ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ 2007-2011. Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ"

Transcript

1 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012

2 2

3 3

4 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Λνγηζηηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

5 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Σεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Παπαδφπνπινο Γεκήηξηνο (επηβιέπσλ θαζεγεηήο) Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Εαπξάλεο Αρηιιέαο (κέινο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο (κέινο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο) Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Γθίλνγινπ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Λαδαξίδεο Ησάλλεο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μηραιφπνπινο Γεψξγηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Ννχιαο Αζαλάζηνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 5

6 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ Copyright Μαξθνπνχινπ Μαξία, 2012 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved Ζ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 6

7 ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ, Καηεξίλα 7

8 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ, άκεζα ή έκκεζα ζηελ εθπφλεζή ηεο. Καηαξράο, νθείισ έλα νιφςπρν θαη εηιηθξηλέο επραξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Γεκήηξην Παπαδφπνπιν, ν νπνίνο κνπ πξνζέθεξε ηελ επθαηξία θαη ηα εξεζίζκαηα γηα λα μεθηλήζσ ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηελ εζηθή παξφηξπλζε γηα λα ηε θέξσ εηο πέξαο. Ζ ζπλεξγαζία καδί ηνπ απνηειεί ηηκή γηα κέλα. Θα ήζεια αθφκε λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θπξίνπο Αρηιιέα Εαπξάλε θαη Ησάλλε Παπαλαζηαζίνπ γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία. Σηο επραξηζηίεο κνπ νθείισ θαη ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θπξίνπο Γεκήηξην Γθίλνγινπ, Ησάλλε Λαδαξίδε, Γεψξγην Μηραιφπνπιν θαη Αζαλάζην Ννχια γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο, θαζψο θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφκνπλ ηε βνήζεηά ηνπο. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα θαη κνπ παξείραλ ηελ αλππνιφγηζηε ππνζηήξημή ηνπο: ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κνπ δίδαμαλ ηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο θαη ηνπο θίινπο πνπ κνπ ππελζχκηδαλ πσο δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα. Μαθάξη λα κπνξέζσ θη εγψ λα θάλσ θάηη ηφζν ζεκαληηθφ γη απηνχο. Σέινο, δελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ην Γεψξγην Υαηδήλα, γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο, ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θπξίσο γηαηί απνηέιεζε θαη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ζε φια κνπ ηα επηηεχγκαηα. 8

9 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη νξζά απνηηκεκέλν. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο, εμεηάζηεθαλ 52 κεηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο κειέηεο εμεηάδνληαη πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ζ κειέηε μεθηλά κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Δθφζνλ, απνδεηθλχεηαη φηη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνξξίπηεηαη ε αζζελήο κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε αξρηθά φηη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ δελ είλαη νξζά απνηηκεκέλν, επνκέλσο, αλαδεηνχληαη άιιεο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, φπσο ε ζπκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε. Λφγσ ηεο ζθνδξήο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία έρεη επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ κπνξεί λα δψζεη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξνέθπςε φηη : Απνξξίπηεηαη ε αζζελήο κνξθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ηζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θάπνηα θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, φπσο ην Φαηλφκελν ηεο Γηάζεζεο. Οη κεηνρέο πνπ απνηεινχλ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη θαηά πιεηνςεθία ππνηηκεκέλεο. 9

10 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ. Ο ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΚΑΙ Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΟΤ Δηζαγσγή Γηαηχπσζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο θνπφο ηεο κειέηεο Μεζνδνινγηθφ πιαίζην Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πιινγή ησλ δεδνκέλσλ Κξηηηθή ησλ πεγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ Πεξηνξηζκνί Οξηζκνί Γνκή ηεο δηαηξηβήο πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ: ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Δηζαγσγή Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Δξεπλεηηθέο Μειέηεο γηα ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙΔ ΔΜΠΔΙΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ Γεληθά ρφιηα

11 3.2 Ζ απνηίκεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κεηνρψλ δηάκεζνπ ηεο Τπφζεζεο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ: Θεσξία θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αγνξάο Οη ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηα αγνξά θαη ε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ Μεηνλεθηήκαηα ηεο Τπφζεζεο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ Γηεξεχλεζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Αγνξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Απνηίκεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κεηνρψλ δηακέζνπ ηεο πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο: Θεσξία θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κεηνρψλ Δηζαγσγή ζηε πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Οξηζκνί ηεο πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηε πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή πζηεκαηηθά ζθάικαηα λφεζεο πκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη Κξίζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ρέζε πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο κε ηελ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο θαη ηε Θεκειηψδε Αλάιπζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΘΔΝΟΤ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Γείγκα θαη Μεζνδνινγία Αλάιπζε ηνπ ASE/FTSE Αλάιπζε ηνπ ASE/FTSE-mid Ζ αλεμαξηεζία ησλ δχν θαηλνκέλσλ πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΓΟΤ ΑΝΑΛΤΗ: ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙΔ ΔΜΠΔΙΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Πηπρέο ηεο Θεκειηψδνπο Αλάιπζεο

12 5.2.1 Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Μηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ Κξηηηθή ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο Σα κνληέια απνηίκεζεο κεηνρψλ Γεληθά ζηνηρεία Τπνδείγκαηα Πξνεμφθιεζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΓΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ Δηζαγσγή Ζ Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο ησλ Μεηνρψλ θαη νη Τπνζέζεηο Δξγαζίαο Γεληθά ζρφιηα ηάδην Η: Αλάιπζε Ηζηνξηθψλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δηαηξηψλ ηάδην ΗΗ: Πξφβιεςε ηεο Μειινληηθήο Πνξείαο ησλ Δηαηξηψλ ηάδην ΗΗΗ: Πξφβιεςε ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ κεηφρσλ ησλ Δηαηξηψλ ηάδην IV: Πξφβιεςε ηεο Σηκήο ηεο θάζε Μεηνρήο Τπνζέζεηο Δξγαζίαο Αλάιπζε ησλ Μεηνρψλ Alpha Bank Autohellas Coca Cola 3E EFG Eurobank Eurodrip Frigoglass Intracom Intralot J&P Άβαμ Jumbo Marfin Investment Group Marfin Popular Bank Quest Holdings S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Αγξνηηθή Σξάπεδα Αζηήξ Παιάο Βηνράιθν Βσβφο Μπάκπεο ΓΔΖ ΓΟΛ Δζληθή Σξάπεδα Διβάι Διιάθησξ ΔΛΠΔ ΔΤΓΑΠ ΔΥΑΔ Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ΗΑΧ

13 Ηαηξηθφ Αζελψλ ΚΑΔ Κχπξνπ Σξάπεδα Λάκςα Ληβάλεο Μαΐιιεο Μέηθα Μεραληθή Μφηνξ Όηι Μπηηιελαίνο Νεξεχο ΟΛΠ ΟΠΑΠ ΟΣΔ Πεηξαηψο Σξάπεδα αξάληεο Γξ ηδελφξ Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Σεγφπνπινο Υ.Κ Σερληθή Οιπκπηαθή Σειέηππνο Σηηάλ Τγεία Φνπξιήο χλνςε Απνηειεζκάησλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

14 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 4-1: Οη κεηνρέο ησλ δπν εμεηαδφκελσλ δεηθηψλ Πίλαθαο 4-2: Run Test θαη T-Test γηα ηηο κεηνρέο ηνπ δείθηε FTSE/ASE Πίλαθαο 4-3: Run Test θαη T-Test γηα ηηο κεηνρέο ηνπ δείθηε FTSE/ASE -mid Πίλαθαο 4-4: Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Πίλαθαο 6-1 Οη εμεηαδφκελεο κεηνρέο Πίλαθαο 6-2: Ηζηνξηθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζε Ολνκαζηηθνχο Όξνπο γηα ηελ πεξίνδν θαη πξφβιεςε απηνχ Πίλαθαο 6-3: Μήηξα Απαηηνχκελεο Απφδνζεο Αγνξάο Πίλαθαο 6-4: Δηήζηεο Απνδφζεηο Γεληθνχ Γείθηε θαη Δληφθνπ Γξακκαηίνπ Γεκνζίνπ 12 κελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-5: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Alpha Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-6: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Alpha Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-7: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Alpha Bank Πίλαθαο 6-8: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Alpha Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-9: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Alpha Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-10: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Alpha Bank Πίλαθαο 6-11: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Autohellas ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-12: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Autohellas ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-13: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Autohellas Πίλαθαο 6-14: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Autohellas γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-15: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Autohellas γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-16: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Autohellas

15 Πίλαθαο 6-17: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Coca Cola 3E ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-18: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Coca Cola 3E ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-19: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Coca Cola 3E Πίλαθαο 6-20: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Coca Cola 3E γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-21: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Coca Cola 3E γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-22: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Coca Cola 3E Πίλαθαο 6-23: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο EFG Eurobank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-24: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο EFG Eurobank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-25: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο EFG Eurobank Πίλαθαο 6-26: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο EFG Eurobank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-27: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο EFG Eurobank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-28: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο EFG Eurobank Πίλαθαο 6-29: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Eurodrip ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-30: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Eurodrip ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-31: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Eurodrip Πίλαθαο 6-32: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Eurodrip γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-33: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Eurodrip γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-34: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Eurodrip Πίλαθαο 6-35: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Frigoglass ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-36: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Frigoglass ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-37: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Frigoglass

16 Πίλαθαο 6-38: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Frigoglass γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-39: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Frigoglass γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-40: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Frigoglass Πίλαθαο 6-41: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Intracom ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-42: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Intracom ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-43: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Intracom γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-44: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Intracom γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-45: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Intracom Πίλαθαο 6-46: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Intralot ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-47: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Intralot ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-48: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Intralot Πίλαθαο 6-49: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Intralot γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-50: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Intralot γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-51: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Intralot Πίλαθαο 6-52: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο J&P Άβαμ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-53: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο J&P Άβαμ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-54: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο J&P Άβαμ Πίλαθαο 6-55: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο J&P Άβαμ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-56: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο J&P Άβαμ γηα ηελ πεξίνδν

17 Πίλαθαο 6-57: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο J&P Άβαμ Πίλαθαο 6-58: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Jumbo ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-59: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Jumbo ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-60: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Jumbo Πίλαθαο 6-61: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Jumbo γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-62: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Jumbo γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-63: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Jumbo Πίλαθαο 6-64: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Marfin Investment Group ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-65: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Marfin Investment Group ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-66: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Marfin Investment Group Πίλαθαο 6-67: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Marfin Investment Group γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-68: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Marfin Investment Group γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-69: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Marfin Investment Group Πίλαθαο 6-70: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Marfin Popular Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-71: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Marfin Popular Bank ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-72: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Marfin Popular Bank Πίλαθαο 6-73: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Marfin Popular Bank γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-74: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Marfin Popular Bank γηα ηελ πεξίνδν

18 Πίλαθαο 6-75: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Marfin Popular Bank Πίλαθαο 6-76: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Quest Holdings ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-77: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Quest Holdings ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-78: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Quest Holdings γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-79: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Quest Holdings γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-80: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Quest Holdings Πίλαθαο 6-81: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-82: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-83: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-84: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-85: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Πίλαθαο 6-86: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-87: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-88: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Αγξνηηθή Σξάπεδα Πίλαθαο 6-89: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-90: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-91: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Αγξνηηθή Σξάπεδα Πίλαθαο 6-92: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Αζηήξ Παιάο ηεο πεξηφδνπ

19 Πίλαθαο 6-93: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Αζηήξ Παιάο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-94: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Αζηήξ Παιάο Πίλαθαο 6-95: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Αζηήξ Παιάο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-96: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Αζηήξ Παιιάο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-97: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Αζηήξ Παιάο Πίλαθαο 6-98: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Βηνράιθν ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-99: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Βηνράιθν ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-100: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Βηνράιθν γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-101: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Βηνράιθν γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-102: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Βηνράιθν Πίλαθαο 6-103: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Βσβφο Μπάκπεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-104: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Βσβφο Μπάκπεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-105: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Βσβφο Μπάκπεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-106: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Βσβφο Μπάκπεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-107: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Βσβφο Μπάκπεο Πίλαθαο 6-108: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΓΔΖ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-109: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΓΔΖ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-110: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ Πίλαθαο 6-111: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πεξίνδν

20 Πίλαθαο 6-112: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-113: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Πίλαθαο 6-114: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΓΟΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-115: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΓΟΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-116: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΟΛ Πίλαθαο 6-117: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΓΟΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-118: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΓΟΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-119: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΟΛ Πίλαθαο 6-120: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-121: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-122: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Πίλαθαο 6-123: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-124: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-125: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Πίλαθαο 6-126: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΛΒΑΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-127: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΛΒΑΛ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-128: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΛΒΑΛ Πίλαθαο 6-129: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΛΒΑΛ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-130: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΛΒΑΛ γηα ηελ πεξίνδν

21 Πίλαθαο 6-131: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΛΒΑΛ Πίλαθαο 6-132: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Διιάθησξ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-133: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Διιάθησξ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-134: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Διιάθησξ Πίλαθαο 6-135: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Διιάθησξ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-136: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Διιάθησξ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-137: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Διιάθησξ Πίλαθαο 6-138: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΛΠΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-139: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΛΠΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-140: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΛΠΔ Πίλαθαο 6-141: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΛΠΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-142: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΛΠΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-143: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΛΠΔ Πίλαθαο 6-144: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΤΓΑΠ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-145: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΤΓΑΠ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-146: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΤΓΑΠ Πίλαθαο 6-147: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-148: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-149: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΤΓΑΠ Πίλαθαο 6-150: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΔΥΑΔ ηεο πεξηφδνπ

22 Πίλαθαο 6-151: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΔΥΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-152: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΔΥΑΔ Πίλαθαο 6-153: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-154: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-155: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΥΑΔ Πίλαθαο 6-156: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-157: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-158: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ Πίλαθαο 6-159: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-160: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-161: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ζξαθιήο ΑΓΔΣ Πίλαθαο 6-162: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΗΑΧ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-163: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΗΑΧ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-164: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΗΑΧ Πίλαθαο 6-165: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΗΑΧ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-166: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΗΑΧ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-167: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΗΑΧ Πίλαθαο 6-168: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-169: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-170: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ

23 Πίλαθαο 6-171: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-172: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-173: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ηαηξηθφ Αζελψλ Πίλαθαο 6-174: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο ΚΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-175: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο ΚΑΔ ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-176: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΚΑΔ Πίλαθαο 6-177: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο ΚΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-178: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο ΚΑΔ γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-179: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΚΑΔ Πίλαθαο 6-180: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-181: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-182: Μνληέιν Πξφβιεςεο Μηθηψλ Κεξδψλ ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα Πίλαθαο 6-183: Αλακελφκελα Μηθηά Κέξδε, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-184: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-185: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Κχπξνπ Σξάπεδα Πίλαθαο 6-186: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Λάκςα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-187: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Λάκςα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-188: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Λάκςα Πίλαθαο 6-189: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Λάκςα γηα ηελ πεξίνδν

24 Πίλαθαο 6-190: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Λάκςα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-191: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Λάκςα Πίλαθαο 6-192: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Ληβάλεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-193: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Ληβάλεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-194: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Ληβάλεο Πίλαθαο 6-195: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Ληβάλεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-196: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Ληβάλεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-197: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Ληβάλεο Πίλαθαο 6-198: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Μαΐιιεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-199: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Μαΐιιεο ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-200: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Μαΐιιεο Πίλαθαο 6-201: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Μαΐιιεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-202: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Μαΐιιεο γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-203: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μαΐιιεο Πίλαθαο 6-204: Ηζηνξηθά ηνηρεία ηεο Μέηθα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-205: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Μέηθα ηεο πεξηφδνπ Πίλαθαο 6-206: Μνληέιν Πξφβιεςεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Μέηθα Πίλαθαο 6-207: Αλακελφκελνο Κχθινο Δξγαζηψλ, Κέξδε πξν Φφξσλ, Μεξίζκαηα θαη Μέξηζκα αλά Μεηνρή ηεο Μέηθα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-208: Ηζηνξηθέο Σηκέο θαη Δηήζηεο Απνδφζεηο ηεο Μέηθα γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 6-209: Μνληέιν Τπνινγηζκνχ ηεο Απαηηνχκελεο Απφδνζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μέηθα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ 1 Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα