ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584"

Transcript

1 ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30) ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑH ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: «Αναβιώνονηαρ ηην Απσαία Αγοπά, ηον ηόπο πος γεννήθηκε η Γημοκπαηία» - EL0066 θαη εηδηθφηεξα γηα ην: ΤΠΟΔΡΓΟ 1: ΔΠΔΚΣΑΗ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ, ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 1ος ΟΡΟΦΟΤ - Τποζηηπικηική δπάζη: Δξειδικεςμένο Πποζωπικό ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: ψξα ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Seminar Room ηεο Βηβιηνζήθεο Blegen. ΥΡΟΝΟ ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ψξα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣAΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ειίδα 1 απφ 7

2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηειεί ε πξφζιεςε ελφο πληεξεηή Αξραηνηήησλ θαη δχν (2) εξγαηνηερληηψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1: ΔΠΔΚΣΑΗ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ- ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 1νπ ΟΡΟΦΟΤ θαη εηδηθφηεξα ηελ Τπνζηεξηθηηθή δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππν-έξγνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθφηεηα ζρεηηθή κε ηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Σν πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο είλαη ν Καλνληζκφο Τινπνίεζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα (ΑΚΑ). Δπηπιένλ, ζαλ πιαίζην εθαξκνγήο έρεη επηιεγεί θαη ζα εθαξκνζηεί ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο πινπνίεζεο αξραηνινγηθνχ έξγνπ πνπ είλαη ε κέζνδνο ηεο απηεπηζηαζίαο, θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη ζαθψο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, σο έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, ζην Ν. 1418/84 θαζψο θαη ν Ν. 1958/91, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ θεληξηθή νπζία ηνπ αξραηνινγηθνχ έξγνπ, δηαθνξνπνηψληαο ην ζεκαληηθά απφ ηα ππφινηπα δεκφζηα έξγα (δξφκνπο, ιηκάληα θαη γέθπξεο), ιφγσ ηεο «επηζηεκνληθήο θαη θαιιηηερληθήο θχζεο ηνπο θαη ηεο εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηάο ηνπο». ην πιαίζην εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα κλεκνλεπηεί θαη ην ΠΓ 99/92 «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ έξγσλ» ην νπνίν είλαη ζε πιήξε ηζρχ. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Η ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηνλ ζπληεξεηή αξραηνηήησλ πξνβιέπεηαη λα έρεη δηάξθεηα απφ 19 ε Γεθεκβξίνπ 2011 έσο 30 Απξηιίνπ 2012, ελψ γηα ηνπο δχν εξγαηνηερλίηεο πξνβιέπεηαη λα έρεη δηάξθεηα απφ 19 ε Γεθεκβξίνπ 2011 έσο 30 Μαξηίνπ 2012, κε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ησλ θαηαιεθηηθψλ απηψλ εκεξνκεληψλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηνο 2 (Activity 2 φπσο απηή νξίδεηαη ζην Project Implementation Plan) πνπ έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), βάζεη ηεο κε αξ. πξση. ειίδα 2 απφ 7

3 34640/ΓΔ-5836 ηεο 04/08/2011 Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί έληαμεο ηνπ έξγνπ ηεο ΑΚΑ κε θσδ. 2011Δ ζην ΠΓΔ ζηε ΑΔ ΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα πινπνηζεί εμ νινθιήξνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζην ρψξν ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ Σν ελ ιφγσ Έξγν εγθξίζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ ΔΟΥ Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαθαίληζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ, έηζη ψζηε απηφο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κνπζείν, θηινμελψληαο επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ θαη ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη πιηθφ ηεθκεξίσζεο θαη ε παξάιιειε ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ επηζεκείσζεο (annotation) θαη ε ςεθηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ θαη ζεκεηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζθαθή θαη ηα επξήκαηα. Όιν ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ, απνηειείηαη απφ ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο, εηήζηεο αλαθνξέο, θαξηέιεο επξεκάησλ, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη θαηφςεηο, ζα γίλεη δηαζέζηκν θαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηζηνηφπνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε ρνιή, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα δηάζεζήο ηνπ ζην εξεπλεηηθφ θαη γεληθφηεξν θνηλφ. Η παξνχζα πξφθιεζε αθνξά ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνέξγνπ 1: ΔΠΔΚΣΑΗ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 1νπ ΟΡΟΦΟΤ θαη εηδηθφηεξα ηελ Τπνζηεξηθηηθή δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππν-έξγνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Για ηην θέζη ηος ςνηηπηηή Απσαιοηήηων Πεπιγπαθή 1. Καζαξηζκφο ησλ αξραίσλ κειψλ ηνπ αλαζηεισκέλνπ θηεξίνπ ηεο ηνάο Αηηάινπ. 2. πληήξεζε θαη επαλέθζεζε ησλ αξραίσλ γιππηψλ, αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη αλαγιχθσλ ζηνλ πξψην φξνθν ηεο ηνάο. 3. πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κφληκεο έθζεζεο ησλ γιππηψλ. Διδικέρ Απαιηήζειρ θέζηρ ςνηηπηηή Απσαιοηήηων Λφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε απνδεδεηγκέλε γλψζε, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο αιιά θαη γλψζε ηνπ ρψξνπ ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ θαη ηεο Αξραίαο ειίδα 3 απφ 7

4 Αγνξάο. Σν πξνζσπηθφ απηφ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΝΣΑ Α) Δλάσιζηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ: 1. Πηπρίν ζπληεξεηή αξραηνηήησλ ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη: λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο θαη λα κελ ππάξρεη γη απηνχο θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. Β) Δπιθςμηηά πξνζφληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 3. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ απφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο. 4. Πνιχ θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Για ηην θέζη ηων δύο (2) επγαηοηεσνιηών Πεπιγπαθή Σν αληηθείκελν ησλ εξγαηνηερληηψλ ζπλίζηαηαη ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηεο ηνάο Αηηάινπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κφληκεο έθζεζεο γιππηψλ. Διδικέρ Απαιηήζειρ Λφγσ ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ ζην κνπζείν θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, νη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο (βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα «Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ») θαη λα κελ ππάξρεη γη απηνχο θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε. Σν πξνζσπηθφ απηφ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΝΣΑ Α) Δλάσιζηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ: 1. Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή απνιπηήξηνο ηίηινο Λπθείνπ ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο ηερληθήο ζρνιήο. 2. Πξνυπεξεζία ζε αξραηνινγηθά έξγα. 3. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη: λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο, λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, λα κελ ππάξρεη γη απηνχο θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. Β) Ππόζθεηα πξνζφληα ηα νπνία απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. ειίδα 4 απφ 7

5 Γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην ελ ιφγσ έξγν ζα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο δελ ζα γίλνληαη δεθηνί φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία «Δλάσιζηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ». Καζίζηαηαη ζαθέο, φηη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξνηηκεζνχλ ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ άιινπο ηζφηηκνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο απφ απηνχο, θαιχπηνληαη νη ζέζεηο απφ ππνςεθίνπο θάηνρνπο θάπνηνπ απφ ηνπο επηθνπξηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ππ αξ. 286/ Απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα φζνπο πιεξνχλ ηνλ φξν ησλ ειαρίζησλ απαηηνπκέλσλ πξνζφλησλ ζα είλαη κε βάζε ηηο 50 κνλάδεο θαη κε: 1. Δπαχμεζε θαηά αλψηαην έσο 5 κνλάδεο αλά θξηηήξην πνπ εληάζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηζπκεηψλ πξνζφλησλ. 2. Δπαχμεζε θαηά αλψηαην έσο 3 κνλάδεο γηα ηελ πεξίπησζε έληαμεο ζηελ θαηεγνξία ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ. Γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο, πξνβιέπεηαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ππνςήθηνπο πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Η ζπλέληεπμε ζα βαζκνινγεζεί θαη ζα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο κε βάζε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζα πνιιαπιαζηάδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα δνζνχλ, επί 0,7 ζηελ πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο ζπλνιηθήο απάληεζεο, επί 1 γηα ηελ πεξίπησζε απιήο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ θαη επί 1,2 γηα ηελ πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα αθνινπζείηαη ν ίδηνο αιγφξηζκνο κε ζπγθξηηηθή φκσο θαηάηαμε. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα αλαθνηλσζνχλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (www.ascsa.edu.gr). ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η πξνζθνξά απφ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα αθνξά ηελ πιήξε πινπνίεζή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα ελδηαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πιήξε θάθειν βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (αίηεζε θαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ηίηινπο ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζα ειίδα 5 απφ 7

6 βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο άπνςεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο). Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζα βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή επηινγήο. Η ζρεηηθή αίηεζε ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζε ζπζηεκέλν θάθειν ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 9 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ ρνιή), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε: «ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: «Αναβιώνονηαρ ηην Απσαία Αγοπά, ηον ηόπο πος γεννήθηκε η Γημοκπαηία» - EL0066 θαη εηδηθφηεξα γηα ην: ΤΠΟΔΡΓΟ 1: ΔΠΔΚΣΑΗ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 1ος ΟΡΟΦΟΤ - Τποζηηπικηική δπάζη: Δξειδικεςμένο Πποζωπικό. ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ οςηδίαρ 54, Αθήνα Με ηελ έλδεημε: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ ΥΟΛΗ. Η Τπηπεζία Γιενέπγειαρ δεν αναλαμβάνει καμία εςθύνη για ηςσόν καθςζηέπηζη ζηην άθιξη ηων αιηήζεων, από οποιαδήποηε αιηία, πος αποζηέλλονηαι με ηον ωρ άνω ηπόπο. Οι πποζθοπέρ πος είηε ςποβλήθηκαν μεηά ηην καθοπιζμένη ημεπομηνία είηε δεν έθθαζαν έγκαιπα, θα επιζηπέθονηαι ζηοςρ Πποζθέπονηερ σωπίρ να έσοςν αποζθπαγιζθεί. Πληποθοπίερ H θα Μαξία-Λνπΐδα Λανπφδε, ππεχζπλε ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ΔΟΥ, παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο , εζση. 130, θαμ , Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί: ειίδα 6 απφ 7

7 α) ζην site ηεο ΑΚΑ β) ζηνπο ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ ζηα γξαθεία ηεο ΑΚΑ, νπεδίαο 54, Αζήλα γ) ζηνπο ρψξνπο ηεο Α ΔΠΚΑ, ΤΠΠΟΣ θαη θνηλνπνηείηαη ζην ΤΠΠΟΣ, Α ΔΠΚΑ. Για ηην Αμεπικάνικη σολή Κλαζικών ποςδών ζηην Αθήνα, Πανηελήρ Πάνορ General Manager ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣAΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ειίδα 7 απφ 7

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα