ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 7, αριθµ. (η) και 3 του Ν «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο, στα αποθέµατα και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος, Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/ ). 2. Τις διατάξεις των Π.. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.86) «Σύσταση Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/ ) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 3. Την Υ 1074/ (ΦΕΚ 325/Β/90) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Β. Μαντζώρη». 4. Την Υ 1201/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµό αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου» (Β 636) όπως συµπληρώθηκε µε την Υ 1250/91 απόφαση του Πρωθυπουργού. 5. Τις υπ αριθµό 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L 220/87 και L 220/90), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις υπ αριθµό 87/404/ΕΟΚ της 25 ης Ιουνίου 1987 και 90/488/ΕΟΚ της 17 ης Σεπτεµβρίου οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προσέγγιση των Νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Άρθρο 2 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα απλά δοχεία πίεσης που κατασκευάζονται εν σειρά. 2. Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται ως απλό δοχείο πίεσης: κάθε συγκολληµένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ανώτερη από 0,5 Bar, προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο και δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα. Επιπλέον: Τα µέρη και οι συναρµολογήσεις που συντελούν την αντοχή του δοχείου στην πίεση είναι κατασκευασµένα είτε από µη κεκραµένο χάλυβα ποιότητας, είτε από µη κεκραµένο αλουµίνιο ή από µη επιδεκτικά βαφής κράµατα αλουµινίου. Το δοχείο αποτελείται : Είτε από κυλινδρικό τµήµα κυκλικής διατοµής που κλείεται από θολωτούς πυθµένες µε κοιλότητα στραµµένη προς τα έσω ή / και επίπεδους πυθµένες.

2 Οι πυθµένες αυτοί έχουν τον ίδιο άξονα περιστροφής όπως και το κυλινδρικό τµήµα, Είτε από θολωτούς πυθµένες µε τον ίδιο άξονα περιστροφής. Η µέγιστη πίεση χρήσης του δοχείου είναι µικρότερη ή ίση µε 30 Bar και το γινόµενο αυτό της πίεσης επί τη χωρητικότητα του δοχείου (PS.V) ισούται το πολύ µε Bar.L. Η ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 50 o C και η µέγιστη θερµοκρασία χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 300 o C για τα δοχεία από χάλυβα ή τους 100 o C για τα δοχεία από αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου. 3. Από την παρούσα απόφαση εξαιρούνται τα ακόλουθα δοχεία: Τα δοχεία που είναι ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιηθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και των οποίων µια αστοχία µπορεί να προκαλέσει εκποµπής ραδιενέργειας. Τα δοχεία που προορίζονται ειδικά για την εγκατάσταση σε πλοία και αεροσκάφη ή για την προώθησή τους. Οι πυροσβέστες. Άρθρο 3 1. Τα δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2, στο εξής αποκαλούµενα «δοχεία», επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία µόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και εφόσον χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους. 2. Με την παρούσα απόφαση δεν αποκλείεται η δυνατότητα καθορισµού των απαιτήσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίηση των δοχείων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτών των δοχείων σε σχέση µε τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, και µε την επιφύλαξη της τήρησης της Συνθήκης ΕΟΚ. 3α. Τα δοχεία των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 50 Bar.L πρέπει να ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 18. 3β. Τα δοχεία των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µικρότερο ή ίσο προς 50 Bar.L πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης που χρησιµοποιούνται στον τοµέα αυτό από ένα από τα Κράτη µέλη και να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ, στο σηµείο Ι, πλήν του σήµατος «ΕΚ» που αναφέρεται στο άρθρο 16. Άρθρο 4 Τα δοχεία, εφόσον υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 8, ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 3, επιτρέπεται να διατίθενται και να λειτουργούν ελεύθερα στην αγορά. Άρθρο 5 1. Τα δοχεία που είναι εφοδιασµένα µε το σήµα «ΕΚ» που δηλώνει την πιστότητα τους προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία αναπαράγουν τα εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο Τα δοχεία, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν εφάρµοσε ή εφάρµοσε εν µέρει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, ή εφόσον δεν υπάρχουν πρότυπα, θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3, όταν ύστερα, από τη λήψη βεβαίωσης τύπου «ΕΚ», η πιστότητα τους προς το εγκεκριµένο υπόδειγµα βεβαιούται µε την επίθεση του σήµατος «ΕΚ».

3 Άρθρο 6 Στην περίπτωση κατά την οποία το ΥΒΕΤ ή η Επιτροπή ΕΟΚ, θεωρείται ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι, δεν πληρούν απόλυτα τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή ΕΟΚ ή το ΥΒΕΤ συγκαλεί τη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, καλούµενη στο εξής «Επιτροπή», εκθέτοντας τους λόγους της αµφισβήτησης. Με βάση τη γνώµη της Επιτροπής αυτής η Επιτροπή ΕΟΚ µπορεί να γνωστοποιήσει στο ΥΒΕΤ την ανάγκη να αποσυρθούν ή όχι τα σχετικά πρότυπα από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι. Άρθρο 7 Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το ΥΒΕΤ ότι υπάρχει κίνδυνος, τα δοχεία µε το σήµα «ΕΚ» που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους, να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τα ανωτέρα πρότυπα θα αποσύρονται από την αγορά ή θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η διάθεσή τους στην αγορά. Η παραπάνω απόφαση θα κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους λήψεως της, ιδίως αν η µη πιστότητα προκύπτει: (α) από µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 όταν το δοχείο δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, (β) από κακή εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, (γ) από έλλειψη προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ιαδικασίες πιστοποίησης Άρθρο 8 1. Πριν από την κατασκευή των δοχείων των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 50 Bar.L και εφόσον αυτά κατασκευάζονται: (α) Σύµφωνα µε τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ο κατασκευαστής ή ο πληρεξούσιος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, οφείλει µε δική του επιλογή: - είτε να πληροφορήσει έναν αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 9, ο οποίος µε βάση τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, που αναφέρεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 18, θα εκδώσει βεβαίωση επάρκειας του φακέλου αυτού. - είτε να υποβάλλει µοντέλο του δοχείου στην εξέταση τύπου «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο 10. (β) Χωρίς τήρηση ή µε µερική µόνον τήρηση των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ο κατασκευαστής ή ο πληρεξούσιος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, οφείλει να υποβάλει µοντέλο του δοχείου στην εξέταση τύπου «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο Τα δοχεία που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ή µε το εγκεκριµένο µοντέλο υποβάλλονται, πριν από τη διάθεση τους στην αγορά: (α) Στην εξακρίβωση «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 11, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 3000 Bar.L. και

4 (β) Όταν το γινόµενο PS.V είναι µικρότερο ή ίσο από 3000 Bar.L και µεγαλύτερο από 50 Bar.L κατ επιλογή του κατασκευαστή : - είτε στη δήλωση πιστότητας «ΕΚ» που αναφέρεται στο άρθρο Είτε στην εξακρίβωση «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που σχετίζονται µε τις διαδικασίες πιστοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συντάσσονται σε επίσηµη γλώσσα του Κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αναγνωρισµένος οργανισµός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτό. Άρθρο 9 Για την Ελλάδα αναγνωρισµένος οργανισµός επιφορτισµένος µε την πραγµατοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8, είναι ο ΕΛΟΤ ή και άλλος οργανισµός, εφόσον εις το µέλλον ήθελε ορισθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε παράλληλη γνωστοποίηση στην Επιτροπή και ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 18. Σε περίπτωση που ήθελε διαπιστωθεί ότι ο ανωτέρω οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 18, η δοθείσα έγκριση θ ανακληθεί και θα ενηµερωθεί αµέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη µέλη. Στη συνέχεια της παρούσας απόφασης, όπου αναφέρεται «αναγνωρισµένος οργανισµός» ή απλά «οργανισµός» εννοείται ο ΕΛΟΤ ή άλλος Οργανισµός, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ» Άρθρο Η εξέταση τύπου «ΕΚ» είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένας αναγνωρισµένος οργανισµός ελέγχου διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι το µοντέλο ενός δοχείου ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που το αφορούν. 2. Η αίτηση εξέταση τύπου «ΕΚ» υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον πληρεξούσιο του σε ένα µόνο αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου, για το µοντέλο δοχείου ή για ένα µοντέλο αντιπροσωπευτικό για µια οικογένεια δοχείων. Ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η αίτηση περιλαµβάνει: - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του πληρεξουσίου του καθώς και τον τόπο κατασκευής των δοχείων, - τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που προβλέπεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από δοχείο αντιπροσωπευτικό της προβλεπόµενης παραγωγής. 3. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πραγµατοποιεί την εξέταση τύπου «ΕΚ» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παρακάτω. Ο οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, προκειµένου να εξακριβώσει την επάρκεια του, καθώς και το υποβληθέν δοχείο. Κατά την εξέταση του δοχείου ο οργανισµός: (α) επαληθεύει το γεγονός, ότι το δοχείο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο κατασκευής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας, (β) πραγµατοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για να εξακριβώσει την πιστότητα των δοχείων προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που τα αφορούν. 4. Εφόσον το µοντέλο ανταποκρίνεται στις διατάξεις που το αφορούν, ο οργανισµός εκδίδει µια βεβαίωση τύπου «ΕΚ» η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα συµπεράσµατα της εξέτασης, οι συνθήκες υπό τις οποίες ενδεχοµένως ισχύει και

5 περιλαµβάνονται οι αναγκαίες περιγραφές και σχέδια προκειµένου να προσδιοριστεί το εγκεκριµένο µοντέλο. Η επιτροπή, οι άλλοι αναγνωρισµένοι οργανισµοί και τα άλλα Κράτη µέλη µπορούν να λάβουν αντίγραφο της βεβαίωσης και κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου κατασκευής και των πρακτικών των εξετάσεων και των δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν. 5. Ο οργανισµός που αρνείται να εκδώσει βεβαίωση τύπου «ΕΚ» πληροφορεί σχετικά µε τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Ο οργανισµός που αποσύρει βεβαίωση τύπου «ΕΚ» πληροφορεί σχετικά το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το οποίο µε τη σειρά του πληροφορεί σχετικά τα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή εκθέτοντας τους λόγους αυτής της απόφασης. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ» Άρθρο Η εξακρίβωση «ΕΚ» έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πιστότητας των δοχείων που παράγονται εν σειρά προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς το εγκεκριµένο µοντέλο, πραγµατοποιείται δε από έναν αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω. Ο οργανισµός αυτός εκδίδει πιστοποιητικό εξακρίβωσης «ΕΚ» και επιθέτει το σήµα πιστότητας που προβλέπεται στο άρθρο Η εξακρίβωση πραγµατοποιείται στις παρτίδες δοχείων που υποβάλλονται από τον κατασκευαστή ή από τον πληρεξούσιο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Οι παρτίδες αυτές συνοδεύονται από την βεβαίωση τύπου «ΕΚ» που αναφέρεται στο σηµείο 3, του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 18. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αναγνωρισµένος οργανισµός εξετάζει το φάκελο, πριν από την εξακρίβωση «ΕΚ», προκειµένου να βεβαιώσει την επάρκειά του. 3. Κατά την εξέταση µιας παρτίδας, ο οργανισµός εξακριβώνει το γεγονός ότι τα δοχεία κατασκευάστηκαν και ελέχθησαν σύµφωνα µε τον τελευταίο τεχνικό φάκελο κατασκευής και πραγµατοποιεί σε κάθε δοχείο της παρτίδας υδραυλική δοκιµή ή ισοδύναµη δοκιµή πεπιεσµένου αέρα, σε πίεση PH ίση µε 1,5 φορά την πίεση υπολογισµού για να ελέγξει την ακεραιότητα του. Η δοκιµή πεπιεσµένου αέρα προϋποθέτει την έγκριση των διαδικασιών ασφαλείας από το ΥΒΕΤ. Επιπλέον, ο οργανισµός πραγµατοποιεί δοκιµές σε δοκίµια που λαµβάνονται, κατ εκλογή του κατασκευαστή, από αντιπροσωπευτικό απόκοµµα της παραγωγής ή από ένα δοχείο προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα των συγκολλήσεων. Οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στις διαµήκεις συγκολλήσεις. Ωστόσο, Όταν χρησιµοποιείται διαφορετική µέθοδος συγκόλλησης για τις διαµήκεις και τις περιφερειακές συγκολλήσεις, οι δοκιµές αυτές επαναλαµβάνονται και για τις περιφερειακές συγκολλήσεις. Για τα δοχεία που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.2, του παραρτήµατος Ι, του άρθρου 18, οι εν λόγω δοκιµές σε δοκίµια αντικαθίστανται από υδραυλική δοκιµή που πραγµατοποιείται επί πέντε δοχείων, τυχαία επιλεγµένων από παρτίδα, προκειµένου να εξακριβωθεί η πιστότητά τους προς τις προδιαγραφές του σηµείου 2.1.2, του παραρτήµατος Ι, του άρθρου 18. ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «ΕΚ» Άρθρο Ο κατασκευαστής που ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 13 επιθέτει το σήµα «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 16, στα δοχεία για τα οποία δηλώνει ότι είναι σύµφωνα προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς ένα εγκεκριµένο µοντέλο.

6 Με τη διαδικασία αυτή δήλωσης πιστότητας «ΕΚ», ο κατασκευαστής υποβάλλεται στην παρακολούθηση «ΕΚ», όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. 2. Η παρακολούθηση «ΕΚ» αποσκοπεί στη µέριµνα, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, για τη σωστή εφαρµογή εκ µέρους του κατασκευαστή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 13, παράγραφος 2. Η παρακολούθηση «ΕΚ» εξασφαλίζεται από τον αναγνωρισµένο οργανισµό που έχει εκδώσει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 10, σε περίπτωση που τα δοχεία έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µοντέλο ή σε αντίθετη περίπτωση, από εκείνον στον οποίο έχει κατατεθεί ο τεχνικός φάκελος κατασκευής σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος Ι, στοιχείο (α) πρώτη περίπτωση. Άρθρο Όταν ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 οφείλει, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να καταθέτει στον αναγνωρισµένο οργανισµό που έχει εκδώσει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι τεχνικές µέθοδοι κατασκευής καθώς και το σύνολο των προκαθορισµένων και συστηµατικών διατάξεων που θα εφαρµοστούν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα των δοχείων προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς ένα εγκεκριµένο µοντέλο. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει ιδίως: (α) περιγραφή των µέσων κατασκευής και εξακρίβωσης που είναι κατάλληλα για την κατασκευή των δοχείων, (β) φάκελο ελέγχου όπου περιγράφονται οι ενδεδειγµένες εξετάσεις και δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής καθώς και οι τρόποι και η συχνότητα διεξαγωγής τους, (γ) δέσµευση ότι θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και οι δοκιµές σύµφωνα µε το φάκελο ελέγχου που αναφέρεται παραπάνω και ότι θα πραγµατοποιηθεί υδραυλική δοκιµή ή µετά από έγκριση του ΥΒΕΤ, δοκιµή πεπιεσµένου αέρα σε πίεση ελέγχου ίση µε 1,5 φορές την πίεση υπολογισµού, σε κάθε παραγόµενο δοχείο. Οι εξετάσεις και οι δοκιµές αυτές πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την ευθύνη ειδικευµένου προσωπικού αρκετά ανεξάρτητου απέναντι στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την παραγωγή, πρέπει δε να συντάσσεται και σχετική έκθεση. (δ) τη διεύθυνση των χώρων κατασκευής και αποθήκευσης καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της κατασκευής. 2. Επιπλέον, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. ο κατασκευαστής οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στους παραπάνω χώρους κατασκευής και αποθήκευσης στον οργανισµό που είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση «ΕΚ», µε σκοπό τη διεξαγωγή ελέγχων, να του επιτρέπει να παίρνει δείγµατα δοχείων και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδιαίτερα: - τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, - το φάκελο ελέγχου, - τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, κατά περίπτωση, έκθεση σχετικά µε τις εξετάσεις και τις δοκιµές που πραγµατοποιούνται. Άρθρο Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που εξέδωσε τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, οφείλει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης οιασδήποτε κατασκευής, να εξετάζει το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος Ι, καθώς και τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που αναφέρεται στο σηµείο 3, του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18, προκειµένου να

7 βεβαιώσει την επάρκεια τους, εφ όσον τα δοχεία δεν έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε εγκεκριµένο µοντέλο. 2. Επιπλέον, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. ο οργανισµός οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής : - να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής ελέγχει πραγµατικά τα δοχεία που παράγονται εν σειρά, σύµφωνα µε το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 13, - να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές δειγµατοληψίες στους χώρους κατασκευής ή αποθήκευσης µε σκοπό τον έλεγχο. Ο οργανισµός παρέχει στο ΥΒΕΤ και κατόπιν, αιτήσεως, στους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς, στα άλλα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή αντίγραφο των πρακτικών των ελέγχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Σήµα «ΕΚ» Άρθρο 15 Όταν διαπιστώνεται ότι είναι εφοδιασµένα µε το σήµα «ΕΚ» δοχεία που δεν πρέπει να φέρουν το σήµα αυτό επειδή: - δεν είναι σύµφωνα προς το εγκεκριµένο µοντέλο, - είναι σύµφωνα προς το εγκεκριµένο µοντέλο που δεν ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, - δεν είναι σύµφωνα, όσον αφορά τα δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α), προς τα πρότυπα που τα αφορούν και που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, - ο κατασκευαστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου 13, - ο οργανισµός που είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση του «ΕΚ» πρέπει να το αναφέρει στο ΥΒΕΤ και ανάλογα µε την περίπτωση, να αποσύρει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ». Άρθρο Το σήµα «ΕΚ», καθώς και οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18, πρέπει να εκτίθενται κατά εµφανή ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο επί του δοχείου ή σε αναγνωρισµένη πινακίδα σταθερά επί του δοχείου. Το σήµα «ΕΚ» αποτελείται από το ακρώνυµο Cε, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου τοποθετήθηκε το σήµα και το διακριτικό αριθµό που έχει λάβει ο οργανισµός από την Επιτροπή κατά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του καταλόγου των αναγνωρισµένων οργανισµών, που είναι επιφορτισµένος µε την εξακρίβωση «ΕΚ» ή την παρακολούθηση «ΕΚ». 2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των δοχείων σηµάτων ή ενδείξεων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σύγχυση µε το σήµα «ΕΚ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελικές διατάξεις Άρθρο 17

8 1. Οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία δοχεία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της αρµοδίας υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση θα αποσύρονται από την κυκλοφορία, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών, ή / και θα απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω δοχείων. 3. Εάν τα δοχεία αυτά φέρουν το σήµα «ΕΚ» θα ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη µέλη. 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή / και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου, αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. Άρθρο 18 Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της 87/404/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα οποία έχουν ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι ουσιώδεις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των δοχείων αναφέρονται παρακάτω: 1. ΥΛΙΚΑ Τα υλικά πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση των δοχείων και τα σηµεία 1.1. και Τµήµατα που υπόκεινται σε πίεση Τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο Ι και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τµηµάτων των δοχείων που υπόκειται σε πίεση θα πρέπει : - να είναι συγκολλήσιµα, - να είναι όλκιµα και συνεκτικά έτσι ώστε, σε περίπτωση θραύσης στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης, να µην επέρχεται θρυµµατισµός ούτε ψαθυρή θραύση, - να µην επηρεάζονται δυσµενώς από τη γήρανση. Για τα δοχεία από χάλυβα, τα υλικά πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις διατάξεις που αναφέρονται στα σηµεία και για τα δοχεία από αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου, στις διατάξεις του σηµείου Τα υλικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, την οποία συντάσσει ο παραγωγός του υλικού Χαλύβδινα δοχεία Οι µη κεκραµένοι χάλυβες ποιότητας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες διατάξεις : Α) να είναι καθησυχασµένοι και να παραδίδονται ύστερα από κατεργασία επαναφοράς, ή σε ισοδύναµη κατάσταση Β) να έχουν περιεκτικότητα επί του προϊόντος σε άνθρακα κατώτερη του 0,25 % σε θείο και φώσφορο κατώτερη από 0,05 % για κάθε µια από τις ουσίες αυτές Γ) να έχουν τα µηχανικά χαρακτηριστικά επί του προϊόντος, τα οποία απαριθµούνται παρακάτω :

9 - η µέγιστη τιµή της αντοχής σε εφελκυσµό R m,max πρέπει να είναι κατώτερη από 580 N/mm 2 - η επιµήκυνση µετά τη θραύση πρέπει να είναι : - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί παράλληλα προς την κατεύθυνση ελάσεως για πάχος 3 mm : A 22% για πάχος < 3 mm : A 80 min 17% - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί κάθετα προς την κατεύθυνση ελάσεως για πάχος 3 mm : A 20% για πάχος < 3 mm : A 80 min 15% - µέση τιµή της ενέργειας θραύσης KCV µετρούµενη σε 3 διαµήκη δοκίµια, στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 J/cm 3 ενώ µόνο µια τιµή στις τρεις µπορεί να είναι κατώτερη από 35 J/cm 3 και έπ ουδενί λόγω κατώτερη από 25 J/cm 3. Για τους χάλυβες που προορίζονται για την κατασκευή δοχείου µε ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης κατώτερη των 10 o Cκαι µε πάχος τοιχωµάτων µεγαλύτερο από 5mm απαιτείται η εξακρίβωση αυτής της ιδιότητας οχεία από αλουµίνιο Το µη κεκραµένο αλουµίνιο πρέπει να έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον ίση µε 99,5 % και τα κράµατα που περιγράφονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή στη διακρυσταλλική διάβρωση στην ανώτερη θερµοκρασία χρήσης. Επιπλέον, τα υλικά αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) να παραδίδονται αφού έχουν υποστεί επαναφορά β) να έχουν επί του προϊόντος τα µηχανικά χαρακτηριστικά που απαριθµούνται κατωτέρω : - η µέγιστη τιµή της αντοχής σε εφελκυσµό R m,max πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση προς 350 N/mm 2 - η επιµήκυνση µετά τη θραύση πρέπει να είναι : - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί παράλληλα προς την κατεύθυνση ελάσεως A 16% - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί κάθετα προς την κατεύθυνση ελάσεως A 14% Υλικά συγκόλλησης Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συγκολλήσεων εντός ή επί του δοχείου πίεσης, πρέπει να είναι κατάλληλα και συµβατά µε τα υλικά που πρέπει να συγκολληθούν Εξαρτήµατα που ενισχύουν την αντοχή του δοχείου Τα εξαρτήµατα αυτά (βλήτρα, περικόχλια, κλπ) πρέπει να κατασκευάζονται από το υλικό που προσδιορίζεται στο σηµείο 1.1. ή από άλλο κατάλληλο είδος χάλυβα, αλουµινίου ή κράµατος αλουµινίου συµβατό µε το υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των υπό πίεση τµηµάτων. Τα υλικά αυτά πρέπει να έχουν στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης την ενδεδειγµένη επιµήκυνση µετά τη θραύση και την ενδεδειγµένη πλαστιµότητα Τµήµατα που δεν υπόκεινται σε πίεση Όλα τα τµήµατα των συγκολλητών δοχείων που δεν υπόκεινται σε πίεση πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά συµβατά µε το υλικό των στοιχείων στα οποία έχουν συγκολληθεί. 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ Κατά το σχεδιασµό των δοχείων, ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει το πεδίο χρήσης των δοχείων, επιλέγοντας : - την ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης Τ min - την µέγιστη θερµοκρασία χρήσης Τ max - τη µέγιστη πίεση χρήσης PS. Ωστόσο, εάν επιλέγει ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης ανώτερη των 10 o C, τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των υλικών πρέπει να πληρούνται στους 10 o C. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να έχει κατά νου τα εξής :

10 - πρέπει να είναι δυνατή η επιθεώρηση του εσωτερικού των δοχείων, - πρέπει να είναι δυνατό να εκκενωθούν τα δοχεία, - οι µηχανικές ιδιότητες πρέπει να διατηρούνται καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης του δοχείου για το σκοπό που προορίζεται, - τα δοχεία πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία σε σχέση µε την προκαθορισµένη χρήση τους, καθώς και ότι, στις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης : - τα δοχεία δεν θα υπόκεινται καταπονήσεις που θα µπορούσαν να είναι επιζήµιες για την ασφαλή χρήση τους, - η εσωτερική πίεση δεν υπερβαίνει µόνιµα τη µέγιστη πίεση χρήσης PS. Μπορεί όµως, να την υπερβεί στιγµιαία µέχρι κατά 10 % κατά µέγιστο. Οι κυκλικές ή διαµήκεις συναρµολογήσεις πρέπει να εκτελούνται µε συγκολλήσεις µε πλήρη διείσδυση ή µε ισοδύναµες συγκολλήσεις. Οι κυρτοί πυθµένες, εκτός από τους ηµισφαιρικούς, πρέπει να έχουν κυλινδρική απόληξη. Πάχος των τοιχωµάτων Αν το γινόµενο PS.V δεν υπερβαίνει τα Bar.L., ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέξει για τον καθορισµό του πάχους των τοιχωµάτων του δοχείου µια από τις µεθόδους που περιγράφονται στα σηµεία και Αν το γινόµενο PS.V υπερβαίνει τα Bar.L., ή ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης υπερβαίνει τους 100 o C, το πάχος των τοιχωµάτων καθορίζεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο Πάντως το πραγµατικό πάχος των τοιχωµάτων στην εφαρµογή µε επικάλυψη και των πυθµένων δεν πρέπει να είναι κατώτερο από 2 mm για χαλύβδινα δοχεία και 3 mm για δοχεία από αλουµίνιο ή κράµατα αλουµινίου Υπολογιστική µέθοδος Το ελάχιστο πάχος των υπό πίεση τµηµάτων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την τιµή των ακολούθων τάσεων,ως εξής : - η πίεση υπολογισµού που λαµβάνεται υπόψη δεν είναι κατώτερη από τη µέγιστη πίεση χρήσης που έχει επιλεγεί, - η επιτρεπόµενη γενική τάση µεµβράνης δεν υπερβαίνει τη µικρότερη από τις τιµές 0,6 R ET ή 0,3 R m. Για τον καθορισµό της επιτρεπόµενης τάσης, ο κατασκευαστής πρέπει να χρησιµοποιεί τις ελάχιστες τιµές R ET ή R m που εγγυάται ο παραγωγός των υλικών. Πάντως, αν το κυλινδρικό µέρος του δοχείου φέρει µια ή περισσότερες δαιµήκεις µη αυτόµατες συγκολλήσεις, το πάχος που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισµούς πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 1,15. Εµπειρική µέθοδος Το πάχος των τοιχωµάτων καθορίζεται τόσο ώστε να επιτρέπει τα δοχεία να αντέχουν στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος πίεση ίση τουλάχιστον προς το πενταπλάσιο της µέγιστης πίεσης χρήσης, µε συντελεστή µόνιµης περιµετρικής παραµόρφωσης µικρότερο ή ίσο προς 1%. 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα δοχεία πρέπει να κατασκευάζονται και να ελέγχονται κατά την κατασκευή σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο κατασκευής του σηµείου του παραρτήµατος ΙΙ. Προετοιµασία των στοιχείων Η προετοιµασία των στοιχείων (διαµόρφωση, λοξοτόµηση, ) δεν πρέπει να προκαλεί επιφανειακά ελαττώµατα ή ρωγµές ή µεταβολές των µηχανικών χαρακτηριστικών που µπορεί να µειώσουν την ασφάλεια των δοχείων Συγκολλήσεις σε µέρη υπό πίεση Τα χαρακτηριστικά των συγκολλήσεων και της ζώνης που τα περιβάλλει πρέπει να είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά των συγκολληµένων υλικών και να µην παρουσιάζουν επιφανειακά ή εσωτερικά ελαττώµατα που επηρεάζουν την ασφάλεια των δοχείων.

11 Οι συγκολλήσεις γίνονται από αδειούχους συγκολλητές ή χειριστές µε το κατάλληλο βαθµό κατάρτισης, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες µεθόδους συγκόλλησης. Τις εξετάσεις έγκρισης και παροχής άδειας διεξάγουν αναγνωρισµένοι οργανισµοί ελέγχου. Ο κατασκευαστής οφείλει επίσης, να διασφαλίζει κατά την κατασκευή, τη σταθερή ποιότητα των συγκολλήσεων, πραγµατοποιώντας τις ενδεδειγµένες εξετάσεις σύµφωνα µε τις κατάλληλες µεθόδους. Για τις εξετάσεις αυτές συντάσσεται έκθεση. 4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ Κάθε δοχείο συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης που συντάσσει ο κατασκευαστής σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. ΣΗΜΑ «ΕΚ» ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Το δοχείο ή η αναγνωρισµένη πινακίδα πρέπει να φέρει το σήµα που προβλέπεται στο άρθρο 16 και τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: - τη µέγιστη πίεση χρήσης - τη µέγιστη θερµοκρασία χρήσης -- τη ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης - τη χωρητικότητα του δοχείου - το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή PS T max T min V σε Bar σε ο C σε ο C L - τον τύπο και τα αναγνωρισµένα στοιχεία της σειράς ή παρτίδας του δοχείου. Όταν υπάρχει αναγνωριστική πινακίδα, πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, να φέρει κενό χώρο όπου θα είναι δυνατό να αναγραφούν άλλα στοιχεία. 2. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ΗΓΙΩΝ Το σηµείωµα οδηγιών πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες ενδείξεις: - τις πληροφορίες που προβλέπει η αναγνωριστική πινακίδα, εκτός από τα στοιχεία της σειράς του δοχείου, - τον προβλεπόµενο τοµέα χρησιµοποίησης, - τις αναγκαίες συνθήκες συντήρησης και εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δοχείων. Συντάσσονται στην ή στις επίσηµες γλώσσες της χώρας προορισµού. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των τεχνικών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται προκειµένου να πληρωθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι, και ιδίως : α) λεπτοµερές κατασκευαστικό σχέδιο του δοχείου β) το σηµείωµα οδηγιών γ) περιγραφή όπου διευκρινίζονται: - τα επιλεχθέντα υλικά, - οι επιλεχθείσες µέθοδοι συγκόλλησης, - κάθε σηµαντική πληροφορία σχετική µε το σχεδιασµό των δοχείων. Κατ εφαρµογή των διαδικασιών των άρθρων 11 έως 14, ο φάκελος αυτός πρέπει επίσης να περιέχει : i) Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται µε τη σωστή εκτίµηση της µεθόδου εργασίας για τη συγκόλληση και των επαγγελµατικών τίτλων των συγκολλητών ή χειριστών ii) Την έκθεση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τµηµάτων και συναρµολογήσεων που συµβάλλουν στην αντοχή του δοχείου πίεσης

12 iii) Έκθεση για τους ελέγχους και δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν ή περιγραφή των ελέγχων που θα γίνουν. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 4.1. Ορισµοί α) Η πίεση υπολογισµού «Ρ» είναι η σχετική πίεση που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής και που έχει χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό του πάχους των υπό πίεση τµηµάτων. β) Η µέγιστη πίεση χρήσης «PS» είναι η µέγιστη σχετική πίεση που µπορεί να ασκηθεί σε κανονικές συνθήκες χρήσης. γ) Η ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης «T min» είναι η χαµηλότερη σταθερή θερµοκρασία του τοιχώµατος του δοχείου σε κανονικές συνθήκες χρήσης. δ) Η µέγιστη θερµοκρασία χρήσης «T max» είναι η υψηλότερη σταθερή θερµοκρασία του τοιχώµατος του δοχείου σε κανονικές συνθήκες χρήσης ε) Το όριο ελαστικότητας «R ET» είναι για την µέγιστη θερµοκρασία χρήσης «T max»: - είτε η τιµή του ανώτερου ορίου εκροής ReH για υλικό που παρουσιάζει ανώτερο και κατώτερο όριο εκροής, - είτε η τιµή του συµβατικού ορίου ελαστικότητας R p 0,2, - είτε η τιµή του συµβατικού ορίου ελαστικότητας R p 0,1 για το µη κεκραµένο αλουµίνιο. στ) Οικογένεια δοχείων: Στην ίδια οικογένεια δοχείων ανήκουν τα δοχεία που δεν διαφέρουν από το πρωτότυπο παρά µόνο κατά τη διάµετρο, στο βαθµό που δεν σηµειώνεται υπέρβαση των προδιαγραφών των σηµείων ή του παραρτήµατος Ι ή / και κατά το µήκος του κυλινδρικού τους µέρους µέσα στα ακόλουθα όρια: - όταν το µοντέλο αποτελείται, εκτός από τους πυθµένες, οι παραλλαγές πρέπει να περιλαµβάνουν κυλινδρικά τµήµατα, οι παραλλαγές πρέπει να περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον κυλινδρικό τµήµα, - όταν το µοντέλο αποτελείται, µόνο από δύο κυρτούς πυθµένες, οι παραλλαγές δεν πρέπει να περιλαµβάνουν κυλινδρικά τµήµατα. Οι διακυµάνσεις του µήκους που συνεπάγονται τροποποιήσεις των ανοιγµάτων ή / και των εισερχόµενων στοιχείων πρέπει να περιλαµβάνονται στο σχέδιο κάθε παραλλαγής. ζ) Μια παρτίδα δοχείων αποτελείται το πολύ από 3000 δοχεία του ίδιου µοντέλου. η) Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, πρόκειται για κατασκευή εν σειρά αν κατασκευάζονται µε συνεχή µέθοδο παραγωγής πολλά δοχεία του ίδιου τύπου, κατά την διάρκεια ορισµένης χρονικής περιόδου, βάσει κοινού σχεδίου και µε τις ίδιες µεθόδους κατασκευής. θ) Έκθεση ελέγχου : έγγραφο µε το οποίο ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι τα παραδιδόµενα προϊόντα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές της παραγγελίας και παρέχει τα αποτελέσµατα των δοκιµών του τρέχοντος ελέγχου στο εργαστήριο, ιδίως όσον αφορά τη χηµική σύνθεση και τα µηχανικά χαρακτηριστικά, σε προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί µε την ίδια διαδικασία όπως τα παραδιδόµενα, χωρίς να είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση δοκιµών στα παραδιδόµενα προϊόντα Σύµβολα Α επιµήκυνση µετά τη θραύση (L o = 5,65 VSq % A 80 mm επιµήκυνση µετά την θραύση (L o = 80 mm % KCV ενέργεια θραύσης J/cm 2 P πίεση υπολογισµού Bar PS πίεση χρήσης bar P h πίεση υδραυλικής δοκιµής ή δοκιµής πεπιεσµένου αέρα Bar R p 0,2 συµβατικό όριο ελαστικότητας 0,2 % N/mm 2 R ET όριο ελαστικότητας στη µέγιστη θερµοκρασία χρήσης N/mm 2 R eh ανώτερο όριο εκροής N/mm 2 R m αντοχή εφελκυσµού N/mm 2 µέγιστη θερµοκρασία χρήσης o C T max

13 T min ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης V χωρητικότητα δοχείου I R m,max µέγιστη αντοχή στον εφελκυσµό N/mm 2 R p 0,1 συµβατικό όριο ελαστικότητας για παραµόρφωση 0,1 % N/mm 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο οργανισµός ελέγχου, ο διευθυντής και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση των εργασιών εξακρίβωσης δεν µπορούν να ταυτίζονται µε τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προµηθευτή, ούτε τον εγκαταστάτη των δοχείων που ελέγχουν, ούτε µε τον πληρεξούσιο ενός από τους παραπάνω. εν µπορούν να συµµετέχουν ούτε άµεσα ούτε ως πληρεξούσιοι στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία ή τη συντήρηση αυτών των δοχείων. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού ελέγχου. 2. Ο οργανισµός ελέγχου και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο οφείλουν να πραγµατοποιούν τις εργασίες εξακρίβωσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να µην υπόκεινται σε καµία πίεση ή προτροπή, κυρίως οικονοµικής φύσης, που θα µπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από άτοµα ή οµάδες ατόµων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα των εξακριβώσεων. 3. Ο οργανισµός ελέγχου πρέπει να διαθέτει προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για την εκτέλεση κατά επαρκή τρόπο των τεχνικών και διοικητικών εργασιών που συνδέονται µε την πραγµατοποίηση των εξακριβώσεων, πρέπει επίσης, να έχει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για τις εξαιρετικές εξακριβώσεις. 4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει : - καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των διατάξεων που σχετίζονται µε τους ελέγχους που πραγµατοποιεί και επαρκή πρακτική γνώση αυτών των ελέγχων, - την απαιτούµενη ικανότητα για σύνταξη βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που θα αποτελούν την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων ελέγχων. 5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο. Η αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση ούτε του αριθµού των ελέγχων που πραγµατοποιεί, ούτε του αποτελέσµατος των ελέγχων αυτών. 6. Ο οργανισµός ελέγχου πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης εφόσον η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος µε βάση το εθνικό δίκαιο ή εφόσον οι έλεγχοι δεν πραγµατοποιούνται άµεσα από το κράτος µέλος. 7. Το προσωπικό του οργανισµού ελέγχου καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε τι που υποπίπτει στην αντίληψη του κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του (εκτός σε σχέση µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους όπου εξασκεί τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή κάθε διάταξης του εσωτερικού δικαίου που τη θέτει σε ισχύ. Άρθρο 19 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει µε τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εν τούτοις µέχρι την 1 η Ιουλίου 1992 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και / ή η χρησιµοποίηση δοχείων τα οποία είναι σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. o C

14 Αθήνα, 31 Μαΐου 1991 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90)

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. Β. 13353/2636/90 Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα