχλ ζεκαληηθφ βηφηνπν γηα ην ζπάλην θαη απεηινχκελν είδνο ηεο νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, θνληά ζην Παξαλέζηη, ζηνλ Ννκφ Γξάκαο. ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο ζηα ειιελνβνπιγαξηθ ά ζχλνξα,θνληά ζηε ζέζε Υατληνχ, ζηνλ Ννκφ Ξάλζεο. Μέζα ζην κεγάιν δαζηθφ ζχκπιεγκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα ρσξηά Πεπθσηφ θαη Κάησ Κνξπθή, ζηνλ Ννκφ Πέιιαο. ηηο Β. πνξάδεο, ζηνλ Ννκφ Μαγλεζίαο. Απ / 7950/1979 (121/ΣΓ/1980) 14

15 κεζνγεηαθήο θψθηαο. Σν λεζάθη απηφ, καδί κε κεξηθά άιια αθαηνίθεηα λεζάθηα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ζαιάζζην ρψξν πνπ ηα πεξηβάιιεη έρεη ραξαθηεξηζηηθά σο Θαιάζζην Πάξθν. 35. Ο Πιάηαλνο ζην Λεηά Θεζπξσηία ο 1981 Τπεξαησλφβηνο θαη εληππσζηαθνχ κεγέζνπο πιάηαλνο, θνληά ζε γξαθηθή πεγή, δίπια ζηε ιηζφθηηζηε γέθπξα (ηνπ 1853). πλδέεηαη ζηελά κε αμηφινγνπο ηνπηθνχο ζξεζθεπηηθνχο θαη ηνπηθνχο ζξχινπο. Κνληά ζην ρσξηφ Λεηά ζηνπο Φηιηάηεο, ζηνλ Ννκφ Θεζπξσηίαο. Απ /1294/1981 (173/ΣΒ/1981) 36. Ζ Φηειηά ηεο Αεδφλαο Καιακπάθ αο 1981 Σεξάζηηα παλέκνξθε θηειηά (Καξαγάηζη), κεγάιεο ειηθίαο ζεκαληηθή γηα ηελ βνηαληθή θαη αηζζεηηθή αμία ηεο. ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ ηεο Καιακπάθαο, ζηνλ Ννκφ Σξηθάισλ. Απ /1294/1981 (173/ΣΒ/1981) 37. Ο αεηζαιήο Πιάηαλνο ησλ Αδσγπξψλ Υαλίσλ 1981 Μεγάιεο ειηθίαο εληππσζηαθφο πιάηαλνο πνπ δηαηεξεί ηα πξάζηλα θχιια ηνπ φιν ην ρξφλν κε αμηφινγε βνηαληθή θαη αηζζεηηθή αμία. Σν γέξηθν πιαηάλη έρεη θαη ηζηνξηθή αμία θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηζηνξηθά θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία, φπσο ε παιηά εθθιεζία, ε ζπειηά θαη ε πεγή πνπ απνηεινχλ ζνβαξφ πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ. Κνληά ζην ρσξηφ Αδσγπξέο ηεο Παιαηνρψξαο ζηνλ Ννκφ Υαλίσλ. 38. Σν απνιηζσκέ λν δάζνο ηεο Λέζβνπ Μνλαδηθή πεξηνρή κε απνιηζσκέλνπο θνξκνχο δέλδξσλ απφ δηάθνξα είδε, κεξηθά απφ ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζήκεξα ζην λεζί. Σν θπζηθφ απηφ κλεκείν πνπ είλαη ειηθίαο 10 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο θαηάζπαξηνπο απνιηζσκέλνπο θνξκνχο δέληξσλ ζε έθηαζε ζηξεκκάησλ, έρεη θεξπρζεί πξνζηαηεπηέα πεξηνρή γηα ηε κνλαδηθή θαη ζπάληα παιαηνβνηαληθή θαη γεληθφηεξε επηζηεκνληθή ζεκαζία ηεο. Σν ην Β.Γ ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηεο Λέζβνπ. Κνληά ζην ρσξηφ ίγξη, ζηνλ Ννκφ Λέζβνπ. ΠΓ 443/1985 (160/ΣΑ/1985) 15

16 39. Ο Πιάηαλνο ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ Κσ Σν Κξεηηθφ Κεθαιάλζε ξν ζηηο Κακάξεο Ζξαθιείνπ 41.Ο Πιάηαλνο Αγ. Φιψξνπ Μεζζελίαο 42. Ο Πιάηαλνο ηεο Απνιισλία ο ηαπξνχ Θεζζαινλί θεο 43.Ο Πιάηαλνο ηεο Πιαηαληψηη ζζαο Καιαβξχη σλ απνιηζσκέλν δάζνο ηεο Λέζβνπ ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα ζπαληφηεξα θπζηθά κλεκεία ζηνλ θφζκν. Τπεξαησλφβηνο πιάηαλνο, ππεξκεγέζεο θαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ θαληαζία ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ηνλ Ηππνθξάηε (460π.Υ), ηνλ κεγάιν δάζθαιν ηεο ηαηξηθήο ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή είλαη ν βηφηνπνο ηνπ ζπάληνπ θαη απεηινχκελνπ είδνπο νξρηδέαο πνπ νλνκάδεηαη Κξεηηθφ Κεθαιάλζεξν. Δίλαη έλα απφ ηα πέληε είδε απηνχ ηνπ γέλνπο πνπ θχνληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ελδεκηθφ ζην βνπλφ Ίδε ηεο Κξήηεο. Ηζηνξηθφο γέξηθνο πιάηαλνο, εληππσζηαθνχ κεγέζνπο θαη ζεκαληηθήο αηζζεηηθήο αμίαοπνπ ζπλδέεηαη κε ζνβαξά ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο θαηά ηνλ 17 ν θαη 18 ν αηψλα. Δληππσζηαθφο ππεξαησλφβηνο πιάηαλνο κε ηδηάδνπζα ηζηνξηθή θαη ζξεζθεπηηθή αμία, δίπια ζε επηβιεηηθφ βξάρν, απφ ηνλ νπνίν θαηά ηελ παξάδνζε, θήξπμε ν Απφζηνινο Παχινο. πζηάδα ηξηψλ ηεξάζηησλ πιαηάλσλ πνπ ζπκθχνληαη ζαλ έλα δέλδξν κε ηεξάζηην εζσηεξηθφ θνίισκα, ζην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κηθξφο λαφο κε πνιχηηκε εηθφλα ηεο Παλαγίαο. Ο πιάηαλνο απηφο ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ηεο πεξηνρήο. ηελ πφιε ηεο Κψ, θνληά ζην κεζαησληθφ θάζηξν ζην λεζί ηεο Κψ, ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν. ηε ζέζε Μάλα λεξνχ ζε πςφκεηξν κ. θνληά ζηα ρσξηά Κακάξεο θαη Βφξηδα, ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ. ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ Αγ. Φιψξνο ζηνλ Ννκφ Μεζζελίαο. Αλάκεζα ζην ρσξηφ Απνιισλία θαη ζηε ιίκλε Βφιβε, ζηελ πεξηνρή ηαπξνχ, ζηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Κνληά ζην ρσξηφ Πιαηαληψηηζζα Καιαβξχησλ, ζηνλ Ννκφ Αραίαο. Απ /6701/1985 (589/ΣΒ/1985) Απ /9691/1985 (773/ΣΒ/1985) 16

17 44. Σν δάζνο ηνπ Λεζηλίνπ Αηησιναθα ξλαλίαο 45. Ο Πιάηαλνο ηεο Αγ. Λαχξαο Καιαβξχη σλ 46. Ο θαγλψλαο ζην δάζνο Λατιηά εξξψλ 47. Τπφιεηκκα πδξνραξνχ ο δάζνπο ζηελ Ηζηηαία Δχβνηαο 48. Σν Γάζνο αείθπιισλ πιαηχθπιι σλ ζην λεζί απηέληδα Μεζζελίαο Σκήκα ππφιεηκκα κεγάινπ θπζηθνχ πδξνραξνχο δάζνπο κε θχξην δαζνπνληθφ είδνο ηνλ φξνμν (λεξφθξαμν) αιιά θαη είδε φπσο ε θηειηά,ηηηά,δάθλε θηι. Πνπ ζπγθεληξψλεη επηζηεκνληθά ελδηαθέξνπζα ρισξίδα θαη παλίδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο βηφηνπνο κε κεγάιε νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία. Ο ηζηνξηθφο πιάηαλνο πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα γεγνλφηα ηεο θήξπμεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Σν δέλδξν είλαη εληππσζηαθφ θαη γηα ην κεγεζφο ηνπ (35 κ. χςνο) αιιά θαη γηα ηελ γεληθή εηθφλα ηνπ. Σπξθψδεο έθηαζε ζεκαληηθή γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηεο, πνπ ζπγθεληξψλεη κεξηθά απφ ηα πην ζπάληα είδε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. πζηάδα αησλφβησλ δέλδξσλ θπξίσο θηειηψλ θαη δξπψλ ζε πεδηλή πεξηνρή, φπνπ ππάξρνπλ θαη πγξφηνπνη θαη γεσξγηθέο γαίεο. Ζ ζπζηάδα είλαη ππφιεηκκα εθηεηακέλνπ πδξνραξνχο δάζνπο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε βνηαληθή θαη νηθνινγηθή αμία ζηελ πεξηνρή. Έθηαζε κε ηππηθή κεζνγεηαθή δαζηθή βιάζηεζε ζθιεξφθπιισλ, αείθπιισλ πιαηαλφθπιισλ κε ηε κνξθή δέλδξνπ χςνπο 8-10 κ. ζην αθαηνίθεην λεζί απηέληδα ηεο Μεζζελίαο. Σα είδε πνπ θαιχπηνπλ ην λεζί είλαη θπξίσο ζρίλνο, θηιιίθη, αγξηειηά, θνπκαξηά, Κνληά ζην ρσξηφ Λεζίλη, ζην δξφκν Μεζνιφγγη Αζηαθφο, ζηελ πεξηνρή Μεζνινγγίνπ. Πεξίπνπ 4 ρικ. απφ ηα Καιάβξπηα, ζην ςψξν ηεο Μνλήο Αγ. Λαχξαο, ζηνλ Ννκφ Αραίαο. Κνληά ζην ρσξηφ Λατιηά ζηε ζέζε Μπαιηά Σζαίξη, κέζα ζε επξχηεξν δαζηθφ ζπγθξφηεκα, ζηνλ Ννκφ εξξψλ. Κνληά ζηελ Ηζηηαία (3 ρικ. αλαηνιηθά) ζηελ Δχβνηα. Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ απηέληδα ζηνλ θφιπν ηεο Μεζψλεο, ζηνλ Ννκφ Μεζζελίαο. Απ /6459/1986 (656/ΣΒ/1986) 17

18 49. Σν κηθηφ δάζνο Πξνκάρσλ- Λπθνζηφκν π Αξηδαίαο 50. Φπζηθφ δάζνο θππαξηζζην χ ζηελ Έκπσλα Ρφδνπ 51. Σν κηθηφ δάζνο ηνπ Γξάκκνπ πνπξλάξη, θηι Μέζα ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θχεηαη, ζε ζπνξαδηθή κνξθή, ην ζπαληφηαην είδνο γηα ηε ρψξα καο, ε πεληαβειφλε πεχθε. ην κηθηφ απηφ δάζνο ππάξρνπλ επίζεο δέλδξα φπσο νμηά, δαζηθή πεχθε θαη καχξε πεχθε πνπ έρνπλ ηδαίηεξε νηθνινγηθή αμία. εκαληηθή δαζηθή ζπζηάδα κεζνγεηαθνχ θππαξηζζηνχ, κε ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή αμία σο βηνγελεηηθφ θαηαθχγην. Σν δάζνο απαξηίδεηαη θπξίσο απφ αησλφβηα δέλδξα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ (5%) θαιχπηεηαη απφ ηξαρεία πεχθε πνπ θαη απηή έρεη κεγάιε αηζζεηηθή αμία. Μηθηφ δάζνο νμπάο, ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο, κε αλνηρηνχο βνζθφηνπνπο, πεξηνρή πνπ δηαηεξείηαη ζε θπζηθή θαηάζηαζε, ρσξίο αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε σο ηηο κέξεο καο θαη κε ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή θαη νηθνινγηθή αμία. Κνληά ζηα ρσξηά Πξνκάρνη θαη Ληθφζηνκν ζηελ πεξηνρή Αικσπηάο Αξηδαίαο ζηνλ Ννκφ Πέιιεο. ηε ζέζε Καηάξηη ζην Β.Α ηκήκα ηεο Ρφδνπ, θνληά ζην ρσξηφ Έκπσλα ζηνλ Ννκφ Γσδεθαλήζνπ. ηε ζέζε Μπαξνχγθα, κέζα ζε επξχηεξν δαζηθφ ζρεκαηηζκφ, ζην βνπλφ Γξάκκνο ηνλ Ννκφ Καζηνξηάο. Απ /6459/1986 (656/ΣΒ/1986) Καηαθύγηα Άγξηαο Εωήο Χο κφληκα Καηαθχγηα Θεξακάησλ, ηδξχνληαη νη πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ ζεξακάησλ ζε εζπρία, ηξνθή θαη λεξφ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή. Με ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 2637/1998 ηα Καηαθχγηα Θεξακάησλ ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο. Έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο αξηζκνχλ Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο Οη Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο είλαη επηά. Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο Δκβαδόλ ΦΔΚ(εθηάξηα) ΦΔΚ έξξεο /Β/

19 Γίαο Ζξαθιείνπ /Β/1977 απηέληδα Καιακάηαο /Β/1977 Αηαιαληνλήζη Αηαιάληεο /Β/1977 Όζζα Λάξηζαο /Β/1985 Γηνχξα /Β/2001 Κφδηαθαο Σξηθάισλ /Β/ Δθηξνθεία Θεξακάηωλ Σα Κξαηηθά Δθηξνθεία Θεξακάησλ είλαη 21, κε ζπλνιηθή έθηαζε εθηάξηα. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο αληηζηνηρεί ζην 0,023% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο, ελψ ην ζαιάζζην ηκήκα ηνπο θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε 14,51 εθηάξηα Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο Οη πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986 (άξζξα 18 θαη 19). Έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, σο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο έρνπλ θεξπρζεί 23 πεξηνρέο. Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο Τγξφηνπνο Γχζηνπ Δχβνηαο (Πεξηνρή 2) Όξνο Κέξθε θαη φξνο Καξβνχλη άκνπ (Πεξηνρή Β) Τγξφηνπνο Φαρλψλ ζηελ Δχβνηα (Πεξηνρή 1 - Ππξήλαο πγξνβηφηνπνπ) Πεξηνρή Γήκσλ Άξγνπο θαη Μήδεηαο (Πεξηνρέο 5 θαη 5α) Γήκνο ηαγείξνπ Αθάλζνπ (ΕΠΦΠ 1θαη ΕΠΦΠ 2) Τγξφηνπνο θαη αθηή Φαιηδίνπ Γήκνπ Κσ (Εψλεο ΠΠΦ1θαη ΠΠΦ2) Εψλεο Ηα, Ηβ θαη Ηγ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πίλδνπ Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4 θαη Α5 Δζληθνχ Πάξθνπ ρηληά Μαξαζψλα Εψλεο ΠΦ1, ΠΦ2, ΠΦ3 θαη ΠΦ4 Δζληθνχ Πάξθνπ Ληκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ Εψλε Α2 (Μαθεδνληθά Σέκπε) Δζληθνχ Πάξθνπ πγξνηφπσλ Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ Εψλεο Α, Β θαη Γ Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ Εψλεο Α1 θαη Α2 Δζληθνχ Πάξθνπ δάζνπο Γαδηάο - Λεπθίκκεο - νπθιίνπ Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4 θαη Α5 Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο κε ιηκλνζαιάζζηα θαη ιηκλαία ραξαθηεξηζηηθά θαη Λίκλεο Ηζκαξίδαο Εψλε Α Δζληθνχ Πάξθνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ Εψλεο ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ θαη ΗΓ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ - Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ Εψλεο Α2, Α3, Ηα, Ηβ, Π1, Π2, Π3, Τ θαη Τ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 θαη Α7 Πεξηνρήο Α Δζληθνχ ΦΔΚ Γηάηαγκα, ΦΔΚ 60/Γ/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 642/Γ/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 396/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 326/Γ/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 571/Γ/ Απφθαζε 23069, ΦΔΚ 639/Β/ Γηάηαγκα, ΦΔΚ 395/Γ/ Απφθαζε 22306, ΦΔΚ 477/Γ/ Απφθαζε 6919, ΦΔΚ 248/Γ/ Απφθαζε 4110, ΦΔΚ 102/Γ/ Απφθαζε 35633, ΦΔΚ 911/Γ/ Απφθαζε 44549, ΦΔΚ 497/Γ/ Απφθαζε 11989, ΦΔΚ 123/Γ/ Γηάηαγκα, ΦΔΚ 49/Γ/ ΠΓ, ΦΔΚ 906/ Απφθαζε 23537, ΦΔΚ 621/Γ/

20 Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Βφξεησλ πνξάδσλ Εψλε Α Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθηιηάο Εψλεο ΠΓ1, ΠΓ2, ΠΓ3, ΠΓ4, ΠΑ, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Αμηνχ Λνπδία Αιηάθκνλα Εψλεο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ Υεξζαίεο, πδάηηλεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ησλ ηελψλ θαη εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Καιακά, ηνπ Έινπο Καινδηθίνπ Εψλεο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο Εψλεο Α1, Α2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ νξεηλνχ φγθνπ Υεικνχ Βνπξατθνχ Απφθαζε 12365, ΦΔΚ 159/Γ/ Απφθαζε 12966, ΦΔΚ 220/Γ/ Απφθαζε 28651, ΦΔΚ 302/Γ/ Απφθαζε 36427/09, 396/Γ/ Απφθαζε 40379/09, ΦΔΚ 445/Γ Απφθαζε 40390/09, ΦΔΚ 446/Γ Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο Οη πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/86. Έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, νη Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο αξηζκνχλ 8. Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο ΦΔΚ Τγξφηνπνο Γχζηνπ Δχβνηαο Πεξηνρή 1 Γηάηαγκα, ΦΔΚ 60/Γ/ (ΕΟΔ) Μηθξφ θαη Μεγάιν ετηάλη άκνπ Πεξηνρή Α1-Ππξήλαο Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/ (ΕΟΔ) θαη Α2 Εψλεο ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 θαη ΑΠ4 Δζληθνχ Πάξθνπ Απφθαζε 22306, ΦΔΚ 477/Γ/ Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ Εψλε Α1 (Γάζνο Απνιισλίαο) Δζληθνχ Πάξθνπ Απφθαζε 6919, ΦΔΚ 248/Γ/ πγξνηφπσλ Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ Εψλε Α1 Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ ΠΓ, ΦΔΚ 906/ Εψλεο ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 θαη ΑΠ4 Δζληθνχ Πάξθνπ Απφθαζε 12966, ΦΔΚ 220/Γ/ Γέιηα Αμηνχ Λνπδία Αιηάθκνλα Εψλεο Α1, Α2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ Απφθαζε 28651, ΦΔΚ 302/Γ/ Εψλεο Α1, A2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Απφθαζε 40379/09, ΦΔΚ 445/Γ Ρνδφπεο Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο Έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 σο Πξνζηαηεπηηθφ Γάζνο έρνπλ θεξπρζεί 3 πεξηνρέο. Πξνζηαηεπηηθά Γάζε ΦΔΚ Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο νξεηλνχ φγθνπ Λεπθψλ Οξέσλ Ννκνχ Υαλίσλ Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο πεξηνρήο Κνξπθψλ Αζθέλδνπ Καιιηθξάηε Ννκνχ Υαλίσλ Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο νξεηλνχ φγθνπ Απνπεγάδη ειίλνπ Ννκνχ Υαλίσλ Απφθαζε 8022 ΦΔΚ 65/ Απφθαζε 8022 ΦΔΚ 65/ Απφθαζε 8022 ΦΔΚ 65/ Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία 20

21 Οη Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986. Έσο ζήκεξα έρνπλ θεξπρζεί 2 πεξηνρέο. Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία Τγξφηνπνη άκνπ (Αιπθή, Γιπθάδα, Κάκπνο Υψξαο) Νήζνο Μχθνλνο (Πεξηνρέο κε ζηνηρεία 2.3α.6 θαη 2.3α.8) ΦΔΚ Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/ (ΕΟΔ) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 243/Γ/ (ΕΟΔ) Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο Οη πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986 (άξζξα 18 θαη 19). Έσο ζήκεξα, έρεη θεξπρζεί κία πεξηνρή σο Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο, ε νπνία είλαη ε ρεξζαία θαη ιηκλαία πεξηνρή ηεο ιίκλεο Πακβψηηδαο Ησαλλίλσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη πεξηθεξεηαθή δψλε πξνζηαζίαο. Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο Λίκλε Πακβψηηδα Ησαλλίλσλ ΦΔΚ Απφθαζε 22943/03 649/Γ/ Σξνπνπνίεζε Απφθαζε 46003/ /Γ/ Προζηαηεσόμενες περιοτές ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη Ζ θπζηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο είλαη κνλαδηθή. ε παγθφζκην επίπεδν, απηή ε ζπγθξηηηθά κηθξή ήπεηξνο έρεη ην πην πνιχπινθν ζχζηεκα ηνπνζεζηψλ, αληαλαθιψληαο ηελ θιίκαθα θαη ηελ έληαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ κέζα ζηνπο αηψλεο. Σα θαηάινηπα ησλ αξρηθψλ θπζηθψλ ηνπίσλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηνπνζεζηψλ θαηέρνπλ έλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο πινχζηαο άγξηαο δσήο ηεο επείξνπ. Δίλαη γη απηφ ην ιφγν πνπ έρεη εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα εζληθά πάξθα ηεο Δπξψπεο θαη ζηα κεγάια θπζηθά απνζέκαηα, ε θχζε αθήλεηαη λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα, θαη ε θπζηθή εμέιημε κπνξεί λα ζπλερίζεη ρσξίο εκπφδηα. Ζ θπζηθή νκνξθηά απηψλ ησλ πεξηνρψλ δηαηεξείηε, επίζεο, γηα εκπινπηηζκφ ησλ δηθψλ καο δσψλ.σα ηνπηθά εζληθά πάξθα θαζψο θαη ηα θπζηθά απνζέκαηα είλαη πνιηηηζηηθά ηνπία ηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα, θαηά ηηο πεξηφδνπο φπνπ νη άλζξσπνη δνχζαλ αξκνληθά κε ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Πεξηνρέο ζαλ απηέο αληηκεησπίδνληαη σο πξφηππα γηα ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ζα δηαρεηξίδνληαη ζην κέιινλ Σν Γίθηπν NATURA Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν πεξηνρψλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθν επίπεδν. Ζ Natura είλαη έλαο θνηλνηηθφο λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ νπνίν απνδέρνληαη φια ηα θξάηε κέιε φηαλ γίλνληαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θεσξείηαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 21

22 Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα απνδέρζεθε ηελ Natura ην Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε λα πξνζηαηεχεη ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ε «νδεγία γηα ηα πνπιηά» θαη ε «νδεγία ησλ ηφπσλ δηαβίσζεο». Με απηέο ηηο νδεγίεο πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξα απφ 1000 είδε δψσλ θαη θπηψλ θαζψο θαη πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε ηφπσλ δηαβίσζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δάζε, ιηβάδηα, πγξνηφπνπο θιπ. Σν πξφγξακκα Natura 2000 είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζην δεκφζην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην γξήγνξν ξπζκφ πνπ θαηαζηξέθεηαη ε θχζε ζηελ Δπξψπε. Ο θφζκνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην ηη γίλεηαη αλαθνξηθά κε απηφ ην δήηεκα. χκθσλα κε δεκνζθφπεζε ηνπ επξσβαξνκέηξνπ, πάλσ απφ ην 1/3 ησλ επξσπαίσλ αλεζπρνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ. χληνκα φκσο ζα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ άγξηα θχζε ηεο Αθξηθήο παξά γηα ηε θχζε ζηηο δηθέο ηνπο πεξηνρέο. Γη απηφ ην ιφγν ην πξφγξακκα Natura 2000 δίλεη ζην θνηλφ ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ην πινχην ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Δπξψπε. Γηα πξψηε θνξά φια καδί, ηα 27 Κξάηε Μέιε, ζπλεξγάδνληαη γηα δηαηήξεζε ηεο θχζεο κέζσ θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο ζηε ζπλεξγαζία, ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηηο δηνηθήζεηο, ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο. (http://greekforests.blogspot.com/2011/01/blog-post_9065.html) Δηθόλα 3: Τν θαξάγγη ηνπ Βίθνπ Σν Γίθηπν NATURA 2000 απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: Σηο «Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)» θαη ηνπο «Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)» (ζηα αγγιηθά: Sites of Community Importance - SCI ) φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 92/43/ΔΚ. Οη ΕΔΠ, κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα Κξάηε Μέιε, εληάζζνληαη απηφκαηα ζην Γίθηπν Natura 2000, θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ. Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΚ πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Mειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηά νηθνινγηθή ελφηεηα Βηνγεσγξαθηθψλ εκηλαξίσλ. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν βαίλεη πξνο νινθιήξσζε φζνλ αθνξά ηελ Μεζνγεηαθή δψλε, ζηελ νπνία αλήθεη εμ νινθιήξνπ ε Διιάδα. 22

23 2.3.2 Πεξηνρέο NATURA ηεο Διιάδνο Ζ θαηαγξαθή ηωλ ηόπωλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξνπζίαο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ ζηε ρψξα καο (296 πεξηνρέο - «Δπηζηεκνληθφο Καηάινγνο»), έγηλε απφ νκάδα πεξίπνπ 100 επηζηεκφλσλ πνπ ζπζηήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE ( ) κε ηίηιν «Καηαγξαθή, Αλαγλψξηζε, Δθηίκεζε θαη Υαξηνγξάθεζε ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηεο Διιάδαο (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ)». ηνλ «Δπηζηεκνληθφ Καηάινγν» εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κέρξη ηφηε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ Διιάδα έρεη ραξαθηεξίζεη ζήκεξα 202 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) θαη ππέβαιιε ηκεκαηηθά ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ( ) θαηάινγν 241 πξνηεηλφκελσλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) («Δζληθφο Καηάινγνο»). Οη δχν θαηάινγνη παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο ηνπο. Μάιηζηα, 31 ηφπνη έρνπλ νξηζηεί ηαπηφρξνλα σο ΕΔΠ θαη έρνπλ πξνηαζεί θαη σο ΣΚ. Δηθόλα 4: Φάξηεο ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (SCI) 23

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ

Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ ΚΩ 27/8/2009 Γεώηοποι: Η θσζική μας κληρονομιά Σήκεξα νη 7 ζηνπο 10 ηαμηδηψηεο πνπ έξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε Φνηηήηξηα: ΑΓΑΠΗΟΤ 0 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΑΡΗΝΑ

Από ηε Φνηηήηξηα: ΑΓΑΠΗΟΤ 0 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Σκήκα ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΑΙ ΑΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΠΡΟΣΑΙΑ Από ηε Φνηηήηξηα: ΑΓΑΠΗΟΤ 0 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΑΡΗΝΑ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Μπξηαζνχιε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Η ΑΝΣΙΙΜΕΣΩΠΙΙΗ ΜΙΙΑ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΣΙΙΚΑ ΕΤΑΙΙΘΗΣΗ ΠΕΡΙΙΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΙΟΙΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα