ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής"

Transcript

1 ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής Σάββαο Γάλδνινο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο δξάζεηο, λέα πξντόληα 1

2 Κύξηα Σεκεία 1 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο: Η δηεζλήο εκπεηξία 2 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ 2

3 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Οη Τάζεηο ζηελ Παγθόζκηα Ταρπδξνκηθή Αγνξά Η πηώζε ζηνπο όγθνπο επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ ην 2020 αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 22-26%, αθνινπζώληαο εηήζην πησηηθό ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 3-4% Η ςεθηνπνίεζε (digitalization), ε εμαηνκίθεπζε (individualization) θαη ε πεξηζηνιή δαπαλώλ είλαη ηξεηο ζεκαληηθέο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ησλ κεγάισλ πειαηώλ ησλ ηαρπδξνκείσλ Η απμαλόκελε εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηώλ κε ηηο Τερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο (ICT) αλακέλεηαη λα έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αληίθηππν ζηνπο όγθνπο επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην κέιινλ Role of Mail II, Copenhagen Institute for Future Studies,

4 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Οη Τάζεηο ζηελ Παγθόζκηα Ταρπδξνκηθή Αγνξά Government-to-Citizen Communication H ςεθηαθή επηθνηλσλία έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ξόιν ηνπ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζην Γεκόζην θαη ηνλ Πνιίηε. Η επηθνηλσλία Government-to- Citizen (G2C) ζα απηνκαηνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν νδεγώληαο ζε πηώζε ησλ όγθσλ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5-3% θάζε έηνο έσο ην Marketing Communication Τν direct mail ζπλερίδεη λα είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν marketing αλ θαη είλαη πηα ιηγόηεξν δεκνθηιέο ηόζν ζηνπο marketers όζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη δηαθεκηζηέο ζηξέθνληαη ζηα ελαιιαθηηθά ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαη νίθνλ εμεηδίθεπζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ςεθηαθέο ιύζεηο. Η εηήζηα πηώζε ζηνπο όγθνπο direct mail έσο ην 2020 πξνβιέπεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,1-1,7%. Social Communication Τν 2020 ε θνηλσληθή επηθνηλσλία ζα είλαη θαηά βάζε ςεθηνπνηεκέλε. Οη θαηαλαισηέο ζα ζπλερίδνπλ λα απνζηέιινπλ ζπλαηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία (emotional mail) (επρεηήξηεο θάξηεο, πξνζσπηθέο επηζηνιέο, θαξη-πνζηάι, θ.α.) κε κηθξόηεξε, όκσο, ζπρλόηεηα. Η πησηηθή επίδξαζε ζηνπο όγθνπο ηνπ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 2,3% ην έηνο έσο ην Role of Mail II, Copenhagen Institute for Future Studies,

5 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Σπγθξηηηθή εμέιημε όγθσλ αιιεινγξαθίαο & ςεθηνπνίεζεο Οηθνλνκίεο κε πςειή ςεθηνπνίεζε Οηθνλνκίεο κε ρακειή ςεθηνπνίεζε (Πεγή: IPC Global Industry Report, 2011) Σηηο νηθνλνκίεο κε πςειή ςεθηνπνίεζε όπνπ ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθόηεηαο θζάλεη ην 30% παξαηεξείηαη κηα θάκςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ όγθσλ ην 2009, ε νπνία όκσο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηόδνπ. Σηηο νηθνλνκίεο κε ρακειή ςεθηνπνίεζε παξαηεξείηαη κηα κε-ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθόηεηαο θαη ηνπο όγθνπο αιιεινγξαθίαο. 5

6 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Δπθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηα Ταρπδξνκεία Ηιεθηξνληθό Δκπόξην & Ταρπδξνκηθόο Κιάδνο Τν e-commerce είλαη έλα από ηα γξεγνξόηεξα αλαπηπζζόκελα θαλάιηα ιηαληθήο πώιεζεο ζηελ Αζία, ηελ Δπξώπε θαη ηε Βόξεηα Ακεξηθή. Βξίζθεηαη αθόκε ζε πξώηκν ζηάδην αλάπηπμεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο λα πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ βηώζηκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ. Τα Ταρπδξνκεία αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά ην e-commerce κέζα από ηηο ππεξεζίεο επίδνζεο ζην ηειεπηαίν κίιη (last mile) ζε θάζε πνιίηε θαη επηρείξεζε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ψεθηαθέο Υπεξεζίεο Σηελ ςεθηαθή επνρή ηα Ταρπδξνκεία πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ έξγνπ. Οη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο αξρηθά ζα αλαπηύζζνληαη κε αξγό ξπζκό θη έηζη ηα Ταρπδξνκεία πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο καθξνπξόζεζκα θαη ζηε βησζηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο βξαρππξόζεζκα. (Πεγή: IPC Strategic Perspectives on the Postal Market 2011) 6

7 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Δπθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηα Ταρπδξνκεία Σε δηεζλέο επίπεδν, ηα Ταρπδξνκεία επηθεληξώλνληαη ζηελ νινθιήξσζε θπζηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ digital-to-digital ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Τν Δ-ΙD δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα Ταρπδξνκεία λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο επίδνζε αιιεινγξαθίαο ςεθηαθά, θαζώο θαη ππεξεζίεο αξρεηνζέηεζεο κέζσ ησλ e-box. Τα Ταρπδξνκεία κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ θαζώο: Έρνπλ ηζρπξό brand recognition Θεσξνύληαη θαζηεξσκέλνη έκπηζηνη κεζάδνληεο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο πιεξσκέο Έρνπλ ζπρλά ζηελή ζρέζε κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο Τν δίθηπν ιηαληθήο ηνπο εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο αθόκε θαη ζηηο πιένλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Τα Ταρπδξνκεία επελδύνπλ ζεκαληηθά ζηε αλάπηπμε θαη ην marketing ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθνύ γξακκαηνθηβσηίνπ ( box). Οη ππεξεζίεο απηέο βξίζθνληαη αθόκε ζε πξώηκν ζηάδην αλάπηπμεο αγνξάο θαη ζεσξνύληαη από ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά σο ηδηαίηεξα επαίζζεηεο θαη αληαγσληζηηθέο. Σήκεξα, ε ηαρπδξνκηθή ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε (e-id) ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηελ εγρώξηα ζπλαιιαθηηθή αιιεινγξαθία θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεη ζε ζπλδπαζκό κε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ (Πεγή: IPC Strategic Perspectives on the Postal Market 2011) 7

8 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Η ζηξαηεγηθή ηεο Παγθόζκηαο Ταρπδξνκηθήο Έλσζεο (UPU) γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Με ηνλ όξν ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, (e-services) πεξηγξάθνληαη από ηελ Παγθόζκηα Ταρπδξνκηθή Έλσζε σο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηα ηαρπδξνκεία ζηνπο ηειηθνύο πειάηεο κέζσ θαλαιηώλ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληώλ (ICT) Η ΠΤΔ πξνρσξά ζηελ αλάπηπμε κηαο πςεινύ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαζύλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Τν Γεθέκβξην ηνπ 2009 έγηλε ε πξώηε ππεξεζία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ πνπ δηαζέηεη έλα top-level internet domain. Μέζσ ηνπ domain name κε ηελ θαηάιεμε.post δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα ηαρπδξνκεία λα ειέγμνπλ ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Τν όξακα ηεο ΠΤΔ είλαη λα ζπλδέζεη ηε θπζηθή κε ηε ςεθηαθή αιιεινγξαθία θαη λα επηηύρεη ηελ νινθιήξσζή ηνπο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, βνεζώληαο ηα ηαρπδξνκεία λα ζπάζνπλ ηα δηαρσξηζηηθά εκπόδηα αλάκεζά ηνπο. Σύκθσλα κε ηελ ΠΤΔ, ην.post παξέρεη ζηα ηαρπδξνκεία ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ ξόιν-θιεηδί ζην e-commerce, e-government & e-post παξέρνληαο εγγύεζε γηα έλα αζθαιέο δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ (Πεγή: IPC Strategic Perspectives on the Postal Market 2011) 8

9 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Η ζηξαηεγηθή ηεο Παγθόζκηαο Ταρπδξνκηθήο Έλσζεο (UPU) γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Οη ηαρπδξνκηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαπηύζζνληαη ζε παγθόζκην επίπεδν, όκσο ππάξρεη αθόκε ράζκα αλάκεζα ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο Η ηθαλόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηαρπδξνκηθώλ e-services πεξηζζόηεξν από ό,ηη ε ύπαξμε πινύηνπ Σύκθσλα κε κειέηε ηεο ΠΤΔ, νη βηνκεραλνπνηεκέλεο ρώξεο πξνζθέξνπλ θαηά κέζν όξν δηπιάζην αξηζκό ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο Η ηθαλόηεηα κηαο ρώξαο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ ππνδνκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληώλ (ICTs) είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (Πεγή: UPU, Measuring postal e-services development: an industry perspective, 2011) 9

10 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Η ζηξαηεγηθή ηεο Παγθόζκηαο Ταρπδξνκηθήο Έλσζεο (UPU) γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ Τν θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθό Δηζόδεκα Τν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληώλ (ICT) Η ηθαλόηεηα κηαο ρώξαο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο Τα εκπόδηα εηζόδνπ γηα ηνλ αληαγσληζκό Η αλάπηπμε ππνδνκώλ ηειεπηθνηλσληώλ Τν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνύ Η αλάπηπμε ππεξεζηώλ e-government Τα έζνδα ησλ Ταρπδξνκείσλ (Πεγή: UPU, Measuring postal e-services development: an industry perspective, 2011) 10

11 Κύξηα Σεκεία 1 Ηιεθηξνληθέο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο: Η δηεζλήο εκπεηξία 2 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ 11

12 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ Η πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα ηελ , θαη εθαξκνγή ηεο 3 εο Ταρπδξνκηθήο Οδεγίαο ηεο ΔΔ, απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ εμέιημε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηνπ ΔΛΤΑ Παξάιιεια, νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ε νινέλα απμαλόκελε ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε νδεγνύλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ Η εηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία απνηειεί ζηξαηεγηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ ΔΛΤΑ 12

13 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ Μηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γηα όιεο ηηο ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο Σπζηεκέλε Ηιεθηξνληθή Αιιεινγξαθία Ηιεθηξνληθή Δμόθιεζε Λνγαξηαζκώλ / (e-payments) Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-commerce) Καζνιηθή Βάζε Γηεπζύλζεσλ (ειεθηξνληθώλ & θπζηθώλ) e-post e-γξακκαηνθηβώηην Ηιεθηξνληθή Απνζήθεπζε Δγγξάθσλ (e-archiving) Online Γηαρείξηζε Φπζηθήο Αιιεινγξαθίαο (reverse hybrid Mail) Ψεθηαθή Ταπηόηεηα / Ψεθηαθή Υπνγξαθή (e-id / e-signature) Ηιεθηξνληθό Τηκνιόγην (e-invoice) 13

14 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ Μηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γηα όιεο ηηο ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο Σπζηεκέλε & θξππηνγξαθεκέλε Ηιεθηξνληθή Αιιεινγξαθία Απνζηνιή / παξαιαβή ζπζηεκέλεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη θξππηνγξάθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ Online Γηαρείξηζε Φπζηθήο Αιιεινγξαθίαο (reverse hybrid Mail) Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ειεθηξνληθά απεηθνλίζεηο από ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πνπ ηνπ έρνπλ απνζηαιεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζην ζθαλάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηαβίβαζε, ηελ πξνώζεζή ηνπο ζε θπζηθή κνξθή ζε όπνηα δηεύζπλζε απηόο επηζπκεί, ηελ αλαθύθισζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο Ψεθηαθή Ταπηόηεηα / Ψεθηαθή Υπνγξαθή (e-id /e-signature) Αλαγλώξηζε ηεο ςεθηαθήο ηαπηόηεηαο ησλ πνιηηώλ ζην Γηαδίθηπν θαη ςεθηαθή απζεληηθνπνίεζή ηνπο, κε ζθνπό ηελ πξόζβαζε όζσλ πνιηηώλ ζε ζεκαληηθό εύξνο ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα παξέρνληαη από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε Καζνιηθή Βάζε Γηεπζύλζεσλ (ειεθηξνληθώλ & θπζηθώλ) Γεκηνπξγίαο θαζνιηθήο βάζεο δηεπζύλζεσλ (ειεθηξνληθώλ θαη θπζηθώλ) θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο ηαρπδξνκηθώλ δηεπζύλζεσλ κε ζηόρν ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαη, παξάιιεια, ηελ πξνζθνξά ζηνπο πνιίηεο λέσλ ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 14

15 Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην πξντνληηθό ραξηνθπιάθην ηνπ ΔΛΤΑ Μηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γηα όιεο ηηο ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθή Απνζήθεπζε Δγγξάθσλ (e-archiving) Αζθαιήο απνζήθεπζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ ζε εηδηθό ρώξν θαη αλάθιεζή ηνπο από νπνηνδήπνηε ζεκείν βξίζθεηαη ν πειάηεο Ηιεθηξνληθή Δμόθιεζε Λνγαξηαζκώλ (e-payments) Ηιεθηξνληθή εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ από ηνλ πειάηε κέζσ αζθαιώλ δηαδηθαζηώλ Ηιεθηξνληθό Τηκνιόγην (e-invoice) Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθώλ, ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε ρσξίο ηελ ζπλνδεία θπζηθνύ εληύπνπ, ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε, αλαδνρή ηηκνιόγεζεο Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-commerce) Αζθάιεηα ησλ αγνξώλ κέζσ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΛΤΑ 15

16 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο δξάζεηο, λέα πξντόληα 16

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα