Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ"

Transcript

1 Ε Ι Η Γ Η Σ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η «ΠΡΟΣΑΗ ΙΔΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΩ» ΤΝΣΑΞΑ- Γεσιφγνο-Γεσηερληθφο, Νίθνο Ηεξνκλήκσλ ΚΩ 27/8/2009

2 Γεώηοποι: Η θσζική μας κληρονομιά Σήκεξα νη 7 ζηνπο 10 ηαμηδηψηεο πνπ έξρνληαη ζην κέξνο καο είλαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνη ελψ έξεπλεο έδεημαλ φηη κε ηνλ θαηξφ νη λέεο γεληέο ηνπξηζηψλ φιν θαη ζα πιεζαίλνπλ. Γεώτοπος είλαη κηα γεσινγηθή-γεσκνξθνινγηθή ζέζε,έλα βηβιίν ηεο Γεο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη καο δηεγείηαη φρη κφλν ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ πιαλήηε καο. Οη Γεψηνπνη αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο Γεο θαη είλαη ζεκαληηθνί κάξηπξεο ηεο καθξάο εμέιημεο ελφο ηφπνπ αθνχ δείρλνπλ ζχγρξνλεο θπζηθέο θαη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Μπνξνχκε λα ηνπο δνχκε ηφζν ζηελ χπαηζξν ζε βνπλά ζε πεδηάδεο αθφκε θαη κέζα ζηηο πφιεηο θηάλεη λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο δηαβάδνπκε. Απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηθήο-γεσινγηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ρξεηάδεηαη λα επηιεγνχλ, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα πξνζηαηεπηνχλ κέζσ εηδηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηάιιεινπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο, δηδαθηηθνχο,εθπαηδεπηηθνχο, νηθνινγηθνχο, ηνπξηζηηθνχο,αηζζεηηθνχο θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. Οη Γεψηνπνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηφπνπο πξννξηζκνχ ελφο πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ δηαδξνκή απφ θνκβηθά ζεκεία γεσηφπσλ απνηεινχλ κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ γεσηνπξηζκνχ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ γεσηφπσλ δηακέζνπ κηαο γεσδηαδξνκήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «Γεσπάξθν» πνπ ζπλδπάδεη δξαζηεξηφηεηεο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη επξεία πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη λέσλ νηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηέινο επλνεί ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηεπζχλζεσλ θαη εκπινπηίδεη ην ππάξρνλ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Καηηγορίες γεωηόπων Οη γεσηφπνη δηαθξίλνληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ.οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ : Α. Δξεπλεηηθνί επηζηεκνληθνί γεσηφπνη Β. Δθπαηδεπηηθνί Γ. Πνιηηηζηηθνί Γ. Οηθνινγηθνί Δ. Τνπξηζηηθνί Ε. Αηζζεηηθνί 2

3 Κριηήρια επιλογής γεωηόπων Τα θξηηήξηα επηινγήο ζπκπίπηνπλ κε ηελ θαηεγνξία ηνπ γεσηφπνπ πνπ ζα πξνθξηζεί. Γηα παξάδεηγκα ηα θξηηήξηα επηινγήο επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ γεσηφπσλ είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε θπζηθφηεηα, ε ζπαληφηεηα ή ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ γεσηφπνπ, ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ επηζηήκε, ε χπαξμε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή δηαηήξεζεο ηεο θχζεο. Σηελ Διιάδα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ γεσηφπσλ απφ ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ ( Η.Γ.Μ.Δ) θαη ε πξσηνβνπιία νλνκάδεηαη Geosites θαη έρεη σο θξηηήξηα επηινγήο ηα δηεζλή πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί IUGS (Γηεζλή Έλσζε Γεσεπηζηεκψλ) θαη ηελ PROGEO (Δπξσπατθή Δηαηξία δηαηήξεζεο γεσινγηθήο γεσκνξθνινγηθήο θιεξνλνκηάο) Σι είναι όμως ηα «Γεωπάρκα»: Γεσπάξθν δελ κπνξεί λα γίλεη έλα νπνηνδήπνηε κέξνο αθνχ πξέπεη λα πιεξνί βαζηθέο πξνυπνζέζεηο..«γεσπάξθα» ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Unesco επξχηεξεο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζέζεσλ γεσηφπσλ ή έλα κσζατθφ γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο αμίαο, ζπαληφηεηαο; αηζζεηηθήο νκνξθηάο, αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο, γεγνλφησλ ή δηεξγαζηψλ. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζέζεηο νηθνινγηθνχ, αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σηελ ιίζηα ησλ γεσπάξθσλ ηεο Διιάδαο είλαη ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ, ην Πάξθν ηνπ Ψεινξείηε θαη εμεηάδεηαη ε έληαμε ηνπ Βίθνπ Ασνχ. Διεθνής εμπειρία Σηελ Βξεηαλία ππάξρεη κηα καθξφρξνλε παξάδνζε ζην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο. Αθνχ έρνπλ θαηαγξαθεί ζέζεηο. Απφ απηέο νη 2000 είλαη ζέζεηο ηδηαίηεξνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηπγράλνπλ θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπο. Οη ππφινηπνη είλαη ζέζεηο πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο θαη βξίζθνληαη ζηελ κέξηκλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ Σηελ Οιιαλδία ππάξρνπλ 800 ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο 118 είλαη δηεζλείο. Σηελ Γαιιία είλαη αλαπηπγκέλνο ν ζεζκφο ησλ γεσπάξθσλ κε 148 θπζηθά πάξθα. Με πξνεμέρνπζα ζέζε ηνπ γεσπάξθνπ ηεο Άλσ Πξνβεγθίαο έλα αλνηρηφ θπζηθφ κνπζείν έθηαζεο 1500 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Γεσπάξθα ππάξρνπλ ζρεδφλ φιν ηνλ θφζκν. Σηελ Διιάδα απφ ην 1995 αξρίδεη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελψ κέρξη ηφηε απνπζίαδε ε ζρεηηθή νξνινγία. 3

4 Προηεινόμενοι Γεώηοποι αναηολικής Κω 1. Αγ.Δηξήλε, πεξηνρή Πίζσ Θέξκεο - Αξραηφηεξα πεηξψκαηα ηεο Διιάδαο ειηθίαο, πεξίπνπ 450 εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. Δίλαη έλα κνλαδηθφ κέξνο θαη ζπάλην αθνχ είλαη ηα κφλα πεηξψκαηα πνπ έκεηλαλ θαη καο δηεγνχληαη ηελ εμέιημε φρη κφλν ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. Ο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ παξνπζία απνιηζσκάησλ φπσο Fenestella, Orthis θαη άιια. 2. Τνπιάρηζηνλ 7 ππνζαιάζζηα εθαίζηεηα ελ ηε γελέζεη ηνπο, θνληά ζηελ λήζν Σηξνγγπιή ην ειιεληθφ εθαηζηεηαθφ ηφμν δεκηνπξγεί κέξε πνπ κειινληηθά κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ λέα λεζηά. 3. Κξαηήξαο ππνζαιάζζηνπ εθαηζηείνπ «Αβχζζνπ», εθεί φπνπ έλαο θξαηήξαο πεξίπνπ 20 ρηιηνκέηξσλ έδσζε ηελ κεγαιχηεξε έθξεμε ηεο Μεζνγείνπ πξηλ απφ ρξφληα. 4. Γεσκπζνινγηθή ηνπνζεζία ηνπ Πνιπβψηε, έμσ απφ ην αθξσηήξη Χειψλαο ε ειιεληθή κπζνινγία γέλλεζε ηνλ κχζν ηνπ Πνιπβψηε. Έλαο παγθφζκηνο κχζνο πνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν κπζηθφο αθνχ ήηαλ κηα θπζηθή δηαδηθαζία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαηζηεηφηεηα ηεο πεξηνρήο καο 5. Γεσκπζνινγηθή ηνπνζεζία Αγ.Φσθά, κε ηνλ γεσκχζν ηνπ κπζηθνχ βαζηιηά ηεο Κσ, Τξίνπα. Δθεί φπνπ νη ζπκπαηξηψηεο καο έβξηζθαλ απνιηζψκαηα κεγάισλ ζειαζηηθψλ θαη κε κπνξψληαο λα δψζνπλ θάπνηα θπζηθή εμήγεζε δεκηνχξγεζαλ ηνλ κχζν ηνπ Τξίνπα δειαδή ηνπ βαζηιηά κε ηα ηξία κάηηα(τξίσς). 6. Φπζηθέο Πεγέο θαη ηακαηηθά ινπηξά Δκπξφο Θεξκψλ θαη γεσζεξκηθά πεδία πνπ κπνξνχλ λα ζπλαξπάζνπλ θάζε θηινμελνχκελν. Προηεινόμενο Γεωπάρκο αναηολικής Κω Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε καο γεσδηαδξνκήο, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο πην πάλσ γεσηφπνπο ηεο Κσ. Καη αληηζηνηρία εκείο ελψλνληαο ηηο δηαδξνκέο ησλ γεσηφπσλ αθνινπζψληαο ηελ ζαιάζζηα δηαδξνκή., κπνξνχκε λα ηδξχζνπκε έλα γεσπάξθν ην νπνίν λα πεξηέρεη ηελ κνλαδηθή καο θπζηθή θιεξνλνκηά. Σχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεσπάξθσλ, κηα πεξηνρή γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο γεσπάξθν πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο θξηηήξηα: έλα γεσπάξθν πξέπεη λα 4

5 δηαζέηεη εμέρνπζα θαη ηδηαίηεξε γεσινγηθή θιεξνλνκηά. Πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ αμηφινγσλ γεσηφπσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπαληφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθή, αηζζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή ελφο γεσπάξθνπ πξέπεη λα είλαη ηκήκα ηεο γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά κπνξεί λα έρνπλ, επίζεο, αξραηνινγηθφ, νηθνινγηθφ, ηζηνξηθφ ή πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Έμαιινπ, ζχκθσλα κε ην Γίθηπν, έλα γεσπάξθν πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ γεσηφπσλ, λα ζρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, λα πξνσζεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε ζε πνηθίινπο ηνκείο ησλ γεσεπηζηεκψλ, ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δπίζεο, έλα γεσπάξθν πξέπεη λα αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηα ζηνηρεία ηεο γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσηνπξηζκνχ. Καηακλείδα Πηζηεχσ ε παξαπάλσ πξφηαζε πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ γεσπάξθνπ ηεο αλαηνιηθήο Κσ αθνχ ε αμία ησλ γεσηφπσλ είλαη αλαγλσξηζκέλε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο θαη θαίλεηαη απφ ηηο δεθάδεο εξεπλεηηθέο απνζηνιέο πνπ θαηαθζάλνπλ θάζε ρξφλν απφ φιν ηνλ θφζκν γηα λα ηε γλσξίζνπλ θαη λα ηελ κειεηήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ ηεο αλαηνιηθήο Κσ, ε αμία ησλ θπζηθψλ ηεο κλεκείσλ θαη ν επηζηεκνληθφο πινχηνο κπνξνχλ λα ηελ θαηαηάμνπλ ζηε Λίζηα ησλ Παγθφζκησλ Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO θαη ζην Γίθηπν ησλ Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ. 5

6

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι 2 Πεξηερόκελα 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 2. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ... 7 2.1 Οξηζκφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ IΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚ ΖΖ ΚΑΗ Ο ΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔ ΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 27/11/2011 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 Δηζαγσγή... 4 1.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ... 4 1.2 Ρν πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα