ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ι. Ξυδόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ι. Ξυδόπουλος 2003-2006"

Transcript

1 ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ι. Ξυδόπουλος a-bar-binding µη α-δέσµευση (αναφορική δέσµευση σε θέση µη ορίσµατος), αναφορική δέσµευση σε µη οργανική θέση abbreviation συντοµογραφία, βραχυγραφία, σύντµηση abbreviatory συντοµογραφικός-ή-ό, συντοµογραφηµένος-η-ο abducted πεπλατυσµένες πτυχές (οι), πεπλατυσµένες χορδές (οι) a-binding α-δέσµευση (αναφορική δέσµευση σε θέση ορίσµατος), αναφορική δέσµευση σε οργανική θέση ablative αφαιρετικός-ή-ό ablaut µετάπτωση abrupt απότοµος-η-ο absolute απόλυτος-η-ο absolutive απόλυτος-η-ο, αντικειµενικός-ή-ό accent τόνος (ο), προφορά accented τονισµένος-η-ο accentual τονικός-ή-ό accentuation τονισµός (ο) acceptability αποδεκτότητα acceptable αποδεκτός-ή-ό accessibility προσβασιµότητα accidence τυπολογικό µέρος (το) accommodate προσαρµόζω accomodation προσαρµογή accusative αιτιατική accusativity αιτιατικότητα acoustic ακουστικός-ή-ό acoustic domain ανάλογο ακουστικού πεδίου (το) analog acoustic feature/cue ακουστικό χαρακτηριστικό (το) ακουστική ένδειξη acoustic phonetics ακουστική φωνητική acoustics ακουστική acquire κατακτώ, αποκτώ acquisition κατάκτηση, απόκτηση, acrolect ακρόλεκτος acrolectal ακρολεκτικός-ή-ό acronym ακρωνύµιο (το) across-the-board διάχυτα φαινόµενα (τα), phenomena φαινόµενα εκτός ορίων (τα) actant καθορισµένο στοιχείο (το) active ενεργητικός-ή-ό actor-action-goal δράστης-πράξη-στόχος (ακολουθία) actualization ενεργοποίηση actualize ενεργοποιώ acute οξύς-εία-ύ additive προσθετική δι(πλο)γλωσσία bilingualism address προσαγόρευση, προσφώνηση adducted πεπιεσµένες πτυχές (οι), πεπιεσµένες χορδές (οι) adequacy επάρκεια adequate επαρκής-ής-ές adessive επιτοπικός-ή-ό adjacency γειτνίαση adjacency pair γειτνιαστικό ζεύγος (το) adjacency principle αρχή της γειτνίασης adjacent γειτνιάζων-ουσα-ον adjectival επιθετικός-η-ό adjective επίθετο (το) adjoin προσαρτώ adjunct προσάρτηµα (το) adjunction προσάρτηση adjunctival προσαρτηµατικός-ή-ό adnominal µετονοµατικός-ή-ό, επονοµατικός-ή-ό adstratum αντίστρωµα (το) adultocentric ενηλικοκεντρικός-ή-ό adultomorphic ενηλικόµορφος-η-ο advanced tongue προωθηµένη βάση της γλώσσας root advancement προβιβασµός (ο) adverb επίρρηµα (το), επιρρηµατικός-ή-ό adverbial επιρρηµατικό (το), επιρρηµατικός-ή-ό adversative εναντιωµατικός-ή-ό aerometry αεροµετρία affect συναίσθηµα (το) affected επιβαρυµένος-η-ο, επηρεασµένος-η-ο affective συναισθηµατικός-ή-ό affirmative καταφατικός-ή-ό affix πρόσφυµα (το), παράθηµα (το) affixation προσφυµατοποίηση, παραθηµατοποίηση affixing προσφυµατοποίηση προσφυµατικός-ή-ό παραθηµατικός-ή-ό affricate προστριβόµενος-η-ο affricated προστριµµένος-η-ο, affrication πρόστριψη agent δράστης (o) agentive δράστη (µε/του), ποιητικό αίτιο (το) agentless χωρίς δράστη agglutinating συγκολλητικός-ή-ό agglutination συγκόλληση agglutinative συγκολλητικός-ή-ο agr Συµφ agrammatism αγραµµατισµός (ο) agreement συµφωνία airstream µηχανισµός του ρεύµατος αέρα (ο) mechanism Aktionsart λεξικό ποιό ενέργειας (Aktionsart) (το) alethic αληθειακός-ή-ό algorithm αλγόριθµος (ο) alienable αλλοτριώσιµος-η-ο, αποσπάσιµος-η-ο 511

2 allative κινησιακός-ή-ό allo- αλλοalpha movement µετακίνηση του αλφα alpha notation συµβολισµός άλφα (ο) alphabetism αρκτικόλεξο (το) alternant εναλλάκτης (ο) alternating εναλλασσόµενος-η-ο, αναπληρών-ούσα-όν alternation εναλλαγή alveo(lo)-palatal φατνιοουρανικός-ή-ό alveolar φατνιακός-ή-ό alveolo-palatal φατνιοουρανικός-ή-ό ambifix αµφίθηµα (το) ambiguity αµφισηµία ambiguous αµφίσηµος-η-ο ambisyllabic αµφισυλλαβικός-ή-ό ambisyllabicity αµφισυλλαβικότητα ambisyllabification αµφισυλλαβισµός (ο) ambisyllabify αµφισυλλαβίζω amelioration βελτίωση amplitude εύρος (το) anacoluthon ανακόλουθον (το) analogy αναλογία analysable αναλύσιµος-η-ο analysis-bysynthesis ανάλυση µέσω σύνθεσης analytic αναλυτικός-ή-ό analyticity αναλυτικότητα anaphor αναφορικό στοιχείο (το) anaphora αναφορικότητα, αναποµπή anaphoric αναφορικός-ή-ό, αναπεµπτικός-ή-ό anaptyctic αναπτυκτικός-ή-ό anaptyxis ανάπτυξη anchor αγκυρώνω, άγκυρα anchored αγκυρωµένος-η-ο anchoring αγκύρωση angle brackets γωνιώδεις αγκύλες (οι) animate έµψυχος-η-ο animateness εµψυχότητα antecedent ηγούµενο στοιχείο (το), σηµείο αναφοράς (το) anterior πρόσθιος-α-ο (2) anthropological ανθρωπολογική γλωσσολογία anthropophonics ανθρωποφωνητική anticipation προδροµική παραδροµή anticipatory προληπτικός-ή-ό, οπισθοχωρητικός-ή-ό antipassive αντιπαθητική antonym αντώνυµο (το) antonymy αντωνυµία aorist αόριστος (o) aoristic αοριστικός-ή-ό a-over-a α-πάνω στο-α (το) aperiodic απεριοδικός-ή-ό aperture άνοιγµα (το) apex άκρο (το) aphaeresis αφαίρεση aphesis άφεση aphetic αφετικός-ή-ό apical ακραίο-α-ο apico- ακραιοapocope αποκοπή apodosis απόδοση appellative ονοµατοδοτικό (το) appendix παράρτηµα (το) applicability εφαρµοσιµότητα applicable εφαρµόσιµος-η-ο application εφαρµογή applicative εφαρµοστικός-ή-ό applied εφαρµοσµένη γλωσσολογία apposition παράθεση appositional παραθετικός-ή-ό appropriate κατάλληλος-η-ο appropriateness καταλληλότητα approximant προσεγγιστικός-ή-ό arbitrariness αυθαιρετότητα arbitrary αυθαίρετος-η-ο arbitrary reference αυθαίρετη αναφορά arboreal δενδρικός-ή-ό arc τόξο (το) archiphoneme αρχιφώνηµα (το) archistratum αρχιστρώµα (το) area περιοχή areal χωρικός-ή-ό, τοπικός-ή-ό argument όρισµα (το) arrangement διευθέτηση article άρθρο (το) articulate αρθρώνω articulation άρθρωση, διάρθρωση articulator αρθρωτής (ο) articulator model αρθρωτικό πρότυπο (το) articulator-based feature theory θεωρία των χαρακτηριστικών βάσει των αρθρωτών articulatory αρθρωτικός-ή-ό articulatory analog αρθρωτικό ανάλογο (το) articulatory αρθρωτική φωνητική phonetics articulatory αρθρωτική φωνολογία phonology articulatory setting αρθρωτική ρύθµιση, ρύθµιση των αρθρωτών artificial language τεχνητή γλώσσα ascension ανάβαση ascriptive προσάπτουσα aspect(ual, -izer) ποιό ενεργείας (το), όψη Aspects model/theory aspectual του ποιού ενέργειας aspectualizer δείκτης ποιού ενέργειας (ο) aspirated δασυνόµενος-η-ο aspiration δάσυνση ASR ΑΑΦ assign αποδίδω, εκχωρώ assignment απόδοση, εκχώρηση assimilation αφοµοίωση association σύνδεση, συνειρµός (ο) association line γραµµή σύνδεσης associative συνειρµικός-ή-ό asterisk αστερίσκος (ο) πρότυπο / θεωρία των Απόψεων (το), πρότυπο / θεωρία των Όψεων (το) 512

3 asterisked σηµειωµένος-η-ο µε αστερίσκο asymmetric ασυµµετρική ρυθµική θεωρία rhythmic theory asyndeton σχήµα ασύνδετο (το) atelic ατελικός-ή-ό ATN ΓΕ Μ atomic phonology φωνολογία του ατόµου atonal µη µουσικοτονικός-ή-ό ATR ΠΒΓ attenuative µετριαστικός-ή-ό attested επιβεβαιωµένος-η-ο attitudinal συµπεριφορικός-ή-ό attribute ιδιότητα attribute επίθετο (το) attribution επιθετικός προσδιορισµός (ο) attributive επιθετικός-ή-ό audible friction ακουστή τριβή auditory phonetics αντιληπτική φωνητική augmentative µεγεθυντικός-ή-ό, επαυξητικός-ή-ό augmented transition network γραµµατική ενισχυµένου δικτύου µετάβασης autohyponym αυτοϋπώνυµο (το) autolexical syntax αυτολεξική σύνταξη automata αυτόµατα (τα, πληθ.) automatic αυτόµατος-η-ο automatic speech αυτόµατη αναγνώριση οµιλίας recognition automaton αυτόµατο (το) autonomous αυτόνοµος-η-ο autonomous syntax αυτόνοµη σύνταξη autosegment αυτοτεµάχιο (το) autosegmental αυτοτεµαχιακή φωνολογία phonology aux βοηθ auxiliary βοηθητικός-ή-ό avalent ασθενής-ής-ές avoidance γλώσσες αποφυγής (οι) languages axiom αξίωµα (το) axiomatic αξιωµατικός-ή-ό axis άξονας (o) baby-talk βρεφική οµιλία, µωρουδίστικη οµιλία back οπίσθιος-α-ο backchannelling ένδειξη λήψης, ανατροφοδότηση back-formation αναδροµικός σχηµατισµός (ο) backgrounding βάθος (το) backlooping ανακύκλωση bar τονούµενος-η-ο, τόνος (ο) barrier φραγµός (ο) base βάση basic βασικός-ή-ό basilect βασίλεκτος basilectal βασιλεκτικός-ή-ό beat διακρότηµα (το), κρούση behaviourism συµπεριφορισµός (ο), µπιχεβιορισµός (ο) benefactive ευεργεσιακός-ή-ό bidialect(al)ism διδιαλεκτισµός (ο) bidirectionality διπλοκατευθυντικότητα bilabial διχειλικός-ή-ό bilateral διπλευρικός-ή-ό, δίπλευρος-η-ο bilateral opposition δίπλευρη αντίθεση bilingual διπλόγλωσσος-η-ο, δίγλωσσος-η-ο bilingualism διπλογλωσσία, διγλωσσία bimoraic διµοραϊκός-ή-ό binary feature δυαδικό χαρακτηριστικό (το) bind συνδέω/-οµαι αναφορικά, δεσµεύω/-οµαι αναφορικά binding αναφορική σύνδεση, αναφορική δέσµευση binomial διωνυµικός-η-ο bio βιογλωσσολογία bioprogram(me) υπόθεση του βιοπρογράµµατος hypothesis bipositionality διπλοθεσία biuniqueness αµφιµονοσηµαντότητα, αµφιµονοσήµαντο (το) bivalent δισθενής-ής-ές black English vernacular καθοµιλουµένη των αγγλοφώνων αφροαµερικανών blade λεπίδα της γλώσσας bleaching αποχρωµατισµός (ο), ξεθώριασµα (το) bleed απαγορεύω bleeding απαγόρευση blend αµάλγαµα (το), µίγµα (το) συµφυρµός (ο) blending αµαλγάµωση block αποκλείω, εµποδίζω block language συντµηµένος λόγος (ο) blocked αποκλεισµένος-η-ο blocking αποκλεισµός (ο) Bloomfieldian(ism) Μπλουµφιλντ (του) Bloomfieldiansim µπλουµφιλντιανισµός (ο) Boolean Μπουλ (του) bootstrap(ping) βάση εκκίνησης borrow δανείζοµαι borrowing δανεισµός (ο) bottom-up από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς τα πάνω bound δεσµευµένος-η-ο boundary tone οριακός τόνος (o) boundary-symbol/- marker συνοριακό σύµβολο (το) / συνοριακός δείκτης (ο) bounded foot δεσµευµένος πόδας (ο) boundedness δεσµευτικότητα bounding theory θεωρία των δεσµεύσεων brace άγκιστρα (τα) bracketed grid επιγεγραµµένο πλέγµα (το) bracketing περίκλειση σε αγκύλες bracketing paradox παράδοξο της περίκλεισης σε αγκύλες (το) brackets αγκύλες (οι) branch κλάδος (ο, η) branching διακλάδωση, διακλαδούµενος-η-ο 513

4 breath group αναπνευστική οµάδα breathy µόρµυρος-η-ο (1) broad µη λεπτοµερής BT BO, ΜΟ buccal ενδοστοµατικός-ή-ό bunching εξόγκωση, κουλούριασµα (το) bundle δεσµίδα burst ριπή CA ΑΣ calculus λογισµός (ο) calque έκτυπο (το), µεταφραστικό δάνειο (το) canonical κανονικός-ή-ό CAP ΑΕΣ capacity δυναµικότητα cardinal απόλυτο αριθµητικό (το) cardinal vowels οριακά φωνήεντα (τα) caregiver/caretaker οµιλία γονέα / τροφού speech Cartesian Καρτεσιανή γλωσσολογία case πτώση cataphora καταφορικότητα, καταδροµή cataphoric καταφορικός-ή-ό, καταδροµικός-ή-ό categorial κατηγοριακός-ή-ό categorical κατηγοριακή αντίληψη perception categorization κατηγοριοποίηση categorize κατηγοριοποιώ category κατηγορία catenative αλυσοειδής-ής-ές causative αιτιακός-ή-ό cavity κοιλότητα c-command δοµική επιβολή, επιβάλλοµαι δοµικά ceneme κίνηµα (το) cenemic κίνηµα (το) central κεντρικός-ή-ό centralization κεντρικοποίηση centralize κεντρικοποιώ centre κέντρο (το), µέσο (ή κέντρο) της γλώσσας (το) centre-embedding κεντρικός εγκιβωτισµός (ο), ενδοεγκιβωτισµός (ο) centum language γλώσσα σέντουµ (centum) chain αλυσίδα, άλυση chain/choice αλυσίδα/επιλογή charm γοητεία, θέλγητρο (το) charmed γοητευµένος-η-ο, θελκτικός-ή-ό charmless µη γοητευµένος-η-ο, µη θελκτικός-ή-ό chart διάγραµµα (το) checked ανακεκοµµένος-η-ο checking επαλήθευση, επαληθευτικός-ή-ό chereme χείρηµα (το) cherology χειρολογία chest pulse στερνικός παλµός (o) child language κατάκτηση της παιδικής γλώσσας, acquisition απόκτηση γλώσσας από το παιδί choice επιλογή chômeur ανενεργός-ή-ό Chomsky hierarchy ιεραρχία κατά Τσόµσκι (Chomsky) Chomsky-adjoin προσαρτώ κατά Chomsky Chomskyadjunction προσάρτηση κατά Τσόµσκι (Chomsky) Chomskyan Τσοµσκι Chomsky (του), (Chomskian) Τσοµσκιανός-ή-ό chrone χρονικό στοιχείο (το) chroneme χρόνηµα (το) chunk κέρµα (το) chunking κερµατισµός (ο) cinematics κινηµατική cinemic κινηµικός-ή-ό cinetics κινητική circonstant µη καθορισµένο στοιχείο (το) circumfix περίθηµα (το) circumscribe περικυκλώνω circumscription περικύκλωση citation form τύπος παραποµπής (ο) clashing σύγκρουση class τάξη classeme τάξηµα (το), κλάσηµα (το) classification ταξινόµηση classifier ταξινοµητής (ο) clausal προτασιακός-ή-ό, υποπροτασιακός-ή-ό clause πρόταση, υποπρόταση clause-mate οµοπροτασιακός-ή-ό clause-wall προτασιακό τείχος (το) clear l καθαρό l (το), φατνιακό l (το) cleft sentence δίπτυχη πρόταση click κλικ (click) (το) cline συνέχεια clinical κλινική γλωσσολογία clipped form περικεκοµµένος τύπος (ο) clitic κλιτικό (το), κλιτικός-ή-ό cliticization κλιτικοποίηση cliticize κλιτικοποιώ close κλειστός-ή-ό closed κλειστός-ή-ό closure φραγµός (ο), κλείσιµο (το) cluster σύµπλεγµα (το) coalesce συµφύω coalescent επαµφοτερίζων-ουσα-ον coarticulation συνάρθρωση coctail party φαινόµενο του κοκτέιλ πάρτι (το) phenomenon coda έξοδος code κώδικας (ο) codification κωδικοποίηση codify κωδικοποιώ cognate συγγενής-ής-ές, σύστοιχος-η-ο cognitive (meaning) γνωσιακή (σηµασία) 514

5 cognitive γνωσιακή γραµµατική cognitive metaphor γνωσιακή µεταφορά cognitive semantics γνωσιακή σηµασιολογία cognize αντιλαµβάνοµαι coherence συνεκτικότητα cohesion συνοχή cohesive συνοχικός-ή-ό cohesiveness συνοχικότητα co-hyponyms συνυπώνυµο (τα) co-index συνενδείκτης (ο), φέρω τον ίδιο δείκτη co-indexing προσθήκη συνενδείκτη, συνένδειξη colescence σύµφυση collapse σύµπτυξη, συµπτύσσω collective περιληπτικός-ή-ό, συλλογικός-ή-ό colligate συναθροίζω/οµαι, συνάπτω/οµαι colligation συνάθροιση, σύναψη collocability συµφρασιµότητα collocate σύµφραση collocation σύµφραση, συµπαράθεση collocational συµφραστικός-ή-ό colour χρώµα (το) colouring χρωµατισµός (ο) combinatorial συνδυαστικός-ή-ό command προσταγή, επιβολή comment σχόλιο (το) commissive δεσµευτικός-ή-ό common κοινός-ή-ό communicate επικοινωνώ communication επικοινωνία communicative επικοινωνιακός-ή-ό commutation µεταλλαγή Comp, COMP, C Σ compact συµπαγής-ής-ές comparative συγκριτικός-ή-ό, αντιπαραθετικός-ή-ό compensatory αναπληρωτική έκταση lengthening competence γλωσσική ικανότητα complement συµπλήρωµα (το) complementarity συµπληρωµατικότητα complementary συµπληρωµατικός-ή-ό complementation συµπλήρωση complementizer συµπληρωµατικός δείκτης (ο), Σ complete feedback πλήρης ανατροφοδότηση complex σύνθετος-η-ο, πολύπλοκος-η-ο complex symbol σύνθετο σύµβολο (το) complexity συνθετότητα, πολυπλοκότητα component σηµασιακό συστατικό (το), τοµέας (ο) componential σηµασιακά συστατικά (σε) compose συνθέτω composite σύνθετος-η-ο composition σύνθεση compositional συνθετικός-ή-ό compositionality συνθετικότητα compound σύνθετος-η-ο compounding σύνθεση comprehension κατανόηση computational υπολογιστική γλωσσολογία, πληροφορική γλωσσολογία computational υπολογιστικό σύστηµα (το) system conative προθετικός-ή-ό concatenation αλυσιδωτή σύνδεση concessive παραχωρητικός-ή-ό, ενδοτικός-ή-ό concord οµόνοια condition συνθήκη, περιορισµός (ο) conditional υποθετικός-ή-ό conditioned/conditi oning προσαρµοσµένος-η-ο /προσαρµογή, εξαρτηµένος-η-ο / εξάρτηση configuration διάγραµµα (το) configurational διαγραµµατικός-ή-ό configurational διαγραµµατικές γλώσσες (οι) languages congruence σύµπτωση congruent συµπίπτων-ουσα-ον conj Συνδ conjoin συνδέω conjoined συνδεδεµένος-η-ο conjoining σύνδεση conjugate κλίνοµαι, συζευγνύοµαι conjugation συζυγία conjunct προ-σύνδεσµος (o) conjunction σύζευξη, (conjunct) σύνδεσµος (ο) conjunctive συνδετικός-η-ο connected speech συνδεδεµένη οµιλία connection σύνδεση connectionism διασυνδετισµός (ο) connectionist διασυνδετικός-ή-ό connective συνδετικός-ή-ό connectivity συνδετικότητα connector συνδετικό (στοιχείο) (το) connotation συνδήλωση, συνεκδοχή connotative συνδηλωτικός-ή-ό, συνεκδοχικός-ή-ό consonant σύµφωνο (το) consonant harmony συµφωνική αρµονία consonantal συµφωνικός-ή-ό conspiracy συνωµοσία conspire συνωµοτώ constant σταθερός-ή-ό constant opposition σταθερή αντίθεση constative διαπιστωτικός-ή-ό constituency συστατικότητα constituent συστατικό (το), συστατικός-ή-ό constrain περιορίζω constraint περιορισµός (ο) constricted στενωµένος-η-ο 515

6 constriction στένωση construal ερµηνεία construct δόµηµα (το) construction δοµή, δόµηση, σύνθεση construe ερµηνεύω consultant σύµβουλος (ο, η) contact (1) επαφή (1) content περιεχόµενο (το) contentive περιεχόµενο (το) context περικείµενο (το), περιβάλλον (το), συγκείµενο (το), συγκειµενικό περιβάλλον (το), συµφραζόµενα (τα) contextual περικειµενικός-ή-ό, περιβαλλοντικός-ή-ό contextualization περικειµενοποίηση, ένταξη σε περιβάλλον continuant εξακολουθητικός-ή-ό continuity υπόθεση της συνέχειας hypothesis continuous εξακολουθητικός-ή-ό, διαρκείας (της) contoid συµφωνοειδές (το) contour περίγραµµα (το), περίγυρος (ο), περιγραµµατικός-ή-ό contracted συνηρηµένος-η-ο contraction συναίρεση contradictory αντιφατικός-ή-ό contrafactive αντιγεγονοτικός-ή-ό contrary αντίθετος-η-ο contrast αντίθεση contrastive αντιθετικός-ή-ό contrastive accent αντιθετική προφορά contrastive stress αντιθετικός δυναµικός τόνος (ο) contrastivity αντιθετικότητα control έλεγχος (ο), ελέγχω control agreement principle controller ελεγκτής (ο) convention σύµβαση conventional συµβατικός-ή-ό αρχή ελέγχου της συµφωνίας conventional συµβατικό υπονόηµα (το) implicature converge συγκλίνω convergence σύγκλιση conversation ανάλυση συνοµιλίας analysis conversational συνοµιλιακό υπονόηµα (το) implicature conversational turn συνοµιλιακή συνεισφορά converse αντίστροφος-η-ο converseness αντιστροφικότητα conversion µετάπλαση co-occur συνεµφανίζοµαι co-occurence συνεµφάνιση co-operative αρχή της συνεργασιµότητας principle co-ordinate συντονιστικός-ή-ό co-ordinate παρατακτικός-ή-ό co-ordinating παρατακτικός-ή-ό co-ordination παράταξη, σύνδεση κατά παράταξη, παρατακτική σύνδεση co-ordinative παρατακτικός-ή-ό co-ordinator δείκτης παρατακτικής σύνδεσης (ο) Copenhagen School Σχολή της Κοπεγχάγης copula συνδετικό ρήµα (το) copulative συνδετικός-ή-ό copy αντίγραφο (το), αντιγράφω copying αντιγραφή core πυρήνας (ο), πυρηνικός-ή-ό co-referential συναναφορικός-ή-ό co-referentiality συναναφορικότητα co-representational συναναπαραστατική γραµµατική coronal κορωνιδικός-ή-ό corpora σώµατα κειµένου (τα, πληθ.) corpus κόρπους (corpus) (το), σώµα κειµένου (το) correct ορθός-ή-ό correctness ορθότητα correlation συσχετισµός (ο) correlative συσχετικός-ή-ό correspond αντιστοιχώ correspondence αντιστοιχία cost κόστος (το) co-text συν-κείµενο (το) count αριθµήσιµος-η-ο counter-agent υποκείµενο αντίδρασης (το) counterbleed αντιαπαγορεύω counterbleeding αντιαπαγόρευση counter-bleeding αντι-απαγόρευση counter-example αντιπαράδειγµα (το) counter-factual αντιπραγµατικός-ή-ό counterfeed αντιτροφοδοτώ counterfeeding αντιτροφοδότηση counter-feeding αντι-τροφοδότηση counter-intuitive αντιδιαισθητικός counterintuitiveness αντιδιαισθητικότητα covered καλυµµένος-η-ο covert καλυµµένος-η-ο, µη εµφανής-ής-ές C-place τόπος συµφώνου cps κύκλοι ανά δευτερόλεπτο (οι) crash κατάρρευση, καταρρέω creak οξύς ήχος (ο), τρίξιµο (το) creaky οξύηχος-η-ο, τριζάτoς-η-ο creative δηµιουργικός-ή-ό creativity δηµιουργικότητα creole κρεολή, µιγαδική γλώσσα, κρεολική γλώσσα creolization κρεολοποίηση, µιγαδοποίηση creolize κρεολοποιώ, µιγαδοποιώ criteria κριτήρια (τα) 516

7 critical κριτική γλωσσολογία cross-over προσπέραση, διασταύρωση cross-sectional συγχρονικό δείγµα (το), αντιπροσωπευτικό δείγµα (το) cryptophasia κρυπτοφασία c-structure συστατική δοµή cue ένδειξη culminative κορυφωσιακός-ή-ό culminativity κορύφωση cultural πολιτισµική µετάδοση transmission cupping κοίλωση curly brackets άγκιστρα (τα) CV phonology φωνολογία ΣΦ CV rule κανόνας ΣΦ (o) CV, CVC, etc. ΣΦ, ΣΦΣ, κ.τ.λ. cycle (1) κύκλος (ο) cyclic κυκλικός-ή-ό cyclical κυκλικός-ή-ό cyclicality κυκλικότητα dark l µη καθαρό l (το), υπερωικοποιηµένο l (το) data δεδοµένα (τα) dative δοτική daughter θυγατρικός-ή-ό, θυγατέρα daughter adjunction προσάρτηση σε θυγατρικό κόµβο daughterdependency γραµµατική της κάθετης εξάρτησης Davidsonian semantics σηµασιολογία του Ντέιβιντσον (Davidson) de dicto ντε ντίκτο (de dicto) de re ντε ρε (de re) death of language γλωσσικός θάνατος (ο) debuccalization αποστοµατοποίηση debuccalized αποστοµατοποιηµένος-η-ο declaration δήλωση declarative δηλωτικός-ή-ό declension κλίση declination απόκλιση, κατερχόµενο ύψος (το) decode αποκωδικοποιώ decompose αποσυνθέτω deconstruction αποδόµηση decreolization αποκρεολοποίηση, αποµιγαδοποίηση decreolization αποκρεολοποίηση decreolize αποκρεολοποιώ, αποµιγαδοποιώ deep structure βαθεία δοµή default ουδέτερος-η-ο, βασικός-ή-ό, τυπικός-ή-ό defective ελλειµµατικός-ή-ό deficit hypothesis υπόθεση της υστέρησης, υπόθεση της ανεπάρκειας defining περιοριστικός-ή-ό defining vocabulary λεξιλόγιο ορισµού (το) definite οριστικός-ή-ό definiteness οριστικότητα defooting αποβολή πόδα deforestation αποψίλωση degenerate foot εκφυλισµένος πόδας (ο) degree βαθµός (ο), διαβαθµιστικός-ή-ό deictic δεικτικός-ή-ό deixis δείξη delayed καθυστερηµένος-η-ο delete απαλείφω deletion απαλοιφή delicacy λεπτότητα, λεπτοµέρεια delicate λεπτός-ή-ό, λεπτοµερής-ής-ές delimitative οριοθετικός-ή-ο delinking αποσύνδεση delinking αποσύνδεση delta δέλτα demibeat ηµιδιακρότηµα (το) demonstrative δεικτικός-ή-ό demotion υποβάθµιση denasalised απορρινικοποιηµένος-η-ο denominal ονοµατικό παράγωγο (το) denotation δήλωση denotative δηλωτικός-ή-ό dental οδοντικός-ή-ό deontic δεοντικός-ή-ό deoralization αποστοµατοποίηση dependency γραµµατική της εξάρτησης dependency φωνολογία της εξάρτησης phonology dependent εξαρτώµενος-η-ο, εξαρτηµένος-η-ο depth hypothesis υπόθεση του βάθους derivation παραγωγή derivational παραγωγικός-ή-ό derive παράγω, παράγοµαι derived παράγωγος-η-ο, παράγωγο (το) derived παραγόµενο περιβάλλον (το) environment description περιγραφή descriptive περιγραφικός-ή-ό descriptivism περιγραφισµός (ο) descriptivist περιγραφιστής (ο) desiderative εφετικός-ή-ό designated terminal element (DTE) στοιχείο του προσδιορισµένου τερµατικού (το) destressed αποτονισµένος-η-ο (δυναµικά) destressing αποβολή δυναµικού τόνου det, DET, D Προσδ deterioration επιδείνωση determiner προσδιοριστής (ο) developmental εξελικτική γλωσσολογία deverbal ρηµατικό παράγωγο (το) deviance απόκλιση (2) deviant αποκλίνων-ουσα-ον device µηχανισµός (o), συσκευή devoiced αποηχηροποιηµένος-η-ο devoicing αποηχηροποίηση dia- δια- 517

8 diachronic διαχρονικός-ή-ό diacritic διακριτικό σηµάδι (το), σηµάδι διάκρισης (το) diagramming διαγραµµατική dialect διάλεκτος dialectal διαλεκτικός-ή-ό dialectology διαλεκτολογία dia διαγλωσσολογία diamorph διαµόρφηµα (το) diaphone διαφώνηµα (το) diasystem διασύστηµα (το) diatype διάτυπος (ο) DICE ΛΣΚΛ difference υπόθεση της διαφοράς hypothesis differential διαφορικός-ή-ό diffuse διάχυτος-η-ο diffusion διάδοση diglossia διγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία diglossic διγλωσσικός-ή-ό, δίγλωσσος-η-ο digraph δίγραµµα (το), δίψηφο (το) diminutive υποκοριστικό (το) diphthong δίφθογγος (ο, η) diphthongal διφθογγικός-ή-ό diphthongization διφθογγοποίηση diphthongize διφθογγοποιώ direct άµεσος-η-ο, ευθύς-εία-ύ directed κατευθυνόµενος-η-ο directionality κατευθυντικότητα directive κατευθυντικός-ή-ό director κατευθυντής (ο) disambiguate διασαφηνίζω discontinuity ασυνέχεια discontinuous ασυνεχής-ής-ές, µη εξακολουθητικός-ή-ό discourse λόγος (ο) discourse προσάρτηµα λόγου (το) attachement discourse in common sense entailment discourse representation theory λόγος στη συνεπαγωγή κοινής λογικής (ο) θεωρία αναπαράστασης του λόγου discovery ανακάλυψη, ανεύρεση discrete ασυνεχής-ής-ές discreteness ασυνέχεια disharmonic δυσαρµονικός-ή-ό disharmonicity δυσαρµονικότητα disharmony, δυσαρµονία disjunct διαθεσιακός παραδιορισµός (ο) disjunction διάζευξη disjunctive διαζευκτικός-ή-ό displaced µετατεθιµένος-η-ο displacement µετάθεση (η dissimilation ανοµοίωση dissyllabic δισυλλαβικός-ή-ό distinctive διαφοροποιητικός-ή-ό distinctiveness διαφοροποιητικότητα distinguisher διαφοροποιητικό στοιχείο (το), διαφοροποιητής (ο) distributed κατανεµηµένος-η-ο distributed κατανεµηµένη αναπαράσταση representation distribution(al) κατανοµή distributional κατανοµικός-ή-ό disyllable δισύλλαβος-η-ο ditransitive διµετάβατος-η-ο, δίπτωτος-η-ο divergence απόκλιση DO ΑΑ docking πρόσδεση do-deletion / insertion / support απαλοιφή του do / εισαγωγή του do / υποστήριξη του do / µε το do domain πεδίο (το) domain περιοχή dominance κυριάρχηση, κυριαρχείν (το) dominate κυριαρχώ, κυριαρχούµαι domination κυριαρχία donkey sentence πρόταση ντάνκι (donkey), ονική πρόταση dorsal ραχιαίος-α-ο dorsum ράχη, οπίσθιο µέρος της γλώσσας (το) double articulation διπλή άρθρωση double-bar διπλός τόνος (ο), δισ-τονούµενος-η-ο double-base διπλής βάσης (της) doubly filled COMP filter φίλτρο του διπλά πεπληρωµένου συµπληρωµατικού δείκτη (το) downdrift κατερχόµενο ύψος (το) downgraded έχει υποστεί φθίνουσα διαβάθµιση downgrading φθίνουσα διαβάθµιση downstep αποδυνάµωση downstepped αποδυναµωµένος-η-ο DP ΠροσδΦ drag chain αλυσίδα έλξης DRS ΑΛ drum language κώδικας τυµπάνου (ο) D-structure β(αθεία)-δοµή DTE ΣΠΤ dual δυϊκός-ή-ό dualism δυϊσµός (ο) dualist δυϊστής (ο), δυϊστικός-ή-ό duality (of patterning/structure ) δυϊκότητα (του σχηµατισµού/της δοµής) dummy ψευδο-παραπλήρωµα (το), σηµασιολογικά κενό στοιχείο (το) duration διάρκεια durative διηνεκής-ής-ές durativity ιδιότητα του διηνεκούς/διαρκούς dynamic δυναµικός-ή-ό dynamic time warping dynamism δυναµισµός (ο) ear-training εξάσκηση ακοής echo αντηχητικός-ή-ό eclectic εκλεκτικός-ή-ό συστροφή δυναµικού χρόνου 518

9 eclecticism εκλεκτισµός (o) economy οικονοµία ECP ΑΚΚ -ed form τύπος ed (ο), τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) edge ακραίο µέρος (το), ακράιος-α-ο educational παιδαγωγική γλωσσολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία egressive εκπνευστικός-ή-ό ejective έκκροτος-η-ο (το) elaborated επεξεργασµένος-η-ο, ανεπτυγµένος-η-ο, διευρυµένος-η-ο E-language εξ-γλώσσα elative εκτοπικός-ή-ό electroaerometry ηλεκτροαεροµετρία electrokymograph ηλεκτροκυµατογράφος (ο) electrokymographic ηλεκτροκυµατογραφικός-ή-ό electrokymography ηλεκτροκυµατογραφία, ηλεκτροκυµατογράφηµα (το) electromyograph ηλεκτροµυογράφος (ο) electromyographic ηλεκτροµυογραφικός-ή-ό electromyography ηλεκτροµυογραφία, ηλεκτροµυογράφηµα (το) electropalatograph ηλεκτροουρανισκογράφος (ο), ηλεκτροπαλατογράφος (ο) electropalatographi ηλεκτροουρανισκογραφικός-ή-ό c electropalatography ηλεκτροουρανισκογράφηµα (το) ηλεκτροουρανισκογραφία element στοιχείο (το) elicit εκµαιεύω elicitation εκµαίευση elide ελλείπω elision αποβολή, έκθλιψη ellipsis έλλειψη ellipted ελλίπων-ουσα-ον elliptical ελλειπτικός-ή-ό elsewhere condition συνθήκη του λοιπού περιβάλλοντος embed εγκιβωτίζω embedded εγκιβωτισµένος-η-ο embedding εγκιβωτισµός (ο) EMG ΗΜΓ emic/etic ηµικός-ή-ό / ητικός-ή-ό emotive συγκινησιακός-ή-ό emphatic consonant εµφατικό σύµφωνο (το) empty κενός-ή-ό empty category αρχή της κενής κατηγορίας principle -en form τύπος en (ο), τύπος της µετοχής της αγγλικής enclitic εγκλιτικός-ή-ό encode κωδικοποιώ endearment, terms όροι θωπεύµατος (οι) of endocentric ενδοκεντρικός-ή-ό endoglossic ενδογλωσσικός-ή-ό endophora ενδοφορά, ενδοφορική ιδιότητα endophoric ενδοφορικός-ή-ό engineering οργάνωση entailment συνεπαγωγή entry λήµµα (το), καταχώριση entry είσοδος environment περιβάλλον (το) epenthesis επένθεση epenthetic επενθετικός-ή-ό EPG ΗΟΓ epicene επίκοινος-η-ο epistemic επιστηµικός-ή-ό eponym επωνύµιο (το) eponymous επωνυµικός-ή-ό equational εξισωτικός-ή-ό, εξοµοιωτικός-ή-ό equative εξισωτικός-ή-ό, εξοµοιωτικός-ή-ό equi NP deletion απαλοιφή ισοδύναµης ΟΦ, έκπτωση ισοδύναµης ΟΦ, απαλοιφή όµοιου υποκειµένου, απαλοιφή ταυτόσηµης ΟΦ equipollent ισοδύναµος-η-ο equipollent ισοδύναµη αντίθεση opposition equivalence ισοδυναµία erasure εξάλειψη ergative εργαστικός-ή-ό ergativity εργαστικόητα error λάθος (γνώσης) (το) esophageal οισοφαγικός-ή-ό essential conditions αναγκαίες συνθήκες (οι) essive υποστασιακός-ή-ό EST ΒΘ état de langue κατάσταση γλώσσας, ετά ντε λανγκ, état de langue ethnography of εθνογραφία της επικοινωνίας communication ethnography of εθνογραφία της οµιλίας speaking ethno εθνογλωσσολογία ethnomethodologist εθνοµεθοδολόγος (ο) ethnomethodology εθνοµεθοδολογία ethnopoetics εθνοποιητική etic ητικός-ή-ό etymological ετυµολογικός-ή-ό etymology ετυµολογία etymon έτυµον (το) eurhythmic εύρυθµος-η-ο eurhythmy ευρυθµία evaluative αξιολογητικός-ή-ό eventive τερµατικός-ή-ό evidential αυτοπτικός-ή-ό evidentiality αυτοπτικότητα exceptional case απόδοση πτώσης κατ εξαίρεση marking (ECM) exclamation επιφώνηµα (το) (1) exclamative θαυµαστικός-ή-ό exclamatory επιφωνηµατικός-ή-ό exclusive αποκλειστικός-ή-ό exhaustiveness διεξοδικότητα exhaustivity εξαντλητικότητα existential υπαρκτικός-ή-ό exocentric εξωκεντρικός-ή-ό exoglossic εξωγλωσσικός-ή-ό 519

10 exophora εξωφορικότητα, εξωφορά, εξωφορική ιδιότητα exophoric εξωφορικός-ή-ό expand αναπτύσσω expansion ανάπτυξη experiencer δοκιµαζόµενος (ο), φορέας εµπειρίας (ο) experimental πειραµατική φωνητική phonetics explanatory επεξηγηµατικός-ή-ό, ερµηνευτικός-ή-ό expletive πλεοναστικός-ή-ό explicit ρητός-ή-ό explicitness ρητότητα exponence µορφική εκπροσώπηση exponent µορφικός εκπρόσωπος (ο) expression έκφραση expressive εκφραστικός-ή-ό extended standard διευρυµένη βασική θεωρία theory extension έκταση, διεύρυνση, επέκταση extensional εκτασιακός-ή-ό extensive εκτατικός-ή-ό, εκτενής-ής-ές external adequacy έξωτερική επάρκεια externalized εξωτερικευµένη γλώσσα language extralinguistic εξωγλωσσικός-ή-ό extrametricality εξωµετρικότητα extraposition εξωθέτηση extraprosodicity εξωπροσωδιακότητα extrasyllabic εξωσυλλαβικός-ή-ό extrasyllabicity εξωσυλλαβικότητα extrinsic εξωγενής-ής-ές face πρόσωπο (το) factitive µέσος-διάµεσος-η-ο factive γεγονοτικός-ή-ό factivity γεγονοτικότητα falling/fall κατιών-ούσα-όν family οικογένεια, οικογενειακός-ή-ό fatherese πατρική οµιλία favourite ευνοούµενος-η-ο feature χαρακτηριστικό (το) feature geometry γεωµετρία των χαρακτηριστικών feed τροφοδοτώ feedback ανατροφοδότηση, ανάδραση feeding τροφοδότηση felicity conditions συνθήκες επιτυχίας (οι) field πεδίο (το) filled pause πεπληρωµένη παύση filler στοιχείο πλήρωσης (το), εµβόλιµος τύπος (ο), προσθήκη filter φίλτρο (το), φλιτράρω, διηθώ filtered speech φιλτραρισµένη οµιλία final τελικός-ή-ό finite παρεµφατικός-ή-ό finite-state γραµµατική των πεπερασµένων φάσεων finite-state language γλώσσα των πεπερασµένων φάσεων first language πρώτη γλώσσα Firthian Φιρθ (Firth) (του) fis phenomenon φαινόµενο φις (fis) (το) fission σχάση fixed σταθερός-ή-ό flap µονοπαλλόµενος-η-ο flapped µονοπαλλόµενος-η-ο flat επίπεδος-η-ο flat σχισµοειδής-ής-ές, µετριασµένος-η-ο floating περιπλανώµενος-η-ο, µετακινούµενος-η-ο flotation περιπλάνηση focal area περιοχή εστίασης focus εστίαση, εστιάζω, εστία folk etymology παρετυµολογία, λαϊκή ετυµολογία foot πόδας (ο) foreground προσκήνιο (το) foregrounding προσκήνιο (το) foreign language ξένη γλώσσα forensic δικαστική γλωσσολογία form τύπος (o), µορφή form of address τύπος προσφώνησης (ο) form word τυπική λέξη formal τυπικός-ή-ό formalism φορµαλισµός (ο) formalist φορµαλιστικός-ή-ό formality τυπικότητα formalization τυποποίηση formalize τυποποιώ formant διαµορφωτής (ο) formation rule κανόνας σχηµατισµού (ο) formative σχηµατιστικό στοιχείο (το) formulaic language τυποποιηµένη γλώσσα fortis τεταµένος-η-ο fortition ενίσχυση fossilization απολίθωση fossilized απολιθωµένος-η-ο frame πλαίσιο (το) free ελεύθερος-η-ο frequency συχνότητα frequentative θαµιστικός-ή-ό fricative τριβόµενος-η-ο friction τριβή frictionless άτριβος-η-ο εξακολουθητικός-η-ο continuant front πρόσθιος-α-ο, προράχη, προτάσσω fronted προσθιωµένος-η-ο, προσθιοποιηµένος-η-ο fronting προσθίωση, προσθιοποίηση fronting πρόταξη 520

11 frozen expression απολιθωµένη έκφραση, παγιωµένη έκφραση FSP ΛΠΠ f-structure λειτουργική δοµή full πλήρης-ης-ες function λειτουργώ, λειτουργία, συνάρτηση function word λειτουργική λέξη functional λειτουργικός-ή-ό, συναρτησιακός-ή-ό functional λειτουργική γραµµατική functional sentence perspective functor συναρτητής (ο), λειτουργικό στοιχείο (το), συσχετιστής (ο) λειτουργική προοπτική της πρότασης fundamental θεµελιώδης συχνότητα frequency fuse διαχέω, διαχέοµαι fusion συνίζηση, διάχυση, σύντηξη, συγχώνευση, σύµµιξη fusional διάχυτος-η-ο future tense µέλλων χρόνος (ο) fuzzy ασαφής-ής-ές, απροσδιόριστος-η-ο gap κενό (το) gapping κενό (το) GB ΚΑΣ geminate δίδυµος-η-ο gemination διδυµία gender γένος (το) genealogical γενεαλογική ταξινόµηση classification general γενικός-ή-ό General American κοινή αµερικανική ποικιλία generality γενικότητα generalization γενίκευση generalize γενικεύω generalized γενικευµένος-η-ο generalized phrasestructure generate γεννώ, γεννιέµαι, παράγω generation γένεση generative γενετικός-ή-ό generativist γενετικιστής (ο) generic γενικευτικός-ή-ό γραµµατική της γενικευµένης φραστικής δοµής genetic γενετική ταξινόµηση classification Geneva School Σχολή της Γενεύης genitive γενική genre κειµενικό είδος (το), γραµµατειακό είδος (το) geographical geo γεωγλωσσολογία geometry γεωµετρία gerund γερούνδιο (το) gesture κίνηση γεωγραφική γλωσσολογία ghost segment τεµάχιο-φάντασµα (το) given γνωστός-ή-ό, δεδοµένος-η-ο glide ηµίφωνο (το), µεταβατικός φθόγγος (ο) global σφαιρικός-ή-ό glossematics γλωσσηµατική glosseme γλώσσηµα (το) glossogenetics γλωσσογενετική glossolalia γλωσσολαλία glossolalic γλωσσολαλικός-ή-ό glossolalist γλωσσολαλιστής (ο) glossolalistic γλωσσολαλιστικός-ή-ό glottal γλωττιδικός-ή-ό glottalic γλωττιδικός-ή-ό glottalization γλωττιδικοποίηση glottalize γλωττιδικοποιώ glottis γλωττίδα glottochronology γλωσσοχρονολόγηση goal στόχος (ο) God s truth αλήθεια του Θεού govern κυβερνώ governed κυβερνώµενος-η-ο, κυβερνηµένος-η-ο governing κυβερνητικός-ή-ό government κυβέρνηση government phonology φωνολογία της κυβέρνησης government theory θεωρία της κυβέρνησης governmentbinding theory, government and binding theory GB θεωρία της κυβέρνησης και αναφορικής σύνδεσης governor κυβερνήτης (ο) GPSG ΓΓΦ gradability διαβαθµισιµότητα gradable διαβαθµίσιµος-η-ο ungradable µη διαβαθµίσιµος-η-ο gradation διαβάθµιση, βαθµοθεσία, σταδιακή τροπή (φωνήεντος) gradience βαθµιδωτός-ή-ό gradual βαθµιαίος-α-ο gradual opposition βαθµιαία αντίθεση γραµµατική ian γραµµατικός (ο) grammatical γραµµατικός-ή-ό grammaticality γραµµατικότητα grammaticalize γραµµατικοποιώ grammaticalness γραµµατικότητα graph γραφή grapheme γράφηµα (το) graphemics γραφηµική graphetic γραφητικός-ή-ό graphetics γραφητική graphic substance γραφική υπόσταση graphological γραφολογικός-ή-ό graphology γραφολογία grave βαρύς-εία-ύ greed αρχή της απληστίας grid πλέγµα (το) grinder αλεστής (ο) 521

12 grinding άλεση, αλεστικός-ή-ό groove κοίλος-η-ο grooved κοιλωµένος-η-ο grooving κοίλωση ground αλεσµένος-η-ο group οµαδικός-ή-ό, οµάδα, ενότητα guttural λαρυγγοφαρυγγικός-ή-ό habitual θαµιστικός-ή-ό half-close ηµίκλειστος-η-ο half-open ηµιανοικτός-ή-ό Hallidayan Χάλιντεϊ (Halliday) (του) hand configuration διαµόρφωση των χεριών haplology απλολογία hard consonant σκληρό σύµφωνο (το) hard palate ουρανίσκος (σκληρός) (ο) harmonic αρµονική, αρµονικός-ή-ό harmonic φωνολογία της αρµονίας phonology harmony αρµονία hash δίεση head κεφαλή head-driven phrasestructure headed κεφαλοφόρος-ος-ο headword λέξη κεφαλή heavy βαρύς-ιά-ύ hedge (noun/verb) υπεκφυγή γραµµατική της κεφαλοστραφούς φραστικής δοµής heightened subglottal pressure Hertz Χερτς (Hertz, Hz) hesitation δισταγµός (ο) heterography ετερογραφία heteronym ετερώνυµο (το) heteronymy ετερωνυµία heterorganic ετεροργανικός-ή-ό heuristic ευρετικός-ή-ό αυξηµένη υπογλωττιδική πίεση hidden Markov model hierarchical ιεραρχικός-ή-ό hierarchy ιεραρχία high υψηλός-ή-ό higher category ανώτερη κατηγορία κρυφό πρότυπο (Markov) Μαρκόφ (το) historical ιστορική γλωσσολογία hocus-pocus χόκους-πόκους (hocus-pocus) hodiernal παροντικός-ή-ό hold στάση, αναλλοίωτη διατήρηση holding αναλλοίωτη διατήρηση holophrase ολόφραση holophrasis ολόφραση holophrastic ολοφραστικός-ή-ό homograph οµόγραφο (το) homographic οµογραφικός-ή-ό homography οµογραφία homonym οµώνυµο (το) homonymic οµωνυµικός-ή-ό homonymy οµωνυµία homophene οµόφαινο (το) homophone οµόφωνο (το) homophonic οµοφωνικός-ή-ό homophony οµοφωνία homorganic οµοργανικός-ή-ό honorific ευγενείας (της) hortative παρακελευσµατικός-ή-ό HPSG ΓΚΦ hypercorrection υπερδιόρθωση hypernasality υπερρινικότητα hypernym υπερώνυµο (το) hypersememic υπερσηµηµικός-ή-ό hyperurbanism υπεραστισµός (ο) hypocoristic υποκοριστικό (το), χαϊδευτικό (το) hyponasality υπορρινικότητα hyponym υπώνυµο (το) hyponymy υπωνυµία hypophonemic υποφωνηµικός-ή-ό hypotactic υποτακτικός-ή-ό hypotaxis υπόταξη IA Σ iamb ίαµβος (ο) iambic reversal ιαµβική αναστροφή IC ΑΣ iconic εικονικός-ή-ό iconicity εικονικότητα ID AK idealization εξιδανίκευση idealize εξιδανικεύω ideational νοησιακός-ή-ό ideophone ιδεόφωνο (το) ideophonic ιδεοφωνικός-ή-ό idioglossia ιδιογλωσσία idiolect ιδιόλεκτος idiom ιδιωµατισµός (ο) idiomatic ιδιωµατικός-ή-ό idiophone ιδιόφωνο (το) I-language εσ-γλώσσα ill formed µη ορθώς σχηµατισµένος-η-ο illative κατευθυνσιακός-ή-ό ill-formedness µη ορθός σχηµατισµός (ο) illocutionary προσλεκτικός-ή-ό imitation µίµηση immediate άµεσο συστατικό (το) constituent immediate άµεση κυριαρχία dominance imperative προστακτική imperfect tense παρατατικός χρόνος (ο) imperfective µη συνοπτικός-ή-ό impersonal απρόσωπος-η-ο implicational συνεπαγωγική κλιµάκωση scaling implicational συνεπαγωγική καθολική αρχή universal implicature υπονόηµα (το) implosive εσωθητικός-η-ο inalienable µη αλλοτριώσιµος-η-ο, αναπόσπαστος-η-ο inanimate άψυχος-η-ο inanimate άψυχος-η-ο inceptive εναρκτικός-ή-ό, δηλωτικός-ή-ό του γίγνεσθαι 522

13 inchoative εναρκτικός-ή-ό included εγκλεισµένος-η-ο inclusion εγκλεισµός (ο) inclusive µη αποκλειστικός-ή-ό, εγκλειστικός-ή-ό incompatibility ασυµβατότητα incompatible ασύµβατος-η-ο incorporate ενσωµατώνω, ενσωµατώνοµαι incorporating ενσωµατωσιακός-ή-ό incorporation ενσωµάτωση indefinite αόριστος-η-ο indefiniteness αοριστότητα indeterminacy απροσδιοριστία indeterminate απροσδιόριστος-η-ο index ενδείκτης (ο) indexical ενδεικτικός-ή-ό indexicality ενδεικτικότητα indexing προσθήκη ενδείκτη indicative οριστική indices ενδείκτες (οι) indirect έµµεσος-η-ο, πλάγιος-α-ο inessive εντοπικός-ή-ό infelicitous ανεπιτυχές εκφώνηµα (το) utterance infinitival απαρεµφατικός-ή-ό infinitive απαρέµφατο (το) infix ένθηµα (το) infixation ενθηµατοποίηση infixing ενθηµατικός-ή-ό INFL, I Κλ inflect κλίνοµαι inflecting κλιτικός-ή-ό inflection κλίση, κλιτική κατάληξη, κλιτικός-ή-ό inflectional κλιτικός-ή-ό inflexion κλίση inflexional κλιτικός-ή-ό informant πληροφορητής (ο) information πληροφορία -ing form τύπος ing (ο), τύπος του γερούνδιου της αγγλικής (ο) ingressive εισπνευστικός-ή-ό inherent features εγγενή χαρακτηριστικά (τα) inherit κληρονοµώ inheritance κληρονοµία, κληρονόµηση initial αρχικός-ή-ό initial symbol αρχικό σύµβολο (το) initialism αρχικά (τα) initiation έναρξη initiator εναρκτήριο όργανο (το) innate έµφυτος-η-ο innateness εµφυτότητα insert εισάγω insertion εισαγωγή instantaneous στιγµιαίος-α-ο institutional θεσµική γλωσσολογία instrumental οργανικός-ή-ό instrumental phonetics εργαστηριακή φωνητική, πειραµατική φωνητική intensifier εντασιακός δείκτης (ο), ενισχυτικός προσδιορισµός (ο) intensifying ενισχυτικός-ή-ό, εντασιακός-ή-ό intension ένταση, διάταση intensional εντασιακός-ή-ό, διατενής-ής-ές intensity ένταση intensive εντατικός-ή-ό interaction διεπίδραση, αλληλεπίδραση interchangeability εναλλαξιµότητα interclausal ενδοπροτασιακή γραµµατική interdental µεσοδοντικός-ή-ό interface επίπεδο διασύνδεσης (το), διεπίπεδο (το), διεπαφή, επίπεδο διεπαφής (το) interference παρεµβολή interjection επιφώνηµα (το) interlanguage διαγλώσσα inter-level ενδιάµεσο επίπεδο (το) interlingua(l) ιντερλίνγκουα (interlingua) intermediate ενδιάµεσος-η-ο internal adequacy εσωτερική επάρκεια internal εσωτερική ανασύνθεση reconstruction internalize εσωτερικεύω internalized εσωτερικευµένη γλώσσα language International Phonetic Association ιεθνής Φωνητική Εταιρεία, ιεθνής Φωνητικός Οργανισµός (ο), ιεθνές Φωνητικό Ινστιτούτο (το) interpersonal διαπροσωπικός-ή-ό interpretive ερµηνευτικός-ή-ό interrogative ερωτηµατικός-ή-ό interruptability διασπαστικότητα interrupted διακεκοµµένος-η-ο intervocalic διαφωνηεντικός-ή-ό intonation επιτονισµός (ο) intransitive αµετάβατος-η-ο intransitivity αµεταβατότητα intrinsic ενδογενής-ής-ές intrusion παρείσδυση intuition διαίσθηση intuitive διαισθητικός-ή-ό invariable αµετάβλητος-η-ο invariance αµεταβλητότητα invariant αµετάβλητος-η-ο inventory κατάλογος (ο) inversion αντιστροφή IP Σ irrealis µη πραγµατικός-ή-ό irregular ανώµαλος-η-ο irregularity ανωµαλία -isation/-ization -ποίηση -ise/ize -ποιώ -ised/-ized -ποιηµένος-η-ο island νησίδα iso- ισο- 523

14 isochrony/isochroni ισοχρονία / ισοχρονισµός (ο) sm isolated µεµονωµένος-η-ο isolated opposition µεµονωµένη αντίθεση isolating αποµονωτικός-ή-ό isolation αποµόνωση isomorphic ισοµορφικός-ή-ό isomorphism ισοµορφισµός (ο) item στοιχείο (το) item and στοιχείο και διάταξη arrangement (IA) item and process στοιχείο και διεργασία (IP) iteration επανάληψη iterative επαναληπτικός-ή-ό iterativity επαναληπτικότητα Jakobsonian Γιάκοµπσον (Jakobson) (του) jaw setting ρύθµιση της γνάθου junction συναρµογή juncture σύνδεση, άρµοση, αρµός (ο) σύνδεση jussive ειδική προστακτική Katz-Postal hypothesis υπόθεση Κατς-Πόσταλ (Katz-Postal) kernel πυρήνας (ο), πυρηνικός-ή-ό key κλειδί (το) kine κινηµατική µορφή kineme κινήµηµα (το) kinesic κινηµατικός-ή-ό kinesics κινηµατολογία kinetic κινητικός-ή-ό kinship terms όροι συγγένειας (οι) label επιγράφω, τιτλοφορώ, επιγραφή labelled επιγεγραµµένος-η-ο, τιτλοφορηµένος-η-ο labelling τοποθέτηση επιγραφής, τιτλοφόρηση labial χειλικός-ή-ό labialization χειλικοποίηση labialize χειλικοποιώ labio-dental χειλοδοντικός-ή-ό labio-dentalization χειλοδοντικοποίηση labio-dentalize χειλοδοντικοποιώ labio-velar χειλοϋπερωϊκός-ή-ό labio-velarization χειλοϋπερωϊκοποίηση labio-velarize χειλοϋπερωϊκοποιώ LAD ΜΓΚ lag καθυστέρηση, χρονική υστέρηση, βράδυνση lambda (λ) λάµδα (το), λάµβδα (το) lamina προράχη της γλώσσας laminal προραχιαίος-α-ο laminar προραχιαίος-α-ο lamino- προραχιαιοlanding site σηµείο κατάληξης (το) language γλώσσα, γλωσσικός-ή-ό language awareness γλωσσική επίγνωση, γλωσσική συναίσθηση, γλωσσική συνειδητότητα langue λάνγκ (langue), γλώσσα laryngeal λαρυγγικός-ή-ό laryngealization λαρυγγοποίηση laryngograph λαρυγγογράφος (ο) laryngoscope λαρυγγοσκόπιο (το) larynx λάρυγγας (ο) latent consonant λανθάνον σύµφωνο (το) lateral πλευρικός-ή-ό laterally πλευρικά (επίρ.) law νόµος (ο) lax χαλαρός-ή-ό layer διαστρωµάτωση layering υπόστρωση lead καθοδηγητική ένδειξη learnability µαθησιµότητα lect λέκτος lectal λεκτικός-ή-ό left dislocation αριστερή µετατόπιση left-associative αριστερή προσεταιριστική γραµµατική left-branching αριστερή διακλάδωση left-linear αριστερή γραµµική γραµµατική lemma λήµµα (το) length µήκος (το), µακρότητα lenis ασθενής-ής-ές lenition εξασθένιση level επίπεδο (το), επίπεδος-η-ο, σχηµατίζοµαι αναλογικά levelling αναλογικός σχηµατισµός (ο) level-skipping παράλειψη επιπέδου lexeme λέξηµα (το) lexical λεξικός-ή-ό, λεξικολογικός-ή-ό lexical noun phrase λεξική ονοµατική φράση lexical NP λεξική ΟΦ lexical phonology λεξική φωνολογία lexical γλώσσα λεξικής αναπαράστασης representation language lexical-functional λεξική-λειτουργική γραµµατική lexicalist λεξικαλιστικός-ή-ό lexicalize λεξικοποιώ lexicography λεξικογραφία lexicology λεξικολογία lexicon λεξικό (το), λεξικολόγιο (το) lexicostatistics λεξικοστατιστική lexis λέξις LF Λ LFG ΛΛΓ liaison λιεζόν (liaison), συνεκφώνηση, υφέν (το), συνεκφορά license εξουσιοδοτώ, νοµιµοποιώ 524

15 licenser εξουσιοδότης (ο), νοµιµοποιητής (ο) licensing εξουσιοδότηση, νοµιµοποίηση light syllable ελαφριά συλλαβή line γραµµή linear γραµµικός-ή-ό linear γραµµική γραµµατική linear phonology γραµµική φωνολογία linear precedence κανόνας γραµµικής προτεραιότητας (ο) rule linear prediction γραµµική πρόβλεψη linearity γραµµικότητα lingua franca λίνγκουα φράνκα (lingua franca), γλώσσα διαµεσολάβησης lingual γλωσσικός-η-ο (όργανο) linguist γλωσσολόγος (ο) linguistic γλωσσικός-ή-ό, γλωσσολογικός-ή-ό linguistic γλωσσολογική ανθρωπολογία anthropology linguistic atlas γλωσσικός άτλας (ο) linguistic γλωσσική αιτιοκρατία determinism linguistic γλωσσικό περιβάλλον (το) environment linguistic γλωσσολογική γεωγραφία geography linguistic ιστοριογραφία της γλωσσολογίας historiography linguistic philosophy γλωσσολογική φιλοσοφία linguistic relativity γλωσσική σχετικότητα linguistically significant generalization γλωσσολογικά σηµαντική γενίκευση γλωσσολογία linguo- γλωσσοlinkage σύνδεση linked συνδεδεµένος-η-ο linking σύνδεση linking συνδετικός-ή-ό liquid υγρός-η-ο little pro µικρό pro (το) l-marking λεξικός χαρακτηρισµός (ο) loan δάνειο (το), δάνειος-α-ο loc τοπ local τοπικός-ή-ό localism τοπικισµός (ο) localist τοπικιστής (ο) localistic τοπικιστικός-ή-ό locality τοπικότητα, τόπος (ο) θέση, τοποθεσία location στάση locative τοπικός-ή-ό locus φασµατικός τόπος (ο) locutionary λεκτικός-ή-ό, εκφωνητικός-ή-ό logical form (LF) λογική δοµή logocentric λογοκεντρικός-ή-ό logocentrism λογοκεντρισµός (ο) logophoric λογοφορικός-ή-ό London School Σχολή του Λονδίνου long (sound) µακρός-ά-ό (φθόγγος) longitudinal διαχρονικό/ή δείγµα/µελέτη (το/η), διαµήκης-ης-ες loopback ανακύκλωση loss (of language) απώλεια (γλώσσας) loudness ακουστότητα low χαµηλός-ή-ό lower category κατώτερη κατηγορία lowering χαµήλωση loyalty (language) αφοσίωση (γλωσσική) LP rule κανόνας ΓΠ ludic λογοπαικτικός-ή-ό ludling λογοπαίγνιο (το) macrolinguistic µακρογλωσσολογικός-ή-ό, µακρογλωσσικός-ή-ό macro µακρογλωσσολογία macro-phylum µακρόφυλο (το) main κύριος-α-ο, ανεξάρτητος-η-ο maintenance διατήρηση major κύριος-α-ο, µείζων-ων-ον major class feature χαρακτηριστικό κύριας τάξης (το) mandibular setting γναθιαία ρύθµιση manifest εκδηλώνοµαι manifestation εκδήλωση manner τροπικός-ή-ό, τρόπος (ο) manner of τρόπος άρθρωσης (ο) articulation map αντιστοιχίζω, απεικονίζω mapped αντιστοιχισµένος-η-ο, απεικονισµένος-η-ο mapping αντιστοίχιση, απεικόνιση marginal auxiliary περιθωριακό βοηθητικό ρήµα (το) margins περιθώρια (τα) marked χαρακτηρισµένος-η-ο, µαρκαρισµένος-η-ο markedness χαρακτηρισµός (ο) marker δείκτης (ο) marking χαρακτηρισµός (ο), µαρκάρισµα (το) Markov process διεργασία Μαρκόφ (Markov) mass µετρήσιµος-η-ο, µαζικός-ή-ό matched guise εναρµονισµένη µεταµφίεση matching ισοτίµηση, αντιστοίχιση mathematical µαθηµατική γλωσσολογία matrix στηλοειδής δεσµίδα, µήτρα, πίνακας (ο), µητρώο (το), υποδοχή maxims of αξιώµατα της συνοµιλίας (τα) conversation m-command µέγιστη δοµική επιβολή MDP ΑΕΑ 525

16 mean length of µέσο µήκος εκφωνήµατος (το) utterance (MLU) meaning σηµασία meaning-changing / -preserving µεταβολή / διατήρηση της σηµασίας meaningful πλήρης-ης-ες σηµασίας medial µεσαίος-α-ο medium µέσο (το) mellow ήπιος-α-ο melodic tier µελωδικός άξονας (ο) mentalese νοητική γλώσσα mentalism νοησιαρχία mentalistic νοησιαρχικός-ή-ό merge συγχωνεύω συγχώνευση merge συγχωνεύω merger συγχώνευση meronym µερώνυµο (το) meronymy µερωνυµία mesolect µεσόλεκτος mesolectal µεσολεκτικός-ή-ό metadiscourse µεταλόγος (ο) meta µεταγραµµατική metalanguage µεταγλώσσα metalinguistic µεταγλωσσικός-ή-ό meta µεταγλωσσολογία metanalysis µετανάλυση metaphony µεταφωνία metaphor µεταφορά metarule µετακανόνας (ο) metathesis µετάθεση (1) metonym µετώνυµο (το) metonymy µετωνυµία metric µέτρηση metrical µετρικός-ή-ό metrical grid µετρικό πλέγµα (το) metrical phonology µετρική φωνολογία metrics µετρική microlinguistic µικρογλωσσολογικός-ή-ό, µικρογλωσσικός-ή-ό micro µικρογλωσσολογία mid µέσος-η-ο minimal ελάχιστος-η-ο minimal free form ελάχιστος ελεύθερος τύπος (ο), ελάχιστη ελέυθερη µορφή minimal link συνθήκη της ελάχιστης σύνδεσης condition minimal pair ελάχιστο ζεύγος (το) minimal pair test κριτήριο / τεστ του ελάχιστου ζεύγους (το) minimal-distance αρχή της ελάχιστης απόστασης principle minimalist µινιµαλιστικό πρόγραµµα (το) program(me) minimality ελαχιστότητα minor ελάσσων-ελάσσων-έλασον, ελάχιστος-η-ο minority language µειονοτική γλώσσα misderivation εσφαλµένη παραγωγή mismatch έλλειψη αντιστοιχίας mistake σφάλµα (επιτέλεσης) (το) MLU ΜΜΕ modal τροπικός-ή-ό modality τροπικότητα mode τρόπος (o) model πρότυπο (το), µοντέλο (το) model-theoretic semantics σηµασιολογία της θεωρίας του µοντέλου modification τροποποίηση modifier τροποποιητής (ο) modify τροποποιώ modular υποσυστηµικός-η-ο, στοιχειακός-η-ό τµηµατικός-ή-ό modularity υποσυστηµικότητα, τµηµατικότητα, στοιχειακότητα modulate ρυθµίζω modulation ρύθµιση module υποσύστηµα (το), τµήµα (το) mono- µονοmonogenesis µονογένεση monogenetic µονογενετικός-ή-ό monophthong µονόφθογγος (ο) monophthongizatio µονοφθογγοποίηση n monophthongize µονοφθογγοποιώ monosemy µονοσηµία monostratal µονοστρωµατικός-ή-ό monovalent µονοσθενής-ής-ές Montague γραµµατική του Μόνταγκιου (Montague) mood τρόπος (ο), έγκλιση mora µόρα moraic µοραϊκός-ή-ό morph µορφή morpheme µόρφηµα (το) morphemestructure rules/conditions κανόνες / συνθήκες της δοµής του µορφήµατος (οι) morphemic µορφηµατικός-ή-ό morphemics µορφηµατική morpho(pho)nology µορφοφωνολογία morphological µορφολογικός-ή-ό morphology µορφολογία morphophoneme µορφοφώνηµα (το) morphophonemics µορφοφωνηµατική, µορφοφωνηµική morphosyntactic µορφοσυντακτικός-ή-ό morphosyntax µορφοσύνταξη morphotactics µορφοτακτικοί περιορισµοί (οι) mot (M) προσωδιακή λέξη mother µητρικός-ή-ό, µητέρα motherese µητρική οµιλία mother-in-law γλώσσες της πεθεράς (οι) languages motor theory θεωρία κινητήρων move µετακινώ move alpha µετακινώ το άλφα move α µετακινώ το α movement µετακίνηση MP ΜΠ multidimensional scaling πολυδιάστατη κλιµάκωση 526

17 multilateral πολυπλευρικός-ή-ό multilateral πολύπλευρη αντίθεση opposition multilingual πολύγλωσσος-η-ο multilingualism πολυγλωσσία murmur µόρµυρος-η-ο mutation ετεροίωση mutual αµοιβαία κατανόηση, intelligibility αµοιβαία κατανοησιµότητα N Ο narrative αφηγηµατικός-ή-ό, αφήγηµα narrow λεπτοµερής-ής-ές, στενός-ή-ό narrowing στένωση nasal ρινικός-ή-ό, έρρινος-η-ο nasalisation ρινικοποίηση, ερρινοποίηση nasalised ρινικοποιηµένος-η-ο, ερρινοποιηµένος-η-ο nasality ρινικότητα, ερρινότητα native-speaker φυσικός οµιλητής (ο) natural gender φυσικό γένος (το) natural generative φυσική γενετική φωνολογία phonology natural kind terms όροι των φυσικών ειδών (οι) natural language επεξεργασία φυσικής γλώσσας processing natural morphology φυσική µορφολογία natural phonology φυσική φωνολογία naturalness/natural φυσικότητα / φυσική τάξη class negation άρνηση negative αρνητικός-ή-ό negative transfer αρνητική µετάβαση neo-firthian νεοφιρθιανός-ή-ό neoian νεογραµµατικός (ο) neologism νεολογισµός (o) nested εντεθιµένος-η-ο σε οµοειδή δοµή nesting ένθεση σε οµοειδή δοµή network δικτυακή γραµµατική neural network νευρωνικό δίκτυο (το) neurolinguistic νευρογλωσσολογικός-ή-ό, νευρογλωσσικός-ή-ό neuro νευρογλωσσολογία neutral ουδέτερος-η-ο neutralizable ουδετεροποιήσιµος-η-ο neutralizable ουδετεροποιήσιµη αντίθεση opposition neutralization ουδετεροποίηση neutralize ουδετεροποιώ new νέος-α-ο nexus δεσµός (ο) NLP ΕΦΓ no-crossing περιορισµός της µη διασταύρωσης (o) constraint node κόµβος (ο) noise θόρυβος (ο) NOM ONOM nominal ονοµατικός-ή-ό nominalization ονοµατικοποίηση nominative ονοµαστική nonce λεξιπλασία non-configurational µη διαγραµµατικές γλώσσες (οι) languages non-core µη πυρηνικός-ή-ό non-countable µη αριθµήσιµος-η-ο countability αριθµησιµότητα non-defining µη-περιοριστικός-ή-ό non-discrete µη ασυνεχής γραµµατική non-echo µη αντηχητικός-ή-ό non-equivalent µη ισοδύναµος-η-ο non-favourite µη ευνοούµενος-η-ο non-headed ακέφαλος-η-ο non-linear µη γραµµική φωνολογία phonology non-native varieties µη µητρικές ποικιλίες non-productive µη παραγωγικός-ή-ό nonsense χωρίς σηµασία norm νόρµα normative κανονιστικός-ή-ό notation(al) συµβολισµός (o) notational συµβολισµού (του), συµβολιστικός-ή-ό notional εννοιοκεντρικός-ή-ό noun όνοµα (το), ονοµατικός-ή-ό NP-movement µετακίνηση-οφ nuclear πυρηνικός-ή-ό nucleus πυρήνας (ο) null µηδενικός-ή-ό number αριθµός (ο) numeration αρίθµηση object αντικείµενο (το) object language γλώσσα-αντικείµενο objective αντικειµενικός-ή-ό obligatory υποχρεωτικός-ή-ό obligatory contour principle (OCP) αρχή του υποχρεωτικού περιγράµµατος, αρχή του υποχρεωτικού περίγυρου oblique πλάγιος-α-ο observational παρατηρητική επάρκεια adequacy obsolescence απαρχαίωση obsolete απαρχαιωµένος-η-ο obstruent φρακτικός-ή-ό obviative απώτερο πρόσωπο (το), ετεροαναφορικός-ή-ό occlusion πλήρες κλείσιµο (το) occlusive πλήρως κλειστός-ή-ό OCP ΑΥΠ oesophageal οισοφαγικός-ή-ό off-/on-glide καθοδικό/ανοδικό ηµίφωνο (το) offset έκβαση onomasiology ονοµασιολογία onomastics ονοµατική onset έµβαση ontogenesis οντογένεση ontogenetic οντογενετικός-ή-ό ontogeny οντογένεση opacity αδιαφάνεια opaque αδιαφανής-ής-ές open ανοικτός-ή-ό 527

18 operator τελεστής (ο) opposition αντίθεση optative ευκτική optimality theory θεωρία του βελτίστου optional προαιρετικός-ή-ό oral στοµατικός-ή-ό, προφορικός-ή-ό order σειρά, διάταξη ordered διατεταγµένος-η-ο ordering διάταξη ordinal τακτικό αριθµητικό (το) other-repair ετεροδιόρθωση output εξαγόµενο (το) overcorrection υπερδιόρθωση overextension υπερεπέκταση, επέκταση overgeneralization υπεργενίκευση overgenerate υπεργεννώ overgeneration υπεργένεση overlap επικαλύπτω, επικαλύπτοµαι overlapping επικαλυπτόµενος-η-ο overlapping επικάλυψη overt εµφανής-ής-ές overtone ταλάντωση ανωτέρας αρµονικής palatal ουρανικός-ή-ό palatal(ization) ουρανικός-ή-ό palatalization ουρανικοποίηση, ουράνωση palate ουρανίσκος (ο) palato-alveolar ουρανοφατνιακός-ή-ό palatogram ουρανισκόγραµµα (το), παλατογράφηµα (το) palatography ουρανισκογραφία, παλατογραφία pandialectal πανδιαλεκτικός-ή-ό panlectal πανλεκτικός-ή-ό paradigm παράδειγµα (το) paradigmatic παραδειγµατικός-ή-ό paradox παράδοξο (το) paragrammatism παραγραµµατισµός (ο) paralanguage παραγλώσσα paralinguistic παραγλωσσικός-ή-ό parallel distributed processing παράλληλη κατανεµηµένη επεξεργασία parameter παράµετρος parametric παραµετρικός-ή-ό parametric παραµετρική φωνητική phonetics paraphrase παράφραση parasite vowel παρασιτικό φωνήεν (το) parasitic gap παρασιτικό κενό (το) paratactic παρατακτικός-ή-ό parataxis παράταξη paratone µουσικός παρατόνος (o) parole παρόλ (parole), οµιλία paronym παρώνυµο (το) paronymy παρωνυµία parse συντακτική ανάλυση parser συντακτικός αναλυτής (ο) parsing συντακτική ανάλυση part Μ part of speech µέρος του λόγου (το) participant role ρόλος του συµµετέχοντος (ο) participial µετοχικός-ή-ό participle µετοχή particle µόριο (το) particle phonology µοριακή φωνολογία, φωνολογία των µορίων partitive επιµεριστικός-ή-ό passive παθητικός-ή-ό passive vocabulary παθητικό λεξιλόγιο (το) passivization παθητικοποίηση passivize παθητικοποιώ past anterior προγενέστερος παρελθοντικός (ο) past definite οριστικός παρελθοντικός (ο) past historic ιστορικός παρελθοντικός (ο) past perfect υπερσυντέλικος (ο), συντελεσµένος παρελθοντικός (ο) past tense παρελθοντικός χρόνος (ο) path µονοπάτι (το) patient πάσχων (ο) pattern σχήµα (το) paucal ολιγοµερής-ής-ές pause παύση PCF ΦΣΤ peak κορυφή κύµατος pedagogical παιδαγωγική γλωσσολογία pejoration υποτίµηση percentage symbol σύµβολο τοις εκατό (%) (%) perception αντίληψη perceptual αντιληπτικός-ή-ό percolate διαπηδώ percolation διαπήδηση, µεταπήδηση perf Συντ, Συν perfect συντελεσµένος-η-ο perfect grid τέλειο µετρικό πλέγµα (το) perfective συνοπτικός-ή-ό performance γλωσσική πλήρωση, γλωσσική επιτέλεση, ε ξάσκηση παραγωγής φθόγγων performative επιτελεστικός-ή-ό period περίοδος periodic περιοδικός-ή-ό periodicity περιοδικότητα peripheral περιφερειακός-ή-ό periphery περιφέρεια periphrasis περίφραση periphrastic περιφραστικός-ή-ό perlocutionary διαλεκτικός-ή-ό permutation συνδυασµός (ο), εναλλαγή perseveration παραδροµή εµµονής person πρόσωπο (το) personal προσωπικός-ή-ό PF Φ phantom segment τεµάχιο-φάντασµα (το) pharyngeal φαρυγγικός-ή-ό pharyngealization φαρυγγικοποίηση pharyngealize φαρυγγικοποιώ pharynx φάρυγγας (ο) 528

19 phase φάση phatic communion φατική (επι)κοινωνία, επαφική (επι)κοινωνία philologist φιλόλογος (ο) philology φιλολογία philosophical φιλοσοφική γλωσσολογία philosophical φιλοσοφική σηµασιολογία semantics phon(a)estheme φωναίσθηµα (το) phon(a)esthesia φωναισθησία phon(a)esthetics φωναισθητική phonation φώνηση phone φώνος (ο) phonematic unit φωνηµατική µονάδα phoneme φώνηµα (το) phonemic φωνηµικός-ή-ό, φωνηµατικός-ή-ό φωνηµατική phonemics φωνηµική phonetic φωνητικός-ή-ό phonetic form φωνητική δοµή phonetic setting φωνητική ρύθµιση phonetically φωνητικά σταθερός τύπος (ο) consistent form phonetician φωνητικός (ο) phonetics φωνητική phonic substance φωνητική υπόσταση phonological φωνολογικός-ή-ό phonological space φωνολογικός χώρος (ο) phonologist φωνολόγος (ο) phonologization φωνηµικοποίηση phonologize φωνηµικοποιώ phonology φωνολογία phonostylistics φωνοϋφολογία phonotactics φωνοτακτικοί Περιορισµοί (οι) phrasal φραστικός-ή-ό phrasal verb φραστικό ρήµα (το), περιφραστικό ρήµα (το) phrase φράση phrase-marker φραστικός δείκτης (ο) phrase-structure γραµµατική της φραστικής δοµής (PS) phylogenesis φυλογένεση phylogenetic φυλογενετικός-ή-ό phylogeny φυλογένεση phylum φύλο (το) pidgin πίτζιν (pidgin) pidginize πιτζινοποιώ pied piping συνέλκυση pitch τονικό ύψος (το) pivot αξονική place (of τόπος (άρθρωσης) (ο) articulation) plain µη µετριασµένος-η-ο planar πεδιακός-ή-ό plane πεδίο (το) planning σχεδιασµός (ο), προγραµµατισµός (ο) plateauing υψιπέδωση pleonastic pronoun πλεοναστική αντωνυµία plereme πλήρηµα (το) pleremic πληρηµικός-ή-ό plosion έκκρουση, εξώθηση plosive εξωθητικό κλειστό (το) pluperfect υπερσυντέλικος (ο) plurisegmental πολυτεµαχιακός-ή-ό plus juncture θετική άρµοση PM Φ pneumotachograph πνευµονοταχογράφος (o) poetics ποιητική polarity πολικότητα politeness φαινόµενα ευγένειας (τα) phenomena poly- πολύpolygenesis πολυγένεση polylectal πολυλεκτικός-ή-ό polysemia πολυσηµία polysemic πολυσηµικός-ή-ό polysemy πολυσηµία polysemοus πολύσηµος-η-ο polysyllabic πολυσυλλαβικός-ή-ό polysyllable πολυσύλλαβος-η-ο polysynthetic πολυσυνθετικός-ή-ό polysystemic πολυσυστηµικός-ή-ό polysystemicism πολυσυστηµισµός (ο) popular etymology λαϊκή ετυµολογία, παρετυµολογία Port Royal Πόρ Ρουαγιάλ (Port Royal) portmanteau πορµαντό (portmanteau) (στοιχείο) (το) position θέση positional θέσης (της) positional mobility κινητικότητα θέσης positive καταφατικός-ή-ό, θετικός-ή-ό possession κτήση possessive pronoun κτητικός-ή-ό possible worlds semantics post- µεταpost-alveolar ουρανοφατνιακός-ή-ό post-aspiration µεταδάσυνση σηµασιολογία των δυνατών κόσµων post-creole µετακρεολικό συνεχές (το) continuum post-cyclic µετακυκλικός-ή-ό post-determiner µεταπροσδιοριστής (ο) post-lexical µεταλεξικός-ή-ό postmodification µετατροποποίηση postmodify µετατροποποιώ postpose µετα-θέτω postposition µετά-θεση post-structuralism µεταδοµισµός, µεταστρουκτουραλισµός (ο) postulates αιτήµατα (τα), αξιώµατα (τα) potential pause πιθανή παύση power ισχύς powerful ισχυρός-ή-ό pr, prep Προθ pragma πραγµατολογική γλωσσολογία pragmatics πραγµατολογία Prague School Σχολή της Πράγας pre- προprecede προηγούµαι 529

20 precedence προηγείσθαι (το), προτεραιότητα predeterminer προπροσδιοριστής (ο) predicate κατηγόρηµα (το), προτασιακός-ή-ό predication κατηγόρηση predication theory θεωρία της κατηγόρησης predicative κατηγορηµατικός-ή-ό predicator κατηγορητής (ο) prefabricated προκατασκευασµένη γλώσσα language prefix πρόθηµα (το) prefixation προθηµατοποίηση prefixing προθηµατικός-ή-ό, προθηµατοποίηση prehodiernal προπαροντικός-ή-ό pre-lexical προλεξικός-ή-ό prelinguistic προγλωσσικός-ή-ό, προγλωσσολογικός-ή-ό pre προγλωσσολογία premodification προτροποποίηση premodifier προτροποποιητής (ο) premodify προτροποποιώ preparatory προπαρασκευαστικές συνθήκες (οι) conditions preparatory it προληπτικό it (το) prepose προθέτω preposition πρόθεση prepositional προθετικός-ή-ό prerequisites προαπαιτούµενα (τα) prescriptive ρυθµιστικός-ή-ό prescriptivism ρυθµιστικισµός (ο) prescriptivist ρυθµιστικιστικός-ή-ό prespecification προχαρακτηρισµός (ο) prespecify προχαρακτηρίζω pressure πίεση presuppose προϋποθέτω presupposition προϋπόθεση prevarication προσποίηση primary articulation πρωτεύουσα άρθρωση prime αρχέτυπο (το) primitive αρχέτυπος-η-ο, αρχετυπικός-ή-ό principal parts πρωταρχικά µέρη (τα) principles αρχές (οι) privative στερητικός-ή-ό privative opposition στερητική αντίθεση privativity στερητικότητα privilege of προνόµιο εµφάνισης (το) occurrence PRO µεγάλο PRO (το) pro µικρό pro (το) procedural διαδικασιακή γραµµατική procedural διαδικασιακή σηµασιολογία semantics procedure διαδικασία process διεργασία processing επεξεργασία proclitic προκλιτικός-ή-ό pro-constituent αντωνυµικό συστατικό (το) procrastinate αρχή της αναβολής (της) pro-drop προ ντροπ (pro-drop), απόρριψη του pro, παράλειψη του εµφανούς υποκειµένου production παραγωγή productive παραγωγικός-ή-ό productivity παραγωγικότητα pro-form αντωνυµικός τύπος (o) progressive προοδευτικός-ή-ό, διαρκής-ής-ές προκαταβολικός-ή-ό project προβάλλω projection προβολή prominence εξοχότητα prominent έξοχος-η-ο promotion αναβάθµιση pronominal αντωνυµικός-ή-ό pronominalization αντωνυµικοποίηση pronominalize αντωνυµικοποιώ pronoun αντωνυµία, αντωνυµικό στοιχείο (το) prop υποστήριγµα (το) proper κατάλληλος-η-ο proper κύριος-α-ο proportional αναλογικός-ή-ό proportional αναλογική αντίθεση opposition proposition λογική πρόταση proposition(al) λογικοπροτασιακός-ή-ό proscriptive απαγορευτικός-ή-ό prosodeme προσώδηµα (το) prosodic προσωδιακός-ή-ό prosodic feature προσωδιακό χαρακτηριστικό (το) prosodic phonology προσωδιακή φωνολογία prosody προσωδία protasis υπόθεση prothesis πρόθεση prothetic προθετικός-ή-ό proto- πρωτοprototype πρωτότυπος (ο) proxemics σηµειολογία της απόστασης pseudo-cleft ψευδο-δίπτυχη πρόταση sentence pseudo-intransitive ψευδο-αµετάβατος-η-ο pseudo-passive ψευδο-παθητική pseudo-procedure ψευδο-διαδικασία psycholexicology ψυχολεξικολογία psycho ψυχογλωσσολογία pulmonic πνευµονικός-ή-ό punctual(ity) στιγµιαίος-α-ο punctuality στιγµιότητα pure vowel αµιγές φωνήεν (το), µονοφώνηµα (το) purism καθαρολογία purist καθαρολόγος (ο), καθαρολογικός-ή-ό push chain αλυσίδα πίεσης Q Ερωτ Q Ποσοδ qualia structure δοµή ιδιοτήτων qualification προσδιορισµός (ο) qualifier προσδιορισµός (ο) qualify προσδιορίζω 530

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΗΜ. / ΩΡΑ / ΑΙΘ. Σελ. Αδαµόπουλος Βασίλης, Καπουρκατσίδου Μαρία, Σπηλιώτης Κώστας, Τζένου Εύα Παρασκευή, 19/9 Το Ρηµατικό Σύστηµα της Νέας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ τροχαλία ΤΡΟΧΑΛΙΑ - Γρ. Τρουφάκος & ΣΙΑ Ε.Ε. Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 1992 ISBN: 960 7022 33 5 Στοιχειοθεσία-φιλμ-μοντάζ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων

Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων Γνωστική περιοχή: ιγλωσσία, ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και Μειονότητες Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη Εκπαιδευτικός, ιδάκτωρ ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Γλωσσική Τεχνολογία" Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών

Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών 1 of 24 10/11/2012 5:16 µµ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών Α αβέβαιος, ακαθόριστος αγωγιµότητα αδράνεια αδράνεια αεροδυναµικός άθροιση άθροισµα, αθροίζω αισθητήριος ακέραια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

άθροισµα υποσυνόλου ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός 0 1 αλληλουχία ίδιων αποτελεσµάτων αλληλουχία πινάκων αλυσιδωτή σύνδεση

άθροισµα υποσυνόλου ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός 0 1 αλληλουχία ίδιων αποτελεσµάτων αλληλουχία πινάκων αλυσιδωτή σύνδεση Γλωσσάριο Α. Ελληνοαγγλικό αβελιανή οµάδα αγωγός (εισόδου/εξόδου) αδελϕικός κόµβος άθροισµα υποσυνόλου αθροιστική ανάλυση αιτιοκρατικός ακατεύθυντο γράϕηµα ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) / GENERAL SCIENTIFIC BOARD (GESY) E Λ Ε Τ Ο L E Όροι στα Φόρα / Terms on Fora Αγγλοελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµία και φυσιολογία µηχανισµού οµιλίας και ακοής

Ανατοµία και φυσιολογία µηχανισµού οµιλίας και ακοής ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Ανατοµία και φυσιολογία µηχανισµού οµιλίας και ακοής Το µάθηµα εστιάζεται σε θέµατα που αφορούν στην ορολογία, ανατοµία, φυσιολογία και λειτουργία του µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 740 Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ In this paper I discuss a series of issues concerning the translation / adaptation

Διαβάστε περισσότερα

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Oι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Text-To-Speech System)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Text-To-Speech System) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Α. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Text-To-Speech

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία ελέγχου στην ελληνική γλωσσολογία 1

Η θεωρία ελέγχου στην ελληνική γλωσσολογία 1 SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS N 13, 2008 Simone Sumelidu Η θεωρία ελέγχου στην ελληνική γλωσσολογία 1 The problem

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης»

Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης» ΣΚΕΚΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Α.Μ.: 12705 και ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης

ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης Ιωάννου Ευδοξίου Σαριδάκη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ορογραφικής Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ.: 303)

Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ.: 303) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας περιγράψω αδρομερώς μέρος της εργασίας την οποία οι συνεργάτες μου κι εγώ επιτελούμε στον τομέα της γραμματικής περιγραφής και

Θα ήθελα να σας περιγράψω αδρομερώς μέρος της εργασίας την οποία οι συνεργάτες μου κι εγώ επιτελούμε στον τομέα της γραμματικής περιγραφής και Θα ήθελα να σας περιγράψω αδρομερώς μέρος της εργασίας την οποία οι συνεργάτες μου κι εγώ επιτελούμε στον τομέα της γραμματικής περιγραφής και θεωρίας. Προτίθεμαι να σημειώσω έξι πράγματα για την γραμματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής Επαμεινώνδας Αμωράτης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Περιλήψεις. Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013

11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Περιλήψεις. Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 2 11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας Περιλήψεις Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 3 4 11 th International Conference on Greek Linguistics Abstracts Rhodes, 26-29 September 2013 5 6 Περιεχόμενα Προσκεκλημένοι

Διαβάστε περισσότερα