ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 7, αριθµ. (η) και 3 του Ν «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο, στα αποθέµατα και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος, Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/ ). 2. Τις διατάξεις των Π.. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.86) «Σύσταση Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/ ) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 3. Την Υ 1074/ (ΦΕΚ 325/Β/90) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Β. Μαντζώρη». 4. Την Υ 1201/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµό αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου» (Β 636) όπως συµπληρώθηκε µε την Υ 1250/91 απόφαση του Πρωθυπουργού. 5. Τις υπ αριθµό 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L 220/87 και L 220/90), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις υπ αριθµό 87/404/ΕΟΚ της 25 ης Ιουνίου 1987 και 90/488/ΕΟΚ της 17 ης Σεπτεµβρίου οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προσέγγιση των Νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Άρθρο 2 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα απλά δοχεία πίεσης που κατασκευάζονται εν σειρά. 2. Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται ως απλό δοχείο πίεσης: κάθε συγκολληµένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ανώτερη από 0,5 Bar, προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο και δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα. Επιπλέον: Τα µέρη και οι συναρµολογήσεις που συντελούν την αντοχή του δοχείου στην πίεση είναι κατασκευασµένα είτε από µη κεκραµένο χάλυβα ποιότητας, είτε από µη κεκραµένο αλουµίνιο ή από µη επιδεκτικά βαφής κράµατα αλουµινίου. Το δοχείο αποτελείται : Είτε από κυλινδρικό τµήµα κυκλικής διατοµής που κλείεται από θολωτούς πυθµένες µε κοιλότητα στραµµένη προς τα έσω ή / και επίπεδους πυθµένες.

2 Οι πυθµένες αυτοί έχουν τον ίδιο άξονα περιστροφής όπως και το κυλινδρικό τµήµα, Είτε από θολωτούς πυθµένες µε τον ίδιο άξονα περιστροφής. Η µέγιστη πίεση χρήσης του δοχείου είναι µικρότερη ή ίση µε 30 Bar και το γινόµενο αυτό της πίεσης επί τη χωρητικότητα του δοχείου (PS.V) ισούται το πολύ µε Bar.L. Η ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 50 o C και η µέγιστη θερµοκρασία χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 300 o C για τα δοχεία από χάλυβα ή τους 100 o C για τα δοχεία από αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου. 3. Από την παρούσα απόφαση εξαιρούνται τα ακόλουθα δοχεία: Τα δοχεία που είναι ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιηθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και των οποίων µια αστοχία µπορεί να προκαλέσει εκποµπής ραδιενέργειας. Τα δοχεία που προορίζονται ειδικά για την εγκατάσταση σε πλοία και αεροσκάφη ή για την προώθησή τους. Οι πυροσβέστες. Άρθρο 3 1. Τα δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2, στο εξής αποκαλούµενα «δοχεία», επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία µόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και εφόσον χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους. 2. Με την παρούσα απόφαση δεν αποκλείεται η δυνατότητα καθορισµού των απαιτήσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίηση των δοχείων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτών των δοχείων σε σχέση µε τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, και µε την επιφύλαξη της τήρησης της Συνθήκης ΕΟΚ. 3α. Τα δοχεία των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 50 Bar.L πρέπει να ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 18. 3β. Τα δοχεία των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µικρότερο ή ίσο προς 50 Bar.L πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης που χρησιµοποιούνται στον τοµέα αυτό από ένα από τα Κράτη µέλη και να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ, στο σηµείο Ι, πλήν του σήµατος «ΕΚ» που αναφέρεται στο άρθρο 16. Άρθρο 4 Τα δοχεία, εφόσον υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 8, ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 3, επιτρέπεται να διατίθενται και να λειτουργούν ελεύθερα στην αγορά. Άρθρο 5 1. Τα δοχεία που είναι εφοδιασµένα µε το σήµα «ΕΚ» που δηλώνει την πιστότητα τους προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία αναπαράγουν τα εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο Τα δοχεία, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν εφάρµοσε ή εφάρµοσε εν µέρει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, ή εφόσον δεν υπάρχουν πρότυπα, θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3, όταν ύστερα, από τη λήψη βεβαίωσης τύπου «ΕΚ», η πιστότητα τους προς το εγκεκριµένο υπόδειγµα βεβαιούται µε την επίθεση του σήµατος «ΕΚ».

3 Άρθρο 6 Στην περίπτωση κατά την οποία το ΥΒΕΤ ή η Επιτροπή ΕΟΚ, θεωρείται ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι, δεν πληρούν απόλυτα τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή ΕΟΚ ή το ΥΒΕΤ συγκαλεί τη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, καλούµενη στο εξής «Επιτροπή», εκθέτοντας τους λόγους της αµφισβήτησης. Με βάση τη γνώµη της Επιτροπής αυτής η Επιτροπή ΕΟΚ µπορεί να γνωστοποιήσει στο ΥΒΕΤ την ανάγκη να αποσυρθούν ή όχι τα σχετικά πρότυπα από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι. Άρθρο 7 Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το ΥΒΕΤ ότι υπάρχει κίνδυνος, τα δοχεία µε το σήµα «ΕΚ» που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους, να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τα ανωτέρα πρότυπα θα αποσύρονται από την αγορά ή θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η διάθεσή τους στην αγορά. Η παραπάνω απόφαση θα κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους λήψεως της, ιδίως αν η µη πιστότητα προκύπτει: (α) από µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 όταν το δοχείο δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, (β) από κακή εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, (γ) από έλλειψη προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ιαδικασίες πιστοποίησης Άρθρο 8 1. Πριν από την κατασκευή των δοχείων των οποίων το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 50 Bar.L και εφόσον αυτά κατασκευάζονται: (α) Σύµφωνα µε τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ο κατασκευαστής ή ο πληρεξούσιος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, οφείλει µε δική του επιλογή: - είτε να πληροφορήσει έναν αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 9, ο οποίος µε βάση τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, που αναφέρεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 18, θα εκδώσει βεβαίωση επάρκειας του φακέλου αυτού. - είτε να υποβάλλει µοντέλο του δοχείου στην εξέταση τύπου «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο 10. (β) Χωρίς τήρηση ή µε µερική µόνον τήρηση των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ο κατασκευαστής ή ο πληρεξούσιος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, οφείλει να υποβάλει µοντέλο του δοχείου στην εξέταση τύπου «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο Τα δοχεία που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ή µε το εγκεκριµένο µοντέλο υποβάλλονται, πριν από τη διάθεση τους στην αγορά: (α) Στην εξακρίβωση «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 11, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 3000 Bar.L. και

4 (β) Όταν το γινόµενο PS.V είναι µικρότερο ή ίσο από 3000 Bar.L και µεγαλύτερο από 50 Bar.L κατ επιλογή του κατασκευαστή : - είτε στη δήλωση πιστότητας «ΕΚ» που αναφέρεται στο άρθρο Είτε στην εξακρίβωση «ΕΚ» που προβλέπεται στο άρθρο Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που σχετίζονται µε τις διαδικασίες πιστοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συντάσσονται σε επίσηµη γλώσσα του Κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αναγνωρισµένος οργανισµός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτό. Άρθρο 9 Για την Ελλάδα αναγνωρισµένος οργανισµός επιφορτισµένος µε την πραγµατοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8, είναι ο ΕΛΟΤ ή και άλλος οργανισµός, εφόσον εις το µέλλον ήθελε ορισθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε παράλληλη γνωστοποίηση στην Επιτροπή και ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 18. Σε περίπτωση που ήθελε διαπιστωθεί ότι ο ανωτέρω οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 18, η δοθείσα έγκριση θ ανακληθεί και θα ενηµερωθεί αµέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη µέλη. Στη συνέχεια της παρούσας απόφασης, όπου αναφέρεται «αναγνωρισµένος οργανισµός» ή απλά «οργανισµός» εννοείται ο ΕΛΟΤ ή άλλος Οργανισµός, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ» Άρθρο Η εξέταση τύπου «ΕΚ» είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένας αναγνωρισµένος οργανισµός ελέγχου διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι το µοντέλο ενός δοχείου ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που το αφορούν. 2. Η αίτηση εξέταση τύπου «ΕΚ» υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον πληρεξούσιο του σε ένα µόνο αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου, για το µοντέλο δοχείου ή για ένα µοντέλο αντιπροσωπευτικό για µια οικογένεια δοχείων. Ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η αίτηση περιλαµβάνει: - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του πληρεξουσίου του καθώς και τον τόπο κατασκευής των δοχείων, - τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που προβλέπεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από δοχείο αντιπροσωπευτικό της προβλεπόµενης παραγωγής. 3. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πραγµατοποιεί την εξέταση τύπου «ΕΚ» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παρακάτω. Ο οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, προκειµένου να εξακριβώσει την επάρκεια του, καθώς και το υποβληθέν δοχείο. Κατά την εξέταση του δοχείου ο οργανισµός: (α) επαληθεύει το γεγονός, ότι το δοχείο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο κατασκευής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας, (β) πραγµατοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για να εξακριβώσει την πιστότητα των δοχείων προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που τα αφορούν. 4. Εφόσον το µοντέλο ανταποκρίνεται στις διατάξεις που το αφορούν, ο οργανισµός εκδίδει µια βεβαίωση τύπου «ΕΚ» η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα συµπεράσµατα της εξέτασης, οι συνθήκες υπό τις οποίες ενδεχοµένως ισχύει και

5 περιλαµβάνονται οι αναγκαίες περιγραφές και σχέδια προκειµένου να προσδιοριστεί το εγκεκριµένο µοντέλο. Η επιτροπή, οι άλλοι αναγνωρισµένοι οργανισµοί και τα άλλα Κράτη µέλη µπορούν να λάβουν αντίγραφο της βεβαίωσης και κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου κατασκευής και των πρακτικών των εξετάσεων και των δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν. 5. Ο οργανισµός που αρνείται να εκδώσει βεβαίωση τύπου «ΕΚ» πληροφορεί σχετικά µε τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Ο οργανισµός που αποσύρει βεβαίωση τύπου «ΕΚ» πληροφορεί σχετικά το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το οποίο µε τη σειρά του πληροφορεί σχετικά τα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή εκθέτοντας τους λόγους αυτής της απόφασης. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ» Άρθρο Η εξακρίβωση «ΕΚ» έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πιστότητας των δοχείων που παράγονται εν σειρά προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς το εγκεκριµένο µοντέλο, πραγµατοποιείται δε από έναν αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω. Ο οργανισµός αυτός εκδίδει πιστοποιητικό εξακρίβωσης «ΕΚ» και επιθέτει το σήµα πιστότητας που προβλέπεται στο άρθρο Η εξακρίβωση πραγµατοποιείται στις παρτίδες δοχείων που υποβάλλονται από τον κατασκευαστή ή από τον πληρεξούσιο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Οι παρτίδες αυτές συνοδεύονται από την βεβαίωση τύπου «ΕΚ» που αναφέρεται στο σηµείο 3, του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 18. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αναγνωρισµένος οργανισµός εξετάζει το φάκελο, πριν από την εξακρίβωση «ΕΚ», προκειµένου να βεβαιώσει την επάρκειά του. 3. Κατά την εξέταση µιας παρτίδας, ο οργανισµός εξακριβώνει το γεγονός ότι τα δοχεία κατασκευάστηκαν και ελέχθησαν σύµφωνα µε τον τελευταίο τεχνικό φάκελο κατασκευής και πραγµατοποιεί σε κάθε δοχείο της παρτίδας υδραυλική δοκιµή ή ισοδύναµη δοκιµή πεπιεσµένου αέρα, σε πίεση PH ίση µε 1,5 φορά την πίεση υπολογισµού για να ελέγξει την ακεραιότητα του. Η δοκιµή πεπιεσµένου αέρα προϋποθέτει την έγκριση των διαδικασιών ασφαλείας από το ΥΒΕΤ. Επιπλέον, ο οργανισµός πραγµατοποιεί δοκιµές σε δοκίµια που λαµβάνονται, κατ εκλογή του κατασκευαστή, από αντιπροσωπευτικό απόκοµµα της παραγωγής ή από ένα δοχείο προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα των συγκολλήσεων. Οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στις διαµήκεις συγκολλήσεις. Ωστόσο, Όταν χρησιµοποιείται διαφορετική µέθοδος συγκόλλησης για τις διαµήκεις και τις περιφερειακές συγκολλήσεις, οι δοκιµές αυτές επαναλαµβάνονται και για τις περιφερειακές συγκολλήσεις. Για τα δοχεία που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.2, του παραρτήµατος Ι, του άρθρου 18, οι εν λόγω δοκιµές σε δοκίµια αντικαθίστανται από υδραυλική δοκιµή που πραγµατοποιείται επί πέντε δοχείων, τυχαία επιλεγµένων από παρτίδα, προκειµένου να εξακριβωθεί η πιστότητά τους προς τις προδιαγραφές του σηµείου 2.1.2, του παραρτήµατος Ι, του άρθρου 18. ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «ΕΚ» Άρθρο Ο κατασκευαστής που ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 13 επιθέτει το σήµα «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 16, στα δοχεία για τα οποία δηλώνει ότι είναι σύµφωνα προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς ένα εγκεκριµένο µοντέλο.

6 Με τη διαδικασία αυτή δήλωσης πιστότητας «ΕΚ», ο κατασκευαστής υποβάλλεται στην παρακολούθηση «ΕΚ», όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. 2. Η παρακολούθηση «ΕΚ» αποσκοπεί στη µέριµνα, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, για τη σωστή εφαρµογή εκ µέρους του κατασκευαστή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 13, παράγραφος 2. Η παρακολούθηση «ΕΚ» εξασφαλίζεται από τον αναγνωρισµένο οργανισµό που έχει εκδώσει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ», που προβλέπεται στο άρθρο 10, σε περίπτωση που τα δοχεία έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µοντέλο ή σε αντίθετη περίπτωση, από εκείνον στον οποίο έχει κατατεθεί ο τεχνικός φάκελος κατασκευής σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος Ι, στοιχείο (α) πρώτη περίπτωση. Άρθρο Όταν ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 οφείλει, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να καταθέτει στον αναγνωρισµένο οργανισµό που έχει εκδώσει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι τεχνικές µέθοδοι κατασκευής καθώς και το σύνολο των προκαθορισµένων και συστηµατικών διατάξεων που θα εφαρµοστούν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα των δοχείων προς τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι ή προς ένα εγκεκριµένο µοντέλο. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει ιδίως: (α) περιγραφή των µέσων κατασκευής και εξακρίβωσης που είναι κατάλληλα για την κατασκευή των δοχείων, (β) φάκελο ελέγχου όπου περιγράφονται οι ενδεδειγµένες εξετάσεις και δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής καθώς και οι τρόποι και η συχνότητα διεξαγωγής τους, (γ) δέσµευση ότι θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και οι δοκιµές σύµφωνα µε το φάκελο ελέγχου που αναφέρεται παραπάνω και ότι θα πραγµατοποιηθεί υδραυλική δοκιµή ή µετά από έγκριση του ΥΒΕΤ, δοκιµή πεπιεσµένου αέρα σε πίεση ελέγχου ίση µε 1,5 φορές την πίεση υπολογισµού, σε κάθε παραγόµενο δοχείο. Οι εξετάσεις και οι δοκιµές αυτές πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την ευθύνη ειδικευµένου προσωπικού αρκετά ανεξάρτητου απέναντι στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την παραγωγή, πρέπει δε να συντάσσεται και σχετική έκθεση. (δ) τη διεύθυνση των χώρων κατασκευής και αποθήκευσης καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της κατασκευής. 2. Επιπλέον, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. ο κατασκευαστής οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στους παραπάνω χώρους κατασκευής και αποθήκευσης στον οργανισµό που είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση «ΕΚ», µε σκοπό τη διεξαγωγή ελέγχων, να του επιτρέπει να παίρνει δείγµατα δοχείων και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδιαίτερα: - τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, - το φάκελο ελέγχου, - τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, κατά περίπτωση, έκθεση σχετικά µε τις εξετάσεις και τις δοκιµές που πραγµατοποιούνται. Άρθρο Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που εξέδωσε τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή τη βεβαίωση επάρκειας, οφείλει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης οιασδήποτε κατασκευής, να εξετάζει το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος Ι, καθώς και τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που αναφέρεται στο σηµείο 3, του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18, προκειµένου να

7 βεβαιώσει την επάρκεια τους, εφ όσον τα δοχεία δεν έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε εγκεκριµένο µοντέλο. 2. Επιπλέον, όταν το γινόµενο PS.V είναι µεγαλύτερο από 200 Bar.L. ο οργανισµός οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής : - να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής ελέγχει πραγµατικά τα δοχεία που παράγονται εν σειρά, σύµφωνα µε το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 13, - να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές δειγµατοληψίες στους χώρους κατασκευής ή αποθήκευσης µε σκοπό τον έλεγχο. Ο οργανισµός παρέχει στο ΥΒΕΤ και κατόπιν, αιτήσεως, στους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς, στα άλλα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή αντίγραφο των πρακτικών των ελέγχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Σήµα «ΕΚ» Άρθρο 15 Όταν διαπιστώνεται ότι είναι εφοδιασµένα µε το σήµα «ΕΚ» δοχεία που δεν πρέπει να φέρουν το σήµα αυτό επειδή: - δεν είναι σύµφωνα προς το εγκεκριµένο µοντέλο, - είναι σύµφωνα προς το εγκεκριµένο µοντέλο που δεν ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, - δεν είναι σύµφωνα, όσον αφορά τα δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α), προς τα πρότυπα που τα αφορούν και που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, - ο κατασκευαστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου 13, - ο οργανισµός που είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση του «ΕΚ» πρέπει να το αναφέρει στο ΥΒΕΤ και ανάλογα µε την περίπτωση, να αποσύρει τη βεβαίωση τύπου «ΕΚ». Άρθρο Το σήµα «ΕΚ», καθώς και οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος ΙΙ, του άρθρου 18, πρέπει να εκτίθενται κατά εµφανή ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο επί του δοχείου ή σε αναγνωρισµένη πινακίδα σταθερά επί του δοχείου. Το σήµα «ΕΚ» αποτελείται από το ακρώνυµο Cε, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου τοποθετήθηκε το σήµα και το διακριτικό αριθµό που έχει λάβει ο οργανισµός από την Επιτροπή κατά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του καταλόγου των αναγνωρισµένων οργανισµών, που είναι επιφορτισµένος µε την εξακρίβωση «ΕΚ» ή την παρακολούθηση «ΕΚ». 2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των δοχείων σηµάτων ή ενδείξεων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σύγχυση µε το σήµα «ΕΚ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελικές διατάξεις Άρθρο 17

8 1. Οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία δοχεία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της αρµοδίας υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση θα αποσύρονται από την κυκλοφορία, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών, ή / και θα απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω δοχείων. 3. Εάν τα δοχεία αυτά φέρουν το σήµα «ΕΚ» θα ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη µέλη. 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή / και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου, αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. Άρθρο 18 Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της 87/404/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα οποία έχουν ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι ουσιώδεις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των δοχείων αναφέρονται παρακάτω: 1. ΥΛΙΚΑ Τα υλικά πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση των δοχείων και τα σηµεία 1.1. και Τµήµατα που υπόκεινται σε πίεση Τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο Ι και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τµηµάτων των δοχείων που υπόκειται σε πίεση θα πρέπει : - να είναι συγκολλήσιµα, - να είναι όλκιµα και συνεκτικά έτσι ώστε, σε περίπτωση θραύσης στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης, να µην επέρχεται θρυµµατισµός ούτε ψαθυρή θραύση, - να µην επηρεάζονται δυσµενώς από τη γήρανση. Για τα δοχεία από χάλυβα, τα υλικά πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις διατάξεις που αναφέρονται στα σηµεία και για τα δοχεία από αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου, στις διατάξεις του σηµείου Τα υλικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, την οποία συντάσσει ο παραγωγός του υλικού Χαλύβδινα δοχεία Οι µη κεκραµένοι χάλυβες ποιότητας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες διατάξεις : Α) να είναι καθησυχασµένοι και να παραδίδονται ύστερα από κατεργασία επαναφοράς, ή σε ισοδύναµη κατάσταση Β) να έχουν περιεκτικότητα επί του προϊόντος σε άνθρακα κατώτερη του 0,25 % σε θείο και φώσφορο κατώτερη από 0,05 % για κάθε µια από τις ουσίες αυτές Γ) να έχουν τα µηχανικά χαρακτηριστικά επί του προϊόντος, τα οποία απαριθµούνται παρακάτω :

9 - η µέγιστη τιµή της αντοχής σε εφελκυσµό R m,max πρέπει να είναι κατώτερη από 580 N/mm 2 - η επιµήκυνση µετά τη θραύση πρέπει να είναι : - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί παράλληλα προς την κατεύθυνση ελάσεως για πάχος 3 mm : A 22% για πάχος < 3 mm : A 80 min 17% - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί κάθετα προς την κατεύθυνση ελάσεως για πάχος 3 mm : A 20% για πάχος < 3 mm : A 80 min 15% - µέση τιµή της ενέργειας θραύσης KCV µετρούµενη σε 3 διαµήκη δοκίµια, στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 J/cm 3 ενώ µόνο µια τιµή στις τρεις µπορεί να είναι κατώτερη από 35 J/cm 3 και έπ ουδενί λόγω κατώτερη από 25 J/cm 3. Για τους χάλυβες που προορίζονται για την κατασκευή δοχείου µε ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης κατώτερη των 10 o Cκαι µε πάχος τοιχωµάτων µεγαλύτερο από 5mm απαιτείται η εξακρίβωση αυτής της ιδιότητας οχεία από αλουµίνιο Το µη κεκραµένο αλουµίνιο πρέπει να έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον ίση µε 99,5 % και τα κράµατα που περιγράφονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή στη διακρυσταλλική διάβρωση στην ανώτερη θερµοκρασία χρήσης. Επιπλέον, τα υλικά αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) να παραδίδονται αφού έχουν υποστεί επαναφορά β) να έχουν επί του προϊόντος τα µηχανικά χαρακτηριστικά που απαριθµούνται κατωτέρω : - η µέγιστη τιµή της αντοχής σε εφελκυσµό R m,max πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση προς 350 N/mm 2 - η επιµήκυνση µετά τη θραύση πρέπει να είναι : - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί παράλληλα προς την κατεύθυνση ελάσεως A 16% - εάν το δοκίµιο έχει ληφθεί κάθετα προς την κατεύθυνση ελάσεως A 14% Υλικά συγκόλλησης Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συγκολλήσεων εντός ή επί του δοχείου πίεσης, πρέπει να είναι κατάλληλα και συµβατά µε τα υλικά που πρέπει να συγκολληθούν Εξαρτήµατα που ενισχύουν την αντοχή του δοχείου Τα εξαρτήµατα αυτά (βλήτρα, περικόχλια, κλπ) πρέπει να κατασκευάζονται από το υλικό που προσδιορίζεται στο σηµείο 1.1. ή από άλλο κατάλληλο είδος χάλυβα, αλουµινίου ή κράµατος αλουµινίου συµβατό µε το υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των υπό πίεση τµηµάτων. Τα υλικά αυτά πρέπει να έχουν στην ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης την ενδεδειγµένη επιµήκυνση µετά τη θραύση και την ενδεδειγµένη πλαστιµότητα Τµήµατα που δεν υπόκεινται σε πίεση Όλα τα τµήµατα των συγκολλητών δοχείων που δεν υπόκεινται σε πίεση πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά συµβατά µε το υλικό των στοιχείων στα οποία έχουν συγκολληθεί. 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ Κατά το σχεδιασµό των δοχείων, ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει το πεδίο χρήσης των δοχείων, επιλέγοντας : - την ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης Τ min - την µέγιστη θερµοκρασία χρήσης Τ max - τη µέγιστη πίεση χρήσης PS. Ωστόσο, εάν επιλέγει ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης ανώτερη των 10 o C, τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των υλικών πρέπει να πληρούνται στους 10 o C. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να έχει κατά νου τα εξής :

10 - πρέπει να είναι δυνατή η επιθεώρηση του εσωτερικού των δοχείων, - πρέπει να είναι δυνατό να εκκενωθούν τα δοχεία, - οι µηχανικές ιδιότητες πρέπει να διατηρούνται καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης του δοχείου για το σκοπό που προορίζεται, - τα δοχεία πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία σε σχέση µε την προκαθορισµένη χρήση τους, καθώς και ότι, στις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης : - τα δοχεία δεν θα υπόκεινται καταπονήσεις που θα µπορούσαν να είναι επιζήµιες για την ασφαλή χρήση τους, - η εσωτερική πίεση δεν υπερβαίνει µόνιµα τη µέγιστη πίεση χρήσης PS. Μπορεί όµως, να την υπερβεί στιγµιαία µέχρι κατά 10 % κατά µέγιστο. Οι κυκλικές ή διαµήκεις συναρµολογήσεις πρέπει να εκτελούνται µε συγκολλήσεις µε πλήρη διείσδυση ή µε ισοδύναµες συγκολλήσεις. Οι κυρτοί πυθµένες, εκτός από τους ηµισφαιρικούς, πρέπει να έχουν κυλινδρική απόληξη. Πάχος των τοιχωµάτων Αν το γινόµενο PS.V δεν υπερβαίνει τα Bar.L., ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέξει για τον καθορισµό του πάχους των τοιχωµάτων του δοχείου µια από τις µεθόδους που περιγράφονται στα σηµεία και Αν το γινόµενο PS.V υπερβαίνει τα Bar.L., ή ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης υπερβαίνει τους 100 o C, το πάχος των τοιχωµάτων καθορίζεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο Πάντως το πραγµατικό πάχος των τοιχωµάτων στην εφαρµογή µε επικάλυψη και των πυθµένων δεν πρέπει να είναι κατώτερο από 2 mm για χαλύβδινα δοχεία και 3 mm για δοχεία από αλουµίνιο ή κράµατα αλουµινίου Υπολογιστική µέθοδος Το ελάχιστο πάχος των υπό πίεση τµηµάτων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την τιµή των ακολούθων τάσεων,ως εξής : - η πίεση υπολογισµού που λαµβάνεται υπόψη δεν είναι κατώτερη από τη µέγιστη πίεση χρήσης που έχει επιλεγεί, - η επιτρεπόµενη γενική τάση µεµβράνης δεν υπερβαίνει τη µικρότερη από τις τιµές 0,6 R ET ή 0,3 R m. Για τον καθορισµό της επιτρεπόµενης τάσης, ο κατασκευαστής πρέπει να χρησιµοποιεί τις ελάχιστες τιµές R ET ή R m που εγγυάται ο παραγωγός των υλικών. Πάντως, αν το κυλινδρικό µέρος του δοχείου φέρει µια ή περισσότερες δαιµήκεις µη αυτόµατες συγκολλήσεις, το πάχος που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισµούς πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 1,15. Εµπειρική µέθοδος Το πάχος των τοιχωµάτων καθορίζεται τόσο ώστε να επιτρέπει τα δοχεία να αντέχουν στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος πίεση ίση τουλάχιστον προς το πενταπλάσιο της µέγιστης πίεσης χρήσης, µε συντελεστή µόνιµης περιµετρικής παραµόρφωσης µικρότερο ή ίσο προς 1%. 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα δοχεία πρέπει να κατασκευάζονται και να ελέγχονται κατά την κατασκευή σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο κατασκευής του σηµείου του παραρτήµατος ΙΙ. Προετοιµασία των στοιχείων Η προετοιµασία των στοιχείων (διαµόρφωση, λοξοτόµηση, ) δεν πρέπει να προκαλεί επιφανειακά ελαττώµατα ή ρωγµές ή µεταβολές των µηχανικών χαρακτηριστικών που µπορεί να µειώσουν την ασφάλεια των δοχείων Συγκολλήσεις σε µέρη υπό πίεση Τα χαρακτηριστικά των συγκολλήσεων και της ζώνης που τα περιβάλλει πρέπει να είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά των συγκολληµένων υλικών και να µην παρουσιάζουν επιφανειακά ή εσωτερικά ελαττώµατα που επηρεάζουν την ασφάλεια των δοχείων.

11 Οι συγκολλήσεις γίνονται από αδειούχους συγκολλητές ή χειριστές µε το κατάλληλο βαθµό κατάρτισης, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες µεθόδους συγκόλλησης. Τις εξετάσεις έγκρισης και παροχής άδειας διεξάγουν αναγνωρισµένοι οργανισµοί ελέγχου. Ο κατασκευαστής οφείλει επίσης, να διασφαλίζει κατά την κατασκευή, τη σταθερή ποιότητα των συγκολλήσεων, πραγµατοποιώντας τις ενδεδειγµένες εξετάσεις σύµφωνα µε τις κατάλληλες µεθόδους. Για τις εξετάσεις αυτές συντάσσεται έκθεση. 4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ Κάθε δοχείο συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης που συντάσσει ο κατασκευαστής σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. ΣΗΜΑ «ΕΚ» ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Το δοχείο ή η αναγνωρισµένη πινακίδα πρέπει να φέρει το σήµα που προβλέπεται στο άρθρο 16 και τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: - τη µέγιστη πίεση χρήσης - τη µέγιστη θερµοκρασία χρήσης -- τη ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης - τη χωρητικότητα του δοχείου - το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή PS T max T min V σε Bar σε ο C σε ο C L - τον τύπο και τα αναγνωρισµένα στοιχεία της σειράς ή παρτίδας του δοχείου. Όταν υπάρχει αναγνωριστική πινακίδα, πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, να φέρει κενό χώρο όπου θα είναι δυνατό να αναγραφούν άλλα στοιχεία. 2. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ΗΓΙΩΝ Το σηµείωµα οδηγιών πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες ενδείξεις: - τις πληροφορίες που προβλέπει η αναγνωριστική πινακίδα, εκτός από τα στοιχεία της σειράς του δοχείου, - τον προβλεπόµενο τοµέα χρησιµοποίησης, - τις αναγκαίες συνθήκες συντήρησης και εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δοχείων. Συντάσσονται στην ή στις επίσηµες γλώσσες της χώρας προορισµού. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των τεχνικών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται προκειµένου να πληρωθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος Ι, και ιδίως : α) λεπτοµερές κατασκευαστικό σχέδιο του δοχείου β) το σηµείωµα οδηγιών γ) περιγραφή όπου διευκρινίζονται: - τα επιλεχθέντα υλικά, - οι επιλεχθείσες µέθοδοι συγκόλλησης, - κάθε σηµαντική πληροφορία σχετική µε το σχεδιασµό των δοχείων. Κατ εφαρµογή των διαδικασιών των άρθρων 11 έως 14, ο φάκελος αυτός πρέπει επίσης να περιέχει : i) Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται µε τη σωστή εκτίµηση της µεθόδου εργασίας για τη συγκόλληση και των επαγγελµατικών τίτλων των συγκολλητών ή χειριστών ii) Την έκθεση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τµηµάτων και συναρµολογήσεων που συµβάλλουν στην αντοχή του δοχείου πίεσης

12 iii) Έκθεση για τους ελέγχους και δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν ή περιγραφή των ελέγχων που θα γίνουν. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 4.1. Ορισµοί α) Η πίεση υπολογισµού «Ρ» είναι η σχετική πίεση που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής και που έχει χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό του πάχους των υπό πίεση τµηµάτων. β) Η µέγιστη πίεση χρήσης «PS» είναι η µέγιστη σχετική πίεση που µπορεί να ασκηθεί σε κανονικές συνθήκες χρήσης. γ) Η ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης «T min» είναι η χαµηλότερη σταθερή θερµοκρασία του τοιχώµατος του δοχείου σε κανονικές συνθήκες χρήσης. δ) Η µέγιστη θερµοκρασία χρήσης «T max» είναι η υψηλότερη σταθερή θερµοκρασία του τοιχώµατος του δοχείου σε κανονικές συνθήκες χρήσης ε) Το όριο ελαστικότητας «R ET» είναι για την µέγιστη θερµοκρασία χρήσης «T max»: - είτε η τιµή του ανώτερου ορίου εκροής ReH για υλικό που παρουσιάζει ανώτερο και κατώτερο όριο εκροής, - είτε η τιµή του συµβατικού ορίου ελαστικότητας R p 0,2, - είτε η τιµή του συµβατικού ορίου ελαστικότητας R p 0,1 για το µη κεκραµένο αλουµίνιο. στ) Οικογένεια δοχείων: Στην ίδια οικογένεια δοχείων ανήκουν τα δοχεία που δεν διαφέρουν από το πρωτότυπο παρά µόνο κατά τη διάµετρο, στο βαθµό που δεν σηµειώνεται υπέρβαση των προδιαγραφών των σηµείων ή του παραρτήµατος Ι ή / και κατά το µήκος του κυλινδρικού τους µέρους µέσα στα ακόλουθα όρια: - όταν το µοντέλο αποτελείται, εκτός από τους πυθµένες, οι παραλλαγές πρέπει να περιλαµβάνουν κυλινδρικά τµήµατα, οι παραλλαγές πρέπει να περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον κυλινδρικό τµήµα, - όταν το µοντέλο αποτελείται, µόνο από δύο κυρτούς πυθµένες, οι παραλλαγές δεν πρέπει να περιλαµβάνουν κυλινδρικά τµήµατα. Οι διακυµάνσεις του µήκους που συνεπάγονται τροποποιήσεις των ανοιγµάτων ή / και των εισερχόµενων στοιχείων πρέπει να περιλαµβάνονται στο σχέδιο κάθε παραλλαγής. ζ) Μια παρτίδα δοχείων αποτελείται το πολύ από 3000 δοχεία του ίδιου µοντέλου. η) Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, πρόκειται για κατασκευή εν σειρά αν κατασκευάζονται µε συνεχή µέθοδο παραγωγής πολλά δοχεία του ίδιου τύπου, κατά την διάρκεια ορισµένης χρονικής περιόδου, βάσει κοινού σχεδίου και µε τις ίδιες µεθόδους κατασκευής. θ) Έκθεση ελέγχου : έγγραφο µε το οποίο ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι τα παραδιδόµενα προϊόντα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές της παραγγελίας και παρέχει τα αποτελέσµατα των δοκιµών του τρέχοντος ελέγχου στο εργαστήριο, ιδίως όσον αφορά τη χηµική σύνθεση και τα µηχανικά χαρακτηριστικά, σε προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί µε την ίδια διαδικασία όπως τα παραδιδόµενα, χωρίς να είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση δοκιµών στα παραδιδόµενα προϊόντα Σύµβολα Α επιµήκυνση µετά τη θραύση (L o = 5,65 VSq % A 80 mm επιµήκυνση µετά την θραύση (L o = 80 mm % KCV ενέργεια θραύσης J/cm 2 P πίεση υπολογισµού Bar PS πίεση χρήσης bar P h πίεση υδραυλικής δοκιµής ή δοκιµής πεπιεσµένου αέρα Bar R p 0,2 συµβατικό όριο ελαστικότητας 0,2 % N/mm 2 R ET όριο ελαστικότητας στη µέγιστη θερµοκρασία χρήσης N/mm 2 R eh ανώτερο όριο εκροής N/mm 2 R m αντοχή εφελκυσµού N/mm 2 µέγιστη θερµοκρασία χρήσης o C T max

13 T min ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης V χωρητικότητα δοχείου I R m,max µέγιστη αντοχή στον εφελκυσµό N/mm 2 R p 0,1 συµβατικό όριο ελαστικότητας για παραµόρφωση 0,1 % N/mm 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο οργανισµός ελέγχου, ο διευθυντής και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση των εργασιών εξακρίβωσης δεν µπορούν να ταυτίζονται µε τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προµηθευτή, ούτε τον εγκαταστάτη των δοχείων που ελέγχουν, ούτε µε τον πληρεξούσιο ενός από τους παραπάνω. εν µπορούν να συµµετέχουν ούτε άµεσα ούτε ως πληρεξούσιοι στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία ή τη συντήρηση αυτών των δοχείων. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού ελέγχου. 2. Ο οργανισµός ελέγχου και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο οφείλουν να πραγµατοποιούν τις εργασίες εξακρίβωσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να µην υπόκεινται σε καµία πίεση ή προτροπή, κυρίως οικονοµικής φύσης, που θα µπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από άτοµα ή οµάδες ατόµων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα των εξακριβώσεων. 3. Ο οργανισµός ελέγχου πρέπει να διαθέτει προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για την εκτέλεση κατά επαρκή τρόπο των τεχνικών και διοικητικών εργασιών που συνδέονται µε την πραγµατοποίηση των εξακριβώσεων, πρέπει επίσης, να έχει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για τις εξαιρετικές εξακριβώσεις. 4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει : - καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των διατάξεων που σχετίζονται µε τους ελέγχους που πραγµατοποιεί και επαρκή πρακτική γνώση αυτών των ελέγχων, - την απαιτούµενη ικανότητα για σύνταξη βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που θα αποτελούν την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων ελέγχων. 5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο. Η αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση ούτε του αριθµού των ελέγχων που πραγµατοποιεί, ούτε του αποτελέσµατος των ελέγχων αυτών. 6. Ο οργανισµός ελέγχου πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης εφόσον η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος µε βάση το εθνικό δίκαιο ή εφόσον οι έλεγχοι δεν πραγµατοποιούνται άµεσα από το κράτος µέλος. 7. Το προσωπικό του οργανισµού ελέγχου καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε τι που υποπίπτει στην αντίληψη του κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του (εκτός σε σχέση µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους όπου εξασκεί τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή κάθε διάταξης του εσωτερικού δικαίου που τη θέτει σε ισχύ. Άρθρο 19 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει µε τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εν τούτοις µέχρι την 1 η Ιουλίου 1992 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και / ή η χρησιµοποίηση δοχείων τα οποία είναι σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. o C

14 Αθήνα, 31 Μαΐου 1991 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93)

Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 14165/Φ. 17.4/373/1993 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 14165/01.01.1993 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Y.Α. 14165/Φ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 60(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. (ΦΕΚ Α 125/25.6.2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα