Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου

2 Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5-6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14 Σελίδα 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΣΟ Α ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟ Α ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9. ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

3 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (5.109) (7.012) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Έξοδα προσωπικού 10 (91.018) (94.060) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 22,23 (5.916) (5.616) ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (51.491) (43.081) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 17 ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (5.019) (Ζηµία)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 13 (28.767) (72.364) Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) (23.440) Στα συµφέροντα µειοψηφίας Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) 14 (10,9) (5,3) Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 14 (9,2) 11,0 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 2

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) Λοιπά συνολικά έσοδα Λοιπά συνολικά έσοδα που πρόκειται να επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε µετέπειτα περιόδους Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Έλλειµµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων -- (5.127) Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 12 (102) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία ( ) (11.153) Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία που αναλογούν: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Στα συµφέροντα µειοψηφίας ( ) (12.740) ( ) (11.153) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 3

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιουσιακά στοιχεία Σηµ. Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες Χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε χρεόγραφα Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Φορολογικές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 4

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό Μείωσης Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό Μετοχικού έκδοση µετοχών Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Συµφέρον κεφάλαιο κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία (Ζηµία)/κέρδος έτους ( ) ( ) 991 ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (346) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (4.861) -- (4.861) Μείωση Ονοµαστικής αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ. Σηµείωση 31) ( ) Έκδοση µετοχών (βλ. Σηµείωση 31) εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 5

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό έκδοση µετοχών Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Συµφέρον κεφάλαιο υπέρ το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία (Ζηµία)/κέρδος έτους (23.440) (23.440) (21.932) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (93) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Μέρισµα που πληρώθηκε (1.027) (1.027) Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών -- (1.877) (1.877) -- (1.877) Έκδοση µετοχών από εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (76.337) Έκδοση µετοχών από µετατροπή δανειακού κεφαλαίου Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος (1.149) (1.149) -- (1.149) 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 6

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ροή µετρητών από εργασίες Σηµ. Ζηµία Οµίλου για το έτος ( ) (21.932) Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 22, Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 23 (506) Ζηµία από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση στην αξία ακινήτων Αποµείωση αξίας λογιστικής υπεραξίας Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές (19.842) (30.881) Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ταµειακές ροές από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (6.228) Ειδικός φόρος προηγούµενου έτους Φορολογία 12 (17.047) Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Μείωση)/αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Μείωση/(αύξηση) καταθέσεων σε άλλες τράπεζες (34.213) Μείωση καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες (4.113) (27.596) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (7.405) (6.054) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ιάθεση δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν, εξαιρουµένων των µετρητών που διατέθηκαν 7 (90.542) -- Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές Καθαρές πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (2.710) (43.640) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.222) (645) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 77 1 Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (1.877) Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου 1 -- Μέρισµα που πληρώθηκε -- (1.027) Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (12.358) (16.465) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών ( ) Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (475) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (2.278) (4.018) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Έξοδα προσωπικού 10 (82.743) (85.211) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 22,23 (5.224) (4.798) ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (46.640) (37.282) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 17 ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (4.316) (Ζηµία)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 13 (28.742) (72.266) Ζηµία για το έτος ( ) (30.064) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) 14 (11,4) (6,8) Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 14 (9,8) 9,5 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Ζηµία για το έτος ( ) (30.064) Λοιπά συνολικά έσοδα Λοιπά συνολικά έσοδα που πρόκειται να επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε µετέπειτα περιόδους Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Έλλειµµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων -- (5.064) Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 12 (98) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία ( ) (19.789) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιουσιακά στοιχεία Σηµ. Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες Χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε χρεόγραφα Επενδύσεις σε µετοχές Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Οφειλές από θυγατρικές εταιρείες Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Οφειλές σε θυγατρικές εταιρείες Φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αποθεµατικό Μείωσης Αποθεµατικό από έκδοση Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό Μετοχικού µετοχών υπέρ Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης κεφάλαιο κεφαλαίου το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία Ζηµία έτους ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (271) -- Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (4.861) Μείωση Ονοµαστικής αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ. Σηµείωση 31) ( ) Έκδοση µετοχών (βλ. Σηµείωση 31) εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αποθεµατικό από έκδοση Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό µετοχών υπέρ Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης κεφάλαιο το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία Ζηµία έτους (30.064) (30.064) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (54) -- Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών -- (1.877) (1.877) Έκδοση µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (76.337) Έκδοση µετοχών από µετατροπή δανειακού κεφαλαίου Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος (1.113) (1.113) 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 12

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ροή µετρητών από εργασίες Σηµ Ζηµία ς για το έτος ( ) (30.064) Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 22, Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 27 (506) Ζηµία από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση στην αξία ακινήτων Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές (21.039) (36.309) Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ταµειακές ροές από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (6.131) Ειδικός φόρος προηγούµενου έτους Φορολογία 12 (18.025) Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Μείωση)/αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Αύξηση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες (4.004) (42.161) Μείωση καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες (4.095) (27.618) Μείωση/(αύξηση) οφειλών από θυγατρικές εταιρείες (4.468) Μείωση οφειλών σε θυγατρικές εταιρείες (702) (8.711) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (6.676) (5.401) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ιάθεση δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν, εξαιρουµένων των µετρητών που διατέθηκαν (90.542) -- Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές Καθαρές πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (2.666) (43.421) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.156) (548) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 53 1 Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (1.877) Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου 1 -- Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (12.440) (16.562) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 13

15 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Ελληνική ηµόσια Εταιρεία Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεµεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ ,1394 Λευκωσία. Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου είναι η παροχή ευρέους φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχων και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόστηκαν µε συνοχή από τις εταιρείες του Οµίλου Βάση ετοιµασίας (α) Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον της Κύπρου και την κεφαλαιάκη αναδόµηση της ς όπως αναφέρονται στις Σηµείωσεις 42, 43 και 44 των οικονοµικών καταστάσεων, η ιοίκηση και η ιεύθυνση του Οµίλου θεωρούν ότι η και ο έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τις εργασίες τους ως δρώσα οικονοµική µονάδα. (β) ήλωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Νόµους και Κανονισµούς και του Περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου. (γ) Βάση επιµέτρησης Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακόλουθα τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα ακίνητα αποτιµώνται στην τιµή επανεκτίµησης. (δ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας της ς που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Οµίλου. 14

16 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 2.2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και διερµηνειών Κατά το τρέχον έτος, ο υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) που σχετίζονται µε τις εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Πρότυπα και διερµηνείες που δεν είναι ακόµη σε ισχύ Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες χρήσεις/περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η εφαρµογή αυτών των προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δε θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε εξαίρεση το ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» για το οποίο στο παρόν στάδιο, ο αξιολογεί την επίδρασή του στις οικονοµικές του καταστάσεις. Ο δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ηµεροµηνία ισχύος τους. (i) Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις για Συµµετοχές σε Άλλες Οντότητες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Μεταβατικές οδηγίες για ΠΧΑ 10, 11 και 12 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Επενδυτικές Οντότητες - Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, 12 και ΛΠ 27 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 28 (Τροποποίηση): «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 32 (Τροποποίηση): «Συµψηφισµός των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 36 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµων ποσών για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 39 (Τροποποιήσεις) «Ανανέωση οφειλής επί παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). (ii) Πρότυπα και διερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Γνωστοποιήσεις κατά τη µετάβαση στο ΠΧΑ 9 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2015). ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2015). 15

17 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) ΠΧΑ 14 «Αναβαλλόµενοι κανονιστικοί λογαριασµοί» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2016). ΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζοµένους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Βελτιώσεις στα ΠΧΑ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2014). Βελτιώσεις στα ΠΧΑ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2014). Ε ΠΧΑ 21 «Τραπεζικές εισφορές» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014) Βάση ενοποίησης Θυγατρικές είναι οι οικονοµικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τον Όµιλο. Έλεγχος υπάρχει όταν ο έχει το δικαίωµα κατεύθυνσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών µίας οικονοµικής οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου αγοράς (acquisition method). Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται εκτός Οµίλου. Όποια λογιστική υπεραξία προκύψει ελέγχεται ετησίως για τυχόν αποµείωση. Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες επί των οποίων ο έχει σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών τους. Θεωρείται ότι υπάρχει σηµαντική επιρροή όταν ο κατέχει µεταξύ 20 και 50 τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου µίας εταιρείας. Οι συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Οµίλου καθώς και έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου εξαλείφονται κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το συµφέρον µειοψηφίας αφορά το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων µίας θυγατρικής, που αποδίδεται στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στον Όµιλο. Τα κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν στο συµφέρον µειοψηφίας γνωστοποιούνται στην όψη της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ως επιµερισµός του κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου. Το συµφέρον µειοψηφίας παρουσιάζεται στην όψη της κατάστασης οικονοµικής θέσης, εντός της καθαρής θέσης, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της ς σε τιµή κόστους µείον προβλέψεις για αποµείωση, όπου αυτό ισχύει Ξένα νοµίσµατα (α) Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στα αντίστοιχα νοµίσµατα λειτουργίας των οντοτήτων του Οµίλου µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Τα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιµετρώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, εκτός από τις διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που καθορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης σε µία αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 16

18 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) εξωτερικό ή σε µία κατάλληλη αντιστάθµιση ταµειακών ροών, οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. (β) ραστηριότητες στο εξωτερικό Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένης της υπεραξίας και οποιονδήποτε προσαρµογών της εύλογης αξίας οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση της δραστηριότητας, µετατρέπονται στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου (Ευρώ) µε βάση την ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα έσοδα και έξοδα των δραστηριοτήτων εξωτερικού µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τη µέση ισοτιµία για το έτος. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αναγνωρίζονται απευθείας στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη διάθεση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, το συσσωρευµένο ποσό των συναλλαγµατικών διαφορών που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν αναγνωρίζεται το κέρδος ή η ζηµία διάθεσης Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου περιλαµβάνει τα έσοδα από τόκους, τα έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών, τα καθαρά κέρδη ή ζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και τα άλλα έσοδα Έσοδα και έξοδα από τόκους Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στην καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Το πραγµατικό επιτόκιο υπολογίζεται κατά την αρχική αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού µέσου και δεν αναθεωρείται σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Τα έσοδα και έξοδα από τόκους υπολογίζονται µε βάση το υφιστάµενο επιτόκιο της χορήγησης/κατάθεσης. Έσοδα από τόκους χορηγήσεων πελατών, οι οποίες αποµειώθηκαν σε ατοµική βάση, που αντιστοιχούν στο ποσό της ζηµίας αποµείωσης, αναστέλλονται και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την είσπραξή τους. Οι τόκοι αυτοί µεταφέρονται σε προσωρινό λογαριασµό αναστολής αναγνώρισης εσόδων και περιλαµβάνονται στο σύνολο των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Τα έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, µε την παροχή των σχετικών υπηρεσιών Έσοδα από µερίσµατα Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τον Όµιλο Έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης Τα έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων υπολογίζονται σε συστηµατική βάση ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα έτσι ώστε η απόδοση της επένδυσης να είναι σταθερή. Οι χρεώστες ενοικιαγοράς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στις χορηγήσεις σε πελάτες µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων που αναλογούν σε µελλοντικές δόσεις Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού Ο λειτουργεί σχέδια για την παροχή ωφεληµάτων αφυπηρέτησης στο προσωπικό που εργοδοτεί. Το σύνολο του προσωπικού που εργοδοτείται στην Κύπρο και καλύπτεται από τις πρόνοιες της 17

19 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της ΕΤΥΚ συµµετέχει σε σχέδιο καθορισµένων εισφορών σε Ταµεία Προνοίας. Το σχέδιο καθορισµένων παροχών (σχέδιο φιλοδωρήµατος αφυπηρέτησης) το οποίο λειτουργούσε µέχρι την 31 εκεµβρίου 2011 και κάλυπτε το 98% του αντίστοιχου προσωπικού τερµατίστηκε ως αποτέλεσµα της υπογραφής σχετικής συµφωνίας στις 12 Ιανουαρίου µεταξύ του ΚΕΣΤ και της ΕΤΥΚ. Βάσει της συµφωνίας αυτής, ο εργοδότης καταβάλλει, από την 1 η Ιανουαρίου, µηνιαία εισφορά στο Ταµείο Προνοίας ύψους 14% επί του βασικού µισθού συν την αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν από τον Όµιλο στο Ταµείο Προνοίας σε πίστη του κάθε δικαιούχου µέλους του προσωπικού, τα συσσωρευµένα δικαιώµατά του σε φιλοδώρηµα αφυπηρέτησης µε βάση το σχέδιο φιλοδωρήµατος αφυπηρέτησης που ίσχυε µέχρι την 31 εκεµβρίου Ο λειτουργούσε σχέδιο για παροχή καθορισµένων παροχών και εισφορών για το µόνιµο προσωπικό του στην Ελλάδα µέχρι τις 26 Μαρτίου ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Μεταβίβασης και Πώλησης (Sale and Transfer Agreement) ορισµένων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων του ικτύου Καταστηµάτων στην Ελλάδα προς την Πειραιώς. Τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης υπό µορφή εφάπαξ ποσού για το µόνιµο προσωπικό του Οµίλου στην Ελλάδα, υπολογίζονταν µε βάση τις απολαβές και τα έτη υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση. Το κόστος των ωφεληµάτων αφυπηρέτησης επιβάρυνε αποκλειστικά τον Όµιλο και υπολογιζόταν ετήσια, βάσει της αναλογιστικής Μεθόδου Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Οι αποκλίσεις µεταξύ των παραδοχών που χρησιµοποιούνταν και της πραγµατικότητας ή άλλες διαφοροποιήσεις προκαλούσαν τη δηµιουργία αναλογιστικών κερδών/ζηµίων των οποίων η απόσβεση γινόταν κατά τη διάρκεια της εναποµείνασας µέσης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων και αναγνωριζόταν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Για τα σχέδια καθορισµένων εισφορών, ο δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις για πληρωµή όταν πληρωθούν οι εισφορές. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνη ωφεληµάτων υπαλλήλων όταν είναι οφειλόµενες. Προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που υπάρχει επιστροφή µετρητών ή µείωση στις µελλοντικές πληρωµές Φορολογία Η δαπάνη φορολογίας αφορά την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει σχέση µε στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στα αποθεµατικά ή στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η τρέχουσα φορολογία αντιπροσωπεύει το ποσό του πληρωτέου εταιρικού φόρου που αφορά το φορολογητέο κέρδος µιας περιόδου, χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, καθώς και οποιεσδήποτε προσαρµογές στη φορολογία πληρωτέα για προηγούµενες περιόδους. Αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και της φορολογικής τους βάσης. Αναγνωρίζεται φορολογική απαίτηση µόνο στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η απαίτηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης και µειώνεται στο βαθµό που δε θεωρείται πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. Η αναβαλλόµενη φορολογία επιµετρείται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή η οποία επιτρέπει την καταβολή ή είσπραξη του καθαρού ποσού και ο προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 18

20 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) Ειδικός φόρος Σύµφωνα µε τον «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµος του 2011» που ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2011 επιβλήθηκε, για τα έτη 2011 και Ειδικός Φόρος σε ποσοστό 0,095% επί των καταθέσεων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος κατά την 31 η εκεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στις 21 εκεµβρίου, για σκοπούς εφαρµογής των όρων του Μνηµονίου µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και των δανειστών της, προνοούν για εξάλειψη του περιορισµού στην διετή ισχύ του σχετικού νόµου, αύξηση του συντελεστή επιβολής Ειδικού Φόρου στο 0,11% και κατάργηση από την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής του νόµου, του περιορισµού του ποσού του Ειδικού Φόρου στο 20% των βεβαιωµένων από τον ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων φορολογητέων εισοδηµάτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. Mε τροποποίηση του Νόµου που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας την 29 η Απριλίου το ποσοστό επιβολής Ειδικού Φόρου αυξήθηκε σε 0,15%. Με βάση νέα τροποποίηση του Νόµου που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας την 26 η Ιουλίου ο Ειδικός Φόρος υπολογίζεται, από το έτος και µεταγενέστερα, σε τριµηνιαία βάση µε ποσοστό 0,0375% επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά την 31 η εκεµβρίου, 31 η Μαρτίου, 30 η Ιουνίου και 30 η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. Με τη θέσπιση, στις 22 Μαρτίου, του Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων, καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµου καταργήθηκε ο Περί Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Νόµος του 2011 ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου. Με βάση τις πρόνοιες του νέου Νόµου λειτουργούν δύο Ταµεία (Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Τραπεζικών Ιδρυµάτων) των οποίων τα Κεφάλαια προκύπτουν ως ακολούθως: 1. Ταµείο Προστασίας Καταθέσεων Μεταφορά του συνόλου του λογαριασµού στον οποίο κατατέθηκαν οι συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει των προνοιών του άρθρου 34 του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου. Τακτικές ή έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου, δάνεια, έσοδα από επενδύσεις, δωρεές και άλλα έσοδα. 2. Ταµείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Μεταφορά 25/60 των εσόδων από την επιβολή του Ειδικού Φόρου, αρχικές ή έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ποσά προερχόµενα από πιθανές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στα επηρεαζόµενα ιδρύµατα, δάνεια, έσοδα από επενδύσεις δωρεές και άλλα έσοδα Χρηµατοοικονοµικά µέσα (α) Αναγνώριση Ο αναγνωρίζει αρχικά τις χορηγήσεις σε πελάτες, τις καταθέσεις πελατών και το δανειακό κεφάλαιο που εκδόθηκε κατά την ηµεροµηνία δηµιουργίας τους. Όλα τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής κατά την οποία ο καθίσταται ένας εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. (β) ιαγραφή Ο διαγράφει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του, ή όταν µεταβιβάζει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του σε µία συναλλαγή στην οποία µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Κάθε δικαίωµα και υποχρέωση που δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από τον Όµιλο κατά τη µεταβίβαση αναγνωρίζεται διακεκριµένα ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Ο διαγράφει µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν η σχετική συµβατική υποχρέωση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. (γ) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µόνο όταν ο έχει νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τα αναγνωρισµένα ποσά και προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0003/00000621/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachment: 1. HB ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 29/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Επιτροπείας 3 Εκθέσεις Ελεγκτών 4-5 Λογαριασµός αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

STOCKFORT LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

STOCKFORT LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ελεγκτών 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014 ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.

ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε. ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ. 58-60]...743 Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ. 58-60]...743 Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 17 [.Λ.Π. Αριθ. 17] Mισθώσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ. 17...737 Β) Παραδείγματα...738 Παράδειγμα 1 (287): Πρακτική Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα