ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α). 2. Το Π.. 229/86 "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας" (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α). 3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 "Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 14/Α). 4. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 "Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών" σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ. 5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 6.1. Β/19338/1944/87 "χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση" σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87) Β/19339/1945/87 "Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο" σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87) Β/19340/1946/87 "Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα" σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ (ΦΕΚ 639/Β/87). 7. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: /Φ17/414/91 "Απλά δοχεία πίεσης" σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ ΕΟΚ (ΦΕΚ 431/Β/91) / "Σχετικά µε συσκευές αερίου" σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/396/ΕΟΚ (ΦΕΚ 487/Β/91). 8. Την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/88 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων " (ΦΕΚ 370/Β/88) όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε µεταγενέστερα. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

2 11. Την αριθ. Υ.1943/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίον Εφαρµογής Άρθρο 1 Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά, πλήρωση και περιοδικό επανέλεγχο δοχείων εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού µεγαλύτερη από 0,5 Bar και τα οποία, είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του σκεπτικού της παρούσης, είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στο παράρτηµα 5 της παρούσης αποφάσεως. Επίσης η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις συσκευές αερίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης της παραγρ του σκεπτικού της παρούσης. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις πάσης φύσεως, µηχανικές διατάξεις παραγωγής έργου (ατµολέβητες, αεροστρόβιλοι κ.λ.π.) αγωγούς καθώς και στα δοχεία τα οποία συµµετέχουν άµεσα στην εκτέλεση φυσικών ή χηµικών διεργασιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης ή συσκευών αερίου Άρθρο 2 1. οχεία ή συσκευές του άρθρου 1, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 2. οχεία του άρθρου 1, που δεν εµπίπτουν στο πεδίον εφαρµογής της προηγουµένης παραγράφου, εγχωρίως κατασκευαζόµενα ή προερχόµενα από µη κοινοτικές χώρες, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της παραγράφου 6 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, τα δοχεία αυτά: 2.1. Πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2. του παραρτήµατος 3 της παρούσης αποφάσεως Εφόσον κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, στο βαθµό που τα πρότυπα αυτά συµπληρώνουν τις προβλεπόµενες, από τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του σκεπτικού διαδικασίες, θεωρούνται ότι εκπληρούν την απαιτήση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3 Άρθρο 3 1. οχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2 και πλην των κατασκευαζοµένων σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, οφείλουν να εφοδιάζονται µε βεβαίωση ελέγχου, η οποία θα αναφέρει αν πρόκειται για σταθερό ή µεταφερόµενο δοχείο, και τι είδους µεταφερόµενο, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου Για δοχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2, κατασκευαζόµενα σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόµενη από τις επίσηµες αρχές της χώρας κατασκευής του δοχείου ή από φορέα αναγνωρισµένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται τα υπόψη δοχεία και η προβλεπόµενη χρήση τους και θα βεβαιούνται ότι αυτά έχουν κατασκευασθεί και µπορούν να διατεθούν νόµιµα στην χώρα κατασκευής τους. Άρθρο 4 Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου των δοχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία: 1. Για τα εγχωρίως κατασκευαζόµενα δοχεία: 1.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου, πραγµατοποιεί έλεγχο σε δοχείο/α αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του κατασκευαστού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγ. 1 του παραρτήµατος 3 και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για το υπόψη δοχείο, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1α. Για δοχείο, το οποίο κατασκευάζεται άπαξ, η ανωτέρω βεβαίωση εξέτασης τύπου συµπίπτει µε την αναφεροµένη στην εποµένη παράγραφο βεβαίωση ελέγχου Για τα εν συνεχεία κατασκευαζόµενα δοχεία, η υπηρεσία του ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ. 2 του παραρτήµατος 3, προκειµένου να διαπιστώνεται η συµφωνία των υπόψη δοχείων µε τον εγκριθέντα τύπο, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση ελέγχου αυτών, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1β. 2. Για τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες δοχεία: 2.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόµενη µε τεχνικό φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2, µαζί µε βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, εκδιδόµενη από φορέα αποδεκτό από το ΥΒΕΤ. Η ανωτέρω υποβολή τεχνικού φακέλου δεν απαιτείται εάν, για τα υπό έγκριση δοχεία, κατά το παρελθόν ο ενδιαφερόµενος είχε υποβάλλει τεχνικό φάκελο για τα δοχεία αυτά. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ηµερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την κρίση της.

4 είτε χορηγεί βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1γ, εντός τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε, εντός τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει τα του τεχνικού φακέλου και πραγµατοποιεί επανέλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4, εκδίδοντας αναλόγως αντίστοιχες βεβαιώσεις, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα στα παραρτήµατα 1γ και 1δ. 3. Τα δοχεία του παρόντος άρθρου οφείλουν να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος. 4. Για τα µη επαναπληρούµενα µεταφερόµενα (πλην αεροζόλ) δοχεία, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου Μεταφερόµενα δοχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κυκλοφορία δοχείων πίεσης Άρθρο 5 Πλήρωση δοχείων εγχωρίως Μεταφερόµενα χαρακτηρίζονται εκείνα τα δοχεία τα οποία πληρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια µεταφέρονται σε άλλο τόπο προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους Τα µεταφερόµενα δοχεία του άρθρου 1 επιτρέπεται να πληρούνται µόνο σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασµένες µε άδεια λειτουργίας, για το σκοπό αυτό, από το ΥΒΕΤ Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κατά περίπτωση ειδικούς κανονισµούς ή διατάξεις Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πληρώσεως θα πρέπει: Η κατάσταση του δοχείου να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του µετά την πλήρωση αυτού Το περιεχόµενο του δοχείου να είναι συµβατό µε το δοχείο Κατά την πλήρωση του δοχείου να µην έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου Κατά την πλήρωση των δοχείων να αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών Το δοχείο να φέρει τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση ενδείξεις και να φέρει τους κατάλληλους µηχανισµούς σύνδεσης για την ασφαλή, προβλεπόµενη µετέπειτα χρήση του.

5 Το πληρωθέν δοχείο σαν τελικό προϊόν (δοχείο, περιεχόµενο, χρήση) να είναι σύµφωνο µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης Να λαµβάνονται υπόψη τα υφιστάµενα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος και ο υπεύθυνος της εγκατάστασης εµφιάλωσης να συντάσσει τεχνική περιγραφή της διαδικασίας εµφιάλωσης, η οποία θα αναφέρεται στα ανωτέρω σηµεία έως και η οποία τίθεται υπόψη του ΥΒΕΤ. Εφόσον για την εγκατάσταση πληρώσεως υφίσταται ειδικός κανονισµός ή διάταξη, που αναφέρεται στα ανωτέρω αναφερόµενα σηµεία έως , εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον ειδικό κανονισµό ή διάταξη Η αρµόδια για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΒΕΤ πραγµατοποιεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, για να διαπιστώνει την ακριβή τήρηση των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους 1.2. και 1.3. προϋποθέσεων. 2. Σταθερά δοχεία Κατά την πλήρωση των σταθερών δοχείων του άρθρου 1 ο διενεργών αυτή και ο ιδιοκτήτης του δοχείου πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι: 2.1. Το περιεχόµενο του δοχείου είναι συµβατό µε το δοχείο Κατά την πλήρωση του δοχείου δεν έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου Κατά την πλήρωση των δοχείων αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών. Επίσης ο ιδιοκτήτης του δοχείου είναι υπεύθυνος: 2.4. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης. Άρθρο 6 Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης 1. Τα επαναπληρούµενα δοχεία πίεσης υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειµένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4 της παρούσης αποφάσεως. 2. Ο επανέλεγχος δοχείων µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο µε 450 lt γίνεται από το ΥΒΕΤ. 3. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος διενεργείται από έχοντα κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και εγκρίνεται

6 από το ΥΒΕΤ µαζί µε το αναγραφόµενο στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σήµα. Το ΥΒΕΤ εποπτεύει την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 4. Μετά τον επανέλεγχο των µεγαλυτέρων ή ίσων µε 450 lt δοχείων, ο διενεργών τον επανέλεγχο εκδίδει βεβαίωση επανελέγχου αντίστοιχη της προβλεπόµενης στο παράρτηµα 1δ της παρούσης και εκτελεί το κτύπηµα των προβλεποµένων στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σηµάτων. 5. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος αυτών αποδεικνύεται µε την εγχάραξη (κτύπηµα) των προβλεποµένων στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σηµάτων και µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου επανελέγχου από τον διενεργούντα τον επανέλεγχο. 6. Επανέλεγχος των δοχείων πίεσης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέµβασης εν θερµώ επί του σώµατος του δοχείου ή σε περίπτωση θερµικής ή µηχανικής καταπόνησης αυτών. 7. εν επιτρέπεται, τηρουµένων των προθεσµιών του παραρτήµατος 4, η διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία δοχείων πίεσης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω σε περιοδικό επανέλεγχο. Άρθρο 7 Κυκλοφορία µη επαναπληρουµένων µεταφεροµένων δοχείων 1. Για κάθε τύπο µη επαναπληρωµένου µεταφερόµενου δοχείου, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτό υποχρεούται να εφοδιασθεί άπαξ µε βεβαίωση ελέγχου αυτού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και Για την εν συνεχεία κυκλοφορία των ανωτέρω εγχωρίως κατασκευαζοµένων δοχείων, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόµενα δοχεία είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελο και τη βεβαίωση ελέγχου και συντάσσεται γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη παρ. 2 του παραρτήµατος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόµενης υποχρεώσεως του θέτοντος σε κυκλοφορία τα δοχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Λοιπές ιατάξεις Άρθρο 8 Εντός έξι (6) µηνών από την ισχύ της παρούσης αποφάσεως οι έχοντες την ευθύνη κυκλοφορίας µεταφεροµένων δοχείων ή λειτουργίας σταθερών δοχείων πίεσης οφείλουν

7 να γνωστοποιήσουν στην αρµόδια, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής τους, υπηρεσία του ΥΒΕΤ, τα κάτωθι στοιχεία κατά περίπτωση: 1. Τη θέση και τα χαρακτηριστικά των σταθερών δοχείων πίεσης (είδος, περιεχόµενο, όγκο, έτος κατασκευής, πίεση λειτουργίας κ.λ.π.). 2. Τη δυναµικότητα της εγκατάστασης πλήρωσης. 3. Για τα υποκείµενα σε επανέλεγχο µεταφερόµενα δοχεία, την επωνυµία και τη θέση της εγκαταστάσεως επανελέγχου. Άρθρο 9 Κυρώσεις 1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εµφιαλώνει, διενεργεί επανέλεγχο ή εµποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευών πίεσης του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων της παρούσης αποφάσεως, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω δοχείων ή συσκευών. 3. Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στο ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη. 4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, µέσα σ' ένα µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σ' αυτόν. 5. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής. 6. Εάν τα ανωτέρω δοχεία ή συσκευές φέρουν το σήµα "ΕΚ" θα ενηµερώνεται αρµοδίως η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα Κράτη Μέλη. 7. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου ή συσκευής αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν.

8 Άρθρο 10 Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή µη φορείς, για την εκτέλεση των αναφεροµένων στα άρθρα 2, 4 και 6 εργασιών, ελέγχου πιστοποίησης, ελέγχου τεχνικού φακέλου, χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου, διενέργεια επανελέγχου σε δοχεία µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο των 450 lt και εποπτεία επανελέγχου για µικρότερα των 450 lt δοχεία, καθώς και των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 14 της υπ' αριθ. Β10451/929/ (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ. Άρθρο 11 Με την έκδοση της παρούσης απόφασης παύουν να ισχύουν: 1. Η υπ' αριθ /1590/ (ΦΕΚ 363/Β/ ) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ. 2. Από την υπ' αριθ. Β /929/ (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ: Από το άρθρο 3 οι παράγραφοι 1, 2, 3 και από τη παράγραφο 4 τα σηµεία: "ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ " και "κδ) µέχρι το τέλος της παραγράφου". Από το άρθρο 7 οι παράγραφοι 8 και 9. Τα άρθρα 18 και 19. Άρθρο Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα 1 έως Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ τα ανωτέρω παραρτήµατα µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται. Παράρτηµα 1α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Αύξων Αριθµός..... Ηµεροµηνία... Φορέας Ελέγχου Πρότυπο κατασκευής Περιγραφή δοχείων Κάτοχος Κατασκευαστής Αριθµός κατασκευής Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS = Bar 7. Πίεση δοκιµής.....pt = Bar

9 8. Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS = από....έως... 0 C 9. Χωρητικότης V =... Lt 10. Προβλεπόµενο περιεχόµενο Περιοδικότης επανελέγχου Παρατηρήσεις..... ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) Ο Φορέας Παράρτηµα 1β ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Αύξων Αριθµός Ηµεροµηνία.... Φορέας Ελέγχου.. Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης Πρότυπο κατασκευής Περιγραφή δοχείων Κάτοχος Κατασκευαστής... 5.Αριθµός Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου Αριθµός παρτίδας... 7.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS=.... Bar 8.Πίεση δοκιµής PT=.... Bar 9.Eλάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS=από... έως... 0 C 10.Χωρητικότης V=... Lt 11.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) 13.Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ο Φορέας

10 Παράρτηµα 1γ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΧΕΙΟΥ Αύξων Αριθµός.... Φορέας Ελέγχου Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης... 1.Πρότυπο κατασκευής... 2.Περιγραφή δοχείων... 3.Κάτοχος Χώρα προέλευσης... 5.Κατασκευαστής Αριθµός βεβαίωσης Ελέγχου... 7.Αριθµός παρτίδας Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS=.... Bar 9.Πίεση δοκιµής PT=.... Bar 10.Eλάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS=από... έως... 0 C 11.Χωρητικότης V=... Lt 12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα κ.ά.) Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ηµεροµηνία... Παράρτηµα 1δ Ο Φορέας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΕΙΟΥ Αύξων Αριθµός.... Φορέας Ελέγχου Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης... 1.Πρότυπο κατασκευής... 2.Πρότυπο επανελέγχου... 3.Περιγραφή δοχείων Κάτοχος Χώρα προέλευσης... 6.Κατασκευαστής Αριθµός παρτίδας.... Ηµεροµηνία...

11 8.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS=.... Bar 9.Πίεση δοκιµής PT=.... Bar 10.Eλάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS=από... έως... 0 C 11.Χωρητικότης V=... Lt 12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ο Φορέας Παράρτηµα 2 Περιεχόµενο τεχνικού φακέλλου 1. Γενικά στοιχεία 1.1. Όνοµα, διεύθυνση κατασκευαστού Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγόµενου δοχείου Περιγραφή δοχείου Προβλεπόµενη χρήση ή απαγορεύσεις χρήσεως. 2. Τεχνικά στοιχεία 2.1. Χρησιµοποιούµενο πρότυπο Μελέτη κατασκευής εδοµένα και παραδοχές κατασκευής Επιλογή υλικών κατασκευής Υπολογισµός αντοχής του δοχείου Κατασκευαστικά σχέδια ιαδικασία κατασκευής Μέθοδος κατασκευής Μέθοδος συγκόλλησης Μέθοδος ελέγχου κατασκευής.

12 Προσόντα συγκολλητών Αναγραφόµενες ενδείξεις Προβλεπόµενες διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπιέσεως Για την έγκριση προτύπου, κάθε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του υπό εξέταση δοχείου, π.χ Πιστοποιητικά πρώτων υλών Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου Οδηγίες λειτουργίας. Παράρτηµα 3 Έλεγχοι δοχείων πίεσης 1. Έλεγχος τεχνικού φακέλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι και δοκιµές γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή µε πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα: Ελέγχεται ο σχεδιασµός και οι υπολογισµοί του δοχείου όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας, όπως πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας, το περιεχόµενο, η ανάγκη περιοδικών ελέγχων, η διάβρωση, τα στατικά και δυναµικά φορτία επί του δοχείου καθώς και οι συνθήκες δοκιµής. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον τρόπο υπολογισµού του πάχους του τοιχώµατος του δοχείου Ελέγχεται η κατασκευή του δοχείου όσον αφορά τα επιλεχθέντα υλικά, τη µέθοδο κατασκευής, τις συγκολλήσεις, τη διάβρωση Επίσης κατά περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη για ασφαλή χειρισµό, εσωτερική επιθεώρηση, ύπαρξη καταλλήλων εξοπλισµών για τον έλεγχο της πίεσης, της θερµοκρασίας ή της στάθµης του ρευστού Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη των τεχνικών µέσων και εξειδικευµένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά το δοχείο Ελέγχεται εάν το δοχείο φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το δοχείο και τη θέση εγκατάστασής του Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς του δοχείου και το έτος κατασκευής του Την επιτρεπόµενη πίεση, PS =. Bar, και θερµοκρασία λειτουργίας, TS =. ο C.

13 Την πίεση υδραυλικής δοκιµής, ΡΤ =..Bar Κενές θέσεις όπου τίθενται: - Το κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγκεκριµένο σήµα του διενεργούντος τον επανέλεγχο. - Οι χρονολογίες των πραγµατοποιηµένων επανελέγχων. Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα δοχεία, επιπλέον θα αναφέρεται: Το περιεχόµενο του δοχείου µε ενδεχοµένως προειδοποιητικό σύµβολο και τη µάζα του περιεχοµένου σε Κg π.χ. Βουτάνιο 10 Κg Τη χωρητικότητα του δοχείου V=...Lt Το απόβαρο του δοχείου µε ακρίβεια πρώτου δεκαδικού m=...kg. Εφόσον το δοχείο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής µίας των αποφάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα αναγράφονται και οι ενδείξεις που ενδεχοµένως προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές. Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα µη επαναπληρούµενα δοχεία θα αναφέρονται τα ανωτέρω σηµεία: , , , καθώς και ο αριθµός της αδείας λειτουργίας της µονάδος εµφιαλώσεως των δοχείων. 2. Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου. Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των κατασκευασθέντων δοχείων µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελο και µε το εγκριθέν πρότυπο. Παράρτηµα 4 Περιοδικοί επανέλεγχοι δοχείων πίεσης 1. Για τα δοχεία τα εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής της Β 10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/9.6.88) υπουργικής απόφασης, ο επανέλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση αυτή Οι φιάλες υγραερίου επανελέγχονται σε χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη παράγραφο 2.2. Κατά τον επανέλεγχο των φιαλών υγραερίου θα εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή ελλείψει εναρµονισµένων µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κανονισµό λειτουργίας της εγκατάστασης επανελέγχου και οπωσδήποτε: Καθαρισµός της φιάλης από χαλαρά στρώµατα βαφής, σκουριές, λάδια και εν γένει ακαθαρσίες µε κατάλληλη µέθοδο π.χ. τρίψιµο µε σιδερόβουρτσα,

14 αµµοβολή, καθαρισµός µε jet νερού, χηµικός καθαρισµός ή άλλη κατάλληλη µέθοδος Εξωτερική εξέταση της φιάλης για διαπίστωση φθορών, κακώσεων ή επεµβάσεων επ' αυτής Έλεγχος στοιχείων σήµανσης Υδραυλική δοκιµασία σε πίεση σύµφωνα µε τη µελέτη κατασκευής του δοχείου, ή εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, σε πίεση 32 Bar. Εφόσον από το αντίστοιχο εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πρότυπο προβλέπεται εναλλακτική µέθοδος ελέγχου, δύναται να ακολουθείται η µέθοδος αυτή Πίνακας επανελέγχου Περιοδικότης επανελέγχου Κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευασθεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων, ή ελλείψει τούτων Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας. - Τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία. - Τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως. - Των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό. - Τα οποία πληρούνται, κυκλοφορούν και ελέγχονται περιοδικά συνεχώς από νόµιµη εταιρεία. Η ανωτέρω εταιρεία µπορεί να συµβάλλεται για την πλήρωση ή / και τον περιοδικό επανέλεγχο των δοχείων µε άλλη εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ότι η πλήρωση ή / και επανέλεγχος των δοχείων γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης Κάθε δέκα (10) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος, και - τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία, και - τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως, και - των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.

15 Κάθε πέντε (5) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος, και - τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία. - τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως Οι κυκλοφορούσες στην αγορά, κατά την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, φιάλες οφείλουν να υποβληθούν σε επανέλεγχο το αργότερο εντός εννέα (9) ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισµού. Η περιοδικότης επανελέγχου των φιαλών αυτών ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Για την αποτελεσµατική τήρηση των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.2. στοιχείων, στις εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως θα τηρείται βιβλίο ή κατά προτίµηση αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητος της φιάλης και οι χρονολογίες ελέγχων. 3. Για τις λοιπές περιπτώσεις δοχείων επίσης θα εκτελούνται οι εργασίες και σε χρονικές περιόδους που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα. Ελλείψει των προηγουµένων θα εκτελούνται τα προβλεπόµενα σε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος ή σε αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα, κατά την κρίση του έχοντος την ευθύνη ή εποπτεία φορέα επανελέγχου. Για την αχρήστευση των δοχείων, που κρίνονται ως ακατάλληλα για επαναπλήρωση και που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της Υ.Α. Β 10451/929/88. Παράρτηµα 5 Κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης 1. Τα ρευστά, αναλόγως της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε τρεις οµάδες: Οµάδα Ι Ρευστά τα οποία είναι εκρηκτικά, εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα ή τοξικά, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο Π.. 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα. Οµάδα ΙΙ Ρευστά τα οποία είναι διαβρωτικά, ερεθιστικά, επιβλαβή, οξειδωτικά και εν γένει επικίνδυνα για το περιβάλλον, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο Π 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα.

16 Οµάδα ΙΙΙ Ρευστά που δεν ανήκουν στην κατηγορία Ι ή ΙΙ. 2. οχεία τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως είναι αυτά που: 2.1. Είναι σταθερά και περιέχουν αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή υγρά θερµοκρασίας ανωτέρας από το υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο ζέσεως, και Είναι ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ µε γινόµενο ΡS και V µεγαλύτερο από 20 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L, ή Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο ΡS και V µεγαλύτερο από 50 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L 2.2. Είναι σταθερά και περιέχουν υγρά θερµοκρασίας κατωτέρας από το υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο ζέσεως, Είναι ρευστά των οµάδων Ι και ΙΙ µε γινόµενο ΡS και V µεγαλύτερο από 200 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 1 L, ή Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο ΡS και V µεγαλύτερο από 200 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 10 L 2.3. Είναι µεταφερόµενα, δηλ. πληρούνται και εν συνεχεία µεταφέρονται σε άλλο µέρος προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους, και Περιέχουν ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ και έχουν όγκο µεγαλύτερο από 0,05 L ή Περιέχουν ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο ΡS και V µεγαλύτερο από 20 barl και όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L. (σηµειώνεται ότι κάθε αναφορά του παρόντος παραρτήµατος στο Π 329/83, νοείται ως αναφορά στην υπ' αριθµ. 378/94/ απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β'705), µε το άρθρο 33 της οποίας καταργήθηκε το εν λόγω Προεδρικό ιάταγµα) Άρθρο 13 Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α'90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».

3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α'90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις». ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αριθ. οικ. 10735/651 (ΦΕΚ Β' 2656/28/09/2012) Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβητών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα