Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

3 Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο θαη εθηειείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ» 1,5 εθαηνκκύξην online Έιιελεο θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ θαηά κέζνλ όξν 15 θνξέο ηνλ ρξόλν μνδεύνληαο επξώ εηεζίσο ηα 2/3 θαηεπζύλνληαη ζε ειιεληθά sites Ο ζπλνιηθόο ηδίξνο ηελ πεξαζκέλε ρξνληά αλήιζε ζην 1,7 δηζ. επξώ. κεζνπξόζεζκε πξόβιεςε θάλεη ιόγν γηα πεξαηηέξσ αύμεζε έσο ηα 5 δηζ. επξώ ηελ πξνζερή ηξηεηία.

4 Εισαγωγή «Τν κνλαδηθό εκπνξηθό θαλάιη πνπ δείρλεη λα αλαπηύζζεηαη θόληξα ζηελ ύθεζε είλαη, ζύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία, εθείλν ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ» Κάπνηα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Η ειεθηξνληθή αγνξά δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα Η κεγάιε πνηθηιία ησλ πξνκεζεπηώλ Η ειεθηξνληθή πξνβνιή απνηειεί ηνλ θαιύηεξν ηξόπν δηαθήκηζεο. Ο απμεκέλνο αληαγσληζκόο (πνηόηεηα πξντόλησλ) Απαιιαγή από έλα κεγάιν πνζνζηό ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο Λεηηνπξγία 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο είλαη κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία

5 απνηειεί ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ιύζε ηεο αγνξάο γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. Με κόλν 600 ηνλ ρξόλν: απνθηάο έλα e-shop θαη ηζηνζειίδα πξνβνιήο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο πνηνηηθή θηινμελία ζε data center θαη 3 δηεπζύλζεηο εύθνιν δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν άκεζε δηακόξθσζε, κε επηινγή από κεγάιε γθάκα εηθαζηηθώλ άκεζε θαηαρώξεζε νλόκαηνο δηθηπαθνύ ρώξνπ δηαρείξηζε όισλ ησλ ηξόπσλ πιεξσκήο θηιηθό κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization) ζύλδεζε κε όια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο

6 ρχιηεκηονική είλαη βαζηζκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ζηελ αξρηηεθηνληθή SaaS (Software as a Service). H αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη έλα κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, όπνπ κία εθαξκνγή θηινμελείηαη σο κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ Internet. θαηαξγεί ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο θαη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηα ίδηα νθέιε κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθό, κε κηθξόηεξν θόζηνο επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν λα θηινμελεί ηελ εθαξκνγή θαη ηα δεδνκέλα θεληξηθά, θαη παξέρεη πξόζβαζεο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ δελ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ππνδνκήο από πιεπξάο πειάηε, εμαιείθνληαο ηελ δέζκεπζε πόξσλ.

7 ρχιηεκηονική είλαη βαζηζκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ζηελ αξρηηεθηνληθή SaaS (Software as a Service). Γηαηί λα επηιέμσ SaaS εθαξκνγή ; Γελ απαηηείηε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ ή ζπληήξεζεο. Δίλαη ρακειόηεξν ην αξρηθό θόζηνο. subscription based. No license fees. lower IT costs for hardware. Δίλαη άκεζε ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. «Αλώδπλεο» αλαβαζκίζεηο Παγθόζκηα δηαζεζηκόηεηα. Σπκκεηνρή ζε κηα θνηλόηεηα Γελ απαηηνύληαη δαπάλεο γηα εμνπιηζκό

8 Σχεδιαζμός είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop,

9 Σχεδιαζμός είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop, Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κεγάιε θίλεζε πνπ πεξηκέλνπκε, ε ιύζε ππνζηεξίδεη επεθηαζηκόηεηα γηα λα ην πεηύρνπκε απηό ην front- end αλαλεώλεηε θάζε 2 ιεπηά κεηώλνπκε έηζη δξαζηηθά ηηο εξσηήζεηο πξνο ηε βάζε θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην cache ηνπ framework νη θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ απνζεθεύνληαη επίζεο ζηελ πξνζσξηλή κλήκε θαη ην κέγεζνο ηνπο απηόκαηα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε εηθαζηηθνύ Τέινο ην CT_e-shop είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηεγνξηνπνηεκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) θαη ραξαθηεξίζηεθα (features)

10 Σχεδιαζμός είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop, ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα εθαξκνγή γηα όια ηα e-shops ελζσκαηώλνληαη απηόκαηα θαη απνηειεζκαηηθά όιεο νη ελεκεξώζεηο θνηλή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα data όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ Γελ απαηηείηαη ε θαηαρώξεζε νλόκαηνο ρώξνπ Δύθνιε ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε extra ππεξεζηώλ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο επηινγή από κεγάιε γθάκα εηθαζηηθώλ θαη δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο απηόκαηε πξνζαξκνγή δηαζηάζεσλ εηθόλσλ.

11 Specifications Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. PHP: Hypertext Preprocessor: H πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε, γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ HTML. open source, royalty Free, ζηαζεξή ελεκέξσζε, ζπλεξγάδεηαη κε όιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηξέρεη ζε πάλσ από ην 90% ησλ web server 15εηή πξντζηνξία βαζηζκέλε ηδηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ intrernet θαιύηεξε απόδνζε από θάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ

12 Specifications Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. MySQL is a relational database management system (RDBMS) which has more than 11 million installations είλαη γξήγνξν θαη πνιύ αμηόπηζην γηα θάζε ηύπν εθαξκνγήο είλαη πνιύ ειαθξύ ζύζηεκα ππνζηεξίδεη indexing θαη binary objects. επηηξέπεη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ, ελώ ν δηαθνκηζηήο «ηξέρεη» πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ γξήγνξν ζύζηεκα θαηαλνκήο κλήκεο. γξακκέλε ζε C θαη C++ o θώδηθαο έρεη ειεγρζεί ζε δηαθνξεηηθνύο κεηαγισηηηζηέο. δηαζέζηκν ζε Unix, Windows, OS2 ζπζηήκαηα ζπλδέεηαη κε PhP, C, Java

13 Specifications Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. JavaScript είλαη κηα scripting γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε πιεπξά ηνπ πειάηε, ρξεζηκνπνηείηε ζε δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο jquery είλαη κηα cross- browser βηβιηνζήθε ηεο JavaScript θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απινπνηήζεη ην client-side scripting ηεο HTML γξήγνξν αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμύ server θαη client, γεληθή Front-End Πιαηθόξκα (PHP, Python, ASP.NET, Java.), πξνζζέηεη δηαδξαζηηθόηεηα, είλαη ε πην ζύγρξνλε ηερλνινγία ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ, δηεπθνιύλεη ζηελ εύξεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηόξζσζε ιαζώλ θώδηθα, ζηαζεξή ελεκέξσζε, o θώδηθαο έρεη ειεγρζεί ζε δηαθνξεηηθνύο κεηαγισηηηζηέο.

14 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Πξντόληα: Παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ πξντόλησλ, εκθαλίδεηαη ν ηίηινο, ν θσδηθόο 3 θσηνγξαθίεο (κηα βαζηθή θαη 2 επηπιένλ) ε δηαζεζηκόηεηα ν ππόηηηινο

15 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Καιάζη Αγνξώλ / Παξαγγειηνιεςία : Γπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη ζην θαιάζη ηα πξντόληα θαη λα ζηέιλεη ηελ παξαγγειία ηνπ. Οη δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο είλαη: Αληηθαηαβνιή Καηάζεζε ζε ηξάπεδα ε δηαζεζηκόηεηα Paypal πιεξσκή κέζσ Eurobank

16 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Γηαζεζηκόηεηα Πξντόλησλ / Ιδεαηή απνζήθε : Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα δηαζέζηκα ηεκάρηα αλά είδνο θαη αλάινγα κε ηα ππόινηπα εηδώλ ζα έρεη 3 ελδείμεηο δηαζεζηκόηεηαο. Με δηαζέζηκν Μεζαία δηαζεζηκόηεηα Γηαζέζηκν

17 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Banner Γηαρείξηζε ησλ banner βάζεη ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ νξηζηεί. Νέα Πξντόληα Πξνζθνξέο Δκθάληζε ησλ λέσλ πξντόλησλ θαη ησλ πξνζθνξώλ ηεο εηαηξείαο

18 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Πεξηνρή Μειώλ Οη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζην eshop θαη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο παξαγγειίεο ηνπο λα αιιάμνπλ ην πξνθίι ηνπο, λα αιιάμνπλ ηα ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο θαη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο.

19 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Δθπηώζεηο Πξντόλησλ Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη εθπηώζεηο ζηα πξντόληα θαζώο θαη ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ε έθπησζε. Γηαζύλδεζε κε Social Media Γπλαηόηεηα λα γίλεηαη like ή post ε ζειίδα ησλ πξντόλησλ κέζσ facebook θαη tweeter

20 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν Κόζηνο Μεηαθνξηθώλ Γίλεηαη απηόκαηα ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαθνξηθώλ. Σπγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο: θαηαρσξεί ην βάξνο ή ην νγθνκεηξηθό βάξνο. νξίδεη ηελ γεσγξαθηθή δηαίξεζε ησλ πεξηνρώλ θαηαρσξεί ην θόζηνο γηα ηα πξώηα 2 θηιά θαη ην θόζηνο γηα θάζε επηπιένλ θηιό.

21 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό παθέην ηνπ iβshop ησλ 600 ηνλ ρξόλν SEO (Search Engine Optimization) Δηδηθή Σρεδίαζε ώζηε λα έρεη πςειή ζέζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα λα νξίδνπκε αλά πξντόλ page title, google description θαη google keywords. Newsletter Απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ Newsletter ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί.

22 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Φξσκαηνιόγην Μεγεζνιόγην Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη. group κεγεζνινγίσλ θαη ρξσκαηνινγίσλ ζε κηα νκάδα πξντόλησλ αλ ππάξρνπλ εμαξηήζεηο βάζεη ρξώκαηνο ή κεγέζνπο 65 / έηνο

23 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Δπηπξόζζεηα Φαξαθηεξηζηηθά Πέξα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύκε λα νξίζνπκε θαη νκάδεο επηπξόζζεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλά θαηεγνξία πξντόληνο. 65 / έηνο E-Invoicing Απνζηνιή Emal κε πξνηηκνιόγην ζε κνξθή PDF. 70 / έηνο

24 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Bundle Πξνηόλησλ cross selling & upselling Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα πξντόληα πνπ ζπζρεηίδνληαη (Laptop + ηζάληα κεηαθνξάο). Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνην πξντόλ ζην θαιάζη εκθαλίδνληαη πξντόληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αξρηθό θαη πηζαλόλ λα ελδηαθέξνπλ. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηηο πσιήζεηο. 65 / έηνο

25 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Ηιεθηξνληθά Κνππόληα E Coupons Απνζηνιή εθπησηηθώλ θνππνληώλ κε πνζό έθπησζεο κέζσ . O ρξήζηεο πξηλ νινθιεξώζεη ηελ παξαγγειία ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην θσδηθό πνπ ηνπ ζηάιζεθε κέζσ θαη λα ιάβεη ηελ έθπησζε. O ζπγθεθξηκέλνο θσδηθόο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κηα θνξά. 90 / έηνο

26 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Mobile Coupons Απνζηνιή εθπησηηθώλ θνππνληώλ κε πνζό έθπησζεο κέζσ SMS. O ρξήζηεο πξηλ νινθιεξώζεη ηελ παξαγγειία ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην θσδηθό πνπ ηνπ ζηάιζεθε κέζσ θαη λα ιάβεη ηελ έθπησζε. O ζπγθεθξηκέλνο θσδηθόο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κηα θνξά. 90 / έηνο

27 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Σύζηεκα επηβξάβεπζεο Αγνξώλ Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δώξα θαη ν αξηζκόο ησλ πόλησλ πνπ ζα αληηζηνηρεί γηα θάζε έλα. Σε θάζε πξντόλ κπνξεί λα νξηζηεί είηε κεκνλσκέλα είηε καδηθά ην αξηζκόο ησλ πόλησλ θάζε πξντόληνο. Μόιηο ζπκπιεξώζεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πόλησλ ζα κπνξεί λα ιάβεη δσξεάλ θάπνην από ηα δηαζέζηκν δώξν 150 / έηνο

28 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο WishList Ο ρξήζηεο κπνξεί θάπνηα πξντόληα πνπ ζέιεη λα ηα αγνξάζεη αξγόηεξα λα ηα πξνζζέζεη ζηελ ιίζηα αγνξώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε αγνξά ησλ ππαξρόλησλ. Όζα πξντόληα πξνζηίζεληαη ζηελ ιίζηα αθαηξνύληαη από ην θαιάζη αγνξώλ. 35 / έηνο

29 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Module Β2Β Υπνζηήξημε πειαηώλ ρνλδξηθήο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίζεη πνζνζηά εθπηώζεσλ αλά θαηεγνξία είλαη θαζώο ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Με απηό ηελ δηαδηθαζία κπνξνύκε λα νξίδνπκε ηηκνθαηαιόγνπο ρνλδξηθήο. Ο πειάηεο ρνλδξηθήο αθνύ θάλεη Login ζα βιέπεη ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ ίδην.

30 Modules όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο Πξνζσπνπνίεζε Φξήζηε O ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ώζηε λα εκθαλίδνληαη όηαλ θάλεη login ηα πξντόληα από απηέο ηηο θαηεγνξίεο 50 / έηνο Απνζηνιή Δλεκεξσηηθώλ SMS Δίηε κε κεκνλσκέλν SMS είηε κε καδηθή απνζηνιή. Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο ησλ ηειεθώλσλ ηεο ιίζηαο απνζηνιήο ρεηξνθίλεηα ή κέζσ excel. 30 / έηνο *

31 Templates Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: Φξώκαηα :

32 Templates Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: Φξώκαηα :

33 Templates Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: Φξώκαηα :

34 Templates Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: Φξώκαηα :

35 Templates Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: Φξώκαηα :

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα