Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: ,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/2011 Κωδικόσ ΟΡΣ: ελίδα1από75

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 9 Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ &Λειτουργίασ Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ Α1.2.1 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και τελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Περιγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α1.5 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.6 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α1.7 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α1.8 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α1.9 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α1.9.1 Εφαρμογι διαχείριςθσ εξυπθρετοφμενων Α1.9.2 Εφαρμογι Μθτρϊου Προςωπικοφ του Κζντρου Σθλεπρόνοιασ Α1.9.3 Εφαρμογι προγραμματιςμοφ επιςκζψεων & ραντεβοφ Α1.9.4 Εφαρμογι υποβολισ & διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων για τουσ εξυπθρετοφμενουσ Α1.9.5 Εφαρμογι ειδοποιιςεων sms, alerts, τθλεφωνικισ κλιςθσ Α1.9.6 Εφαρμογι Διαχείριςθσ ροισ εργαςιϊν Α1.9.7 Εφαρμογι διαχείριςθσ υπθρεςιϊν για τουσ πολίτεσ Α1.9.8 Εφαρμογι Μθτρϊου υςκευϊν Α1.9.9 Εφαρμογι Ζξυπνων υςκευϊν Α Εφαρμογι «διαςφνδεςθσ και ελζγχου μθνυμάτων» Α Εφαρμογι προβολισ γεωγραφικισ κζςθσ Α Διαδικτυακι Πφλθ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ Α1.10 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α1.11 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α Εξοπλιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Σθλεβοικειασ τθλεειδοποίθςθσ Α υςκευζσ αποςτολισ κλιςθσ άμεςθσ βοικειασ & εντοπιςμοφ κζςθσ μζςω GPS Α1.12 Διαλειτουργικότθτα Α1.13 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α1.14 Ανοιχτά δεδομζνα Α1.15 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α1.16 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α1.17 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α1.18 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Εξοπλιςμόσ ςυνδεδεμζνοσ ςτο Κζντρο ελίδα2από75

3 Τηλεπρόνοιασ του Δήμου και ςτουσ επιλεγμζνουσ εξυπηρετοφμενουσ τησ πιλοτικήσ λειτουργίασ Εγκατεςτημζνο λογιςμικό ςυςτήματοσ Ολοκλήρωςη δοκιμϊν ορθήσ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ Α1.19 Ρίνακασ Ραραδοτζων Εξοπλιςμόσ ςυνδεδεμζνοσ ςτο Κζντρο Τηλεπρόνοιασ του Δήμου και ςτουσ επιλεγμζνουσ εξυπηρετοφμενουσ τησ πιλοτικήσ λειτουργίασ Εγκατεςτημζνο λογιςμικό ςυςτήματοσ Ολοκλήρωςη δοκιμϊν ορθήσ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ Α1.20 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α1.21 Μελετθτικζσ Υπθρεςίεσ Α1.22 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςυςκευϊν Α1.23 Ανάπτυξθ, Ραραμετροποίθςθ, Εγκατάςταςθ Εφαρμογϊν Α1.24 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α1.25 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α1.26 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α1.27 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Α1.28 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α1.29 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α1.30 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τουζργου Α Τπεφκυνοσ Ζργου & Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ Ζργου Α Τπεφκυνοσ Ανάπτυξθσ του υςτιματοσ & Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου Α1.31 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α1.32 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α1.33 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου ελίδα3από75

4 Ταυτότθτα τουζργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΔΘΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ Τπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E- Βοικεια το πίτι» ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΔΘΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΘ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Περιοχι Διμου Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Σαξινόμθςθ κατά CPV: Τπθρεςίεσ Πλθροφορικισ & υναφείσ Τπθρεςίεσ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό Διακόςιεσ Πενιντα Επτά Χιλιάδεσ Οκτακόςια Ενενιντα Ευρϊ(257,890.00)Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (23%) Σο Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι φγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ, ςε ποςοςτό 80% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 20% από Εκνικοφσ Πόρουσ. ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ Δζκα τζςςερισ (14) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ / /11 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ / /11 ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ../../11 και μζχρι θ ϊρα 11:00π.μ ελίδα4από75

5 ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Δθμαρχείο Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ, Πατριάρχου Γρθγορίου Εϋ 12, Σ.Κ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ../../11 και ϊρα 11:00π.μ ελίδα5από75

6 Συνοπτικά ςτοιχεία του Ζργου Σο προτεινόμενο ζργο περιλαμβάνει τθ δθμιουργία δομϊν και ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ιατρικισ και κοινωνικισ φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Σο ζργο περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ενόσ Κζντρου Σθλεπρόνοιασ που κα αποτελζςει τον κόμβο εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ του Διμου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Σο Κζντρο Σθλεπρόνοιασ κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με τα ςυμβατικά κανάλια των ιδθ υπαρχόντων δομϊν που ζχουν αναπτυχκεί και παρζχονται μζςω τθσ Κεντρικισ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου. Επίςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν Πλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Πολιτϊν, ιδιαίτερα των ευπακϊν ομάδων, ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Παράλλθλα το ζργο περιλαμβάνει δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται από το Κζντρο Tθλεπρόνοιασ. κα παρζχονται οι παρακάτω ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ιατρικισ &Κοινωνικισ Φροντίδασ» : Τπθρεςίεσ τθλεφροντίδασ Τπθρεςίεσ τθλεβοικειασ & τθλεειδοποίθςθσ Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ μζςω θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων πολιτϊν Τπθρεςίεσ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ Για τθ διάκεςθ των παραπάνω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα γίνει προμικεια κατάλλθλου εξοπλιςμοφ όπωσ : Ζξυπνεσ αςφρματεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ με ειδικευμζνο λογιςμικό λιψθσ βιολογικοφ ςιματοσ υςκευζσ αποςτολισ κλιςθσ άμεςθσ βοικειασ& εντοπιςμοφ κζςθσ μζςω GPS Κακϊσ επίςθσ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ όπωσ : Πλθροφοριακό ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν Κοινωνικισ & Ιατρικισ φροντίδασ Διαδικτυακι Πφλθ για παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και διαδραςτικισ επικοινωνίασ με τουσ Φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν Κοινωνικισ φροντίδασ Λογιςμικό προβολισ κζςθσ με δυνατότθτα προβολισ μζςω διαδικτφου τθσ γεωγραφικισ κζςθσ των κατόχων ςυςκευϊν εντοπιςμοφ κζςθσ Επιπλζον κα γίνουν ενζργειεσ προβολισ και διάδοςθσ των διατικζμενων υπθρεςιϊν ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. ελίδα6από75

7 ελίδα7από75

8 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Οριςμοί Ανάδοχοσ Ανακζτουςα Αρχι Αντίκλθτοσ Αρμόδια Επιτροπι Διακιρυξθ ΕΡΡΕ Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ Ζργο Κφριοσ του Ζργου Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Σφμβαςθ Συμβατικά τεφχθ Συμβατικό Τίμθμα Φορζασ Λειτουργίασ Φορζασ Υλοποίθςθσ Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ φμβαςθ και κα υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου. Ο Διμοσ Αμπελοκιπων Μενεμζνθσ ο οποίοσ κα υπογράψει με τον Ανάδοχο τθ φμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Σο πρόςωπο που ο ΤΠΟΨΘΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν. Θ Επιτροπι που κα ςυςτακεί για τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ Σο παρόν ζγγραφο που εκδίδεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ/ υποψθφίουσ διαγωνιηόμενουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιζχει τθν περιγραφι του αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου Επίςθμθ γλϊςςα τθσ φμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα Διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ και θ φμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλα τα δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων που κα υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σο ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου. Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για το ςφνολο του Ζργου, δθλαδι μεταξφ του Διμου Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ ωσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου του Ζργου που κα επιλεγεί. Σα τεφχθ τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α. τθ φμβαςθ, β. τθ Διακιρυξθ, γ. τθν Προςφορά του Αναδόχου. Σο ςυνολικό τίμθμα τθσ φμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ Συντομογραφίεσ ΑΑ Ανακζτουςα Αρχι ελίδα8από75

9 ΕΕ ΕΣΡΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΡ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΡΣ ΚΥΑ ΝΡΔΔ ΝΡΙΔ ΡΔ ΣΑΕ ΤΡΕ ΟΡΣ ΟΕΥ ΡΡΛ ΡΕ ISO WS AS ΒΔ Ρ&Δ SaaS Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα για τθ Ψθφιακι φγκλιςθ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ψθφιακι φγκλιςθ» Κοινοτικό Πλαίςιο τιριξθσ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Προεδρικό Διάταγμα υλλογικι Απόφαςθ Ζργου Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ Περίοδοσ Παραγωγικισ Πιλοτικισ Λειτουργίασ Περίοδοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Internatinal Organizatin fr Standardizatin Web Services Applicatin Server Βάςθ/εισ Δεδομζνων, Επίςθσ και RDBMS Παρακολοφκθςθ και Διαχείριςθ SaaS Sftware as a Service. Λογιςμικό παρεχόμενο ωσ υπθρεςία (ςυνδρομθτικά) και όχι με τθν αγορά άδειασ χριςθσ. HL7 Health Level 7 Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Δικαιοφχοσ και Φορζασ Τλοποίθςθσ και Λειτουργίασ του ζργου κακϊσ και φορζασ εφαρμογισ του ζργου είναι ο νζοσ Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ, όπωσ προζκυψε από τθν εφαρμογι του ςχεδίου «Καλλικράτθσ», με τθν ςυνζνωςθ των υφιςτάμενων διμων: ελίδα9από75

10 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΔΘΜΟΣΩΝ "eβοθθεια ΣΟ ΠΙΣΙ"» Αμπελοκιπων Μενεμζνθσ Σο ζργο υποςτθρίηεται από τισ υφιςτάμενεσ δομζσ υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ του Διμου Εμπλεκόμενοσ επίςθσ ςτο ζργο είναι και ο φορζασ διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ψθφιακι φγκλιςθ», ΕΤΔ, Ψ (http://www.infsc.gr/), ο οποίοσ και χρθματοδοτεί το ζργο. Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ &Λειτουργίασ Ο Διμοσ Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ ανικει ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα των δυτικϊν ςυνοικιϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ. Αποτελεί ςιμερα ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ Διμουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ζχοντασ ζκταςθ 591,73 εκτάρια και πραγματικό πλθκυςμό μεγαλφτερο των κατοίκων (βάςει των επίςθμων ςτοιχείων τθσ απογραφισ του 2001 ο πλθκυςμόσ είναι κάτοικοι). τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του ζχουν προβλεφκεί και λειτουργοφν ςτελεχωμζνα όλα εκείνα τα τμιματα που οφείλει να διακζτει ζνασ ςφγχρονοσ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Θ πλθρότθτα τθσ οργάνωςθσ των Τπθρεςιϊν του ιταν ζνα από τα ςτοιχεία που ςυνζδραμαν ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ του Επάρκειασ. υγκεκριμζνα διακζτει Σμιματα που ζχουν τθ ςτελζχωςθ που μπορεί να υποςτθρίξει όλεσ τισ φάςεισ ενόσ ζργου όπωσ: Αυτοτελζσ Σμιμα Ανάπτυξθσ, Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Επικοινωνιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνονται α. Γραφείο Ανάπτυξθσ, Οργάνωςθσ, Προγραμματιςμοφ και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων και β. Γραφείο Σεχνολογιϊν, Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Σμιμα Μελετϊν Καταςκευϊν και Πολεοδομικϊν Εφαρμογϊν (Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν) Γραφείο Προχπολογιςμοφ και Οικονομικισ Παρακολοφκθςθσ (Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σμιμα Οικονομικισ Τπθρεςίασ) Γραφείο Λογιςτθρίου και Αποκθκϊν (Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σμιμα Οικονομικισ Τπθρεςίασ) Γραφείο Προμθκειϊν Τλικϊν Εξοπλιςμοφ Τπθρεςιϊν (Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σμιμα Οικονομικισ Τπθρεςίασ) Σμιμα Σαμείου (Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν) Τπό το Αυτοτελζσ Σμιμα Ανάπτυξθσ, Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Επικοινωνιϊν λειτουργεί - όπωσ προαναφζρκθκε- Γραφείο Σεχνολογιϊν, Πλθροφορικισ και Επικοινωνίων ςτελεχωμζνο αυτι τθ ςτιγμι με ζναν υπάλλθλο ΠΕ Πλθροφορικισ, ζναν υπάλλθλο ΣΕ Πλθροφορικισ και δφο ΔΕ ελίδα10από75

11 Χειριςτϊν Θ/Τ οι αρμοδιότθτεσ των οποίων, όπωσ περιγράφονται ςτον Ο.Ε.Τ. του Διμου που είναι ςε ιςχφ, είναι οι παρακάτω: Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) και τα ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. υγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται για τα αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ που πρζπει να αξιοποιεί ο Διμοσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ των αναγκαίων ςυςτθμάτων ΣΠΕ και τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Μεριμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ με τθν αξιοποίθςθ και εξειδικευμζνων τρίτων. Προδιαγράφει τα νζα ςυςτιματα ι τισ νζεσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΣΠΕ, παρακολουκεί τθν ανάπτυξι τουσ και παραλαμβάνει τα ςυςτιματα. χεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν τόπων και ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Παρακολουκεί τθν ποιότθτα των δεδομζνων που τθροφνται ςτα ςυςτιματα ΣΠΕ του Διμου. Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει και εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα ςυςτιματα ΣΠΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ του Διμου και μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν και να αξιοποιοφν αποτελεςματικά τα ςυςτιματα. Μεριμνά για τθ λειτουργία ςχετικϊν Helpdesk για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Μεριμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του Διμου. Μεριμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτά τουσ. ελίδα11από75

12 Εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθ βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των ιςτοςελίδων και των βάςεων δεδομζνων του Διμου. Προςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε αναβάκμιςθ και ειςθγείται τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. Προςδιορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία προμικειασ και εγκατάςταςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ΣΠΕ. Μεριμνά για τθν άρτια λειτουργία του δικτφου των κεντρικϊν και περιφερειακϊν ςυςτθμάτων. Ειςθγείται για τθ κζςπιςθ κανόνων αςφαλοφσ χριςθσ του δικτφου και των ςυςτθμάτων ΣΠΕ και παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν. Μεριμνά για τθ ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ΣΠΕ του Διμου. Τποςτθρίηει τθν εκπλιρωςθ του ζργου του ΚΟ..Ε. (Κομβικό θμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Αϋ166). Οι υπθρεςίεσ δε εφαρμόηουν φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 το οποίο ςφντομα κα πιςτοποιθκεί. Θ βεβαιότθτα τθσ πιςτοποίθςθσ προκφπτει από τθν εμπειρία που διακζταν οι δφο πρϊθν Διμοι Αμπελοκιπων και Μενεμζνθσ κακϊσ διζκεταν πιςτοποιθμζνα υςτιματα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2000. Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Βαςικοί Χριςτεσ (KeyUsers) Ομάδεσ χρθςτϊν Οι χριςτεσ του προσ υλοποίθςθ ςυςτιματοσ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 1. Προςωπικό του Διμου 2. υνεργάτεσ του «Βοικεια ςτο πίτι» 3. Πολίτεσ - Δθμότεσ 4. Επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 5. Διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων. ελίδα12από75

13 Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (ΕΔΔΑΡ) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο τθσ ΑΑ θ «Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΔΔΑΠ αποτελεί θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν του παρόντοσ Ζργου. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και τελικισ παραλαβισ του Ζργου όπωσ προκθρφςςεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο τθσ ΑΑ θ «Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΠΠΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. (βλζπε ςχετικι ενότθτα). ελίδα13από75

14 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Δικαιοφχοσ και Φορζασ Τλοποίθςθσ και Λειτουργίασ του ζργου κακϊσ και φορζασ εφαρμογισ του ζργου είναι ο νζοσ Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ. Σο ζργο υποςτθρίηεται από τισ υφιςτάμενεσ δομζσ υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ του Διμου. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Σο ζργο υποςτθρίηεται από τισ υφιςτάμενεσ δομζσ υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ του Διμου Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ που περιγράφονται παρακάτω. ε όλθ τθν ζκταςθ του νζου Διμου εφαρμόηεται το Πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι» που αποςκοπεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςε πολίτεσ που ζχουν ανάγκθ (αςκενείσ, θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ, άτομα χωρίσ οικογζνεια κλπ). Αποςκοπεί επίςθσ ςτθν παραμονι των ατόμων ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, τθν αποφυγι ιδρυματικισ περίκαλψθσ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ και υγιοφσ διαβίωςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ που υποςτθρίηει το ςφςτθμα αφοροφν, τα ακόλουκα: 1.Ψυχολογικι υποςτιριξθ : Ατομικι κοινωνικι ςτιριξθ Κοινωνικι τιριξθ τθσ Οικογζνειασ Οργάνωςθ και ςυντονιςμό εκελοντϊν Διαμεςολάβθςθ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, υγειονομικζσ επιτροπζσ και υπθρεςίεσ υγείασ 2. Νοςθλευτικι βοικεια : Νοςθλευτικι φροντίδα (λιψθ ηωτικϊν ςθμείων, μζτρθςθ χολθςτερίνθσ και ηακχάρου, ςυνταγογράφθςθ και προμικεια φαρμάκων, ενεςοκεραπεία) Ατομικι κακθμερινι φροντίδα Εκπαίδευςθ του φροντιςτι τθσ οικογζνειασ Κοινωνικι ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και διαμεςολάβθςθ με υπθρεςίεσ υγείασ και υγειονομικζσ επιτροπζσ 3. Οικιακζσ υπθρεςίεσ : Οικιακι κακαριότθτα Ατομικι προςωπικι κακθμερινι φροντίδα Δευτερεφουςα νοςθλευτικι φροντίδα Εξυπθρετιςεισ (αγορά ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ τροφίμων και ατομικισ υγιεινισ Προμικεια φαρμάκων, διεκπεραίωςθ υποκζςεων προσ ΔΕΚΟ, τράπεηεσ) Παρακάτω δίνονται ποςοτικά ςτοιχεία λειτουργίασ του Προγράμματοσ, ανά Δθμοτικι Ενότθτα: ελίδα14από75

15 1. Δθμοτικι Ενότθτα Αμπελοκιπων Στελζχη κοινωνιολόγοσ κοινωνικόσ λειτουργόσ (2) Νοςθλεφτρια (2) άτομα οικογενειακόσ βοθκόσ (2) Ωφελοφμενοι Θλικιωμζνα άτομα άνω των 65 ετϊν: 111 Θλικιωμζνα άτομα με αναπθρίεσ: 17 Συχνότητα εξυπηρζτηςησ 1-4 φορζσ το μινα ανά ειδικότθτα Εξαίρεςθ άτομα που δζχονται βοικεια ςε κακθμερινι βάςθ. Μόνο ςε ζκτακτθ περίπτωςθ Μζςοσ όροσ: 4 φορζσ το μινα ανά ειδικότθτα και ςυνολικά 12 επιςκζψεισ το μινα από τα 6 άτομα του προςωπικοφ. 2. Δθμοτικι Ενότθτα Μενεμζνθσ Στελζχη Κοινωνιολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ, ψυχολόγοσ (3) Νοςθλεφτρια (3) άτομα οικογενειακόσ βοθκόσ (3) Ωφελοφμενοι Θλικιωμζνα άτομα άνω των 65 ετϊν: 150 Θλικιωμζνα άτομα με αναπθρίεσ: 12 Συχνότητα εξυπηρζτηςησ 1-4 φορζσ το μινα ανά ειδικότθτα Εξαίρεςθ άτομα που δζχονται βοικεια ςε κακθμερινι βάςθ. Μόνο ςε ζκτακτθ περίπτωςθ Μζςοσ όροσ: 4 φορζσ το μινα ανά ειδικότθτα και ςυνολικά 12 επιςκζψεισ το μινα από τα 9 άτομα του προςωπικοφ. Επίςθσ ο Διμοσ Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ διαςφαλίηει τισ διοικθτικζσ δομζσ και υπθρεςίεσ του «Βοικεια ςτο πίτι» που είναι υπεφκυνεσ για τθ λειτουργία του ζργου και για τθν υποςτιριξθ τθσ αδιάλειπτθσ 24ϊρθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ τθλεφροντίδασ (ανίχνευςθ πτϊςθσ, κουμπί πανικοφ, εντοπιςμό κζςθσ) με υποςτιριξθ τθλεφωνικοφ κζντρου. Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 24ωρθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ του κζντρου τθλεπρόνοιασ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ςυμβλθκεί με αντίςτοιχο φορζα παροχισ υπθρεςιϊν. ελίδα15από75

16 Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Οι περιγραφόμενεσ εφαρμογζσ, κα εγκαταςτακοφν από τον Ανάδοχο ςε υποδομζσ που κα διατεκοφν από το Διμο Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ. Ειδικότερα για τθν υποςτιριξθ λειτουργίασ του ζργου είναι διακζςιμεσ οι ακόλουκεσ υποδομζσ: Ρόλορ Server WEB SERVER Μονηέλο Server IBM Λειηοςπγικό ύζηημα WINDOWS SERVER 2003 R2/SP2 Επεξεπγαζηήρ(ε ρ) Μνήμη RAM κληποί Δίζκοι Κάπηα/ερ δικηύος UPS Αntivir us Intel Xen GHZ 2 GB 1X 136GB 1x1Gbps NAI NAI NAI Δίκηςο SQL SERVER IBM WINDOWS SERVER 2003 R2/SP2 Intel Xen GHZ 2 GB 1X 136GB 1x1Gbps NAI NAI NAI Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Σο υπό ανάκεςθ ζργο περιλαμβάνει τθν δθμιουργία δομϊν και ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ιατρικισ και κοινωνικισ φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Σο ζργο περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ενόσ Κζντρου Σθλεπρόνοιασ που κα αποτελζςει τον κόμβο εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ του Διμου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Σο Κζντρο Σθλεπρόνοιασ κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με τα ςυμβατικά κανάλια των ιδθ υπαρχόντων δομϊν που ζχουν αναπτυχκεί και παρζχονται μζςω τθσ Κεντρικισ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου. Επίςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν Πλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Πολιτϊν, ιδιαίτερα των ευπακϊν ομάδων, ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Παράλλθλα το ζργο περιλαμβάνει δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται από το Κζντρο τθλεπρόνοιασ. κα παρζχονται οι παρακάτω ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ιατρικισ & Κοινωνικισ Φροντίδασ» : Τπθρεςίεσ τθλεφροντίδασ Τπθρεςίεσ τθλεβοικειασ & τθλεειδοποίθςθσ Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ μζςω θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων πολιτϊν Τπθρεςίεσ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ Για τθ διάκεςθ των παραπάνω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα γίνει προμικεια κατάλλθλου εξοπλιςμοφ όπωσ : ελίδα16από75

17 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΔΘΜΟΣΩΝ "eβοθθεια ΣΟ ΠΙΣΙ"» Ζξυπνεσ αςφρματεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ με ειδικευμζνο λογιςμικό λιψθσ βιολογικοφ ςιματοσ υςκευζσ αποςτολισ κλιςθσ άμεςθσ βοικειασ& εντοπιςμοφ κζςθσ μζςω GPS Κακϊσ επίςθσ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ όπωσ : Πλθροφοριακό ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν Κοινωνικισ & Ιατρικισ φροντίδασ Διαδικτυακι Πφλθ για παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και διαδραςτικισ επικοινωνίασ με τουσ Φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν Κοινωνικισ φροντίδασ Λογιςμικό προβολισ κζςθσ με δυνατότθτα προβολισ μζςω διαδικτφου τθσ γεωγραφικισ κζςθσ των κατόχων ςυςκευϊν εντοπιςμοφ κζςθσ Επιπλζον κα γίνουν ενζργειεσ προβολισ και διάδοςθσ των διατικζμενων υπθρεςιϊν ςτον ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Ο ςκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ δθμιουργία μιασ κεντρικισ υπθρεςίασ (Κζντρο τθλεπρόνοιασ) για τθν υποςτιριξθ πολιτϊν και ιδιαίτερα ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ (αςκενϊν, θλικιωμζνων, μοναχικϊν ατόμων, ΑΜΕΑ) που χριηουν κοινωνικισ πρόνοιασ και υποςτιριξθσ από το διμο. Επιπλζον θ αποτελεςματικότερθ ενθμζρωςθ και θ διάκεςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν υγεία και τθ πρόλθψθ. Οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ ζρχονται να υποςτθρίξουν και να βελτιϊςουν τθ λειτουργία υφιςτάμενων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ του Διμου. Οι νζεσ υπθρεςίεσ κα δρουν ςυμπλθρωματικά ςτισ υφιςτάμενεσ δομζσ του διμου με αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και θ διάκεςθ των υπθρεςιϊν κα παρζχεται από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ (ςτακερι & κινθτι τθλεφωνία, sms, ζξυπνεσ ςυςκευζσ, Διαδίκτυο κλπ). Σο προτεινόμενο ζργο αποςκοπεί ςτθ διαςφνδεςθ και δικτφωςθ τθσ Κεντρικισ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου και των Δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν πρόνοιασ αφενόσ και αφετζρου, τθν ςταδιακι δικτφωςθ και ενςωμάτωςθ των πολιτϊν, των κοινωνικϊν φορζων, των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων και των εκελοντϊν. Α1.5 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου είναι: 1. Οργανωτικοί παράγοντεσ: a. Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν ζτςι ϊςτε οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ να πλαιςιϊνονται και να υποςτθρίηονται ςωςτά από τισ οργανωτικζσ δομζσ του Διμου και τθσ ΑΑ. ελίδα17από75

18 b. Θ πλιρθσ και ζμπρακτθ υποςτιριξθ από τθν διοίκθςθ του Διμου ςτο ζργο και ςτον Ανάδοχο και θ παροχι κάκε εφλογου μζςου για τθν διευκόλυνςθ των εργαςιϊν του ζργου, τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ το προςωπικό του Διμου που εμπλζκεται ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 2. Σεχνολογικοί παράγοντεσ a. Θ εξαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και απρόςκοπτθ διαλειτουργικότθτασ των νζων υπθρεςιϊν με τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ και πλθροφοριακζσ υποδομζσ του Διμου. Ο φορζασ κα τα εξαςφαλίςει τθν υποςτιριξθ του Ανάδοχου και τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ από τουσ προμθκευτζσ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων. b. Θ απόλυτθ κάλυψθ των αναγκϊν λειτουργικότθτασ που αποτελεί το κφριο ηθτοφμενο από τον ανάδοχο. Θ αποτυχία πλιρουσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν με τρόπο εφλθπτο και αποδοτικό ενδζχεται να οδθγιςει ςτθν απόρριψθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ από τουσ χριςτεσ. c. Θ ςωςτι και επαρκισ εκπαίδευςθ, τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά που κα ςυμβάλει ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοχισ του ζργου από τουσ χριςτεσ και ςτθν αποδοτικι του λειτουργία. d. Απρόςκοπτθ λειτουργία των εφαρμογϊν και υψθλι διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν. e. Υπαρξθ διαρκοφσ και καλισ ποιότθτασ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 3. Διοικθτικοί και κανονιςτικοί παράγοντεσ: a. Θ επιτυχισ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων για τισ νζεσ υπθρεςίεσ και θ παρότρυνςθ και ενκάρρυνςθ για τθν χριςθσ τουσ. b. Θ απομάκρυνςθ όπου είναι δυνατό κάκε γραφειοκρατικοφ εμποδίου και θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν. Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α1.6 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ, διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ βαςικζσ ενότθτεσ: α) Σθν παροχι υπηρεςιϊν απομακρυςμζνησ νοςηλευτικήσ & κοινωνικήσ φροντίδασ (τηλεφροντίδασ) που κα ενιςχφει τθ λειτουργία των μονάδων Βοικεια ςτο ςπίτι με τθ χριςθ εργαλείων ΣΠΕ. Αφορά προθγμζνεσ υπθρεςίεσ παροχισ βοικειασ, οι οποίεσ κα επιφζρουν ουςιαςτικζσ βελτιϊςεισ ςτισ διαδικαςίεσ παροχισ κοινωνικισ και ιατρικισ φροντίδασ, ανοίγοντασ το δρόμο για εκςυγχρονιςμό και διεφρυνςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ και φροντίδασ και τθν υποςτιριξθ τθσ ιατρικισ πράξθσ με ςφγχρονα μζςα. Οι υπθρεςίεσ παρζχονται 24 ϊρεσ το ελίδα18από75

19 24ωρο μζςω διαδικτφου ι δικτφου GSM και αποτελοφν εναλλακτικό μζςο επικοινωνίασ του πολίτθ και των δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ. Οι ςυμμετζχοντεσ αποτελοφν ευπακείσ ομάδεσ πολιτϊν (αςκενείσ,αμεα, θλικιωμζνοι, άτομα χωρίσ ςυγγενείσ) που βρίςκονται ςτισ οικίεσ τουσ (θ ςε ιδρφματα) και οι οποίοι ζχουν ιδθ μια διαγνωςμζνθ χρόνια πάκθςθ που απαιτεί τακτικι ιατρικι παρακολοφκθςθ. τουσ ςυμμετζχοντεσ παρζχονται από τον Διμο ςυςκευζσ φορθτισ βιολογικισ τθλεμετρίασ (αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ πίεςθσ, βάρουσ) με δυνατότθτα αποςτολισ τθσ μζτρθςθσ μζςω δικτφου GSM ςτο κζντρο τθλεπρόνοιασ του Διμου και από εκεί μζςω διαδικτφου ςτον οριηόμενο αποδζκτθ (νοςθλευτι, κοινωνικό λειτουργό, ιατρό). Ο οριηόμενοσ αποδζκτθσ ςυνδεόμενοσ μζςω διαδικτφου κα μπορεί να ενθμερϊνεται για τισ μετριςεισ και να είναι ςε κζςθ να δϊςει τθλεφωνικζσ οδθγίεσ ςτον αςκενι ςτθν οικία του, για τροποποίθςθ τθσ αγωγισ, όταν απαιτείται, ι να επιςκεφκεί το ιατρείο για παραπζρα εξετάςεισ. Σο κζντρο τθλεπρόνοιασ κα διακζτει υποςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν των ςυμμετεχόντων και κα διατθρεί θλεκτρονικό φάκελο ανά ςυμμετζχοντα. Ο Φάκελοσ αυτόσ κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τα διεκνι πρότυπα (HL7 CDAR2, epsos) και τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ (πχ ΕΚ/24/2011).Για τθν αποτελεςματικισ κατανομι των ςυςκευϊν τθλεφροντίδασ ο Διμοσ κα φροντίηει να δοκοφν κατά προτεραιότθτα ςε άτομα υψθλοφ ρίςκου (που ηουν μόνοι, χωρίσ ςυγγενείσ ι γεωγραφικά διαςκορπιςμζνοι) ενϊ ςε περιοδικά χρονικά διαςτιματα κα επαναξιολογεί τα δεδομζνα ϊςτε οι ςυςκευζσ να ανατίκενται ςε άτομα που χριηουν ουςιαςτικισ παρακολοφκθςθσ και να ωφελείται όςο το δυνατόν μεγαλφτερο μζροσ του δυνθτικοφ πλθκυςμοφ. β) τθ παροχι υπηρεςιϊν άμεςησ κλήςησ για βοήθεια (τηλεβοήθειασ-τηλεειδοποίηςησ). Μζςω ειδικισ ςυςκευισ εντοπιςμοφ κζςθσ θ οποία είναι παράλλθλα εφοδιαςμζνθ για παράδειγμα με gsm Mdem ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα κλιςθσ με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ όταν χρειαςτεί άμεςθ βοικεια (κουμπί πανικοφ) και παράλλθλα μπορεί να εντοπιςτεί με τθ χριςθ gps. Σο ςιμα πανικοφ που εκπζμπεται αποςτζλλεται ςε ειδικό διακομιςτι (server) ςε πραγματικό χρόνο. Ο διακομιςτισ αναλαμβάνει να προωκιςει απευκείασ το ςιμα πανικοφ ςε ςειρά αποδεκτϊν που είναι το προςωπικό του κζντρου τθλεβοικειασ του Διμου κακϊσ επίςθσ και ςε ςυγγενείσ ι κοντινά γειτονικά πρόςωπα, μζςω τθσ 24ωρθσ γραμμισ τθλεειδοποίθςθσ, ϊςτε να μποροφν να επζμβουν άμεςα για τθν παροχι βοικειασ. Θ ςυςκευι κα είναι ευκολοφόρετθ από τον χριςτθ και ευκολόχρθςτθ. Παράλλθλα κα διακζτει μθχανιςμό ανίχνευςθσ πτϊςθσ (επιταχυνςιόμετρα τριϊν διαςτάςεων) και ελζγχου κίνθςθσ ι ακινθςίασ των φορζων τθσ. Θ ςυςκευι αυτι είναι χριςιμι ςε αςκενείσ με άνοια, που ςυχνά απομακρφνονται λόγω απϊλειασ τθσ μνιμθσ από τθν οικία τουσ και δεν μποροφν να ανεβρεκοφν. Επίςθσ είναι χριςιμθ ςε κάκε περίπτωςθ που ζνασ αςκενισ αντιμετωπίηει επείγον πρόβλθμα υγείασ και είναι αναγκαίο να καλζςει άμεςα για βοικεια. Μζςω ελίδα19από75

20 εδικοφ λογιςμικοφ προβολισ ςτίγματοσ κα είναι δυνατι θ προβολι του ατόμου ςε γεωγραφικό χάρτθ μζςω διαδικτφου. Για τθν άμεςθ και ςυγχρόνωσ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των αιτθμάτων βοικειασ (θλεκτρονικϊν και μθ), τα αιτιματα κα λαμβάνονται από εξειδικευμζνο προςωπικό διακζςιμο τθλεφωνικά επί 24 ϊρεσ x 7 θμζρεσ, το οποίο κα τα αξιολογεί και ανάλογα με τθν κριςιμότθτα και το είδοσ τουσ κα τα αντιμετωπίηει το ίδιο (μζςω τθλεφϊνου) ι κα τα προωκεί προσ εξυπθρζτθςθ ςτο ΕΚΑΒ, ςτισ δομζσ του Διμου παρζχοντασ ταυτόχρονα υπθρεςίεσ τθλεειδοποίθςθσ ςε κοντινά πρόςωπα (γείτονεσ, ςυγγενείσ) μζςω sms ι τθλεφωνικισ κλιςθσ ςε περιπτϊςεισ κλιςθσ βοικειασ. γ) τθν παροχι υπηρεςιϊν υποςτήριξησ τησ κοινωνικήσ βοήθειασ και διεκπεραίωςησ αιτημάτων πολιτϊν προσ τθσ δομζσ παροχισ υγείασ και φροντίδασ του διμου. Αξιοποιϊντασ το Διαδίκτυο και τισ τθλεπικοινωνίεσ κα δίνονται ςτουσ πολίτεσ εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίασ και υποβολισ αιτθμάτων ι καταγγελιϊν που κα δρουν ςυμπλθρωματικά με τουσ υφιςτάμενουσ τρόπουσ διεκπεραίωςθσ μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου. Πιο αναλυτικά κα επιτρζπεται θ Υποβολή αιτήματοσ μζςω διαδικτφου με τθ χριςθ n line φορμϊν αποςτολισ αιτιματοσ και θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ τουσ αιτιματοσ από τισ υπθρεςίεσ τθλεπρόνοιασ του Διμου. Ο πολίτθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται για τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ του αιτιματοσ με διάφορα κανάλια (όπωσ , sms, Διαδίκτυο κλπ). δ) Υπθρεςίεσ Ρρόλθψθσ και Ρροαγωγισ Υγείασ (Health Care Preventin and Prmtin Prtal) μζςα από τθν θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ πολιτϊν-διμου ςε κζματα υγείασ Θ Πφλθ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ εξαςφαλίηει τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν υγεία και τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν και θ παροχι πρωτοποριακϊν υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, πρόλθψθσ και προαγωγισ υγείασ με βαςικό ςκοπό τθ προϊκθςθ δράςεων αυτό φροντίδασ. Πιο αναλυτικά, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ είναι: Τπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ ςχετικά με κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν. Περιλαμβάνει τισ ενότθτεσ: α) Βιβλιοκικθ υγείασ, β) τοιχεία Δθμόςιασ Τγείασ, γ) Ειδικι εγκυκλοπαίδεια υγείασ Τπθρεςίεσ κατάρτιςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ αυτό-φροντίδασ των δθμοτϊν ελίδα20από75

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 2012 1 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα