ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ 2007-2011. Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ"

Transcript

1 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012

2 2

3 3

4 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Λνγηζηηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

5 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Παπαδφπνπινο Γεκήηξηνο (επηβιέπσλ θαζεγεηήο) Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Εαπξάλεο Αρηιιέαο (κέινο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο (κέινο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο) Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Γθίλνγινπ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Λαδαξίδεο Ησάλλεο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μηραιφπνπινο Γεψξγηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Ννχιαο Αζαλάζηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 5

6 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Copyright Μαξθνπνχινπ Μαξία, 2012 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved Ζ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 6

7 ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ, Καηεξίλα 7

8 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ, άκεζα ή έκκεζα ζηελ εθπφλεζή ηεο. Καηαξράο, νθείισ έλα νιφςπρν θαη εηιηθξηλέο επραξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Γεκήηξην Παπαδφπνπιν, ν νπνίνο κνπ πξνζέθεξε ηελ επθαηξία θαη ηα εξεζίζκαηα γηα λα μεθηλήζσ ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηελ εζηθή παξφηξπλζε γηα λα ηε θέξσ εηο πέξαο. Ζ ζπλεξγαζία καδί ηνπ απνηειεί ηηκή γηα κέλα. Θα ήζεια αθφκε λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θπξίνπο Αρηιιέα Εαπξάλε θαη Ησάλλε Παπαλαζηαζίνπ γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία. Σηο επραξηζηίεο κνπ νθείισ θαη ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θπξίνπο Γεκήηξην Γθίλνγινπ, Ησάλλε Λαδαξίδε, Γεψξγην Μηραιφπνπιν θαη Αζαλάζην Ννχια γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο, θαζψο θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφκνπλ ηε βνήζεηά ηνπο. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα θαη κνπ παξείραλ ηελ αλππνιφγηζηε ππνζηήξημή ηνπο: ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κνπ δίδαμαλ ηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο θαη ηνπο θίινπο πνπ κνπ ππελζχκηδαλ πσο δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα. Μαθάξη λα κπνξέζσ θη εγψ λα θάλσ θάηη ηφζν ζεκαληηθφ γη απηνχο. Σέινο, δελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ην Γεψξγην Υαηδήλα, γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο, ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θπξίσο γηαηί απνηέιεζε θαη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ζε φια κνπ ηα επηηεχγκαηα. 8

9 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη νξζά απνηηκεκέλν. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο, εμεηάζηεθαλ 52 κεηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο κειέηεο εμεηάδνληαη πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ζ κειέηε μεθηλά κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Δθφζνλ, απνδεηθλχεηαη φηη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνξξίπηεηαη ε αζζελήο κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε αξρηθά φηη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ δελ είλαη νξζά απνηηκεκέλν, επνκέλσο, αλαδεηνχληαη άιιεο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, φπσο ε ζπκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε. Λφγσ ηεο ζθνδξήο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία έρεη επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ κπνξεί λα δψζεη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξνέθπςε φηη : Απνξξίπηεηαη ε αζζελήο κνξθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ηζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θάπνηα θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, φπσο ην Φαηλφκελν ηεο Γηάζεζεο. Οη κεηνρέο πνπ απνηεινχλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη θαηά πιεηνςεθία ππνηηκεκέλεο. 9

10 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ. Ο ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΚΑΙ Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΟΤ Δηζαγσγή Γηαηχπσζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο θνπφο ηεο κειέηεο Μεζνδνινγηθφ πιαίζην Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πιινγή ησλ δεδνκέλσλ Κξηηηθή ησλ πεγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ Πεξηνξηζκνί Οξηζκνί Γνκή ηεο δηαηξηβήο πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ: ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Δηζαγσγή Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Δξεπλεηηθέο Μειέηεο γηα ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙΔ ΔΜΠΔΙΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ Γεληθά ρφιηα

11 3.2 Ζ απνηίκεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κεηνρψλ δηάκεζνπ ηεο Τπφζεζεο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ: Θεσξία θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αγνξάο Οη ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηα αγνξά θαη ε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ Μεηνλεθηήκαηα ηεο Τπφζεζεο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ Γηεξεχλεζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Αγνξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Απνηίκεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κεηνρψλ δηακέζνπ ηεο πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο: Θεσξία θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κεηνρψλ Δηζαγσγή ζηε πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Οξηζκνί ηεο πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηε πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή πζηεκαηηθά ζθάικαηα λφεζεο πκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη Κξίζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ρέζε πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο κε ηελ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο θαη ηε Θεκειηψδε Αλάιπζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΘΔΝΟΤ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Γείγκα θαη Μεζνδνινγία Αλάιπζε ηνπ ASE/FTSE Αλάιπζε ηνπ ASE/FTSE-mid Ζ αλεμαξηεζία ησλ δχν θαηλνκέλσλ πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΓΟΤ ΑΝΑΛΤΗ: ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙΔ ΔΜΠΔΙΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Πηπρέο ηεο Θεκειηψδνπο Αλάιπζεο

12 5.2.1 Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Μηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ Κξηηηθή ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο Σα κνληέια απνηίκεζεο κεηνρψλ Γεληθά ζηνηρεία Τπνδείγκαηα Πξνεμφθιεζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΓΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ Δηζαγσγή Ζ Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο ησλ Μεηνρψλ θαη νη Τπνζέζεηο Δξγαζίαο Γεληθά ζρφιηα ηάδην Η: Αλάιπζε Ηζηνξηθψλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δηαηξηψλ ηάδην ΗΗ: Πξφβιεςε ηεο Μειινληηθήο Πνξείαο ησλ Δηαηξηψλ ηάδην ΗΗΗ: Πξφβιεςε ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ κεηφρσλ ησλ Δηαηξηψλ ηάδην IV: Πξφβιεςε ηεο Σηκήο ηεο θάζε Μεηνρήο Τπνζέζεηο Δξγαζίαο Αλάιπζε ησλ Μεηνρψλ Alpha Bank Autohellas Coca Cola 3E EFG Eurobank Eurodrip Frigoglass Intracom Intralot J&P Άβαμ Jumbo Marfin Investment Group Marfin Popular Bank Quest Holdings S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Αγξνηηθή Σξάπεδα Αζηήξ Παιάο Βηνράιθν Βσβφο Μπάκπεο ΓΔΖ ΓΟΛ Δζληθή Σξάπεδα Διβάι Διιάθησξ ΔΛΠΔ ΔΤΓΑΠ ΔΥΑΔ Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ΗΑΧ

13 Ηαηξηθφ Αζελψλ ΚΑΔ Κχπξνπ Σξάπεδα Λάκςα Ληβάλεο Μαΐιιεο Μέηθα Μεραληθή Μφηνξ Όηι Μπηηιελαίνο Νεξεχο ΟΛΠ ΟΠΑΠ ΟΣΔ Πεηξαηψο Σξάπεδα αξάληεο Γξ ηδελφξ Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Σεγφπνπινο Υ.Κ Σερληθή Οιπκπηαθή Σειέηππνο Σηηάλ Τγεία Φνπξιήο χλνςε Απνηειεζκάησλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

14 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 4-1: Οη κεηνρέο ησλ δπν εμεηαδφκελσλ δεηθηψλ Πίλαθαο 4-2: Run Test θαη T-Test γηα ηηο κεηνρέο ηνπ δείθηε FTSE/ASE Πίλαθαο 4-3: Run Test θαη T-Test γηα ηηο κεηνρέο ηνπ δείθηε FTSE/ASE -mid Πίλαθαο 4-4: Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Πίλαθαο 6-1 Οη εμεηαδφκελεο κεηνρέο Πίλαθαο 6-2: Ηζηνξηθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζε Ολνκαζηηθνχο Όξνπο γηα ηελ πεξίνδν θαη πξφβιεςε απηνχ Πίλαθαο 6-3: Μήηξα Απαηηνχκελεο Απφδνζεο Αγνξάο Πίλαθαο 6-4: Δηήζηεο Απνδφζεηο Γεληθνχ Γείθηε θαη Δληφθνπ Γξακκαηίνπ Γεκνζίνπ 12 κελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-5: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Alpha Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-6: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Alpha Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-7: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Alpha Bank Πίλαθαο 6-8: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Alpha Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-9: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Alpha Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-10: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Alpha Bank Πίλαθαο 6-11: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Autohellas ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-12: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Autohellas ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-13: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Autohellas Πίλαθαο 6-14: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Autohellas γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-15: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Autohellas γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-16: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Autohellas

15 Πίλαθαο 6-17: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Coca Cola 3E ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-18: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Coca Cola 3E ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-19: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Coca Cola 3E Πίλαθαο 6-20: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Coca Cola 3E γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-21: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Coca Cola 3E γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-22: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Coca Cola 3E Πίλαθαο 6-23: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο EFG Eurobank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-24: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο EFG Eurobank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-25: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο EFG Eurobank Πίλαθαο 6-26: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο EFG Eurobank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-27: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο EFG Eurobank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-28: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο EFG Eurobank Πίλαθαο 6-29: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Eurodrip ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-30: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Eurodrip ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-31: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Eurodrip Πίλαθαο 6-32: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Eurodrip γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-33: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Eurodrip γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-34: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Eurodrip Πίλαθαο 6-35: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Frigoglass ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-36: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Frigoglass ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-37: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Frigoglass

16 Πίλαθαο 6-38: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Frigoglass γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-39: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Frigoglass γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-40: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Frigoglass Πίλαθαο 6-41: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Intracom ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-42: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Intracom ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-43: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Intracom γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-44: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Intracom γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-45: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Intracom Πίλαθαο 6-46: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Intralot ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-47: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Intralot ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-48: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Intralot Πίλαθαο 6-49: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Intralot γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-50: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Intralot γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-51: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Intralot Πίλαθαο 6-52: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο J&P Άβαμ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-53: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο J&P Άβαμ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-54: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο J&P Άβαμ Πίλαθαο 6-55: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο J&P Άβαμ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-56: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο J&P Άβαμ γηα ηελ πεξίνδν

17 Πίλαθαο 6-57: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο J&P Άβαμ Πίλαθαο 6-58: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Jumbo ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-59: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Jumbo ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-60: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Jumbo Πίλαθαο 6-61: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Jumbo γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-62: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Jumbo γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-63: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Jumbo Πίλαθαο 6-64: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Marfin Investment Group ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-65: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Marfin Investment Group ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-66: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Marfin Investment Group Πίλαθαο 6-67: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Marfin Investment Group γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-68: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Marfin Investment Group γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-69: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Marfin Investment Group Πίλαθαο 6-70: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Marfin Popular Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-71: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Marfin Popular Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-72: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Marfin Popular Bank Πίλαθαο 6-73: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Marfin Popular Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-74: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Marfin Popular Bank γηα ηελ πεξίνδν

18 Πίλαθαο 6-75: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Marfin Popular Bank Πίλαθαο 6-76: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Quest Holdings ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-77: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Quest Holdings ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-78: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Quest Holdings γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-79: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Quest Holdings γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-80: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Quest Holdings Πίλαθαο 6-81: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-82: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-83: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-84: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-85: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Πίλαθαο 6-86: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-87: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-88: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Αγξνηηθή Σξάπεδα Πίλαθαο 6-89: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-90: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-91: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Αγξνηηθή Σξάπεδα Πίλαθαο 6-92: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Αζηήξ Παιάο ηεο πεξηφδνπ

19 Πίλαθαο 6-93: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Αζηήξ Παιάο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-94: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Αζηήξ Παιάο Πίλαθαο 6-95: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Αζηήξ Παιάο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-96: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Αζηήξ Παιιάο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-97: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Αζηήξ Παιάο Πίλαθαο 6-98: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Βηνράιθν ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-99: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Βηνράιθν ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-100: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Βηνράιθν γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-101: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Βηνράιθν γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-102: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Βηνράιθν Πίλαθαο 6-103: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Βσβφο Μπάκπεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-104: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Βσβφο Μπάκπεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-105: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Βσβφο Μπάκπεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-106: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Βσβφο Μπάκπεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-107: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Βσβφο Μπάκπεο Πίλαθαο 6-108: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΓΔΖ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-109: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΓΔΖ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-110: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ Πίλαθαο 6-111: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πεξίνδν

20 Πίλαθαο 6-112: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-113: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Πίλαθαο 6-114: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΓΟΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-115: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΓΟΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-116: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΟΛ Πίλαθαο 6-117: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΓΟΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-118: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΓΟΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-119: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΟΛ Πίλαθαο 6-120: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-121: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-122: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Πίλαθαο 6-123: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-124: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-125: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Πίλαθαο 6-126: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΛΒΑΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-127: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΛΒΑΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-128: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΛΒΑΛ Πίλαθαο 6-129: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΛΒΑΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-130: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΛΒΑΛ γηα ηελ πεξίνδν

21 Πίλαθαο 6-131: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΛΒΑΛ Πίλαθαο 6-132: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Διιάθησξ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-133: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Διιάθησξ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-134: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Διιάθησξ Πίλαθαο 6-135: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Διιάθησξ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-136: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Διιάθησξ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-137: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Διιάθησξ Πίλαθαο 6-138: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΛΠΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-139: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΛΠΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-140: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΛΠΔ Πίλαθαο 6-141: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΛΠΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-142: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΛΠΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-143: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΛΠΔ Πίλαθαο 6-144: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΤΓΑΠ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-145: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΤΓΑΠ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-146: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΤΓΑΠ Πίλαθαο 6-147: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-148: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-149: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΤΓΑΠ Πίλαθαο 6-150: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΥΑΔ ηεο πεξηφδνπ

22 Πίλαθαο 6-151: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΥΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-152: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΥΑΔ Πίλαθαο 6-153: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-154: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-155: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΥΑΔ Πίλαθαο 6-156: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-157: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-158: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ Πίλαθαο 6-159: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-160: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-161: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ Πίλαθαο 6-162: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΗΑΧ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-163: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΗΑΧ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-164: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΗΑΧ Πίλαθαο 6-165: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΗΑΧ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-166: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΗΑΧ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-167: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΗΑΧ Πίλαθαο 6-168: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-169: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-170: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ

23 Πίλαθαο 6-171: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-172: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-173: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ Πίλαθαο 6-174: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΚΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-175: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΚΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-176: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΚΑΔ Πίλαθαο 6-177: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΚΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-178: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΚΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-179: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΚΑΔ Πίλαθαο 6-180: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-181: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-182: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα Πίλαθαο 6-183: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-184: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-185: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα Πίλαθαο 6-186: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Λάκςα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-187: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Λάκςα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-188: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Λάκςα Πίλαθαο 6-189: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Λάκςα γηα ηελ πεξίνδν

24 Πίλαθαο 6-190: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Λάκςα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-191: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Λάκςα Πίλαθαο 6-192: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ληβάλεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-193: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ληβάλεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-194: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ληβάλεο Πίλαθαο 6-195: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ληβάλεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-196: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ληβάλεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-197: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ληβάλεο Πίλαθαο 6-198: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Μαΐιιεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-199: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Μαΐιιεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-200: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Μαΐιιεο Πίλαθαο 6-201: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Μαΐιιεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-202: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Μαΐιιεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-203: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μαΐιιεο Πίλαθαο 6-204: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Μέηθα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-205: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Μέηθα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-206: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Μέηθα Πίλαθαο 6-207: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Μέηθα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-208: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Μέηθα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-209: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μέηθα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ. Πηπρηαθή Δξγαζία:

ΣΜΗΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ. Πηπρηαθή Δξγαζία: ΑΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Αλώηαην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο Παξάξηεκα Αγ. Νηθνιάνπ ΣΜΗΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Πηπρηαθή Δξγαζία: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΔΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ «Νέα Μεζνδνινγία γηα ηελ Υξεκαηνπηζησηηθή Αμηνιόγεζε Δπηθηλδπλόηεηαο Ναπηηιηαθώλ Δηαηξεηώλ κε ηόρν ηελ Αεηθνξία»

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπένδςζη ζε ακίνηηα ζηο νέο οικονομικό πεπιβάλλον

Δπένδςζη ζε ακίνηηα ζηο νέο οικονομικό πεπιβάλλον ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ (ΠΜ-Ο.ΓΙ.Μ.) ΓΚΔΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ

Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ. Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ζε ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ θαη ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΞΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ Marketing

Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ Marketing Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ Marketing ακαξά νθία ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Επηβιέπωλ Καζεγεηήο: Βαζηιεηάδεο Χξήζηνο Εμεηαζηέο: Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπό ησλ θνηηήηξησλ: ΥΡΗΣΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα