ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ποςδάζηπια: ΦΟΤΝΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ

2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηά κία ζρεηηθά λέα κέζνδν εθπαίδεπζεο, πνπ εμαπιψλεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ιφγσ ηεο επειημίαο ηεο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ λα παξέρεη, φζν ην δπλαηφλ, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Σα βαζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έρνπλ σζήζεη πνιιέο ρψξεο είηε ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο κεζφδνπ είηε ζην ζρεδηαζκφ ηεο πηνζέηεζήο ηεο ζηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο ε επηκφξθσζε απηή παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε πνηθίιεο απαηήζεηο. Οη εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ έρνπλ δηεπθνιχλεη ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε θαη εμ Απνζηάζεσο Μάζεζε, πξνζζέηνληαο κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ ξηδηθά απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη, κέζσ ηνπ δηθηχνπ χδεπμηο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Τπάξρεη πξφβιεςε θαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο πιαηθφξκαο New Epoch, πνπ ζα θαιχπηεη ηα θελά ζηα εξγαζηαθά πξνθίι πξνζθέξνληαο εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Πξνθχπηεη, σζηφζν, ε αλάγθε δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηζαγσγήο πξνζαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ εθπαηδεπφκελσλ. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεοκεζφδνπο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Οη ζηφρνη ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζίαζε κνληέισλ Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηεο ρψξεο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ζηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηε κειέηε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλάπηπμε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ θαη ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 2

3 Λέξειρ- κλειδιά Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Ζιεθηξνληθή Μαζεζηαθή Κνηλφηεηα, δεκφζηα ππεξεζία, δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο, ειεθηξνληθή κάζεζε, πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, καζεζηαθφ ζηπι, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πξνθίι ρξήζηε, ζρέδην δξάζεο ABSTRACT Open and Distance Education is a relatively new training method, which is rapidly expanding, due to its flexibility, its adaptability and its constant efforts to provide personalized, if possible, learning. These basic characteristics are the reasons why many countries have adapted, or are about to do so, this method in the training programs for public servants, as this kind of education is special and has to respond to a number of demands. The evolution of ICT has facilitated Open Education and Distance Learning, because it has added means of communication and teaching methods, which differentiate it from traditional education totally. Greek Public Administration has programmed, through Syzefxis net, the modernization of public servants training programs. There is also a plan to introduce a new platform New Epoch, which will cover any gaps in the working profiles by offering personalized training programs. However, the need for educational design of these programs and the introduction of tailored programs arises, so that they will be formed according to learners learning styles. The purpose of this paper is to discribe the new abilities methods of Open and Distance education of public servants, which are based on ΗCT and new pedagogical theories. Therefore, models of Open and Distance education, that foreign countries have adapted in the training programs for public servants, are presented thoroughly, along with the depiction of Open education s basic elements. Furthermore, we propose new models and an Action Plan, which incorporates these models in Public Administration. Key-words Open and Distance education, Virtual Learning Environment, public service, e- learning, educational design, adult education, learning style, learning style- based adaptation, user profile, action plan, 3

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 6 2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ.7 3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΙΣΑΛΙΑ Οδεγίεο γηα Πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ Οξγαλσζηαθέο επηδξάζεηο εκεξηλή Δθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ηόρνη ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Οκάδεο-ζηόρνη πνπ ζα επσθειεζνύλ άκεζα θαη έκκεζα από ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Γπλαηόηεηα δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ πληνληζκόο θαη αμηνιόγεζε H πξαγκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε Βνπιγαξία ΟΤΚΡΑΝΙΑ Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο, Virtual Learning Environment Web Class KhPI ηξαηεγηθή ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο Βησζηκόηεηα ηεο DL εθπαίδεπζεο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΑΝΑΓΑ Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο Πξνκεζεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξντόλησλ 31 4

5 4.4.3 Οδεγόο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα αξράξηνπο ΤΝΟΨΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γνκηθά ηνηρεία ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο Η πκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο Αλνηθηή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Πξνηεηλόκελνπ πζηήκαηνο Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ θάζε ππνζπζηήκαηνο Υξήζε ηεξενηύπσλ θαη Μνληεινπνίεζε Υξεζηώλ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Πξνηεηλόκελν Μνληέιν Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ Παξνρή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ Γηδαθηηθό Μνληέιν γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Μνληέιν Πξνζαξκνδόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο ρεδηαζκόο Δμαηνκηθεπκέλσλ Πεξηβαιιόλησλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Αξρηηεθηνληθή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πνιπκέζσλ ΠΡΟ ΔΝΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΔΓΗΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ Γ.Γ ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..78 5

6 ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρνπλ σο αθεηεξία ηελ επηκφξθσζε ή επαλεθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ζ επηκφξθσζε απηή, σζηφζν, ιακβάλεη ρψξα ζε κία πεξίνδν πνπ ζπληεινχληαη ηεξάζηηεο αιιαγέο φρη κφλν ζηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ νπζία ηεο, αθνχ ηψξα, απφ ηε κία, ηίζεηαη σο ζηφρνο ε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη, απφ ηελ άιιε, ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλα θελά γλψζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο αλάγθεο. Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σα λέα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ σο κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη, γεληθά, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ζπζηεκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηξεηο παξάγνληεο: ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζηνρεχζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε αθνξά ελειίθνπο, κε μερσξηζηά καζεζηαθά ζηπι, θαζψο θαη νη λένη ηξφπνη κάζεζεο πνπ πξνέθπςαλ σο απφηνθν ηεο εμέιημεο ησλ ΣΠΔ. Οη ΣΠΔ έρνπλ επεξεάζεη, ζε κηθξφ ζρεηηθά βαζκφ, ηα ειιεληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, γεληθά, θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, εηδηθφηεξα. Ωζηφζν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζην κέιινλ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή θαη ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα Αλνηθηά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο απνηεινχλ κία ιχζε πνπ, εάλ αμηνπνηεζεί, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεοκεζφδνπο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. 6

7 Οη ζηφρνη ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζίαζε κνληέισλ Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηεο ρψξεο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ζηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηε κειέηε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλάπηπμε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ θαη ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ Ζ διά βίος μάθηζη είλαη εθείλε ε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα εθηείλεηαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο ηελ πεξίνδν κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη φιν ην θάζκα ησλ επίζεκσλ/ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο. Δμάιινπ, σο δηά βίνπ κάζεζε πξέπεη λα λνεζεί θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο πνπ αλαιακβάλεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ/ δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ, ζε κηα πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ζε θνηλσληθή ή/ θαη ζπλδεφκελε κε ηελ απαζρφιεζε πξννπηηθή (ζχκθσλα κε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε (e-europe, 2005). Ζ Ανοικηή εκπαίδεςζη πξνυπνζέηεη ην καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη ην δαζθαινθεληξηθφ (Delling, 1994) ( Keegan, 2001). Δίλαη εθείλν ην ζχζηεκα κάζεζεο, πνπ θαζηζηά ηε κάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πην επέιηθηε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζεηξέο καζεκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σνχην δε ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο ζε κηα θαηάκεζηε αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Race, 2001b). ηελ πξάμε, ε Αλνηθηή εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν κε ηελ άκεζε, πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία φζν θαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο (Κeegan, 2001). Ο φξνο αλνηθηφο εθιακβάλεηαη σο κέξηκλα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα έρνπλ θάπνηνλ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ κάζεζεο. Δπίζεο, ζπρλά ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θάπνηνλ έιεγρν θαη ηνπ ηη καζαίλνπλ θαη ηνπ πψο ή εάλ ζα αμηνινγεζεί ε εθπαίδεπζή ηνπο (Race, 2001a). Ο φξνο αλνηθηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο ζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Πνιιά πξνγξάκκαηα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο (αλ θαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 7

8 εθπαηδεπφκελνη, πξνηνχ αξρίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, ηη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ) (Race, 2001b). Ωο εξ Αποζηάζεωρ μάθηζη νξίδεηαη ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απφζηαζε απφ ην θνξέα παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Race 2001a). Δίλαη ε κνξθή κάζεζεο, ε νπνία δε γίλεηαη θάησ απφ ηε ζπλερή θαη άκεζε επνπηεία εθπαηδεπηψλ αιιά επσθειείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ νξγαληζκνχ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε κάζεζε (Race, 2001b), έρεη ζπρλά καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη γη απηφ ζπγρέεηαη κε ηελ Αλνηθηή εθπαίδεπζε. Ζ βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ε Αλνηθηή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, φπνπ ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή θαη απηφο θαιείηαη λα επηιέμεη θαη λα θαζνξίζεη ην ξπζκφ θαη ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο, ελψ ν φξνο εμ απνζηάζεσο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Απνζηνιάθεο et.al., 2006). Ωο πξνηηκφηεξνο πξνηείλεηαη ν φξνο Ανοικηή μάθηζη και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη, φπνπ ε αλνηθηή κάζεζε δίλεη έκθαζε ζηελ αληίιεςε, ζηάζε θαη ζεψξεζε ηεο παηδείαο σο «αλνηθηήο», ζπλερνχο θαη πξνζβάζηκεο δηαδηθαζίαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ θάζε πνιίηε, ελψ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία επέιηθηεο θαη αιιειεπηδξαζηηθήο πνιπκνξθηθήο κάζεζεο (Ληνλαξάθεο, Α. 2001). Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξηζκνχ ηνπ φξνπ εκπαίδεςζη ενηλίκων, πξνηείλεηαη ε αλάιπζε ησλ ελλνηψλ «εθπαίδεπζε» θαη «ελήιηθνο». Ωο εθπαίδεπζε λνείηαη ε ζρεδηαζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε κάζεζε, πνπ έρεη ζαθή ζηφρν θαη απνβιέπεη ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Ωο ελήιηθνο λνείηαη ην άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθή σξηκφηεηα, ππεπζπλφηεηα, απηνθαζνξηζκφ, εθνχζηα ζπκπεξηθνξά. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο ζα πξέπεη λα απνηειεί δξαζηεξηφηεηα πνπ πάληνηε πηνζεηεί κεζφδνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ απηνδπλακία ηνπο (Κφθθνο, Α., 1999). Ζ ζςνεπγαηική μάθηζη είλαη ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε κηθξέο νκάδεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο αιιά θαη ηεο κάζεζεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο (Johnson, Johnson & Holebuc, 1990). Δίλαη ε ελεξγφο εθκάζεζε ζε κηθξέο νκάδεο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή / δεκηνπξγία ηεο γλψζεο κε ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηαλνκή θαη ηελ αληαιιαγή. 8

9 Οη ηλεκηπονικέρ κοινόηηηερ νκνηάδνπλ κε ηηο παξαδνζηαθέο. H βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη φηη αίξνληαη νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί. Με ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζρεκαηίδνληαη on-line θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη κέινο νπνηνζδήπνηε, φπνπ θη αλ βξίζθεηαη, αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν κέζσ θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Πξφθεηηαη γηα ζπλεχξεζε θνηλσληθήο θχζεσο πνπ ζπληειείηαη ζην δηαδίθηπν φηαλ ππάξρνπλ αξθεηά άηνκα δηαζέζηκα θαη πξφζπκα λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δίθηπα ζηνλ θπβεξλνρψξν (Rheingold,1993). Ζ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζε κηα ειεθηξνληθή θνηλφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζε κηα παξαδνζηαθή, ζπκβαηηθή θνηλφηεηα. Ο θνηλφο ρψξνο φπνπ «ζπλαληηνχληαη» θαη επηθνηλσλνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο είλαη εηθνληθφο. ηα πιαίζηά ηνπ ε επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη είηε ζχγρξνλε, δειαδή λα ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε αζχγρξνλε, δειαδή κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Μηα ηλεκηπονική κοινόηηηα κπνξεί λα έρεη δηάθνξνπο ζηφρνπο: θνηλσληθνχο, εξεπλεηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή θαη ςπραγσγηθνχο. Όηαλ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε κάζεζε ηφηε κηιάκε γηα κηα μαθηζιακή ηλεκηπονική κοινόηηηα (Kowch & Schwier, 1997). απηφλ ηνλ ηχπν ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζε έλα καζεζηαθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ, αληιψληαο θαη παξάγνληαο γλψζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηάδξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Οη εκπαιδεςηικέρ ονηόηηηερ (learning objects) ζπληζηνχλ έλα ζχλζεην, θαηά θαλφλα, καζεζηαθφ πιηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηθξέο θαιά πξνζδηνξηζκέλεο θαη, θαηά ην δπλαηφλ, απηφλνκεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Οη νληφηεηεο απηέο, ςεθηαθέο ή κε, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (ΗΔΔΔ, 2002) πξνζνκνηψλνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (αληηθείκελα ή έλλνηεο), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πεξηβάιινληα αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη είλαη δεκνζηεχζηκεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ αθνξά ελφηεηεο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Downes, 2001). Γηα ηε ζχλζεζε ελφο Μνληέινπ πγγξαθήο Μαζεζηαθψλ Οληνηήησλ (Learning Object Authoring Model) αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: ζπγθεληξψλνληαη νη κηθξέο, αλεμάξηεηεο καζεζηαθέο νληφηεηεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηνπο κε ρξήζε επηζπλαπηφκελσλ κεηα-δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαη ζε βάζε 9

10 δεδνκέλσλ, έηνηκεο πξνο ελζσκάησζε ζε καζεζηαθά δνκνζηνηρεία (learning modules) θαηά ην δνθνχλ (Παληάλν Ρφθνπ, 2005) (ρήκα 1). ΔΗΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Παπαδοζιακή ςμβαηική Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Ζλεκηπονική οffline online (ζύγσπονα, αζύγσπονα) Computer-based training Web- based training Ζλεκηπονικέρ Μαθηζιακέρ Κοινόηηηερ Αλληλεπιδπαζηική TV ρήκα 1. Δίδε Δθπαίδεπζεο 3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζ παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, παξ φηη ζεκείσζε ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλάγεηαη ζηα 1870, ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Γελ απνηειεί ζχκπησζε ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε δη αιιεινγξαθίαο θαη ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο μεθηλνχλ ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, θαζψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρσξίο έλα ζρεηηθά γξήγνξν θαη ζπλεπέο ηαρπδξνκηθφ δίθηπν θαη έλα δίθηπν κεηαθνξψλ. Απφ ην 1870 σο ην 1970, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ήηαλ ηδησηηθά θαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα απηή ηε κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ ζπνπδέο δη αιιεινγξαθίαο, θαη νίθνλ ζπνπδέο ή εμσηεξηθέο ζπνπδέο. Ζ γεληά ηνπ 70 ππήξμε κάξηπξαο ηεο αλάπηπμεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, αλάπηπμεο ε νπνία ζεκεηψζεθε παξάιιεια κε ηελ εληππσζηαθή εμέιημε ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Οη φξνη αλνηθηή εθπαίδεπζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκνη. Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα κεηνλνκάζεη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην Ραδηνηειενπηηθφ Παλεπηζηήκην (University of the Air) ζε 10

11 Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην έδσζε δεκνηηθφηεηα ζηνλ φξν αλνηθηφ. Ωζηφζν ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν παλεπηζηήκηα παξνρήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Keegan, 2000). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε θνξπθψζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε απνηέιεζκα ν φξνο λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Kember, 1995) (Keegan, 2000). Παξά ηελ πνιεκηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαηά ησλ ζπνπδψλ απηψλ, είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ζηνλ θφζκν παξέρνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα εηζάγνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζεσξψληαο ηνλ ξφιν ηεο ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο απηφλ ηεο ζπκβαηηθήο. Ζ εκπέδσζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο επήιζε πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, νπφηε θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ παξάιιεια έρεη απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζε ηνκείο φπνπ ηα παξαδνζηαθά ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε. ηα ρξφληα απφ ην 1996 σο ην 2000, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, ελζσκαηψλνληαο ηηο θαηλνηνκίεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο κεζφδνπο ηεο. Πξάγκαηη, απνηειεί πηα έλα θαηλνχξην θαη ηαρχηαηα εμειηζζφκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ράξε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ. ηηο εθαξκνγέο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε παγθφζκηα θηλεηή ηειεθσλία, ε εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο κέζσ δνξπθφξνπ, ην ακθίδξνκν βίληεν, ε ηειεδηάζθεςε κε δπλαηφηεηα εηθφλαο θαη ηα πνιπκέζα, ε δπλαηφηεηα videoconferencing, ην ISDN, ην δηαδίθηπν. Οη αιιειεπηδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κέζσλ απηψλ είλαη ηεξάζηηεο θαη κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, πξννξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα εθείλνπο πνπ ζα επηιέμνπλ λα ζπνπδάζνπλ εμ απνζηάζεσο (Keegan, 2000). Αλ θαη ε ηζηνξία ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ είλαη κεγάιε, απφ άπνςε ρξφλνπ, ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη γηα απηφ ην είδνο εθπαίδεπζεο ηεο δίλεη ην έλαπζκα γηα ζπλερή βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. 11

12 4. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Ο Γεκφζηνο Σνκέαο θξίλεηαη, παγθνζκίσο, απφ ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ επηηπρεκέλε θαη πξνσζεκέλε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, επνκέλσο, έρεη αλαδεηρζεί ζε κία πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φισλ ησλ θξαηψλ. Γεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), φπνπ ε γλψζε γξήγνξα μεπεξληέηαη, ην θφζηνο, ε ζπρλφηεηα θαη ν ρξφλνο παξνρήο ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θξίλνληαη πιένλ αλεπαξθείο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί. Σν γεγνλφο απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιιά θξάηε, πνπ είηε έρνπλ πηνζεηήζεη είηε ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα αλνηθηήο ή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ αλαδηνξγάλσζεο θαη θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε πξσηνπνξία πνπ δηαθξίλεη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ νξηζκέλσλ θξαηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 4.1 ΙΣΑΛΙΑ ηελ Ηηαιία, ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πξνψζεζε εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, είλαη ην Italian National Centre for the Information Systems in the Public Sector (CNIPA). 12

13 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηψλ (Department of Innovation and Technologies, 2006) ήηαλ λα παξέρεηαη ην έλα ηξίην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ειεθηξνληθά κέζα κέρξη ην Ωζηφζν, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα θπβεξλεηηθά γξαθεία έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθνχο ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ψζηε λα απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο ή λα ηηο αλαλεψλνπλ κε online κεζφδνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθήλνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή εξγαζίαο, ζηελ Ηηαιία ηνλίδεηαη ην πςειφ θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο πνπ απαηηεί ε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο κε ειεθηξνληθά κέζα. πλεπψο, απφ ηηο αξρηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε εθηίκεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη. Έρεη επηζεκαλζεί ε αλάγθε αλάπηπμεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεκφζηα γξαθεία θαη δεκηνπξγίαο πιηθνχ θαη κέζσλ πνπ λα κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηψλ, ην CNIPA εμέδσζε δχν ζεκαληηθά θείκελα πξνζθέξνληαο νδεγίεο ζηα γξαθεία πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Σν πξψην θείκελν, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν Οδεγίεο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν δεχηεξν θείκελν είλαη έλα Δγρεηξίδην γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξαθηηθφ έξγν πνπ παξέρεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο δείθηεο γηα λα πξνβνχλ ζηηο ζσζηέο ηερλνινγηθέο επηινγέο, δηαιέγνληαο καζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, πνπ είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη πνπ θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ ην δεκφζην θαηαξηίδεη κία κειέηε ή ιακβάλεη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο ή online εθπαίδεπζεο Οδεγίεο γηα Πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα To Italian National Centre for the Information Systems in the Public Sector (CNIPA, 2003) εμέδσζε νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ 13

14 ππαιιήισλ. Πεπνίζεζε ηνπ Κέληξνπ είλαη φηη νη κεζνδνινγίεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ελαιιαθηηθέο ησλ ζπκβαηηθψλ κέζνδνη αιιά λα ζεσξνχληαη σο κία λέα δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε κία πην παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Σν θεηκέλν, πνπ εθδφζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κεζνδνινγία θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, απνβιέπεη ζηελ απφδνζε έκθαζεο ζηα ηερλνινγηθά θαη ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο, ιακβάλνπλ ρψξα καδί κε ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ, πνπ ζπρλά ζπλεπάγνληαη νξηζκφ λέσλ ζηφρσλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνθίι. Απηνί νη λένη ζηφρνη θαη νη ζπλδεφκελεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, ηνλίδεηαη ζην θείκελν, πξέπεη λα πξνυπνζέηνπλ πιήξε θαηαλφεζε ησλ αθφινπζσλ πιεπξψλ: απνζηνιή, ιεηηνπξγία ηεο δνκήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζέζε εξγαζίαο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απαηηεί ηελ επηκφξθσζε κε βάζε έλα επαγγεικαηηθφ πξνθίι, κέζα ζηα πιαίζηα κίαο ή πνιιψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επηηάζζεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο. Ο ελεξγφο ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν, αλάκεζα ζηα άιια, ζπλεπάγεηαη αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη ηνπ παξάγνληα θφζηνο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πξέπεη λα αζθήζεη έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ δηαθξηηνί θαη ππεχζπλνη ξφινη γηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Πην αλαιπηηθά, ζην ζηάδην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε απαηηεί κία ηθαλνπνηεηηθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ιεπηνκεξή έιεγρν θαη ζπληνληζκφ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλ νη ζηφρνη έρνπλ πινπνηεζεί. ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κίαο ζέζεο δηαρεηξηζηή κέζα ζηε Γεκφζηα 14

15 Γηνίθεζε, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο, εγγχεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ, δηάδξαζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ παξφρσλ (δηδαζθφλησλ, ηερλνινγηθή νκάδα θ.ιπ.) Οξγαλσζηαθέο επηδξάζεηο Σν θείκελν ηνλίδεη φηη ηα επηκνξθσηηθά ζρέδηα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ κέζα ζην ίδην ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. ην Γεκφζην Σνκέα είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν ηέηνηα πξνγξάκκαηα λα μεθηλνχλ θαη λα δηεπζχλνληαη απφ ηνλ ηνκέα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ηψξα ππάξρεη ε ηάζε λα παξέρεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δνκή δηαρεηξηζηηθή, ηερληθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα απηή πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, εθηηκψληαο ηφζν ην επίπεδν ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ επηηχρεη νη εθπαηδεπφκελνη φζν θαη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ. ε έλα ηέηνην νξγαλσηηθφ ζελάξην, είλαη γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία δηακνηξαδφκελεο γλψζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πνηθίιεο δεμηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο απαηηνχλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο αθφινπζεο δνκήο: ελδηαθεξφκελσλ Γξαθείσλ, εθπαηδεπηηθνχ γξαθείνπ ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηα λέα πξνβιήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κεζνδνινγίεο θαη ηνπ γξαθείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηα γξαθεία πνπ αζρνινχληαη κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαξθήο ζπλεξγαζία κε ηηο δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Όπνηεο θη αλ είλαη νη δπλαηφηεηεο επέιηθηεο επηκφξθσζεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή κάζεζε, ε ίδηα απαηηεί αλαδηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηεμάγεηαη έηζη ψζηε λα βξεζνχλ νη απαξαίηεηεο ψξεο θάζε εβδνκάδα, πνπ ζα αθηεξσζνχλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ηα θαηάιιεια εξγαζηήξηα ή έλα ηδηαίηεξν κέξνο ζην ρψξν εξγαζίαο, 15

16 ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηε δηεμαγσγή ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με δεδνκέλε ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πνιινί ππάιιεινη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή κάζεζε. Πέξα απ απηά, είλαη απαξαίηεην λα εμαθξηβσζεί αλ ε ηερλνινγηθή ππνδνκή (ππνινγηζηέο, δίθηπα θ.α.), πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ θπζηνινγηθφ θφξην εξγαζίαο, κπνξεί λα αλαιάβεη θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε ηερλνινγία παίδεη έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, γηαηί εάλ απνδεηρζεί αλεπαξθήο, αθφκα θαη έλα δηδαθηηθά πνιχ θαιφ πξφγξακκα είλαη θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία εκεξηλή Δθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηελ Ηηαιία, πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην CNIPA, ην Μεζνγεηαθφ Γίθηπν Παλεπηζηεκίσλ έρεη νξγαλψζεη έλα Τπν-πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή επαλεθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζε ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Garito M., 2005 ). Σα πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκία ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε εμ απνζηάζεσο θαη ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Ηηαιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Βνπιγαξία, ην πξφγξακκα Μinerva ( ), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα Socrates, δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ΣΠΔ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε 16

17 ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα δηαδνζνχλ νη εκπεηξίεο ησλ εηδηθψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Δ.Δ. θαη λα ελζσκαησζνχλ νη θαιέο πξαθηηθέο θαη νη αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχληνκν, πξνζβάζηκν θαη δηαπλεφκελν απφ ηελ πειαηνθεληξηθή ζεψξεζε εξγαιείν, πνπ λα θαιχπηεη ηα ζηάδηα ηεο έλζεζεο ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ, ζηελ θνπιηνχξα θαη δηνίθεζε ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηλζηηηνχησλ (Stone et al.) Μέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο (ΗΓΓΔΟ) εμέδσζε κία πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε Σν Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο (ΗΓΓΔΟ) ηεο Βνπιγαξίαο, πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 2000, θαζφξηζε σο ζηξαηεγηθή ηνπ ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Institute of Public Administration and European Integration, Bulgaria). Σα πξνγξάκκαηα, πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο, επηδηψθνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, εθαξκφδνληαο θαηά βάζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. ρεδηάζηεθε, σζηφζν, θαη ε παξνρή αξρηθά κηθξνχ αξηζκνχ καζεκάησλ κε ην κνληέιν ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Δπεηδή φκσο αλακελφηαλ ηαρχηαηε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, θαη δεδνκέλνπ ηνπ αδηεμφδνπ πνπ αληηκεηψπηδε ην ππάξρνλ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αλαθνξηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαγθψλ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, ην Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έθαλε κηα πξφηαζε (pre-proposal) γηα πηινηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ην νπνίν ζα αγγίδεη πνηθίιεο πιεπξέο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζην δεκφζην ηνκέα. ε αληίζεζε κε ην ηξέρνλ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα γηα αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη εμσηεξηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. ηελ πξάμε, ε θηινζνθία απηή ζεκαίλεη φηη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη, ζα δηαηεξήζεη θαη ζα ελεκεξψλεη ηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζα πξνσζεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε απηφκαηα λα εγγξάθνληαη σο εθπαηδεπφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 17

18 εθπαίδεπζεο βαζηζκέλα ζηε ζέζε εξγαζίαο, ηνλ ηφπν, ηηο ηθαλφηεηεο, ην ηκήκα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηόρνη ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα έρεη ζέζεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: o ηφρνο 1 νο : Έιεγρνο ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηνπ κνληέινπ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Έλαο επηκέξνπο ζηφρνο εδψ είλαη ν έιεγρνο, ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο καζεζηαθήο πιαηθφξκαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα γεληθεχζεηο. o ηφρνο 2 νο : ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. o ηφρνο 3 νο : Αλάπηπμε, κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, ηεο ηερληθήο θαη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο γηα εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο κέζα ζηα νξγαλσζηαθά ζπκθξαδφκελα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. o ηφρνο 4 νο : Πηινηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δχν εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ. o ηφρνο 5 νο : Γεκηνπξγία ελφο δηαζπλνξηαθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ελφο κνληέινπ Δμ Απνζηάζεσο Μάζεζεο. Σα αλακελφκελα θχξηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: - Έλα λέν κνληέιν νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα ζηα επξσπατθά πιαίζηα. - Απμεκέλε εγξήγνξζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα απφθηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζε πεδία φπσο ε Δπξσπατθή νινθιήξσζε, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε ςεθηαθή ππνγξαθή θ.ιπ. - Ηθαλφηεηα ηνπ ΗΓΓΔΟ θαη ησλ ηλζηηηνχησλ, κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, γηα βειηίσζε, ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 18

19 - Δμ απνζηάζεσο καζήκαηα ζηεξηγκέλα ζην λέν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θαηάιιεια καζεζηαθά πιηθά (on-line θαζνδήγεζε, νδεγίεο θαη βνήζεηα κεηά απφ αίηεκα) Οκάδεο-ζηόρνη πνπ ζα επσθειεζνύλ άκεζα θαη έκκεζα από ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άκεζα σθειεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζα είλαη νη δηαρεηξηζηέο θαη νη δηεπζπληέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, νη δηδάζθνληεο θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ζηνπο νξγαληζκνχο ζηφρνπο. Σα ηλζηηηνχηα κε ηα νπνία ζα ζπλεξγαζηεί ην ΗΓΓΔΟ ζα ζπζζσξεχζνπλ ηερληθέο θαη αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα γηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα. Έκκεζα σθειεκέλνη ζα είλαη νη θεληξηθνί θαη νη ηνπηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζε εθπαίδεπζε θαη γλψζε. Ωο απνηέιεζκα, απηφ ζα νδεγήζεη ζε βειηησκέλεο θαη πην απνδνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο Καηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Έλα πξσηνπνξηαθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά θαη νξγαλσζηαθά ζπζηαηηθά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ζηξσκάησλ ζα πξνζθέξεη κία νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεί θαη ηηο αηνκηθέο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζα ζηα επξσπατθά πιαίζηα. Με βάζε απηήλ ηελ αλάιπζε, ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φζνη ζπλεξγάζηεθαλ ζ απηφ, ζα δηαρέεηαη κέζα απφ ην δίθηπν. Σν πξφγξακκα ζα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο Μinerva Γπλαηόηεηα δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ 19

20 Ζ βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζ απηφ. ηε Βνπιγαξία, ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ΗΓΓΔΟ γηα λα κεηαθέξεη ζηαδηαθά ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ην κνληέιν ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Σα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΗΓΓΔΟ θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ζα επεθηαζνχλ ζε λέα πεδία ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πληνληζκόο θαη αμηνιόγεζε Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμ απνζηάζεσο κνληέινπ εθπαίδεπζεο ζα κεηξεζεί κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο απφθηεζεο πξνζφλησλ. Δηδηθέο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη: - Δθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. - Αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - Οηθνλνκηθφ θφζηνο αλά εθπαηδεπφκελν, κάζεκα θ.ιπ. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα ζπλερνχο ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κία πεγή γηα αλαηξνθνδφηεζε αλάινγα κε ην απνηέιεζκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ππξνδνηεί ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο. Έλαο αλεμάξηεηνο εηδηθφο ζα νξηζηεί σο εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ηνπ επηπέδνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ H πξαγκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε Βνπιγαξία Σν Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ηεο Βνπιγαξίαο παξέρεη, εθηφο απφ ηε ζπκβαηηθή, θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί ηξεηο κήλεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηξηψλ ζεκηλαξίσλ. Δπηπιένλ, έρεη δηακνξθψζεη πξνγξάκκαηα δχν ή ηξηψλ εκεξψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο (ΗΓΓΔΟ, 2006) 4.3 ΟΤΚΡΑΝΙΑ ηε ρψξα απηή έγηλε αληηιεπηφ φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο 20

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα