ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο και από το εάν τα στοιχεία αυτά φέρουν κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο. Αυξομειώσεις των επιτοκίων μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες επί της καθαρής θέσης και της κερδοφορίας των τραπεζών, (α) όταν η ληκτότητα των στοιχείων του ενεργητικού δεν συμφωνεί με αυτή των στοιχείων του παθητικού και (β) όταν ο όγκος των στοιχείων του ενεργητικού που φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο είναι διαφορετικός από τον όγκο του παθητικού που επίσης φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο. Υπάρχουν διάφορα υποδείγματα (μοντέλα) μέσω των οποίων μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος επιτοκίων. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι αυτό της ληκτότητας το οποίο αξιολογεί τον κίνδυνο επιτοκίων βασιζόμενο στη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Σχέση μεταξύ ληκτότητας και επιτοκίων Ετήσιο ομόλογο Έστω ότι η ονομαστική αξία ενός ετήσιου ομολόγου με ονομαστικό επιτόκιο 5% και απόδοση στη λήξη 5% είναι Η τιμή του ομολόγου στην αγορά είναι η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών πληρωμών. Ήτοι: C + F P = = 1+ y 1,05 όπου: P = η τιμή του ομολόγου C = το τοκομερίδιο =

2 F = η ονομαστική αξία y = η απόδοση στη λήξη Έστω ότι τώρα ότι αμέσως μετά την έκδοση του ομολόγου τα επιτόκια στην αγορά αυξάνονται και η απαιτούμενη απόδοση για το ομόλογο αυξάνεται από 5% σε 6%. Η τιμή του ομολόγου στην αγορά θα μειωθεί σε 990, P = 1,06 = 990,56 Η τιμή του ομολόγου έχει μειωθεί στα 990,56 από και συνεπώς η τράπεζα, έχοντας αυτό το ομόλογο στο χαρτοφυλάκιό της, υφίσταται μια απώλεια των 9,44 για κάθε ομόλογο ονομαστικής αξίας ή 0,944%. Το παράδειγμα δείχνει ότι ΔP Δy < 0. Μια αύξηση της απαιτούμενης απόδοσης μειώνει την τιμή των ομολόγων και συνεπώς μειώνει την αξία του ενεργητικού μιας τράπεζας. Εάν η τράπεζα είχε εκδώσει ένα στοιχείο παθητικού σταθερού επιτοκίου, όπως ένα πιστοποιητικό καταθέσεων, η αξία του στην αγορά θα μειωνόταν με την αύξηση των επιτοκίων. Το συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων μειώνει την αξία του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ η μείωση των επιτοκίων προκαλεί την αύξηση της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού. Διετές ομόλογο Ας υποθέσουμε τώρα ότι το ομόλογο είναι διετές με τα ίδια χαρακτηριστικά - ονομαστικό επιτόκιο και απόδοση στη λήξη 5% και ονομαστική αξία Μια αύξηση της απαιτούμενης απόδοσης από 5% σε 6% θα μειώσει την τιμή σε 981, = + = 981,67 1,06 P 2 ( 1,06) Για κάθε ομόλογο ονομαστικής αξίας η τράπεζα έχει μια απώλεια 18,33 ή 1,83%, απώλεια που είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση του ετήσιου ομολόγου. Εάν συνεχίσουμε το παράδειγμα με τριετές ομόλογο, η απώλεια από την ίδια αύξηση των επιτοκίων θα είναι 26,73 ή 2,673%. 2

3 Γίνεται φανερό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ληκτότητα του ομολόγου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση της τιμής, δεδομένης μιας αύξησης των επιτοκίων. Μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί ότι η πτώση της τιμής αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό για κάθε αύξηση των επιτοκίων. Αυτό γίνεται κατανοητό εάν πάρουμε τις διαφορές πτώσεως μεταξύ δύο τιμών. Δηλαδή, -1,83% - (-0,944%) = -0,886%, -2,673% - (-1,83) = -0,843%. Από τα παραπάνω έπεται ότι: Η αύξηση (μείωση) των επιτοκίων οδηγεί σε πτώση (αύξηση) της αξίας του ενεργητικού ή παθητικού. Όσο μεγαλύτερη είναι η ληκτότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση (αύξηση) της αξίας δεδομένης μιας αύξησης (μείωσης) των επιτοκίων. Η πτώση της αξίας των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξάνεται με πτωτικό ρυθμό. Ληκτότητα, επιτόκια και καθαρή θέση Οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν μόνο ατομικά για κάποιο στοιχείο του ενεργητικού και του παθητικού, αλλά και για ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο καθώς και ολόκληρο τον ισολογισμό. Το αποτέλεσμα της αυξήσεως ή της μειώσεως των επιτοκίων επί της καθαρής θέσης εξαρτάται, σύμφωνα με το μοντέλο της ληκτότητας, από τη διαφορά ληκτότητας μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά (άνοιγμα), τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μεταβολή της καθαρής θέσης δεδομένης μιας μεταβολής των επιτοκίων. Έστω: Ε = Ενεργητικό Π = Παθητικό ΚΘ = Καθαρή Θέση. Γνωρίζουμε ότι ΚΘ = Ε - Π και επομένως, ΔΚΘ = ΔΕ - ΔΠ, όπου Δ είναι η μεταβολή. 3

4 Περίπτωση 1η: Τα μεγέθη του ενεργητικού και παθητικού που επηρεάζονται από την μεταβολή των επιτοκίων είναι ίσα Έστω ότι ο ισολογισμός μιας τράπεζας είναι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Παθητικό Ομόλογα Πιστοποιητικά καταθέσεων 1000 Άλλα στοιχεία 100 Ίδια Κεφάλαια 100 Σύνολο Έστω ότι το ενεργητικό είναι επενδυμένο σε τριετή ομόλογα με ονομαστικό επιτόκιο 5% και το παθητικό σε ετήσια πιστοποιητικά καταθέσεων με επιτόκιο 2%. Εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά 100 μονάδες βάσης η αξία των ομολόγων και των πιστοποιητικών καταθέσεων θα μειωθεί όπως φαίνεται παρακάτω. α) Ομόλογο 50 = + 1,06 50 P = 973,27 2 ( 1,06) ( 1,06) β) Πιστοποιητικό Κατάθεσης P = 1,03 = 990,29 Η νέα αξία του ενεργητικού είναι 1.073,27 (=973,27+100), του παθητικού είναι 990,56 και της καθαρής θέσης 82,71 (=1.073,27-990,56). Η μείωση λοιπόν της καθαρής θέσης είναι 17,29%. Όπως γίνεται φανερό η αξία των ομολόγων μειώνεται κατά 2,673% και των πιστοποιητικών καταθέσεων κατά 0,971%. Η πτώση της αξίας του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από την πτώση της αξίας του παθητικού και η καθαρή θέση μειώνεται. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι όταν το ενεργητικό μιας τράπεζας έχει μεγαλύτερη ληκτότητα από ότι το παθητικό και τα δύο μεγέθη είναι ίσα, τότε η 4

5 αύξηση των επιτοκίων προκαλεί μείωση της καθαρής θέσης. Στην περίπτωσή μας το άνοιγμα των δύο ετών προκάλεσε πτώση της καθαρής θέσης κατά 17,29%, δεδομένης της αύξησης του επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης. Εάν Λ E είναι η μέση ληκτότητα του ενεργητικού και Λ Π είναι η μέση ληκτότητα του παθητικού τότε έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Εάν Λ Ε > Λ Π και τα επιτόκια αυξάνονται, τότε η καθαρή θέση μειώνεται Εάν Λ Ε > Λ Π και τα επιτόκια μειώνονται, τότε η καθαρή θέση αυξάνεται Εάν Λ Ε < Λ Π και τα επιτόκια αυξάνονται, τότε η καθαρή θέση αυξάνεται Εάν Λ Ε < Λ Π και τα επιτόκια μειώνονται, τότε η καθαρή θέση μειώνεται Εάν Λ Ε = Λ Π, η μεταβολή των επιτοκίων δεν επηρεάζει την καθαρή θέση Η σχέση μεταξύ της ληκτότητας, των επιτοκίων και της καθαρής θέσης μπορεί να δειχθεί στον ακόλουθο πίνακα. Ληκτότητα ενερητικούπαθητικού Μεταβολή επιτοκίων Μεταβολή καθαρής θέσης Εάν Λ Ε > Λ Π Αύξηση Μείωση Εάν Λ Ε > Λ Π Μείωση Αύξηση Εάν Λ Ε < Λ Π Αύξηση Αύξηση Εάν Λ Ε < Λ Π Μείωση Μείωση Εάν Λ Ε = Λ Π Αύξηση ή μείωση Αμετάβλητη Περίπτωση 2η: Τα μεγέθη του ενεργητικού και παθητικού που επηρεάζονται από την μεταβολή των επιτοκίων έχουν την ίδια ληκτότητα, αλλά είναι άνισα. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί βασιζόμενος στα παραπάνω ότι μια τράπεζα για να προστατέψει την καθαρά της θέση από αυξομειώσεις των επιτοκίων θα πρέπει να έχει έναν ισολογισμό όπου η διαφορά ληκτότητας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού να είναι μηδέν (Λ E - Λ Π = 0). Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι και όταν ακόμη επιτευχθεί η παραπάνω συνθήκη, η τράπεζα δεν επιτυγχάνει πάντοτε την προστασία της από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων. Η αιτία αυτού είναι ότι το μοντέλο της ληκτότητας δεν παίρνει υπόψη το γεγονός ότι (α) τα μεγέθη του ενεργητικού και παθητικού που επηρεάζονται από 5

6 την μεταβολή των επιτοκίων μπορεί να είναι άνισα και (β) ότι οι χρηματορροές του ενεργητικού και του παθητικού μπορεί να γίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Προς κατανόηση αυτών ας δούμε το επόμενο παράδειγμα. Έστω ότι ο ισολογισμός μιας τράπεζας είναι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Παθητικό Ομόλογα Πιστοποιητικά καταθέσεων 500 Ίδια Κεφάλαια 500 Σύνολο Έστω ότι τα ομόλογα και τα πιστοποιητικά καταθέσεων είναι ετήσια και φέρουν επιτόκια 5% και 2% αντίστοιχα. Μια αύξηση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης θα μειώσει την αξία των ομολόγων κατά 9,43% και των πιστοποιητικών κατά 0,97%. Η αξία των ομολόγων θα είναι 990,56 και των πιστοποιητικών θα είναι 495,15 (=510/1,03). Συνεπώς, η αξία των ιδίων κεφαλαίων μειώνεται και είναι ίση με 495,41. Γενικά, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις. όταν τα στοιχεία του ενεργητικού, που επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων, έχουν μεγαλύτερη αξία από τα αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού και τα επιτόκια αυξάνονται, η καθαρή θέση μειώνεται. Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού, που επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων, έχουν μεγαλύτερη αξία από τα αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού και τα επιτόκια μειώνονται, η καθαρή θέση αυξάνεται. Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού, που επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων, έχουν μικρότερη αξία από τα αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού και τα επιτόκια αυξάνονται, η καθαρή θέση αυξάνεται. Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού, που επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων, έχουν μικρότερη αξία από τα αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού και τα επιτόκια μειώνονται, η καθαρή θέση μειώνεται. 6

7 Επιτόκια, ληκτότητα και κερδοφορία Έστω ότι μία τράπεζα έχει εκδώσει ένα ετήσιο πιστοποιητικό κατάθεσης ονομαστικής αξίας με επιτόκιο 5%. Άρα στο τέλος του χρόνου η τράπεζα θα πληρώσει στον κάτοχο του πιστοποιητικού Έστω ακόμη ότι η τράπεζα δανείζει σε κάποιον με επιτόκιο 10% με την συμφωνία ότι τα θα επιστραφούν μετά από ένα εξάμηνο συν τον τόκο που αντιστοιχεί για αυτήν την περίοδο (= *0,05). Το υπόλοιπο του κεφαλαίου, , και του τόκου (= * 0,05) στο τέλος του χρόνου. Υποτίθεται ότι τα , που λαμβάνονται στη μέση του χρόνου, επανεπενδύονται για το υπόλοιπο του χρόνου με ετήσιο επιτόκιο 10%, κερδίζοντας τόκο. Έτσι, οι χρηματορροές από το δάνειο και την επανεπένδυση είναι: Χρηματορροές στο τέλος του εξαμήνου: Κεφάλαιο Τόκος ( *0,05) Χρηματορροές στο τέλος του χρόνου: Κεφάλαιο Τόκος (50.000*0,05) Τόκος επανεπένδυσης Σύνολο Όπως δείχνει το παράδειγμα, τα έσοδα της τράπεζας από το δάνειο είναι μεγαλύτερα από τον τόκο που πληρώνει για το πιστοποιητικό καταθέσεως κατά 5.250, κάτω από την υπόθεση ότι τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα στο 5% και 10% κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πτώση των επιτοκίων Ας υποθέσουμε τώρα ότι τα επιτόκια πέφτουν κατά 100 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου. Η πτώση αυτή θα επηρεάσει το ποσό του τόκου από την επαναπένδυση των , το οποίο τώρα θα είναι (=55.000*0,045). Οι συνολικές χρηματορροές του δανείου θα είναι στην περίπτωση αυτή και το κέρδος είναι τώρα μια μείωση των 525. Βλέπουμε συνεπώς ότι αν και το χάσμα της ληκτότητας είναι μηδέν, η τράπεζα δεν προστατεύεται από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων. 7

8 Χρηματορροές στο τέλος του εξαμήνου: Κεφάλαιο Τόκος ( *0,05) Χρηματορροές στο τέλος του χρόνου: Κεφάλαιο Τόκος (50.000*0,045) Τόκος επανεπένδυσης Σύνολο

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Η C-BNK έχει τον κάτωθι ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες (εκατ. ευρώ): Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μ Μετρητά στο ταμείο 0 Καταθέσεις 200 Στεγαστικά δάνεια 500 Δάνεια διατραπεζικής 200 Επιχειρηματικά δάνεια 400

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Αξιογράφων

Αποτίμηση Αξιογράφων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ιοικητικής Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αποτίμηση Αξιογράφων Φεβρουάριος 20 ημήτρης Μαλλιαρόπουλος Καθηγητής e-mail: dmalliaropoulos@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΟΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Εισηγητής : Γαβριλάκης Νεκτάριος Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα