Ανθρωπολογία της Τροφής (ΚΑ 1371)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωπολογία της Τροφής (ΚΑ 1371)"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ Αθαδεκατθό Έηνο Δαξηλό Δμάκελν Μάζεκα: Ανθρωπολογία της Τροφής (ΚΑ 1371) Πέκπηε 6-9 κκ Γηδάζθνπζα: Βαζηιηθή Γηαθνπκάθε γξαθείν 11, ηει Tν κάζεκα επηδηώθεη λα εμνηθεηώζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε κηα βηβιηνγξαθία ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο ηξνθήο (θαη ηνπ πνηνύ), πνπ αλαδεηθλύεη ηελ ηξνθή σο δηεπηζηεκνληθό αληηθείκελν. πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα δελ απνηειεί κηα θιαζηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αλζξσπνινγία ηεο ηξνθήο. Απηό πνπ επηρεηξεί είλαη λα αλαδείμεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο κειέηεο πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ κέζα από ηελ ηξνθή/ην θαγεηό. Δηδηθόηεξα, κειεηά ην πώο ε εζηίαζε ζηελ ηξνθή/ζην θαγεηό ζπκβάιιεη ζηελ εξκελεία θνηλσληθώλ πξαγκαηηθνηήησλ όπσο: δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο εζληθήο/εζλνηηθήο ηαπηόηεηαο, ε ηζηνξηθή πνξεία πξνο ην ζύγρξνλν θξάηνο θαη ην «άηνκν» ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε αλάδπζε ηεο «πνιππνιηηηζκηθόηεηαο», ε θαηαζθεπή θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο «παξάδνζεο», ην θνηλσληθό θύιν, θαηαλάισζε θαη θαηαλαισηηθέο πξαθηηθέο, νηθνλνκίεο ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο», θ.ά. Σα θείκελα αθνξνύλ πνηθίια εζλνγξαθηθά (θαη αιιειν-επηθαιππηόκελα) ζπκθξαδόκελα (π.ρ. Δπξώπε, Αζία, Κ. Ακεξηθή, «κεηαζνζηαιηζηηθόο» θόζκνο).

2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ H ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΖ ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ (εβδνκάδεο 1-4) Elias, Norbert 1996 [1939]. Η δηαδηθαζία ηνπ πνιηηηζκνύ. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. ζει θαη επηιεθηηθά Ο λένο ηύπνο αλζξώπνπ αλαδύεηαη. Παξαδείγκαηα κεηάβαζεο από πξν-αζηηθέο ζε αζηηθέο θνηλσλίεο Spang, Rebecca L Η εθεύξεζε ηνπ εζηηαηνξίνπ: ην Παξίζη θαη ν γαζηξνλνκηθόο πνιηηηζκόο. Αζήλα: Πνηακόο. (Δηζαγσγή, θεθ. 1 επηιεθηηθά [από ζ.40], θαη θεθ. 3). Μαηθαίος, Άννα «Οη ληειηθάηεο ηξνθέο θαη ην ιηηνδίαηην: δπν εθδνρέο ηνπ δηαθσηηζκνύ». Τα Ιζηνξηθά, 21 (40): Fugier, Anne Martin «Σα γεύκαηα ζην θαζεκεξηλό σξάξην ησλ αζηηθώλ λνηθνθπξηώλ ζην Παξίζη ηνλ 19 ν αηώλα». ην: Άλλα Μαηζαίνπ (επηκ) Ιζηνξία ηεο Δηαηξνθήο: Πξνζεγγίζεηο ηεο Σύγρξνλεο Ιζηνξηνγξαθίαο. Αζήλα: Δ.Μ.Ν.Δ.- Μλήκσλ, ζει Μαηθαίος, Άννα «Γηαηηεηηθέο απαγνξεύζεηο ζηελ Σνπξθνθξαηία». Τα Ιζηνξηθά, 11 (21): ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ (εβδνκάδεο 5-6) Σξνθή θαη θεηκελνπνίεζε - Mαγεηξηθά βηβιία Ζ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο - εζληθήο θνπδίλαο Δζληθή θνπδίλα ζε ζύγρξνλα πιαίζηα: Ζ αλάδπζε ηεο ηνπηθόηεηαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο Μαηθαίος, Άννα «Ο Βξηιηά αβαξίλ θαη ην ςάξη ηνπ αξρηλαύαξρνπ Καλάξε: ηα ειιεληθά βηβιία καγεηξηθήο ηνπ 19 νπ αηώλα». Τα Ιζηνξηθά 28, 29, Ηνύληνο-Γεθέκβξηνο, ζει Appadurai, Arjun «Πώο θηηάρλεηαη κηα εζληθή θνπδίλα: ηα βηβιία καγεηξηθήο ζηε ζύγρξνλε Ηλδία». ην: Μαηζαίνπ, Άλλα (επηκ.), ζει Γιακοςμάκη, Βαζιλική Πεξί (δηα)ηξνθήο θαη εζληθήο ηαπηόηεηαο: Οη δηαζηάζεηο κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. ην: Δπζύκηνο Παπαηαμηάξρεο (επηκ.), Πεξηπέηεηεο ηεο εηεξόηεηαο: Η παξαγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο ζηε ζεκεξηλή Ειιάδα. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. ζει Επίκοςπορ «Ζ ειιεληθόηεηα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο». ην: Δπίθνπξνο, Η Νέα Ειιεληθή Κνπδίλα, Αζήλα: Ίθαξνο, ζει

3 Ζ δηαηξνθηθή παξάδνζε σο εζληθό δηαθύβεπκα Wilk, Richard R Real Belizean Food : Building Local Identity in the Transnational Caribbean. American Anthropologist 101 (2): Πεηπίδος, Έλια Σπξί θαη έζλνο: Δζληθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην: Δπζύκηνο Παπαηαμηάξρεο (επηκ.) (Βι. παξαπάλσ), ζει Μαηθαίος, Άννα «Από ηηο θνηλόηεηεο ηεο νκνηόηεηαο ζηα θαγεηά ηεο ζησπήο. Τα Ιζηνξηθά, 29 (56), Ηνύληνο, ζει Ζ ΣΡΟΦΖ ΒΓΑΗΝΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΣΖ: ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ (εβδνκάδεο 7-8) Μπακαλάκη, Αλεξάνδπα «Γεπζηηθά Σαμίδηα: πλαληήζεηο θαη Γηαθξίζεηο». ην: Ρ. Καπηαληδόγινπ θαη Μ. Πεηξνλώηε (επηκ.), Όξηα θαη Πεξηζώξηα: Εληάμεηο θαη Απνθιεηζκνί. Αζήλα: ΔΚΚΔ, ζει: Ohnuki-Tierney, Emiko McDonald s in Japan: Changing Manners and Etiquette. ην: Watson, James L. (ed), Golden Arches East. McDonald s in East Asia. Stanford: Stanford University Press, ζει Watson, James L China s Big Mac Attack. ην: Watson, J. L. & Caldwell, Melissa (eds), The Cultural Politics of Food and Eating: A Reader. Oxford: Blackwell, ζει Watson, James L McDonald s in Hong Kong: Consumerism, Dietary Change, and the Rise of a Children s Culture. ην: Watson, James L. (ed), (βι. παξαπάλσ), ζει Caldwell, Melissa L Domesticating the French Fry: McDonald s and Consumerism in Moscow. Journal of Consumer Culture 4 (1): ΣΡΟΦΖ, ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΑΞΖ - ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ (εβδνκάδα 9) Bourdieu, Pierre Η δηάθξηζε: Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιαηζζεηηθήο θξίζεο. Αζήλα: Παηάθεο (επηιεθηηθή αλάγλσζε) Allison, Anne Japanese Mothers and Obentōs: The Lunch-Box as Ideological State Apparatus. Anthropological Quarterly 64 (4): Roseberry, William The Rise of Yuppie Coffees and the Reimagination of Class in the United States. American Anthropologist, 98 (4):

4 ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΤΛΟ - ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ (εβδνκάδα 10) Cowan, Jane K Ζ θαζεκεξηλή θνηλσληθόηεηα σο έκθπιε πξαθηηθή. ην: Jane K. Cowan, Η πνιηηηθή ηνπ ζώκαηνο: ρνξόο θαη θνηλσληθόηεηα ζηε βόξεηα Ειιάδα. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. ζει Παπαηαξιάπσηρ, Εςθύμιορ Ο θόζκνο ηνπ θαθελείνπ: ηαπηόηεηα θαη αληαιιαγή ζηνλ αλδξηθό ζπκπνζηαζκό. ην: Δ.Παπαηαμηάξρεο- Θ. Παξαδέιιεο (επηκ.) Ταπηόηεηεο θαη Φύιν ζηε Σύγρξνλε Ειιάδα. Αλζξσπνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο. Αζήλα: Καζηαληώηεο/Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζει Brumberg, Joan The Appetite as Voice. ην: Carole Counihan, Penny Van Esterik (eds), Food and Culture: A Reader. London: Routledge, ζει Bordo, Susan Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of Culture. ην: Carole Counihan, Penny Van Esterik (eds) (βι. παξαπάλσ), ζει Bynum, Caroline Fast, Feast, and Flesh: The Religious Significance of Food to Medieval Women. ην: Carole Counihan, Penny Van Esterik (eds) (βι. παξαπάλσ), ζει ύλζεηε ζεκαηηθή: ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΜΝΖΜΖ - ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΗΘΖΔΗ (εβδνκάδα 11) Sutton, David «Σξνθή θαη Αηζζήζεηο». ην: Δ. Γηαινύξε (επηκ.), Υιηθόο Πνιηηηζκόο: Η Αλζξσπνινγία ζηε Φώξα ησλ Πξαγκάησλ. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, ζει Σεπεμεηάκη, Κ. Νάνηια «Ζ Μλήκε ησλ Αηζζήζεσλ, Μέξνο Η: εκάδηα ηνπ Δθήκεξνπ». ην: εξεκεηάθε Κ. Νάληηα, Παιηλλόζηεζε Αηζζήζεσλ: Αληίιεςε θαη Μλήκε σο Υιηθή Κνπιηνύξα ζηε Σύγρξνλε Επνρή. Αζήλα: Νέα ύλνξα-α.α. Ληβάλε, ζει Sutton, David Whole Foods: Revitalization through Everyday Synesthetic Experience. Anthropology and Humanism, 25 (2): Moine, Raphaëlle «Σν Δείπλν ηεο Babette (Gabriel Axel, Γαλία, 1986), ή πώο νη παξαβνιέο μαλαβξίζθνπλ ηε ζεκαζία ηνπο». ην: Μαηζαίνπ, Άλλα (επηκ.), ζει ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (εβδνκάδα 12) 4

5 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Όινη/εο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα βαζκνινγεζνύλ ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε εμεηάζεηο, ε ύιε ησλ νπνίσλ ζα βαζίδεηαη ζηα παξαπάλσ αλαγλώζκαηα ΚΑΗ ζηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ. 5

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βαζιλική Μακρσγιάννη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Σνκέαο Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο σο ηνκέαο ζπνπδώλ: Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Απιζηείδηρ Αζππούληρ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Απιζηείδηρ Αζππούληρ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο

ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ - Η ΆΠΩ ΘΔΩΡΙΑ Α. Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ Σα αίηια ηης αποικιοκραηίας 1. Η έμνδνο ησλ πξνεγκέλσλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζηνλ ππναλάπηπθην νηθνλνκηθά θόζκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα