ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;""

Transcript

1 ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ θξεβαηνθάκαξά ζνπ, πξνθαλώο απηό είλαη ην κόλν εύθνιν θαη δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεζαη θαλέλαλ λα ζνπ πεη πσο ζα ην θάλεηο. Σν ζέκα γηα κηα γπλαίθα είλαη θπξίσο ην κεηά, ν άληξαο ζα κείλεη καδί ηεο ή ζα θύγεη αλαδεηώληαο λέεο εκπεηξίεο ; Κη αλ αλαξσηηέζαη πσο ζα δεκηνπξγνύζεο βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ζε έλαλ άληξα ώζηε λα ζε δεη πέξα από ηελ αξρηθή έιμε πνπ ληώζεη θαη λα ζε εξσηεπηεί, πξνθύπηεη πάιη ην εξώηεκα : Θέιεηο κόλν λα ζε εξσηεπηεί ή... θαη λα ζε αγαπήζεη ; Πνιύο θόζκνο ζπρλά κπεξδεύεη απηά ηα ηξία. Η έιμε, ν έξσηαο θαη ε αγάπε, είλαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηαμύ ηνπο, θη όκσο ζπρλά αθνύκε δηάθνξνπο θαη δηάθνξεο λα ηα παξεξκελεύνπλ θαη όηαλ πρ ληώζνπλ έληνλε έιμε γηα έλα άιιν άηνκν λα ηελ νλνκάδνπλ "αγάπε". Δίλαη αιήζεηα πσο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ. Γελ μέξνπλ νύηε πνηά είλαη ε ζσζηή ηνπο νλνκαζία, νύηε πσο δεκηνπξγνύληαη. αλ απνηέιεζκα, δελ μέξνπλ θαη πσο λα ηα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο άιινπο. Μηα ηθαλόηεηα πνπ πνιινί ζα ήζειαλ λα έρνπλ, δελ ζπκθσλείο ; Τπάξρεη ινηπόλ ηξόπνο λα δεκηνπξγείο ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο θαηά βνύιεζε ;

2 Ναη, σπάρτεη. Τπάξρνπλ βέβαηα όξηα θαη πξνεηδνπνηήζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα απνθηήζεηο απηήλ ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο κε ιάζνο ηξόπν ή γηα θαθό ζθνπό... ηόηε ζα ηηκσξεζείο! Δλλνώ πσο, κπνξεί πξνζσξηλά λα πεηύρεηο θάπνηα απνηειέζκαηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηώζεηο πσο αληί λα δεκηνπξγήζεηο θίινπο, έθαλεο ερζξνύο. Άηνκα πνπ δηαξθώο ζθέθηνληαη πσο λα ζε εθδηθεζνύλ... Ίζσο πάιη αλαξσηηέζαη αλ είλαη ζσζηό λα γλσξίδνπκε ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο πξνθαινύληαη. Ίζσο ζθέθηεζαη πσο έηζη, πρ ζηελ πεξίπησζε ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα, ράλεηαη ε "καγεία". Πσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πξέπεη λα παξακέλνπλ έλα κπζηήξην, θάηη αζαθέο θη απξνζδηόξηζην γηα λα είλαη αιεζηλά. Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ηόηε ε πξαγκαηηθή δσή έρεη δείμεη ην αληίζεην. Γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θόζκνπ όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ όλησο έλα κπζηήξην. Απηνί έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο ; Δίλαη επηπρηζκέλνη ; (άιιν έλα ζπλαίζζεκα...) Μάιινλ όρη. Κη επηπιένλ, ε επηζηήκε δηαξθώο πξνρσξάεη, ην λα αξλείζαη ηελ γλώζε πνπ ζνπ παξέρεη ζεκαίλεη όρη πσο κέλεηο ζηάζηκε αιιά αθόκα ρεηξόηεξα πσο κέλεηο... πίζσ. Αύξην, ζα μεθηλήζσ λα ζνπ εμεγώ ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγνύληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πξώη`απ`όια κέζα ζνπ, ώζηε λα απνθηήζεηο κηα αξρηθή θαηαλόεζε γηα ην πσο κπνξείο λα ηα δεκηνπξγήζεηο θαη ζε θάπνηνλ άιινλ όπσο γηα παξάδεηγκα... λα θάλεηο έλαλ άληξα λα ζε εξσηεπηεί! Αθνύγεηαη σξαίν, έηζη δελ είλαη?

3 αο κηιήζνπκε γηα ην ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο δεκηνπξγνύληαη. Θα έρεηο ήδε θαηαιάβεη πσο ζηελ Πιεξόηεηα δελ αζρνινύκαζηε κε ην πνηό είλαη ην θαιύηεξν θξαγηόλ ή ην θαιύηεξν θόξεκα πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιείο έιμε, αιιά κε ην πσο ζα ελεξγνπνηήζεηο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λνπ νη νπνίεο απηή ηελ ζηηγκή κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Θα ξσηήζεηο ίζσο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε δελ παίδεη ξόιν ; Αζθαιώο θαη παίδεη, όρη όκσο κε ηνλ ηξόπν πνπ λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θαη άληξεο. Τπνκνλή όκσο, κε ην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη ηεο νκνξθηάο ζα αζρνιεζνύκε ζε επόκελν γξάκκα. Πξηλ ινηπόλ αξρίζσ λα ζνπ εμεγώ ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε πνπ ζέηεη ν ηίηινο, είλαη ζεκαληηθό λα ζνπ θάλσ κηα ζύληνκε εηζαγσγή γηα έλα παξαθιάδη ηεο ςπρνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ή ζηα αγγιηθά NLP = Neurolinguistic Programming, ην νπνίν πξνήιζε από ηελ κειέηε ηεο ππλνζεξαπείαο. Μηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ NLP είλαη πσο νη άλζξσπνη δελ απνθηνύλ ζπλαηζζήκαηα κε θάπνην κπζηεξηώδε ηξόπν. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα είλαη ην ηειηθό απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα καο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ηη ιέκε ζηνλ εαπηό καο, ηη εηθόλεο ζρεκαηίδνπκε ζην κπαιό καο θαη πσο ξένπλ θπζηνινγηθά νη αηζζήζεηο πνπ βηώλνπκε κέζα ζην ζώκα καο. Γηα παξάδεηγκα: Αο πνύκε πσο είδεο έλαλ άληξα πνπ ζνπ αξέζεη. Αξρηθά ίζσο έλησζεο έλα γαξγαιεκαηάθη ζηελ θνηιηά ζνπ. Ίζσο ζρεκάηηζεο κηα εηθόλα ζην κπαιό ζνπ κε εθείλνλ θη εζέλα γπκλνύο. Ίζσο έλησζεο ιίγν μεξό ην ιαξύγγη ζνπ ή ιίγν ζηεγλά ηα ρείιε ζνπ.

4 ηε ζπλέρεηα ίζσο έλησζεο ηνλ ξπζκό ηεο αλαπλνήο λα αιιάδεη, λα γίλεηαη πην βαξύο. Μεηά ίζσο νη ξόγεο ηνπ ζηήζνπο ζνπ ζθιήξπλαλ θάπσο. Ίζσο θαληάζηεθεο ηη σξαία ζα ήηαλ λα είζαη δίπια ζε απηόλ ηνλ άληξα θαη λα ηνλ ζπζηήλεηο κε πεξεθάληα ζηνπο θίινπο ζνπ. Σν ζέκα είλαη πσο όιε απηή ε δηαδηθαζία, απηή ε "ζπληαγή" αλ κπνξνύκε λα ην πνύκε έηζη, έγηλε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα (ή αθόκα πην γξήγνξα), θη έηζη μέθπγε από ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεηδεηνύ λνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο εζύ αληηιήθζεθεο κόλν ην ηειηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπληαγήο, δειαδή... ην αίζζεκα ηεο έιμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. πσο είπα παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NLP, νη ζθέςεηο θαη νη εηθόλεο πνπ ζρεκαηίδνπκε ζην λνπ καο, είλαη θάηη ζαλ νδεγίεο γηα ην κπαιό καο ην νπνίν κε βάζε απηέο, δίλεη εληνιή ζην ζώκα καο λα αξρίζεη λα εθθξίλεη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ νπζηώλ θαζώο ηξέρεη ζηηο θιέβεο καο καο θάλεη λα ληώζνπκε ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. Γελ ιέσ πσο ηα ζηάδηα πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ "ζπληαγέο" θαη βηώλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, όκσο επεηδή ζπκβαίλεη λα είκαζηε όινη άλζξσπνη, θάπσο έηζη γίλνληαη ηα πξάγκαηα θαζώο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θνηλά παξά δηαθνξέο ζηελ ςπρνινγία καο. ε ηη ρξεζηκεύεη λα γλσξίδεηο ην παξαπάλσ; Υξεζηκεύεη γηαηί παξόκνηνο είλαη θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βηώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη άληξεο. ΠΡΟΟΥΗ: Δίπα παξόκνηνο, ΟΥΙ ίδηνο!

5 Τπάξρνπλ κεξηθέο νπζηώδεηο δηαθνξέο ηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο ππόςε ζνπ. Θα αζρνιεζνύκε κε απηέο αξγόηεξα. Εκεί πος θέλω να καηαλήξω είναι πωρ, αν γνωπίζειρ ηην πποζωπική "ζςνηαγή" μέζω ηηρ οποίαρ έναρ άνηπαρ επωηεύεηαι, ηόηε έσειρ ηην δςναηόηηηα να ηην ενεπγοποιήζειρ μέζα ηος και να ηην ζςνδέζειρ με ηον εαςηό ζος! Προθεημένοσ να θαηαθέρεης ηο παραπάνω τρεηάδονηαη 3 πράγμαηα: α) Να βξεηο ηα ζηάδηα απηήλ ηεο ζπληαγήο. Απηό κπνξείο λα ην θάλεηο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο, όπσο ε εθκαίεπζε (ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν σθξάηεο). β) Να έρεηο ηελ ππνκνλή ώζηε λα θεξδίζεηο πξώηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ. Μόλν ηόηε ζα ληώζεη ραιαξόο λα αλνηρηεί θαη λα κηιήζεη γηα όζα ζέιεηο λα ζνπ πεη. Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα μέξεηο λα θάλεηο ηηο εξσηήζεηο ζνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δείρλνπλ πσο θάλεηε κηα θπζηνινγηθή ζπδήηεζε θη όρη πσο πξνζδνθείο λα πάξεηο θάηη από απηόλ (δέζκεπζε, ζρέζε, γάκν θηι) γ) Να κηιάο κε ηξόπν πνπ λα πξνζπεξλάο ηηο αληηζηάζεηο ηνπ ζπλεηδεηνύ ηνπ λνπ θαη λα απεπζύλεζαη ζην ππνζπλείδεηό ηνπ. Να ελεξγνπνηεζεί δειαδή ε θαληαζία ηνπ ώζηε λα αξρίζεη λα θάλεη ζθέςεηο γηα ηνπο δύν ζαο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ πνξεία κέζα ηνπ ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ επηζπκία γηα απηό πνπ ζέιεηο από εθείλνλ. Καη ην σξαίν μέξεηο πνηό είλαη; Πσο, επεηδή δηέθπγε από ηελ ζπλεηδεηή ηνπ αληίιεςε, εθείλνο ζα λνκίδεη πσο απηέο νη ζθέςεηο είλαη θαζαξά δηθέο ηνπ, κε άιια ιόγηα ζα είλαη δύν θνξέο πην ζεηηθόο ζε απηέο!

6 Γεληθόηεξα, όπσο ίζσο θαηάιαβεο, ν ηξόπνο είλαη επηθνηλσληαθόο. Αλ κάζεηο πσο λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπ ζε βαζύηεξν επίπεδν, κε ηξόπν δειαδή πνπ θακία άιιε γπλαίθα δελ κπνξεί, ηόηε λα είζαη ζίγνπξε πσο ζα αλαπηύμεη γηα ζέλα ζπλαηζζήκαηα γηα πνιύ θαηξό, πνπ δελ ζα κπνξεί λα ηα ληώζεη γηα θακία άιιε!!! Η επηθνηλσλία απηή όκσο δελ γίλεηαη κόλν κε ηα ιόγηα. Σα ιόγηα έρνπλ πάληα κεγάιε δύλακε, επηθνηλσλνύκε όκσο ηαπηόρξνλα κε όιε καο ηελ ύπαξμε, κε ηελ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, κε ηελ ελέξγεηα (ηνλ αέξα) πνπ εθπέκπνπκε. Πόζν κεηξάεη ε νκνξθηά γηα ηνλ άληξα Zνύκε ζε κηα θνηλσλία όπνπ ζρεδόλ νη πάληεο πξνβάιινπλ δηαξθώο πσο γηα λα έρεηο επηηπρία ζηνλ έξσηα (θαη ζηε δσή γεληθόηεξα) πξέπεη λα είζαη όκνξθε. κσο πόζν απηό αιεζεύεη; Πόζν κεηξάεη ε θπζηθή νκνξθηά όηαλ ζέιεηο λα πξνζειθύζεηο πνηνηηθνύο άληξεο; Η αιήζεηα είλαη πσο κεηξάεη, αιιά όρη όζν λνκίδνπλ νη πεξηζζόηεξνη. Αλ απηό ίζρπε, ηόηε όια ηα θσηνκνληέια ζα ήηαλ επηπρηζκέλεο κε πεηπρεκέλνπο γάκνπο. κσο θαηά βάζε απηή ε θαηεγνξία γπλαηθώλ, κε ηα εληππσζηαθά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή είλαη πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζην λα δηαηεξήζεη κηα ζρέζε ή αθόκα πεξηζζόηεξν ε πξνζσπηθή ηνπο δσή ραξαθηεξίδεηαη από πνιιή κνλαμηά. Γηαηί; Ο ιόγνο είλαη ν εμήο: Καηαξρήλ πξέπεη λα μέξεηο πσο ν πξώηνο κεραληζκόο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε έλαλ άληξα όηαλ βιέπεη κηα γπλαίθα είλαη ε ζεμνπαιηθή έιμε. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ώξηκνο είλαη θάπνηνο, πξόθεηηαη γηα πξόλνηα ηεο θύζεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Από εθεί θαη πέξα, ην αλ έλαο άληξαο ζα δεη κηα γπλαίθα ζαλ θάηη παξαπάλσ από πηζαλή ζεμνπαιηθή ζύληξνθν, εμαξηάηαη από ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα επηδείμεη ε ίδηα κέζα ζηα πξώηα θηόιαο ιεπηά ηεο γλσξηκίαο ηεο καδί ηνπ! Αλ απνηύρεη λα δώζεη ηηο ζσζηέο εληππώζεηο, ζα θαηαρσξεζεί ζην κπαιό ηνπ άληξα κόλν σο εξσκέλε, θάηη πνπ κεηά είλαη πνιύ δύζθνιν λα αιιάμεη... Δθεί είλαη θαη ην ζθάικα πνπ θάλνπλ νη πεξηζζόηεξεο σξαίεο γπλαίθεο. Δπελδύνπλ πνιύ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θη επαλαπαύνληαη ζην όηη πξνθαινύλ ζπρλά ηελ πξνζνρή ησλ αλδξώλ, θαη δελ αζρνινύληαη θαζόινπ κε ην

7 λα απνθηήζνπλ παξάιιεια θαη κηα ραξηζκαηηθή πξνζσπηθόηεηα. αλ απνηέιεζκα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζεμνπαιηθά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο ηνπο απνηπγράλνπλ. Σώξα, ζα ήζεια πνιύ λα ζνπ πσ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείο θαζόινπ κε ηελ εκθάληζή ζνπ θη όηη αλ αλαπηύμεηο έλαλ εμαηξεηηθό εζσηεξηθό θόζκν νη άληξεο ζα ην εθηηκήζνπλ. κσο θαη πάιη δελ είλαη έηζη γηαηί θηάλνπκε ζην άιιν άθξν. Σν ζέκα είλαη πσο ε εκθάληζή ζνπ ιέεη πάληα θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ, όζν θη αλ αθνύο πσο απηά ηα δύν είλαη αζύλδεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ είζαη ππέξβαξε, εθηόο θη αλ ν ιόγνο είλαη παζνινγηθόο, πεξλάεη ζηνπο άιινπο ην κήλπκα πσο έρεηο έιιεηςε εγθξάηεηαο, πσο έρεηο ζέκαηα κε ηελ πξνζσπηθή ζνπ αμηνπξέπεηα θαη πσο πηζαλόηαηα ζην κέιινλ ζα αληηκεησπίζεηο πξνβιήκαηα πγείαο. Δπηπιένλ, δείρλεη πσο ζε κηα έθηαθηε θαηάζηαζε δελ ζα είζαη ζε ζέζε λα θηλεζείο γξήγνξα, θη ελδερνκέλσο λα απνηύρεηο λα πξνζηαηέςεηο ηα παηδηά ζνπ. Σα θαιά λέα είλαη βεβαίσο πσο, δελ γελλήζεθεο κε ηα πεξηηηά θηιά, νπόηε είλαη ζην ρέξη ζνπ λα αδπλαηίζεηο θαη λα γπκλαζηείο. Αλ ηα δόληηα ζνπ είλαη ραιαζκέλα από ην ηζηγάξν θαη ηνλ θαθέ, ε, λαη απηό μαλά ιέεη θάηη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζνπ. Ο ηξόπνο πνπ ληύλεζαη επίζεο δείρλεη ην γνύζην θαη ηελ αηζζεηηθή ζνπ. Φξόληηζε λα δηαιέγεηο ξνύρα πνπ ζε θνιαθεύνπλ θαη ζνπ πάλε. Γεληθά, ζέισ λα μεθαζαξίζσ πσο άιιν ε εκθάληζε θη άιιν ε θπζηθή νκνξθηά. Η νκνξθηά είλαη θάηη πνπ δίλεη ε θύζε, ε εκθάληζε όκσο δηνξζώλεηαη θαζώο αθνξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαξηώληαη από εζέλα λα ηα βειηηώζεηο θαη λα θάλεηο ην γεληθόηεξν ζύλνιν λα δείρλεη θαιύηεξν. Να μέξεηο, πσο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο άληξεο, ν ζπλδπαζκόο θαιόζρεκνπ ζώκαηνο θαη θαιόγνπζηνπ ληπζίκαηνο είλαη πην ειθπζηηθόο από ην αλ έρεηο σξαίν πξόζσπν. Σώξα, ν ζσζηόο ιόγνο πνπ πξέπεη λα αζρνιεζείο κε ηα παξαπάλσ είλαη γηα ζέλα, θη όρη γηα ηνπο άιινπο. Γηαηί αλ δελ αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ... πσο πεξηκέλεηο λα ζε αγαπήζνπλ νη άιινη;

8 νπ έρεη ζπκβεί πνηέ λα δεηο ή λα αθνύζεηο γηα θάπνηεο γπλαίθεο πνπ, ελώ δελ είλαη ηδηαίηεξα σξαίεο, γηα θάπνην απξνζδηόξηζην ιόγν κνηάδνπλ ζαλ λα εθπέκπνπλ έλαλ καγλεηηζκό πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή όισλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ; Θα κνπ πεηο, ην έρνπλ εθ ηνπ θπζηθνύ ηνπο. Μεξηθέο λαη, όκσο είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί θαη ζηελ πνξεία. πλνπηηθά, ην λα εθπέκπεηο ζεηηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ην πόζν ηαθηνπνηεκέλνο είλαη ν εζσηεξηθόο ζνπ θόζκνο. Να μέξεηο ηη ζέιεηο, λα ρακνγειάο, λα θάλεηο ζεηηθέο ζθέςεηο, λα έρεηο ρηνύκνξ, λα θέξεζαη όκνξθα ζηνπο άιινπο... Αθόκα πεξηζζόηεξν λα απνθηήζεηο θαηαλόεζε ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ε ελέξγεηα ζην ζύκπαλ ώζηε λα κπνξείο λα ζπληνλίδεζαη κε ηα ζεηηθά θύκαηα απηήο. ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ! Αθνύγεηαη ζπρλά από ηηο γπλαίθεο πσο νη άληξεο θνβνύληαη ηε δέζκεπζε. Δίλαη αιήζεηα ; Αζθαιώο όρη! Οη άληξεο δεζκεύνληαη πνιύ ζπρλά, κε ηελ θαξηέξα ηνπο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο... πλεπώο θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο γηα ην αλ νη άληξεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δεζκεύνληαη ή όρη. Αιιά αζθαιώο... ην ζύλεζεο παξάπνλν ησλ γπλαηθώλ έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ γάκνπ έηζη δελ είλαη ; Γηάθνξεο γπλαίθεο κνπ έρνπλ πεη πσο ήηαλ γηα θάπνηνπο κήλεο καδί κε θάπνηνλ, θη επεηδή εθείλεο άξρηζαλ λα αλαπηύζζνπλ βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα απηόλ, απνθάζηζαλ λα ηνπ ην πνπλ. Σνπ είπαλ πόζν εξσηεπκέλεο ήηαλ θηι. Καη από εθεί θαη πέξα ε σξαία ζρέζε άξρηζε λα παίξλεη ηελ θάησ βόιηα...

9 Οη άληξεο δείρλνπλ κηα γεληθόηεξε απξνζπκία λα ππνζρεζνύλ καθξνπξόζεζκε ζρέζε ( θαη ζπλήζσο αλ ην θάλνπλ πξηλ θνηκεζνύλ καδί ζνπ είλαη απιώο γηα λα απνζπάζνπλ ζεμ). Ή κπνξεί λα είζαη θαηξό καδί κε θάπνηνλ θαη όια λα δείρλνπλ θαιά, κέρξη ην ζεκείν πνπ λα αξρίζεηο λα αλαξσηηέζαη "Γηαηί δελ κνπ αλνίγεηαη;" "Γηαηί δελ κνπ ιέεη πσο βιέπεη ηε ζρέζε καο ;" Γηαηί δελ παίξλεη θακηά πξσηνβνπιία γηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν επίπεδν;" Καη ίζσο έρεηο θη όινπο ηνπο θίινπο / ζπγγελείο ζνπ λα ζε ξσηάλε "Λνηπόλ, πνπ πάεη κε απηόλ ; Σόζν θαηξό είζηε καδί..." Κη όηαλ απνθαζίδεηο λα ηνπ ην ζέζεηο εθείλνο δείρλεη απόκαθξνο θη έηνηκνο λα ην βάιεη ζηα πόδηα, ή αθόκα ρεηξόηεξα... ην βάδεη! Αλ ινηπόλ βξέζεθεο πνηέ ζε κηα παξόκνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα μέξεηο ηα εμήο: α) Οη άληξεο δελ αθηεξώλνπλ θαη πνιύ ρξόλν ζηε δσή ηνπο ζε ζθέςεηο ζρεηηθέο κε καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο, παηδηά, γάκνπο θηι. Γη` απηό, είλαη ζεκαληηθό, πξηλ κηιήζεηο ζηνλ ζύληξνθό ζνπ γηα όια όζα ζθέθηεζαη, λα δηεξεπλήζεηο πξώηα αλ ππάξρεη ην ππόβαζξν, θαη ζε ηη ζηάδην βξίζθεηαη εθείλνο. Γηα λα ην θαηαιάβεηο ζα ζνπ θάλσ κηα αληηζηνηρία. Αο πνύκε πσο ζε βιέπεη θάπνηνο ζην δξόκν θαη ηνπ αξέζεηο ζαλ εκθάληζε. Οπόηε, πξηλ ζνπ κηιήζεη, αξρίδεη λα ζθέθηεηαη ηη σξαία πόδηα, ζηήζνο θαη πηζηλό έρεηο. Κη αξρίδνπλ λα πεξλάλε εηθόλεο από ην κπαιό ηνπ όπνπ θαληάδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ κε εζέλα λα θάλεηε ζεμ. Αθνύ ινηπόλ έθαλε όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζην κπαιό ηνπ, είλαη ηώξα "θηηαγκέλνο", θαη εθπέκπνληαο όιε απηήλ ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ζε πιεζηάδεη θη αξρίδεη λα ζνπ θάλεη κε ην θαιεκέξα έληνλεο ζεμνπαιηθέο πξνηάζεηο!

10 Πσο ζα έλησζεο; Γελ ζα ήζειεο λα ην βάιεηο ζηα πόδηα ; Αο αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ζέκα ησλ ηξόπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ιόγνο πνπ ζα ήζειεο λα θύγεηο είλαη γηαηί ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε από όια απηά ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνζπαζεί εθείλνο λα ζνπ κεηαδώζεη ηόζν απόηνκα. Καη ζα έλησζεο ππεξθνξησκέλε γηαηί εζύ, δελ έθαλεο ζην κπαιό ζνπ όιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνπ έθαλε απηόο, άιισζηε δελ ηνλ μέξεηο θαη δελ είρεο ηδέα! Αθόκα θη αλ κεηά ζνπ έιεγαλ πσο απηόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλαο πνιύ ζπλαξπαζηηθόο άληξαο, δελ αιιάδεη πσο ζα ρξεηαδόηαλ λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξα ελδηάκεζα βήκαηα από ην "θαιεκέξα" σο ην θξεβάηη γηα λα ληώζεηο άλεηα, έηζη δελ είλαη ; Kάπσο έηζη ληώζεη θη έλαο άληξαο, όηαλ ηνπ κηιάο γηα καθξνπξόζεζκεο δεζκεύζεηο ή δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο... Γηαηί εζύ κπνξεί λα αθηέξσζεο αξθεηό ρξόλν γηα λα ζθεθηείο όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, πόζν σξαία ζα ήηαλ ε ζρέζε ζαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, πσο ζα θεξόζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα απηήο, πσο ζα ην παξνπζηάδαηε ζηνλ θόζκν έμσ... Δθείλνο όκσο απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνηέ δελ ηελ έθαλε, θαη ζαλ απνηέιεζκα κόιηο ην αθνύεη ληώζεη πηεζκέλνο, ππεξθνξησκέλνο κε ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ μέξεη πσο λα ρεηξηζηεί, θαη αληηδξά απόκαθξα ή αθόκα θαη ζπκσκέλα. β) Δθηόο από ην παξαπάλσ, νη άληξεο ζπλήζσο εθιακβάλνπλ ηηο δεζκεύζεηο θαη ηηο καθξνρξόληεο ζρέζεηο όρη σο όηη ζα ηνπο πξνζθέξεηο αιιά σο όηη ζθνπεύεηο λα ηνπο ζηεξήζεηο θάηη : ηελ ειεπζεξία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ, λα κάζεηο λα ρεηξίδεζαη ηνλ ιόγν κε ηξόπν πνπ λα νδεγεί ηελ θαληαζία ηνπ άληξα ζε ζεηηθέο ζθέςεηο γηα κηα ελδερόκελε πην κόληκε ζρέζε κεηαμύ ζαο, θαη αθόκα πεξηζζόηεξν λα έρεη ηελ αίζζεζε πσο ήηαλ δηθή ηνπ ηδέα! Δθεί επηζηξέθνπκε μαλά ζηα αξρηθά γξάκκαηα πνπ ζνπ ζηείιακε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ δίλεη ν Νεπξνγισζζηθόο Πξνγξακκαηηζκόο.

11 Βιέπεηο, ζπρλά, ην πξόβιεκα ζε κηα ζρέζε είλαη επηθνηλσληαθό. Η γπλαίθα δελ θαηαιαβαίλεη πσο ν άληξαο έρεη δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο από εθείλελ ζε απηά ηα πξάγκαηα, θαη ζαλ απνηέιεζκα ζπκπεξηθέξεηαη βηαζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βγαίλεηο έλα κήλα καδί ηνπ, θαη λα ληώζεηο πσο είζαη έηνηκε γηα κηα ζρέζε, ελώ εθείλνο λα ζθέθηεηαη πσο αθόκα απιώο καζαίλεηε ν έλαο ηνλ άιιν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δώζεηο βάζε ζην λα ζπλδεζείο καδί ηνπ κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα κπνξείο λα "αθνύο" ηη ζνπ ιέεη ν θαιόο ζνπ, όρη κόλν κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε όιε ηνπ ηελ ζπκπεξηθνξά, ώζηε λα δηαγλώζεηο ηη ζθέθηεηαη γηα ηη ζρέζε ζαο θαη λα ηνπ δώζεηο αξθεηό ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Μόλν ηόηε ζα αξρίζεη θη εθείλνο λα ζθέθηεηαη αλ είζαη θάπνηα κε ηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ή θαη ηελ ππόινηπε δσή ηνπ κε ζέλα. Ξαλά ινηπόλ, ην αλ έλαο άληξαο ελδηαθέξεηαη γηα δέζκεπζε ή όρη, δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ην πόζν ώξηκνο ή θαιόο είλαη, αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείο θαη ζπλδέεζαη καδί ηνπ. Αο πνύκε πσο βγαίλεηο γηα θάπνην θαηξό κε θάπνηνλ, θαη πηζηεύεηο πσο είλαη ώξα ηα πξάγκαηα λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζόηεξν από ην απιώο λα βγαίλεηε καδί. α) Σε θακία πεξίπησζε κελ θάλεηο ην ζπλεζηζκέλν ιάζνο λα ζθεθηείο πσο επεηδή βγαίλεηε καδί "σου χρωστάει" κηα ζρέζε.

12 Αλ ηνπ κηιήζεηο από ηελ ζθνπηά πσο ζνπ ρξσζηάεη θάηη, θαη πσο νθείιεη λα ζνπ δώζεη απηό πνπ ζέιεηο, ηόηε ην κόλν πνπ ζα θαηαθέξεηο ζα είλαη λα αζθήζεηο πίεζε θαη λα ζπλαληήζεηο αληίζηαζε από ηελ πιεπξά ηνπ. Ή κπνξεί πξνζσξηλά λα δερηεί, αιιά λα είζαη ζίγνπξε πσο ζηελ πνξεία ζα αξρίζεη λα ην μαλαζθέθηεηαη θαη ε ζρέζε ζαο ζα ραιάζεη. β) Μελ θάλεηο ην ιάζνο λα ππνζέηεηο πσο θη εθείλνο ζέιεη ην ίδην αθξηβώο πνπ ζέιεηο θη εζύ. Σν όηη πεξλάηε θαιά δελ ζεκαίλεη πσο βιέπεηε ηελ ζρέζε ζαο κε ηνλ ίδην ηξόπν. Πξέπεη λα εθκαηεύζεηο πξώηα ηη ζθέθηεηαη εθείλνο. Θα ζνπ πσ ζηελ ζπλέρεηα πσο ζα ην θάλεηο απηό. γ) Γηάιεμε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θάλεηο ηελ θίλεζε. Πσο όκσο ζα μέξεηο πόηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή ; πσο πξναλέθεξα, έλαο άληξαο ρξεηάδεηαη ρξόλν λα πξνιάβεη λα βηώζεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ επράξηζηεο εκπεηξίεο καδί ζνπ. Άξα ινηπόλ, θάηζε θαη ζθέςνπ ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ έρεηε σο ηώξα πεξάζεη καδί. Γηάιεμε ηηο θαιύηεξεο θαη θηηάμε κηα ιίζηα. Καιύηεξα γξάςε ηηο ζε έλα ραξηί, ώζηε λα ηηο ζπκάζαη γηαηί αξγόηεξα ζα ζνπ ρξεηαζηεί. Λνηπόλ... Μήπσο δπζθνιεύεζαη λα ζπκεζείο όιεο απηέο ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο; Πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε, πξνζπάζεζε! Αθόκα θη αλ ζπλέβεθε λα είραηε δηαθσλίεο ή θαπγάδεο πξόζθαηα, βάιε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ άθξε θαη ζθέςνπ ηα ζεηηθά. Τπάξρεη ιόγνο πνπ ζέιεηο ε ζρέζε ζνπ λα πξνρσξήζεη κε απηόλ ηνλ άληξα έηζη δελ είλαη; Τπάξρεη ιόγνο πνπ είζαη αθόκα καδί ηνπ. Μήπσο ηειηθά δπζθνιεύεζαη πνιύ λα ζθεθηείο ηα ζεηηθά; Μήπσο δηαπηζηώλεηο πσο αθόκα νη επράξηζηεο θαη μερσξηζηέο ζηηγκέο ζαο είλαη ιίγεο ; Σόηε... ζίγνπξα δελ είλαη αθόκα ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηνπ κηιήζεηο

13 γηα δεζκεύζεηο. Ίζσο κάιηζηα λα πξέπεη λα ζθεθηείο αλ όλησο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ζέλα. Ίζσο πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή αθόκα, θαη λα δνπιέςεηο ζην λα εκπινπηηζηεί ε ζρέζε ζαο θη άιιν. Αιιά αλ δηαπηζηώλεηο πσο νη επράξηζηεο ζηηγκέο ζαο είλαη πνιιέο, ηόηε λαη, είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή! 1) Αθνύ ινηπόλ δηαπηζηώζεηο πσο έρεηε πεξάζεη αξθεηέο επράξηζηεο ζηηγκέο καδί, ην πξώην βήκα είλαη λα ηνπ κηιήζεηο γηα απηέο. Ο ζθνπόο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα ηηο ζπκεζεί θη απηόο. ηαλ ζπκόκαζηε επράξηζηεο εκπεηξίεο, ηόηε αλαβηώλνπκε θαη ηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη ινηπόλ. Απηό ζα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε αηκόζθαηξα. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεηο από πξηλ θάηη μερσξηζηό, πρ δείπλν κε θεξηά, γηαηί έηζη ζα έδηλεο ηελ εληύπσζε πσο "θάηη εηνηκάδεηο", θη απηό πηζαλόλ λα αλεβάζεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ. ρη. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ην θάλεηο λα κνηάδεη ζαλ κία από ηηο θπζηνινγηθέο ζπδεηήζεηο ζαο, ώζηε λα είλαη ραιαξόο θαη δεθηηθόο. Ξεθίλα ινηπόλ ηελ θνπβέληα κε ζεηηθό θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. "Ξέξεηο, ζπκήζεθα ηώξα εθείλε ηε θάζε πνπ πεξάζακε καδί..." Γηεγήζνπ ηνπ ηελ θνηλή ζαο εκπεηξία πνπ απνιαύζαηε καδί. Ή ίζσο πεο ηνπ θάηη πνπ ζα ηνλώζεη ιίγν ηνλ εγσηζκό ηνπ, πρ θάληνπ έλα θνκπιηκέλην πάλσ ζε θάηη πνπ είλαη θαιόο. Γελ ελλνώ λα ηνλ "γιείςεηο", αιιά μαλά, είζαη καδί ηνπ γηα θάπνην ιόγν ζσζηά; Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα ηνπ δώζεηο ηελ αίζζεζε πσο ηνλ ζαπκάδεηο γηα θάπνηα πξάγκαηα, θαη πσο είζαη πνιύ ραξνύκελε πνπ είζαη καδί ηνπ γηα ηνλ Α θαη Β ιόγν.

14 Ο ζηόρνο είλαη ινηπόλ λα ηνλ θάλεηο λα ληώζεη ραξνύκελνο, πεξήθαλνο, ζεηηθόο. Απηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηο, αλ δελ ην θαηαθέξεηο, θαη πέζεηο ζηελ παγίδα λα κηιήζεηο γηα πξνβιήκαηα, αλεζπρίεο, αλαζθάιεηεο, νηηδήπνηε αξλεηηθό... ζα απνηύρεηο. Μίιεζέ ηνπ ινηπόλ κόλν γηα ηα ΘΔΣΙΚΑ. 2 ) ηε ζπλέρεηα, εμαθνινύζεζε λα ζπδεηάο γηα ηα ζεηηθά, όια όζα ζνπ αξέζνπλ θαη ζα ήζειεο λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηε ζρέζε, αιιά ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη ην θύξην ζέκα ηεο θνπβέληαο, λα είλαη ηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο, πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ δειαδή θαη ηνπο δύν ζαο, θη όρη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Ο ζηόρνο είλαη λα ην θάλεηο λα αξρίζεη λα ζθέθηεηαη ΣΗ ΥΔΗ Α, όρη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, πεο ηνπ θάηη ζαλ "Μνπ αξέζεη πνπ έθαλεο "x", πηζηεύσ πσο όηαλ δύν άλζξσπνη θάλνπλ "x" απηό καο θάλεη λα επηθνηλσλνύκε θαιύηεξα θαη λα καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα ν έλαο γηα ηνλ άιινλ..." (βιέπεηο, μεθίλεζεο ιέγνληαο θάηη γηα εθείλνλ, θαη κεηά ην έθεξεο ζην όηη αθνξά θαη ηνπο δύν ζαο) Κάηη πνπ πξέπεη ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΙ επίζεο: ε απηό ην ζηάδην πηζαλόηαηα ζα κπεηο ζηνλ πεηξαζκό λα ηνπ θάλεηο ζύγθξηζε ηνπ πσο ζα ήζειεο λα είλαη ηα πξάγκαηα, θαη πσο είλαη ηώξα. Μεγάιν ιάζνο αλ ην θάλεηο, ζα ηα θαηαζηξέςεη όια! Ξαλά, κίια κόλν γηα όια ηα σξαία πνπ ππάξρνπλ, όρη γηα όζα ζα ήζειεο από εθείλνλ θαη δελ έρεηο αθόκα. Υπνηίζεηαη πσο είζαη ραξνύκελε κε ηελ ζρέζε ζαο σο έρεη.

15 Αλ δελ είζαη, θαη θάλεηο απηήλ ηελ ζπδήηεζε πξνζπαζώληαο λα ηνλ πείζεηο ή λα ηνλ αιιάμεηο ζε θάηη, ηόηε ζίγνπξα δελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή, ή ην θαηάιιειν κέξνο λα ηνπ κηιήζεηο γηα ην ζέκα. Καη μαλαζθέςνπ κήπσο ηειηθά δελ είλαη ν ίδηνο ν θαηάιιεινο. Αλ ινηπόλ πηάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ λα πάεη λα κηιήζεη γηα νηηδήπνηε αξλεηηθό, ηόηε πάξε κηα βαζηά αλάζα, ραιάξσζε, θαη εζηίαζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο ζαο ζην ΠΑΡΟΝ, θαη όρη ζην πόζν δηαθνξεηηθά ζα ήζειεο λα είλαη ζην κέιινλ. 3) Δθόζνλ βιέπεηο όηη θη απηόο ζε παξαθνινπζεί επράξηζηα, θαη πσο ληώζεη θαιά κε ηελ θνπβέληα όπσο ηελ άλνημεο, είλαη ηα πξάγκαηα έηνηκα γηα λα ηνλ θάλεηο λα ζνπ αλνηρηεί πεξηζζόηεξν θαη λα κηιήζεη γηα ην πσο θαληάδεηαη θη εθείλνο ηε ζρέζε ζαο. Γηα λα ην θάλεηο απηό, πεο ηνπ θάηη ζαλ: "Ξέξεηο, ζθεθηόκνπλ, δελ είλαη εθπιεθηηθό; Δζύ είζαη άληξαο θη εγώ γπλαίθα, θαη ππάξρνπλ ηόζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια, ηόζν ζηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε όζν θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ληώζνπκε. Κη όκσο απηέο νη δηαθνξέο είλαη πνπ καο θάλνπλ λα επηθνηλσλνύκε ηόζν θαιά κεηαμύ καο, όπσο ηώξα, λα ηηο εθηηκνύκε ν έλαο ζηνλ άιιν θαη λα θάλνπλ ηελ ζρέζε καο λα ιεηηνπξγεί...!" (εδώ ινηπόλ αξρίδεηο λα ζέηεηο ην ζέκα βαζύηεξα) "...Γιαηί είμαι ζίγοσρε πως εζύ ζαν άνηρας βλέπεις ηον κόζμο διαθορεηικά απ`όηι εγώ, και παρόλασηα μοσ αρέζει πολύ να είμαι με ζένα και να κάνοσμε όζα κάνοσμε μαδί!" "Καη μέξεηο, ζέινληαο λα ζε γλσξίζσ θαιύηεξα, αλ ζε ξσηνύζα πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζρέζε ζνπ κε κηα γπλαίθα, ηη ζα έιεγεο ; Ση ζα ήζειεο λα ππάξρεη κεηαμύ ζαο ; Δγώ από κηθξή είρα πάληα θάπνηα ηδαληθά, αιιά πεο κνπ πξώηα εζύ..." εκείσζε:

16 Δδώ απηό πνπ θάλεηο είλαη λα ςάρλεηο ηηο βαζύηεξεο αμίεο ηνπ. ηαλ θάπνηνο κηιάεη γη` απηέο, αξρίδεη λα ληώζεη βαζηά ζπλδεδεκέλνο κε ην άηνκν πνπ θνπβεληηάδεη. Γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη έλα βαζύηεξν κέξνο ηεο ςπρήο ηνπ. Μελ εθπιαγείο βέβαηα αλ δελ θαηαιάβεη ηελ εξώηεζε ή δελ μέξεη ηη λα πεη. Λίγνη άλζξσπνη είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζην ηη ζέινπλ από ηνλ ζύληξνθό ηνπο. Μπνξεί λα ζνπ πεη θάηη ζαλ "Γελ μέξσ... δελ ην είρα ζθεθηεί πνηέ..." ή "Γελ πηζηεύσ ζηηο ηδαληθέο ζρέζεηο..." Δθεί εζύ κπνξεί λα πεηο θάηη ζαλ "Αλ όκσο πίζηεπεο / ην ζθεθηόζνπλ, πσο πεξίπνπ ζα ήηαλ ;" εκαζία έρεη όηη ηνλ βάδεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην ζθεθηεί. Ίζσο δελ κπνξεί αθόκα λα ην πξνζδηνξίζεη κε ιέμεηο, αιιά ην ζέκα είλαη λα γίλεη ε αξρή. Φπζηνινγηθά πάλησο, όινη κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα απάληεζε ζην "Πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή ζνπ ζρέζε ;" Άθνπ ηη έρεη λα ζνπ πεη, ραιαξά, ρσξίο λα ηνλ θνληξάξεηο. Αλ δνθηκάζεηο λα ηνπ αιιάμεηο γλώκε ζε θάηη ή δείμεηο πσο ηνλ θαηαθξίλεηο γηα θάηη πνπ ζα πεη, ελζηηθησδώο ζα ην θαηαιάβεη, θη απηό ζα ηνλ θάλεη λα πάξεη ακπληηθή θη επηθπιαθηηθή ζέζε. 4) Αθνύ ηνλ αθνύζεηο, κίιεζέ ηνπ θαη γηα ην πσο ζα ήηαλ ε ηδαληθή ζρέζε γηα ζέλα. Πεο ηνπ "Ξέξεηο, εγώ από πνιύ θαηξό έρσ θαηαιάβεη πσο ζέισ κηα ζρέζε πνπ... (αλέπηπμε ηα ηδαληθά ζνπ)" Ξαλά ΠΡΟΔΞΔ: ΜΗΝ αξρίζεηο λα θάλεηο ζπγθξίζεηο γηα ην πόζν δηαθέξεη ε ησξηλή θαηάζηαζε από ην ηδαληθό ζνπ γηαηί έηζη ζα δεκηνπξγεζεί πηεζηηθό θη αξλεηηθό θιίκα.

17 Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε κελ ηνπ δώζεηο ηελ εληύπσζε πσο απαηηείο λα ζνπ πξνζθέξεη ηελ ηδαληθή ζρέζε εδώ θαη ηώξα. Αλ ην θάλεηο ζα ηνπ θόςεηο ακέζσο ηελ δηάζεζε λα ζπλερίζεη λα ζε αθνύεη. Μάιινλ δελ γίλεηαη λα ζηακαηήζσ λα ηνλίδσ πόζν ζεκαληηθό είλαη λα απνθύγεηο ηα παξαπάλσ ιάζε, θαζώο ην έρσ θάλεη πνιιέο θνξέο σο ηώξα. Απηό πνπ ζέιεηο είλαη λα ηνλ θάλεηο λα αλνηρηεί, λα είλαη εηιηθξηλήο γηα όζα ΔΚΔΙΝΟ ςάρλεη ζηε δσή ηνπ, ΥΩΡΙ λα πξνζπαζείο λα ηνλ επεξεάζεηο ζε θάηη. Έηζη ώζηε λα είλαη δεθηηθόο ζην λα κάζεη ηη είλαη θη εθείλν πνπ ζέιεηο εζύ, κε ζεηηθό θη επράξηζην ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα ην επεμεξγάδεηαη ζην κπαιό ηνπ, θαη λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο ζπδεηήζεηο ζην κέιινλ, νη νπνίεο ζα ρηίζνπλ ην δξόκν πξνο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Σα παξαπάλσ είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πνιινί άληξεο από κέζα ηνπο εύρνληαη λα κπνξνύζαλ λα έρνπλ κε κηα γπλαίθα, αιιά ειάρηζηεο κπνξνύλ λα ηνπο ην πξνζθέξνπλ. Αθξηβώο γη`απηό ην ιόγν, δνπιεύεη πνιύ απνηειεζκαηηθά, θαη ζε θάλεη ΠΟΛΤ ειθπζηηθή ζε έλαλ άληξα! ΑΡΚΕΙ Ο ΕΡΩΣΑ ; (με ζθέηε βενδίνε δεν θηάνεης ποσζενά... ) Από τον Γρ. Carey Saunders Οη άλζξσπνη εξσηεπόκαζηε. Μεξηθέο θνξέο ην πξάγκα μεθηλά «θεξαπλνβόια»

18 θη άιιεο ζηαδηαθά. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην ζπλαίζζεκα είλαη ακνηβαίν, ελώ ζε άιιεο ηελ παζαίλεη κόλν ν έλαο από ηνπο δπν θαη ηόηε... αιίκνλν ηνπ. Αλ ζπγθξίλνπκε δεπγάξηα κεηαμύ ηνπο ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο ζρέζεο (όζν είλαη θαη ηα δύν κέιε εξσηεπκέλα) ζα δηαπηζηώζνπκε όηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ηξπθεξόηεηαο, ην ζαπκαζκό ή ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. ηαλ όκσο θάλνπκε αλάινγεο ζπγθξίζεηο αθνύ έρεη κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα (θαη ζπλεπώο έρεη θαηαιαγηάζεη ην αξρηθό πάζνο), νη δηαθνξέο πνπ ζπλαληάκε είλαη κεγάιεο θαη θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ πηζαλνηήησλ. Αθνύ ινηπόλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ παξόκνηα, πνύ νθείινληαη νη κεηέπεηηα δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ από δεπγάξη ζε δεπγάξη; Γηαηί, ελώ κεξηθά δεπγάξηα εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε αλάκεζά ηνπο, άιια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε... δηάιπζεο; Μηα αξθεηά ζπλεζηζκέλε εμήγεζε είλαη ε εμήο: «Σα άηνκα πνπ δελ ηα πάλε θαιά κεηαμύ ηνπο αθνύ έρεη πεξάζεη ν αξρηθόο έξσηαο, δελ ήηαλ πξαγκαηηθά εξσηεπκέλα. Απηό πνπ ππήξρε ήηαλ απιώο θαη κόλν έλα πάζνο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Μόιηο μεζύκαλε ην πάζνο ε ζρέζε θαηέξξεπζε». Γελ απνθιείεηαη, γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε εμήγεζε απηή λα ζηέθεη. Ννκίδσ όκσο όηη είλαη αξθεηά απιντθή θαη ηζρύεη κόλν γηα κηα κεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ. ην θάησ - θάησ αλ απηό πνπ ιέκε «έξσηαο» δελ είλαη κηα έληνλε (ζρεδόλ αλεμήγεηε) έιμε θη έλα πάζνο, ηη άιιν κπνξεί λα είλαη; Γελ πηζηεύσ λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ λα είλαη ηόζν αθειείο ώζηε λα ηαπηίδνπλ ηνλ έξσηα κε ηελ αγάπε. Ο έξσηαο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί θαη αθαξηαία. Γηα λ' αλαπηπρζεί όκσο ε αγάπε απαηηείηαη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. πλεπώο είλαη αθέιεηα λα κηιάκε

19 γηα «πξαγκαηηθό» θαη «κε πξαγκαηηθό» έξσηα. Ννκίδσ πσο νη δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πόζν καθξηά ζα πάεη κηα ζρέζε θαη ηη πνηόηεηα ζα έρεη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζνύλ αιινύ. Αο δνύκε ινηπόλ πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε πνπ έρεη κηα ζρέζε ε νπνία αξρίδεη σο «έξσηαο». Πηζηεύσ όηη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία κηαο ζρέζεο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλα. Μηα θαη θαζέλα από απηά ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα νιόθιεξν θεθάιαην (γηα λα κελ πνύκε «βηβιίν») εδώ απιώο ζα ηα απαξηζκήζνπκε. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα μέξνπκε ηη ελλννύκε, γηα θάζε ζηνηρείν ζα δώζνπκε κηα ζύληνκε επεμήγεζε. Μηα θαη είλαη αδύλαην λα ηα θαηαηάμνπκε κε θάπνηα ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αο ηα αλαθέξνπκε κε αιθαβεηηθή ζεηξά: 1.Απνδνρή: ε πνην βαζκό θαζέλαο από ηνπο δπν ληώζεη όηη ν άιινο ηνλ δέρεηαη απζεληηθά, έηζη όπσο είλαη. Η απνδνρή δελ είλαη ζπλαίζζεκα. Δίλαη ζπκπεξηθνξά; Γελ αξθεί λα ιέκε ζηνλ άιινλ όηη ηνλ δερόκαζηε. Υξεηάδεηαη λα ην δείρλνπκε έκπξαθηα. Ο βαζκόο απνδνρήο εμαξηάηαη από ην πόζν δέρεηαη ν έλαο απηά πνπ θάλεη θαη ιέεη ν άιινο. ηαλ κνπ ιεο όηη κε δέρεζαη θαη παξάιιεια ελνριείζαη ή θξηηηθάξεηο ηα πεξηζζόηεξα από απηά πνπ θάλσ θαη ιέσ, ηόηε θάζε άιιν παξά απνδνρή ζα ληώζσ εθ κέξνπο ζνπ. Απηό δελ ζεκαίλεη λα κελ εθθξάδνπκε ηηο δπζαξέζθεηέο καο θαη λα ππνρσξνύκε ζπλερώο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη «απνδνρή», αιιά «αλνρή». Γη` απηό ηνλίδνπκε ηε ιέμε «απζεληηθά» 2.Απηνλνκία: Πόζν αλαγλσξίδεη ν έλαο ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα έρεη ρξόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Σν γεγνλόο όηη απνηειώ ην κέινο κηαο δπάδαο δελ ζεκαίλεη όηη έπαςα λα πθίζηακαη θαη σο έλα μερσξηζηό άηνκν πνπ έρεη αλάγθε λα εμαθνινπζήζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα αζρνιείηαη κ' εθείλα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 3.Δηάινγνο:

20 ε πνην βαζκό αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο δύν έλαο αβίαζηνο δηάινγνο. Τπάξρνπλ ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ή νη ζπδεηήζεηο ηνπο είλαη κόλν «γηα ηε ζρέζε»; Δπίζεο δείρλεη θαλέλαο πξνζπκία λα ζπδεηήζεη θαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ κόλν ηνλ άιινλ; Μ' άιια ιόγηα, έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα πνπλ θάηη κεηαμύ ηνπο; 4.Επηθνηλσλία: Πόζν αζθαιείο ληώζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηνύλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο δπζαξέζθεηεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο; Πόζν μέξνπλ λα αθνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ; Πόζν μεθάζαξα εθθξάδνπλ ηα «ζέισ» ηνπο; 5.Κνηλσληθόηεηα: Πόζν πξνζπαζνύλ λα ηαηξηάμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξνηηκήζεηο; Απνδέρεηαη ν έλαο ηνπο θίινπο ηνπ άιινπ; Δίλαη θαη νη δπν ην ίδην θνηλσληθνί; Αλ ν έλαο από ηνπο δπν είλαη ιηγόηεξν θνηλσληθόο, επηηξέπεη ζηνλ άιινλ λα έρεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή ή πξνζπαζεί λα ηνπ ηελ πεξηνξίζεη; 6.Λήςε απνθάζεσλ: ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ηνπο δύν απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ή απνθαζίδεη κόλνλ ν έλαο; 7.Σπγθξνύζεηο: Πώο ζπκπεξηθέξνληαη όηαλ νη αλάγθεο ηνπο ζπγθξνύνληαη; Τπνρσξεί κόληκα ν έλαο ή ςάρλνπλ γηα κέζεο ιύζεηο; Καηαθέξλνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπκό ηνπο ρσξίο λα θαηαθεύγνπλ ζε ζσκαηηθή βία, βξηζηέο, πξνζβνιέο ή απεηιέο; 8.Σπλαηζζεκαηηθή επαθή θαη ζπλαίζζεζε: Η ηθαλόηεηα θαη ε πξνζπκία πνπ έρεη θαζέλαο λα δείρλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνλ άιινλ θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ άιινπ λα ζπλαηζζάλεηαη. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξίδνληαη κόλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε.

21 Μπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε άιια πξνβιήκαηα ή ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θαζέλα από ηνπο δπν. Απηόο ν παξάγνληαο είλαη πνιύ θαζνξηζηηθόο ζηε δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο ζπληξνθηθόηεηαο, αλάκεζα ζηνπο δπν. Οη παξάγνληεο απηνί (θαη ίζσο κεξηθνί αθόκα) είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πώο ζα εμειηρζεί κηα ζρέζε. Κνηηάδνληαο ηνπο αληη ιακβαλόκαζηε πόζε πξνζπάζεηα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ έλα δεπγάξη λα δεκηνπξγήζεη έλα βηώζηκν ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό. Γεκηνπξγείηαη όκσο ην εμήο εξώηεκα: «Κάζε δεπγάξη πνπ είλαη πξόζπκν λα θάλεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη ζα δεκηνπξγήζεη κηα πγηή ζρέζε;» Θεσξεηηθά, ε απάληεζε είλαη «λαη». ηελ πξάμε όκσο, γηα λα γίλεη ε πξνζπάζεηα απηή ρξεηάδεηαη πνιιή ελέξγεηα θαη από ηα δπν κέξε. Δδώ αθξηβώο είλαη ν θξίζηκνο ξόινο πνπ παίδεη ν έξσηαο. ηαλ ηα άηνκα είλαη εξσηεπκέλα, έρνπλ ηελ ελεξγεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηε ζρέζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαπηπρζεί αλάκεζά ηνπο ην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο θαη ην θιίκα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο. Έηζη, όηαλ έξζεη ε επνρή πνπ ην αξρηθό πάζνο έρεη θαηαιαγηάζεη, βξίζθνληαη ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη λα ηε δηαηεξήζνπλ. Αλ όκσο αθεζνύλ κόλνλ ζηνλ έξσηα θαη ζην πάζνο, ηόηε όζν ππάξρνπλ απηά ε ζρέζε θπιάεη. Μόιηο πάςνπλ λα ππάξρνπλ είλαη θπζηθό ε ζρέζε λα δηαιπζεί κηα θαη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη κεραληζκνί πνπ ζα επηηξέςνπλ, ζηα δύν άηνκα λ' αληηζηαζκίζνπλ ηελ απώιεηα ηνπ έξσηα. Παξάιιεια νη κεραληζκνί ππάξρνπλ, αλεθνδηάδνπλ ηα άηνκα κε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε ζρέζε λα ζπλερίζεη λα αλαλεώλεηαη θαη λα εμειίζζεηαη, δηόηη θαιιηεξγνύλ ηελ ακνηβαία εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε. πσο θαη λα ην θάλνπκε γηα λα δηαλύζεηο κηα κεγάιε απόζηαζε ρξεηάδεζαη κελ ηε βελδίλε, αιιά θαη έλα όρεκα ην νπνίν ζα

22 αμηνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην θαύζηκν απηό. Αιιηώο, κε ζθέηε βελδίλε δελ θηάλεηο πνπζελά... Κάλε θιηθ ηώξα ηελ εηθόλα θαη δεο ην βηβιίν Πώο λα έρεηε όπνηνλ άληξα ζέιεηε καδί κε ηα 2 δώξα ηνπ ζε κηα εθπησηηθή ηηκή(40%) πξνζθνξά γηα όια ηα κέιε ηεο ιίζηαο ηνπ Κ. Νίθνπ Αληξένπ Φιλικά, Γήμος Βρεττός

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ

Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ Σν Κέξαο ηεο Ακάιζεηαο ζηελ Καζεκεξηλόηεηά καο Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ Q-Training 5o Παλειιήλην πλέδξην Βνεζώλ Γηνίθεζεο & Top Management Assistants Κέξαο Ακάιζεηαο = Αθζνλία Ο ζηότος ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα