ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ Πρόγραμμα ζσνηήρηζης και προγραμμαηιζμένη ζσνηήρηζη Απώλειες λόγω θθοράς Έκηακηες απώλειες ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ Σηοιτεία διατωριζμού ηοσ σλικού Σηοιτεία καηηγοριοποίηζης ηοσ σλικού ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Περιοδικός έλεγτος αποθεμάηων Η μέθοδος ηοσ Σημείοσ Αναπαραγγελίας Η μέθοδος Just In Time (JIT) Σσμβάζεις με προμηθεσηές ΖΜΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΕΖΣΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΔΡΔΤΝΔ Προζεγγίζεις ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Αρτική καηάζηαζη ζσνηήρηζης- Primary Maintenance Process Ο ρσθμός τρήζης ηοσ αεροζκάθοσς -Aircraft Utilization Rate Γιάρκεια ζσνηήρηζης ηων σλικών -Component Overhaul Life, Σσμπεράζμαηα ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΔΥΝΖΣΑ ΝΔΤΡΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΔΗΑΓΧΓΖ: ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΔΥΝΖΣΧΝ ΝΔΤΡΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ Ο ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ BACKPROPAGATION ACTIVATION FUNCTIONS ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΠΗΚΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΣΖ ΤΝΑΡΣΖΖ ΦΑΛΜΑΣΟ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΣΧΝ ΤΝΑΡΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΡΧΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΤΝΘΔΖ ΤΝΑΡΣΖΔΧΝ ΒΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΤ ΣΟΤ BACKPROPAGATION Αλγόριθμος Backpropagation Δκμάθηζη μέζω ηοσ backpropagation Βήμαηα ηοσ αλγορίθμοσ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΤΡΧΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΗΑΓΧΓΉ Διζαγωγή δεδομένων: RESSLER HENON-MAP

3 LORENZ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: EASA ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΌ ΚΑΝΟΝΗΜΌ 2042/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ATA CHAPTERS ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηε δηνίθεζε κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αεξνπνξηθνχ πιηθνχ (supply chain of aircraft components and materials management). H νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ είλαη εθείλε ε νπνία, θαηά θχξην ιφγν, εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ αεξνζθαθψλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ πηήζεσλ κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Μία ζσζηά δνκεκέλε θαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζηα επξσπατθά πξφηππα αζθάιεηαο, εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζνξίδεη θαη παξαθνινπζεί αλά πάζα ζηηγκή, ηε ζέζε, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο θαη θαη' επέθηαζε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αεξνζθάθνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ηα νπνία δηαθηλνχληαη κέζα ζε απηήλ. Ζ δήηεζή ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, αθνχ ν απνηειεζκαηηθφο ε κε ρεηξηζκφο ηνπο έρεη αληίθηππν ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αεξνπνξηθνχ πιηθνχ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ηελ θάλνπλ λα απαηηεί έλα ηδηαίηεξν ηξφπν πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο κεηαρείξηζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηήο αζρνιείηαη κε ηε δηεμαγσγή εθηελνχο έξεπλαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Σερληηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ κίαο εηθνληθήο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Ο ζθνπφο ν νπνίνο επηδηψθεηαη είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε, κέζσ εθπαίδεπζήο ηνπ απφ δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ εηψλ, λα δψζεη ηελ βέιηηζηε πνζφηεηα γηα ηελ επφκελε παξαγγειία. Αθνχ παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γηθηχνπ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 3

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ είλαη κία θιεηζηή δηαδηθαζία σο πξνο ην γεγνλφο φηη ηα πιηθά ζπληεξνχληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ξνή πιηθψλ, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηψλ. Παξάιιεια, έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, αθνχ ε πιεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο ζπκβάιεη ζηελ απφιπηε επηηήξεζε ηεο αμηνπινΐαο ησλ αεξνζθαθψλ. Υσξίο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν αεξνκεηαθνξέαο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηφζν πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο φζν θαη έθηαθηεο απψιεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαζηείινπλ ην πηεηηθφ ηνπ έξγν. Κχξηνο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ απνζέκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ρακειφηεξν θφζηνο, ζηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ αεξνκεηαθνξέα. Χζηφζν, ζηελ αεξνπνξία ε αιπζίδα ηξνθνδνζίαο παξνπζηάδεη κία ηδηαηηεξφηεηα, ζπγθξηηηθά κε εηαηξείεο θάπνηνπ άιινπ θιάδνπ. Βέιηηζην δελ είλαη πάληνηε ην ρακειφηεξν θφζηνο, αθνχ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπνξίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ν πνηνηηθφο έιεγρνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε θάζε πιηθνχ. Πνιχ ζπνπδαίν ξφιν θαηέρεη θαη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλνληαη θαη επηηπγράλεηαη απνδνηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 4

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα εμήο: Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο (ζέκα γηα ην νπνίν ζα γίλεη εθηελήο έξεπλα ζε επφκελε ελφηεηα). Γηαρείξηζε πιηθώλ πξνο ζπληήξεζε Γηαρείξηζε απνζεκάησλ Οξγάλσζε απνζεθώλ Τινπνίεζε παξαγγειηώλ Γηαρείξηζε πξνκεζεηώλ Δπηινγή απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ θαη ηνπνζεζίαο απηώλ Δπηινγή ηξόπνπ κεηαθνξάο Δζσηεξηθή δηαθίλεζε πιηθώλ Μέζνδνη αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ ηηο επφκελεο ελφηεηεο γίλεηαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αεξνπνξηθνχ πιηθνχ, παξαζέηνληαο δνκέο νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αεξνπνξίαο (EASA- Παξάξηεκα Η). Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη νη νπνίνη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ Ζ επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ αεξνζθαθψλ κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο απαηηεί ηελ έγθαηξε πξφβιεςε θαη εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε α) ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, 5

7 β) ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ θαη γ) ηεο αλαπιήξσζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε αθεηεξία ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο, αθνχ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ παξαθηλεί ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ηα ζηνηρεία (α)(β) θαη (γ) γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο. Πξηλ απφ απηφ φκσο γίλεηαη πεξηγξαθή παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε αεξνπνξηθνχ πιηθνχ Ππόγπαμμα ζςνηήπηζηρ και ππογπαμμαηιζμένη ζςνηήπηζη χκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 2042/2003, αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ αεξνπνξία, «Tν πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη πξέπεη λα ζεζπίδεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο γηα ηε δηαξθή αμηνπινΐα. Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο πεξηέρεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπρλφηεηαο εθηέιεζεο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο πηεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη κεηαηξνπέο θαη επηζθεπέο γίλνληαη κε εθηίκεζε ησλ θζνξψλ θαη ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ EASA ή απφ θνξέα ζρεδηαζκνχ εγθεθξηκέλν θαηά ην Part 21 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ (εγθεθξηκέλνη θαηαζθεπαζηέο πιηθψλ), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 6

8 Κάζε αεξνπνξηθή εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδίδεη πξφγξακκα ζπληήξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηα πιηθά γηα ηα νπνία ππάξρεη ππφδεημε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή φηη κεηά ην πέξαο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ σξψλ πηήζεο ή θχθισλ (πξνζγεηψζεσλ - απνγεηψζεσλ)ηνπ αεξνζθάθνπο απηά ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ επηζθεπή ή ζπληήξεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξφβιεςε γηα ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ πιηθψλ δελ απνηειεί δχζθνιε ππφζεζε γηα ην ηερληθφ ηκήκα. Δπεηδή ηα πιηθά απηά ελδέρεηαη λα είλαη αξθεηά ζε πιήζνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αεξνκεηαθνξέα, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πξνο δηεπθφιπλζε, αιιά θαη γηα ηελ απφιπηε ζπλέπεηα ησλ ζπληεξήζεσλ Απώλειερ λόγυ θθοπάρ Πέξα απφ ηα πιηθά ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα εηζαρζνχλ ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δήηεζήο ηνπο λα γίλεηαη κε ηξφπν ηαθηηθφ, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πιηθψλ γηα ηα νπνία απηφ δελ είλαη εθηθηφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ παξνπζηάδνπλ φια ηα πιηθά ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αθνχ αληηθαηαζηαζνχλ ηα θξέλα ζηνπο ηξνρνχο ελφο αεξνζθάθνπο επηβάιιεηαη ζπλερήο επηηήξεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αεξνκεηαθνξέαο ή ν θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαζέζεη ηε ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ ηνπ, νθείιεη λα 7

9 πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθά έιεγρν γηα ελδερφκελε θζνξά ηνπ πιηθνχ (on-condition monitoring) Έκηακηερ απώλειερ Μία αθφκα πεξίπησζε κε ηαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δήηεζεο ησλ πιηθψλ είλαη ε έθηαθηε απψιεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο απψιεηα είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη ζε θάζε θαηεγνξία πιηθνχ, είηε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο είηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία φπνπ εθηειείηαη πεξηζηαζηαθφο έιεγρνο (on condition monitoring). Παξάδεηγκα: Τπνζέηνπκε φηη ηα ζθέιε ζε έλα απφ ηα αεξνζθάθε ηνπ αεξνκεηαθνξέα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πξφζθαηα. χκθσλα κε ζηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή απηά έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην δσήο (ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θχθισλ πηήζεο) κέρξη θαη ηελ επφκελε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο. Χζηφζν, έρνληαο εθηειέζεη πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ θχθισλ, έλα απφ ηα ζθέιε θαηαζηξέθεηαη ιφγσ αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Πξνθαλψο ε ελ ιφγσ απψιεηα δελ ήηαλ εθηθηφ λα πξνβιεθζεί, παξά κφλν κε ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ. 1.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ Έλα κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ είλαη ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, ή αθφκε θαη πάλσ ζην αεξνζθάθνο πξνο ρξήζε. Αξκφδηα ζηειέρε αλαιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, ιακβάλνληαο ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο (ζε επξσπατθφ επίπεδν). Κάζε αεξνκεηαθνξέαο έρεη ηε δηθή ηνπ κέζνδν νξγάλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ. Δηδηθά εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αεξνζθάθε, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ κίαο απιήο βάζεο δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα ε δηαζέζηκε πνζφηεηα 8

10 θάζε πιηθνχ, ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν, ε θαηάζηαζή ηνπ θαη ην απφζεκα αζθαιείαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο ζπρλά γίλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα έηε. Ζ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε πιηθφ δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηοισεία διασυπιζμού ηος ςλικού Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε βάζε θνηλά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη είλαη κνλαδηθά γηα θάζε πιηθφ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 1. National Stock Number (NSN): απαξηίδεηαη απφ 13 ςεθία θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ, ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ θιπ. 2. Part Number (P/N): θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ θαη είλαη κνλαδηθφο. πλήζσο, απηφο ν αξηζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή, αθφκα θαη αλ νη πξνδηαγξαθέο είλαη παλνκνηφηππεο. ηνλ θσδηθφ απηφ κπνξεί λα 9

11 πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ν αξηζκφο ηνπ κνληέινπ ή ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ (αξηζκφο παξηίδαο). Πνιιά πιηθά απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ην ίδην part number. 3. Serial Number (S/N): θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ θαη είλαη κνλαδηθφο. Ζ δηαθνξά ηνπ κε ην part number είλαη φηη ην serial number θάλεη ην πιηθφ κνλαδηθφ. Κάζε serial number ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα έλα θαη κνλαδηθφ πιηθφ. 4. Manufacturer Code (MFR Code): πξνζδίδεηαη ζηνλ θάζε θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ εζληθφ θνξέα ηππνπνίεζεο ηεο ρψξαο θαηαζθεπήο ηοισεία καηηγοπιοποίηζηρ ηος ςλικού Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν αεξνκεηαθνξέαο λα θαηεγνξηνπνηεί ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα πιηθψλ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη πξνζδηνξηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα ην νπνίν ηεξεί, φπσο νη παξαθάησ: I. Μνλάδα Μέηξεζεο (UM Unit of Measure) II. Μνλάδα Απνζήθεπζεο (US Unit of Stock) Ζ κνλάδα απνζήθεπζεο θαζνξίδεη ηελ καδηθή πνζφηεηα ζηελ νπνία γίλεηαη ε απνζήθεπζε φκνησλ πιηθψλ ζην ρψξν ηεο απνζήθεο. πρλά ε US είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ UM. Γηα λα είλαη εθηθηή ε πηζηή ηήξεζε ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ν αεξνκεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη δηαρσξηζκφ ζε θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Σν ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο, ή ν θνξέαο ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ παξειθνκέλσλ ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη ζην αεξνζθάθνο ζε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο. Α. ε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο Β. ε πεξίπησζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο απψιεηα ιφγσ θζνξάο. Γ. ε πεξίπησζε έθηαθηεο απψιεηαο πιηθνχ. 10

12 θνπφο είλαη ε θαηάηαμε ησλ παξειθνκέλσλ/ πιηθψλ ζε κία απφ ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο, θάηη ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο. I. Ανακηήζιμο Υλικό (Serviceable): ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη ηα πιηθά ηα νπνία επηδέρνληαη επηζθεπή. Πξηλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεζνχλ θαη πάιη ζε ππεξεζία. Αλάινγα κε ην επίπεδν ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη ην πιηθφ είηε επηδηνξζψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θέληξνπ ηνπ αεξνκεηαθνξέα ή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα ζπληήξεζεο, είηε απνζηέιιεηαη ζην επηζθεπαζηηθφ θέληξν ηνπ θαηαζθεπαζηή. II. Μη Ανακηήζιμο (Unserviceable): Πξφθεηηαη γηα πιηθά ηα νπνία δελ επηδέρνληαη πεξαηηέξσ επηζθεπή. Δίηε επεηδή έρνπλ ήδε πξνεγεζεί αξθεηέο επηδηνξζψζεηο θαη κία επηπιένλ ζα είρε δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, είηε ιφγσ νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ. III. Καηηγορία ατρήζηεσζης σλικού: Πξφθεηηαη γηα ηα πιηθά ηα νπνία είηε επηζθεπάδνληαη, είηε ε επηζθεπή ηνπο θξίλεηαη αζχκθνξε γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθδνζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Οη ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νδεγνχλ ζηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ κε ηξφπν αζθαιή, έηζη ψζηε ην πιηθφ λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάλνκα, κε θίλδπλν ηε δηαθχβεπζε ηεο αμηνπινΐαο άιινπ αεξνκεηαθνξέα. Σα παξειθφκελα πνπ έρνπλ ηεζεί εκηός λειηοσργίας πξνζδηνξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε αζθαιή ρψξν, ππφ ηνλ έιεγρν εγθεθξηκέλνπ θνξέα, έσο φηνπ ιεθζεί απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Σα παξειθφκελα πνπ έρνπλ θηάζεη ην πηζηνπνηεκέλν φξην δσήο ηνπο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζψζηκε βιάβε ηαμηλνκνχληαη σο μη επιζκεσάζιμα (unserviceable) θαη δελ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, εθηφο εάλ ην φξην δσήο ηνπο έρεη επηκεθπλζεί ή έρεη εγθξηζεί ηξφπνο επηδηφξζσζεο. 11

13 Έλα παξειθφκελν ζεσξείηαη φηη έρεη ηεζεί εκηός λειηοσργίας ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Α) ππέξβαζε νξίνπ δηάξθεηαο δσήο ηνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο. Β) κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο αμηνπινΐαο θαη θάζε άιιεο απαίηεζεο δηαξθνχο αμηνπινΐαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Γ) έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο αμηνπινΐαο ή ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα εγθαηάζηαζε. Γ) έλδεημε βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. Δ) εκπινθή ζε ζπκβάλ ή αηχρεκα πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηα επηζθεπήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε κε επηζθεπάζηκσλ παξειθνκέλσλ, ην πξφζσπν ή ν θνξέαο πνπ είλαη ππφινγνο απνζεθεχνπλ ην ελ ιφγσ παξειθφκελν ζηνλ ρψξν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα εθηφο ιεηηνπξγίαο παξειθφκελα ή θξνληίδνπλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξειθνκέλνπ θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη δηάζσζε ή επηδηφξζσζή ηνπ κε νηθνλνκηθφ ηξφπν είλαη αδχλαηε πξηλ απαιιαγνχλ απφ ηελ επζχλε ηνπο γηα ην ελ ιφγσ παξειθφκελν. Ζ πξνεγνχκελε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη εθείλε πνπ παξαθηλεί ηνπο αεξνκεηαθνξείο ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο θηλεηήξαο ρξήδεη ζπληήξεζεο, ν αεξνκεηαθνξέαο εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο, ηνπ φγθνπ θαη ηνπ παξάγνληα ηεο απαξραίσζεο δελ είλαη εχθνιν λα ηεξεί απφζεκα. Ζ ππνγξαθή κίαο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, σζηφζν, κπνξεί εχθνια λα ηνπ δψζεη ηε ιχζε. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα θαη επεηδή ε θαζήισζε ηνπ αεξνζθάθνπο ηζνδπλακεί κε θφζηνο γηα ηνλ αεξνκεηαθνξέα, ν πξνκεζεπηήο δαλείδεη ζηνλ πειάηε ηνπ έλα ζπκβαηφ θηλεηήξα ν νπνίνο, βάζεη ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί ππάξρεη ζρεδφλ πάληα δηαζέζηκνο ζε πεξίπησζε απαίηεζεο απφ ηνλ αεξνκεηαθνξέα. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αεξνκεηαθνξέαο. Σέηνηνπ ηχπνπ ζπκβάζεηο ππνγξάθνληαη θπξίσο γηα ηα πιηθά ηα νπνία έρνπλ πςειφ θφζηνο θαη επηδέρνληαη ζπληεξήζεηο θαη επηδηνξζψζεηο, θάηη ην νπνίν ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ηνλ αεξνκεηαθνξέα ζπγθξηηηθά κε ηελ αγνξά ελφο λένπ πιηθνχ. Σα πιηθά απηά ραξαθηεξίδνληαη σο rotables. 12

14 Με βάζε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 2042/2003, ππάξρνπλ άιιεο δχν θαηεγνξίεο πιηθψλ νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ηα πιηθά κε πςειφ θφζηνο θηήζεο (rotables) θαη είλαη νη εμήο: 1. Τσποποιημένα ανηαλλακηικά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αεξνζθάθνο, θηλεηήξα, έιηθα ή άιιν παξειθφκελν φηαλ απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/ θαη ζηα ζηνηρεία ζπληήξεζεο. 2. Αναλώζιμα σλικά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο, εθφζνλ ν θνξέαο θξίλεη φηη ην πιηθφ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο πξνέιεπζήο ηνπ. ια ηα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθα ηεθκεξίσζεο πνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ θαη πεξηέρνπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πιεξέζηεξε επηθνηλσλία ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ πιηθψλ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: Α. Κφζηνο ηεο ηειεπηαίαο πξνκήζεηαο θαη εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Β. Κφζηνο ηειεπηαίαο γεληθήο επηζθεπήο εμνπιηζκνχ Γ. Κφζηνο ηειεπηαίαο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ Γ. Υξνληθή δηάξθεηα πνπ ην αεξνζθάθνο ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγν επηζθεπήο/ ζπληήξεζεο. Ο αεξνκεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα αλάινγν κε ην κέγεζφο ηνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνγξακκαηίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ηα νπνία ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί ζε άξηζην επίπεδν ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. 13

15 1.3 ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληήξεζεο ζπληάζζεηαη γξαπηή εληνιή εξγαζηψλ κε ζπκθσλία ηνπ θνξέα θαη ηνπ πειάηε, ε νπνία πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο πνπ ζα εθηειεζηεί (work orders). ηαλ παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα ζε θάπνην απφ ηα πιηθά, ην αξκφδην ζηέιερνο είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδφζεη έλα Purchase Order (P.O.) ην νπνίν λα πεξηγξάθεη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Παξάγνληεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζεκείν απηφ είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο παξαγγειίαο θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ (lead time), ηπρφλ ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζε ηη θαηεγνξία αλήθεη ην πιηθφ, αλ ν πξνκεζεπηήο βξίζθεηαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ηξφπνο κεηαθνξάο θαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο απφ ηελ εηαηξεία. Αθνχ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ απηφ δελ νδεγείηαη ακέζσο πξνο απνζήθεπζε, φπσο ίζσο επηβάιινπλ αιπζίδεο ηξνθνδνζίαο εηαηξεηψλ άιινπ θιάδνπ. ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ην πιηθφ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππνζηεί ιεπηνκεξή έιεγρν ψζηε λα δηαπηζησζεί φρη κφλν φηη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηε δηάζεζή ηνπ ζε ππεξεζία, αιιά θαη αληίζηνηρνο έιεγρνο απφ ην ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ιάβεη ρψξα. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ παξέρεηαη κε έθδνζε απφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ (Form 1- Παξάξηεκα Η) θαη έγθξηζε απηνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Δλδέρεηαη θαη ν ίδηνο ν αεξνκεηαθνξέαο λα δηαζέηεη νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο εγθεθξηκέλν απφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έπεηηα απφ ηελ απνδνρή ηνπ πιηθνχ κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, γίλεηαη εηζαγσγή απηνχ ζηελ απνζήθε. Οη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε πιηθφ. Οη επξσπατθνί θαλνληζκνί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπνξίαο, φπσο επίζεο θαη νη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ. 14

16 1.4 ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Ζ αθξηβήο αλαρψξεζε ησλ πηήζεσλ είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ αθξίβεηα ησλ πηήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα λα κεησζεί ην ξίζθν ζε φηη αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, νη αεξνκεηαθνξείο νθείινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ βαζηθψλ πιηθψλ ζηα αεξνδξφκηα πξννξηζκνχ. Απηά ηα πιηθά επηιέγνληαη κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πιηθψλ -Original Equipment Manufacturers (OEM) κέζσ ηεο Minimum Equipment List (MEL) ε νπνία παξέρεηαη ζηνπο αεξνκεηαθνξείο. Γηα λα κεησζεί ην θφζηνο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν απνζέκαηνο ζηα αεξνδξφκηα πξννξηζκνχ ηνπ ζηφινπ. ην MEL ηα πιηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ESS1, ESS2 θαη ESS3. Αλ έλα ESS1 πιηθφ βξεζεί ειαηησκαηηθφ ην αληίζηνηρν αεξνζθάθνο δε κπνξεί λα απνγεησζεί No Go. ηελ πεξίπησζε ηεο απψιεηαο ελφο πιηθνχ θαηεγνξίαο ESS2 ην αεξνζθάθνο κπνξεί λα απνγεησζεί ππφ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ( Go if ). Μφλν ζε πεξίπησζε απψιεηαο πιηθνχ θαηεγνξίαο ESS3 ε αιιαγή ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ θηλδπλεχεη ε επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε No Go θαηάζηαζεο ην αεξνζθάθνο ζα θαζεισζεί κέρξη λα παξαιεθζεί ην απαξαίηεην αληαιιαθηηθφ, εάλ δελ ππάξρεη απφζεκα ζην ρψξν ηνπ αεξνκεηαθνξέα ((AOG) Aircraft On Ground). Δμαηηίαο ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ηα ειάρηζηα δπλαηά αιιά φρη ιηγφηεξα απφ απηά πιηθά πςεινχ θφζηνπο ζηα πεξηζζφηεξα αεξνδξφκηα πξννξηζκνχ ηνπ ζηφινπ ηνπο. Γηα λα κεηψζνπλ ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, νη αεξνκεηαθνξείο θάλνπλ δηαθαλνληζκνχο κε άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ζην ζηφιν ηνπο ηνλ ίδην ηχπν αεξνζθάθνπο ζην ίδην αεξνδξφκην ή γίλνληαη κέιε ζην International Airlines Technical Pool (IATP). 15

17 Γηα ηελ επηινγή ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ελφο αεξνκεηαθνξέα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: Α. Απφζηαζε απφ ην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη επηζθεπέο ζπληεξήζεηο. Β. Κφζηνο κεηαθνξάο πιηθψλ απφ ην ζεκείν απνζήθεπζεο ζην ζεκείν πνπ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Γ. Μέγεζνο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ Γ. Πεξηβάιινλ ρψξνο θαη δπλαηέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θαιχηεξε επηινγή απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ είλαη ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη έλαο αεξνιηκέλαο, αθνχ επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ιχζε γηα ηνπο σο άλσ παξάγνληεο. Αθφκα θαη φηαλ νη πξνκήζεηεο ζε αεξνπνξηθφ πιηθφ γίλνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν, ε άκεζε πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ αεξνδξνκίνπ φπνπ ζα κεηαθεξζεί ην πιηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο (αθνχ δελ ππάξρεη επηπξφζζεηε κεηαθνξά) θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θζνξάο. Ο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ αεξνκεηαθνξέα θαη αληίζηξνθα πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ζπζθεπαζία ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα πιηθά. ηαλ ε εηαηξεία δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο απνζήθεο, ηφηε ππάξρεη ε επηινγή ηεο εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κέγεζνο ηνπ αεξνκεηαθνξέα είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ηήξεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη γίλεη έξεπλα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηήξεζεο πεξηζζφηεξσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ην θφζηνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο ελφο πιηθνχ είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ κία παξαγγειία απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε έθηαθηε πεξίπησζε δήηεζεο. 16

18 1.5 ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Πεπιοδικόρ έλεγσορ αποθεμάηυν Ο πεξηνδηθφο έιεγρνο απνζεκάησλ απαηηεί ηε ζχγθξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο κε ην επηζπκεηφ χςνο απνζέκαηνο ζηελ απνζήθε. ηφρνο είλαη ε αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο κέρξη ηνλ επφκελν πεξηνδηθφ έιεγρν. Απηή ε κέζνδνο αλαπιήξσζεο ησλ απνζεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πιηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη άξα ππάξρεη αβεβαηφηεηα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ ζηελ αγνξά, ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο (lead time) είλαη κεγάινο Ζ μέθοδορ ηος ημείος Αναπαπαγγελίαρ Ζ κέζνδνο ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζεκείνπ αλαθνξάο πνπ φηαλ ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο πιεζηάζεη ή πέζεη θάησ απφ απηφ, ηφηε δηελεξγείηαη παξαγγειία, κέρξη ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ απνζέκαηνοαλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλήζσο εθαξκφδεηαη γηα πιηθά ηα νπνία δελ είλαη δπζεχξεηα ζηελ αγνξά θαη άξα έρνπλ κηθξνχο ρξφλνπο παξάδνζεο Ζ μέθοδορ Just In Time (JIT) Ζ JIT είλαη κία κέζνδνο αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηήξεζε απνζέκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πιηθφ δελ ελδείθλπηαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο ιφγσ απαξραίσζεο. πκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζπλήζσο ζπκβάιινπλ ζηελ έγθαηξε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Αξθεηέο θνξέο ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δήηεζε ελφο πιηθνχ, ελψ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ππφ έιεγρν, κία απξφβιεπηε απψιεηα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζήο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 17

19 ζπλήζσο ε ηήξεζε απνζέκαηνο είλαη αζχκθνξε απφ νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο άπνςεο. Οπφηε αλαγθαζηηθά παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ςμβάζειρ με ππομηθεςηέρ ιεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε πξνκεζεπηέο γηα εμππεξέηεζε ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απνζέκαηνο ζε πιηθά. θνπφο ηεο ππνγξαθήο ηέηνησλ ζπκβάζεσλ είλαη ε εμαζθάιηζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ, ησλ νπνίσλ ην θφζηνο είλαη πνιχ κεγάιν θαη ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο πιηθψλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Οη ζπκβάζεηο απηέο ππνγξάθνληαη ζπλήζσο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ αεξνζθάθνπο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά. ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ αεξνκεηαθνξέα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θη αλ παξαζηεί αλάγθε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν αεξνκεηαθνξέαο απνθεχγεη ηελ ηήξεζε απνζέκαηνο ζηελ απνζήθε ηνπ κε θίλδπλν απαξραίσζεο θαη επηπξφζζεηνπ θφζηνπο. πλήζσο, νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη επηζθεπαζηηθά θέληξα. Έηζη, νη παξαπάλσ ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ απνζηνιή επηζθεπάζηκσλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηδηφξζσζε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηή δελ είλαη εθηθηή απφ ηνλ ίδην ηνλ αεξνκεηαθνξέα. Βάζεη ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην πιηθφ πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη γηα επηζθεπή κε άιιν ίδησλ πξνδηαγξαθψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο. Έηζη, ν αεξνκεηαθνξέαο απνθεχγεη ην ξίζθν ηεο θαζήισζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηεο παχζεο ηνπ πηεηηθνχ ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο δεκηάο ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο απνζέκαηνο ή θφζηνπο απαξραίσζεο πιηθνχ. Παξάιιεια, απνθεχγεηαη θαη ε επηβάξπλζε ησλ απνζεθψλ απφ άπνςε ρψξνπ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθά πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο. Πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη εδξαίσζε κίαο επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο νδεγεί πάληα ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 18

20 ηνηρεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο ησλ απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιεξνθφξεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ, ρσξίο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο είλαη ήδε πξνζδηνξηζκέλεο θαη απνθηεκέλεο. 1.6 ΖΜΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ Πξνεγνχκελεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζε αεξνπνξηθφ πιηθφ έζεηαλ πεξηνξηζκνχο βαζηδφκελεο ζε παξαδνρέο, εμαηηίαο ηεο κε ηαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη. ηελ παξνχζα δηαηξηβή επηδηψθεηαη λα γίλεη εθπαίδεπζε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Σν δίθηπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη ηθαλφ λα πξνβιέπεη ηε δήηεζε κε κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα. Ζ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δίθηπν εθπαηδεχεηαη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά πξνεγνχκελσλ εηψλ, ελψ ηπραίεο αθξαίεο ηηκέο είλαη δπλαηφλ λα εηζαρζνχλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί πνηέ, έηζη ψζηε λα έρνπκε πην ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Δθηελήο αλάιπζε ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζα παξνπζηαζηεί ζε επφκελε ελφηεηα. θνπφο ηεο ζσζηήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα κία αεξνπνξηθή εηαηξεία κία ζσζηά δνκεκέλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμαζθαιίδεη έγθαηξε δηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ ζπληεξήζεσλ ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηψλ, δηαζθάιηζε ηεο αμηνπινΐαο ησλ αεξνζθαθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο αλαρσξήζεηο, αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ θαηά ηελ πηήζε θαη εκπηζηνζχλε πξνο ηελ εηαηξεία. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο επηηπγράλεηαη φηαλ παξέρεηαη: 1. ε ζπκθσλεζείζα πνζφηεηα πιηθψλ 2. ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα