ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;""

Transcript

1 ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ θξεβαηνθάκαξά ζνπ, πξνθαλώο απηό είλαη ην κόλν εύθνιν θαη δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεζαη θαλέλαλ λα ζνπ πεη πσο ζα ην θάλεηο. Σν ζέκα γηα κηα γπλαίθα είλαη θπξίσο ην κεηά, ν άληξαο ζα κείλεη καδί ηεο ή ζα θύγεη αλαδεηώληαο λέεο εκπεηξίεο ; Κη αλ αλαξσηηέζαη πσο ζα δεκηνπξγνύζεο βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ζε έλαλ άληξα ώζηε λα ζε δεη πέξα από ηελ αξρηθή έιμε πνπ ληώζεη θαη λα ζε εξσηεπηεί, πξνθύπηεη πάιη ην εξώηεκα : Θέιεηο κόλν λα ζε εξσηεπηεί ή... θαη λα ζε αγαπήζεη ; Πνιύο θόζκνο ζπρλά κπεξδεύεη απηά ηα ηξία. Η έιμε, ν έξσηαο θαη ε αγάπε, είλαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηαμύ ηνπο, θη όκσο ζπρλά αθνύκε δηάθνξνπο θαη δηάθνξεο λα ηα παξεξκελεύνπλ θαη όηαλ πρ ληώζνπλ έληνλε έιμε γηα έλα άιιν άηνκν λα ηελ νλνκάδνπλ "αγάπε". Δίλαη αιήζεηα πσο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ. Γελ μέξνπλ νύηε πνηά είλαη ε ζσζηή ηνπο νλνκαζία, νύηε πσο δεκηνπξγνύληαη. αλ απνηέιεζκα, δελ μέξνπλ θαη πσο λα ηα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο άιινπο. Μηα ηθαλόηεηα πνπ πνιινί ζα ήζειαλ λα έρνπλ, δελ ζπκθσλείο ; Τπάξρεη ινηπόλ ηξόπνο λα δεκηνπξγείο ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο θαηά βνύιεζε ;

2 Ναη, σπάρτεη. Τπάξρνπλ βέβαηα όξηα θαη πξνεηδνπνηήζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα απνθηήζεηο απηήλ ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο κε ιάζνο ηξόπν ή γηα θαθό ζθνπό... ηόηε ζα ηηκσξεζείο! Δλλνώ πσο, κπνξεί πξνζσξηλά λα πεηύρεηο θάπνηα απνηειέζκαηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηώζεηο πσο αληί λα δεκηνπξγήζεηο θίινπο, έθαλεο ερζξνύο. Άηνκα πνπ δηαξθώο ζθέθηνληαη πσο λα ζε εθδηθεζνύλ... Ίζσο πάιη αλαξσηηέζαη αλ είλαη ζσζηό λα γλσξίδνπκε ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο πξνθαινύληαη. Ίζσο ζθέθηεζαη πσο έηζη, πρ ζηελ πεξίπησζε ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα, ράλεηαη ε "καγεία". Πσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πξέπεη λα παξακέλνπλ έλα κπζηήξην, θάηη αζαθέο θη απξνζδηόξηζην γηα λα είλαη αιεζηλά. Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ηόηε ε πξαγκαηηθή δσή έρεη δείμεη ην αληίζεην. Γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θόζκνπ όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ όλησο έλα κπζηήξην. Απηνί έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο ; Δίλαη επηπρηζκέλνη ; (άιιν έλα ζπλαίζζεκα...) Μάιινλ όρη. Κη επηπιένλ, ε επηζηήκε δηαξθώο πξνρσξάεη, ην λα αξλείζαη ηελ γλώζε πνπ ζνπ παξέρεη ζεκαίλεη όρη πσο κέλεηο ζηάζηκε αιιά αθόκα ρεηξόηεξα πσο κέλεηο... πίζσ. Αύξην, ζα μεθηλήζσ λα ζνπ εμεγώ ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγνύληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πξώη`απ`όια κέζα ζνπ, ώζηε λα απνθηήζεηο κηα αξρηθή θαηαλόεζε γηα ην πσο κπνξείο λα ηα δεκηνπξγήζεηο θαη ζε θάπνηνλ άιινλ όπσο γηα παξάδεηγκα... λα θάλεηο έλαλ άληξα λα ζε εξσηεπηεί! Αθνύγεηαη σξαίν, έηζη δελ είλαη?

3 αο κηιήζνπκε γηα ην ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο δεκηνπξγνύληαη. Θα έρεηο ήδε θαηαιάβεη πσο ζηελ Πιεξόηεηα δελ αζρνινύκαζηε κε ην πνηό είλαη ην θαιύηεξν θξαγηόλ ή ην θαιύηεξν θόξεκα πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιείο έιμε, αιιά κε ην πσο ζα ελεξγνπνηήζεηο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λνπ νη νπνίεο απηή ηελ ζηηγκή κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Θα ξσηήζεηο ίζσο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε δελ παίδεη ξόιν ; Αζθαιώο θαη παίδεη, όρη όκσο κε ηνλ ηξόπν πνπ λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θαη άληξεο. Τπνκνλή όκσο, κε ην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη ηεο νκνξθηάο ζα αζρνιεζνύκε ζε επόκελν γξάκκα. Πξηλ ινηπόλ αξρίζσ λα ζνπ εμεγώ ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε πνπ ζέηεη ν ηίηινο, είλαη ζεκαληηθό λα ζνπ θάλσ κηα ζύληνκε εηζαγσγή γηα έλα παξαθιάδη ηεο ςπρνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ή ζηα αγγιηθά NLP = Neurolinguistic Programming, ην νπνίν πξνήιζε από ηελ κειέηε ηεο ππλνζεξαπείαο. Μηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ NLP είλαη πσο νη άλζξσπνη δελ απνθηνύλ ζπλαηζζήκαηα κε θάπνην κπζηεξηώδε ηξόπν. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα είλαη ην ηειηθό απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα καο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ηη ιέκε ζηνλ εαπηό καο, ηη εηθόλεο ζρεκαηίδνπκε ζην κπαιό καο θαη πσο ξένπλ θπζηνινγηθά νη αηζζήζεηο πνπ βηώλνπκε κέζα ζην ζώκα καο. Γηα παξάδεηγκα: Αο πνύκε πσο είδεο έλαλ άληξα πνπ ζνπ αξέζεη. Αξρηθά ίζσο έλησζεο έλα γαξγαιεκαηάθη ζηελ θνηιηά ζνπ. Ίζσο ζρεκάηηζεο κηα εηθόλα ζην κπαιό ζνπ κε εθείλνλ θη εζέλα γπκλνύο. Ίζσο έλησζεο ιίγν μεξό ην ιαξύγγη ζνπ ή ιίγν ζηεγλά ηα ρείιε ζνπ.

4 ηε ζπλέρεηα ίζσο έλησζεο ηνλ ξπζκό ηεο αλαπλνήο λα αιιάδεη, λα γίλεηαη πην βαξύο. Μεηά ίζσο νη ξόγεο ηνπ ζηήζνπο ζνπ ζθιήξπλαλ θάπσο. Ίζσο θαληάζηεθεο ηη σξαία ζα ήηαλ λα είζαη δίπια ζε απηόλ ηνλ άληξα θαη λα ηνλ ζπζηήλεηο κε πεξεθάληα ζηνπο θίινπο ζνπ. Σν ζέκα είλαη πσο όιε απηή ε δηαδηθαζία, απηή ε "ζπληαγή" αλ κπνξνύκε λα ην πνύκε έηζη, έγηλε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα (ή αθόκα πην γξήγνξα), θη έηζη μέθπγε από ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεηδεηνύ λνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο εζύ αληηιήθζεθεο κόλν ην ηειηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπληαγήο, δειαδή... ην αίζζεκα ηεο έιμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. πσο είπα παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NLP, νη ζθέςεηο θαη νη εηθόλεο πνπ ζρεκαηίδνπκε ζην λνπ καο, είλαη θάηη ζαλ νδεγίεο γηα ην κπαιό καο ην νπνίν κε βάζε απηέο, δίλεη εληνιή ζην ζώκα καο λα αξρίζεη λα εθθξίλεη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ νπζηώλ θαζώο ηξέρεη ζηηο θιέβεο καο καο θάλεη λα ληώζνπκε ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. Γελ ιέσ πσο ηα ζηάδηα πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ "ζπληαγέο" θαη βηώλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, όκσο επεηδή ζπκβαίλεη λα είκαζηε όινη άλζξσπνη, θάπσο έηζη γίλνληαη ηα πξάγκαηα θαζώο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θνηλά παξά δηαθνξέο ζηελ ςπρνινγία καο. ε ηη ρξεζηκεύεη λα γλσξίδεηο ην παξαπάλσ; Υξεζηκεύεη γηαηί παξόκνηνο είλαη θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βηώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη άληξεο. ΠΡΟΟΥΗ: Δίπα παξόκνηνο, ΟΥΙ ίδηνο!

5 Τπάξρνπλ κεξηθέο νπζηώδεηο δηαθνξέο ηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο ππόςε ζνπ. Θα αζρνιεζνύκε κε απηέο αξγόηεξα. Εκεί πος θέλω να καηαλήξω είναι πωρ, αν γνωπίζειρ ηην πποζωπική "ζςνηαγή" μέζω ηηρ οποίαρ έναρ άνηπαρ επωηεύεηαι, ηόηε έσειρ ηην δςναηόηηηα να ηην ενεπγοποιήζειρ μέζα ηος και να ηην ζςνδέζειρ με ηον εαςηό ζος! Προθεημένοσ να θαηαθέρεης ηο παραπάνω τρεηάδονηαη 3 πράγμαηα: α) Να βξεηο ηα ζηάδηα απηήλ ηεο ζπληαγήο. Απηό κπνξείο λα ην θάλεηο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο, όπσο ε εθκαίεπζε (ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν σθξάηεο). β) Να έρεηο ηελ ππνκνλή ώζηε λα θεξδίζεηο πξώηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ. Μόλν ηόηε ζα ληώζεη ραιαξόο λα αλνηρηεί θαη λα κηιήζεη γηα όζα ζέιεηο λα ζνπ πεη. Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα μέξεηο λα θάλεηο ηηο εξσηήζεηο ζνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δείρλνπλ πσο θάλεηε κηα θπζηνινγηθή ζπδήηεζε θη όρη πσο πξνζδνθείο λα πάξεηο θάηη από απηόλ (δέζκεπζε, ζρέζε, γάκν θηι) γ) Να κηιάο κε ηξόπν πνπ λα πξνζπεξλάο ηηο αληηζηάζεηο ηνπ ζπλεηδεηνύ ηνπ λνπ θαη λα απεπζύλεζαη ζην ππνζπλείδεηό ηνπ. Να ελεξγνπνηεζεί δειαδή ε θαληαζία ηνπ ώζηε λα αξρίζεη λα θάλεη ζθέςεηο γηα ηνπο δύν ζαο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πνξεία κέζα ηνπ ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ επηζπκία γηα απηό πνπ ζέιεηο από εθείλνλ. Καη ην σξαίν μέξεηο πνηό είλαη; Πσο, επεηδή δηέθπγε από ηελ ζπλεηδεηή ηνπ αληίιεςε, εθείλνο ζα λνκίδεη πσο απηέο νη ζθέςεηο είλαη θαζαξά δηθέο ηνπ, κε άιια ιόγηα ζα είλαη δύν θνξέο πην ζεηηθόο ζε απηέο!

6 Γεληθόηεξα, όπσο ίζσο θαηάιαβεο, ν ηξόπνο είλαη επηθνηλσληαθόο. Αλ κάζεηο πσο λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπ ζε βαζύηεξν επίπεδν, κε ηξόπν δειαδή πνπ θακία άιιε γπλαίθα δελ κπνξεί, ηόηε λα είζαη ζίγνπξε πσο ζα αλαπηύμεη γηα ζέλα ζπλαηζζήκαηα γηα πνιύ θαηξό, πνπ δελ ζα κπνξεί λα ηα ληώζεη γηα θακία άιιε!!! Η επηθνηλσλία απηή όκσο δελ γίλεηαη κόλν κε ηα ιόγηα. Σα ιόγηα έρνπλ πάληα κεγάιε δύλακε, επηθνηλσλνύκε όκσο ηαπηόρξνλα κε όιε καο ηελ ύπαξμε, κε ηελ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, κε ηελ ελέξγεηα (ηνλ αέξα) πνπ εθπέκπνπκε. Πόζν κεηξάεη ε νκνξθηά γηα ηνλ άληξα Zνύκε ζε κηα θνηλσλία όπνπ ζρεδόλ νη πάληεο πξνβάιινπλ δηαξθώο πσο γηα λα έρεηο επηηπρία ζηνλ έξσηα (θαη ζηε δσή γεληθόηεξα) πξέπεη λα είζαη όκνξθε. κσο πόζν απηό αιεζεύεη; Πόζν κεηξάεη ε θπζηθή νκνξθηά όηαλ ζέιεηο λα πξνζειθύζεηο πνηνηηθνύο άληξεο; Η αιήζεηα είλαη πσο κεηξάεη, αιιά όρη όζν λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξνη. Αλ απηό ίζρπε, ηόηε όια ηα θσηνκνληέια ζα ήηαλ επηπρηζκέλεο κε πεηπρεκέλνπο γάκνπο. κσο θαηά βάζε απηή ε θαηεγνξία γπλαηθώλ, κε ηα εληππσζηαθά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή είλαη πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζην λα δηαηεξήζεη κηα ζρέζε ή αθόκα πεξηζζόηεξν ε πξνζσπηθή ηνπο δσή ραξαθηεξίδεηαη από πνιιή κνλαμηά. Γηαηί; Ο ιόγνο είλαη ν εμήο: Καηαξρήλ πξέπεη λα μέξεηο πσο ν πξώηνο κεραληζκόο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε έλαλ άληξα όηαλ βιέπεη κηα γπλαίθα είλαη ε ζεμνπαιηθή έιμε. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ώξηκνο είλαη θάπνηνο, πξόθεηηαη γηα πξόλνηα ηεο θύζεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Από εθεί θαη πέξα, ην αλ έλαο άληξαο ζα δεη κηα γπλαίθα ζαλ θάηη παξαπάλσ από πηζαλή ζεμνπαιηθή ζύληξνθν, εμαξηάηαη από ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα επηδείμεη ε ίδηα κέζα ζηα πξώηα θηόιαο ιεπηά ηεο γλσξηκίαο ηεο καδί ηνπ! Αλ απνηύρεη λα δώζεη ηηο ζσζηέο εληππώζεηο, ζα θαηαρσξεζεί ζην κπαιό ηνπ άληξα κόλν σο εξσκέλε, θάηη πνπ κεηά είλαη πνιύ δύζθνιν λα αιιάμεη... Δθεί είλαη θαη ην ζθάικα πνπ θάλνπλ νη πεξηζζόηεξεο σξαίεο γπλαίθεο. Δπελδύνπλ πνιύ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θη επαλαπαύνληαη ζην όηη πξνθαινύλ ζπρλά ηελ πξνζνρή ησλ αλδξώλ, θαη δελ αζρνινύληαη θαζόινπ κε ην

7 λα απνθηήζνπλ παξάιιεια θαη κηα ραξηζκαηηθή πξνζσπηθόηεηα. αλ απνηέιεζκα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζεμνπαιηθά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο ηνπο απνηπγράλνπλ. Σώξα, ζα ήζεια πνιύ λα ζνπ πσ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείο θαζόινπ κε ηελ εκθάληζή ζνπ θη όηη αλ αλαπηύμεηο έλαλ εμαηξεηηθό εζσηεξηθό θόζκν νη άληξεο ζα ην εθηηκήζνπλ. κσο θαη πάιη δελ είλαη έηζη γηαηί θηάλνπκε ζην άιιν άθξν. Σν ζέκα είλαη πσο ε εκθάληζή ζνπ ιέεη πάληα θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ, όζν θη αλ αθνύο πσο απηά ηα δύν είλαη αζύλδεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ είζαη ππέξβαξε, εθηόο θη αλ ν ιόγνο είλαη παζνινγηθόο, πεξλάεη ζηνπο άιινπο ην κήλπκα πσο έρεηο έιιεηςε εγθξάηεηαο, πσο έρεηο ζέκαηα κε ηελ πξνζσπηθή ζνπ αμηνπξέπεηα θαη πσο πηζαλόηαηα ζην κέιινλ ζα αληηκεησπίζεηο πξνβιήκαηα πγείαο. Δπηπιένλ, δείρλεη πσο ζε κηα έθηαθηε θαηάζηαζε δελ ζα είζαη ζε ζέζε λα θηλεζείο γξήγνξα, θη ελδερνκέλσο λα απνηύρεηο λα πξνζηαηέςεηο ηα παηδηά ζνπ. Σα θαιά λέα είλαη βεβαίσο πσο, δελ γελλήζεθεο κε ηα πεξηηηά θηιά, νπόηε είλαη ζην ρέξη ζνπ λα αδπλαηίζεηο θαη λα γπκλαζηείο. Αλ ηα δόληηα ζνπ είλαη ραιαζκέλα από ην ηζηγάξν θαη ηνλ θαθέ, ε, λαη απηό μαλά ιέεη θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ. Ο ηξόπνο πνπ ληύλεζαη επίζεο δείρλεη ην γνύζην θαη ηελ αηζζεηηθή ζνπ. Φξόληηζε λα δηαιέγεηο ξνύρα πνπ ζε θνιαθεύνπλ θαη ζνπ πάλε. Γεληθά, ζέισ λα μεθαζαξίζσ πσο άιιν ε εκθάληζε θη άιιν ε θπζηθή νκνξθηά. Η νκνξθηά είλαη θάηη πνπ δίλεη ε θύζε, ε εκθάληζε όκσο δηνξζώλεηαη θαζώο αθνξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαξηώληαη από εζέλα λα ηα βειηηώζεηο θαη λα θάλεηο ην γεληθόηεξν ζύλνιν λα δείρλεη θαιύηεξν. Να μέξεηο, πσο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο άληξεο, ν ζπλδπαζκόο θαιόζρεκνπ ζώκαηνο θαη θαιόγνπζηνπ ληπζίκαηνο είλαη πην ειθπζηηθόο από ην αλ έρεηο σξαίν πξόζσπν. Σώξα, ν ζσζηόο ιόγνο πνπ πξέπεη λα αζρνιεζείο κε ηα παξαπάλσ είλαη γηα ζέλα, θη όρη γηα ηνπο άιινπο. Γηαηί αλ δελ αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ... πσο πεξηκέλεηο λα ζε αγαπήζνπλ νη άιινη;

8 νπ έρεη ζπκβεί πνηέ λα δεηο ή λα αθνύζεηο γηα θάπνηεο γπλαίθεο πνπ, ελώ δελ είλαη ηδηαίηεξα σξαίεο, γηα θάπνην απξνζδηόξηζην ιόγν κνηάδνπλ ζαλ λα εθπέκπνπλ έλαλ καγλεηηζκό πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή όισλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ; Θα κνπ πεηο, ην έρνπλ εθ ηνπ θπζηθνύ ηνπο. Μεξηθέο λαη, όκσο είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί θαη ζηελ πνξεία. πλνπηηθά, ην λα εθπέκπεηο ζεηηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ηαθηνπνηεκέλνο είλαη ν εζσηεξηθόο ζνπ θόζκνο. Να μέξεηο ηη ζέιεηο, λα ρακνγειάο, λα θάλεηο ζεηηθέο ζθέςεηο, λα έρεηο ρηνύκνξ, λα θέξεζαη όκνξθα ζηνπο άιινπο... Αθόκα πεξηζζόηεξν λα απνθηήζεηο θαηαλόεζε ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ε ελέξγεηα ζην ζύκπαλ ώζηε λα κπνξείο λα ζπληνλίδεζαη κε ηα ζεηηθά θύκαηα απηήο. ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ! Αθνύγεηαη ζπρλά από ηηο γπλαίθεο πσο νη άληξεο θνβνύληαη ηε δέζκεπζε. Δίλαη αιήζεηα ; Αζθαιώο όρη! Οη άληξεο δεζκεύνληαη πνιύ ζπρλά, κε ηελ θαξηέξα ηνπο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο... πλεπώο θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο γηα ην αλ νη άληξεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δεζκεύνληαη ή όρη. Αιιά αζθαιώο... ην ζύλεζεο παξάπνλν ησλ γπλαηθώλ έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ γάκνπ έηζη δελ είλαη ; Γηάθνξεο γπλαίθεο κνπ έρνπλ πεη πσο ήηαλ γηα θάπνηνπο κήλεο καδί κε θάπνηνλ, θη επεηδή εθείλεο άξρηζαλ λα αλαπηύζζνπλ βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα απηόλ, απνθάζηζαλ λα ηνπ ην πνπλ. Σνπ είπαλ πόζν εξσηεπκέλεο ήηαλ θηι. Καη από εθεί θαη πέξα ε σξαία ζρέζε άξρηζε λα παίξλεη ηελ θάησ βόιηα...

9 Οη άληξεο δείρλνπλ κηα γεληθόηεξε απξνζπκία λα ππνζρεζνύλ καθξνπξόζεζκε ζρέζε ( θαη ζπλήζσο αλ ην θάλνπλ πξηλ θνηκεζνύλ καδί ζνπ είλαη απιώο γηα λα απνζπάζνπλ ζεμ). Ή κπνξεί λα είζαη θαηξό καδί κε θάπνηνλ θαη όια λα δείρλνπλ θαιά, κέρξη ην ζεκείν πνπ λα αξρίζεηο λα αλαξσηηέζαη "Γηαηί δελ κνπ αλνίγεηαη;" "Γηαηί δελ κνπ ιέεη πσο βιέπεη ηε ζρέζε καο ;" Γηαηί δελ παίξλεη θακηά πξσηνβνπιία γηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν επίπεδν;" Καη ίζσο έρεηο θη όινπο ηνπο θίινπο / ζπγγελείο ζνπ λα ζε ξσηάλε "Λνηπόλ, πνπ πάεη κε απηόλ ; Σόζν θαηξό είζηε καδί..." Κη όηαλ απνθαζίδεηο λα ηνπ ην ζέζεηο εθείλνο δείρλεη απόκαθξνο θη έηνηκνο λα ην βάιεη ζηα πόδηα, ή αθόκα ρεηξόηεξα... ην βάδεη! Αλ ινηπόλ βξέζεθεο πνηέ ζε κηα παξόκνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα μέξεηο ηα εμήο: α) Οη άληξεο δελ αθηεξώλνπλ θαη πνιύ ρξόλν ζηε δσή ηνπο ζε ζθέςεηο ζρεηηθέο κε καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο, παηδηά, γάκνπο θηι. Γη` απηό, είλαη ζεκαληηθό, πξηλ κηιήζεηο ζηνλ ζύληξνθό ζνπ γηα όια όζα ζθέθηεζαη, λα δηεξεπλήζεηο πξώηα αλ ππάξρεη ην ππόβαζξν, θαη ζε ηη ζηάδην βξίζθεηαη εθείλνο. Γηα λα ην θαηαιάβεηο ζα ζνπ θάλσ κηα αληηζηνηρία. Αο πνύκε πσο ζε βιέπεη θάπνηνο ζην δξόκν θαη ηνπ αξέζεηο ζαλ εκθάληζε. Οπόηε, πξηλ ζνπ κηιήζεη, αξρίδεη λα ζθέθηεηαη ηη σξαία πόδηα, ζηήζνο θαη πηζηλό έρεηο. Κη αξρίδνπλ λα πεξλάλε εηθόλεο από ην κπαιό ηνπ όπνπ θαληάδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ κε εζέλα λα θάλεηε ζεμ. Αθνύ ινηπόλ έθαλε όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζην κπαιό ηνπ, είλαη ηώξα "θηηαγκέλνο", θαη εθπέκπνληαο όιε απηήλ ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζε πιεζηάδεη θη αξρίδεη λα ζνπ θάλεη κε ην θαιεκέξα έληνλεο ζεμνπαιηθέο πξνηάζεηο!

10 Πσο ζα έλησζεο; Γελ ζα ήζειεο λα ην βάιεηο ζηα πόδηα ; Αο αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ζέκα ησλ ηξόπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ιόγνο πνπ ζα ήζειεο λα θύγεηο είλαη γηαηί ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε από όια απηά ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνζπαζεί εθείλνο λα ζνπ κεηαδώζεη ηόζν απόηνκα. Καη ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε γηαηί εζύ, δελ έθαλεο ζην κπαιό ζνπ όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνπ έθαλε απηόο, άιισζηε δελ ηνλ μέξεηο θαη δελ είρεο ηδέα! Αθόκα θη αλ κεηά ζνπ έιεγαλ πσο απηόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλαο πνιύ ζπλαξπαζηηθόο άληξαο, δελ αιιάδεη πσο ζα ρξεηαδόηαλ λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξα ελδηάκεζα βήκαηα από ην "θαιεκέξα" σο ην θξεβάηη γηα λα ληώζεηο άλεηα, έηζη δελ είλαη ; Kάπσο έηζη ληώζεη θη έλαο άληξαο, όηαλ ηνπ κηιάο γηα καθξνπξόζεζκεο δεζκεύζεηο ή δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο... Γηαηί εζύ κπνξεί λα αθηέξσζεο αξθεηό ρξόλν γηα λα ζθεθηείο όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, πόζν σξαία ζα ήηαλ ε ζρέζε ζαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, πσο ζα θεξόζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα απηήο, πσο ζα ην παξνπζηάδαηε ζηνλ θόζκν έμσ... Δθείλνο όκσο απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνηέ δελ ηελ έθαλε, θαη ζαλ απνηέιεζκα κόιηο ην αθνύεη ληώζεη πηεζκέλνο, ππεξθνξησκέλνο κε ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ μέξεη πσο λα ρεηξηζηεί, θαη αληηδξά απόκαθξα ή αθόκα θαη ζπκσκέλα. β) Δθηόο από ην παξαπάλσ, νη άληξεο ζπλήζσο εθιακβάλνπλ ηηο δεζκεύζεηο θαη ηηο καθξνρξόληεο ζρέζεηο όρη σο όηη ζα ηνπο πξνζθέξεηο αιιά σο όηη ζθνπεύεηο λα ηνπο ζηεξήζεηο θάηη : ηελ ειεπζεξία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ, λα κάζεηο λα ρεηξίδεζαη ηνλ ιόγν κε ηξόπν πνπ λα νδεγεί ηελ θαληαζία ηνπ άληξα ζε ζεηηθέο ζθέςεηο γηα κηα ελδερόκελε πην κόληκε ζρέζε κεηαμύ ζαο, θαη αθόκα πεξηζζόηεξν λα έρεη ηελ αίζζεζε πσο ήηαλ δηθή ηνπ ηδέα! Δθεί επηζηξέθνπκε μαλά ζηα αξρηθά γξάκκαηα πνπ ζνπ ζηείιακε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ δίλεη ν Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο.

11 Βιέπεηο, ζπρλά, ην πξόβιεκα ζε κηα ζρέζε είλαη επηθνηλσληαθό. Η γπλαίθα δελ θαηαιαβαίλεη πσο ν άληξαο έρεη δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο από εθείλελ ζε απηά ηα πξάγκαηα, θαη ζαλ απνηέιεζκα ζπκπεξηθέξεηαη βηαζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βγαίλεηο έλα κήλα καδί ηνπ, θαη λα ληώζεηο πσο είζαη έηνηκε γηα κηα ζρέζε, ελώ εθείλνο λα ζθέθηεηαη πσο αθόκα απιώο καζαίλεηε ν έλαο ηνλ άιιν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δώζεηο βάζε ζην λα ζπλδεζείο καδί ηνπ κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα κπνξείο λα "αθνύο" ηη ζνπ ιέεη ν θαιόο ζνπ, όρη κόλν κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε όιε ηνπ ηελ ζπκπεξηθνξά, ώζηε λα δηαγλώζεηο ηη ζθέθηεηαη γηα ηη ζρέζε ζαο θαη λα ηνπ δώζεηο αξθεηό ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Μόλν ηόηε ζα αξρίζεη θη εθείλνο λα ζθέθηεηαη αλ είζαη θάπνηα κε ηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ή θαη ηελ ππόινηπε δσή ηνπ κε ζέλα. Ξαλά ινηπόλ, ην αλ έλαο άληξαο ελδηαθέξεηαη γηα δέζκεπζε ή όρη, δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ην πόζν ώξηκνο ή θαιόο είλαη, αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείο θαη ζπλδέεζαη καδί ηνπ. Αο πνύκε πσο βγαίλεηο γηα θάπνην θαηξό κε θάπνηνλ, θαη πηζηεύεηο πσο είλαη ώξα ηα πξάγκαηα λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζόηεξν από ην απιώο λα βγαίλεηε καδί. α) Σε θακία πεξίπησζε κελ θάλεηο ην ζπλεζηζκέλν ιάζνο λα ζθεθηείο πσο επεηδή βγαίλεηε καδί "σου χρωστάει" κηα ζρέζε.

12 Αλ ηνπ κηιήζεηο από ηελ ζθνπηά πσο ζνπ ρξσζηάεη θάηη, θαη πσο νθείιεη λα ζνπ δώζεη απηό πνπ ζέιεηο, ηόηε ην κόλν πνπ ζα θαηαθέξεηο ζα είλαη λα αζθήζεηο πίεζε θαη λα ζπλαληήζεηο αληίζηαζε από ηελ πιεπξά ηνπ. Ή κπνξεί πξνζσξηλά λα δερηεί, αιιά λα είζαη ζίγνπξε πσο ζηελ πνξεία ζα αξρίζεη λα ην μαλαζθέθηεηαη θαη ε ζρέζε ζαο ζα ραιάζεη. β) Μελ θάλεηο ην ιάζνο λα ππνζέηεηο πσο θη εθείλνο ζέιεη ην ίδην αθξηβώο πνπ ζέιεηο θη εζύ. Σν όηη πεξλάηε θαιά δελ ζεκαίλεη πσο βιέπεηε ηελ ζρέζε ζαο κε ηνλ ίδην ηξόπν. Πξέπεη λα εθκαηεύζεηο πξώηα ηη ζθέθηεηαη εθείλνο. Θα ζνπ πσ ζηελ ζπλέρεηα πσο ζα ην θάλεηο απηό. γ) Γηάιεμε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θάλεηο ηελ θίλεζε. Πσο όκσο ζα μέξεηο πόηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή ; πσο πξναλέθεξα, έλαο άληξαο ρξεηάδεηαη ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Άξα ινηπόλ, θάηζε θαη ζθέςνπ ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ έρεηε σο ηώξα πεξάζεη καδί. Γηάιεμε ηηο θαιύηεξεο θαη θηηάμε κηα ιίζηα. Καιύηεξα γξάςε ηηο ζε έλα ραξηί, ώζηε λα ηηο ζπκάζαη γηαηί αξγόηεξα ζα ζνπ ρξεηαζηεί. Λνηπόλ... Μήπσο δπζθνιεύεζαη λα ζπκεζείο όιεο απηέο ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο; Πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε! Αθόκα θη αλ ζπλέβεθε λα είραηε δηαθσλίεο ή θαπγάδεο πξόζθαηα, βάιε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ άθξε θαη ζθέςνπ ηα ζεηηθά. Τπάξρεη ιόγνο πνπ ζέιεηο ε ζρέζε ζνπ λα πξνρσξήζεη κε απηόλ ηνλ άληξα έηζη δελ είλαη; Τπάξρεη ιόγνο πνπ είζαη αθόκα καδί ηνπ. Μήπσο ηειηθά δπζθνιεύεζαη πνιύ λα ζθεθηείο ηα ζεηηθά; Μήπσο δηαπηζηώλεηο πσο αθόκα νη επράξηζηεο θαη μερσξηζηέο ζηηγκέο ζαο είλαη ιίγεο ; Σόηε... ζίγνπξα δελ είλαη αθόκα ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηνπ κηιήζεηο

13 γηα δεζκεύζεηο. Ίζσο κάιηζηα λα πξέπεη λα ζθεθηείο αλ όλησο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ζέλα. Ίζσο πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή αθόκα, θαη λα δνπιέςεηο ζην λα εκπινπηηζηεί ε ζρέζε ζαο θη άιιν. Αιιά αλ δηαπηζηώλεηο πσο νη επράξηζηεο ζηηγκέο ζαο είλαη πνιιέο, ηόηε λαη, είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή! 1) Αθνύ ινηπόλ δηαπηζηώζεηο πσο έρεηε πεξάζεη αξθεηέο επράξηζηεο ζηηγκέο καδί, ην πξώην βήκα είλαη λα ηνπ κηιήζεηο γηα απηέο. Ο ζθνπόο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα ηηο ζπκεζεί θη απηόο. ηαλ ζπκόκαζηε επράξηζηεο εκπεηξίεο, ηόηε αλαβηώλνπκε θαη ηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη ινηπόλ. Απηό ζα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε αηκόζθαηξα. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεηο από πξηλ θάηη μερσξηζηό, πρ δείπλν κε θεξηά, γηαηί έηζη ζα έδηλεο ηελ εληύπσζε πσο "θάηη εηνηκάδεηο", θη απηό πηζαλόλ λα αλεβάζεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ. ρη. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ην θάλεηο λα κνηάδεη ζαλ κία από ηηο θπζηνινγηθέο ζπδεηήζεηο ζαο, ώζηε λα είλαη ραιαξόο θαη δεθηηθόο. Ξεθίλα ινηπόλ ηελ θνπβέληα κε ζεηηθό θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. "Ξέξεηο, ζπκήζεθα ηώξα εθείλε ηε θάζε πνπ πεξάζακε καδί..." Γηεγήζνπ ηνπ ηελ θνηλή ζαο εκπεηξία πνπ απνιαύζαηε καδί. Ή ίζσο πεο ηνπ θάηη πνπ ζα ηνλώζεη ιίγν ηνλ εγσηζκό ηνπ, πρ θάληνπ έλα θνκπιηκέλην πάλσ ζε θάηη πνπ είλαη θαιόο. Γελ ελλνώ λα ηνλ "γιείςεηο", αιιά μαλά, είζαη καδί ηνπ γηα θάπνην ιόγν ζσζηά; Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα ηνπ δώζεηο ηελ αίζζεζε πσο ηνλ ζαπκάδεηο γηα θάπνηα πξάγκαηα, θαη πσο είζαη πνιύ ραξνύκελε πνπ είζαη καδί ηνπ γηα ηνλ Α θαη Β ιόγν.

14 Ο ζηόρνο είλαη ινηπόλ λα ηνλ θάλεηο λα ληώζεη ραξνύκελνο, πεξήθαλνο, ζεηηθόο. Απηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηο, αλ δελ ην θαηαθέξεηο, θαη πέζεηο ζηελ παγίδα λα κηιήζεηο γηα πξνβιήκαηα, αλεζπρίεο, αλαζθάιεηεο, νηηδήπνηε αξλεηηθό... ζα απνηύρεηο. Μίιεζέ ηνπ ινηπόλ κόλν γηα ηα ΘΔΣΙΚΑ. 2 ) ηε ζπλέρεηα, εμαθνινύζεζε λα ζπδεηάο γηα ηα ζεηηθά, όια όζα ζνπ αξέζνπλ θαη ζα ήζειεο λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηε ζρέζε, αιιά ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη ην θύξην ζέκα ηεο θνπβέληαο, λα είλαη ηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο, πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ δειαδή θαη ηνπο δύν ζαο, θη όρη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Ο ζηόρνο είλαη λα ην θάλεηο λα αξρίζεη λα ζθέθηεηαη ΣΗ ΥΔΗ Α, όρη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, πεο ηνπ θάηη ζαλ "Μνπ αξέζεη πνπ έθαλεο "x", πηζηεύσ πσο όηαλ δύν άλζξσπνη θάλνπλ "x" απηό καο θάλεη λα επηθνηλσλνύκε θαιύηεξα θαη λα καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα ν έλαο γηα ηνλ άιινλ..." (βιέπεηο, μεθίλεζεο ιέγνληαο θάηη γηα εθείλνλ, θαη κεηά ην έθεξεο ζην όηη αθνξά θαη ηνπο δύν ζαο) Κάηη πνπ πξέπεη ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΙ επίζεο: ε απηό ην ζηάδην πηζαλόηαηα ζα κπεηο ζηνλ πεηξαζκό λα ηνπ θάλεηο ζύγθξηζε ηνπ πσο ζα ήζειεο λα είλαη ηα πξάγκαηα, θαη πσο είλαη ηώξα. Μεγάιν ιάζνο αλ ην θάλεηο, ζα ηα θαηαζηξέςεη όια! Ξαλά, κίια κόλν γηα όια ηα σξαία πνπ ππάξρνπλ, όρη γηα όζα ζα ήζειεο από εθείλνλ θαη δελ έρεηο αθόκα. Υπνηίζεηαη πσο είζαη ραξνύκελε κε ηελ ζρέζε ζαο σο έρεη.

15 Αλ δελ είζαη, θαη θάλεηο απηήλ ηελ ζπδήηεζε πξνζπαζώληαο λα ηνλ πείζεηο ή λα ηνλ αιιάμεηο ζε θάηη, ηόηε ζίγνπξα δελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή, ή ην θαηάιιειν κέξνο λα ηνπ κηιήζεηο γηα ην ζέκα. Καη μαλαζθέςνπ κήπσο ηειηθά δελ είλαη ν ίδηνο ν θαηάιιεινο. Αλ ινηπόλ πηάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ λα πάεη λα κηιήζεη γηα νηηδήπνηε αξλεηηθό, ηόηε πάξε κηα βαζηά αλάζα, ραιάξσζε, θαη εζηίαζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο ζην ΠΑΡΟΝ, θαη όρη ζην πόζν δηαθνξεηηθά ζα ήζειεο λα είλαη ζην κέιινλ. 3) Δθόζνλ βιέπεηο όηη θη απηόο ζε παξαθνινπζεί επράξηζηα, θαη πσο ληώζεη θαιά κε ηελ θνπβέληα όπσο ηελ άλνημεο, είλαη ηα πξάγκαηα έηνηκα γηα λα ηνλ θάλεηο λα ζνπ αλνηρηεί πεξηζζόηεξν θαη λα κηιήζεη γηα ην πσο θαληάδεηαη θη εθείλνο ηε ζρέζε ζαο. Γηα λα ην θάλεηο απηό, πεο ηνπ θάηη ζαλ: "Ξέξεηο, ζθεθηόκνπλ, δελ είλαη εθπιεθηηθό; Δζύ είζαη άληξαο θη εγώ γπλαίθα, θαη ππάξρνπλ ηόζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια, ηόζν ζηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε όζν θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ληώζνπκε. Κη όκσο απηέο νη δηαθνξέο είλαη πνπ καο θάλνπλ λα επηθνηλσλνύκε ηόζν θαιά κεηαμύ καο, όπσο ηώξα, λα ηηο εθηηκνύκε ν έλαο ζηνλ άιιν θαη λα θάλνπλ ηελ ζρέζε καο λα ιεηηνπξγεί...!" (εδώ ινηπόλ αξρίδεηο λα ζέηεηο ην ζέκα βαζύηεξα) "...Γιαηί είμαι ζίγοσρε πως εζύ ζαν άνηρας βλέπεις ηον κόζμο διαθορεηικά απ`όηι εγώ, και παρόλασηα μοσ αρέζει πολύ να είμαι με ζένα και να κάνοσμε όζα κάνοσμε μαδί!" "Καη μέξεηο, ζέινληαο λα ζε γλσξίζσ θαιύηεξα, αλ ζε ξσηνύζα πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζρέζε ζνπ κε κηα γπλαίθα, ηη ζα έιεγεο ; Ση ζα ήζειεο λα ππάξρεη κεηαμύ ζαο ; Δγώ από κηθξή είρα πάληα θάπνηα ηδαληθά, αιιά πεο κνπ πξώηα εζύ..." εκείσζε:

16 Δδώ απηό πνπ θάλεηο είλαη λα ςάρλεηο ηηο βαζύηεξεο αμίεο ηνπ. ηαλ θάπνηνο κηιάεη γη` απηέο, αξρίδεη λα ληώζεη βαζηά ζπλδεδεκέλνο κε ην άηνκν πνπ θνπβεληηάδεη. Γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη έλα βαζύηεξν κέξνο ηεο ςπρήο ηνπ. Μελ εθπιαγείο βέβαηα αλ δελ θαηαιάβεη ηελ εξώηεζε ή δελ μέξεη ηη λα πεη. Λίγνη άλζξσπνη είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζην ηη ζέινπλ από ηνλ ζύληξνθό ηνπο. Μπνξεί λα ζνπ πεη θάηη ζαλ "Γελ μέξσ... δελ ην είρα ζθεθηεί πνηέ..." ή "Γελ πηζηεύσ ζηηο ηδαληθέο ζρέζεηο..." Δθεί εζύ κπνξεί λα πεηο θάηη ζαλ "Αλ όκσο πίζηεπεο / ην ζθεθηόζνπλ, πσο πεξίπνπ ζα ήηαλ ;" εκαζία έρεη όηη ηνλ βάδεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην ζθεθηεί. Ίζσο δελ κπνξεί αθόκα λα ην πξνζδηνξίζεη κε ιέμεηο, αιιά ην ζέκα είλαη λα γίλεη ε αξρή. Φπζηνινγηθά πάλησο, όινη κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα απάληεζε ζην "Πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζνπ ζρέζε ;" Άθνπ ηη έρεη λα ζνπ πεη, ραιαξά, ρσξίο λα ηνλ θνληξάξεηο. Αλ δνθηκάζεηο λα ηνπ αιιάμεηο γλώκε ζε θάηη ή δείμεηο πσο ηνλ θαηαθξίλεηο γηα θάηη πνπ ζα πεη, ελζηηθησδώο ζα ην θαηαιάβεη, θη απηό ζα ηνλ θάλεη λα πάξεη ακπληηθή θη επηθπιαθηηθή ζέζε. 4) Αθνύ ηνλ αθνύζεηο, κίιεζέ ηνπ θαη γηα ην πσο ζα ήηαλ ε ηδαληθή ζρέζε γηα ζέλα. Πεο ηνπ "Ξέξεηο, εγώ από πνιύ θαηξό έρσ θαηαιάβεη πσο ζέισ κηα ζρέζε πνπ... (αλέπηπμε ηα ηδαληθά ζνπ)" Ξαλά ΠΡΟΔΞΔ: ΜΗΝ αξρίζεηο λα θάλεηο ζπγθξίζεηο γηα ην πόζν δηαθέξεη ε ησξηλή θαηάζηαζε από ην ηδαληθό ζνπ γηαηί έηζη ζα δεκηνπξγεζεί πηεζηηθό θη αξλεηηθό θιίκα.

17 Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε κελ ηνπ δώζεηο ηελ εληύπσζε πσο απαηηείο λα ζνπ πξνζθέξεη ηελ ηδαληθή ζρέζε εδώ θαη ηώξα. Αλ ην θάλεηο ζα ηνπ θόςεηο ακέζσο ηελ δηάζεζε λα ζπλερίζεη λα ζε αθνύεη. Μάιινλ δελ γίλεηαη λα ζηακαηήζσ λα ηνλίδσ πόζν ζεκαληηθό είλαη λα απνθύγεηο ηα παξαπάλσ ιάζε, θαζώο ην έρσ θάλεη πνιιέο θνξέο σο ηώξα. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα αλνηρηεί, λα είλαη εηιηθξηλήο γηα όζα ΔΚΔΙΝΟ ςάρλεη ζηε δσή ηνπ, ΥΩΡΙ λα πξνζπαζείο λα ηνλ επεξεάζεηο ζε θάηη. Έηζη ώζηε λα είλαη δεθηηθόο ζην λα κάζεη ηη είλαη θη εθείλν πνπ ζέιεηο εζύ, κε ζεηηθό θη επράξηζην ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα ην επεμεξγάδεηαη ζην κπαιό ηνπ, θαη λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο ζπδεηήζεηο ζην κέιινλ, νη νπνίεο ζα ρηίζνπλ ην δξόκν πξνο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Σα παξαπάλσ είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πνιινί άληξεο από κέζα ηνπο εύρνληαη λα κπνξνύζαλ λα έρνπλ κε κηα γπλαίθα, αιιά ειάρηζηεο κπνξνύλ λα ηνπο ην πξνζθέξνπλ. Αθξηβώο γη`απηό ην ιόγν, δνπιεύεη πνιύ απνηειεζκαηηθά, θαη ζε θάλεη ΠΟΛΤ ειθπζηηθή ζε έλαλ άληξα! ΑΡΚΕΙ Ο ΕΡΩΣΑ ; (με ζθέηε βενδίνε δεν θηάνεης ποσζενά... ) Από τον Γρ. Carey Saunders Οη άλζξσπνη εξσηεπόκαζηε. Μεξηθέο θνξέο ην πξάγκα μεθηλά «θεξαπλνβόια»

18 θη άιιεο ζηαδηαθά. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην ζπλαίζζεκα είλαη ακνηβαίν, ελώ ζε άιιεο ηελ παζαίλεη κόλν ν έλαο από ηνπο δπν θαη ηόηε... αιίκνλν ηνπ. Αλ ζπγθξίλνπκε δεπγάξηα κεηαμύ ηνπο ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο ζρέζεο (όζν είλαη θαη ηα δύν κέιε εξσηεπκέλα) ζα δηαπηζηώζνπκε όηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ηξπθεξόηεηαο, ην ζαπκαζκό ή ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. ηαλ όκσο θάλνπκε αλάινγεο ζπγθξίζεηο αθνύ έρεη κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα (θαη ζπλεπώο έρεη θαηαιαγηάζεη ην αξρηθό πάζνο), νη δηαθνξέο πνπ ζπλαληάκε είλαη κεγάιεο θαη θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ πηζαλνηήησλ. Αθνύ ινηπόλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ παξόκνηα, πνύ νθείινληαη νη κεηέπεηηα δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ από δεπγάξη ζε δεπγάξη; Γηαηί, ελώ κεξηθά δεπγάξηα εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε αλάκεζά ηνπο, άιια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε... δηάιπζεο; Μηα αξθεηά ζπλεζηζκέλε εμήγεζε είλαη ε εμήο: «Σα άηνκα πνπ δελ ηα πάλε θαιά κεηαμύ ηνπο αθνύ έρεη πεξάζεη ν αξρηθόο έξσηαο, δελ ήηαλ πξαγκαηηθά εξσηεπκέλα. Απηό πνπ ππήξρε ήηαλ απιώο θαη κόλν έλα πάζνο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Μόιηο μεζύκαλε ην πάζνο ε ζρέζε θαηέξξεπζε». Γελ απνθιείεηαη, γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε εμήγεζε απηή λα ζηέθεη. Ννκίδσ όκσο όηη είλαη αξθεηά απιντθή θαη ηζρύεη κόλν γηα κηα κεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ. ην θάησ - θάησ αλ απηό πνπ ιέκε «έξσηαο» δελ είλαη κηα έληνλε (ζρεδόλ αλεμήγεηε) έιμε θη έλα πάζνο, ηη άιιν κπνξεί λα είλαη; Γελ πηζηεύσ λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ λα είλαη ηόζν αθειείο ώζηε λα ηαπηίδνπλ ηνλ έξσηα κε ηελ αγάπε. Ο έξσηαο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί θαη αθαξηαία. Γηα λ' αλαπηπρζεί όκσο ε αγάπε απαηηείηαη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. πλεπώο είλαη αθέιεηα λα κηιάκε

19 γηα «πξαγκαηηθό» θαη «κε πξαγκαηηθό» έξσηα. Ννκίδσ πσο νη δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πόζν καθξηά ζα πάεη κηα ζρέζε θαη ηη πνηόηεηα ζα έρεη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζνύλ αιινύ. Αο δνύκε ινηπόλ πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε πνπ έρεη κηα ζρέζε ε νπνία αξρίδεη σο «έξσηαο». Πηζηεύσ όηη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία κηαο ζρέζεο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλα. Μηα θαη θαζέλα από απηά ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα νιόθιεξν θεθάιαην (γηα λα κελ πνύκε «βηβιίν») εδώ απιώο ζα ηα απαξηζκήζνπκε. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα μέξνπκε ηη ελλννύκε, γηα θάζε ζηνηρείν ζα δώζνπκε κηα ζύληνκε επεμήγεζε. Μηα θαη είλαη αδύλαην λα ηα θαηαηάμνπκε κε θάπνηα ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αο ηα αλαθέξνπκε κε αιθαβεηηθή ζεηξά: 1.Απνδνρή: ε πνην βαζκό θαζέλαο από ηνπο δπν ληώζεη όηη ν άιινο ηνλ δέρεηαη απζεληηθά, έηζη όπσο είλαη. Η απνδνρή δελ είλαη ζπλαίζζεκα. Δίλαη ζπκπεξηθνξά; Γελ αξθεί λα ιέκε ζηνλ άιινλ όηη ηνλ δερόκαζηε. Υξεηάδεηαη λα ην δείρλνπκε έκπξαθηα. Ο βαζκόο απνδνρήο εμαξηάηαη από ην πόζν δέρεηαη ν έλαο απηά πνπ θάλεη θαη ιέεη ν άιινο. ηαλ κνπ ιεο όηη κε δέρεζαη θαη παξάιιεια ελνριείζαη ή θξηηηθάξεηο ηα πεξηζζόηεξα από απηά πνπ θάλσ θαη ιέσ, ηόηε θάζε άιιν παξά απνδνρή ζα ληώζσ εθ κέξνπο ζνπ. Απηό δελ ζεκαίλεη λα κελ εθθξάδνπκε ηηο δπζαξέζθεηέο καο θαη λα ππνρσξνύκε ζπλερώο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη «απνδνρή», αιιά «αλνρή». Γη` απηό ηνλίδνπκε ηε ιέμε «απζεληηθά» 2.Απηνλνκία: Πόζν αλαγλσξίδεη ν έλαο ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα έρεη ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Σν γεγνλόο όηη απνηειώ ην κέινο κηαο δπάδαο δελ ζεκαίλεη όηη έπαςα λα πθίζηακαη θαη σο έλα μερσξηζηό άηνκν πνπ έρεη αλάγθε λα εμαθνινπζήζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα αζρνιείηαη κ' εθείλα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 3.Δηάινγνο:

20 ε πνην βαζκό αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο δύν έλαο αβίαζηνο δηάινγνο. Τπάξρνπλ ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ή νη ζπδεηήζεηο ηνπο είλαη κόλν «γηα ηε ζρέζε»; Δπίζεο δείρλεη θαλέλαο πξνζπκία λα ζπδεηήζεη θαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ κόλν ηνλ άιινλ; Μ' άιια ιόγηα, έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα πνπλ θάηη κεηαμύ ηνπο; 4.Επηθνηλσλία: Πόζν αζθαιείο ληώζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηνύλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο δπζαξέζθεηεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο; Πόζν μέξνπλ λα αθνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ; Πόζν μεθάζαξα εθθξάδνπλ ηα «ζέισ» ηνπο; 5.Κνηλσληθόηεηα: Πόζν πξνζπαζνύλ λα ηαηξηάμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξνηηκήζεηο; Απνδέρεηαη ν έλαο ηνπο θίινπο ηνπ άιινπ; Δίλαη θαη νη δπν ην ίδην θνηλσληθνί; Αλ ν έλαο από ηνπο δπν είλαη ιηγόηεξν θνηλσληθόο, επηηξέπεη ζηνλ άιινλ λα έρεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή ή πξνζπαζεί λα ηνπ ηελ πεξηνξίζεη; 6.Λήςε απνθάζεσλ: ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ηνπο δύν απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ή απνθαζίδεη κόλνλ ν έλαο; 7.Σπγθξνύζεηο: Πώο ζπκπεξηθέξνληαη όηαλ νη αλάγθεο ηνπο ζπγθξνύνληαη; Τπνρσξεί κόληκα ν έλαο ή ςάρλνπλ γηα κέζεο ιύζεηο; Καηαθέξλνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπκό ηνπο ρσξίο λα θαηαθεύγνπλ ζε ζσκαηηθή βία, βξηζηέο, πξνζβνιέο ή απεηιέο; 8.Σπλαηζζεκαηηθή επαθή θαη ζπλαίζζεζε: Η ηθαλόηεηα θαη ε πξνζπκία πνπ έρεη θαζέλαο λα δείρλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνλ άιινλ θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ άιινπ λα ζπλαηζζάλεηαη. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξίδνληαη κόλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε.

21 Μπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε άιια πξνβιήκαηα ή ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θαζέλα από ηνπο δπν. Απηόο ν παξάγνληαο είλαη πνιύ θαζνξηζηηθόο ζηε δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο ζπληξνθηθόηεηαο, αλάκεζα ζηνπο δπν. Οη παξάγνληεο απηνί (θαη ίζσο κεξηθνί αθόκα) είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πώο ζα εμειηρζεί κηα ζρέζε. Κνηηάδνληαο ηνπο αληη ιακβαλόκαζηε πόζε πξνζπάζεηα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ έλα δεπγάξη λα δεκηνπξγήζεη έλα βηώζηκν ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό. Γεκηνπξγείηαη όκσο ην εμήο εξώηεκα: «Κάζε δεπγάξη πνπ είλαη πξόζπκν λα θάλεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη ζα δεκηνπξγήζεη κηα πγηή ζρέζε;» Θεσξεηηθά, ε απάληεζε είλαη «λαη». ηελ πξάμε όκσο, γηα λα γίλεη ε πξνζπάζεηα απηή ρξεηάδεηαη πνιιή ελέξγεηα θαη από ηα δπν κέξε. Δδώ αθξηβώο είλαη ν θξίζηκνο ξόινο πνπ παίδεη ν έξσηαο. ηαλ ηα άηνκα είλαη εξσηεπκέλα, έρνπλ ηελ ελεξγεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηε ζρέζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαπηπρζεί αλάκεζά ηνπο ην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο θαη ην θιίκα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο. Έηζη, όηαλ έξζεη ε επνρή πνπ ην αξρηθό πάζνο έρεη θαηαιαγηάζεη, βξίζθνληαη ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη λα ηε δηαηεξήζνπλ. Αλ όκσο αθεζνύλ κόλνλ ζηνλ έξσηα θαη ζην πάζνο, ηόηε όζν ππάξρνπλ απηά ε ζρέζε θπιάεη. Μόιηο πάςνπλ λα ππάξρνπλ είλαη θπζηθό ε ζρέζε λα δηαιπζεί κηα θαη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη κεραληζκνί πνπ ζα επηηξέςνπλ, ζηα δύν άηνκα λ' αληηζηαζκίζνπλ ηελ απώιεηα ηνπ έξσηα. Παξάιιεια νη κεραληζκνί ππάξρνπλ, αλεθνδηάδνπλ ηα άηνκα κε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε ζρέζε λα ζπλερίζεη λα αλαλεώλεηαη θαη λα εμειίζζεηαη, δηόηη θαιιηεξγνύλ ηελ ακνηβαία εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε. πσο θαη λα ην θάλνπκε γηα λα δηαλύζεηο κηα κεγάιε απόζηαζε ρξεηάδεζαη κελ ηε βελδίλε, αιιά θαη έλα όρεκα ην νπνίν ζα

22 αμηνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην θαύζηκν απηό. Αιιηώο, κε ζθέηε βελδίλε δελ θηάλεηο πνπζελά... Κάλε θιηθ ηώξα ηελ εηθόλα θαη δεο ην βηβιίν Πώο λα έρεηε όπνηνλ άληξα ζέιεηε καδί κε ηα 2 δώξα ηνπ ζε κηα εθπησηηθή ηηκή(40%) πξνζθνξά γηα όια ηα κέιε ηεο ιίζηαο ηνπ Κ. Νίθνπ Αληξένπ Φιλικά, Γήμος Βρεττός

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα