CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM"

Transcript

1 CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF V

2 INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore...3 Marcatura CE...3 Norme di sicurezza...4 Descrizione del prodotto...5 Pannello comandi...5 Display...6 Vista complessiva...7 Dimensioni caldaia...8 Distanze minime per l installazione...8 Dima Installazione...8 Dati tecnici...9- Installazione...3 Avvertenze prima dell installazione...3 Collegamento gas...4 Collegamento idraulico...4 Vista raccordi idraulici...4 Rappresentazione grafica prevalenza residua circolatore...5 Dispositivo di sovrapressione...5 Pulizia impianto di riscaldamento...5 Collegamento bollitore...5 Schema idraulico...6 Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi...7 Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria...7 Tabella lunghezze condotti aspirazione/scarico...8 Collegamenti elettrici...2 Collegamento periferiche...2 Collegamento Termostato Ambiente...2 Schema elettrico...22 Messa in funzione...23 Procedura di accensione...23 Predisposizione al servizio...23 Prima accensione...24 Funzione Disareazione...24 Verifica delle regolazioni gas...25 Regolazione della massima potenza riscaldamento...26 Controllo della potenza di lenta accensione...26 Controllo del ritardo di accensione...26 Regolazione della massima potenza riscaldamento assoluta...27 Cambio gas...27 Tabella riepilogativa trasformazione gas...28 Funzione AUTO...29 Sistemi di protezione caldaia...3 Arresto di sicurezza...3 Arresto di blocco...3 Avviso di malfunzionamento...3 Tabella riepilogativa codici errore...3 Analisi della combustione...32 Controllo evacuazione fumi...32 Funzione antigelo...32 Menù impostazione - regolazione - diagnostica...33 Manutenzione...44 Istruzioni per l apertura della mantellatura ed ispezione dell interno...44 Note generali...45 Prova di funzionamento...45 Operazioni di svuotamento...45 Informazioni all utente...46 Targhetta caratteristiche...47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά...3 Προειδοποίηση για τον τεχνικό εγκατάστασης...3 Ένδειξη CE...3 Πρότυπα ασφαλείας...4 Περιγραφή του προϊόντος...5 Χειριστήριο...5 Οθόνη...6 Συνολική όψη...7 Διαστάσεις...8 Πρότυπο διάτρησης...8 Ελάχιστη απόσταση για την εγκατάσταση...8 Τεχνικά χαρακτηριστικά...-2 Εγκατάσταση...3 Προειδοποίηση πριν την εγκατάσταση...3 Σύνδεση αερίου...4 Υδραυλική σύνδεση...4 Όψη υδραυλικών ρακόρ...4 Διάταξη αποφόρτισης...5 Σύστημα υπερπίεσης...5 Καθαρισμός της εγκατάστασης...5 Σύνδεση θερμοσίφωνα...5 Υδραυλικό διάγραμμα...6 Σύνδεση αγωγών αναρρόφησης και απαγωγής καυσαερίων...7 Πίνακας μήκους αγωγών αναρρόφησης/απαγωγής...7 Τύποι αναρρόφησης/απαγωγής καυσαερίων...8 Ηλεκτρική σύνδεση...2 Σύνδεση των περιφερειακών...2 Σύνδεση θερμοστάτη περιβάλλοντος...2 Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα...22 Θέση σε λειτουργία...23 Διαδικασία θέσης σε λειτουργία...23 Πρώτη θέση σε λειτουργία...23 Πρώτη έναυση...24 Λειτουργία εξαέρωσης...24 Έλεγχος ρυθμίσεων αερίου...25 Ρύθμιση της μέγιστης ισχύος θέρμανσης...26 Αργή έναυση...26 Ρύθμιση της καθυστέρησης έναυσης για θέρμανση...26 Έλεγχος απόλυτης μέγιστης ισχύος θέρμανσης...27 Αλλαγή αερίου...27 Πίνακας ρύθμισης αερίου...28 Λειτουργία AUTO...29 Σύστημα προστασίας του λέβητα...3 Σβήσιμο ασφαλείας...3 Σβήσιμο εμπλοκής...3 Ειδοποίηση δυσλειτουργίας...3 Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας...3 Λίστα κωδικών βλάβης...32 Ανάλυση της καύσης...32 Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων...32 Μενού προγραμματισμού - ρύθμισης - διαγνωστικού ελέγχου..33 Συντήρηση...44 Οδηγίες για αφαίρεση του καλύμματος...44 Γενικές παρατηρήσεις...45 Έλεγχος λειτουργίας...45 Εργασίες αδειάσματος...46 Πληροφορίες για το χρήστη...46 Πινακίδα σήμανσης...47

3 generalità Avvertenze per l installatore L installazione e la prima accensione della caldaia devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica. Dopo l installazione della caldaia, l installatore deve consegnare la dichiarazione di conformità ed il libretto d uso all utente finale, ed informarlo sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza. Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso domestico. Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento ed a una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza. È vietata l utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto. L installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dal costruttore. Un errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali l azienda costruttrice non è responsabile. La caldaia viene fornita in un imballo di cartone, dopo aver tolto l imballo assicurarsi dell integrità dell apparecchio e della completezza della fornitura. In caso di non rispondenza rivolgersi al fornitore. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personale qualificato. Prima di ogni intervento di manutenzione/riparazione nella caldaia è necessario togliere l alimentazione elettrica portando l interruttore bipolare esterno alla caldaia in posizione OFF. Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali, devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore. Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, mettere fuori servizio l apparecchio portando l interruttore esterno bipolare in posizione OFF e chiudendo il rubinetto del gas. A lavori ultimati far verificare l efficienza dei condotti e dei dispositivi da personale tecnico qualificato. Per la pulizia delle parti esterne spegnere la caldaia e portare l interruttore esterno in posizione OFF. Effettuare la pulizia con un panno umido imbevuto di acqua saponata. Non utilizzare detersivi aggressivi, insetticidi o prodotti tossici. Il rispetto delle norme vigenti permette un funzionamento sicuro, ecologico e a risparmio energetico. Nel caso di uso di kit od optional si dovranno utilizzare solo quelli originali. Conforme al DM 74 del in attuazione della Direttiva Europea 98/83 CE relativa alla qualità delle acque Marcatura CE Il marchio CE garantisce la rispondenza dell apparecchio alle seguenti direttive: - 29/42/CEE relativa agli apparecchi a gas - 24/8/EC relativa alla compatibilità elettromagnetica - 92/42/CEE relativa al rendimento energetico - 26/95/EC relativa alla sicurezza elettrica γενικά Προειδοποιήσεις για τον εγκαταστάτη Η εγκατάσταση και η πρώτη θέση σε λειτουργία του λέβητα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και ενδεχόμενους κανονισμούς των τοπικών αρχών και των αρμόδιων φορέων για τη δημόσια υγεία. Μετά την εγκατάσταση του λέβητα ο εγκαταστάτης οφείλει να παραδώσει τη δήλωση συμμόρφωσης και το εγχειρίδιο χρήσης στον τελικό χρήστη και να τον ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του λέβητα και τα συστήματα ασφαλείας. Η παρούσα συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί με εγκατάσταση θέρμανσης και δίκτυο διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης που θα είναι συμβατά με τις επιδόσεις και την ισχύ της. Απαγορεύεται η χρήση για διαφορετικούς σκοπούς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση ή στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και ζημίες για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο λέβητας διατίθεται σε παλέτα συσκευασμένος σε χαρτόκουτο. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη και ότι η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ελλείψεις, απευθυνθείτε στον προμηθευτή. Τα στοιχεία της συσκευασίας (συνδετήρες, πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά καθώς αποτελούν εστία κινδύνου. Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή, κλείστε τη βάνα αερίου και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε, αλλά απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης/επισκευής στον λέβητα πρέπει να διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρνώντας τον εξωτερικό διπολικό διακόπτη του λέβητα στη θέση OFF. Ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση εργασιών ή συντήρησης κατασκευών που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς ή στα συστήματα απαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτήματά τους, θέστε εκτός λειτουργία τη συσκευή γυρνώντας τον εξωτερικό διπολικό διακόπτη στη θέση OFF και κλείνοντας τη βάνα αερίου. Μετά το τέλος των εργασιών απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει τους αγωγούς και τις διατάξεις. Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών σβήστε τον λέβητα και γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί βουτηγμένο σε νερό και απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά, εντομοκτόνα ή τοξικά προϊόντα. Η τήρηση των τοπικών κανονισμών επιτρέπει την ασφαλή και οικολογική λειτουργία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε περίπτωση προαιρετικών σετ ή αξεσουάρ πρέπει να επιλέγονται μόνο γνήσια προϊόντα. Σήμανση CE Το σήμα CE εγγυάται ότι η συσκευή ανταποκρίνεται στις ακόλουθες οδηγίες: - 9/396/ΕΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου - 89/366/ΕΟΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - 92/42/ΕΟΚ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση - 73/23/ΕΟΚ σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια 3

4 generalità Norme di sicurezza γενικά Κανόνες ασφαλείας 4 Legenda simboli: Il mancato rispetto dell avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone Il mancato rispetto dell avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali Installare l apparecchio su parete solida, non soggetta a vibrazioni. Rumorosità durante il funzionamento. Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti. Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Danneggiamento impianti preesistenti. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate. Eseguire i collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguata. Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio di corrente elettrica in cavi sottodimensionati. Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento. Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate. Assicurarsi che l ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l apparecchiatura siano conformi alle normative vigenti. Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione incorrettamente installati. Danneggiamento dell apparecchio per condizioni di funzionamento improprie. Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati all uso (in particolare assicurarsi che l utensile non sia deteriorato e che il manico sia integro e correttamente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da eventuale caduta dall alto, riporli dopo l uso. Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni. Adoperare attrezzature elettriche adeguate all uso (in particolare assicurarsi che il cavo e la spina di alimentazione siano integri e che le parti dotate di moto rotativo o alternativo siano correttamente fissate), utilizzarle correttamente, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale caduta dall alto, scollegare e riporle dopo l uso. Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni. Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili. Lesioni personali per la caduta dall alto o per cesoiamento (scale doppie). Assicurarsi che le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che abbiano mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pianerottolo. Lesioni personali per la caduta dall alto. Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano adottati parapetti perimetrali nella zona di lavoro o imbragature individuali atti a prevenire la caduta, che lo spazio percorso durante l eventuale caduta sia libero da ostacoli pericolosi, che l eventuale impatto sia attutito da superfici di arresto semirigide o deformabili. Lesioni personali per la caduta dall alto. Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all illuminazione, all aerazione, alla solidità. Lesioni personali per urti, inciampi, ecc. Proteggere con adeguato materiale l apparecchio e le aree in prossimità del luogo di lavoro. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni. Movimentare l apparecchio con le dovute protezioni e con la dovuta cautela. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento. Indossare, durante le lavorazioni, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali. Lesioni personali per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazioni polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. Organizzare la dislocazione del materiale e delle attrezzature in modo da rendere agevole e sicura la movimentazione, evitando cataste che possano essere soggette a cedimenti o crolli. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento. Le operazioni all interno dell apparecchio devono essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare bruschi contatti con parti acuminate. Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni. Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo interessate da un intervento sull apparecchio ed accertarne la funzionalità prima della rimessa in servizio. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas o per incorretto scarico fumi. Danneggiamento o blocco dell apparecchio per funzionamento fuori controllo. Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione. Lesioni personali per ustioni. Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscelazioni di prodotti diversi, proteggendo l apparecchio e gli oggetti circostanti. Lesioni personali per contatto di pelle o occhi con sostanze acide, inalazione o ingestione di agenti chimici nocivi. Danneggiamento dell apparecchio o di oggetti circostanti per corrosione da sostanze acide. Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall apparecchio, togliere l alimentazione elettrica, aprire le finestre ed avvisare il tecnico. Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, intossicazione. Σημασία των συμβόλων: Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί κινδύνους τραυματισμού, ο οποίος σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι και θανάσιμος. Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί κινδύνους για ενδεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβες. Εγκαταστήστε τον λέβητα σε σταθερό τοίχο, χωρίς κραδασμούς. Θόρυβος κατά τη λειτουργία. Κατά τη διάτρηση του τοίχου δεν πρέπει να προκληθούν βλάβες σε υφιστάμενα ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με αγωγούς υπό τάση. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις λόγω διαρροής αερίων από ελαττωματικές σωληνώσεις. Βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις. Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από ελαττωματικούς σωλήνες. Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις χρησιμοποιήστε καλώδια κατάλληλης διατομής. Πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης από την κυκλοφορία του ρεύματος σε υποδιαστασιολογημένα καλώδια. Προστατέψτε τους σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης για να αποφεύγονται βλάβες. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με αγωγούς υπό τάση. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις λόγω διαρροής αερίων από ελαττωματικές σωληνώσεις. Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από ελαττωματικούς σωλήνες. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης και οι εγκαταστάσεις με τις οποίες θα συνδεθεί ο λέβητας ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με αγωγούς υπό τάση που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά. Βλάβη της συσκευής λόγω ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε χειροκίνητα εργαλεία και εξοπλισμό κατάλληλο για τη χρήση (ειδικότερα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν έχει φθαρεί και ότι η λαβή είναι σε καλή κατάσταση και σωστά στερεωμένη). Τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, να ασφαλίζονται από πτώσεις από μεγάλο ύψος και να φυλάσσονται μετά τη χρήση. Τραυματισμοί από εκσφενδονισμό θραυσμάτων, εισπνοή σκόνης, χτυπήματα, κοπές, διατρήσεις και τριβή. Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων από εκσφενδονισμό θραυσμάτων, χτυπήματα και κοπές. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία για τη χρήση (ειδικότερα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το φις βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι τα εξαρτήματα με περιστροφική ή παλινδρομική κίνηση είναι σωστά στερεωμένα). Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σωστά, μην εμποδίζετε τα σημεία διέλευσης με το ηλεκτρικό καλώδιο, ασφαλίστε τα από πτώσεις από μεγάλο ύψος και μετά τη χρήση αποσυνδέστε τα και φυλάξτε τα. Τραυματισμοί από εκσφενδονισμό θραυσμάτων, εισπνοή σκόνης, χτυπήματα, κοπές, διατρήσεις, τριβή, θόρυβο και κραδασμούς. Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων από εκσφενδονισμό θραυσμάτων, χτυπήματα και κοπές. Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές σκάλες έχουν στερεωθεί καλά, είναι ανθεκτικές, οι βαθμίδες είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι ολισθηρές, δεν μετακινούνται όταν είναι κάποιος ανεβασμένος στη σκάλα και ότι επιτηρούνται. Τραυματισμοί από πτώση ή κοπή (διπλές σκάλες). Βεβαιωθείτε ότι οι διπλές σκάλες στηρίζονται σωστά, είναι ανθεκτικές, οι βαθμίδες είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι ολισθηρές, διαθέτουν χειρολαβή σε όλο το μήκος και κιγκλιδώματα στο κεφαλόσκαλο. Τραυματισμοί από πτώση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σε μεγάλο ύψος (συνήθως πάνω από δύο μέτρα) βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά κιγκλιδώματα στη ζώνη εργασίας ή ατομικά μέσα πρόσδεσης για την αποφυγή πτώσεων, ότι η διαδρομή που διανύεται σε περίπτωση πτώσης είναι ελεύθερη από επικίνδυνα εμπόδια και ότι η πρόσκρουση μετριάζεται από ημιελαστικές ή ελαστικές επιφάνειες. Τραυματισμοί από πτώση. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας διαθέτει κατάλληλες συνθήκες υγιεινής όσον αφορά το φωτισμό, τον εξαερισμό και την αντοχή. Τραυματισμοί από χτυπήματα, απώλεια ισορροπίας κλπ. Προστατέψτε με κατάλληλα υλικά τη συσκευή και τις περιοχές κοντά στο χώρο εργασίας. Βλάβη της συσκευής ή γειτονικών αντικειμένων από εκσφενδονισμό θραυσμάτων, χτυπήματα, κοπές. Μετακινείτε τη συσκευή με τις κατάλληλες προστασίες και τη δέουσα προσοχή. Βλάβη της συσκευής ή γειτονικών αντικειμένων από χτυπήματα, κοπές, σύνθλιψη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιήστε κατάλληλη ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας. Τραυματισμοί από ηλεκτροπληξία, εκσφενδονισμό θραυσμάτων, εισπνοή σκόνης, χτυπήματα, κοπή, διάτρηση, τριβή, θόρυβο και κραδασμούς. Οργανώστε τη διάταξη των υλικών και του εξοπλισμού έτσι ώστε να διευκολύνεται και να είναι ασφαλής η μετακίνηση, αποφεύγοντας τη συσσώρευση που μπορεί να υποχωρήσει και να καταρρεύσει. Βλάβη της συσκευής ή γειτονικών αντικειμένων από χτυπήματα, κοπές, σύνθλιψη. Οι εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να εκτελούνται προσεκτικά για την αποφυγή απότομων επαφών με αιχμηρές επιφάνειες. Τραυματισμός από κοπή, διάτρηση, τριβή. Αποκαταστήστε όλες τις λειτουργίες ασφαλείας και ελέγχου μετά από επέμβαση στη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις από διαρροή αερίων ή κακή απαγωγή των καυσαερίων. Βλάβη ή εμπλοκή της συσκευής λόγω λειτουργίας εκτός ελέγχου. Αδειάστε τα εξαρτήματα που μπορεί να περιέχουν ζεστό νερό μέσω ενδεχόμενων συστημάτων αποστράγγισης, πριν τα ανοίξετε. Τραυματισμοί από εγκαύματα. Καθαρίζετε τα άλατα από τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του δελτίου ασφαλείας του χρησιμοποιούμε-νου προϊόντος, αερίζοντας τον χώρο, χρησιμοποιώντας προστατευτική ενδυμασία, αποφεύγοντας την ανάμιξη διαφορετικών προϊόντων και προστατεύοντας τη συσκευή και τα γειτονικά αντικείμενα. Τραυματισμοί από επαφή του δέρματος ή των ματιών με οξέα, εισπνοή ή κατάποση επιβλαβών χημικών προϊόντων. Βλάβη της συσκευής ή γειτονικών αντικειμένων λόγω διάβρωσης από οξέα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή καμένου ή διαπιστώσετε έξοδο καπνού από τη συσκευή, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία, κλείστε τη βάνα αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε τον τεχνικό. Τραυματισμοί από εγκαύματα, εισπνοή καυσαερίων, δηλητηρίαση.

5 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Pannello comandi Πίνακας χειριστηρίων Legenda:. Display 2. Tasti +/- regolazione temperatura sanitario 3. Tasto MODE - selezione modalità di funzionamento (estate / inverno) 4. Idrometro 5. Tasto attivazione/disattivazione Funzione Auto e/o Funzione COMFORT 8. Tasto ESC - riservato al tecnico qualificato 6. encoder - riservato al tecnico qualificato. Tasto OK - riservato al tecnico qualificato. 9. Tasto ON/OFF. Tasto RESET 2. Tasti +/- regolazione temperatura riscaldamento Υπόμνημα:. Οθόνη 2. Κουμπί ρύθμισης του Οικιακού Ζεστού Νερού +/- 3. Κουμπί MODE (Επιλογή τρόπου λειτουργίας καλοκαίρι/ χειμώνας) 4. Μανόμετρο 5. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας AUTO και/ή Comfort 6. Κουμπί Esc (Πίσω) 7. επιλογέας προγραμματισμού 8. Κουμπί Ok πλήκτρο προγραμματισμού 9. Κουμπί ON/OFF. Κουμπί RESET 2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας της θέρμανσης +/- 5

6 descrizione del prodotto Display περιγραφή προϊόντος Οθόνη Legenda Cifre per indicazione: - stato caldaia e indicazione temperaure ( C) - Segnalazione codici d errore (Err) - Settaggio MENU Richiesto intervento assistenza tecnica Υπόμνημα Ένδειξη ψηφίων -Ένδειξη κατάστασης λέβητα και θερμοκρασίας ( C) -σήματα κωδικών σφαλμάτων (Err) -ρυθμίσεις μενού Αίτηση λήψης τεχνικής υποστήριξης Segnalazione presenza fiamma con indicazione potenza utilizzata o blocco funzionamento Ανίχνευση φλόγας με επίδειξη ισχύος που χρησιμοποιείται ή ένδειξη παύσης λειτουργίας Funzionamento in riscaldamento impostato con indicazione zona Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης AUTO Richiesta riscaldamento attiva con indicazione zona Funzionamento in sanitario impostato Richiesta sanitario attiva Funzione Comfort attivata Caldaia spenta con Funzione Antigelo attiva Funzione Antigelo attivata Funzione AUTO attivata (Termoregolazione attiva) Sonda ingresso solare collegata (optional) AUTO Λειτουργία θέρμανσης ενεργή Ρύθμιση λειτουργίας ζεστού νερού Λειτουργία ζεστού νερού ενεργή Ενεργοποιημένη comfort ζεστού νερού Λέβητας off με ενεργή την αντιπαγετική λειτουργία Αντιπαγετική λειτουργία ενεργοποιημένη Λειτουργία Auto ενεργοποιημένη (Ρύθμιση θερμοκρασίας ενεργοποιημένη) Συνδεμένο ηλιακό clip-in (προαιρετικά) 6

7 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Vista complessiva Γενική περιγραφή CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF Legenda. Collettore scarico fumi 2. Pressostato fumi 3. Raccoglicondensa 4. Scambiatore primario 6. Sonda mandata riscaldamento 7. Bruciatore 8. Elettrodi di accensione 9. Valvola gas. Accenditore 2. Valvola di sicurezza 3 bar 3. Scambiatore secondario 4. Rubinetto di svuotamento 5. Flussimetro sanitario 6. Rubinetto di riempimento 7. Filtro circuito riscaldamento 8. Circolatore con disareatore 9. Pressostato di minima 2. Sonda ritorno riscaldamento 2. Valvola deviatrice motorizzata 22. Elettrodo di rilevazione fiamma 23. Pannelli in fibra ceramica 24. Camera di combustione 25. Vaso espansione 26. Ventilatore 27. Prese analisi fumi Λεζάντα:. Συλλέκτης απαγωγής καυσαερίων 2. Πιεζοστάτης καυσαερίων 3. Συλλέκτης συμπυκνωμάτων 4. Πρωτεύων εναλλάκτης 6. Αισθητήρας κατάθλιψης θέρμανσης 7. Καυτήρας 8. Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 9. Βαλβίδα αερίου. Αναφλεκτήρας 2. Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar 3. Δευτερεύων εναλλάκτης 4. Βάνα εκκένωσης 5. Ροόμετρο ζεστού νερού 6. Κρουνός πλήρωσης 7. Φίλτρο κυκλώματος θέρμανσης 8. Ρυθμιζόμενος κυκλοφορητής με εξαεριστήρα 9. Πιεζοστάτης ελάχιστης πίεσης 2. Αισθητήρας επιστροφής θέρμανσης 2. Μηχανοκίνητη βαλβίδα εκτροπής 22. Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 23. Πάνελ από κεραμικό υλικό 24. Θάλαμος καύσης 25. Δοχείο διαστολής 26. Ανεμιστήρας 27. Παροχές για ανάλυση καυσαερίων 7

8 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Dimensioni caldaia Διαστάσεις λέβητα CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF A. Mandata impianto / bollitore B. Uscita acqua calda C. Ingresso Gas D. Entrata acqua fredda E. Ritorno Impianto R. Ritorno bollitore (modelli SYSTEM) Distanze minime per l installazione Per permettere un agevole svolgimento delle operazioni di manutenzione della caldaia è necessario rispettare un adeguata distanza nell installazione. Posizionare la caldaia secondo le regole della buona tecnica utilizzando una livella a bolla. Dima Installazione A. Έξοδος θέρμανσης B. Έξοδος ζεστού νερού χρήσης C. Είσοδος αερίου D. Είσοδος κρύου νερού E. Επιστροφή θέρμανσης R. Επιστροφή μπόιλερ /R /R Πρότυπο διάτρησης Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση Για να επιτρέπεται η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του λέβητα με ευχέρεια, θα πρέπει να τηρούνται οι σωστές αποστάσεις κατά την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής πρακτικής χρησιμοποιώντας αλφάδι. 8

9 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Dati tecnici NOTE GEN. PRESTAZIONI ENERGETICHE EMISSIONI CIRCUITO RISCALDAMENTO CIRCUITO SANITARIO DATI ELETTR. AMB. Nome modello CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF Certificazione CE (pin) 32BR4793 Tipo caldaia C2-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) kw 25,8 /, 3, / 3, Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hs) kw 28,7 / 2,2 33,3 / 4,4 Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi) kw 27 /, 3,3 / 3, Portata termica nominale in sanitario max/min (Hs) kw 3 / 2,2 34,8 / 4,4 Potenza termica max/min kw 24,2 / 9,8 28, /,6 Potenza termica sanitario max/min kw 25,3 / 9,8 29,3 /,6 Rendimento di combustione (ai fumi) Hi/Hs % 94,5 93,9 Rendimento alla portata termica nominale (6/8 C) Hi/Hs % 93,8 / 84,5 93,6 / 84,3 Rendimento al 3% a 47 C Hi/Hs % 93,6 / 84,3 93,2 / 83,9 Rendimento al minimo Hi/Hs % 89,2 / 8,3 89,3 / 8,4 Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) stars *** *** Rating Sedbuk class D D Massima perdita di calore al mantello (ΔT=5 C) %,7,3 Perdite al camino bruciatore funzionante % 5,5 6, Perdite al camino bruciatore spento %,4,4 Prevalenza residua di evacuazione Pa 4 Classe Nox class 3 3 Temperatura fumi (G2) C 5 4 Contenuto di CO 2 (G2) % 6,5 6,4 Contenuto di CO (%O 2 ) ppm 5 92 Contenuto di O 2 (G2) % 8,8 8,9 Portata massima fumi (G2) Kg/h 57,4 67,5 Eccesso d aria % Perdite di carico lato acqua (max) ΔT=2 C mbar 2 2 Prevalenza residua per l impianto bar,25,25 Pressione di precarica vaso di espansione bar Pressione massima di riscaldamento bar 3 3 Capacità nominale vaso di espansione l 8 8 Temperatura di riscaldamento max/min C 82 / / 35 Temperatura sanitario max/min C 6 / 36 6 / 36 Portata specifica in sanitario ( min. con ΔT=3 C) l/min 2,5 4, Quantità istantanea di acqua calda ΔT=25 C l/min 4,5 6,8 Quantità istantanea di acqua calda ΔT=35 C l/min,4 2, Stelle comfort sanitario (EN323) stars 3 3 Prelievo minimo di acqua calda l/min,7,7 Pressione acqua sanitaria max bar 7 7 Tensione/frequenza di alimentazione V/Hz 23/5 23/5 Potenza elettrica assorbita totale W 2 29 Temperatura ambiente minima di utilizzo C Gradi di protezione impianto elettrico IP X5D X5D Peso kg 3 3 9

10 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤ ΧΑΡΑΚ Μοντέλο CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF Πιστοποίηση CE (pin) 32BR4793 Τύπος λέβητα C2-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή ζεστού νερού (Hi) kw 25,8 /, 3, / 3, Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή ζεστού νερού (Hs) kw 28,7 / 2,2 33,3 / 4,4 Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 27 /, 3,3 / 3, Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή θέρμανσης (Hs) kw 3 / 2,2 34,8 / 4,4 Μέγ./ελάχ. θερμική ισχύς kw 24,2 / 9,8 28, /,6 Θερμική παροχή Ζ.Ν.Χ. kw 25,3 / 9,8 29,3 /,6 Απόδοση καύσης (στα καυσαέρια) % 94,5 93,9 Απόδοση στην ονομαστική θερμική παροχή (6/8 C) Hi % 93,8 / 84,5 93,6 / 84,3 Απόδοση στο 3% στους 47 C % 93,6 / 84,3 93,2 / 83,9 Απόδοση στο ελάχιστο Hi % 89,2 / 8,3 89,3 / 8,4 Αστέρες απόδοσης (οδ. 92/42/ΕΟΚ) *** *** Κατηγορία Sedbuk D D Μέγιστη απώλεια θερμότητας στο περίβλημα (ΔΤ=5 C) %,7,3 Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα σε λειτουργία % 5,5 6, Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα σβηστό %,4,4 Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος απαγωγής Pa 4 Κατηγορία NOx 3 3 Θερμοκρασία καυσαερίων (G2) C 5 4 Περιεκτικότητα CO 2 (G2) % 6,5 6,4 Περιεκτικότητα CO (%O 2 ) ppm 5 92 Περιεκτικότητα O (G2) 2 % 8,8 8,9 Μέγιστη παροχή καυσαερίων (G2) Kg/h 57,4 67,5 Πλεόνασμα αέρα % Πτώσεις πίεσης πλευράς νερού (μέγ.) ΔΤ=2 C mbar 2 2 Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος για την εγκατάσταση bar,25,25 Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής bar Μέγ. πίεση θέρμανσης bar 3 3 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8 8 Μέγ./ελάχ. θερμοκρασία θέρμανσης C 82 / / 35 Μέγ./ελάχ. θερμοκρασία ζεστού νερού C 6 / 36 6 / 36 Ειδική παροχή ζεστού νερού ( min με ΔΤ=3 C) l/min 2,5 4, Στιγμιαία παροχή ζεστού νερού ΔΤ=25 C l/min 4,5 6,8 Στιγμιαία παροχή ζεστού νερού ΔΤ=35 C l/min,4 2, Αστέρες άνεσης ζεστού νερού stars 3 3 Ελάχ. παροχή ζεστού νερού l/min,7,7 Μέγ./ελάχ. πίεση ζεστού νερού bar 7 7 Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 23/5 23/5 Συνολική απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 2 29 Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης C Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP X5D X5D Βάρος kg 3 3

11 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Dati tecnici NOTE GEN. PRESTAZIONI ENERGETICHE EMISSIONI CIRCUITO RISCALDAMENTO Nome modello CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF Certificazione CE (pin) 32BR BR4794 Tipo caldaia C2-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) kw 25,8 /, 3, / 3, 32,5 / 4, Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hs) kw 28,7 / 2,2 33,3 / 4,4 36, / 5,5 Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi) kw 27 /, 3,3 / 3, 34, / 4, Portata termica nominale in sanitario max/min (Hs) kw 3 / 2,2 34,8 / 4,4 37,8 / 5,5 Potenza termica max/min kw 24,2 / 9,8 28, /,6 3,4 / 2,3 Potenza termica sanitario max/min kw 25,3 / 9,8 29,3 /,6 3,4 / 2,3 Rendimento di combustione (ai fumi) Hi/Hs % 94,5 93,9 94,3 Rendimento alla portata termica nominale (6/8 C) Hi/Hs % 93,8 / 84,5 93,6 / 84,3 93,5 / 84,2 Rendimento al 3% a 47 C Hi/Hs % 93,6 / 84,3 93,2 / 83,9 92,7 / 83,5 Rendimento al minimo Hi/Hs % 89,2 / 8,3 89,3 / 8,4 88, / 79,3 Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) stars *** *** *** Rating Sedbuk class D D D Massima perdita di calore al mantello (ΔT=5 C) %,7,3,5 Perdite al camino bruciatore funzionante % 5,5 6, 5,7 Perdite al camino bruciatore spento %,4,4,4 Prevalenza residua di evacuazione Pa 4 98 Classe Nox class Temperatura fumi (G2) C Contenuto di CO 2 (G2) % 6,5 6,4 6,3 Contenuto di CO (%O 2 ) ppm Contenuto di O 2 (G2) % 8,8 8,9 9,2 Portata massima fumi (G2) Kg/h 57,4 67,5 73,9 Eccesso d aria % Perdite di carico lato acqua (max) ΔT=2 C mbar Prevalenza residua per l impianto bar,25,25,25 Pressione di precarica vaso di espansione bar Pressione massima di riscaldamento bar Capacità nominale vaso di espansione l Temperatura di riscaldamento max/min C 82 / / / 35 Temperatura sanitario max/min C 6 / 4 6 / 4 6 / 4 CIRCUITO SANITARIO DATI ELETTR. AMB. Tensione/frequenza di alimentazione V/Hz 23/5 23/5 23/5 Potenza elettrica assorbita totale W Temperatura ambiente minima di utilizzo C Gradi di protezione impianto elettrico IP X5D X5D X5D Peso kg

12 descrizione del prodotto περιγραφή προϊόντος Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Μοντέλο CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF Πιστοποίηση CE (pin) 32BR BR4794 Τύπος λέβητα C2-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή ζεστού νερού (Hi) kw 25,8 /, 3, / 3, 32,5 / 4, Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή ζεστού νερού (Hs) kw 28,7 / 2,2 33,3 / 4,4 36, / 5,5 Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 27 /, 3,3 / 3, 34, / 4, Μεγ/ελάχ. θερμική παροχή θέρμανσης (Hs) kw 3 / 2,2 34,8 / 4,4 37,8 / 5,5 Μέγ./ελάχ. θερμική ισχύς kw 24,2 / 9,8 28, /,6 3,4 / 2,3 Θερμική παροχή Ζ.Ν.Χ. kw 25,3 / 9,8 29,3 /,6 3,4 / 2,3 Απόδοση καύσης (στα καυσαέρια) % 94,5 93,9 94,3 Απόδοση στην ονομαστική θερμική παροχή (6/8 C) Hi % 93,8 / 84,5 93,6 / 84,3 93,5 / 84,2 Απόδοση στο 3% στους 47 C % 93,6 / 84,3 93,2 / 83,9 92,7 / 83,5 Απόδοση στο ελάχιστο Hi % 89,2 / 8,3 89,3 / 8,4 88, / 79,3 Αστέρες απόδοσης (οδ. 92/42/ΕΟΚ) *** *** *** Κατηγορία Sedbuk D D D Μέγιστη απώλεια θερμότητας στο περίβλημα (ΔΤ=5 C) %,7,3,5 Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα σε λειτουργία % 5,5 6, 5,7 Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα σβηστό %,4,4,4 Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος απαγωγής Pa 4 98 Κατηγορία NOx Θερμοκρασία καυσαερίων (G2) C Περιεκτικότητα CO 2 (G2) % 6,5 6,4 6,3 Περιεκτικότητα CO (%O 2 ) ppm Περιεκτικότητα O (G2) 2 % 8,8 8,9 9,2 Μέγιστη παροχή καυσαερίων (G2) Kg/h 57,4 67,5 73,9 Πλεόνασμα αέρα % Πτώσεις πίεσης πλευράς νερού (μέγ.) ΔΤ=2 C mbar Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος για την εγκατάσταση bar,25,25,25 Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής bar Μέγ. πίεση θέρμανσης bar Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l Μέγ./ελάχ. θερμοκρασία θέρμανσης C 82 / / / 35 Μέγ./ελάχ. θερμοκρασία ζεστού νερού C 6 / 4 6 / 4 6 / 4 ΗΛΕΚΤ ΧΑΡΑΚ Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 23/5 23/5 23/5 Συνολική απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης C Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP X5D X5D X5D Βάρος kg

13 installazione Avvertenze prima dell installazione La caldaia serve a riscaldare l acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione. Essa deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di acqua sanitaria entrambi dimensionati in base alle sue prestazione ed alla sua potenza. Prima di collegare la caldaia è necessario: - effettuare un lavaggio accurato delle tubazioni degli impianti per rimuovere eventuali residui di filettature, saldature o sporcizie che possano compromettere il corretto funzionamento della caldaia; - verificare la predisposizione della caldaia per il funzionamento con il tipo di gas disponibile (leggere quanto riportato sull etichetta dell imballo e sulla targhetta caratteristiche della caldaia); - controllare che la canna fumaria non presenti strozzature e non vi siano collegati scarichi di altri apparecchi, salvo che questa sia stata realizzata per servire più utenze secondo quanto previsto dalle Norme vigenti; - controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie preesistenti, queste siano state perfettamente pulite e non presentino scorie, in quanto l eventuale distacco delle stesse potrebbe ostruire il passaggio dei fumi, causando situazioni di pericolo; - controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie non idonee, queste siano state intubate; - in presenza di acque con durezza particolarmente elevata, si avrà rischio di accumulo di calcare con conseguente diminuzione di efficienza dei componenti della caldaia. Gli apparecchi tipo C, la cui camera di combustione e circuito di alimentazione d aria sono a tenuta stagna rispetto all ambiente, non hanno alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione ed al volume del locale. Per non compromettere il regolare funzionamento della caldaia il luogo di installazione deve essere idoneo in relazione al valore della temperatura limite di funzionamento ed essere protetto in modo tale che la caldaia non entri direttamente in contatto con gli agenti atmosferici. La caldaia è progettata per l installazione a parete e deve essere installata su una parete idonea a sostenerne il peso. Nella creazione di un vano tecnico si impone il rispetto di distanze minime che garantiscano l accessibilità alle parti della caldaia. Attenzione! Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle vicinanze della caldaia. Assicurarsi che l ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l apparecchio siano conformi alle normative vigenti. Se nel locale di installazione sono presenti polveri e/o vapori aggressivi, l apparecchio deve funzionare indipendentemente dall aria del locale. Attenzione! L installazione, la prima accensione, la manutenzione e la riparazione della caldaia, devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica. εγκατάσταση Προειδοποιήσεις πριν την εγκατάσταση Ο λέβητας χρησιμεύει για τη θέρμανση νερού σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τη θερμοκρασία βρασμού. Μπορεί να συνδεθεί με εγκατάσταση θέρμανσης και με δίκτυο παροχής ζεστού νερού που έχουν διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τις επιδόσεις του και την ισχύ του. Πριν συνδέσετε τον λέβητα: - πλύνετε καλά τις σωληνώσεις των εγκαταστάσεων για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από σπειρώματα, συγκολλήσεις ή ακαθαρσίες που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του λέβητα - ελέγξτε τη ρύθμιση του λέβητα για λειτουργία με τον διαθέσιμο τύπο αερίου (διαβάστε την ένδειξη στην ετικέτα της συσκευασίας και στην πινακίδα χαρακτηριστικών του λέβητα) - ελέγξτε αν η καπνοδόχος παρουσιάζει εμπόδια και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές, εκτός και αν έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί περισσότερες συσκευές κατανάλωσης σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί - σε περίπτωση σύνδεσης με υφιστάμενες καμινάδες, βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και δεν περιέχουν υπολείμματα, καθώς η αποκόλλησή τους θα μπορούσε να κλείσει το άνοιγμα διέλευσης των καυσαερίων προκαλώντας καταστάσεις κινδύνου - σε περίπτωση σύνδεσης με ακατάλληλη καπνοδόχο, βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος έχει τοποθετηθεί σε σωλήνα - σε περίπτωση νερού με πολύ υψηλή σκληρότητα, υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης αλάτων με συνεπακόλουθη μείωση της απόδοσης των εξαρτημάτων του λέβητα. Οι συσκευές τύπου C με στεγανό θάλαμο καύσης και κύκλωμα τροφοδοσίας ως προς το περιβάλλον, δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό όσον αφορά τις συνθήκες αερισμού και τον όγκο του χώρου εγκατάστασης. Για να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του λέβητα, ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλος όσον αφορά τα όρια της θερμοκρασίας λειτουργίας και να προστατεύεται έτσι ώστε ο λέβητας να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ο λέβητας είναι μελετημένος για επίτοιχη εγκατάσταση και πρέπει να εγκαθίσταται σε κατάλληλο τοίχο που αντέχει στο βάρος του. Για τη δημιουργία του λεβητοστασίου επιβάλλεται η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στα εξαρτήματα του λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα εύφλεκτο αντικείμενο δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στον λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης και οι εγκαταστάσεις με τις οποίες θα συνδεθεί ο λέβητας ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς. Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον αέρα του χώρου σε περίπτωση παρουσίας σκόνης ή/και διαβρωτικών ατμών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση και η πρώτη θέση σε λειτουργία του λέβητα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και ενδεχόμενους κανονισμούς των τοπικών αρχών και των αρμόδιων φορέων για τη δημόσια υγεία. 3

14 installazione Collegamento gas La caldaia è stata progettata per utilizzare gas appartenenti alle categorie come riportato sulla seguente tabella εγκατάσταση Σύνδεση αερίου Ο λέβητας έχει μελετηθεί για χρήση με αέρια που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: NAZIONE MODELLO CATEGORIE IT CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF II 2HM3+ Accertarsi tramite le targhette poste sull imballo e sull apparecchio che la caldaia sia destinata al paese in cui dovrà essere installata, che la categoria gas per la quale la caldaia è stata progettata corrisponda ad una delle categorie ammesse dal paese di destinazione. La tubazione di adduzione del gas deve essere realizzata e dimensionata secondo quanto prescritto dalle Norme specifiche ed in base alla potenza massima della caldaia, assicurarsi anche del corretto dimensionamento ed allacciamento del rubinetto di intercettazione. Prima dell installazione si consiglia un accurata pulizia delle tubazioni del gas per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il funzionamento della caldaia. E necessario verificare che il gas distribuito corrisponda a quello per cui è stata predisposta la caldaia (vedi targa dati posta in caldaia). E inoltre importante verificare la pressione del gas (metano o GPL) che si andrà ad utilizzare per l alimentazione della caldaia, in quanto se insufficiente può ridurre la potenza del generatore con disagi per l utente. Collegamento idraulico In figura sono rappresentati i raccordi per l allacciamento idraulico e gas della caldaia. Verificare che la pressione massima della rete idrica non superi i 6 bar; in caso contrario è necessario installare un riduttore di pressione. Vista raccordi idraulici ΧΩΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ GR CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF II2H3+ Ελέγξτε τις ετικέτες της συσκευασίας και τις πινακίδες της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας προορίζεται για τη χώρα στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και ότι η κατηγορία αερίου για την οποία έχει μελετηθεί αντιστοιχεί σε μία από τις επιτρεπτές κατηγορίες στη χώρα προορισμού. Ο σωλήνας προσαγωγής του αερίου πρέπει να έχει κατασκευασθεί και να είναι διαστασιολογημένος σύμφωνα με όσα ορίζουν τα ειδικά πρότυπα και αναλόγως με τη μέγιστη ισχύ του λέβητα. Βεβαιωθείτε επίσης για τη σωστή διαστασιολόγηση και σύνδεση της βάνας ON/ OFF. Πριν την εγκατάσταση συνιστάται ο προσεκτικός καθαρισμός των σωληνώσεων αερίου για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του λέβητα. Είναι αναγκαίο να βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιούμενο αέριο αντιστοιχεί στο αέριο για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο λέβητας (βλ. πινακίδα του λέβητα). Είναι επίσης σημαντικό να βεβαιωθείτε την πίεση του αερίου (μεθάνιο ή LPG) που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του λέβητα, καθώς εάν δεν είναι επαρκής μπορεί να μειώσει την ισχύ της γεννήτριας προκαλώντας προβλήματα για τον χρήστη. Υδραυλική σύνδεση Στο σχέδιο απεικονίζονται τα ρακόρ για τις συνδέσεις νερού και αερίου του λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη πίεση του δικτύου ύδρευσης δεν υπερβαίνει τα 6 bar. Σε αντίθετη περίπτωση είναι αναγκαία η εγκατάσταση ρυθμιστή πίεσης. Θέση υδραυλικών ρακόρ A B F G C D E H A F R C D E H G A. Mandata Impianto B. Uscita acqua calda - CLAS EVO C. Ingresso Gas D. Entrata acqua fredda E. Ritorno impianto F. Scarico dispositivo di sovrapressione G. Rubinetto di riempimento H. Rubinetto di svuotamento R. Ritorno bollitore - CLAS EVO SYSTEM A. Έξοδος θέρμανσης B. Έξοδος ζεστού νερού χρήσης - CLAS EVO C. Είσοδος αερίου D. Είσοδος κρύου νερού Ε. Επιστροφή θέρμανσης F. Βαλβίδα ασφαλείας G. Κρουνός πλήρωσης H. Βάνα αδειάσματος R. Επιστροφή μπόιλερ - CLAS EVO SYSTEM 4

15 installazione Rappresentazione grafica della prevalenza residua circolatore Per il dimensionamento delle tubazioni e dei corpi radianti dell impianto di riscaldamento si valuti il valore di prevalenza residua in funzione della portata richiesta, secondo i valori riportati sul grafico del circolatore. εγκατάσταση Διάγραμμα διαθέσιμου μανομετρικού ύψους κυκλοφορητή Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερμαντικών σωμάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιμο μανομετρικό ύψος σε συνδυασμό με την απαιτούμενη παροχή και σύμφωνα με τις τιμές στο διάγραμμα του κυκλοφορητή. [mce] 5 4,5 4 3,5 3 2,5,5,5 24/28 FF 32 FF Dispositivo di sovrapressione Provvedere al montaggio del tubo di scarico della valvola di sicurezza F presente nella confezione documenti. Lo scarico del dispositivo di sovrapressione deve essere collegato ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo per evitare che in caso di intervento dello stesso si provochino danni a persone, animali e cose, dei quali il costruttore non è responsabile. Pulizia impianto di riscaldamento In caso di installazione su vecchi impianti si rileva spesso la presenza di sostanze e additivi nell acqua che potrebbero influire negativamente sul funzionamento e sulla durata della nuova caldaia. Prima della sostituzione bisogna provvedere ad un accurato lavaggio dell impianto per eliminare eventuali residui o sporcizie che possono comprometterne il buon funzionamento. Verificare che il vaso di espansione abbia una capacità adeguata al contenuto d acqua dell impianto. Σύστημα υπερπίεσης Τοποθετήστε τον σωλήνα εκκένωσης για την βαλβίδα ασφαλείας F που περιλαμβάνεται στο βιβλίο οδηγιών Το στόμιο του συστήματος υπερπίεσης (βλ. εικόνα) πρέπει να συνδεθεί σε σιφόνι αποχέτευσης με δυνατότητα οπτικού ελέγχου έτσι ώστε, σε περίπτωση επέμβασης, να αποφεύγονται ατυχήματα ή βλάβες για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής. Καθαρισμός εγκατάστασης θέρμανσης Σε περίπτωση τοποθέτησης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαπιστώνεται συχνά η παρουσία ουσιών και πρόσθετων στο νερό που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του νέου λέβητα. Πριν την αντικατάσταση πλύνετε καλά την εγκατάσταση για την απομάκρυνση υπολειμμάτων ή ακαθαρσιών που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο διαστολής έχει κατάλληλη χωρητικότητα για το περιεχόμενο νερού της εγκατάστασης Collegamento bollitore CLAS EVO SYSTEM La caldaia è predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. La regolazione della temperatura avviene tramite sonda NTC (vedi schema elettrico) In caso di controllo della temperatura con termostato è necessario modificare la versione della caldaia (da tank a solo riscaldamento) tramite il menu 2/sottomenu 2/ parametro 8. Σύνδεση θερμοσίφωνα CLAS EVO SYSTEM Ο λέβητας έχει κατασκευαστεί για τη διαχείριση της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από θερμοσίφωνα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας πραγματοποιείται με έναν αισθητήρα NTC (βλ. ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα). Σε περίπτωση ελέγχου της θερμοκρασίας με θερμοστάτη, είναι απαραίτητο να τροποποιήσουμε την έκδοση του λέβητα (από θερμοσίφωνα σε System) μέσω του μενού 2/υπομενού 2/παράμετρος 8. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το βιβλίο που περιέχεται μέσα στο κιτ. 5

16 installazione Schema idraulico εγκατάσταση Υδραυλικό διάγραμμα A R D E C A B C D E Legenda:. Ventilatore 2. Scambiatore primario 4. Sonda mandata riscaldamento 5. Bruciatore 6. Elettrodi di accensione 7. Valvola gas 8. Scambiatore secondario 9. Valvola di sicurezza 3 bar. By-pass automatico 2. Rubinetto svuotamento 3. Rubinetto di riempimento 4. Filtro circuito riscaldamento 5. Flussimetro sanitario 6. Valvola deviatrice motorizzata 7. Manometro 8. Pressostato di minima 9. Circolatore con disareatore 2. Elettrodo rilevazione 2. Vaso espansione 22. Sonda ritorno riscaldamento 23. Pressostato fumi Λεζάντα:. Ανεμιστήρας 2. Πρωτεύων εναλλάκτης 4. Αισθητήρας κατάθλιψης θέρμανσης 5. Καυστήρας 6. Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 7. Βαλβίδα αερίου 8. Δευτερεύων εναλλάκτης 9. Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar. Αυτόματο by-pass 2. Βάνα εκκένωσης 3. Κρουνός πλήρωσης 4. Φίλτρο κυκλώματος θέρμανσης 5. Ροόμετρο ζεστού νερού 6. Μηχανοκίνητη βαλβίδα εκτροπής 7. Υδρόμετρο 8. Πιεζοστάτης ελάχιστης πίεσης 9. Ρυθμιζόμενος κυκλοφορητής με εξαεριστήρα 2. Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 2. Δοχείο διαστολής 22. Αισθητήρας επιστροφής θέρμανσης] 23. Πιεζοστάτης καυσαερίων 6

17 installazione Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi La caldaia è idonea a funzionare in modalità B prelevando aria dall ambiente e in modalità C prelevando aria dall esterno. Nell installazione di un sistema di scarico fare attenzione alle tenute per evitare infiltrazioni di fumi nel circuito aria. Le tubazioni installate orizzontalmente devono avere una pendenza (3%) verso il basso per evitare ristagni di condensa. Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui la caldaia viene installata deve essere ventilato da una adeguata presa d aria conforme alle norme vigenti. Nei locali con rischio di vapori corrosivi (esempio lavanderie, saloni per parrucchiere, ambienti per processi galvanici ecc.) è molto importante utilizzare l installazione di tipo C con prelievo di aria per la combustione dall esterno. In questo modo si preserva la caldaia dagli effetti della corrosione. Per la realizzazione di sistemi di aspirazione/scarico di tipo coassiale è obbligatorio l utilizzo di accessori originali. I condotti scarico fumi non devono essere a contatto o nelle vicinanze di materiali infiammabili e non devono attraversare strutture edili o pareti di materiale infiammabile. Nel caso di installazione per sostituzione di una vecchia caldaia il sistema di aspirazione e scarico fumi andrà sempre sostituito. La giunzione dei tubi scarico fumi viene realizzata con innesto maschio/femmina e guarnizione di tenuta. Gli innesti devono essere disposti sempre contro il senso di scorrimento della condensa. Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria - collegamento coassiale della caldaia alla canna fumaria di aspirazione/scarico, - collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall esterno, - collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall ambiente. Nel collegamento tra caldaia e canna fumaria debbono essere impiegati prodotti resistenti alla condensa. Per le lunghezze e cambi di direzione dei collegamenti consultare la tabella tipologie di scarico. I kit di collegamento aspirazione/scarico fumi vengono forniti separatamente dall apparecchio in base alle diverse soluzioni di installazione. Il collegamento dalla caldaia alla canna fumaria è eseguito in tutti gli apparecchi con tubazioni coassiali ø6/ o tubazioni sdoppiate ø 8/8. Per le perdite di carico dei condotti fare riferimento al catalogo fumisteria. La resistenza supplementare deve essere tenuta in considerazione nel suddetto dimensionamento. Per il metodo di calcolo, i valori delle lunghezze equivalenti e gli esempi installativi far riferimento al catalogo fumi ATTENZIONE Assicurarsi che i passaggi di scarico e ventilazione non siano ostruiti. Assicurarsi che i condotti di scarico fumi non abbiano perdite εγκατάσταση Σύνδεση των αγωγών εισόδου αέρα και εκκένωσης των καυσαερίων Ο λέβητας έχει προβλεφθεί για λειτουργία τύπου B με λήψη αέρα από το χώρο και τύπου C με λήψη εξωτερικού αέρα. Κατά την εγκατάσταση του συστήματος εκκένωσης, προσέξτε τη στεγανότητα ώστε να αποφευχθεί η διείσδυση καπνού στο κύκλωμα αέρα. Το οριζόντιο κιτ πρέπει να έχει κλίση με γωνία 3 % προς τα κάτω, προς το λέβητα, για την εκκένωση υδρατμών που προέρχονται από τη συμπύκνωση. Σε περίπτωση εγκατάστασης τύπου B, ο χώρος όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εισαγωγή αέρα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα όσον αφορά στον εξαερισμό. Στα δωμάτια όπου υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης διαβρωτικού ατμού (για παράδειγμα στους χώρους πλύσης, τα κομμωτήρια, τις επιχειρήσεις γαλβανισμού...), είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση τύπου C με λήψη εξωτερικού αέρα για την καύση. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο λέβητας προστατεύεται από τις συνέπειες της διάβρωσης. Για την υλοποίηση των συστημάτων αναρρόφησης/εκκένωσης ομοαξονικού τύπου, πρέπει να χρησιμοποιούνται γνήσια αξεσουάρ. Σε περίπτωση λειτουργίας με ονομαστική θερμική ισχύ, οι θερμοκρασίες των καυσαερίων δεν υπερβαίνουν τους 8 C. Παρ όλα αυτά, φροντίζετε να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας σε περίπτωση διέλευσης ανάμεσα από τοίχους ή εύφλεκτα υλικά. Η ένωση των σωλήνων εκκένωσης του καπνού πραγματοποιείται με μια αρσενική-θηλυκή σύνδεση και μια τσιμούχα στεγανότητας. Η διάταξη των συνδέσεων πρέπει να είναι αντίστροφη προς τη φορά ροής των υδρατμών που προέρχονται από τη συμπύκνωση. Τύπος σύνδεσης του λέβητα στο σωλήνα εκκένωσης καπνού - ομοαξονική σύνδεση του λέβητα στο σωλήνα εκκένωσης καπνού με αναρρόφηση/εκκένωση, -διπλή σύνδεση του λέβητα στο σωλήνα εκκένωσης καπνού με αναρρόφηση εξωτερικού αέρα, - διπλή σύνδεση του λέβητα στο σωλήνα εκκένωσης καπνού με αναρρόφηση αέρα από το χώρο. Για τη σύνδεση του λέβητα στο σωλήνα εκκένωσης καπνού, πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται προϊόντα ανθεκτικά στη συμπύκνωση. Σχετικά με το μήκος και τις αλλαγές κατεύθυνσης των συνδέσεων, συμβουλευθείτε τον πίνακα που περιλαμβάνει τους τύπους εκκένωσης. Τα κιτ σύνδεσης αναρρόφησης/εκκένωσης καπνού παρέχονται ξεχωριστά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Ο λέβητας έχει προβλεφθεί για σύνδεση σε ομοαξονικό σύστημα αναρρόφησης και εκκένωσης καπνού. Σε περίπτωση απώλειας φορτίου στους αγωγούς, συμβουλευθείτε τον κατάλογο πυρίμαχων και μονωτικών υλικών. Η συμπληρωματική αντίσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη για αυτές τις διαστάσεις. Για τη μέθοδο υπολογισμού, τις τιμές των αντίστοιχων μηκών και τα παραδείγματα, συμβουλευθείτε τον κατάλογο πυρίμαχων και μονωτικών υλικών Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι οι διαδρομές εκκένωσης και εξαερισμού δεν έχουν φράξει. Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί εκκένωσης δεν παρουσιάζουν απώλειες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σετ απαγωγής καυσαερίων για λέβητες συμπύκνωσης 7

18 installazione La caldaia è predisposta per l allacciamento ad un sistema di aspirazione e scarico fumi coassiale 6/. Per l utilizzo di tipologie di aspirazione e scarico sdoppiato è necessario utilizzare una delle due prese aria. Rimuovere il tappo svitando la vite ed inserire il raccordo per la presa aria fissandola con la vite in dotazione. εγκατάσταση Ο λέβητας είναι ρυθμισμένος για σύνδεση σε ομοαξονικό σύστημα αναρρόφησης και απαγωγής 6/. Για τη χρήση διαφορετικών τύπων αναρρόφησης και απαγωγής χρησιμοποιήστε μία από τις δύο εισόδους αέρα. Βγάλτε την τάπα ξεβιδώνοντας τη βίδα, τοποθετήστε το ρακόρ για την είσοδο αέρα και στερεώστε το με τη διατιθέμενη βίδα. Tabella Lunghezza condotti aspirazione/scarico Πίνακας μήκους αγωγών αναρρόφησης/απαγωγής Tipologia di scarico fumi Τύπος απαγωγής καυσαερίων Sistemi Coassiali Ομοαξονικά συστήματ Sistemi Sdoppiati Διπλού αγωγού CLAS EVO 24 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF diaframma ø 44 διάφραγμα Φ 44 Lunghezza massima tubi aspirazione/scarico (m) Μέγιστο μήκος σωλήνων αναρρόφησης/απαγωγής (m) senza diaframma χωρίς διάφραγμα CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF diaframma ø 44 διάφραγμα Φ 44 senza diaframma χωρίς διάφραγμα CLAS EVO SYSTEM 32 FF diaframma ø 46 διάφραγμα Φ 46 senza diaframma χωρίς διάφραγμα MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX C2 C32 C42,5,75,75 4,5,75,75 4,5,75,75 4 B32,5,75,75 4,5,75,75 4,5,75,75 4 C2 C32,5 3 3,5 3 3, C42 B32,5 3 3,5 3 3, C2 C32 C42 C52 C82 S = S2 S = S2 S = S2,5/,5 9/9 9/9 2/2,5/,5 / / 24/24,5/,5 9/9 9/9 23/23 S + S2 S + S2 S + S2, , , Diametro condotti Διάμετρ. αγωγών (mm) ø 6/ ø 8/25 ø 8/8 ø 8/8 B22, , , ø 8 S. aspirazione aria - S2. scarico fumi S αναρρόφηση αέρα - S2 απαγωγή καυσαερίων 8

19 installazione εγκατάσταση Tipologie di aspirazione/scarico fumi Τύποι αναρρόφησης/απαγωγής καυσαερίων Aria di combustione proveniente dall ambiente Ο αέρας καύσης που προέρχονται από το δωμάτιο B22 Scarico fumi all esterno Aspirazione aria dall ambiente External flue gas exhaust Απαγωγή καυσαερίων σε εξωτερικό χώρο. Αναρρόφηση αέρα από τον χώρο εγκατάστασης C52 Scarico fumi all esterno e aspirazione aria attraverso parete esterna non nello stesso campo di pressione Απαγωγή καυσαερίων σε εξωτερικό χώρο και αναρρόφηση αέρα από εξωτερικό τοίχο σε διαφορετικό πεδίο πιέσεων B32 Scarico fumi in canna fumaria singola o collettiva integrata nell edificio Aspirazione aria dall ambiente Απαγωγή καυσαερίων σε ανεξάρτητη ή κεντρική καπνοδόχο ενσωματωμένη στο κτήριο. Αναρρόφηση αέρα από τον χώρο εγκατάστασης Aria di combustione proveniente dall esterno Αέρας καύσης από εξωτερικό χώρο C2 Scarico fumi e aspirazione aria attraverso parete esterna nello stesso campo di pressione Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα από εξωτερικό τοίχο στο ίδιο πεδίο πιέσεων C82 Scarico fumi attraverso canna fumaria singola o collettiva integrata nell edificio Aspirazione aria attraverso parete esterna Απαγωγή καυσαερίων από ανεξάρτητη ή κεντρική καπνοδόχο ενσωματωμένη στο κτήριο Αναρρόφηση αέρα από εξωτερικό τοίχο c22 Scarico fumi e aspirazione aria attraverso canna fumaria singola o collettiva integrata nell edificio IΑπαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα από ανεξάρτητη ή κεντρική καπνοδόχο ενσωματωμένη στο κτήριο C32 Scarico fumi e aspirazione aria dall esterno con terminale a tetto nello stesso campo di pressione Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα από εξωτερικό χώρο με τερματικό στην οροφή στο ίδιο πεδίο πιέσεων C42 Scarico fumi e aspirazione aria attraverso canna fumaria singola o collettiva integrata nell edificio Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα από ανεξάρτητη ή κεντρική καπνοδόχο ενσωματωμένη στο κτήριο 9

20 installazione Attenzione! Prima di qualunque intervento nella caldaia togliere l alimentazione elettrica tramite l interruttore bipolare esterno. Collegamenti elettrici Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell impianto elettrico. Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell impianto o per anomalie di alimentazione elettrica. Verificare che l impianto sia adeguato alla potenza massima assorbita dalla caldaia indicata sulla targhetta. Controllare che la sezione dei cavi sia idonea, comunque non inferiore a,75 mm 2. Il corretto collegamento ad un efficiente impianto di terra è indispensabile per garantire la sicurezza dell apparecchio. Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 23V-5Hz rispettando la polarizzazione L-N ed il collegamento di terra. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione rivolgersi a personale qualificato, per l allacciamento alla caldaia utilizzare il filo di terra (giallo/verde) più lungo dei fili attivi (N - L). Cavo alimentazione εγκατάσταση Προσοχή! Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο λέβητα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω του εξωτερικού διπολικού διακόπτη. Ηλεκτρικές συνδέσεις Για μεγαλύτερη ασφάλεια αναθέστε σε εξειδικευμένο προσωπικό τον προσεκτικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες λόγω απουσίας γείωσης στην εγκατάσταση ή ανωμαλίας στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη μέγιστη ισχύ του λέβητα που αναγράφεται στην πινακίδα. Ελέγξτε αν η διατομή των καλωδίων είναι κατάλληλη και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από,5 mm2. Η σωστή σύνδεση και η αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της συσκευής. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο 23V-5Hz τηρώντας την πολικότητα L-N και τη σύνδεση γείωσης. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για τη σύνδεση στο λέβητα χρησιμοποιήστε τον αγωγό γείωσης (κίτρινο/πράσινο) που έχει μεγαλύτερο μήκος από τους αγωγούς N - L. Ηλεκτρικό καλώδιο 6 N L H5V2V2-F Importante! Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito con allacciamento fisso (non con spina mobile) e dotato di un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm) Σημαντικό! Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι σταθερή (χωρίς φις) και να διαθέτει διπολικό διακόπτη με ελάχιστο άνοιγμα επαφών 3 mm. Sono vietate prese multiple, prolunghe o adattatori. E vietato utilizzare i tubi dell impianto idraulico, di riscaldamento e del gas per il collegamento di terra dell apparecchio. La caldaia non è protetta contro gli effetti causati dai fulmini. In caso si debbano sostituire i fusibili di rete, usare fusibili da 2A rapidi. Απαγορεύονται πολύπριζα, προεκτάσεις ή αντάπτορες. Απαγορεύεται η χρήση των σωλήνων της υδραυλικής εγκατάστασης, της θέρμανσης και του αερίου για τη γείωση της συσκευής. Ο λέβητας δεν προστατεύεται από τους κεραυνούς. Σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση των ασφαλειών του δικτύου, χρησιμοποιήστε ασφάλειες ταχείας επέμβασης των 2Α. 2

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF V INDICE Generalità...3 Avvertenze

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GENUS PREMIUM EVO EXT ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΛΚΥΣΜΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

FAST EVO FAST EVO ONT C 16

FAST EVO FAST EVO ONT C 16 FAST EVO Manuale d uso per l utente Εγχειρίδιο Χρήστη Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C Green V00. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης

NIAGARA C Green V00. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ЕПІТОІХОΣ ΛΕΒΗΤΑΣ АЕРІОΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ Ένα άριστο συμπληρωματικό αξεσουάρ για τoν λέβητα Brava, τόσο για τα μοντέλα εξωτερικής εγκατάστασης όσο και του εντοιχισμού, είναι τα νέα μοντέλα τηλεχειριστηρίων Sime Home, ειδικά μελετημένα για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες Murelle EV HE θέρμανσης και στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Murelle EV HE με αποθήκευση Ο εξελιγμένος λέβητας Murelle EV HE είναι μια σειρά λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου

SG R. Χυτοσιδηρός λέβητας. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου Χυτοσιδηρός λέβητας SG R Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης Η ενότητα για τη Χρήστη είναι στο τέλος του εγχειριδίου Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης NOVA PARVA Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Ο λέβητάς σας είναι υψηλής απόδοσης, διαμορφούμενος, ηλεκτρονικής ρύθμισης και ανάφλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID

ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID Παρέχει την άνεση του λέβητα και την ενεργειακή απόδοση της αντλίας θερµότητας Η haffteaux παρουσιάζει τον υβριδικό λέβητα Talia

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 24 FF

ALIXIA. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 24 FF Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα GR ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ALIXIA 4 FF γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικά Πρότυπα ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου

Επίτοιχοι λέβητες αερίου Επίτοιχοι λέβητες αερίου Επίτοιχοι λέβητες Murelle EV θέρμανσης και στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Murelle EV με αποθήκευση Ο ευέλικτος λέβητας Ο Murelle EV είναι επίτοιχος λέβητας μικρών διαστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system.

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system. Αξεσουάρ Λέβητα Αναλογικά αξεσουάρ θερμορύθμισης EVO, Genus EVO, Clas EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS system, CLAS EVO system Egis Solar, Genus FS, Clas B Clas B EXT, Genus IN, Genus EXT,

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C TAHITI CONDENSING GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

IST 03 C TAHITI CONDENSING GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ IST 03 C 247-01 TAHITI CONDENSING GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κύριοι, Ευχαριστώντας σας για την προτίμηση που δείξατε με την επιλογή των λεβήτων μας, σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0 Digital Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/2015 - R0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ GR 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Συμμόρφωση Οι καυστήρες Βmix Digital συμμορφώνoνται

Διαβάστε περισσότερα