Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου

2 Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5-6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14 Σελίδα 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΣΟ Α ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟ Α ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9. ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

3 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (5.109) (7.012) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Έξοδα προσωπικού 10 (91.018) (94.060) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 22,23 (5.916) (5.616) ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (51.491) (43.081) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 17 ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (5.019) (Ζηµία)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 13 (28.767) (72.364) Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) (23.440) Στα συµφέροντα µειοψηφίας Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) 14 (10,9) (5,3) Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 14 (9,2) 11,0 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 2

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Ζηµία για το έτος ( ) (21.932) Λοιπά συνολικά έσοδα Λοιπά συνολικά έσοδα που πρόκειται να επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε µετέπειτα περιόδους Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Έλλειµµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων -- (5.127) Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 12 (102) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία ( ) (11.153) Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία που αναλογούν: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Στα συµφέροντα µειοψηφίας ( ) (12.740) ( ) (11.153) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 3

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιουσιακά στοιχεία Σηµ. Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες Χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε χρεόγραφα Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Φορολογικές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 4

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό Μείωσης Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό Μετοχικού έκδοση µετοχών Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Συµφέρον κεφάλαιο κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία (Ζηµία)/κέρδος έτους ( ) ( ) 991 ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (346) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (4.861) -- (4.861) Μείωση Ονοµαστικής αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ. Σηµείωση 31) ( ) Έκδοση µετοχών (βλ. Σηµείωση 31) εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 5

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό έκδοση µετοχών Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Συµφέρον κεφάλαιο υπέρ το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία (Ζηµία)/κέρδος έτους (23.440) (23.440) (21.932) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (93) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Μέρισµα που πληρώθηκε (1.027) (1.027) Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών -- (1.877) (1.877) -- (1.877) Έκδοση µετοχών από εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (76.337) Έκδοση µετοχών από µετατροπή δανειακού κεφαλαίου Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος (1.149) (1.149) -- (1.149) 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 6

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ροή µετρητών από εργασίες Σηµ. Ζηµία Οµίλου για το έτος ( ) (21.932) Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 22, Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 23 (506) Ζηµία από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση στην αξία ακινήτων Αποµείωση αξίας λογιστικής υπεραξίας Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές (19.842) (30.881) Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ταµειακές ροές από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (6.228) Ειδικός φόρος προηγούµενου έτους Φορολογία 12 (17.047) Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Μείωση)/αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Μείωση/(αύξηση) καταθέσεων σε άλλες τράπεζες (34.213) Μείωση καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες (4.113) (27.596) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (7.405) (6.054) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ιάθεση δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν, εξαιρουµένων των µετρητών που διατέθηκαν 7 (90.542) -- Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές Καθαρές πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (2.710) (43.640) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.222) (645) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 77 1 Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (1.877) Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου 1 -- Μέρισµα που πληρώθηκε -- (1.027) Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (12.358) (16.465) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών ( ) Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (475) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (2.278) (4.018) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Έξοδα προσωπικού 10 (82.743) (85.211) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 22,23 (5.224) (4.798) ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (46.640) (37.282) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 17 ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (4.316) (Ζηµία)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 13 (28.742) (72.266) Ζηµία για το έτος ( ) (30.064) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) 14 (11,4) (6,8) Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 14 (9,8) 9,5 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµ. Ζηµία για το έτος ( ) (30.064) Λοιπά συνολικά έσοδα Λοιπά συνολικά έσοδα που πρόκειται να επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε µετέπειτα περιόδους Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Έλλειµµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων -- (5.064) Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 12 (98) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία ( ) (19.789) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιουσιακά στοιχεία Σηµ. Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες Χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε χρεόγραφα Επενδύσεις σε µετοχές Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Οφειλές από θυγατρικές εταιρείες Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Οφειλές σε θυγατρικές εταιρείες Φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αποθεµατικό Μείωσης Αποθεµατικό από έκδοση Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό Μετοχικού µετοχών υπέρ Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης κεφάλαιο κεφαλαίου το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία Ζηµία έτους ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (271) -- Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (4.861) Μείωση Ονοµαστικής αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ. Σηµείωση 31) ( ) Έκδοση µετοχών (βλ. Σηµείωση 31) εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αποθεµατικό από έκδοση Αποθεµατικό Αποθεµατικά Μετοχικό µετοχών υπέρ Αποθεµατικό συναλλαγµατικών επανεκτίµησης κεφάλαιο το άρτιο προσόδου διαφορών (Σηµ. 32) Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος µετά τη φορολογία Ζηµία έτους (30.064) (30.064) Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (54) -- Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών -- (1.877) (1.877) Έκδοση µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (76.337) Έκδοση µετοχών από µετατροπή δανειακού κεφαλαίου Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος (1.113) (1.113) 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 12

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ροή µετρητών από εργασίες Σηµ Ζηµία ς για το έτος ( ) (30.064) Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 22, Ζηµία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 27 (506) Ζηµία από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αποµείωση στην αξία ακινήτων Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές (21.039) (36.309) Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν Ταµειακές ροές από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (6.131) Ειδικός φόρος προηγούµενου έτους Φορολογία 12 (18.025) Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Μείωση)/αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Αύξηση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες (4.004) (42.161) Μείωση καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες (4.095) (27.618) Μείωση/(αύξηση) οφειλών από θυγατρικές εταιρείες (4.468) Μείωση οφειλών σε θυγατρικές εταιρείες (702) (8.711) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (6.676) (5.401) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ιάθεση δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν, εξαιρουµένων των µετρητών που διατέθηκαν (90.542) -- Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές Καθαρές πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (2.666) (43.421) Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.156) (548) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 53 1 Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου (4.861) (1.877) Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου 1 -- Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (12.440) (16.562) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 13

15 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Ελληνική ηµόσια Εταιρεία Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεµεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ ,1394 Λευκωσία. Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου είναι η παροχή ευρέους φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχων και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόστηκαν µε συνοχή από τις εταιρείες του Οµίλου Βάση ετοιµασίας (α) Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον της Κύπρου και την κεφαλαιάκη αναδόµηση της ς όπως αναφέρονται στις Σηµείωσεις 42, 43 και 44 των οικονοµικών καταστάσεων, η ιοίκηση και η ιεύθυνση του Οµίλου θεωρούν ότι η και ο έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τις εργασίες τους ως δρώσα οικονοµική µονάδα. (β) ήλωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Νόµους και Κανονισµούς και του Περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου. (γ) Βάση επιµέτρησης Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακόλουθα τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα ακίνητα αποτιµώνται στην τιµή επανεκτίµησης. (δ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας της ς που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Οµίλου. 14

16 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 2.2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και διερµηνειών Κατά το τρέχον έτος, ο υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) που σχετίζονται µε τις εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Πρότυπα και διερµηνείες που δεν είναι ακόµη σε ισχύ Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες χρήσεις/περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η εφαρµογή αυτών των προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δε θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε εξαίρεση το ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» για το οποίο στο παρόν στάδιο, ο αξιολογεί την επίδρασή του στις οικονοµικές του καταστάσεις. Ο δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ηµεροµηνία ισχύος τους. (i) Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις για Συµµετοχές σε Άλλες Οντότητες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Μεταβατικές οδηγίες για ΠΧΑ 10, 11 και 12 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Επενδυτικές Οντότητες - Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, 12 και ΛΠ 27 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 28 (Τροποποίηση): «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 32 (Τροποποίηση): «Συµψηφισµός των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 36 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµων ποσών για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). ΛΠ 39 (Τροποποιήσεις) «Ανανέωση οφειλής επί παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). (ii) Πρότυπα και διερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Γνωστοποιήσεις κατά τη µετάβαση στο ΠΧΑ 9 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2015). ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2015). 15

17 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) ΠΧΑ 14 «Αναβαλλόµενοι κανονιστικοί λογαριασµοί» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2016). ΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζοµένους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014). Βελτιώσεις στα ΠΧΑ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2014). Βελτιώσεις στα ΠΧΑ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2014). Ε ΠΧΑ 21 «Τραπεζικές εισφορές» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014) Βάση ενοποίησης Θυγατρικές είναι οι οικονοµικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τον Όµιλο. Έλεγχος υπάρχει όταν ο έχει το δικαίωµα κατεύθυνσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών µίας οικονοµικής οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου αγοράς (acquisition method). Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται εκτός Οµίλου. Όποια λογιστική υπεραξία προκύψει ελέγχεται ετησίως για τυχόν αποµείωση. Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες επί των οποίων ο έχει σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών τους. Θεωρείται ότι υπάρχει σηµαντική επιρροή όταν ο κατέχει µεταξύ 20 και 50 τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου µίας εταιρείας. Οι συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Οµίλου καθώς και έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου εξαλείφονται κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το συµφέρον µειοψηφίας αφορά το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων µίας θυγατρικής, που αποδίδεται στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στον Όµιλο. Τα κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν στο συµφέρον µειοψηφίας γνωστοποιούνται στην όψη της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ως επιµερισµός του κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου. Το συµφέρον µειοψηφίας παρουσιάζεται στην όψη της κατάστασης οικονοµικής θέσης, εντός της καθαρής θέσης, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της ς σε τιµή κόστους µείον προβλέψεις για αποµείωση, όπου αυτό ισχύει Ξένα νοµίσµατα (α) Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στα αντίστοιχα νοµίσµατα λειτουργίας των οντοτήτων του Οµίλου µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Τα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιµετρώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, εκτός από τις διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που καθορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης σε µία αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 16

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10

EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10 EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 / 37 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Πεπραγµένων 3 Έκθεση Ορκωτών 6 Κατάσταση αποτελεσµάτων 7 Ισολογισµός 8 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9 Κατάσταση ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα