ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

2 DAPHNE ΗΗΗ «Awareness raising and prevention on bullying among students: development and implementation of a school based training program for teachers» πγγξαθή: Δθπαηδεπηηθνί Φπρνιόγνη Γξ Δξλεζηίλα ηζκάλε-παπαθώζηα Έιελα Σξύθσλνο Νηαληέιια Υξηζηνθίδνπ Γηώηα Πηεξή ηέθαλνο Γεκεηξίνπ Υξπζηάιια Μαδέξε Μαξίλα Παζπαξή Γήκεηξα Νηθνιάνπ Δπηκέιεηα: Γξ Δ. ηζκάλε-παπαθώζηα Γξ Άλλα Παξαδεηζηώηνπ Γεληθή Δπνπηεία: Δξεπλεηηθή νκάδα Γξ Άλλα Παξαδεηζηώηνπ Γξ Δξλεζηίλα ηζκάλε-παπαθώζηα Υξπζόζηνκνο Λαδάξνπ Γισζζηθή Δπηκέιεηα: Γεσξγία Κνύκα Φηιόινγνο - Δπηζεσξήηξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 4 - ΔΤΡΧΠΑЇΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ» ζει. ΔΗΑΓΧΓΖ 6 - ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ ΗΣΟΡΗΔ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 8 1. Σρέτει - ηρέτει ο Ορθέας θέςεηο ελόο Γέξηθνπ Γέληξνπ Γξαζηεξηόηεηεο Έλα Αιιηώηηθν Μεηάιιην 13 Γξαζηεξηόηεηεο Μνλαμηά κνπ όια! 19 Γξαζηεξηόηεηεο Μάηηα Κιεηζηά! 25 Γξαζηεξηόηεηεο Παληθόο ζηνλ Κπβεξλνρώξν! 31 Γξαζηεξηόηεηεο 36 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 39 3

4 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΖΒΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΤΡΧΠΑЇΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΦΝΗ IIΙ» Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα αύμεζεο ηεο ελεκεξόηεηαο θαη πξόιεςεο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ καζεηώλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο. Ζ Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα «Αύμεζε ηεο ελεκεξόηεηαο θαη πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ καζεηώλ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο» (Awareness raising and prevention on bullying among students: development and implementation of a school based training program for teachers). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη εθαξκνζηεί πηινηηθά κε επηηπρία ζε δέθα ζρνιεία παγθύπξηα (πέληε ζρνιεία ειέγρνπ θαη πέληε ζρνιεία πεηξακαηηθά) θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά Σν λέν απηό πξόγξακκα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηεξεύλεζε αλαγθώλ θαη αύμεζε ηεο ελεκεξόηεηαο γηα ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία» (Needs Assessment and Awareness Raising Program for Bullying in Schools), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Δάθνε ΙΙ θαη ζην νπνίν επίζεο ζπκκεηείραλ, κε επηηπρία, ε Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο θαη νη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ζε ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ κέζα από κηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εξεπλεηηθή αλάιπζε, επηβεβαηώζεθε όηη ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ απνηειεί πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηα θππξηαθά ζρνιεία (ζεκεηώλεηαη όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 20% ησλ καζεηώλ δήισζαλ όηη έρνπλ ππάξμεη ζύηεο ή ζύκαηα). Σν πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» αλαθέξεηαη ζηελ πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. πληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ ηεο Διιάδαο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Δάθνε ΙΙΙ. Μαδί κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, ζην πξόγξακκα ζπκκεηέρεη ε Πνισλία (Παλεπηζηήκην Νηθόιανο Κνπέξληθνο - Σκήκα Φπρηαηξηθήο) θαη ε Ληζνπαλία (Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο). Σν πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (bullying) κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ελόο 4

5 «πξνιεπηηθνύ εξγαιείνπ πνπ απμάλεη ηελ ελεκεξόηεηα» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ςπρνιόγσλ αλέιαβαλ ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, θαηαλόεζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνύ κέζα από κηα ζεηξά ηζηνξηώλ κε ζέκα ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη ηζηνξίεο απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηα δεδνκέλα ηεο θππξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη γεληθόηεξα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. Δπειπηζηνύκε όηη ηα θείκελα απηά ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ ην πνιύπινθν θαη ζνβαξό ζέκα ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα από έλα επράξηζην ηξόπν δηδαζθαιίαο. Σν πξντόλ απηό απνηειεί νκαδηθή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ςπρνιόγσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα «Δάθνε ΙΙΙ» θαη ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηεο Κύπξνπ. Δξεπλεηηθή Οκάδα Κύπξνπ Γξ Άλλα Παξαδεηζηώηνπ, Παηδνςπρίαηξνο Γξ Δξλεζηίλα ηζκάλε-παπαθώζηα, Αλώηεξνο Δθπαηδεπηηθόο Φπρνιόγνο Υξπζόζηνκνο Λαδάξνπ, Δθπαηδεπηηθόο Φπρνιόγνο 5

6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ Ζ ζρνιηθή βία απνηειεί έλα δηαρξνληθό, παγθόζκην, θνηλσληθό θαηλόκελν κε πνιύπινθεο επηπηώζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηε ςπρηθή πγεία ησλ καζεηώλ. Ζ βία ζην ζρνιείν παξαηεξείηαη ζε πνιιέο κνξθέο θαη ην θαηλόκελν ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί κηα από ηηο πνιιέο κνξθέο ζρνιηθήο βίαο. Σν θαηλόκελν ηνπ ζσολικού εκθοβιζμού ή bullying, όπσο είλαη γλσζηόο ν όξνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρεη αξρίζεη λα παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο εθθνβηζκόο απνηειεί κηα κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Παγθόζκηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Smith and others,1987, 1995) θαηαδεηθλύνπλ όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (15-20 %) έρνπλ βηώζεη ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνύ. Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη όηαλ έλα άηνκν γίλεηαη ζπρλά ζύκα αξλεηηθώλ ζρνιίσλ ή ζπκπεξηθνξώλ από έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη αδπλαηεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ (Olweus, 1993). πλήζσο είλαη επίκνλε, δειαδή επαλαιακβάλεηαη, θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα εβδνκάδεο, κήλεο ή θαη ρξόληα. Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη άκεζε ή έκκεζε. Γελ πεξηιακβάλεη κόλν ηε ζσκαηηθή βία, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο βίαο, όπσο ην ιεθηηθό θαη ηνλ ςπρνινγηθό εθθνβηζκό (π.ρ. δηάδνζε θεκώλ, θνξντδίεο, βξηζηέο, ζπθνθαληίεο), ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό (π.ρ. απνθιεηζκόο από ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην παηρλίδη θηι.), ην ζεμνπαιηθό εθθνβηζκό (ρεηξνλνκίεο ή ζρόιηα κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν) θαη ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό πνπ δηαπξάηηεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σν θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ, όπσο θάζε θαηλόκελν ζρνιηθήο βίαο, απνηειεί έλα πνιύπινθν θαηλόκελν εμνπζίαο θαη δύλακεο πνπ εθπεγάδεη από ηελ επηζπκία ηνπ δξάζηε λα αζθήζεη ή λα αζθεί ζπλερώο εμνπζία θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο δύλακήο ηνπ. Γηαπξάηηεηαη δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε δύλακεο, αιιά θαη κηα επηζπκία γηα θπξηαξρία πάλσ ζηνπο άιινπο. Μέζα ζε απηή ηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ζύκαηνο θαη ζύηε ππάξρεη αληζόηεηα ζε ό,ηη αθνξά ζηε δύλακε ησλ εκπιεθνκέλσλ. Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο, ηόζν ζηα παηδηά-ζύκαηα όζν θαη ζηα παηδηά ζύηεο θαη παξαηεξεηέο, είλαη πνιιέο θαη ζνβαξέο. Οη κειινληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Σα παηδηά ζύκαηα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηα από ηα ππόινηπα παηδηά θαη έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε, άγρνο, ρακειή απηoεθηίκεζεαξλεηηθή απηνεηθόλα, αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, ζρνιηθή θνβία θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, όπσο πνλνθεθάινπο, πόλνπο ζηελ θνηιηά, δηαηαξαρέο ύπλνπ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θνηλσληθή απόζπξζε. 6

7 Οη καζεηέο - ζύκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο από άγρνο θαη αλαζθάιεηα, είλαη ππεξβνιηθά ήζπρα θαη επαίζζεηα παηδηά, εζσζηξεθή κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη δύζθνια ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο. Αληίζεηα, ηα παηδηά - ζύηεο, νη ληαήδεο, είλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ παξά ην γεγνλόο όηη θαίλνληαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κπνξεί επίζεο λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, είλαη επηζεηηθά θαη επηξξεπή ζε παξαβίαζε θαλόλσλ, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηε βία θαη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά - ζύηεο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή βία θαη ηελ παξαβαηηθόηεηα, λσξίο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εμειηρζνύλ ζε ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, πξνζαξκνγήο θαη ηειηθά λα αλαπηύμνπλ εγθιεκαηηθόηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ έληνλα παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηνηρεία ζνβαξήο ππεξθηλεηηθόηεηαο, κε ρακειό επίπεδν ελζπλαίζζεζεο (empathy), δπζθνιίεο δηαιεθηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ ηνπο, θαζώο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηζεηηθόηεηάο ηνπο. Οη ελδείμεηο, πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνδειώλνπλ όηη έλα παηδί είλαη ζύκα εθθνβηζκνύ θαη ζρνιηθήο βίαο, κπνξεί λα είλαη πνιιέο, όπσο ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, απόηνκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, θνηλσληθή απνκόλσζε, λπρηεξηλή ελνύξεζε, νλπρνθαγία, απνκάθξπλζε από θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, κηα γεληθεπκέλε λεπξηθόηεηα θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, θνβίεο, μαθληθέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε κε μεζπάζκαηα ζπκνύ, θιάκαηα, θόπσζε, θαζώο θαη ζρνιηθή άξλεζε. Μέζα από ηηο ηζηνξίεο πνπ αθνινπζνύλ, πεξηγξάθνληαη κε γιαθπξό ηξόπν πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο από ζπκκαζεηέο ηνπο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ αλαπηύζζνπλ θαη ηνλίδεηαη κέζα από ηελ εμέιημε ησλ ηζηνξηώλ πσο όηαλ ελδπλακσζνύλ θαη ζπάζνπλ ηε ζησπή ηνπο, απνθαιύπηνληαο ην καξηύξην πνπ πεξλνύλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζηνπο ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ (γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο, θίινπο), ζεκαηνδνηείηαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη ίζσο εδώ θαη ρξόληα. Σα παηδηά κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ όρη κόλν βνεζνύληαη λα θαηαλνήζνπλ ην λόεκα ηεο ηζηνξίαο, αιιά αθήλνληαο ηε θαληαζία θαη ην έλζηηθηό ηνπο λα ηα νδεγνύλ, πξσηνηππνύλ δίλνληαο ην δηθό ηνπο ηέινο ζε θάζε ηζηνξία. Πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο εμόδνπ από ην θαύιν θύθιν ηνπ εθθνβηζκνύ θαη νκαιήο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ πξσηαγσληζηώλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Μέζα από δηαδηθαζίεο δξακαηνπνίεζεο θαη βησκαηηθήο ηαύηηζεο αιιά θαη ζπκβνινπνίεζεο κέζσ ησλ δσγξαθηώλ, ε γλώζε πνπ απνθηνύλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο είλαη ηθαλή λα εμαζζελήζεη ην ζρνιηθό εθθνβηζκό, λα ζπκβάιεη ζηελ επνύισζε ηπρόλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ πνπ πξνθαιεί θαη λα ελδπλακώζεη ηνλ ςπρηζκό ησλ παηδηώλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ην έρνπλ άιισζηε ηεθκεξηώζεη. Δρ. Ά. Παραδειζιώηοσ, Δρ. Ε. ιζμάνη - Παπακώζηα 7

8 ΗΣΟΡΗΔ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 1. «Σρέτει, ηρέτει ο Ορθέας» θέςεηο ελόο Γέξηθνπ Γέληξνπ Παηδηά - Θεαηέο (Παξαηεξεηέο) Ο εθθνβηζκόο πέξαλ από ηα παηδηά - δξάζηεο θαη ηα παηδηά - ζηόρνπο, πεξηιακβάλεη κηα ηξίηε νκάδα εμίζνπ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή, ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ - ζεαηώλ (bystanders). Ζ ηζηνξία καο έρεη σο ζηόρν λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο όζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νκάδα εθείλε ησλ καζεηώλ - ζεαηώλ, πνπ πηνζεηεί κηα όρη άκεζα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί λα είλαη εμίζνπ επηθίλδπλε. Δίλαη θπζηθό πσο ν εθθνβηζκόο κπνξεί λα πξνμελήζεη ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, άγρνπο θαη ακεραλίαο ζηα παηδηά- ζεαηέο κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην, όηαλ δελ ππάξρεη μεθάζαξε πνιηηηθή γηα ην ρεηξηζκό ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ. πρλά, επίζεο, πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ καζεηώλ γηα έλα πγηέο θαη αζθαιέο καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Έρεη επηπιένλ δηαπηζησζεί κέζα από ηε βηβιηνγξαθία όηη αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα γηα ηεξκαηηζκό ηνπ εθθνβηζκνύ (λα ηίζεληαη ζπλέπεηεο θαη επηπηώζεηο), ηόηε ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο ηα παηδηά - ζεαηέο λα κεηαθηλεζνύλ θάπνηα ζηηγκή από ην ξόιν ησλ ζεαηώλ θαη λα γίλνπλ ελεξγεηηθνί δξάζηεο. εκαληηθό είλαη ηα παηδηά κέζα από ηελ ηζηνξία λα αληηιεθζνύλ πόζα πξάγκαηα κπνξνύλ θαη είλαη ζε ζέζε ηα ίδηα λα θάλνπλ, όηαλ πεξηπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θάπνην ηέηνην θαηλόκελν. Δπίζεο, κέζα από ηελ ηζηνξία, είλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί ν ξόινο πνπ θαηέρνπλ νη ελήιηθεο (δάζθαινη, θαζεγεηέο, γνλείο θηι.), πνπ είλαη ηα πξόζσπα αλαθνξάο ησλ παηδηώλ θαη ζηα νπνία ζα κπνξνύλ ηα παηδηά - ζεαηέο λα απεπζπλζνύλ θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα, ρσξίο απηό λα ζεσξεζεί «θάξθσκα». Σέινο, ζα ηνπο ε δνζεί επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, θαη πσο απηή θαη κόλν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ζηόρνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε εμεύξεζε θαη ησλ θνηλώλ ζεκείσλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ. 8

9 9

10 «Σρέτει, ηρέτει ο Ορθέας» κέυεις ενός Γέρικοσ Δένηροσ Σξέρεη, ηξέρεη ν Οξθέαο θαη ηειεησκό δελ έρεη Αθόκα κηα κέξα δύζθνιε ζην ζρνιείν. Αθόκε κηα κέξα πνπ ηξέρεη λα μεθύγεη ρσξίο ζηακαηεκό. Καηάληεζε πιένλ ην ζρνιείν έλαο αγώλαο κάρεο, όπνπ ππάξρεη έλαο θεξδηζκέλνο θαη έλαο ρακέλνο. Γπζηπρώο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ρακέλνο είλαη ν Οξθέαο! Καη πώο λα κελ είλαη, όηαλ απηόο είλαη έλαο θαη νη άιινη είλαη πνιινί. Καη αλ ήηαλ θαη κόλν απηνί! Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη πνπ ελώ δελ ρηππνύλ, δελ βξίδνπλ θαη δελ θνξντδεύνπλ, πάιη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πιεγώλνπλ ηνλ Οξθέα. Με πνην ηξόπν; Με ην λα θνηηάδνπλ απιά, λα παξαθνινπζνύλ, λα παξνηξύλνπλ θαη θάπνηνη θηόιαο λα ην απνιακβάλνπλ. Ση; Απηνί λνκίδεηε όηη είλαη ιηγόηεξν ππεύζπλνη γηα ην θόβν θαη ηελ ληξνπή πνπ αηζζάλεηαη ν θίινο καο; Ση λα πσ θαη εγώ Καζεκεξηλά παξαθνινπζώ ηα γεγνλόηα θαη αθνύσ ην βνπβό ηνπ θιάκα, αιιά βιέπεηε δελ κπνξώ λα θάλσ θαη πνιιά. Δίκαη απιά έλα γέξηθν δέληξν, πνπ ζηνλ θνξκό ηνπ βξίζθεη παξεγνξηά θαζεκεξηλά ν Οξθέαο, ν «Φνύιεο», ν «Κσθνύιεο» όπσο ηνλ θσλάδνπλ κεξηθνί, κεξηθνί Ααα! Ξέραζα λα ζαο ην πσ! Ο Οξθέαο είλαη έλαο καζεηήο κε πξνβιήκαηα αθνήο, δελ κπνξεί δειαδή νύηε λα αθνύζεη αιιά νύηε θαη λα κηιήζεη! Ίζσο είλαη θαη απηόο ν ιόγνο πνπ ηνλ θνξντδεύνπλ, ίζσο γηαηί μέξνπλ όηη δελ κπνξεί λα πεη απηά πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ, ίζσο πάιη γηαηί απιά θάπνηα παηδηά πξέπεη λα θνξντδεύνπλ θάπνηνπο θαη δηάιεμαλ ηνλ Οξθέα. Σνλ Οξθέα πνπ δηαθέξεη, ηνλ Οξθέα πνπ μερσξίδεη, ηνλ Οξθέα πνπ είλαη θηιόηηκνο, ηνλ Οξθέα, πνπ παξά ηα πξνβιήκαηα αθνήο ηνπ, θαηαθέξλεη λα βάδεη ηα δηαιείκκαηα γθνι ζην πνδόζθαηξν πην δπλαηά από ηα ππόινηπα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ. Καη λα ηνλ πάιη ηνλ θίιν κνπ πνπ θιαίεη Μα θαιά, δελ παίξλεη είδεζε θαλείο ηη ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά; Δγώ πώο ην βιέπσ; Δεε! Φίιε! ε ζέλα κηιώ Καη ζε ζέλα Παύιν, Μάξηε, νθία Μελ θεύγεηε, δελ βιέπεηε πσο ηνλ θνξντδεύνπλ!!! Καη εζύ Αξγπξή, γηαηί γειάο; Πνύ είλαη ην αζηείν; Αζηείν είλαη λα ζε ζπξώρλνπλ θαη λα ζε θάλνπλ λα αηζζάλεζαη άζρεκα; Θα γεινύζεο ην ίδην, αλ ζνπ έθαλαλ θαη ζέλα θάηη ηέηνην; Μα ηη βιέπσ! Πώο καδεύηεθε ηόζνο θόζκνο θαη παξαθνινπζεί θαη δεησθξαπγάδεη θαη παξαθηλεί! ηακαηήζηε! Γελ έρεη θάπνηνλ λα θσλάμεη απιά «ηακαηήζηε»; Μηα ηόζε δα ιεμνύια! Πνύ είλαη νη θίινη ζνπ, Οξθέα; Ααα! Να ηνλ σηήξε, θάπνπ αλάκεζα ζην πιήζνο! Φαίλεηαη ιππεκέλνο, έηνηκνο λα θιάςεη, αιιά δελ κηιά, δελ θσλάδεη, παξά κόλν θνηηάδεη. Ση λα θάλεη θαη απηόο; Απηόλ πνηνο ζα ηνλ βνεζήζεη, αλ ηνλ βάινπλ ζην κάηη νη εθθνβηζηέο; Δίλαη θαη ηνπ ρεξηνύ ηνπο, κηθξόζσκνο θαη αδύλαηνο. Απηά ζθέθηεηαη θαη ζησπά. Καη παξαθαιεί λα βξεζεί θάπνηνο άιινο, πην δπλαηόο θαη ηξνκεξόο λα ζώζεη ηνλ θίιν ηνπ. Κάπνηνο ζαλ ηνλ Superman, πνπ έρεη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη κπνξεί λα βνεζά ηνπο θαινύο. Αρ, λα κπνξνύζε θαη απηόο λα βάιεη κηα κάζθα ζην πξόζσπν, γηα λα κε θαίλεηαη πνηνο είλαη, θαη λα ηνπο δώζεη έλα κάζεκα όινπο απηνύο ηνπο ληαήδεο Απηά ζθέθηεηαη, όηαλ μαθληθά: ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 10

11 Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: Αθνύεη ηε θσλή ηεο Δηξήλεο, ηεο Μειίλαο θαη ηνπ Οξέζηε λα θσλάδνπλ: «ηακαηήζηε, θηάλεη πηα! Γελ πάεη άιιν» Ναη, είλαη θάπνηα παηδηά από ην ζρνιείν πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ Οξθέα θαη ηνικνύλ. Καη μαθληθά αηζζάλεηαη όηη δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη ήξσαο ησλ παξακπζηώλ γηα λα έρεηο ηε δύλακε λα βνεζήζεηο, γηαηί νη πξαγκαηηθνί ήξσεο είλαη αλάκεζά καο. Σξέρεη, ηξέρεη θαη απηόο λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπο. «Δλαο γηα όινπο θαη όινη γηα έλα!», κνπξκνπξίδεη. Μα ηη βιέπνπλ ηα γέξηθα κάηηα κνπ Καιά βιέπσ ή απόθηεζα ηώξα ζηα γεξάκαηα ηε κπσπία ησλ δέληξσλ; Πόζνη έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ Οξθέα Ο θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ Κάπνηνο απιά λα ηνπ ζπκπαξαζηαζεί, θάπνηνο λα ηνπ δώζεη έλα ραξηνκάληηιν λα ζθνππίζεη ηα δάθξπά ηνπ, θάπνηνη λα πνπλ ζηνπο εθθνβηζηέο όηη απηό δελ ζα ην αλερηνύλ πιένλ θαη θάπνηνη άιινη λα ηξέμνπλ λα εηδνπνηήζνπλ έλα δάζθαιν, έλαλ ππεύζπλν, θάπνηνλ ηεινζπάλησλ. Σώξα ζηακάηεζε ν Οξθέαο λα ηξέρεη! Σξέρνπλ νη θίινη ηνπ γη απηόλ! Σειηθά, ηη κπνξεί λα θάλεη ν άλζξσπνο άκα ζέιεη Ναη, εληάμεη ην παξαδέρνκαη!!! ίγνπξα κπνξεί λα θάλεη πεξηζζόηεξα από ηα δέληξα, θηάλεη λα ην ζέιεη θαη λα έρεη ην θαιό κέζα ηνπ. Θπκήζεθα ηώξα ηελ ηζηνξία εθείλνπ ηνπ παππνύ κε ηνλ εγγνλό ηνπ, πνπ κάδεπε αζηεξίεο ζηελ αθξνγηαιηά θαη ηνπο έξηρλε θαη πάιη ζηε ζάιαζζα γηα λα ηνπο ζώζεη. «Απηό πνπ θάλεηο είλαη κάηαην, πάληα ζα ππάξρνπλ αζηεξίεο έμσ από ην λεξό, δελ κπνξείο λα αιιάμεηο ηελ θαηάζηαζε», ηνπ είπε κηα κέξα ν παππνύο ηνπ. Ο κηθξόο εγγνλόο θνίηαμε ηνλ αζηεξία πνπ θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηνλ έξημε θαη πάιη ζηε ζάιαζζα. «Γηα απηόλ ηνλ αζηεξία όκσο, κπνξώ λα ηελ αιιάμσ», ηνπ απάληεζε. Καη λα πνπ πέξαζαλ νη κέξεο, νη βδνκάδεο θαη νη κήλεο Καη λα θαη πάιη ηνλ θίιν κνπ πνπ θάζεηαη λα μαπνζηάζεη ζην θνξκό κνπ. Απηή ηε θνξά όκσο είλαη ραξνύκελνο θαη ρακνγειά. Ζ δσή ηνπ έρεη αιιάμεη, ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή, πην όκνξθε θαη πην καγεπηηθή. Σώξα πηα έρεη θίινπο, ηώξα πηα δελ θνβάηαη. Σώξα ε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ είλαη απηή πνπ ηνλ θάλεη μερσξηζηό. Δρεη κάζεη ζηνπο θίινπο ηνπ όηη νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ όρη κόλν κε ιέμεηο, αιιά θαη κε λνήκαηα θαη κε εθθξάζεηο, αιιά απιά θαη κε έλα ρακόγειν «Σν ρακόγειν είλαη κηα γιώζζα πνπ κηινύλ ζε όιν ηνλ θόζκν», ηνπ είρε πεη θάπνηε ε κεηέξα ηνπ. Γη απηό θαη ν Οξθέαο ρακνγειά ηόζν ζπρλά Καη εγώ, πνπ δε κπνξώ λα ρακνγειάζσ, γέξλσ θάζε ηόζν ηα θιαδηά κνπ θαη δίλσ ζηνλ Οξθέα κηα αγθαιηά! Τπέξε λοιπόν, Οπθέα, ζηεν αγκαλιά μος και ζε όλερ ηιρ ςπέποσερ αγκαλιέρ ηερ δωήρ ζος! 11

12 Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 1. Γηαηί πηζηεύεηε πσο ν Οξθέαο γίλεηαη ζηόρνο εθθνβηζκνύ; Πώο άξαγε αηζζάλεηαη ν Οξθέαο; Ση ζα θάλαηε, αλ ήζαζηαλ εζείο ζηε ζέζε ηνπ Οξθέα; Δθηόο από ηελ νκάδα ησλ δξαζηώλ, πνηνη άιινη ζπκκαζεηέο ηνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη πώο άξαγε ληώζνπλ; Ση πηζηεύεηε όηη άιιαμε θαη έλησζε θαιύηεξα ν Οξθέαο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο καο; Δρεηε αληηιεθζεί λα ζπκβαίλνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζαο; Αλ λαη, θάλαηε θάηη γηα λα βνεζήζεηε θαη ηη; Β ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ 1. Εσγξαθίδσ έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα. 2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 12

13 Γ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΓΤΖ ΡΟΛΧΝ (ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) ΔΝΑΡΗΟ Α Δίλαη δηάιεηκκα θαη ν Φώηεο ζηέθεηαη ζηε γξακκή γηα λ αγνξάζεη ην πξσηλό ηνπ απ ηελ θαληίλα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Ο Μέιηνο, έλαο καζεηήο κεγαιύηεξεο ηάμεο, ηνλ πιεζηάδεη ιέγνληάο ηνπ: «Γώζε κνπ ηα ιεθηά ζνπ, αιιηώο αιίκνλό ζνπ!». Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα ΔΝΑΡΗΟ Β Ζ Λόια μεθηλά λα δηαδίδεη ζηε ηάμε έλα θνπηζνκπνιηό θαη λα ραξαθηεξίδεη ηε Βνύια κ έλα άζρεκν επίζεην. Ζ Βνύια θαηαιαβαίλεη πσο έρεη μεθηλήζεη θαη πάιη ην ίδην καξηύξην γη απηήλ, όκσο θνβάηαη λα πεη ν,ηηδήπνηε. Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα ΔΝΑΡΗΟ Γ Μόιηο θηύπεζε ην θνπδνύλη ηνπ ζρνιείνπ, κεηά ην δηάιεηκκα, θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ λα κπνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Ο Ρνγήξνο ιέεη ζηνλ Μόδεζην κε δπλαηή θσλή «Δηζη θαη ζεθώζεηο ην ρέξη ζνπ εμππλάθηα λα κηιήζεηο ζηα Διιεληθά, ζα έρεηο άζρεκα μεκπεξδέκαηα κε κέλα κόιηο ζρνιάζνπκε!». Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα ΔΝΑΡΗΟ Γ Μηα νκάδα αγνξηώλ παίδεη πνδόζθαηξν ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Ο Μίιηνο θνηηώληαο ηνλ Φίιην, ηνπ ιέεη: «Δίζαη άρξεζηνο ζην πνδόζθαηξν, δελ έρεηο ππόζεζε. Καη πξόζεμέ κε! Με λνκίδεηο πσο επεηδή ζε αθήζακε λα παίμεηο καδί καο πξνρηέο, ην ίδην ζα γίλεη θαη ζήκεξα! Αθνπζεο;» Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα ΔΝΑΡΗΟ Δ Λίγν πξηλ κπεη ε δαζθάια ζηελ ηάμε, κηα νκάδα καζεηώλ πηάλεη ην βηβιίν ηεο Καζζάλδξαο θαη ην θξύβεη, ιέγνληάο ηεο «Μελ ηνικήζεηο λα καξηπξήζεηο ζηε δαζθάια όηη ζνπ ην θξαηάκε εκείο!» Ζ Καζζάλδξα άθσλε, θνθθηλίδεη από ληξνπή αιιά δελ ιέεη ηίπνηα. Χο ππεύζπλνη ζεαηέο ιέκε θαη θάλνπκε ηα αθόινπζα 13

14 14

15 2. Έλα Αιιηώηηθν Μεηάιιην Σξέρεη ζαλ άλεκνο, ηξέρεη ζαλ ζθαίξα! Πάληα πξώηε ζηνπο αγώλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο Παγθύπξηνπο Αγώλεο ζηίβνπ θαη θέηνο εηνηκάδεηαη γηα ηα πην κεγάια ηαμίδηα! Παλεπξσπατθνí Αγώλεο ζηίβνπ! αλ όλεηξν κνηάδεη πνπ ηα θαηάθεξε λα πξνθξηζεί! Πόζν αλππνκνλεί λα ηξέμεη! ηαλ ηξέρεη, ηα μερλάεη όια! Λεο θαη ν άλεκνο πνπ ηξέρεη καδί ηεο εμαθαλίδεη θάζε ζθέςε θαη αθήλεη κνλάρα ην κπαιό λα ζθέθηεηαη ην ζηόρν. Σν ζηόρν ηεο λίθεο! Σε ζηηγκή πνπ ζα θζάζεη πξώηε ζην ηέξκα. Πξώηε ζην ηέξκα θζάλεη ηηο πην πνιιέο θνξέο, ε εκέιε! Ση σξαίν όλνκα, ηεο ιέλε όζνη ηε γλσξίδνπλ πξώηε θνξά! αλ κέιη κνηάδεη ε εκέιε! Δίλαη πάληα ηόζν γιπθηά, ήξεκε θαη ηξπθεξή. Αγξηεύεη όκσο ζηνλ αγώλα. Μνηάδεη λα αιιάδεη πξόζσπν, λα απνθηά θηεξά θαη κηα δύλακε ηόζν παξάμελε θαη ζπνπδαία. Μηα δύλακε πνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο. Μηα δύλακε πνπ κάιινλ ππάξρεη, αιιά είλαη θάπνπ βαζηά θαιά θξπκκέλε. Κξπκκέλε βαζηά κέζα ηεο θαη αλαβιύδεη κόλν όηαλ θζάζεη ε ώξα θαη ε κεγάιε ζηηγκή ηεο θνύξζαο. Σόηε νξκά, πιεκκπξίδεη ην θνξκί ηεο, ηνλ εαπηό ηεο, ην είλαη ηεο όιν θαη ηεο δίλεη νδεγίεο! Σξέμε, ηξέμε ζαλ ζθαίξα θαη μεπέξαζέ ηνπο όινπο, κπνξείο, κπνξείο λα ηνπο ληθήζεηο! Καη ηόηε μέξεη όηη κπνξεί, κπνξεί λα ληθήζεη θάζε εκπόδην! Ζ εκέιε ράλεη ηε δύλακή ηεο ζην ζρνιείν. Ννηώζεη αδύλακε ζηελ ηάμε, αδύλακε ζηα δηαιείκκαηα. Γπζθνιεύεηαη ζηα καζήκαηα, θπξίσο ζην γξάςηκν. Γελ αγαπά ην γξάςηκν θαζόινπ, αληίζεηα, ην θνβάηαη θαη δελ κπνξεί λα εθθξάζεη απηά πνπ ζθέθηεηαη κέζα από ην γξαπηό ιόγν. Οη εθζέζεηο ηελ ηξνκάδνπλ θαη πξνηηκά λα ραδεύεη από ην παξάζπξν, όηαλ ηα ππόινηπα παηδηά γξάθνπλ. Σα δηαιείκκαηα ε εκέιε δελ πεξλά όκνξθα όπσο παιηά! Οη θίιεο ηεο δελ είλαη πηα θνληά ηεο θαη κέλεη κόλε ζηελ άθξε ηεο απιήο, παξαθνινπζώληαο ηα ππόινηπα παηδηά λα δηαζθεδάδνπλ. Πώο έγηλε απηό, δελ ην θαηάιαβε νύηε ε ίδηα θαιά- θαιά! Ζ εκέιε πάληα είρε θάπνηεο θίιεο. Γελ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα θνηλσληθή, αιιά ζπλήζσο πεξηηξηγπξηδόηαλ από θνξίηζηα θαη αγόξηα θαη πεξλνύζε σξαία ηα δηαιείκκαηα. Πνηέ δελ ήηαλ αξρεγόο. Πάληα αθνινπζνύζε ηηο άιιεο θαη πξνζπαζνύζε λα εληαρζεί ζηελ παξέα ηνπο. Με πξνζπάζεηα θαη θόπν ηα θαηάθεξλε. Μέρξη πξηλ από κεξηθνύο κήλεο όηαλ μαθληθά, ρσξίο λα θαηαιάβεη ην γηαηί, όια ηα θνξίηζηα αθόκε θαη ηα αγόξηα άξρηζαλ λα ηελ απνθεύγνπλ. Ήηαλ ηόηε πνπ θέξδηζε ην πξώην ρξπζό ηεο κεηάιιην ζηνπο Παγθύπξηνπο Αγώλεο ζηίβνπ θαη έηξεμε κε θακάξη λα ην δείμεη ζηελ ηάμε θαη ζε όια ηα παηδηά. Καλείο δελ ράξεθε, νύηε θαλ ηεο έδσζαλ ηελ παξακηθξή ζεκαζία. Μόλν ε δαζθάια ηε ζπγράξεθε θαη έδεημε κε θακάξη ην κεηάιιην ζηελ ηάμε. Σα παηδηά ην δηάιεηκκα απνκαθξύλζεθαλ από θνληά ηεο θαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα ηα πιεζηάζεη, απηά απνκαθξύλνληαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, ςηζπξίδνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν θάηη ζην απηί! Αθόκε δελ θαηάιαβε ηη έιεγαλ θαη αλ ηελ θαηεγνξνύζαλ! Από εθείλε ηε κέξα «16 επηεκβξίνπ» ήηαλε δελ ηε μερλά πνηέ, θαλέλα θνξίηζη, θαλέλα αγόξη δελ ηελ πιεζηάδεη θαη δύζθνια ηεο απεπζύλνπλ ην ιόγν, αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Πέξαζαλ ηόζνη κήλεο θαη ε εκέιε δελ ηνικά λα ξσηήζεη ηη ζπκβαίλεη. Νηξέπεηαη λα πξνζεγγίζεη ηα θνξίηζηα θαη θνβάηαη ηελ αληίδξαζή ηνπο. Παξακέλεη κήλεο ηώξα ζησπειή θαη ε ζησπή άξρηζε λα γίλεηαη ηόζν βαξεηή θαη αθόξεηε! ην κπαιό ηεο είλαη ην ηαμίδη πνπ πξόθεηηαη λα θάκεη ηνπο επόκελνπο αγώλεο θαη ηα δηαιείκκαηα μεθεύγεη 15

16 πιάζνληαο ζην κπαιό ηεο ην ηαμίδη, απνιακβάλνληαο ηνπο αγώλεο θαη βιέπνληαο κε ηε θαληαζία ηεο ηε λίθε θαη ην επόκελν ρξπζό κεηάιιην ζηα ρέξηα ηεο. Έηζη ρακέλε κέζα ζηε θαληαζία ηεο πεξλά ηα δηαιείκκαηα ε εκέιε. Ζ εκέιε πνπ κνηάδεη κε κέιη, κα ηειεπηαία κέζα ηεο όιν θιαίεη! ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα ήζειε πνιύ λα έρεη θίιεο. Να κπνξεί λα κνηξαζηεί ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο ηεο καδί ηνπο. Γελ ηελ θηάλνπλ νη αγώλεο θαη ηα κεηάιιηα. Ξέξεη πόζν κόλε λνηώζεη θαη ε κνλαμηά δελ ηελ αθήλεη λα ραξεί θαζόινπ! Θα ήζειε πνιύ λα κνηξαζηεί ηελ αγσλία ηνπ ηαμηδηνύ θαη λα δηεγεζεί ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα κε πάζνο ζηηο θίιεο ηεο ζαλ επηζηξέςεη ζην ζρνιείν. Μα νη θίιεο ηεο δελ ελδηαθέξνληαη θαη δελ ζέινπλ λα αθνύζνπλ ηηο αγσλίεο θαη ηα όλεηξά ηεο. Έηζη ρακέλε ζηηο ζθέςεηο ηεο ε εκέιε πιάζεη ζην λνπ ηεο άιιεο ζθελέο πην ραξνύκελεο θαη ειπίδεη πσο θάπνηα ζηηγκή όια ζα αιιάμνπλ. Σα απνγεύκαηα πεξλνύλ γξήγνξα θαη επράξηζηα. Άιισζηε εθηόο ζρνιείνπ ε εκέιε πεξλά άλεηα, ραιαξά θαη ζρεηηθά επηπρηζκέλα. Μηα θίιε θνιιεηή ηεο ιείπεη γηα λα είλαη ραξνύκελε! Μηα θίιε λα κνηξάδεηαη ηα κπζηηθά ηεο πνπ ηώξα ηα κνηξάδεηαη κε κηα αιιηώηηθε θίιε, ηελ «Διέλε», πνπ έπιαζε κε ηε θαληαζία ηεο αξρηθά γηα λα δείρλεη ζην ζρνιείν πσο έρεη θαη απηή κηα κνλαδηθή θαιή θίιε, κα ζηε ζπλέρεηα πνπ ηεο έγηλε ζπλήζεηα θαη ζηγά-ζηγά άξρηζε λα ηε ζεσξεί απαξαίηεηε. Με ηελ «Διέλε» κνηξάδεηαη ηα πάληα! Μηιά καδί ηεο ηα βξάδηα πξηλ θνηκεζεί, ηελ θνπβαιά κέζα ηεο ζην ζρνιείν θαη ηεο εμεγεί ηα πξνβιήκαηά ηεο ηα δηαιείκκαηα. Ζ «Διέλε» ηελ αθνύεη θαη ηε ζηεξίδεη, κα πξνπαληόο δελ πξόθεηηαη λα θύγεη λα ηελ αθήζεη πνηέ! Απόςε κε δάθξπα ζηα κάηηα θαη αγθαιηά ηελ «Διέλε» ζην θνύμηα ππλνδσκάηην, ηελ «Διέλε» πνπ δελ ππάξρεη κα είλαη πιένλ ηόζν ζεκαληηθή γηα απηή, παξαπνληέηαη θαη απνξεί γηαηί θαλέλαο δελ ηελ θάλεη πηα παξέα. «Πεο κνπ, Διέλε, ηη ηνπο έρσ θάλεη; Κη αλ έρσ θάλεη θάηη ιάζνο, δελ έπξεπε λα κνπ ην πνπλ; Γηαηί κνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζπλέρεηα ηόζν άζρεκα; Μήπσο θηαίσ εγώ; Μήπσο είκαη ζηα αιήζεηα βαξεηή, πιεθηηθή θαη άραξε θαη κνπ αμίδεη λα είκαη πάληα κόλε; Μήπσο δελ ζα έρσ πνηέ μαλά θίιεο θαη ζα πεξλώ ην ρξόλν κνπ κηιώληαο ζε ζέλα, πνπ δελ ππάξρεηο άιισζηε ζη αιήζεηα»; Κιαίεη κε αλαθηιεηά. παξάδεη ε εκέιε ζην θιάκα θαη ζέιεη λα νπξιηάμεη, λα θσλάμεη ζε όια ηα παηδηά έλα κεγάιν «Γηαηί»; Γηαηί δελ ηελ πξνζθαινύλ πηα ζηα πάξηη θαη ζηα γελέζιηα; Γηαηί ηελ απνθεύγνπλ θάζε ώξα θαη ζηηγκή; Γηαηί; Γηαηί; Γηαηί; Κξαηώληαο ζθηθηά ην ρξπζό κεηάιιηό ηεο ζην ρέξη, ε εκέιε μαθληθά λνηώζεη λα γεκίδεη δύλακε από ην κεηάιιην. Μηα δύλακε πνπ λνηώζεη κόλν ηελ ώξα ηνπ αγώλα. «Έλαο αγώλαο είλαη θαη ε δσή, ζθέθηεηαη, θαη εγώ δελ μέξσ λα ράλσ»! Σν κεηάιιην κνηάδεη λα κεηαθέξεη ζην ρέξη ηεο δύλακε. Νηώζεη ην ρέξη ηεο λα δεζηαίλεηαη, ην θνξκί ηεο λα γεκίδεη ελέξγεηα θαη ηελ θαξδηά ηεο λα θηππά γξήγνξα όπσο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη πξώηε ζην ηέξκα. Σν κεηάιιην κνηάδεη λα γεκίδεη κε δύλακε θαη αζθάιεηα θάζε θνκκάηη ηνπ θνξκηνύ ηεο, θάζε θύηηαξό ηεο αξρίδεη λα πάιιεηαη! Ναη, είλαη πηα ζίγνπξε, ηώξα έρεη βξεη ηε δύλακε λα δεηήζεη εμεγήζεηο γηα όια ηα «Γηαηί;» πνπ ηε βαζαλίδνπλ! ΣΑΜΑΣΑ!: Πώο λνκίδεηο όηη ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία; 16

17 Πξνηεηλόκελν ηέινο ηεο ηζηνξίαο: Ζ εκέιε ζεθώζεθε πνιύ λσξίο ζήκεξα. Έθηηαμε ηα καθξηά ηεο καιιηά ζε αινγννπξά θαη εηνηκάζηεθε γηα ην ζρνιείν. ην ρέξη θξαηνύζε ηε ζρνιηθή ηζάληα θαη κέζα θνπβαινύζε ην ρξπζό ηεο κεηάιιην. Ήηαλ πην απνθαζηζκέλε από πνηέ. «ήκεξα ζα ηειεηώζνπλ όια», ζθέθηεθε. «Μνπ νθείινπλ κηαλ απάληεζε. Έηζη ιέεη θαη ε κακά: Πάληα λα αλαδεηάο ην δίθαην θαη λα κελ ληξέπεζαη πνηέ λα κηιήζεηο, ε ζησπή δελ είλαη πάληνηε ρξπζόο». Με απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κε κηα δύλακε πνπ ζπλήζσο ηελ έρεη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ε εκέιε έθηαζε ζήκεξα ζην ζρνιείν. Γελ πεξίκελε ζηηγκή. Με ην πνπ κπήθε ζηελ ηάμε πξσί- πξσί, θάζηζε θνληά ζε ηξεηο ζπκκαζήηξηέο ηεο πνπ κηινύζαλ γηα θάηη άζρεην θαη παξαθνινύζεζε ηε ζπδήηεζε γηα ιίγν. ηε ζπλέρεηα, θξαηώληαο ζθηρηά ην κεηάιιην ζην έλα ηεο ρέξη θξπκκέλν θάησ από ην ζξαλίν, άξρηζε λα κηιά αζηακάηεηα, αξγά θαη θαζαξά. «Θα ήζεια πνιύ λα μέξσ γηαηί κνπ ζπκπεξηθέξεζηε κε απηό ηνλ ηξόπν. Γηαηί ζηακαηήζαηε μαθληθά λα κνπ κηιάηε; Γηαηί δελ είκαζηε πηα θίιεο; Γηαηί δελ κε αθήλεηε λα ζαο κηιήζσ θαη έρσ ηόζα λα ζαο πσ; Γηαηί, Γηαηί, Γηαηί;» Υείκαξξνο ηα «Γηαηί;» από ην ζηόκα ηεο εκέιεο. Σα θνξίηζηα ηελ παξαθνινπζνύζαλ κε αλνηθηό ην ζηόκα. ε ιίγε ώξα καδεύηεθαλ ηξηγύξσ ηεο πνιιά παηδηά, κα ε εκέιε ζπλέρηζε λα κηιά, λα ξσηά θαη λα εθθξάδεη ηα παξάπνλα, ηηο αγσλίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. Ήηαλ απηή ε ζεκαδηαθή κέξα γηα ηε εκέιε, ε αξρή ηνπ ηέινπο! Σα παηδηά θαηάιαβαλ θαη έκνηαδαλ λα ληώζνπλ άζρεκα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σώξα ήηαλ επηπρηζκέλε θαη έλησζε δπλαηή θαη ζην ζρνιείν. Καζηζκέλε ζην παγθάθη ην δηάιεηκκα πεξηγξάθεη κε έλα δηθό ηεο γιπθό ηξόπν ηα όλεηξα θαη ηηο αγσλίεο ηεο ζηηο θηιελάδεο ηεο γηα ην ηαμίδη πνπ αθνινπζεί θαη απνραηξεηά κηα γηα πάληα ηε θαληαζηηθή, θαιή ηεο «Διέλε»! 17

18 Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 1. Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ε εκέιε ; 2. Γηαηί λνκίδεηε όηη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα «Αιιηώηηθν κεηάιιην»; 3. Έρεηε παξαηεξήζεη ην θαηλόκελν ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ λα ζπκβαίλεη ζε θάπνην παηδί από ην ζρνιείν ζαο; Β ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΓΡΑΦΗΕΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ 1. Εσγξαθίδσ έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επέιεμα. 2. Εσγξαθίδσ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 18

19 Γ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΤΠΟΓΤΖ ΡΟΛΧΝ (ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ) ηελ ηζηνξία καο, ε εκέιε κπνξεί λα βξεη ην ζάξξνο λα κηιήζεη ζηα ππόινηπα παηδηά γηα ην πώο αηζζάλεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ηεο ζπκπεξηθέξνληαη. Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ην δηάινγν. ηόρνο: Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρνπλ ηξόπνη λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλόκελν ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε εκέιε ρεηξίζηεθε ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δερόηαλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. 19

20 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Πώο λα ζε βνεζήζνπκε; Δίζηε ζπκκαζεηήο/ηξηα θάπνηνπ παηδηνύ πνπ πθίζηαηαη θνηλσληθό απνθιεηζκό. θεθηείηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί απηό λα αηζζαλζεί θαιύηεξα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ Πρωτότυπο: DON T GET MAD The anger alternative game. Πηγή: Social skills central 2011 Guidance Group Μετάφραςη: Μουρελάτου Σταμοφλα - Εργοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Διάρκεια: 20 λεπτά Μονάδες: 20 Πρώτο Μέρος Πώο ζαο ιέλε; Από πνύ είζηε; Ση δνπιεηά θάλεηε; Γλσξίδεηε άιιεο μέλεο γιώζζεο; Πνηεο; Πνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ειιεληθά πνπ καζαίλεηε; Γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εζηιάδονηαρ ηεν πποζοσή ζε ό,ηι δεν αποηελεί ππόβλεμα (http://eclass.uoa.gr)

Εζηιάδονηαρ ηεν πποζοσή ζε ό,ηι δεν αποηελεί ππόβλεμα (http://eclass.uoa.gr) Εζηιάδονηαρ ηεν πποζοσή ζε ό,ηι δεν αποηελεί ππόβλεμα (http://eclass.uoa.gr) Aξγπξνπνύινπ, Μαξία Ιωάλλα, Kιηληθόο Ψπρνιόγνο, MSc, Ph.D. -Ψπρνζεξαπεύηξηα Γλωζηαθήο / Σπκπεξηθνξηζηηθήο θαηεύζπλζεο gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα