ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;""

Transcript

1 ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ θξεβαηνθάκαξά ζνπ, πξνθαλώο απηό είλαη ην κόλν εύθνιν θαη δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεζαη θαλέλαλ λα ζνπ πεη πσο ζα ην θάλεηο. Σν ζέκα γηα κηα γπλαίθα είλαη θπξίσο ην κεηά, ν άληξαο ζα κείλεη καδί ηεο ή ζα θύγεη αλαδεηώληαο λέεο εκπεηξίεο ; Κη αλ αλαξσηηέζαη πσο ζα δεκηνπξγνύζεο βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ζε έλαλ άληξα ώζηε λα ζε δεη πέξα από ηελ αξρηθή έιμε πνπ ληώζεη θαη λα ζε εξσηεπηεί, πξνθύπηεη πάιη ην εξώηεκα : Θέιεηο κόλν λα ζε εξσηεπηεί ή... θαη λα ζε αγαπήζεη ; Πνιύο θόζκνο ζπρλά κπεξδεύεη απηά ηα ηξία. Η έιμε, ν έξσηαο θαη ε αγάπε, είλαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηαμύ ηνπο, θη όκσο ζπρλά αθνύκε δηάθνξνπο θαη δηάθνξεο λα ηα παξεξκελεύνπλ θαη όηαλ πρ ληώζνπλ έληνλε έιμε γηα έλα άιιν άηνκν λα ηελ νλνκάδνπλ "αγάπε". Δίλαη αιήζεηα πσο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ. Γελ μέξνπλ νύηε πνηά είλαη ε ζσζηή ηνπο νλνκαζία, νύηε πσο δεκηνπξγνύληαη. αλ απνηέιεζκα, δελ μέξνπλ θαη πσο λα ηα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο άιινπο. Μηα ηθαλόηεηα πνπ πνιινί ζα ήζειαλ λα έρνπλ, δελ ζπκθσλείο ; Τπάξρεη ινηπόλ ηξόπνο λα δεκηνπξγείο ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο θαηά βνύιεζε ;

2 Ναη, σπάρτεη. Τπάξρνπλ βέβαηα όξηα θαη πξνεηδνπνηήζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα απνθηήζεηο απηήλ ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο κε ιάζνο ηξόπν ή γηα θαθό ζθνπό... ηόηε ζα ηηκσξεζείο! Δλλνώ πσο, κπνξεί πξνζσξηλά λα πεηύρεηο θάπνηα απνηειέζκαηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηώζεηο πσο αληί λα δεκηνπξγήζεηο θίινπο, έθαλεο ερζξνύο. Άηνκα πνπ δηαξθώο ζθέθηνληαη πσο λα ζε εθδηθεζνύλ... Ίζσο πάιη αλαξσηηέζαη αλ είλαη ζσζηό λα γλσξίδνπκε ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο πξνθαινύληαη. Ίζσο ζθέθηεζαη πσο έηζη, πρ ζηελ πεξίπησζε ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα, ράλεηαη ε "καγεία". Πσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πξέπεη λα παξακέλνπλ έλα κπζηήξην, θάηη αζαθέο θη απξνζδηόξηζην γηα λα είλαη αιεζηλά. Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ηόηε ε πξαγκαηηθή δσή έρεη δείμεη ην αληίζεην. Γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θόζκνπ όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ όλησο έλα κπζηήξην. Απηνί έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο ; Δίλαη επηπρηζκέλνη ; (άιιν έλα ζπλαίζζεκα...) Μάιινλ όρη. Κη επηπιένλ, ε επηζηήκε δηαξθώο πξνρσξάεη, ην λα αξλείζαη ηελ γλώζε πνπ ζνπ παξέρεη ζεκαίλεη όρη πσο κέλεηο ζηάζηκε αιιά αθόκα ρεηξόηεξα πσο κέλεηο... πίζσ. Αύξην, ζα μεθηλήζσ λα ζνπ εμεγώ ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγνύληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πξώη`απ`όια κέζα ζνπ, ώζηε λα απνθηήζεηο κηα αξρηθή θαηαλόεζε γηα ην πσο κπνξείο λα ηα δεκηνπξγήζεηο θαη ζε θάπνηνλ άιινλ όπσο γηα παξάδεηγκα... λα θάλεηο έλαλ άληξα λα ζε εξσηεπηεί! Αθνύγεηαη σξαίν, έηζη δελ είλαη?

3 αο κηιήζνπκε γηα ην ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο δεκηνπξγνύληαη. Θα έρεηο ήδε θαηαιάβεη πσο ζηελ Πιεξόηεηα δελ αζρνινύκαζηε κε ην πνηό είλαη ην θαιύηεξν θξαγηόλ ή ην θαιύηεξν θόξεκα πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιείο έιμε, αιιά κε ην πσο ζα ελεξγνπνηήζεηο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λνπ νη νπνίεο απηή ηελ ζηηγκή κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Θα ξσηήζεηο ίζσο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε δελ παίδεη ξόιν ; Αζθαιώο θαη παίδεη, όρη όκσο κε ηνλ ηξόπν πνπ λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θαη άληξεο. Τπνκνλή όκσο, κε ην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη ηεο νκνξθηάο ζα αζρνιεζνύκε ζε επόκελν γξάκκα. Πξηλ ινηπόλ αξρίζσ λα ζνπ εμεγώ ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε πνπ ζέηεη ν ηίηινο, είλαη ζεκαληηθό λα ζνπ θάλσ κηα ζύληνκε εηζαγσγή γηα έλα παξαθιάδη ηεο ςπρνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ή ζηα αγγιηθά NLP = Neurolinguistic Programming, ην νπνίν πξνήιζε από ηελ κειέηε ηεο ππλνζεξαπείαο. Μηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ NLP είλαη πσο νη άλζξσπνη δελ απνθηνύλ ζπλαηζζήκαηα κε θάπνην κπζηεξηώδε ηξόπν. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα είλαη ην ηειηθό απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα καο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ηη ιέκε ζηνλ εαπηό καο, ηη εηθόλεο ζρεκαηίδνπκε ζην κπαιό καο θαη πσο ξένπλ θπζηνινγηθά νη αηζζήζεηο πνπ βηώλνπκε κέζα ζην ζώκα καο. Γηα παξάδεηγκα: Αο πνύκε πσο είδεο έλαλ άληξα πνπ ζνπ αξέζεη. Αξρηθά ίζσο έλησζεο έλα γαξγαιεκαηάθη ζηελ θνηιηά ζνπ. Ίζσο ζρεκάηηζεο κηα εηθόλα ζην κπαιό ζνπ κε εθείλνλ θη εζέλα γπκλνύο. Ίζσο έλησζεο ιίγν μεξό ην ιαξύγγη ζνπ ή ιίγν ζηεγλά ηα ρείιε ζνπ.

4 ηε ζπλέρεηα ίζσο έλησζεο ηνλ ξπζκό ηεο αλαπλνήο λα αιιάδεη, λα γίλεηαη πην βαξύο. Μεηά ίζσο νη ξόγεο ηνπ ζηήζνπο ζνπ ζθιήξπλαλ θάπσο. Ίζσο θαληάζηεθεο ηη σξαία ζα ήηαλ λα είζαη δίπια ζε απηόλ ηνλ άληξα θαη λα ηνλ ζπζηήλεηο κε πεξεθάληα ζηνπο θίινπο ζνπ. Σν ζέκα είλαη πσο όιε απηή ε δηαδηθαζία, απηή ε "ζπληαγή" αλ κπνξνύκε λα ην πνύκε έηζη, έγηλε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα (ή αθόκα πην γξήγνξα), θη έηζη μέθπγε από ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεηδεηνύ λνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο εζύ αληηιήθζεθεο κόλν ην ηειηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπληαγήο, δειαδή... ην αίζζεκα ηεο έιμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. πσο είπα παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NLP, νη ζθέςεηο θαη νη εηθόλεο πνπ ζρεκαηίδνπκε ζην λνπ καο, είλαη θάηη ζαλ νδεγίεο γηα ην κπαιό καο ην νπνίν κε βάζε απηέο, δίλεη εληνιή ζην ζώκα καο λα αξρίζεη λα εθθξίλεη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ νπζηώλ θαζώο ηξέρεη ζηηο θιέβεο καο καο θάλεη λα ληώζνπκε ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. Γελ ιέσ πσο ηα ζηάδηα πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ "ζπληαγέο" θαη βηώλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, όκσο επεηδή ζπκβαίλεη λα είκαζηε όινη άλζξσπνη, θάπσο έηζη γίλνληαη ηα πξάγκαηα θαζώο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θνηλά παξά δηαθνξέο ζηελ ςπρνινγία καο. ε ηη ρξεζηκεύεη λα γλσξίδεηο ην παξαπάλσ; Υξεζηκεύεη γηαηί παξόκνηνο είλαη θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βηώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη άληξεο. ΠΡΟΟΥΗ: Δίπα παξόκνηνο, ΟΥΙ ίδηνο!

5 Τπάξρνπλ κεξηθέο νπζηώδεηο δηαθνξέο ηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο ππόςε ζνπ. Θα αζρνιεζνύκε κε απηέο αξγόηεξα. Εκεί πος θέλω να καηαλήξω είναι πωρ, αν γνωπίζειρ ηην πποζωπική "ζςνηαγή" μέζω ηηρ οποίαρ έναρ άνηπαρ επωηεύεηαι, ηόηε έσειρ ηην δςναηόηηηα να ηην ενεπγοποιήζειρ μέζα ηος και να ηην ζςνδέζειρ με ηον εαςηό ζος! Προθεημένοσ να θαηαθέρεης ηο παραπάνω τρεηάδονηαη 3 πράγμαηα: α) Να βξεηο ηα ζηάδηα απηήλ ηεο ζπληαγήο. Απηό κπνξείο λα ην θάλεηο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο, όπσο ε εθκαίεπζε (ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν σθξάηεο). β) Να έρεηο ηελ ππνκνλή ώζηε λα θεξδίζεηο πξώηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ. Μόλν ηόηε ζα ληώζεη ραιαξόο λα αλνηρηεί θαη λα κηιήζεη γηα όζα ζέιεηο λα ζνπ πεη. Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα μέξεηο λα θάλεηο ηηο εξσηήζεηο ζνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δείρλνπλ πσο θάλεηε κηα θπζηνινγηθή ζπδήηεζε θη όρη πσο πξνζδνθείο λα πάξεηο θάηη από απηόλ (δέζκεπζε, ζρέζε, γάκν θηι) γ) Να κηιάο κε ηξόπν πνπ λα πξνζπεξλάο ηηο αληηζηάζεηο ηνπ ζπλεηδεηνύ ηνπ λνπ θαη λα απεπζύλεζαη ζην ππνζπλείδεηό ηνπ. Να ελεξγνπνηεζεί δειαδή ε θαληαζία ηνπ ώζηε λα αξρίζεη λα θάλεη ζθέςεηο γηα ηνπο δύν ζαο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πνξεία κέζα ηνπ ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ επηζπκία γηα απηό πνπ ζέιεηο από εθείλνλ. Καη ην σξαίν μέξεηο πνηό είλαη; Πσο, επεηδή δηέθπγε από ηελ ζπλεηδεηή ηνπ αληίιεςε, εθείλνο ζα λνκίδεη πσο απηέο νη ζθέςεηο είλαη θαζαξά δηθέο ηνπ, κε άιια ιόγηα ζα είλαη δύν θνξέο πην ζεηηθόο ζε απηέο!

6 Γεληθόηεξα, όπσο ίζσο θαηάιαβεο, ν ηξόπνο είλαη επηθνηλσληαθόο. Αλ κάζεηο πσο λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπ ζε βαζύηεξν επίπεδν, κε ηξόπν δειαδή πνπ θακία άιιε γπλαίθα δελ κπνξεί, ηόηε λα είζαη ζίγνπξε πσο ζα αλαπηύμεη γηα ζέλα ζπλαηζζήκαηα γηα πνιύ θαηξό, πνπ δελ ζα κπνξεί λα ηα ληώζεη γηα θακία άιιε!!! Η επηθνηλσλία απηή όκσο δελ γίλεηαη κόλν κε ηα ιόγηα. Σα ιόγηα έρνπλ πάληα κεγάιε δύλακε, επηθνηλσλνύκε όκσο ηαπηόρξνλα κε όιε καο ηελ ύπαξμε, κε ηελ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, κε ηελ ελέξγεηα (ηνλ αέξα) πνπ εθπέκπνπκε. Πόζν κεηξάεη ε νκνξθηά γηα ηνλ άληξα Zνύκε ζε κηα θνηλσλία όπνπ ζρεδόλ νη πάληεο πξνβάιινπλ δηαξθώο πσο γηα λα έρεηο επηηπρία ζηνλ έξσηα (θαη ζηε δσή γεληθόηεξα) πξέπεη λα είζαη όκνξθε. κσο πόζν απηό αιεζεύεη; Πόζν κεηξάεη ε θπζηθή νκνξθηά όηαλ ζέιεηο λα πξνζειθύζεηο πνηνηηθνύο άληξεο; Η αιήζεηα είλαη πσο κεηξάεη, αιιά όρη όζν λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξνη. Αλ απηό ίζρπε, ηόηε όια ηα θσηνκνληέια ζα ήηαλ επηπρηζκέλεο κε πεηπρεκέλνπο γάκνπο. κσο θαηά βάζε απηή ε θαηεγνξία γπλαηθώλ, κε ηα εληππσζηαθά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή είλαη πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζην λα δηαηεξήζεη κηα ζρέζε ή αθόκα πεξηζζόηεξν ε πξνζσπηθή ηνπο δσή ραξαθηεξίδεηαη από πνιιή κνλαμηά. Γηαηί; Ο ιόγνο είλαη ν εμήο: Καηαξρήλ πξέπεη λα μέξεηο πσο ν πξώηνο κεραληζκόο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε έλαλ άληξα όηαλ βιέπεη κηα γπλαίθα είλαη ε ζεμνπαιηθή έιμε. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ώξηκνο είλαη θάπνηνο, πξόθεηηαη γηα πξόλνηα ηεο θύζεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Από εθεί θαη πέξα, ην αλ έλαο άληξαο ζα δεη κηα γπλαίθα ζαλ θάηη παξαπάλσ από πηζαλή ζεμνπαιηθή ζύληξνθν, εμαξηάηαη από ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα επηδείμεη ε ίδηα κέζα ζηα πξώηα θηόιαο ιεπηά ηεο γλσξηκίαο ηεο καδί ηνπ! Αλ απνηύρεη λα δώζεη ηηο ζσζηέο εληππώζεηο, ζα θαηαρσξεζεί ζην κπαιό ηνπ άληξα κόλν σο εξσκέλε, θάηη πνπ κεηά είλαη πνιύ δύζθνιν λα αιιάμεη... Δθεί είλαη θαη ην ζθάικα πνπ θάλνπλ νη πεξηζζόηεξεο σξαίεο γπλαίθεο. Δπελδύνπλ πνιύ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θη επαλαπαύνληαη ζην όηη πξνθαινύλ ζπρλά ηελ πξνζνρή ησλ αλδξώλ, θαη δελ αζρνινύληαη θαζόινπ κε ην

7 λα απνθηήζνπλ παξάιιεια θαη κηα ραξηζκαηηθή πξνζσπηθόηεηα. αλ απνηέιεζκα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζεμνπαιηθά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο ηνπο απνηπγράλνπλ. Σώξα, ζα ήζεια πνιύ λα ζνπ πσ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείο θαζόινπ κε ηελ εκθάληζή ζνπ θη όηη αλ αλαπηύμεηο έλαλ εμαηξεηηθό εζσηεξηθό θόζκν νη άληξεο ζα ην εθηηκήζνπλ. κσο θαη πάιη δελ είλαη έηζη γηαηί θηάλνπκε ζην άιιν άθξν. Σν ζέκα είλαη πσο ε εκθάληζή ζνπ ιέεη πάληα θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ, όζν θη αλ αθνύο πσο απηά ηα δύν είλαη αζύλδεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ είζαη ππέξβαξε, εθηόο θη αλ ν ιόγνο είλαη παζνινγηθόο, πεξλάεη ζηνπο άιινπο ην κήλπκα πσο έρεηο έιιεηςε εγθξάηεηαο, πσο έρεηο ζέκαηα κε ηελ πξνζσπηθή ζνπ αμηνπξέπεηα θαη πσο πηζαλόηαηα ζην κέιινλ ζα αληηκεησπίζεηο πξνβιήκαηα πγείαο. Δπηπιένλ, δείρλεη πσο ζε κηα έθηαθηε θαηάζηαζε δελ ζα είζαη ζε ζέζε λα θηλεζείο γξήγνξα, θη ελδερνκέλσο λα απνηύρεηο λα πξνζηαηέςεηο ηα παηδηά ζνπ. Σα θαιά λέα είλαη βεβαίσο πσο, δελ γελλήζεθεο κε ηα πεξηηηά θηιά, νπόηε είλαη ζην ρέξη ζνπ λα αδπλαηίζεηο θαη λα γπκλαζηείο. Αλ ηα δόληηα ζνπ είλαη ραιαζκέλα από ην ηζηγάξν θαη ηνλ θαθέ, ε, λαη απηό μαλά ιέεη θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ. Ο ηξόπνο πνπ ληύλεζαη επίζεο δείρλεη ην γνύζην θαη ηελ αηζζεηηθή ζνπ. Φξόληηζε λα δηαιέγεηο ξνύρα πνπ ζε θνιαθεύνπλ θαη ζνπ πάλε. Γεληθά, ζέισ λα μεθαζαξίζσ πσο άιιν ε εκθάληζε θη άιιν ε θπζηθή νκνξθηά. Η νκνξθηά είλαη θάηη πνπ δίλεη ε θύζε, ε εκθάληζε όκσο δηνξζώλεηαη θαζώο αθνξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαξηώληαη από εζέλα λα ηα βειηηώζεηο θαη λα θάλεηο ην γεληθόηεξν ζύλνιν λα δείρλεη θαιύηεξν. Να μέξεηο, πσο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο άληξεο, ν ζπλδπαζκόο θαιόζρεκνπ ζώκαηνο θαη θαιόγνπζηνπ ληπζίκαηνο είλαη πην ειθπζηηθόο από ην αλ έρεηο σξαίν πξόζσπν. Σώξα, ν ζσζηόο ιόγνο πνπ πξέπεη λα αζρνιεζείο κε ηα παξαπάλσ είλαη γηα ζέλα, θη όρη γηα ηνπο άιινπο. Γηαηί αλ δελ αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ... πσο πεξηκέλεηο λα ζε αγαπήζνπλ νη άιινη;

8 νπ έρεη ζπκβεί πνηέ λα δεηο ή λα αθνύζεηο γηα θάπνηεο γπλαίθεο πνπ, ελώ δελ είλαη ηδηαίηεξα σξαίεο, γηα θάπνην απξνζδηόξηζην ιόγν κνηάδνπλ ζαλ λα εθπέκπνπλ έλαλ καγλεηηζκό πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή όισλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ; Θα κνπ πεηο, ην έρνπλ εθ ηνπ θπζηθνύ ηνπο. Μεξηθέο λαη, όκσο είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί θαη ζηελ πνξεία. πλνπηηθά, ην λα εθπέκπεηο ζεηηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ηαθηνπνηεκέλνο είλαη ν εζσηεξηθόο ζνπ θόζκνο. Να μέξεηο ηη ζέιεηο, λα ρακνγειάο, λα θάλεηο ζεηηθέο ζθέςεηο, λα έρεηο ρηνύκνξ, λα θέξεζαη όκνξθα ζηνπο άιινπο... Αθόκα πεξηζζόηεξν λα απνθηήζεηο θαηαλόεζε ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ε ελέξγεηα ζην ζύκπαλ ώζηε λα κπνξείο λα ζπληνλίδεζαη κε ηα ζεηηθά θύκαηα απηήο. ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ! Αθνύγεηαη ζπρλά από ηηο γπλαίθεο πσο νη άληξεο θνβνύληαη ηε δέζκεπζε. Δίλαη αιήζεηα ; Αζθαιώο όρη! Οη άληξεο δεζκεύνληαη πνιύ ζπρλά, κε ηελ θαξηέξα ηνπο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο... πλεπώο θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο γηα ην αλ νη άληξεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δεζκεύνληαη ή όρη. Αιιά αζθαιώο... ην ζύλεζεο παξάπνλν ησλ γπλαηθώλ έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ γάκνπ έηζη δελ είλαη ; Γηάθνξεο γπλαίθεο κνπ έρνπλ πεη πσο ήηαλ γηα θάπνηνπο κήλεο καδί κε θάπνηνλ, θη επεηδή εθείλεο άξρηζαλ λα αλαπηύζζνπλ βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα απηόλ, απνθάζηζαλ λα ηνπ ην πνπλ. Σνπ είπαλ πόζν εξσηεπκέλεο ήηαλ θηι. Καη από εθεί θαη πέξα ε σξαία ζρέζε άξρηζε λα παίξλεη ηελ θάησ βόιηα...

9 Οη άληξεο δείρλνπλ κηα γεληθόηεξε απξνζπκία λα ππνζρεζνύλ καθξνπξόζεζκε ζρέζε ( θαη ζπλήζσο αλ ην θάλνπλ πξηλ θνηκεζνύλ καδί ζνπ είλαη απιώο γηα λα απνζπάζνπλ ζεμ). Ή κπνξεί λα είζαη θαηξό καδί κε θάπνηνλ θαη όια λα δείρλνπλ θαιά, κέρξη ην ζεκείν πνπ λα αξρίζεηο λα αλαξσηηέζαη "Γηαηί δελ κνπ αλνίγεηαη;" "Γηαηί δελ κνπ ιέεη πσο βιέπεη ηε ζρέζε καο ;" Γηαηί δελ παίξλεη θακηά πξσηνβνπιία γηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν επίπεδν;" Καη ίζσο έρεηο θη όινπο ηνπο θίινπο / ζπγγελείο ζνπ λα ζε ξσηάλε "Λνηπόλ, πνπ πάεη κε απηόλ ; Σόζν θαηξό είζηε καδί..." Κη όηαλ απνθαζίδεηο λα ηνπ ην ζέζεηο εθείλνο δείρλεη απόκαθξνο θη έηνηκνο λα ην βάιεη ζηα πόδηα, ή αθόκα ρεηξόηεξα... ην βάδεη! Αλ ινηπόλ βξέζεθεο πνηέ ζε κηα παξόκνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα μέξεηο ηα εμήο: α) Οη άληξεο δελ αθηεξώλνπλ θαη πνιύ ρξόλν ζηε δσή ηνπο ζε ζθέςεηο ζρεηηθέο κε καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο, παηδηά, γάκνπο θηι. Γη` απηό, είλαη ζεκαληηθό, πξηλ κηιήζεηο ζηνλ ζύληξνθό ζνπ γηα όια όζα ζθέθηεζαη, λα δηεξεπλήζεηο πξώηα αλ ππάξρεη ην ππόβαζξν, θαη ζε ηη ζηάδην βξίζθεηαη εθείλνο. Γηα λα ην θαηαιάβεηο ζα ζνπ θάλσ κηα αληηζηνηρία. Αο πνύκε πσο ζε βιέπεη θάπνηνο ζην δξόκν θαη ηνπ αξέζεηο ζαλ εκθάληζε. Οπόηε, πξηλ ζνπ κηιήζεη, αξρίδεη λα ζθέθηεηαη ηη σξαία πόδηα, ζηήζνο θαη πηζηλό έρεηο. Κη αξρίδνπλ λα πεξλάλε εηθόλεο από ην κπαιό ηνπ όπνπ θαληάδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ κε εζέλα λα θάλεηε ζεμ. Αθνύ ινηπόλ έθαλε όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζην κπαιό ηνπ, είλαη ηώξα "θηηαγκέλνο", θαη εθπέκπνληαο όιε απηήλ ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζε πιεζηάδεη θη αξρίδεη λα ζνπ θάλεη κε ην θαιεκέξα έληνλεο ζεμνπαιηθέο πξνηάζεηο!

10 Πσο ζα έλησζεο; Γελ ζα ήζειεο λα ην βάιεηο ζηα πόδηα ; Αο αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ζέκα ησλ ηξόπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ιόγνο πνπ ζα ήζειεο λα θύγεηο είλαη γηαηί ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε από όια απηά ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνζπαζεί εθείλνο λα ζνπ κεηαδώζεη ηόζν απόηνκα. Καη ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε γηαηί εζύ, δελ έθαλεο ζην κπαιό ζνπ όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνπ έθαλε απηόο, άιισζηε δελ ηνλ μέξεηο θαη δελ είρεο ηδέα! Αθόκα θη αλ κεηά ζνπ έιεγαλ πσο απηόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλαο πνιύ ζπλαξπαζηηθόο άληξαο, δελ αιιάδεη πσο ζα ρξεηαδόηαλ λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξα ελδηάκεζα βήκαηα από ην "θαιεκέξα" σο ην θξεβάηη γηα λα ληώζεηο άλεηα, έηζη δελ είλαη ; Kάπσο έηζη ληώζεη θη έλαο άληξαο, όηαλ ηνπ κηιάο γηα καθξνπξόζεζκεο δεζκεύζεηο ή δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο... Γηαηί εζύ κπνξεί λα αθηέξσζεο αξθεηό ρξόλν γηα λα ζθεθηείο όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, πόζν σξαία ζα ήηαλ ε ζρέζε ζαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, πσο ζα θεξόζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα απηήο, πσο ζα ην παξνπζηάδαηε ζηνλ θόζκν έμσ... Δθείλνο όκσο απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνηέ δελ ηελ έθαλε, θαη ζαλ απνηέιεζκα κόιηο ην αθνύεη ληώζεη πηεζκέλνο, ππεξθνξησκέλνο κε ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ μέξεη πσο λα ρεηξηζηεί, θαη αληηδξά απόκαθξα ή αθόκα θαη ζπκσκέλα. β) Δθηόο από ην παξαπάλσ, νη άληξεο ζπλήζσο εθιακβάλνπλ ηηο δεζκεύζεηο θαη ηηο καθξνρξόληεο ζρέζεηο όρη σο όηη ζα ηνπο πξνζθέξεηο αιιά σο όηη ζθνπεύεηο λα ηνπο ζηεξήζεηο θάηη : ηελ ειεπζεξία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ, λα κάζεηο λα ρεηξίδεζαη ηνλ ιόγν κε ηξόπν πνπ λα νδεγεί ηελ θαληαζία ηνπ άληξα ζε ζεηηθέο ζθέςεηο γηα κηα ελδερόκελε πην κόληκε ζρέζε κεηαμύ ζαο, θαη αθόκα πεξηζζόηεξν λα έρεη ηελ αίζζεζε πσο ήηαλ δηθή ηνπ ηδέα! Δθεί επηζηξέθνπκε μαλά ζηα αξρηθά γξάκκαηα πνπ ζνπ ζηείιακε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ δίλεη ν Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο.

11 Βιέπεηο, ζπρλά, ην πξόβιεκα ζε κηα ζρέζε είλαη επηθνηλσληαθό. Η γπλαίθα δελ θαηαιαβαίλεη πσο ν άληξαο έρεη δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο από εθείλελ ζε απηά ηα πξάγκαηα, θαη ζαλ απνηέιεζκα ζπκπεξηθέξεηαη βηαζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βγαίλεηο έλα κήλα καδί ηνπ, θαη λα ληώζεηο πσο είζαη έηνηκε γηα κηα ζρέζε, ελώ εθείλνο λα ζθέθηεηαη πσο αθόκα απιώο καζαίλεηε ν έλαο ηνλ άιιν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δώζεηο βάζε ζην λα ζπλδεζείο καδί ηνπ κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα κπνξείο λα "αθνύο" ηη ζνπ ιέεη ν θαιόο ζνπ, όρη κόλν κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε όιε ηνπ ηελ ζπκπεξηθνξά, ώζηε λα δηαγλώζεηο ηη ζθέθηεηαη γηα ηη ζρέζε ζαο θαη λα ηνπ δώζεηο αξθεηό ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Μόλν ηόηε ζα αξρίζεη θη εθείλνο λα ζθέθηεηαη αλ είζαη θάπνηα κε ηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ή θαη ηελ ππόινηπε δσή ηνπ κε ζέλα. Ξαλά ινηπόλ, ην αλ έλαο άληξαο ελδηαθέξεηαη γηα δέζκεπζε ή όρη, δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ην πόζν ώξηκνο ή θαιόο είλαη, αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείο θαη ζπλδέεζαη καδί ηνπ. Αο πνύκε πσο βγαίλεηο γηα θάπνην θαηξό κε θάπνηνλ, θαη πηζηεύεηο πσο είλαη ώξα ηα πξάγκαηα λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζόηεξν από ην απιώο λα βγαίλεηε καδί. α) Σε θακία πεξίπησζε κελ θάλεηο ην ζπλεζηζκέλν ιάζνο λα ζθεθηείο πσο επεηδή βγαίλεηε καδί "σου χρωστάει" κηα ζρέζε.

12 Αλ ηνπ κηιήζεηο από ηελ ζθνπηά πσο ζνπ ρξσζηάεη θάηη, θαη πσο νθείιεη λα ζνπ δώζεη απηό πνπ ζέιεηο, ηόηε ην κόλν πνπ ζα θαηαθέξεηο ζα είλαη λα αζθήζεηο πίεζε θαη λα ζπλαληήζεηο αληίζηαζε από ηελ πιεπξά ηνπ. Ή κπνξεί πξνζσξηλά λα δερηεί, αιιά λα είζαη ζίγνπξε πσο ζηελ πνξεία ζα αξρίζεη λα ην μαλαζθέθηεηαη θαη ε ζρέζε ζαο ζα ραιάζεη. β) Μελ θάλεηο ην ιάζνο λα ππνζέηεηο πσο θη εθείλνο ζέιεη ην ίδην αθξηβώο πνπ ζέιεηο θη εζύ. Σν όηη πεξλάηε θαιά δελ ζεκαίλεη πσο βιέπεηε ηελ ζρέζε ζαο κε ηνλ ίδην ηξόπν. Πξέπεη λα εθκαηεύζεηο πξώηα ηη ζθέθηεηαη εθείλνο. Θα ζνπ πσ ζηελ ζπλέρεηα πσο ζα ην θάλεηο απηό. γ) Γηάιεμε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θάλεηο ηελ θίλεζε. Πσο όκσο ζα μέξεηο πόηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή ; πσο πξναλέθεξα, έλαο άληξαο ρξεηάδεηαη ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Άξα ινηπόλ, θάηζε θαη ζθέςνπ ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ έρεηε σο ηώξα πεξάζεη καδί. Γηάιεμε ηηο θαιύηεξεο θαη θηηάμε κηα ιίζηα. Καιύηεξα γξάςε ηηο ζε έλα ραξηί, ώζηε λα ηηο ζπκάζαη γηαηί αξγόηεξα ζα ζνπ ρξεηαζηεί. Λνηπόλ... Μήπσο δπζθνιεύεζαη λα ζπκεζείο όιεο απηέο ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο; Πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε! Αθόκα θη αλ ζπλέβεθε λα είραηε δηαθσλίεο ή θαπγάδεο πξόζθαηα, βάιε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ άθξε θαη ζθέςνπ ηα ζεηηθά. Τπάξρεη ιόγνο πνπ ζέιεηο ε ζρέζε ζνπ λα πξνρσξήζεη κε απηόλ ηνλ άληξα έηζη δελ είλαη; Τπάξρεη ιόγνο πνπ είζαη αθόκα καδί ηνπ. Μήπσο ηειηθά δπζθνιεύεζαη πνιύ λα ζθεθηείο ηα ζεηηθά; Μήπσο δηαπηζηώλεηο πσο αθόκα νη επράξηζηεο θαη μερσξηζηέο ζηηγκέο ζαο είλαη ιίγεο ; Σόηε... ζίγνπξα δελ είλαη αθόκα ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηνπ κηιήζεηο

13 γηα δεζκεύζεηο. Ίζσο κάιηζηα λα πξέπεη λα ζθεθηείο αλ όλησο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ζέλα. Ίζσο πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή αθόκα, θαη λα δνπιέςεηο ζην λα εκπινπηηζηεί ε ζρέζε ζαο θη άιιν. Αιιά αλ δηαπηζηώλεηο πσο νη επράξηζηεο ζηηγκέο ζαο είλαη πνιιέο, ηόηε λαη, είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή! 1) Αθνύ ινηπόλ δηαπηζηώζεηο πσο έρεηε πεξάζεη αξθεηέο επράξηζηεο ζηηγκέο καδί, ην πξώην βήκα είλαη λα ηνπ κηιήζεηο γηα απηέο. Ο ζθνπόο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα ηηο ζπκεζεί θη απηόο. ηαλ ζπκόκαζηε επράξηζηεο εκπεηξίεο, ηόηε αλαβηώλνπκε θαη ηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη ινηπόλ. Απηό ζα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε αηκόζθαηξα. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεηο από πξηλ θάηη μερσξηζηό, πρ δείπλν κε θεξηά, γηαηί έηζη ζα έδηλεο ηελ εληύπσζε πσο "θάηη εηνηκάδεηο", θη απηό πηζαλόλ λα αλεβάζεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ. ρη. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ην θάλεηο λα κνηάδεη ζαλ κία από ηηο θπζηνινγηθέο ζπδεηήζεηο ζαο, ώζηε λα είλαη ραιαξόο θαη δεθηηθόο. Ξεθίλα ινηπόλ ηελ θνπβέληα κε ζεηηθό θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. "Ξέξεηο, ζπκήζεθα ηώξα εθείλε ηε θάζε πνπ πεξάζακε καδί..." Γηεγήζνπ ηνπ ηελ θνηλή ζαο εκπεηξία πνπ απνιαύζαηε καδί. Ή ίζσο πεο ηνπ θάηη πνπ ζα ηνλώζεη ιίγν ηνλ εγσηζκό ηνπ, πρ θάληνπ έλα θνκπιηκέλην πάλσ ζε θάηη πνπ είλαη θαιόο. Γελ ελλνώ λα ηνλ "γιείςεηο", αιιά μαλά, είζαη καδί ηνπ γηα θάπνην ιόγν ζσζηά; Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα ηνπ δώζεηο ηελ αίζζεζε πσο ηνλ ζαπκάδεηο γηα θάπνηα πξάγκαηα, θαη πσο είζαη πνιύ ραξνύκελε πνπ είζαη καδί ηνπ γηα ηνλ Α θαη Β ιόγν.

14 Ο ζηόρνο είλαη ινηπόλ λα ηνλ θάλεηο λα ληώζεη ραξνύκελνο, πεξήθαλνο, ζεηηθόο. Απηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηο, αλ δελ ην θαηαθέξεηο, θαη πέζεηο ζηελ παγίδα λα κηιήζεηο γηα πξνβιήκαηα, αλεζπρίεο, αλαζθάιεηεο, νηηδήπνηε αξλεηηθό... ζα απνηύρεηο. Μίιεζέ ηνπ ινηπόλ κόλν γηα ηα ΘΔΣΙΚΑ. 2 ) ηε ζπλέρεηα, εμαθνινύζεζε λα ζπδεηάο γηα ηα ζεηηθά, όια όζα ζνπ αξέζνπλ θαη ζα ήζειεο λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηε ζρέζε, αιιά ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη ην θύξην ζέκα ηεο θνπβέληαο, λα είλαη ηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο, πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ δειαδή θαη ηνπο δύν ζαο, θη όρη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Ο ζηόρνο είλαη λα ην θάλεηο λα αξρίζεη λα ζθέθηεηαη ΣΗ ΥΔΗ Α, όρη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, πεο ηνπ θάηη ζαλ "Μνπ αξέζεη πνπ έθαλεο "x", πηζηεύσ πσο όηαλ δύν άλζξσπνη θάλνπλ "x" απηό καο θάλεη λα επηθνηλσλνύκε θαιύηεξα θαη λα καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα ν έλαο γηα ηνλ άιινλ..." (βιέπεηο, μεθίλεζεο ιέγνληαο θάηη γηα εθείλνλ, θαη κεηά ην έθεξεο ζην όηη αθνξά θαη ηνπο δύν ζαο) Κάηη πνπ πξέπεη ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΙ επίζεο: ε απηό ην ζηάδην πηζαλόηαηα ζα κπεηο ζηνλ πεηξαζκό λα ηνπ θάλεηο ζύγθξηζε ηνπ πσο ζα ήζειεο λα είλαη ηα πξάγκαηα, θαη πσο είλαη ηώξα. Μεγάιν ιάζνο αλ ην θάλεηο, ζα ηα θαηαζηξέςεη όια! Ξαλά, κίια κόλν γηα όια ηα σξαία πνπ ππάξρνπλ, όρη γηα όζα ζα ήζειεο από εθείλνλ θαη δελ έρεηο αθόκα. Υπνηίζεηαη πσο είζαη ραξνύκελε κε ηελ ζρέζε ζαο σο έρεη.

15 Αλ δελ είζαη, θαη θάλεηο απηήλ ηελ ζπδήηεζε πξνζπαζώληαο λα ηνλ πείζεηο ή λα ηνλ αιιάμεηο ζε θάηη, ηόηε ζίγνπξα δελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή, ή ην θαηάιιειν κέξνο λα ηνπ κηιήζεηο γηα ην ζέκα. Καη μαλαζθέςνπ κήπσο ηειηθά δελ είλαη ν ίδηνο ν θαηάιιεινο. Αλ ινηπόλ πηάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ λα πάεη λα κηιήζεη γηα νηηδήπνηε αξλεηηθό, ηόηε πάξε κηα βαζηά αλάζα, ραιάξσζε, θαη εζηίαζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο ζην ΠΑΡΟΝ, θαη όρη ζην πόζν δηαθνξεηηθά ζα ήζειεο λα είλαη ζην κέιινλ. 3) Δθόζνλ βιέπεηο όηη θη απηόο ζε παξαθνινπζεί επράξηζηα, θαη πσο ληώζεη θαιά κε ηελ θνπβέληα όπσο ηελ άλνημεο, είλαη ηα πξάγκαηα έηνηκα γηα λα ηνλ θάλεηο λα ζνπ αλνηρηεί πεξηζζόηεξν θαη λα κηιήζεη γηα ην πσο θαληάδεηαη θη εθείλνο ηε ζρέζε ζαο. Γηα λα ην θάλεηο απηό, πεο ηνπ θάηη ζαλ: "Ξέξεηο, ζθεθηόκνπλ, δελ είλαη εθπιεθηηθό; Δζύ είζαη άληξαο θη εγώ γπλαίθα, θαη ππάξρνπλ ηόζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια, ηόζν ζηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε όζν θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ληώζνπκε. Κη όκσο απηέο νη δηαθνξέο είλαη πνπ καο θάλνπλ λα επηθνηλσλνύκε ηόζν θαιά κεηαμύ καο, όπσο ηώξα, λα ηηο εθηηκνύκε ν έλαο ζηνλ άιιν θαη λα θάλνπλ ηελ ζρέζε καο λα ιεηηνπξγεί...!" (εδώ ινηπόλ αξρίδεηο λα ζέηεηο ην ζέκα βαζύηεξα) "...Γιαηί είμαι ζίγοσρε πως εζύ ζαν άνηρας βλέπεις ηον κόζμο διαθορεηικά απ`όηι εγώ, και παρόλασηα μοσ αρέζει πολύ να είμαι με ζένα και να κάνοσμε όζα κάνοσμε μαδί!" "Καη μέξεηο, ζέινληαο λα ζε γλσξίζσ θαιύηεξα, αλ ζε ξσηνύζα πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζρέζε ζνπ κε κηα γπλαίθα, ηη ζα έιεγεο ; Ση ζα ήζειεο λα ππάξρεη κεηαμύ ζαο ; Δγώ από κηθξή είρα πάληα θάπνηα ηδαληθά, αιιά πεο κνπ πξώηα εζύ..." εκείσζε:

16 Δδώ απηό πνπ θάλεηο είλαη λα ςάρλεηο ηηο βαζύηεξεο αμίεο ηνπ. ηαλ θάπνηνο κηιάεη γη` απηέο, αξρίδεη λα ληώζεη βαζηά ζπλδεδεκέλνο κε ην άηνκν πνπ θνπβεληηάδεη. Γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη έλα βαζύηεξν κέξνο ηεο ςπρήο ηνπ. Μελ εθπιαγείο βέβαηα αλ δελ θαηαιάβεη ηελ εξώηεζε ή δελ μέξεη ηη λα πεη. Λίγνη άλζξσπνη είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζην ηη ζέινπλ από ηνλ ζύληξνθό ηνπο. Μπνξεί λα ζνπ πεη θάηη ζαλ "Γελ μέξσ... δελ ην είρα ζθεθηεί πνηέ..." ή "Γελ πηζηεύσ ζηηο ηδαληθέο ζρέζεηο..." Δθεί εζύ κπνξεί λα πεηο θάηη ζαλ "Αλ όκσο πίζηεπεο / ην ζθεθηόζνπλ, πσο πεξίπνπ ζα ήηαλ ;" εκαζία έρεη όηη ηνλ βάδεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην ζθεθηεί. Ίζσο δελ κπνξεί αθόκα λα ην πξνζδηνξίζεη κε ιέμεηο, αιιά ην ζέκα είλαη λα γίλεη ε αξρή. Φπζηνινγηθά πάλησο, όινη κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα απάληεζε ζην "Πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζνπ ζρέζε ;" Άθνπ ηη έρεη λα ζνπ πεη, ραιαξά, ρσξίο λα ηνλ θνληξάξεηο. Αλ δνθηκάζεηο λα ηνπ αιιάμεηο γλώκε ζε θάηη ή δείμεηο πσο ηνλ θαηαθξίλεηο γηα θάηη πνπ ζα πεη, ελζηηθησδώο ζα ην θαηαιάβεη, θη απηό ζα ηνλ θάλεη λα πάξεη ακπληηθή θη επηθπιαθηηθή ζέζε. 4) Αθνύ ηνλ αθνύζεηο, κίιεζέ ηνπ θαη γηα ην πσο ζα ήηαλ ε ηδαληθή ζρέζε γηα ζέλα. Πεο ηνπ "Ξέξεηο, εγώ από πνιύ θαηξό έρσ θαηαιάβεη πσο ζέισ κηα ζρέζε πνπ... (αλέπηπμε ηα ηδαληθά ζνπ)" Ξαλά ΠΡΟΔΞΔ: ΜΗΝ αξρίζεηο λα θάλεηο ζπγθξίζεηο γηα ην πόζν δηαθέξεη ε ησξηλή θαηάζηαζε από ην ηδαληθό ζνπ γηαηί έηζη ζα δεκηνπξγεζεί πηεζηηθό θη αξλεηηθό θιίκα.

17 Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε κελ ηνπ δώζεηο ηελ εληύπσζε πσο απαηηείο λα ζνπ πξνζθέξεη ηελ ηδαληθή ζρέζε εδώ θαη ηώξα. Αλ ην θάλεηο ζα ηνπ θόςεηο ακέζσο ηελ δηάζεζε λα ζπλερίζεη λα ζε αθνύεη. Μάιινλ δελ γίλεηαη λα ζηακαηήζσ λα ηνλίδσ πόζν ζεκαληηθό είλαη λα απνθύγεηο ηα παξαπάλσ ιάζε, θαζώο ην έρσ θάλεη πνιιέο θνξέο σο ηώξα. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα αλνηρηεί, λα είλαη εηιηθξηλήο γηα όζα ΔΚΔΙΝΟ ςάρλεη ζηε δσή ηνπ, ΥΩΡΙ λα πξνζπαζείο λα ηνλ επεξεάζεηο ζε θάηη. Έηζη ώζηε λα είλαη δεθηηθόο ζην λα κάζεη ηη είλαη θη εθείλν πνπ ζέιεηο εζύ, κε ζεηηθό θη επράξηζην ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα ην επεμεξγάδεηαη ζην κπαιό ηνπ, θαη λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο ζπδεηήζεηο ζην κέιινλ, νη νπνίεο ζα ρηίζνπλ ην δξόκν πξνο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Σα παξαπάλσ είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πνιινί άληξεο από κέζα ηνπο εύρνληαη λα κπνξνύζαλ λα έρνπλ κε κηα γπλαίθα, αιιά ειάρηζηεο κπνξνύλ λα ηνπο ην πξνζθέξνπλ. Αθξηβώο γη`απηό ην ιόγν, δνπιεύεη πνιύ απνηειεζκαηηθά, θαη ζε θάλεη ΠΟΛΤ ειθπζηηθή ζε έλαλ άληξα! ΑΡΚΕΙ Ο ΕΡΩΣΑ ; (με ζθέηε βενδίνε δεν θηάνεης ποσζενά... ) Από τον Γρ. Carey Saunders Οη άλζξσπνη εξσηεπόκαζηε. Μεξηθέο θνξέο ην πξάγκα μεθηλά «θεξαπλνβόια»

18 θη άιιεο ζηαδηαθά. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην ζπλαίζζεκα είλαη ακνηβαίν, ελώ ζε άιιεο ηελ παζαίλεη κόλν ν έλαο από ηνπο δπν θαη ηόηε... αιίκνλν ηνπ. Αλ ζπγθξίλνπκε δεπγάξηα κεηαμύ ηνπο ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο ζρέζεο (όζν είλαη θαη ηα δύν κέιε εξσηεπκέλα) ζα δηαπηζηώζνπκε όηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ηξπθεξόηεηαο, ην ζαπκαζκό ή ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. ηαλ όκσο θάλνπκε αλάινγεο ζπγθξίζεηο αθνύ έρεη κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα (θαη ζπλεπώο έρεη θαηαιαγηάζεη ην αξρηθό πάζνο), νη δηαθνξέο πνπ ζπλαληάκε είλαη κεγάιεο θαη θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ πηζαλνηήησλ. Αθνύ ινηπόλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ παξόκνηα, πνύ νθείινληαη νη κεηέπεηηα δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ από δεπγάξη ζε δεπγάξη; Γηαηί, ελώ κεξηθά δεπγάξηα εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε αλάκεζά ηνπο, άιια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε... δηάιπζεο; Μηα αξθεηά ζπλεζηζκέλε εμήγεζε είλαη ε εμήο: «Σα άηνκα πνπ δελ ηα πάλε θαιά κεηαμύ ηνπο αθνύ έρεη πεξάζεη ν αξρηθόο έξσηαο, δελ ήηαλ πξαγκαηηθά εξσηεπκέλα. Απηό πνπ ππήξρε ήηαλ απιώο θαη κόλν έλα πάζνο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Μόιηο μεζύκαλε ην πάζνο ε ζρέζε θαηέξξεπζε». Γελ απνθιείεηαη, γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε εμήγεζε απηή λα ζηέθεη. Ννκίδσ όκσο όηη είλαη αξθεηά απιντθή θαη ηζρύεη κόλν γηα κηα κεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ. ην θάησ - θάησ αλ απηό πνπ ιέκε «έξσηαο» δελ είλαη κηα έληνλε (ζρεδόλ αλεμήγεηε) έιμε θη έλα πάζνο, ηη άιιν κπνξεί λα είλαη; Γελ πηζηεύσ λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ λα είλαη ηόζν αθειείο ώζηε λα ηαπηίδνπλ ηνλ έξσηα κε ηελ αγάπε. Ο έξσηαο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί θαη αθαξηαία. Γηα λ' αλαπηπρζεί όκσο ε αγάπε απαηηείηαη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. πλεπώο είλαη αθέιεηα λα κηιάκε

19 γηα «πξαγκαηηθό» θαη «κε πξαγκαηηθό» έξσηα. Ννκίδσ πσο νη δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πόζν καθξηά ζα πάεη κηα ζρέζε θαη ηη πνηόηεηα ζα έρεη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζνύλ αιινύ. Αο δνύκε ινηπόλ πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε πνπ έρεη κηα ζρέζε ε νπνία αξρίδεη σο «έξσηαο». Πηζηεύσ όηη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία κηαο ζρέζεο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλα. Μηα θαη θαζέλα από απηά ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα νιόθιεξν θεθάιαην (γηα λα κελ πνύκε «βηβιίν») εδώ απιώο ζα ηα απαξηζκήζνπκε. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα μέξνπκε ηη ελλννύκε, γηα θάζε ζηνηρείν ζα δώζνπκε κηα ζύληνκε επεμήγεζε. Μηα θαη είλαη αδύλαην λα ηα θαηαηάμνπκε κε θάπνηα ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αο ηα αλαθέξνπκε κε αιθαβεηηθή ζεηξά: 1.Απνδνρή: ε πνην βαζκό θαζέλαο από ηνπο δπν ληώζεη όηη ν άιινο ηνλ δέρεηαη απζεληηθά, έηζη όπσο είλαη. Η απνδνρή δελ είλαη ζπλαίζζεκα. Δίλαη ζπκπεξηθνξά; Γελ αξθεί λα ιέκε ζηνλ άιινλ όηη ηνλ δερόκαζηε. Υξεηάδεηαη λα ην δείρλνπκε έκπξαθηα. Ο βαζκόο απνδνρήο εμαξηάηαη από ην πόζν δέρεηαη ν έλαο απηά πνπ θάλεη θαη ιέεη ν άιινο. ηαλ κνπ ιεο όηη κε δέρεζαη θαη παξάιιεια ελνριείζαη ή θξηηηθάξεηο ηα πεξηζζόηεξα από απηά πνπ θάλσ θαη ιέσ, ηόηε θάζε άιιν παξά απνδνρή ζα ληώζσ εθ κέξνπο ζνπ. Απηό δελ ζεκαίλεη λα κελ εθθξάδνπκε ηηο δπζαξέζθεηέο καο θαη λα ππνρσξνύκε ζπλερώο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη «απνδνρή», αιιά «αλνρή». Γη` απηό ηνλίδνπκε ηε ιέμε «απζεληηθά» 2.Απηνλνκία: Πόζν αλαγλσξίδεη ν έλαο ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα έρεη ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Σν γεγνλόο όηη απνηειώ ην κέινο κηαο δπάδαο δελ ζεκαίλεη όηη έπαςα λα πθίζηακαη θαη σο έλα μερσξηζηό άηνκν πνπ έρεη αλάγθε λα εμαθνινπζήζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα αζρνιείηαη κ' εθείλα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 3.Δηάινγνο:

20 ε πνην βαζκό αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο δύν έλαο αβίαζηνο δηάινγνο. Τπάξρνπλ ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ή νη ζπδεηήζεηο ηνπο είλαη κόλν «γηα ηε ζρέζε»; Δπίζεο δείρλεη θαλέλαο πξνζπκία λα ζπδεηήζεη θαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ κόλν ηνλ άιινλ; Μ' άιια ιόγηα, έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα πνπλ θάηη κεηαμύ ηνπο; 4.Επηθνηλσλία: Πόζν αζθαιείο ληώζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηνύλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο δπζαξέζθεηεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο; Πόζν μέξνπλ λα αθνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ; Πόζν μεθάζαξα εθθξάδνπλ ηα «ζέισ» ηνπο; 5.Κνηλσληθόηεηα: Πόζν πξνζπαζνύλ λα ηαηξηάμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξνηηκήζεηο; Απνδέρεηαη ν έλαο ηνπο θίινπο ηνπ άιινπ; Δίλαη θαη νη δπν ην ίδην θνηλσληθνί; Αλ ν έλαο από ηνπο δπν είλαη ιηγόηεξν θνηλσληθόο, επηηξέπεη ζηνλ άιινλ λα έρεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή ή πξνζπαζεί λα ηνπ ηελ πεξηνξίζεη; 6.Λήςε απνθάζεσλ: ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ηνπο δύν απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ή απνθαζίδεη κόλνλ ν έλαο; 7.Σπγθξνύζεηο: Πώο ζπκπεξηθέξνληαη όηαλ νη αλάγθεο ηνπο ζπγθξνύνληαη; Τπνρσξεί κόληκα ν έλαο ή ςάρλνπλ γηα κέζεο ιύζεηο; Καηαθέξλνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπκό ηνπο ρσξίο λα θαηαθεύγνπλ ζε ζσκαηηθή βία, βξηζηέο, πξνζβνιέο ή απεηιέο; 8.Σπλαηζζεκαηηθή επαθή θαη ζπλαίζζεζε: Η ηθαλόηεηα θαη ε πξνζπκία πνπ έρεη θαζέλαο λα δείρλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνλ άιινλ θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ άιινπ λα ζπλαηζζάλεηαη. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξίδνληαη κόλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε.

21 Μπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε άιια πξνβιήκαηα ή ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θαζέλα από ηνπο δπν. Απηόο ν παξάγνληαο είλαη πνιύ θαζνξηζηηθόο ζηε δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο ζπληξνθηθόηεηαο, αλάκεζα ζηνπο δπν. Οη παξάγνληεο απηνί (θαη ίζσο κεξηθνί αθόκα) είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πώο ζα εμειηρζεί κηα ζρέζε. Κνηηάδνληαο ηνπο αληη ιακβαλόκαζηε πόζε πξνζπάζεηα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ έλα δεπγάξη λα δεκηνπξγήζεη έλα βηώζηκν ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό. Γεκηνπξγείηαη όκσο ην εμήο εξώηεκα: «Κάζε δεπγάξη πνπ είλαη πξόζπκν λα θάλεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη ζα δεκηνπξγήζεη κηα πγηή ζρέζε;» Θεσξεηηθά, ε απάληεζε είλαη «λαη». ηελ πξάμε όκσο, γηα λα γίλεη ε πξνζπάζεηα απηή ρξεηάδεηαη πνιιή ελέξγεηα θαη από ηα δπν κέξε. Δδώ αθξηβώο είλαη ν θξίζηκνο ξόινο πνπ παίδεη ν έξσηαο. ηαλ ηα άηνκα είλαη εξσηεπκέλα, έρνπλ ηελ ελεξγεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηε ζρέζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαπηπρζεί αλάκεζά ηνπο ην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο θαη ην θιίκα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο. Έηζη, όηαλ έξζεη ε επνρή πνπ ην αξρηθό πάζνο έρεη θαηαιαγηάζεη, βξίζθνληαη ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη λα ηε δηαηεξήζνπλ. Αλ όκσο αθεζνύλ κόλνλ ζηνλ έξσηα θαη ζην πάζνο, ηόηε όζν ππάξρνπλ απηά ε ζρέζε θπιάεη. Μόιηο πάςνπλ λα ππάξρνπλ είλαη θπζηθό ε ζρέζε λα δηαιπζεί κηα θαη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη κεραληζκνί πνπ ζα επηηξέςνπλ, ζηα δύν άηνκα λ' αληηζηαζκίζνπλ ηελ απώιεηα ηνπ έξσηα. Παξάιιεια νη κεραληζκνί ππάξρνπλ, αλεθνδηάδνπλ ηα άηνκα κε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε ζρέζε λα ζπλερίζεη λα αλαλεώλεηαη θαη λα εμειίζζεηαη, δηόηη θαιιηεξγνύλ ηελ ακνηβαία εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε. πσο θαη λα ην θάλνπκε γηα λα δηαλύζεηο κηα κεγάιε απόζηαζε ρξεηάδεζαη κελ ηε βελδίλε, αιιά θαη έλα όρεκα ην νπνίν ζα

22 αμηνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην θαύζηκν απηό. Αιιηώο, κε ζθέηε βελδίλε δελ θηάλεηο πνπζελά... Κάλε θιηθ ηώξα ηελ εηθόλα θαη δεο ην βηβιίν Πώο λα έρεηε όπνηνλ άληξα ζέιεηε καδί κε ηα 2 δώξα ηνπ ζε κηα εθπησηηθή ηηκή(40%) πξνζθνξά γηα όια ηα κέιε ηεο ιίζηαο ηνπ Κ. Νίθνπ Αληξένπ Φιλικά, Γήμος Βρεττός

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα