Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία"

Transcript

1 Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ. Φσηνπνύινπ Γεσξγία, MSc Σρνιηθή Ψπρνιόγν, αζρνιήζεθαλ κε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθεβηθή ειηθία. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΦΖΒΔΗΑ; Εθεβεία είλαη κηα θαη εμνρήλ θξίζηκε πεξίνδνο πνπ βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην κεηαμύ παηδηθόηεηαο θαη ελειηθίσζεο. Τν παηδί δελ είλαη πιένλ παηδί αιιά νύηε θαη ώξηκνο άλζξσπνο... Η εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο δηάξθεηαο 7 έσο 8 εηώλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζηνπο ηέζζεξηο βαζηθνύο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο: ην βηνζσκαηηθό, ην γλσζηηθό, ην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ηνλ θνηλσληθό ηνκέα. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΦΖΒΔΗΑ Να γίλεη αλεμάξηεην θαη απηόλνκν. Να απνθηήζεη ηε ηαπηόηεηα ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ. Να επεθηείλεη ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπ κε ζρέζεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο έμσ από ηελ νηθνγέλεηα. Οη πην ζπλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο θαη αλεζπρίεο πνπ βηώλνπλ νη έθεβνη είλαη νη εμήο: Η επηζπκία λα κέλνπλ κόλνη Η απνζηξνθή γηα ηελ εξγαζία Αλία Νεπξηθόηεηα Επαηζζεζία θαη νλεηξνπόιεζε Υπεξαπαζρόιεζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζεμ Ελαληίσζε ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο

2 Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΓΟΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΖΒΧΝ Γιαηί ζςμβαίνοςν; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, νη έθεβνη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη όηη νη γνλείο ηνπο δελ είλαη όπσο ηνπο έβιεπαλ ζε κηθξόηεξε ειηθία θαη ηνπο είραλ εμηδαληθεύζεη. ΠΧ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ Η ζρέζε κεηαμύ γνλέσλ θαη εθήβσλ είλαη ζπρλά κεγαιύηεξν πξόβιεκα γηα ηνπο γνλείο παξά γηα ηνπο εθήβνπο. Ο έθεβνο έρεη αλάγθε από γνλείο πνπ ζα ηνπο ελαληηώλεηαη, πνπ ζα ηζαθώλεηαη καδί ηνπο. Ο έθεβνο ζα ζαο κηιήζεη κε πάζνο, ζα ζαο πξνθαιέζεη έληνλα. Είλαη ζεκαληηθό γη απηόλ λα αθνύζεη ζηε θσλή ζαο ηνλ αληίιαιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Οη θαλόλεο γίλνληαη πην ηζρπξνί όηαλ ηεξνύληαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο. Όηαλ νη γνλείο δελ παίδνπλ ην ξόιν ησλ γνληώλ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζην παηδί, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλά ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη ζην ζρνιείν. Η επηζπκία ησλ γνλέσλ λα είλαη πάληα θνληά ζηα παηδηά ηνπο, ηνπο θάλεη λα απνθεύγνπλ ηελ απζηεξόηεηα απέλαληί ηνπο θαη λα ππνρσξνύλ όηαλ αζθνύλ πίεζε επάλσ ηνπο. Ο έθεβνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη ζίγνπξνο όηη νη γνλείο ηνπ ζα είλαη δίπια ηνπ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ θέξεηαη εθείλνο. Η ηθαλόηεηα ησλ γνληώλ λα κεγαιώλνπλ θαη λα αιιάδνπλ θη απηνί, δίλεη ηελ άδεηα ζηνπο εθήβνπο λα θπλεγήζνπλ ειεύζεξα ηε δηθή ηνπο εμέιημε.

3 ΥΔΔΗ ΔΦΖΒΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΖΛΗΚΟΤ Μπνξνύλ νη γνλείο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε παξέα θαη ηε θηιία;;;;;;; Γηα λα σξηκάζεη ην παηδί πξέπεη λα θύγεη ζηαδηαθά από ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζπλνκειίθνπο. Η παξέα ηνπ ζα είλαη ην αζθαιέο ςπρνινγηθό θαηαθύγην έμσ από ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα θάλεη ην πξώην νπζηαζηηθό βήκα πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Τνπο παξέρνπλ ηελ θνηλσληθή παξαδνρή πνπ δεηνύλ. Οη παξέεο ζπληεινύλ ζην λα δεκηνπξγήζεη ν έθεβνο ηελ δηθή ηνπ ηαπηόηεηα. Τνπο βνεζνύλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ. ΚΔΦΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΑ Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγή Υγείαο «Ο δξόκνο πξνο ηελ εθεβεία»,δεηήζακε από ηνπο καζεηέο ηεο Ση ηάμεο, λα απνηππώζνπλ ζε έλα ραξηί ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη απόςεηο γηα ηα ην ηη πηζηεύνπλ όηη είλαη ε εθεβεία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηεο από ηηο πνιύ ελδηαθέξνπζεο απόςεηο ησλ καζεηώλ καο: Τν λα είζαη ζηελ πξνεθεβεία θαη λα κπαίλεηο ζηγά ζηγά ζηελ εθεβεία είλαη ζεκαληηθό πξάγκα. Αξρίδεηο λα κεγαιώλεηο ςπρηθά θαη ζσκαηηθά θαη κλα ζέιεηο λα είζαη έζησ θαη ιίγν πην αλεμάξηεηνο απ όηη ήζνπλ πξηλ. Βέβαηα νη γνλείο επεηδή δελ κπνξνύλ λα πηζηέςνπλ όηη κεγαιώλνπκε, καο θέξνληαη ζαλ λα είκαζηε αθόκε παηδηά. Με ιίγα ιόγηα, καο ξσηάλε ηη ώξα ζα γπξίζνπκε, γηαηί ληπλόκαζηε έηζη θαη άιια ηέηνηα. Πηζηεύσ όηη ε εθεβεία είλαη θάηη πνπ αιιάδεη ηνπο κηθξνύο αιιά ηαπηόρξνλα ζηελνρσξάεη θαη ηνπο κεγάινπο γηαηί αηζζάλνληαη όηη ράλνπλ ηα παηδηά από θνληά ηνπο. Μαξία Παηζηνύδε Ση1

4 Λνηπόλ ηελ εθεβεία άξρηζα λα ηελ πεξλάσ από ηώξα! Ξέξσ όηη ζηελ εθεβεία έρεηο πνιιά λεύξα, ηζαληίδεζαη κε όινπο θαη γίλεζαη πνιύ εγσηζηήο. Θέισ όιε ηελ εκέξα λα βγαίλσ έμσ κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, λα πεγαίλνπκε βόιηεο, θηλεκαηνγξάθν. Θέισ λα μππλάσ ό,ηη ώξα ζέισ. Να θάζνκαη ώξεο ζηνλ ππνινγηζηή. Είλαη πάξα πνιιά απηά πνπ ζέισ θαη κάιινλ δελ ζα ηα έρσ. Έξρνληαη δύζθνιεο ώξεο. Τώξα αξρίδνπλ ηα δύζθνια. Αγγειηθή Μπνξκπόθε Ση1 Νηώζσ όηη ε εθεβεία είλαη έλαο λένο θόζκνο πνπ όινη ζέινπκε λα εμεξεπλήζνπκε. Τν ζώκα θαη ν ηξόπνο ζθέςεο αιιάδνπλ. Εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε ηνπο γνλείο καο γηα πξάγκαηα πνπ θαίλνληαλ αζήκαληα. Αξρίδνπκε λα βιέπνπκε κε άιιν κάηη ην αληίζεην θύιν. Η εθεβεία είλαη ε δπζθνιόηεξε κα θαη ε σξαηόηεξε πεξίνδνο ηεο δσήο καο. Νηώζνπκε όηη θαλείο δελ καο θαηαιαβαίλεη θαη απνκαθξπλόκαζηε από ηνπο γνλείο καο. Βαζίιεο Τζαθαξδάθαο Ση1 Νηώζσ σξαία πνπ ζα κπσ ζηελ εθεβεία. Τν κόλν πνπ δελ κνπ αξέζεη είλαη νη ζπγθξνύζεηο κε ηνπο γνλείο κνπ. Επίζεο κνπ αξέζεη πνπ ην ζώκα κνπ αιιάδεη. Θα θάλσ λέεο γλσξηκίεο, ζα βγαίλσ έμσ κε ηηο θίιεο κνπ θαη είκαη ζίγνπξε όηη απηή ε πεξίνδνο ηεο δσήο κνπ ζα κνπ αξέζεη πάξα πνιύ. Εύε Πεηξίδνπ Ση2 Σηελ εθεβεία γλσξίδεηο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ηε δσή ζνπ θα γεληθόηεξα γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ζνπ. Σηελ εθεβεία γίλεζαη πην λεπξηθόο απέλαληη θπξίσο ζηνπο γνλείο ζνπ θαη ζηνπο δαζθάινπο ζνπ. Έγηλεο πηα έθεβνο, καιώλεηο κε όινπο θαη γηα όια! Άλλα Σππξηδνύια Κνπληδόγινπ Ση2

5 Πηζηεύσ πσο ην λα είζαη έθεβνο είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό από ην λα είζαη παηδί. Όηαλ είζαη παηδί δελ ππάξρεη ηόζε ειεπζεξία θηλήζεσλ, ελώ όηαλ είζαη έθεβνο είζαη πην αλεμάξηεηνο, γηαηί κπνξείο λα βγαίλεηο βόιηεο, λα γπξλάο αξγά ζην ζπίηη θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ ελήιηθαο. Επίζεο ππάξρεη πην έληνλε πξνζσπηθή δσή, θπξίσο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά. Κπξηάθνο Μαδνπινπμήο Ση2

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα