ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ποςδάζηπια: ΦΟΤΝΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ

2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηά κία ζρεηηθά λέα κέζνδν εθπαίδεπζεο, πνπ εμαπιψλεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ιφγσ ηεο επειημίαο ηεο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ λα παξέρεη, φζν ην δπλαηφλ, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Σα βαζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έρνπλ σζήζεη πνιιέο ρψξεο είηε ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο κεζφδνπ είηε ζην ζρεδηαζκφ ηεο πηνζέηεζήο ηεο ζηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο ε επηκφξθσζε απηή παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε πνηθίιεο απαηήζεηο. Οη εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ έρνπλ δηεπθνιχλεη ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε θαη εμ Απνζηάζεσο Μάζεζε, πξνζζέηνληαο κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ ξηδηθά απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη, κέζσ ηνπ δηθηχνπ χδεπμηο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Τπάξρεη πξφβιεςε θαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο πιαηθφξκαο New Epoch, πνπ ζα θαιχπηεη ηα θελά ζηα εξγαζηαθά πξνθίι πξνζθέξνληαο εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Πξνθχπηεη, σζηφζν, ε αλάγθε δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηζαγσγήο πξνζαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ εθπαηδεπφκελσλ. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεοκεζφδνπο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Οη ζηφρνη ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζίαζε κνληέισλ Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηεο ρψξεο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ζηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηε κειέηε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλάπηπμε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ θαη ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 2

3 Λέξειρ- κλειδιά Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Ζιεθηξνληθή Μαζεζηαθή Κνηλφηεηα, δεκφζηα ππεξεζία, δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο, ειεθηξνληθή κάζεζε, πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, καζεζηαθφ ζηπι, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πξνθίι ρξήζηε, ζρέδην δξάζεο ABSTRACT Open and Distance Education is a relatively new training method, which is rapidly expanding, due to its flexibility, its adaptability and its constant efforts to provide personalized, if possible, learning. These basic characteristics are the reasons why many countries have adapted, or are about to do so, this method in the training programs for public servants, as this kind of education is special and has to respond to a number of demands. The evolution of ICT has facilitated Open Education and Distance Learning, because it has added means of communication and teaching methods, which differentiate it from traditional education totally. Greek Public Administration has programmed, through Syzefxis net, the modernization of public servants training programs. There is also a plan to introduce a new platform New Epoch, which will cover any gaps in the working profiles by offering personalized training programs. However, the need for educational design of these programs and the introduction of tailored programs arises, so that they will be formed according to learners learning styles. The purpose of this paper is to discribe the new abilities methods of Open and Distance education of public servants, which are based on ΗCT and new pedagogical theories. Therefore, models of Open and Distance education, that foreign countries have adapted in the training programs for public servants, are presented thoroughly, along with the depiction of Open education s basic elements. Furthermore, we propose new models and an Action Plan, which incorporates these models in Public Administration. Key-words Open and Distance education, Virtual Learning Environment, public service, e- learning, educational design, adult education, learning style, learning style- based adaptation, user profile, action plan, 3

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 6 2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ.7 3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΙΣΑΛΙΑ Οδεγίεο γηα Πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ Οξγαλσζηαθέο επηδξάζεηο εκεξηλή Δθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ηόρνη ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Οκάδεο-ζηόρνη πνπ ζα επσθειεζνύλ άκεζα θαη έκκεζα από ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Γπλαηόηεηα δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ πληνληζκόο θαη αμηνιόγεζε H πξαγκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε Βνπιγαξία ΟΤΚΡΑΝΙΑ Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο, Virtual Learning Environment Web Class KhPI ηξαηεγηθή ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο Βησζηκόηεηα ηεο DL εθπαίδεπζεο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΑΝΑΓΑ Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο Πξνκεζεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξντόλησλ 31 4

5 4.4.3 Οδεγόο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα αξράξηνπο ΤΝΟΨΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γνκηθά ηνηρεία ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο Η πκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο Αλνηθηή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Πξνηεηλόκελνπ πζηήκαηνο Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ θάζε ππνζπζηήκαηνο Υξήζε ηεξενηύπσλ θαη Μνληεινπνίεζε Υξεζηώλ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Πξνηεηλόκελν Μνληέιν Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ Παξνρή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ Γηδαθηηθό Μνληέιν γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Μνληέιν Πξνζαξκνδόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο ρεδηαζκόο Δμαηνκηθεπκέλσλ Πεξηβαιιόλησλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Αξρηηεθηνληθή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πνιπκέζσλ ΠΡΟ ΔΝΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΔΓΗΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ Γ.Γ ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..78 5

6 ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρνπλ σο αθεηεξία ηελ επηκφξθσζε ή επαλεθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ζ επηκφξθσζε απηή, σζηφζν, ιακβάλεη ρψξα ζε κία πεξίνδν πνπ ζπληεινχληαη ηεξάζηηεο αιιαγέο φρη κφλν ζηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ νπζία ηεο, αθνχ ηψξα, απφ ηε κία, ηίζεηαη σο ζηφρνο ε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη, απφ ηελ άιιε, ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλα θελά γλψζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο αλάγθεο. Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σα λέα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ σο κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη, γεληθά, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ζπζηεκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηξεηο παξάγνληεο: ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζηνρεχζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε αθνξά ελειίθνπο, κε μερσξηζηά καζεζηαθά ζηπι, θαζψο θαη νη λένη ηξφπνη κάζεζεο πνπ πξνέθπςαλ σο απφηνθν ηεο εμέιημεο ησλ ΣΠΔ. Οη ΣΠΔ έρνπλ επεξεάζεη, ζε κηθξφ ζρεηηθά βαζκφ, ηα ειιεληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, γεληθά, θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, εηδηθφηεξα. Ωζηφζν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζην κέιινλ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή θαη ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα Αλνηθηά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο απνηεινχλ κία ιχζε πνπ, εάλ αμηνπνηεζεί, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεοκεζφδνπο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. 6

7 Οη ζηφρνη ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζίαζε κνληέισλ Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηεο ρψξεο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ζηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηε κειέηε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλάπηπμε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ θαη ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ Ζ διά βίος μάθηζη είλαη εθείλε ε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα εθηείλεηαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο ηελ πεξίνδν κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη φιν ην θάζκα ησλ επίζεκσλ/ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο. Δμάιινπ, σο δηά βίνπ κάζεζε πξέπεη λα λνεζεί θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο πνπ αλαιακβάλεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ/ δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ, ζε κηα πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ζε θνηλσληθή ή/ θαη ζπλδεφκελε κε ηελ απαζρφιεζε πξννπηηθή (ζχκθσλα κε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε (e-europe, 2005). Ζ Ανοικηή εκπαίδεςζη πξνυπνζέηεη ην καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη ην δαζθαινθεληξηθφ (Delling, 1994) ( Keegan, 2001). Δίλαη εθείλν ην ζχζηεκα κάζεζεο, πνπ θαζηζηά ηε κάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πην επέιηθηε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζεηξέο καζεκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σνχην δε ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο ζε κηα θαηάκεζηε αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Race, 2001b). ηελ πξάμε, ε Αλνηθηή εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν κε ηελ άκεζε, πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία φζν θαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο (Κeegan, 2001). Ο φξνο αλνηθηφο εθιακβάλεηαη σο κέξηκλα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα έρνπλ θάπνηνλ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ κάζεζεο. Δπίζεο, ζπρλά ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θάπνηνλ έιεγρν θαη ηνπ ηη καζαίλνπλ θαη ηνπ πψο ή εάλ ζα αμηνινγεζεί ε εθπαίδεπζή ηνπο (Race, 2001a). Ο φξνο αλνηθηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο ζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Πνιιά πξνγξάκκαηα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο (αλ θαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 7

8 εθπαηδεπφκελνη, πξνηνχ αξρίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, ηη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ) (Race, 2001b). Ωο εξ Αποζηάζεωρ μάθηζη νξίδεηαη ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απφζηαζε απφ ην θνξέα παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Race 2001a). Δίλαη ε κνξθή κάζεζεο, ε νπνία δε γίλεηαη θάησ απφ ηε ζπλερή θαη άκεζε επνπηεία εθπαηδεπηψλ αιιά επσθειείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ νξγαληζκνχ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε κάζεζε (Race, 2001b), έρεη ζπρλά καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη γη απηφ ζπγρέεηαη κε ηελ Αλνηθηή εθπαίδεπζε. Ζ βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ε Αλνηθηή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, φπνπ ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή θαη απηφο θαιείηαη λα επηιέμεη θαη λα θαζνξίζεη ην ξπζκφ θαη ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο, ελψ ν φξνο εμ απνζηάζεσο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Απνζηνιάθεο et.al., 2006). Ωο πξνηηκφηεξνο πξνηείλεηαη ν φξνο Ανοικηή μάθηζη και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη, φπνπ ε αλνηθηή κάζεζε δίλεη έκθαζε ζηελ αληίιεςε, ζηάζε θαη ζεψξεζε ηεο παηδείαο σο «αλνηθηήο», ζπλερνχο θαη πξνζβάζηκεο δηαδηθαζίαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ θάζε πνιίηε, ελψ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία επέιηθηεο θαη αιιειεπηδξαζηηθήο πνιπκνξθηθήο κάζεζεο (Ληνλαξάθεο, Α. 2001). Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξηζκνχ ηνπ φξνπ εκπαίδεςζη ενηλίκων, πξνηείλεηαη ε αλάιπζε ησλ ελλνηψλ «εθπαίδεπζε» θαη «ελήιηθνο». Ωο εθπαίδεπζε λνείηαη ε ζρεδηαζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε κάζεζε, πνπ έρεη ζαθή ζηφρν θαη απνβιέπεη ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Ωο ελήιηθνο λνείηαη ην άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθή σξηκφηεηα, ππεπζπλφηεηα, απηνθαζνξηζκφ, εθνχζηα ζπκπεξηθνξά. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο ζα πξέπεη λα απνηειεί δξαζηεξηφηεηα πνπ πάληνηε πηνζεηεί κεζφδνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ απηνδπλακία ηνπο (Κφθθνο, Α., 1999). Ζ ζςνεπγαηική μάθηζη είλαη ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε κηθξέο νκάδεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο αιιά θαη ηεο κάζεζεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο (Johnson, Johnson & Holebuc, 1990). Δίλαη ε ελεξγφο εθκάζεζε ζε κηθξέο νκάδεο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή / δεκηνπξγία ηεο γλψζεο κε ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηαλνκή θαη ηελ αληαιιαγή. 8

9 Οη ηλεκηπονικέρ κοινόηηηερ νκνηάδνπλ κε ηηο παξαδνζηαθέο. H βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη φηη αίξνληαη νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί. Με ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζρεκαηίδνληαη on-line θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη κέινο νπνηνζδήπνηε, φπνπ θη αλ βξίζθεηαη, αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν κέζσ θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Πξφθεηηαη γηα ζπλεχξεζε θνηλσληθήο θχζεσο πνπ ζπληειείηαη ζην δηαδίθηπν φηαλ ππάξρνπλ αξθεηά άηνκα δηαζέζηκα θαη πξφζπκα λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δίθηπα ζηνλ θπβεξλνρψξν (Rheingold,1993). Ζ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζε κηα ειεθηξνληθή θνηλφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζε κηα παξαδνζηαθή, ζπκβαηηθή θνηλφηεηα. Ο θνηλφο ρψξνο φπνπ «ζπλαληηνχληαη» θαη επηθνηλσλνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο είλαη εηθνληθφο. ηα πιαίζηά ηνπ ε επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη είηε ζχγρξνλε, δειαδή λα ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε αζχγρξνλε, δειαδή κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Μηα ηλεκηπονική κοινόηηηα κπνξεί λα έρεη δηάθνξνπο ζηφρνπο: θνηλσληθνχο, εξεπλεηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή θαη ςπραγσγηθνχο. Όηαλ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε κάζεζε ηφηε κηιάκε γηα κηα μαθηζιακή ηλεκηπονική κοινόηηηα (Kowch & Schwier, 1997). απηφλ ηνλ ηχπν ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζε έλα καζεζηαθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ, αληιψληαο θαη παξάγνληαο γλψζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηάδξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Οη εκπαιδεςηικέρ ονηόηηηερ (learning objects) ζπληζηνχλ έλα ζχλζεην, θαηά θαλφλα, καζεζηαθφ πιηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηθξέο θαιά πξνζδηνξηζκέλεο θαη, θαηά ην δπλαηφλ, απηφλνκεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Οη νληφηεηεο απηέο, ςεθηαθέο ή κε, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (ΗΔΔΔ, 2002) πξνζνκνηψλνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (αληηθείκελα ή έλλνηεο), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πεξηβάιινληα αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη είλαη δεκνζηεχζηκεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ αθνξά ελφηεηεο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Downes, 2001). Γηα ηε ζχλζεζε ελφο Μνληέινπ πγγξαθήο Μαζεζηαθψλ Οληνηήησλ (Learning Object Authoring Model) αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: ζπγθεληξψλνληαη νη κηθξέο, αλεμάξηεηεο καζεζηαθέο νληφηεηεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηνπο κε ρξήζε επηζπλαπηφκελσλ κεηα-δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαη ζε βάζε 9

10 δεδνκέλσλ, έηνηκεο πξνο ελζσκάησζε ζε καζεζηαθά δνκνζηνηρεία (learning modules) θαηά ην δνθνχλ (Παληάλν Ρφθνπ, 2005) (ρήκα 1). ΔΗΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Παπαδοζιακή ςμβαηική Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Ζλεκηπονική οffline online (ζύγσπονα, αζύγσπονα) Computer-based training Web- based training Ζλεκηπονικέρ Μαθηζιακέρ Κοινόηηηερ Αλληλεπιδπαζηική TV ρήκα 1. Δίδε Δθπαίδεπζεο 3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζ παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, παξ φηη ζεκείσζε ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλάγεηαη ζηα 1870, ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Γελ απνηειεί ζχκπησζε ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε δη αιιεινγξαθίαο θαη ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο μεθηλνχλ ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, θαζψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρσξίο έλα ζρεηηθά γξήγνξν θαη ζπλεπέο ηαρπδξνκηθφ δίθηπν θαη έλα δίθηπν κεηαθνξψλ. Απφ ην 1870 σο ην 1970, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ήηαλ ηδησηηθά θαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα απηή ηε κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ ζπνπδέο δη αιιεινγξαθίαο, θαη νίθνλ ζπνπδέο ή εμσηεξηθέο ζπνπδέο. Ζ γεληά ηνπ 70 ππήξμε κάξηπξαο ηεο αλάπηπμεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, αλάπηπμεο ε νπνία ζεκεηψζεθε παξάιιεια κε ηελ εληππσζηαθή εμέιημε ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Οη φξνη αλνηθηή εθπαίδεπζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκνη. Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα κεηνλνκάζεη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην Ραδηνηειενπηηθφ Παλεπηζηήκην (University of the Air) ζε 10

11 Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην έδσζε δεκνηηθφηεηα ζηνλ φξν αλνηθηφ. Ωζηφζν ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν παλεπηζηήκηα παξνρήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Keegan, 2000). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε θνξπθψζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε απνηέιεζκα ν φξνο λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Kember, 1995) (Keegan, 2000). Παξά ηελ πνιεκηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαηά ησλ ζπνπδψλ απηψλ, είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ζηνλ θφζκν παξέρνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα εηζάγνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζεσξψληαο ηνλ ξφιν ηεο ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο απηφλ ηεο ζπκβαηηθήο. Ζ εκπέδσζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο επήιζε πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, νπφηε θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ παξάιιεια έρεη απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζε ηνκείο φπνπ ηα παξαδνζηαθά ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε. ηα ρξφληα απφ ην 1996 σο ην 2000, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, ελζσκαηψλνληαο ηηο θαηλνηνκίεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο κεζφδνπο ηεο. Πξάγκαηη, απνηειεί πηα έλα θαηλνχξην θαη ηαρχηαηα εμειηζζφκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ράξε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ. ηηο εθαξκνγέο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε παγθφζκηα θηλεηή ηειεθσλία, ε εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο κέζσ δνξπθφξνπ, ην ακθίδξνκν βίληεν, ε ηειεδηάζθεςε κε δπλαηφηεηα εηθφλαο θαη ηα πνιπκέζα, ε δπλαηφηεηα videoconferencing, ην ISDN, ην δηαδίθηπν. Οη αιιειεπηδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κέζσλ απηψλ είλαη ηεξάζηηεο θαη κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, πξννξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα εθείλνπο πνπ ζα επηιέμνπλ λα ζπνπδάζνπλ εμ απνζηάζεσο (Keegan, 2000). Αλ θαη ε ηζηνξία ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ είλαη κεγάιε, απφ άπνςε ρξφλνπ, ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη γηα απηφ ην είδνο εθπαίδεπζεο ηεο δίλεη ην έλαπζκα γηα ζπλερή βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. 11

12 4. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Ο Γεκφζηνο Σνκέαο θξίλεηαη, παγθνζκίσο, απφ ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ επηηπρεκέλε θαη πξνσζεκέλε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, επνκέλσο, έρεη αλαδεηρζεί ζε κία πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φισλ ησλ θξαηψλ. Γεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), φπνπ ε γλψζε γξήγνξα μεπεξληέηαη, ην θφζηνο, ε ζπρλφηεηα θαη ν ρξφλνο παξνρήο ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θξίλνληαη πιένλ αλεπαξθείο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί. Σν γεγνλφο απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιιά θξάηε, πνπ είηε έρνπλ πηνζεηήζεη είηε ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα αλνηθηήο ή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ αλαδηνξγάλσζεο θαη θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε πξσηνπνξία πνπ δηαθξίλεη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ νξηζκέλσλ θξαηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 4.1 ΙΣΑΛΙΑ ηελ Ηηαιία, ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πξνψζεζε εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, είλαη ην Italian National Centre for the Information Systems in the Public Sector (CNIPA). 12

13 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηψλ (Department of Innovation and Technologies, 2006) ήηαλ λα παξέρεηαη ην έλα ηξίην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ειεθηξνληθά κέζα κέρξη ην Ωζηφζν, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα θπβεξλεηηθά γξαθεία έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθνχο ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ψζηε λα απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο ή λα ηηο αλαλεψλνπλ κε online κεζφδνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθήλνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή εξγαζίαο, ζηελ Ηηαιία ηνλίδεηαη ην πςειφ θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο πνπ απαηηεί ε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο κε ειεθηξνληθά κέζα. πλεπψο, απφ ηηο αξρηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε εθηίκεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη. Έρεη επηζεκαλζεί ε αλάγθε αλάπηπμεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεκφζηα γξαθεία θαη δεκηνπξγίαο πιηθνχ θαη κέζσλ πνπ λα κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηψλ, ην CNIPA εμέδσζε δχν ζεκαληηθά θείκελα πξνζθέξνληαο νδεγίεο ζηα γξαθεία πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Σν πξψην θείκελν, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν Οδεγίεο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν δεχηεξν θείκελν είλαη έλα Δγρεηξίδην γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξαθηηθφ έξγν πνπ παξέρεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο δείθηεο γηα λα πξνβνχλ ζηηο ζσζηέο ηερλνινγηθέο επηινγέο, δηαιέγνληαο καζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, πνπ είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη πνπ θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ ην δεκφζην θαηαξηίδεη κία κειέηε ή ιακβάλεη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο ή online εθπαίδεπζεο Οδεγίεο γηα Πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα To Italian National Centre for the Information Systems in the Public Sector (CNIPA, 2003) εμέδσζε νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ 13

14 ππαιιήισλ. Πεπνίζεζε ηνπ Κέληξνπ είλαη φηη νη κεζνδνινγίεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ελαιιαθηηθέο ησλ ζπκβαηηθψλ κέζνδνη αιιά λα ζεσξνχληαη σο κία λέα δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε κία πην παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Σν θεηκέλν, πνπ εθδφζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κεζνδνινγία θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, απνβιέπεη ζηελ απφδνζε έκθαζεο ζηα ηερλνινγηθά θαη ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο, ιακβάλνπλ ρψξα καδί κε ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ, πνπ ζπρλά ζπλεπάγνληαη νξηζκφ λέσλ ζηφρσλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνθίι. Απηνί νη λένη ζηφρνη θαη νη ζπλδεφκελεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, ηνλίδεηαη ζην θείκελν, πξέπεη λα πξνυπνζέηνπλ πιήξε θαηαλφεζε ησλ αθφινπζσλ πιεπξψλ: απνζηνιή, ιεηηνπξγία ηεο δνκήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζέζε εξγαζίαο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απαηηεί ηελ επηκφξθσζε κε βάζε έλα επαγγεικαηηθφ πξνθίι, κέζα ζηα πιαίζηα κίαο ή πνιιψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επηηάζζεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο. Ο ελεξγφο ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν, αλάκεζα ζηα άιια, ζπλεπάγεηαη αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη ηνπ παξάγνληα θφζηνο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πξέπεη λα αζθήζεη έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ δηαθξηηνί θαη ππεχζπλνη ξφινη γηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Πην αλαιπηηθά, ζην ζηάδην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε απαηηεί κία ηθαλνπνηεηηθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ιεπηνκεξή έιεγρν θαη ζπληνληζκφ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλ νη ζηφρνη έρνπλ πινπνηεζεί. ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κίαο ζέζεο δηαρεηξηζηή κέζα ζηε Γεκφζηα 14

15 Γηνίθεζε, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο, εγγχεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ, δηάδξαζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ παξφρσλ (δηδαζθφλησλ, ηερλνινγηθή νκάδα θ.ιπ.) Οξγαλσζηαθέο επηδξάζεηο Σν θείκελν ηνλίδεη φηη ηα επηκνξθσηηθά ζρέδηα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ κέζα ζην ίδην ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. ην Γεκφζην Σνκέα είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν ηέηνηα πξνγξάκκαηα λα μεθηλνχλ θαη λα δηεπζχλνληαη απφ ηνλ ηνκέα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ηψξα ππάξρεη ε ηάζε λα παξέρεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δνκή δηαρεηξηζηηθή, ηερληθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα απηή πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, εθηηκψληαο ηφζν ην επίπεδν ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ επηηχρεη νη εθπαηδεπφκελνη φζν θαη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ. ε έλα ηέηνην νξγαλσηηθφ ζελάξην, είλαη γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία δηακνηξαδφκελεο γλψζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πνηθίιεο δεμηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο απαηηνχλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο αθφινπζεο δνκήο: ελδηαθεξφκελσλ Γξαθείσλ, εθπαηδεπηηθνχ γξαθείνπ ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηα λέα πξνβιήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κεζνδνινγίεο θαη ηνπ γξαθείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηα γξαθεία πνπ αζρνινχληαη κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαξθήο ζπλεξγαζία κε ηηο δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Όπνηεο θη αλ είλαη νη δπλαηφηεηεο επέιηθηεο επηκφξθσζεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή κάζεζε, ε ίδηα απαηηεί αλαδηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηεμάγεηαη έηζη ψζηε λα βξεζνχλ νη απαξαίηεηεο ψξεο θάζε εβδνκάδα, πνπ ζα αθηεξσζνχλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ηα θαηάιιεια εξγαζηήξηα ή έλα ηδηαίηεξν κέξνο ζην ρψξν εξγαζίαο, 15

16 ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηε δηεμαγσγή ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με δεδνκέλε ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πνιινί ππάιιεινη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή κάζεζε. Πέξα απ απηά, είλαη απαξαίηεην λα εμαθξηβσζεί αλ ε ηερλνινγηθή ππνδνκή (ππνινγηζηέο, δίθηπα θ.α.), πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ θπζηνινγηθφ θφξην εξγαζίαο, κπνξεί λα αλαιάβεη θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε ηερλνινγία παίδεη έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, γηαηί εάλ απνδεηρζεί αλεπαξθήο, αθφκα θαη έλα δηδαθηηθά πνιχ θαιφ πξφγξακκα είλαη θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία εκεξηλή Δθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηελ Ηηαιία, πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην CNIPA, ην Μεζνγεηαθφ Γίθηπν Παλεπηζηεκίσλ έρεη νξγαλψζεη έλα Τπν-πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή επαλεθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζε ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Garito M., 2005 ). Σα πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκία ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε εμ απνζηάζεσο θαη ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Ηηαιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Βνπιγαξία, ην πξφγξακκα Μinerva ( ), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα Socrates, δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ΣΠΔ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε 16

17 ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα δηαδνζνχλ νη εκπεηξίεο ησλ εηδηθψλ ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Δ.Δ. θαη λα ελζσκαησζνχλ νη θαιέο πξαθηηθέο θαη νη αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχληνκν, πξνζβάζηκν θαη δηαπλεφκελν απφ ηελ πειαηνθεληξηθή ζεψξεζε εξγαιείν, πνπ λα θαιχπηεη ηα ζηάδηα ηεο έλζεζεο ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ, ζηελ θνπιηνχξα θαη δηνίθεζε ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηλζηηηνχησλ (Stone et al.) Μέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο (ΗΓΓΔΟ) εμέδσζε κία πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε Σν Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο (ΗΓΓΔΟ) ηεο Βνπιγαξίαο, πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 2000, θαζφξηζε σο ζηξαηεγηθή ηνπ ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Institute of Public Administration and European Integration, Bulgaria). Σα πξνγξάκκαηα, πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο, επηδηψθνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, εθαξκφδνληαο θαηά βάζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. ρεδηάζηεθε, σζηφζν, θαη ε παξνρή αξρηθά κηθξνχ αξηζκνχ καζεκάησλ κε ην κνληέιν ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Δπεηδή φκσο αλακελφηαλ ηαρχηαηε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, θαη δεδνκέλνπ ηνπ αδηεμφδνπ πνπ αληηκεηψπηδε ην ππάξρνλ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αλαθνξηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαγθψλ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, ην Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έθαλε κηα πξφηαζε (pre-proposal) γηα πηινηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ην νπνίν ζα αγγίδεη πνηθίιεο πιεπξέο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζην δεκφζην ηνκέα. ε αληίζεζε κε ην ηξέρνλ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα γηα αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη εμσηεξηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. ηελ πξάμε, ε θηινζνθία απηή ζεκαίλεη φηη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη, ζα δηαηεξήζεη θαη ζα ελεκεξψλεη ηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζα πξνσζεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε απηφκαηα λα εγγξάθνληαη σο εθπαηδεπφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 17

18 εθπαίδεπζεο βαζηζκέλα ζηε ζέζε εξγαζίαο, ηνλ ηφπν, ηηο ηθαλφηεηεο, ην ηκήκα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηόρνη ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα έρεη ζέζεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: o ηφρνο 1 νο : Έιεγρνο ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηνπ κνληέινπ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Έλαο επηκέξνπο ζηφρνο εδψ είλαη ν έιεγρνο, ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο καζεζηαθήο πιαηθφξκαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα γεληθεχζεηο. o ηφρνο 2 νο : ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. o ηφρνο 3 νο : Αλάπηπμε, κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, ηεο ηερληθήο θαη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο γηα εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο κέζα ζηα νξγαλσζηαθά ζπκθξαδφκελα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. o ηφρνο 4 νο : Πηινηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δχν εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ. o ηφρνο 5 νο : Γεκηνπξγία ελφο δηαζπλνξηαθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ελφο κνληέινπ Δμ Απνζηάζεσο Μάζεζεο. Σα αλακελφκελα θχξηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: - Έλα λέν κνληέιν νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα ζηα επξσπατθά πιαίζηα. - Απμεκέλε εγξήγνξζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα απφθηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζε πεδία φπσο ε Δπξσπατθή νινθιήξσζε, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε ςεθηαθή ππνγξαθή θ.ιπ. - Ηθαλφηεηα ηνπ ΗΓΓΔΟ θαη ησλ ηλζηηηνχησλ, κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, γηα βειηίσζε, ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 18

19 - Δμ απνζηάζεσο καζήκαηα ζηεξηγκέλα ζην λέν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θαηάιιεια καζεζηαθά πιηθά (on-line θαζνδήγεζε, νδεγίεο θαη βνήζεηα κεηά απφ αίηεκα) Οκάδεο-ζηόρνη πνπ ζα επσθειεζνύλ άκεζα θαη έκκεζα από ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άκεζα σθειεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζα είλαη νη δηαρεηξηζηέο θαη νη δηεπζπληέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, νη δηδάζθνληεο θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ζηνπο νξγαληζκνχο ζηφρνπο. Σα ηλζηηηνχηα κε ηα νπνία ζα ζπλεξγαζηεί ην ΗΓΓΔΟ ζα ζπζζσξεχζνπλ ηερληθέο θαη αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα γηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα. Έκκεζα σθειεκέλνη ζα είλαη νη θεληξηθνί θαη νη ηνπηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζε εθπαίδεπζε θαη γλψζε. Ωο απνηέιεζκα, απηφ ζα νδεγήζεη ζε βειηησκέλεο θαη πην απνδνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο Καηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Έλα πξσηνπνξηαθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά θαη νξγαλσζηαθά ζπζηαηηθά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ζηξσκάησλ ζα πξνζθέξεη κία νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεί θαη ηηο αηνκηθέο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζα ζηα επξσπατθά πιαίζηα. Με βάζε απηήλ ηελ αλάιπζε, ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φζνη ζπλεξγάζηεθαλ ζ απηφ, ζα δηαρέεηαη κέζα απφ ην δίθηπν. Σν πξφγξακκα ζα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο Μinerva Γπλαηόηεηα δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ 19

20 Ζ βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζ απηφ. ηε Βνπιγαξία, ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ΗΓΓΔΟ γηα λα κεηαθέξεη ζηαδηαθά ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ην κνληέιν ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Σα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΗΓΓΔΟ θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ζα επεθηαζνχλ ζε λέα πεδία ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πληνληζκόο θαη αμηνιόγεζε Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμ απνζηάζεσο κνληέινπ εθπαίδεπζεο ζα κεηξεζεί κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο απφθηεζεο πξνζφλησλ. Δηδηθέο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη: - Δθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. - Αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - Οηθνλνκηθφ θφζηνο αλά εθπαηδεπφκελν, κάζεκα θ.ιπ. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα ζπλερνχο ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κία πεγή γηα αλαηξνθνδφηεζε αλάινγα κε ην απνηέιεζκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ππξνδνηεί ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο. Έλαο αλεμάξηεηνο εηδηθφο ζα νξηζηεί σο εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ηνπ επηπέδνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ H πξαγκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε Βνπιγαξία Σν Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ηεο Βνπιγαξίαο παξέρεη, εθηφο απφ ηε ζπκβαηηθή, θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί ηξεηο κήλεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηξηψλ ζεκηλαξίσλ. Δπηπιένλ, έρεη δηακνξθψζεη πξνγξάκκαηα δχν ή ηξηψλ εκεξψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο (ΗΓΓΔΟ, 2006) 4.3 ΟΤΚΡΑΝΙΑ ηε ρψξα απηή έγηλε αληηιεπηφ φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη Για το Μάθημα Σης Ανάπτυξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα