ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ."

Transcript

1 ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Παξαζθεπή, 13 Ηνπλίνπ 2014 Ξπορ: Θνλ Φνίβν Κπιαλά Δηαιπεία: Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ Ρηλέθυνο: Φαξ: Από: Θνλ Αλδξηθφπνπιν Θενράξε Δηαιπεία: CYTA HELLAS A.E. Ρηλέθυνο: Φαξ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο θαη απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Cyta. Γελ πξέπεη λα δνζνχλ ζε θαλέλα ηξίην πξφζσπν ή εηαηξεία, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ηεο Cyta.

2 Ξεπιεσόμενα ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ... 4 ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΕΛΑΤΩΝ... 5 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ CYTA... 7 ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΣ ΤΗΝ ETAIIA E.E.T.E.M... 7 ΥΡΗΕΣΙΑ CYTA 2PLAY ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΠ... 8 ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ Υπηρεςια Safe Internet Υπηρεςια Gigaset dx800a micro pbx Υπηρεςία Communicator -Τηλεφωνία & Βιντεοκλήςη & Chat ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΡΗΕΣΙΑ CYTA 2PLAY ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΠ ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

3 ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΞΟΝΦΗΙ ΓΔΛΗΘΑ Ζ CYTA, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή παξνπζία θαη εκπεηξία ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξνζθέξεη ζήκεξα ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, CYTA Διιάδνο. H CYTA μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, εδξαηψλνληαο ζηαδηαθά ηελ παξνπζία ηεο. ήκεξα γλσξίδεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα. Παξά ην κηθξφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ, ε CΤΣΑ αλέπηπμε ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ κήθνπο άλσ ησλ ρικ. πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Cyta ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ε νπνία θπθινθφξεζε εκπνξηθά ζηελ Διιάδα ηε λέα γεληά ππεξχςεισλ ηαρπηήησλ VDSL έσο θαη 50Mbps, πξνσζψληαο κε πξάμεηο ην δηθαίσκα ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ γηα πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο λέαο γεληάο. Ζ εηαηξεία θαιχπηεη πιένλ, πεξίπνπ, ην 68% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ελψ ε εληππσζηαθή ηεο πνξεία ζηελ Διιάδα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ Πειαηψλ ν νπνίνο αγγίδεη ηνπο , παλειιαδηθά θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Ζ επηηπρία ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζεθηηθψλ θαη ζηαζεξψλ βεκάησλ αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπνζέηεζεο, κε εζηίαζε ζηνλ Πειάηε θαη κε επίθεληξν ηνλ Άλζξσπν. Κέρξη ζήκεξα ε CΤΣΑ έρεη απνδείμεη φηη νη επελδχζεηο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο θηλήζεηο δηαθξίλνληαη θπξίσο γηα ηε ζνβαξφηεηά, ηε ζχλεζε θαη ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο CΤΣΑ ππνδεηθλχεη ηελ απνθπγή ππνζρέζεσλ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ηεξήζεη. Ιέεη «φρη» ζηα κεγάια ιφγηα θαη επηιέγεη ηηο πξάμεηο θαη ηα έξγα. Ζ κεηξηθή έρεη πεηχρεη λα θαηαζηήζεη ηελ Θχπξν ζεκαληηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ θφκβν, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο Πειάηεο ηεο ζχγρξνλεο ιχζεηο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Χο ν θνξπθαίνο πάξνρνο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζηελ Θχπξν, ε CΤΣΑ έρεη αλαπηχμεη κηα πξνεγκέλε πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ. Ήδε παξέρεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ, ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία, επξπδσληθέο ππεξεζίεο, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε θαη ππεξεζίεο ζχγθιηζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο. Παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ηεο Θχπξνπ, ε κεηξηθή ζπλερίδεη λα θαηέρεη ηα πςειφηεξα κεξίδηα ζε φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ θφζκν, νη νπνίνη εηζήγαγαλ ηελ ππεξεζία δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο (IPTV). Ο νξγαληζκφο ζπκκεηέρεη ζε 7 ππνζαιάζζηα πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα θαισδηαθά ζπζηήκαηα εδξαηψλνληαο έηζη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο CYTA ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 3

4 H CΤΣΑ αληιεί ηερλνγλσζία απφ ηε κεηξηθή, ελψ θάλεη ρξήζε ηεο ίδηαο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ ζχγθιηζεο αμηνπνηψληαο ηε κε γλψκνλα πάληα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ Πειαηψλ ηεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σν λέν είλαη γηα ηε CΤΣΑ πξφθιεζε θαη νη άλζξσπνί ηεο είλαη ην ζηήξηγκα θαη ε δχλακε ηεο ζε θάζε λέα ηεο πξνζπάζεηα. Ζ CΤΣΑ κέζσ ηνπ κεγάινπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα, ηεο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε άλεζε ζηηο απμεκέλεο θαη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Ζ CYTA κεηά απφ κφιηο 2 έηε εκπνξηθήο παξνπζίαο ζηε ρψξα, έγηλε ν πξψηνο πάξνρνο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε επηηπρή πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξείαο: «Πσεδιαζμόρ και ςλοποίηζη ηηλεπικοινυνιακών δικηύυν, πποώθηζη/ πυλήζειρ και εξςπηπέηηζη πελαηών καηά ηην πώληζη και μεηά ηην πώληζη πποφόνηυν και ςπηπεζιών ηλεκηπονικήρ επικοινυνίαρ» Ζ CYTA έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008, ην νπνίν θαη έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο ΘΔΠ, κέινο ηνπ IQNet (International Certification Network). 4

5 ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΞΔΙΑΡΥΛ Κε γλψκνλα πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζαο, ε CYTA έρεη νξίζεη εζσηεξηθά χκβνπιν Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ γηα λα κειεηήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνχο ππνζηήξημεο, ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα πξνζθέξεη ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα πξνζσπνπνηήζνπκε ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία καο κε ζηφρν ηελ άκεζε αιιά θαη αλζξψπηλε αληαπφθξηζε ζε νπνηνδήπνηε αίηεκά ζαο. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη λα έρεηε άκεζε θαη ζπρλή επαθή κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο ζηε CYTA ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ιακβάλεηε πάληνηε ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο, ηα απνδνηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ζαο. Ο χκβνπινο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηκήκαηα Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα δηαρεηξίδνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνπκε. ε πεξίπησζε πνπ ην δεηήζεηε, κπνξείηε εθηφο απφ ηελ επαθή κε ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ ζαο χκβνπιν, λα έρεηε θαη απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηα παξαπάλσ Σκήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηψλ. Δξειδικεςμένο Ρμήμα Ρεσνικήρ ποζηήπιξηρ Δπισειπημαηικών Ξελαηών Γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο καο Πειάηεο έρεη δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζην νπνίν νη ζπγθεθξηκέλνη Πειάηεο μποπούν να καλέζοςν όλο ηο 24υπο ζηα ηειέθσλα: ή ή λα ζηείινπλ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζηελ παξερφκελε ππεξεζία ην ηερληθφ ηκήκα δελ πεξηκέλεη ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ Πειάηε γηα λα εθθηλήζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία επίιπζεο. Σν Ξπόγπαμμα Δπίβλετηρ και Γιασείπιζηρ Γικηύος είλαη ππεχζπλν λα θηλεηνπνηήζεη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα αξκφδηα ηκήκαηα γηα ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ. Έηζη, ζπλήζσο κέρξηο φηνπ ν Πειάηεο αληηιεθζεί ην πξφβιεκα, ε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ επηθνηλσλήζεη πξψηα ν ίδηνο, ζα ελεκεξσζεί άκεζα γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηα ζηάδηα επίιπζήο ηνπ. Σν Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ ηεο CYTA έρνληαο ζηειερσζεί κε έκπεηξν δπλακηθφ, δηαηεξψληαο απζηεξά ηελ απαξαίηεηε αλαινγία κεραληθψλ πξνο αξηζκφ Πειαηψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε ηερληθφ δήηεκα, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ. Ζ επηθνηλσλία κε ην Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ γίλεηαη φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ ρξφλνπ. Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ: Σει. :

6 Ρμήμα ποζηήπιξηρ Ξυλήζευν Δηαιπικών Ξελαηών Σν Σκήκα Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ αλαιακβάλεη λα εμππεξεηήζεη εμεηδηθεπκέλα αηηήκαηα εκπνξηθήο θχζεσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φ,ηη αθνξά : ελεξγέο ζπκβάζεηο subscriber πνξεία εμέιημεο ζπκβάζεσλ θαη αηηήζεσλ ζέκαηα ηηκνινγήζεσλ ππεξεζηψλ Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή απφ ηηο 9:00-21:00 θαη άββαην θαη Θπξηαθή απφ ηηο 9:00-17:00. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ: Σει. : Fax :

7 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ CYTA ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ETAIΟIA E.E.T.E.M. ε ζπλέρεηα αηηήκαηνο ηνπ πειάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Internet θαη Σειεθσλίαο ζηα ζεκεία ηνπ πειάηε ε CYTA απαληά κε κηα κνλαδηθή θαη πιήξσο νινθιεξσκέλε θαη επέιηθηε ιχζε. Ζ εηαηξεία καο ζαο πξνηείλεη κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηαζεξήο Σειεθσλίαο θαη Internet κε πιήζνο επηινγψλ ζε Πξνγξάκκαηα Υξφλνπ Οκηιίαο θαη κνλαδηθέο κεκνλσκέλεο (πξναηξεηηθέο ή ελζσκαησκέλεο ζηελ πξφηαζε) επηινγέο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζαο κε ηνλ πην ζπκθέξνληα δπλαηφ ηξφπν, αμηνπνηψληαο πάληνηε ηερλνινγίεο αηρκήο. Παξαθαινχκε δείηε αλαιπηηθά ηηο παξνρέο φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ. 7

8 ΞΖΟΔΠΗΑ CYTA 2PLAY ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ Οινθιεξσκέλε ιχζε ηειεθσλίαο θαη internet γηα φια ηα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ επαγγεικαηίεο κέρξη θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ζ ππεξεζία πξνζθέξεηαη εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε ζε εηδηθέο, πνιχ ειθπζηηθέο ηηκέο κε ηαρχηεηα έσο 50Mbps (download)/10mbps (upload). Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο έρνπκε ζπλδπάζεη ηελ ππεξεζία κε Απεπιόπιζηερ κλήζειρ ππορ Πηαθεπά Ρηλέθυνα ζηην Δλλάδα θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο έσο θαη 8 θαλαιηψλ θσλήο πάλσ απφ έλα ηειεπηθνηλσληαθφ βξφγρν. Δπηπιένλ, ζην παθέην ζαο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο Communicator θαη Safe Internet θαζψο θαη πλήθορ δςναηοηήηυν και σαπακηηπιζηικών ηα νπνία ζαο παξαζέηνπκε πην αλαιπηηθά παξαθάησ. Σέινο, ζπλδπαζηηθά κε ηε βαζηθή εκπινπηηζκέλε ππεξεζία ζαο, παξέρνπκε επηπιένλ πξναηξεηηθέο επηινγέο κε ρακειή πξφζζεηε ρξέσζε, φπσο ε κνλαδηθή ππεξεζία Gigaset DX800A micro PBX ε νπνία παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 8

9 ην θάζε παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη: Internet Γσξεάλ ADSL / VDSL Internet έσο 50Κ/10M + κηα Public Πηαηική διεύθςνζη IP αλά ζεκείν Γσξεάλ Δμνπιηζκφο Wi-Fi Modem/Router Γσξεάλ ππεξεζία Safe Internet γηα αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν Πηαθεπή Ρηλεθυνία Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 1 έυρ 8 κανάλια θυνήρ θαη 1 θαλάιη FAX αλά ζεκείν παξνπζίαο Γσξεάλ Απεπιόπιζηερ κλήζειρ ππορ Πηαθεπά Δλλάδορ γηα φια ηα θαλάιηα θσλήο πνπ ζα επηιεγνχλ (1-8) Γσξεάλ Τηθιακέρ πηπεζίερ Ρηλεθυνίαρ γηα ην ζχλνιν ησλ θαλαιηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ: Αλαγλψξηζε Θιήζεο, Αλακνλή Θιήζεο, Απφθξπςε Αξηζκνχ, Πξνψζεζε Θιήζεσλ, πλδηάζθεςε, Φξαγή Δμεξρνκέλσλ Θιήζεσλ Γπλαηφηεηα επηινγήο οποιοςδήποηε ζςνδςαζμού διεπαθών (PSTN, ISDN, ETHERNET) αλά ζεκείν Πξναηξεηηθά κε πξφζζεηε ρξέσζε ζην θάζε παθέην κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε επηπιένλ: Γπλαηφηεηα παξνρή ππεξεζίαο Communicator για να γνυπίζεηε ηην ζηαθεπή ηηλεθυνία όπυρ δεν ηην έσεηε γνυπίζει ποηέ μέσπι ζήμεπα, αθνχ κεηαηξέπεη ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν κε μερσξηζηφ ηειεθσληθφ αξηζκφ. Έηζη έρεηε ην ζηαζεξφ ζαο ηειέθσλν φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε, ζην ζπίηη ή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Γπλαηφηεηα επηινγήο Ξπογπαμμάηυν Σπόνος Νμιλίαρ πξνο Θηλεηά θαη Γηεζλή ηαζεξά απφ κία επξεία γθάκα επηινγψλ Γπλαηφηεηα επηινγήο εηδηθνχ θαη κνλαδηθνχ ζηελ αγνξά Πξνγξάκκαηνο Υξφλνπ Οκηιίαο Απεπιοπίζηυν κλήζευν ππορ Πηαθεπά και Θινηηά CYTA Θύππος θαη Cyta Mobile Vodafone Θχπξνπ, ηδαληθφ γηα φζνπο έρνπλ ζπρλή επηθνηλσλία κε ην λεζί Γπλαηφηεηα επηινγήο μίνι ηηλεθυνικού κένηπος, Gigaset DX800A micro PBX, ζπλνδεπφκελν απφ 2 αζύπμαηερ ζηαθεπέρ ζςζκεςέρ DECT AL110 ηηο νπνίεο κπνξείηε λα απμήζεηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο 9

10 ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ Τπεξεζηα Safe Internet (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θάζε παθέην 2play) Ζ ππεξεζία Safe Internet είλαη κηα ππεξεζία θηιηξαξίζκαηνο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. Κέζα απφ κία ζρεηηθά εχθνιε θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο θαηεγνξίεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή θαη εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ, ζηηο νπνίεο δελ επηζπκείηε λα έρεηε πξφζβαζε, θαζψο επίζεο θαη λα θαζνξίδεηε ην ρξφλν ηεο επηηξεπφκελεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα θάζε ρξήζηε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα θηιηξάξηζκα κέρξη θαη ζε ηξεηο ππνινγηζηέο. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κέρξη θαη πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ πξνθίι ρξεζηψλ θαζνξίδνληαο ηηο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ πνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε θαη ηηο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιπ. Γπλαηφηεηα επηινγήο, αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο γηα θηιηξάξηζκα. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ππνθαηεγνξίεο φπσο Παηρλίδηα, Πνιηηηθή, Αζιεηηθά, Γηαδηθηπαθέο Αγνξέο, Πξνγξάκκαηα Τπνθινπήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θιπ. Γπλαηφηεηα γηα κπινθάξηζκα εθαξκνγψλ Ζ/Τ φπσο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, άκεζεο απνζηνιήο κελπκάησλ (Instant Messaging), P2P, FTP θιπ. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηαιφγνπ κε δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκείηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ ή θαη λα κελ έρνπλ πξφζβαζε (Ιεπθή θαη Καχξε ιίζηα - white and black list). Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ εκεξψλ θαη σξψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο θαη γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ θηιηξαξίζκαηνο. Δμ απνζηάζεσο δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα Πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ απφ απφζηαζε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ελεξγή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ λα είλαη αλαγθαία. Έηζη, αλά πάζα ζηηγκή, κπνξείηε λα επηηξέπεηε απεξηφξηζηε πξφζβαζε (Allow All) ή λα απαγνξεχεηε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Deny All) γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα. 10

11 Τπεξεζηα Gigaset dx800a micro pbx (πξναηξεηηθή ππεξεζία, πξνζθέξεηαη κε πξφζζεηε ρξέσζε) Κε απηή ηελ ππεξεζία πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο επαγγεικαηηθήο ελζχξκαηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο Gigaset DX800A πνπ ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο γξακκέο θαη ζπζθεπέο θαη έρεη ιεηηνπξγίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Σν Gigaset DX800A είλαη ην επαγγεικαηηθφ ελζχξκαην ηειέθσλν, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιψλ γξακκψλ θαηάιιειν γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, νηθηαθά γξαθεία ή ζπίηηα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ επαθψλ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε θαζψο νη 1000 επαθέο vcard πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ ζηε ζπζθεπή, ζπγρξνλίδνληαη κε ην Outlook ζηνλ Ζ/Τ ζαο. Σν Gigaset DX800A, έρεη ηελ θαιχηεξε αλνηθηή ζπλνκηιία αλάκεζα ζηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ράξε ζηελ ηερλνινγία High Definition Sound Performance, ελψ ππνζηεξίδεη θαη ζχλδεζε ελζχξκαηνπ ε αζχξκαηνπ handsfree ηερλνινγίαο Bluetooth. Οη ηξείο ελζσκαησκέλνη ηειεθσλεηέο ηνπ Gigaset DX800A, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν εγγξαθήο κελπκάησλ 55 ιεπηψλ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεηε ηα κελχκαηα ζαο αιιά θαη λα ερνγξαθήζεηε ηηο ζπλνκηιίεο ζαο. ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ Έσο 6 θαλάιηα θσλήο Έσο 8 ηειεθσληθνχο αξηζκνχο Έσο 6 αζχξκαηεο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DECT Σαπηφρξνλε ζχλδεζε κε αλαινγηθή γξακκή PSTN ή ISDN γξακκή Γσξεάλ νη εζσηεξηθέο θιήζεηο χλδεζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ κέζσ Bluetooth γηα δηελέξγεηα θιήζεσλ 3 ελζσκαησκέλνη ηειεθσλεηέο κε ρξφλν εγγξαθήο κελπκάησλ έσο 55 ιεπηά Γηαρείξηζε επαθψλ (ζπγρξνληζκφο κε ην Microsoft Outlook, ηειεθσληθφο θαηάινγνο 1000 vcard) Δηδνπνίεζε εηζεξρφκελσλ θαη Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο Έγρξσκε νζφλε TFT 3,5 Πεξηβαιινληηθή απφδνζε γηα κείσζε αθηηλνβνιίαο θαη εμνηθνλφκεζε ξεχκαηνο Δγγχεζε 2 εηψλ Γπλαηφηεηα απφθηεζεο επηπιένλ DECT AL110 11

12 Τπεξεζία Communicator -Σειεθσλία & Βηληενθιήζε & Chat (πξναηξεηηθή ππεξεζία, πξνζθέξεηαη κε πξφζζεηε ρξέσζε) Tν πξντφλ CYTA Communicator, κία νινθιεξσκέλε πνιπκεζηθή ππεξεζία ε νπνία πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, βίληενθιήζεσλ θαη αληαιιαγήο ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ (chat) ζε έλα πξντφλ πξννξηζκέλν γηα ρξήζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή/laptop. Κε ην κνλαδηθφ απηφ πξντφλ ε CYTA δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο Δπηθνηλσλίαο γηα ηνπο Πειάηεο 2play (internet + ζηαζεξή). Απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαη επέθηαζε ηηο ζεκαληηθά απμεκέλεο αλάγθεο ηειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ πειάηε, ην Communicator κεηαηξέπεη εχθνια ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε «ζηαζεξφ ηειέθσλν». Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ν Πειάηεο απνθηά λέν ηειεθσληθφ αξηζκφ (πξφθεηηαη γηα θαλνληθφ, γεσγξαθηθφ αξηζκφ κε αξηζκνδφηεζε Cyta π.ρ. 215ΥΥΥΥΥΥΥ) ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί θαη λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο /βηληενθιήζεηο ή λα αληαιιάζεη ζηηγκηαία κελχκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζην ρψξν ηνπ ή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Communicator, απνηειεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην internet (π.ρ. κέζσ wi-fi). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γσξεάλ επηθνηλσλία (ηειεθσλία, βηληενθιήζε, chat) κε άιινπο Communicators, φπνπ θαη αλ βξίζθεζαη Γσξεάλ θιήζεηο κεηαμχ ηνπ Communicator θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο ππεξεζίαο 2play θαη αληίζηξνθα Θαηαλάισζε ησλ Πξνγξακκάησλ Υξφλνπ Οκηιίαο ηεο βαζηθήο ζνπ ππεξεζίαο 2play Υξέσζε ζαλ λα θαιείο απφ Διιάδα αλεμάξηεηα απφ πνην κέξνο ηνπ θφζκνπ γίλεηαη ε θιήζε Τςειή πνηφηεηα ππεξεζίαο (πξνυπφζεζε γξήγνξε επξπδσληθή ζχλδεζε) Γσξεάλ πξνψζεζε θιήζεσλ απφ ηνλ Communicator ζηνλ αξηζκφ ηεο ππεξεζίαο 2play Έλαο ινγαξηαζκφο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο Cyta Γσξεάλ ςεθηαθέο επθνιίεο ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ παξέρεηαη κε ηνλ Communicator Έσο 2 αξηζκνχο Communicator κε θάζε ππεξεζία 2play Φηιηθφ θαη πξσηνπνξηαθφ κελνχ ρξήζεο, πνπ ζε θαζνδεγεί ζε θάζε ζνπ βήκα Άκεζε ελεξγνπνίεζε ππεξεζίαο Υσξίο ειάρηζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ ππεξεζία 12

13 ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΥΛ Οη ππεξεζίεο πξνο Δπηρεηξεκαηηθνχο Πειάηεο αληηκεησπίδνληαη σο έξγα θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε κεζνδνινγία PRINCE2. Θξίζηκα ζεκεία πινπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε ηειεπηθνηλσληαθνχ έξγνπ ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ: πκβαζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ Αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ κεραληθφ ηνπ ηκήκαηνο Project Management Δπηβεβαίσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα παξαγγειίεο ηνπηθψλ βξφρσλ Αξρηθνπνίεζε εζσηεξηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή παξάδνζε ηνπ έξγνπ (ππεξεζίαο) Δπηβεβαίσζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, εθφζνλ απαηηεζεί Παξάδνζε πινπνηεκέλνπ έξγνπ ζηε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΓΔΠ) Γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ απαηηείηαη ν νξηζκφο, εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε, ηερληθνχ ππεπζχλνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξηζκέλν απφ ηε CΤΣΑ, Project Manager θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο καο γίλεηαη κε ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ θαη δηθφ ηεο ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ηφζν ζε επίπεδν ηειεμππεξέηεζεο Πειαηψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρψξνπο ησλ Πειαηψλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. 13

14 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΖΟΔΠΗΑ CYTA 2PLAY ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ Γιεύθςνζη SAP πηπεζία Ρηλεθυνίαρ πηπεζία Internet εκείν Υ, σο εδφζεζαλ απφ ηελ E.E.T.E.M 1 ή 2 θαλάιηα Φσλήο Απεξηφξηζηα Α/Τ Γηαζχλδεζε ζε ζχξεο BRI ΠΛΝΙΝ ADSL 24MB/2MB 1Static IP Ρέλορ Δνεπγοποίηζηρ & Δγκαηάζηαζηρ (εθάπαμ) 40,00 00,00 40,00 00,00 Ρελική Ριμή (κεληαίσο) 43,00 25,00 43,00 25,00 Νι παπαπάνυ ηιμέρ αναθέπονηαι ανά ζημείο Ξώληζηρ/εγκαηάζηαζηρ και πποζθέπονηαι για Ξαποσή πηπεζιών, άνυ ηυν 50 ζςνδέζευν ζημείυν πώληζηρ ηυν μελών ηηρ Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.. όπος οι ςποδομέρ ηηρ Cyta Hellas, δύναηαι να εξςπηπεηήζοςν. Δπηπιένλ Δλζσκαησκέλεο Παξνρέο/Τπεξεζίεο Απεξηφξηζηα ηαζεξά Δμνπιηζκφο Wi-Fi Modem/Router Τπεξεζία Safe Internet Γπλαηφηεηα Φνξεηφηεηαο Αξηζκνχ Γπλαηφηεηα Αξίζκεζεο Cyta Τπνζηήξημε FAX,POS, πλαγεξκφο Τπνζηεξηδφκελεο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Σειεθσλίαο Web Space Ινγαξηαζκνί κε ρσξεηηθφηεηα 500 MB/ antispam & antivirus Γπλαηφηεηα θαηαλάισζεο ιεπηψλ νκηιίαο ζε φια ηα ζεκεία Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δξνκνιφγεζεο ηειεθσλίαο (back-up) Πνιηηηθή Οξζήο Υξήζεο 1500 ιεπηψλ αλά θαλάιη θσλήο αλά κήλα (ελεξγνπνίεζε κέρξη 5 PC αλά παθέην) Αλαγλψξηζε Θιήζεο, Αλακνλή Θιήζεο, Απφθξπςε Αξηζκνχ, Πξνψζεζε Θιήζεσλ, πλδηάζθεςε, Φξαγή Δμεξρνκέλσλ Θιήζεσλ 100MB 10 14

15 ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΔΠ ΔΞΗΙΝΓΔΠ 1. Gigaset DX800A micro PBX ΔΦΑΞΑΜ (αγνξά) Κηνιαίο Ξάγιο Gigaset DX800A mini PBX (ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DECT AL140) Δπηπιένλ ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DECT AL ,00 23,10 (αγνξά) αλά ζπζθεπή 25 (κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο) - 2. Communicator ανά απιθμό - +5 /κήλα 3. Ξπογπάμμαηα Σπόνος Νμιλίαρ Group Account! Ξποζθέπεηαι η δςναηόηηηα καηανάλυζηρ ηυν διαθέζιμυν λεπηών ομιλίαρ πος πποζθέποςν ηα ππογπάμμαηα σπόνυν ομιλίαρ από όλα ηα ζημεία με έξηπα σπέυζη 1 /πακέηο. Πε αςηή ηη πεπίπηυζη ηα ζημεία πος βπίζκονηαι ζηο Group θα ηιμολογούνηαι ζε ένα λογαπιαζμό (κοινό billing account). i. Θινηηά Ώξεο 0, Κεληαία Σηκή ( ) Υξφλνο Κεληαία Σηκή ( ) ii. Cyta Δλλάδα ππορ Cyta Θύππορ (ηαζεξά Cyta Θχπξνπ & Θηλεηά Cytamobile Vodafone) iii. Γιεθνή Πηαθεπά Απεπιόπιζηα (κε πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο ζηα 1000 ιεπηά/κήλα) Εώνη Ώπερ Κηνιαία Ριμή ( ) Α Β 7 25 Γ

16 Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Πειάηε λα επηιέμεη θάπνην πξφγξακκα πεξηζζφηεξεο απφ 1 θνξέο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ! Εώνη Α Αιάζθα ηαζεξά θαη Θηλεηά, Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Ζ.Π.Α ηαζεξά θαη Θηλεηά, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Ηηαιία, Θαλαδάο ηαζεξά θαη Θηλεηά, Θίλα, Θχπξνο Εώνη Β Άγηνο Καξίλνο, Απζηξία, Βέιγην, Διβεηία, Ηξιαλδία, Ηζξαήι, Θξναηία, Ινπμεκβνχξγν, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Πνπέξην Ρίθν ηαζεξά θαη Θηλεηά, Ρνπκαλία, Ρσζία, νπεδία, Σατβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Υνλγθ Θνλγθ Εώνη Γ Αιβαλία, Αλδφξα, Αξγεληηλή, Βνπιγαξία, Δζζνλία, Ηαπσλία, Ηζιαλδία, Κνλαθφ, Λέα Εειαλδία, Λνξβεγία, Οιιαλδία, Οπθξαλία, Π.Γ.Γ.Κ., εξβία, ηγθαπνχξε, ινβαθία, ινβελία, Σατιάλδε, Φηλιαλδία ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΙΖΠΔΥΛ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΑΠ Ριμέρ ανά λεπηό ΣΑΘΕΡΑ ΕΛΛΑΔΟ 0,029 ΚΙΝΗΣΑ ΕΛΛΑΔΟ 0,095 TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΣΑΘΕΡΑ Απζηξαιία, Γεξκαλία, Ζ.Π.Α, Ζλωκέλν Βαζίιεην, Θύπξνο TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΚΙΝΗΣΑ Απζηξαιία, Γεξκαλία, Ζ.Π.Α, Ζλωκέλν Βαζίιεην, Θύπξνο 0,201 0,270 MORE TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΣΑΘΕΡΑ Αιάζθα, Αιβαλία, Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Θαλαδάο, Θίλα, Ινπμεκβνύξγν, Οπγγαξία, Πνιωλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρωζία, νπεδία, Σαϊβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Χνλγθ Θνλγθ MORE TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΚΙΝΗΣΑ Αιάζθα, Αιβαλία, Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Θαλαδάο, Θίλα, Ινπμεκβνύξγν, Οπγγαξία, Πνιωλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρωζία, νπεδία, Σαϊβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Χνλγθ Θνλγθ ΚΟΜΟ 1 - ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ Άγηνο Καξίλνο, Αιγεξία, Γεωξγία, Γηβξαιηάξ, Διβεηία, Δζζνλία, Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Ηαπωλία, Ηζιαλδία, Θξναηία, Ιεηνλία, Ιεπθνξωζία, Ιηζνπαλία, Κάιηα, Καπξνβνύλην, Κνιδαβία, Κνλαθό, Λέα Εειαλδία, Λνξβεγία, Οιιαλδία, Οπθξαλία, Π.Γ.Γ.Κ., Πνπέξην Ρίθν, εξβία, ηγθαπνύξε, ινβαθία, ινβελία, Σαϊιάλδε, Φηιηππίλεο, Φηλιαλδία ΚΟΜΟ 2 - ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ Αίγππηνο, Αλδόξα, Αξγεληηλή, Αξκελία, Βελεδνπέια, Βνζλία Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Ηλδία, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Θαδαθζηάλ, Ιίβαλνο, Ιηβύε, Καξόθν, Κεμηθό, Κνδακβίθε, Κπαγθιαληέο, Κπαρξέηλ, Λακίκπηα, Ληγεξία, Λόηηνο Αθξηθή, Οπδκπεθηζηάλ, Παθηζηάλ, ανπδηθή Αξαβία ΚΟΜΟ 3 Ινηπνί Πξννξηζκνί INMARSAT 0,253 0,290 0,315 0,718 1,648 A 4,160 B 1,938 M 2,196 MINI M 1,586 BGAN - HSD / HSD 7,741 ΑΛΛΑ ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΑ 4,170 16

17 1. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23% 2. Όιεο νη θιήζεηο ηειεθσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ρξφλνπ νκηιίαο ρξεψλνληαη κε ειάρηζηε ρξέσζε ελφο ιεπηνχ, κεηά αλά δεπηεξφιεπην. 3. Σα απεξηφξηζηα ζηαζεξά Διιάδνο πξνζθέξνληαη κε πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο 1500 ιεπηά αλά θαλάιη θσλήο. 4. Οη ηηκέο ηζρχνπλ γηα δηάξθεηα ζχκβαζεο 12 κήλεο 5. Ζ επηινγή πξνγξακκάησλ ρξφλνπ νκηιίαο είλαη πξναηξεηηθή. 6. Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ επηιεγκέλσλ ρξφλσλ νκηιίαο, νη θιήζεηο ηειεθσλίαο ρξεψλνληαη βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 7. Ιεπηά νκηιίαο πνπ δελ έρνπλ εμαληιεζεί εληφο ηνπ κήλα, δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ επφκελν. 8. Ζ πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηινγψλ ρξφλνπ νκηιίαο είλαη δπλαηή κηα θνξά θάζε ηξίκελν κε ρξέσζε 2 γηα κηα ε πεξηζζφηεξεο αιιαγέο. Ζ αιιαγή ησλ επηινγψλ ρξφλνπ νκηιίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ έθδνζε ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ. Ζ έθδνζε ινγαξηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 1ε ηνπ κήλα. 9. Ζ ρξέσζε πξννξηζκψλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνζθνξά φπσο ησλ κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο πνπ αλαξηψληαη ζην Ο ινγαξηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηειεθσλίαο γηα θάζε αξηζκφ 11. Ζ απνζηνιή αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ e-statement. 12. Premium πνηφηεηα ζηηο Γηεζλείο Θιήζεηο (πεξηιακβάλεη θαη αλαγλψξηζε θαινχληνο αξηζκνχ) 13. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο είλαη 60 εκέξεο 14. Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη αλά κήλα Παρ εςσαπιζηούμε για ηο ενδιαθέπον ζαρ. Θα σαπούμε να ζαρ καλυζοπίζοςμε ζύνηομα ζηην οικογένεια Ξελαηών Cyta. 17

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Η Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο είλαη κηα ππεξεζία γηα παξαιήπηεο πνπ θαζνξίδεη ν Πειάηεο (νη "Παξαιήπηεο"), ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Σν AlertFind είλαη κηα ππεξεζία επηρεηξεζηαθψλ εηδνπνηήζεσλ βάζεη ινγηζκηθνχ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Dell κε ζπλδξνκή. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα