Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind"

Transcript

1 Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Σν AlertFind είλαη κηα ππεξεζία επηρεηξεζηαθψλ εηδνπνηήζεσλ βάζεη ινγηζκηθνχ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Dell κε ζπλδξνκή. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ απινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ εηδνπνηήζεσλ βάζεη πιαηζίνπ γηα παξαιήπηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Πειάηε (νη "Παπαλήπηερ"), κε εθπνκπή εηδνπνηήζεσλ ή άιισλ κελπκάησλ κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο πνπ νξίδνληαη ζην πξνθίι εηδνπνίεζεο θάζε Παξαιήπηε. Απηά ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ θσλεηηθέο θιήζεηο ζε ζηαζεξέο ηειεθσληθέο γξακκέο ή ζε θηλεηά ηειέθσλα κε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ TTS (θείκελν ζε νκηιία) ή ερνγξαθεκέλεο θσλήο, SMS, θαη θαμ. Σν AlertFind πεξηιακβάλεη επίζεο επηβεβαηψζεηο θαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θιηκάθσζε εηδνπνηήζεσλ ζε ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο εληφο ησλ νκάδσλ, έιεγρν ηαπηφηεηαο θαη γεθχξσζε θιήζεσλ ζπλδηάζθεςεο. Απηή ε ππεξεζία πεξηιακβάλεη: Δςναηόηηηα ειζεπσόμενηρ διαδπαζηικήρ θυνηηικήρ απόκπιζηρ ("Γπαμμή άμεζηρ απόκπιζηρ"). Ζ ππεξεζία Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο παξέρεη έμππλε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο θσλεηηθήο απφθξηζεο ε νπνία αλαγλσξίδεη ηνπο Παξαιήπηεο θαη παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο εηδνπνηήζεηο φηαλ νη ρξήζηεο θαινχλ ηελ Τπεξεζία AlertFind. Ζ ππεξεζία πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο αλά πειάηε. Έλαο πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη επηπιένλ αξηζκνχο ηειεθψλνπ γηα πξφζβαζε ζηε Γξακκή άκεζεο απφθξηζεο ("Πξφζζεηνη αξηζκνί γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο"). Διαζύνδεζη ππογπαμμαηιζμού εθαπμογών web ("Web API"). Ζ ππεξεζία AlertFind Web API επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα δεκηνπξγεί πξνζαξκνζκέλεο δηαζπλδέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ππεξεζίαο AlertFind ζε άιια επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα, φπσο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ, δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηψλ, εθαξκνγέο help desk ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Σν Web API επηηξέπεη επίζεο ζηνλ Πειάηε λα δεκηνπξγεί πξνζαξκνζκέλεο δηαζπλδέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε Δηδνπνηήζεσλ κε επξχ θάζκα ζελαξίσλ ρξήζηε. Οη Πειάηεο ηνπ AlertFind κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Web API γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα AlertFind. Οη Πειάηεο κπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ λα εξγάδνληαη κε έλαλ κεραληθφ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ παξέρεηαη απφ ην ηκήκα ππνζηήξημεο ηεο Dell. Απηφο ν πφξνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πειάηε γηα ηελ αληηζηνίρηζε παξαιεπηψλ, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη πξνζαξκνζκέλσλ πεδίσλ απφ ην ζχζηεκα θαηαρσξήζεσλ ηνπ Πειάηε (βάζε δεδνκέλσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εηαηξηθφο θαηάινγνο θιπ.) ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ππεξεζίαο AlertFind. Μφιηο νξηζηεί ε πξνζαξκνζκέλε αληηζηνίρηζε, νη εηζαγσγέο αξρείσλ δεδνκέλσλ ζα δηεμάγνληαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Πειάηε, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απνπνίεζε επζπλψλ πςεινχ θηλδχλνπ

2 ειίδα 2 απφ 15 Σν AlertFind έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη εηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο αιιά θαη γηα λα βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Σν AlertFind δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε σο ζχζηεκα "άκεζεο δξάζεο" ή σο κεραληζκφο επηθνηλσληψλ γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο φπνπ απεηινχληαη δσέο. Οη ππεξεζίεο AlertFind δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί νχηε πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε επηθίλδπλα πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ απφδνζε ρσξίο ζθάικαηα, φπσο ζε εθαξκνγέο ιεηηνπξγίαο ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ πινήγεζεο αεξνζθαθψλ ή επηθνηλσληψλ, ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, κεραλεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο δσήο αζζελψλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή ζηελ νπνία ηπρφλ αζηνρία ησλ πξντφλησλ, ηνπ ινγηζκηθνχ ή ησλ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη άκεζα ζάλαην, ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζνβαξέο θπζηθέο ή πιηθέο δεκηέο (ζπλνιηθά, "Δπαζηηπιόηηηερ ςτηλού κινδύνος"). Ζ Dell απνπνηείηαη ξεηά νπνηαδήπνηε ξεηή ή ζησπεξή εγγχεζε πεξί θαηαιιειφηεηαο γηα Γξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ. Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο (ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο) Επαγγελμαηική γπαμμή άμεζηρ απόκπιζηρ. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο ππεξεζίαο AlertFind, ε Δπαγγεικαηηθή γξακκή άκεζεο απφθξηζεο απνηειεί επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο θαη παξέρεη έλα πινεγήζηκν ζχλνιν δεκφζησλ αλαθνηλψζεσλ πξνζπειάζηκν απφ νπνηνλδήπνηε (φρη απαξαίηεηα παξαιήπηε κελπκάησλ) θαιεί ηελ ππεξεζία Δηζεξρφκελεο γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο. Κένηπο ζςνεπγαηικήρ διασείπιζηρ πεπιζηαηικών. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο ππεξεζίαο AlertFind, ην Κέληξν ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ (ICC) παξέρεη έλα θέληξν web γηα ζπλεξγαζία. Σν ICC παξέρεη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη ελεκέξσζεο εξγαζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ θαηάζηαζεο, θαζψο θαη απνζηνιήο θαη θνηλήο ρξήζεο εγγξάθσλ. Σν ICC παξέρεη επίζεο κηα θηινμελνχκελε εμσηεξηθή ηνπνζεζία web ηελ νπνία κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ νη δηαρεηξηζηέο γηα εμεξρφκελεο επηθνηλσλίεο. Υποζηήπιξη πολύγλυζζυν μηνςμάηυν. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο ππεξεζίαο AlertFind, ε Τπνζηήξημε πνιχγισζζσλ κελπκάησλ παξέρεη ηε δηαζχλδεζε θαη ηε ινγηθή ψζηε λα κπνξεί έλαο δηαρεηξηζηήο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζηείιεη έλα θαη κφλν κήλπκα ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο γιψζζαο. Κάζε πξφζζεηε γισζζηθή κνλάδα (ηα Αγγιηθά ΖΠΑ ή ΖΒ πεξηιακβάλνληαη απφ πξνεπηινγή) ζα παξέρεηαη κε ηελ αγνξά πξφζζεηεο άδεηαο. Ππόζθεηοι απιθμοί Γπαμμήρ άμεζηρ απόκπιζηρ και Πιζηυηικέρ μονάδερ μηνςμάηυν. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο ππεξεζίαο AlertFind, ν Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξφζζεηνπο αξηζκνχο Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο, θαζψο θαη πηζησηηθέο κνλάδεο κελπκάησλ γηα κελχκαηα θσλήο, θαμ θαη SMS. Γηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο Παποσή ςπηπεζιών: Ο Πειάηεο ζα ιακβάλεη έλα κε κηα ζχλδεζε θαη έλα αλαγλσξηζηηθφ εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή AlertFind. Θα δίλνληαη ζηνλ Πειάηε εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ζα πξνζθέξεηαη κηα εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία γηα ηελ εμέηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο. Παξάδνζε κελπκάησλ Κάζε Πειάηεο ηεο ππεξεζίαο AlertFind πηζηψλεηαη κε έλαλ αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ιεπηψλ νκηιίαο, θαμ θαη SMS θάζε κήλα (ζπλνιηθά αλαθέξνληαη ζην παξφλ έγγξαθν σο "Πηζησηηθέο κνλάδεο κελπκάησλ"). Σν πξαγκαηηθφ

3 ειίδα 3 απφ 15 πνζφ θαη ν ηχπνο ησλ Πηζησηηθψλ κνλάδσλ κελπκάησλ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Πειάηε κε ηελ Dell. Οη Πειάηεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πξφζζεηεο Πηζησηηθέο κνλάδεο κελπκάησλ θαη απαίηεζε. Φυνηηικά μηνύμαηα. Ο Πίλαθαο 1.1 θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπηψλ νκηιίαο πνπ θαηαλαιψλνληαη φηαλ παξαδίδνληαη θσλεηηθέο θιήζεηο ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεξκαηηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε ρξέσζε ησλ ιεπηψλ νκηιίαο πνπ θαηαλαιψλνληαη πνηθίιιεη φρη κφλν αλά ρψξα αιιά θαη αλά ηνπηθφ πξννξηζκφ ή κέζνδν κεηάδνζεο ηειεθσλίαο, επίγεην ή δνξπθνξηθφ δίθηπν). Ζ Dell ζα θαηαβάιιεη ηηο βέιηηζηεο δπλαηέο πξνζπάζεηεο λα δηαηεξήζεη ην παξφλ έγγξαθν ελεκεξσκέλν. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο κφληκεο αζηάζεηαο ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ ή πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ην παξφλ θχιιν ρξεψζεσλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο εηδνπνίεζε. Σα ιεπηά νκηιίαο ππνινγίδνληαη ζε δηαζηήκαηα ηνπ 1 δεπηεξνιέπηνπ. Οη πνιιαπιαζηαζηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηα ιεπηά νκηιίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θιήζε 60 δεπηεξνιέπησλ ζηελ Αιγεξία ζα ππνινγηζηεί σο 3 ιεπηά. (60 δεπηεξφιεπηα x 3 = 180 δεπηεξφιεπηα). Μηα επηρεηξνχκελε παξάδνζε ζεσξείηαη ρξεσηέα εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο. ηα παξαδείγκαηα ησλ ρξεσηέσλ θιήζεσλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, νη ηεξκαηηζκνί θιήζεσλ, ην θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν, ε απάληεζε απφ άιιν άηνκν ή απνζηνιέο απφ ζπζθεπή θαμ. ηα παξαδείγκαηα κε ρξεσηέσλ θιήζεσλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε κε απάληεζε, ην θαηεηιεκκέλν δίθηπν, ην θαηεηιεκκέλν ηειέθσλν ή ε εζθαικέλε δηεχζπλζε. Χπήζη γπαμμήρ άμεζηρ απόκπιζηρ. Κάζε ρξήζε εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο ηεο ππεξεζίαο AlertFind ζα ππνινγίδεηαη σο θσλεηηθφ κήλπκα θαη ζα αθαηξείηαη απφ ην θνηλφρξεζην ζχλνιν ησλ ιεπηψλ νκηιίαο. Μηνύμαηα θαξ. Κάζε επηρεηξνχκελε παξάδνζε θαμ, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε, ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο θαμ αλά ζειίδα. ηα παξαδείγκαηα απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ παξάδνζεο θαμ πνπ ζα ρξεσζνχλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε απάληεζε απφ άιιν άηνκν, ε εζθαικέλε δηεχζπλζε θαη ε δηαθνπή ζχλδεζεο. Μηνύμαηα SMS. Σα κελχκαηα SMS επίζεο ππφθεηληαη ζε έλαλ πνιιαπιαζηαζηή κε βάζε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ κελχκαηνο.. Κάζε κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα απνζηνιήο SMS ζε εγρψξηεο ζπζθεπέο ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο SMS αλά κήλπκα. Κάζε κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα απνζηνιήο SMS ζε δηεζλείο ζπζθεπέο ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο SMS αλά κήλπκα. Ζ Dell ή έλα ηξίην κέξνο κπνξεί λα επηκεξίζεη έλα κήλπκα SMS ζε πνιιά κέξε ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο κέηξεζεο ραξαθηήξσλ ηνπ θνξέα ή ηεο ζπζθεπήο. Σν θάζε κέξνο ελφο κελχκαηνο πνιιαπιψλ κεξψλ ζα ππνινγηζηεί σο κία πξνζπάζεηα. Ζ Dell ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα παξαδίδεη ηα SMS ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ηνπ Παξαιήπηε εγθαίξσο. Ζ Dell δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ή λα επεξεάζεη ηελ παξάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ ην θνξέα ζηε ζπζθεπή. Δπζχλεο ηνπ Πειάηε Ο Πειάηεο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη θαλνληζκνί θιηκάθσζεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ρξήζηε είλαη κνλίκσο ελεκεξσκέλα.

4 ειίδα 4 απφ 15 Πίλαθαο 1 Πνιιαπιαζηαζηέο ιεπηψλ νκηιίαο Σημείο ηεπμαηιζμού Πολλαπλαζιαζηήρ Σημείο ηεπμαηιζμού Πολλαπλαζιαζηήρ Απζηξαιία (δνξπθνξηθή Αθγαληζηάλ 6 ζχλδεζε) 16 Αθγαληζηάλ (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 8 Απζηξία 1 Αιβαλία 3 Απζηξία - Βηέλλε 2 Αιβαλία Απζηξία Αιγεξία 3 Απζηξία (NGN) 12 Αιγεξία - Αιγέξη 3 Αδεξκπατηδάλ 3 Αιγεξία Αδεξκπατηδάλ Ακεξηθαληθέο ακφα 2 Μπαράκεο 2 Αλδφξα 1 Μπαρξέηλ 3 Αλδφξα Μπαρξέηλ ηειεθσλίαο) 3 Αγθφια 3 Μπαρξέηλ (NGN) 12 Αγθφια Μπαλγθιαληέο 3 Αλγθνπίια 3 Μπαλγθιαληέο - Σζηηαγθφλγθ 2 Αλγθνπίια Μπαλγθιαληέο - Νηάθα 2 Αληαξθηηθή 42 Μπαλγθιαληέο - ηιέη 3 Αληίγθνπα/Μπαξκπνχληα 3 Μπαλγθιαληέο (δίθηπν θηλεηήο Αληίγθνπα/Μπαξκπνχληα Μπαξκπάληνο 3 Μπαξκπάληνο (δίθηπν θηλεηήο Αξγεληηλή 1 Αξγεληηλή - Μπνπέλνο Άηξεο 1 Λεπθνξσζία 5 Αξγεληηλή - Κφξληνκπα 1 Λεπθνξσζία - Μηλζθ 4 Αξγεληηλή Λεπθνξσζία Αξκελία 2 Βέιγην 1 Αξκελία - Δξεβάλ 2 Βέιγην - Βξπμέιιεο 1 Αξκελία Βέιγην Αξνχκπα 2 Βέιγην (NGN) 12 Αξνχκπα Μπειίδ 3 Νεζί Αζελζηφλ 7 Μπειίδ - Μπειίδ ίηη 4 Απζηξαιία 1 Μπειίδ

5 ειίδα 5 απφ 15 Απζηξαιία - Μειβνχξλε 1 Μπελίλ 2 Απζηξαιία - ίδλευ 1 Βεξκνχδεο 2 Απζηξαιία Βεξκνχδεο ηειεθσλίαο) 2 Δμσηεξηθέο επηθξάηεηεο Απζηξαιίαο 3 Μπνπηάλ 4 Βνιηβία 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σζαλη 6 Βνιηβία - Κνηζακπάκπα 2 Υηιή 1 Βνιηβία - Λα Παδ 2 Υηιή - Νεζί Πάζρα 1 Βνιηβία - άληα Κξνπδ 2 Υηιή - αληηάγθν 1 Βνιηβία ηειεθσλίαο) 3 Υηιή Βνζλία 4 Κίλα 1 Βνζλία Δξδεγνβίλε - εξάγεβν 4 Κίλα - Πεθίλν 1 Βνζλία Δξδεγνβίλε (δίθηπν θηλεηήο Κίλα - Φνπδνχ 1 Μπνηζνπάλα 3 Κίλα - Γθνπαλγθδνχ 1 Μπνηζνπάλα (δίθηπν θηλεηήο Κίλα - αλγθάε 1 Βξαδηιία 2 Κίλα ηειεθσλίαο) 1 Βξαδηιία - Μπέιν Οξηδφληε 1 Κνινκβία 2 Βξαδηιία - Κακπίλαο 2 Κνινκβία - Μπαξαλθνπίια 2 Βξαδηιία - Ρίν ληε Σδαλέηξν 1 Κνινκβία - Μπνγθνηά 2 Βξαδηιία - άν Πάνιν 1 Κνινκβία - Κάιη 2 Βξαδηιία Κνινκβία - Μεληειίλ 2 Βξεηαληθά Παξζέλα λεζηά 3 Κνινκβία - Πεξέηξα 2 Μπξνπλέη 2 Κνινκβία ηειεθσλίαο) 2 Μπξνπλέη ηειεθσλίαο) 2 Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ 3 Βνπιγαξία 2 Νεζηά Κνπθ 11 Βνπιγαξία - φθηα 2 Κφζηα Ρίθα 2 Βνπιγαξία Κφζηα Ρίθα ηειεθσλίαο) 2 Μπνπξθίλα Φάζν 3 Κξναηία 2 Μπνπξνχληη 3 Κξναηία Κακπφηδε 4 Κξναηία (NGN) 12 Κακπφηδε - Πλνκ Πελρ 5 Κνχβα 13 Κακπφηδε Κνχβα - Κφιπνο ηνπ Γθνπαληαλάκν 16 Κακεξνχλ 4 Κχπξνο 1

6 ειίδα 6 απφ 15 Κακεξνχλ - Νηνπάια 4 Κχπξνο ηειεθσλίαο) 2 Κακεξνχλ - Γηανπληέ 4 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 1 Κακεξνχλ Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - Πξάγα 1 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο Καλαδάο 1 Νήζνη Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ 5 Γαλία 1 Νεζηά Κατκάλ 2 Γαλία - Κνπεγράγε 1 Νεζηά Κατκάλ (δίθηπν θηλεηήο Γαλία Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία 5 Γαλία (NGN) 12 Νηηέγθν Γθαξζία 13 Γαιιία (NGN) 12 Γεκνθξαηία ηνπ Σδηκπνπηί 6 Γαιιηθέο Αληίιιεο / Μαξηηλίθα 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σδηκπνπηί Γαιιηθέο Αληίιιεο / Μαξηηλίθα Νηνκίληθα 3 Γαιιηθή Γνπηάλα 3 Νηνκίληθα Γαιιηθή Γνπηάλα (δίθηπν θηλεηήο Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία 2 Γαιιηθή Πνιπλεζία 4 Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία ηειεθσλίαο) 3 Γεκνθξαηία ηεο Γθακπφλ 3 Γεκνθξαηία ηεο Γθακπφλ Αλαηνιηθφ Σηκφξ 38 ηειεθσλίαο) 3 Ηζεκεξηλφο 3 Γθάκπηα 4 Ηζεκεξηλφο - Κνπέλθα 3 Γθάκπηα Ηζεκεξηλφο - Γθνπαγηαθνπίι 3 Γεσξγία 2 Γεσξγία Ηζεκεξηλφο - Κίην 3 Ηζεκεξηλφο Γεξκαλία 1 Αίγππηνο 4 Γεξκαλία - Βεξνιίλν 1 Αίγππηνο - Αιεμάλδξεηα 4 Γεξκαλία - Κνισλία 1 Αίγππηνο - Κάηξν 3 Γεξκαλία - Νηίζειληνξθ 1 Αίγππηνο Γεξκαλία - Φξαλθθνχξηε 1 Δι αιβαδφξ 2 Γεξκαλία - Ακβνχξγν 1 Δι αιβαδφξ (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 3 Γεξκαλία - Μφλαρν 1 Γεκνθξαηία ηεο Ηζεκεξηλήο 4 Γεξκαλία - ηνπηγθάξδε 1

7 ειίδα 7 απφ 15 Γνπηλέαο Δξπζξαία 5 Γεξκαλία Δζζνλία 2 Γεξκαλία (NGN) 12 Δζζνλία Γθάλα 2 Αηζηνπία 5 Γθάλα - Άθξα 2 Αηζηνπία - Αληίο Ακπέκπα 5 Γθάλα ηειεθσλίαο) 3 Αηζηνπία Γηβξαιηάξ 2 Νεζηά Φεξφεο 4 Γηβξαιηάξ Νεζηά Φψθιαλη 11 Διιάδα 1 Νεζηά Φίηδη 5 Διιάδα - Αζήλα 1 Νεζηά Φίηδη (δίθηπν θηλεηήο Διιάδα Φηλιαλδία 1 Γξνηιαλδία 11 Φηλιαλδία - Διζίλθη 1 Γξελάδα 3 Φηλιαλδία Γξελάδα Γαιιία 1 Γνπαδεινχπε 2 Γαιιία - Παξίζη 1 Γνπαδεινχπε Γαιιία Γθνπάκ 2 Γνπαηεκάια 3 Ηλδνλεζία - Σδαθάξηα 2 Γνπαηεκάια (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 3 Ηλδνλεζία - νπξακπάγηα 1 Ηλδνλεζία Γνπηλέα 3 ηειεθσλίαο) 3 Γνπηλέα Inmarsat(AOR) 123 Γνπηλέα-Μπηζάνπ 18 Inmarsat(IOR) 123 Γνπηάλα 5 Inmarsat(POR) 123 Γνπηάλα Inmarsat(SNAC) 123 Ατηή 4 Inmarsat(WAT) 123 Ατηή - Πνξη-ν-Πξελο 4 Ηξάλ 3 Ατηή Ηξάλ - Σερεξάλε 3 Ηξάλ Ατηή (NGN) 5 Ολδνχξα 6 Ηξάθ 3 Ολδνχξα Ηξάθ - Βαγδάηε 2

8 ειίδα 8 απφ 15 Υνλγθ Κνλγθ 1 Ηξάθ Υνλγθ Κνλγθ (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 1 Ηξιαλδία 1 Οπγγαξία 1 Ηξιαλδία - Γνπβιίλν 1 Οπγγαξία - Βνπδαπέζηε 1 Ηξιαλδία Οπγγαξία Ηξιαλδία (NGN) 12 Ηζιαλδία 1 Iridium-6 97 Ηζιαλδία - Ρέηθηαβηθ 1 Ηζξαήι 1 Ηζιαλδία Ηζξαήι - Ηεξνπζαιήκ 1 Ηλδία 3 Ηζξαήι - Paltel 4 Ηλδία - Αρκαληακπάλη 3 Ηζξαήι - Paltel (δίθηπν θηλεηήο Ηλδία - Μπαλγθαιφξ 3 Ηζξαήι - Σει Αβίβ 1 Ηλδία - Μπαξφληα 3 Ηζξαήι Ηλδία - Βνκβάε 3 Ηηαιία 1 Ηλδία - Καιθνχηα 3 Ηηαιία - Μηιάλν 1 Ηλδία - Γθνπηδαξάη 3 Ηηαιία - Ρψκε 1 Ηλδία - Υατληεξακπάλη 3 Ηηαιία - Πφιε ηνπ Βαηηθαλνχ 1 Ηλδία -Μαδξάο 3 Ηηαιία Ηλδία - Νέν Γειρί 3 Ηηαιία (NGN) 12 Ηλδία - Πνχλε 3 Αθηή Διεθαληνζηνχ 4 Ηλδία - Παληδάκπ 3 Αθηή Διεθαληνζηνχ - Ακπηηδάλ 3 Ηλδία ηειεθσλίαο) 3 Σδακάηθα 4 Ηλδία (NGN) 12 Σδακάηθα Ηλδνλεζία 2 Ηαπσλία 1 Ηαπσλία - Σειέθσλν IP 1 Ληζνπαλία (NGN) 12 Ηαπσλία - Ναγθφγηα 1 Λνπμεκβνχξγν 1 Ηαπσλία - Οθηλάνπα 1 Λνπμεκβνχξγν (δίθηπν θηλεηήο Ηαπσλία - Οζάθα 1 Μαθάν 2 Ηαπσλία - Σφθην 1 Μαθάν ηειεθσλίαο) 2 Ηαπσλία Π.Γ.Γ.Μ. 3 Ηαπσλία - Οζάθα (δίθηπν ζηξαηνχ) 1 Π.Γ.Γ.Μ. Ηαπσλία - Σφθην (δίθηπν 1 Μαδαγαζθάξε 4

9 ειίδα 9 απφ 15 ζηξαηνχ) Ηνξδαλία 3 Μαδαγαζθάξε (δίθηπν θηλεηήο Ηνξδαλία - Ακκάλ 3 Μαιάνπη 2 Ηνξδαλία ηειεθσλίαο) 3 Μαιαηζία 1 Καδαθζηάλ 4 Μαιαηζία - Σδνρφξ Μπαρξνχ 1 Κέλπα 3 Μαιαηζία - Κνπάια Λνπκπνχξ 1 Κέλπα - Μνκπάζα 4 Μαιαηζία ηειεθσλίαο) 2 Κέλπα - Νατξφκπη 4 Γεκνθξαηία ησλ Μαιδίβσλ 4 Κέλπα Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί 4 Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί - Κηξηκπάηη 10 Μπακαθφ 3 Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί (δίθηπν Κνπβέηη 2 θηλεηήο Κνπβέηη Γεκνθξαηία ηεο Μάιηαο 3 Γεκνθξαηία ηεο Μάιηαο ηειεθσλίαο) 8 Κηξγηζηάλ 3 Λάνο 2 Νήζνη Μαξηάλλαο 2 Λάνο Νεζηά Μάξζαι 5 Λεηνλία 3 Μαπξηηαλία 5 Λεηνλία Μαπξίθηνο 5 Λίβαλνο 3 Νεζί Μαγηφη 7 Λίβαλνο - Βεξπηφο 3 Νεζί Μαγηφη - Κνκφξεο 6 Λίβαλνο Μεμηθφ 2 Λεζφην 5 Μεμηθφ - Γθνπαληαιαράξα 1 Ληβεξία 5 Μεμηθφ - Πφιε ηνπ Μεμηθφ 1 Ληβεξία Μεμηθφ - Μνληεξέη 1 Μεμηθφ Ληβχε 5 Ληβχε Μηθξνλεζία 5 Λίρηελζηατλ 2 Μνιδαβία 3 Λίρηελζηατλ (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 9 Μνιδαβία - Τπεξδλεηζηεξία 3 Μνιδαβία Ληζνπαλία 2 Ληζνπαλία Μνλαθφ 1

10 ειίδα 10 απφ 15 Μνλαθφ Νηγεξία - Λάγθνο 2 Μνλαθφ/Κφζνβν (δίθηπν θηλεηήο Νηγεξία Μνγγνιία 2 Νήζνο Νηνχε 10 Μνλζεξάη 3 Νήζνο Νφξθνιθ 21 Μαξφθν 4 Βφξεηα Κνξέα 8 Μαξφθν - Καδακπιάλθα 4 Ννξβεγία 1 Μαξφθν - Ρακπάη 4 Ννξβεγία - Όζιν 1 Μαξφθν Ννξβεγία Μνδακβίθε 3 Οκάλ 4 Μνδακβίθε - Μαπνχην 3 Οκάλ Μνδακβίθε Παθηζηάλ 4 Μηαλκάξ - Ραλγθνχλ 7 Παθηζηάλ - Ηζιακακπάλη 4 Μηαλκάξ/Βηξκαλία 6 Παθηζηάλ - Καξάηζη 4 Νακίκπηα 3 Παθηζηάλ - Λαρφξε 4 Νακίκπηα Παθηζηάλ Νανχξνπ 16 Παθηζηάλ (NGN) 12 Νεπάι 7 Γεκνθξαηία ηνπ Παιάνπ 7 Νεπάι - Καηκαληνχ 6 Παιαηζηίλε 4 Οιιαλδία 1 Παιαηζηίλε - Ηζξαήι (δίθηπν θηλεηήο Οιιαλδία - Άκζηεξληακ 2 Παιαηζηίλε Οιιαλδία Παλακάο 2 Οιιαλδία (NGN) 12 Παλακάο - Πφιε ηνπ Παλακά 1 Οιιαλδηθέο Αληίιιεο 3 Παλακάο Οιιαλδηθέο Αληίιιεο - Άγηνο Μαξηίλνο 2 Παπνχα Νέα Γνπηλέα 13 Οιιαλδηθέο Αληίιιεο Παξαγνπάε 2 Νέα Καιεδνλία 5 Παξαγνπάε - Αζνπλζηφλ 2 Νέα Εειαλδία 1 Παξαγνπάε Νέα Εειαλδία - Όθιαλη 1 Πεξνχ 2 Νέα Εειαλδία - Γνπέιηγθηνλ 1 Πεξνχ - Λίκα 1 Νέα Εειαλδία (δίθηπν θηλεηήο Πεξνχ

11 ειίδα 11 απφ 15 Νηθαξάγνπα 3 Φηιηππίλεο 3 Νηθαξάγνπα - Μαλάγθνπα 3 Φηιηππίλεο - Μαλίια 3 Νηθαξάγνπα (δίθηπν θηλεηήο Φηιηππίλεο Γεκνθξαηία ηνπ Νίγεξα 4 Πνισλία 1 Γεκνθξαηία ηνπ Νίγεξα Πνισλία - Βαξζνβία 1 Νηγεξία 2 Πνισλία Πνξηνγαιία 1 εξβία - Μαπξνβνχλην Πνξηνγαιία - Αδφξεο 1 εξβία Πνξηνγαιία - Ληζαβφλα 1 Νήζνο ευρέιιεο 3 Πνξηνγαιία - Μαληηέξα 1 ηέξα Λεφλε 6 Πνξηνγαιία - Οπφξην 1 ηέξα Λεφλε - Φξηηάνπλ 5 Πνξηνγαιία (δίθηπν θηλεηήο ηέξα Λεφλε Πνπέξην Ρίθν 1 ηγθαπνχξε 1 Καηάξ 5 ηγθαπνχξε ηειεθσλίαο) 2 Καηάξ ηειεθσλίαο) 8 ινβαθία 2 Νεζί Ρετληφλ 7 ινβαθία Ρνπκαλία 2 ινβελία 2 Ρνπκαλία - Βνπθνπξέζηη 2 ινβελία Ρνπκαλία Νήζνη νινκψληα 21 Ρσζία 2 νκαιία 9 Ρσζία - Καδαθζηάλ 3 νκαιία - Μνγθαληίζνπ 8 Ρσζία - Καδαθζηάλ (δίθηπν θηλεηήο Νφηηνο Αθξηθή 2 Ρσζία - Μφζρα 1 Νφηηα Αθξηθή - Κέηπ Σάνπλ 2 Ρσζία - Κιεηζηφ ηδησηηθφ δίθηπν 2 Νφηηα Αθξηθή - Γηνράλεζκπνπξγθ 2 Ρσζία - Αγία Πεηξνχπνιε 1 Νφηηα Αθξηθή - Πξεηφξηα 2 Ρσζία ηειεθσλίαο) 3 Νφηηα Αθξηθή (δίθηπν θηλεηήο Ρνπάληα 3 Νφηηα Κνξέα 1 Άγηνο Μαξίλνο 1 Νφηηα Κνξέα ηειεθσλίαο) 3 άν Σνκέ 12 Νφηηα Κνξέα - ενχι 5 Γνξπθνξηθφ δίθηπν 97 Ηζπαλία 1

12 ειίδα 12 απφ 15 Γνξπθνξηθφ δίθηπν - Παγθφζκηα δίθηπα 97 Ηζπαλία - Βαξθειψλε 1 Γνξπθνξηθφ δίθηπν - Θνπξάγηα 97 Ηζπαλία - Καλάξηνη Νήζνη 1 ανπδηθή Αξαβία 4 Ηζπαλία - Μαδξίηε 1 ανπδηθή Αξαβία - Νηαρξάλ 4 Ηζπαλία ανπδηθή Αξαβία - Σδέληα 2 Ηζπαλία (NGN) 12 ανπδηθή Αξαβία - Ρηάλη 3 ξη Λάλθα 3 ανπδηθή Αξαβία (δίθηπν θηλεηήο ξη Λάλθα - Κνιφκπν 3 ελεγάιε 3 ξη Λάλθα ηειεθσλίαο) 3 ελεγάιε - Νηαθάξ 3 Αγία Διέλε 17 ελεγάιε Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο 4 εξβία 2 Αγία Λνπθία 3 εξβία - Μαπξνβνχλην 3 Αγία Λνπθία Άγηνο Πέηξνο θαη Μηθειφλ 4 Σπλεζία 4 Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο 3 Σπλεζία - Σχληδα 4 Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο Σπλεζία νπδάλ 3 Σνπξθία 3 νπξηλάκ 4 Σνπξθία - Άγθπξα 2 νπξηλάκ Σνπξθία - Βφξεηα Κχπξνο 3 νπαδηιάλδε 4 Σνπξθία - Κσλζηαληηλνχπνιε 2 νπεδία 1 Σνπξθία νπεδία - ηνθρφικε 1 Σνπξθκεληζηάλ 3 νπεδία Νεζηά Σαξθ θαη Κάηθνο 3 νπεδία (NGN) 12 Σνπβάινπ 9 Διβεηία 1 Οπγθάληα 3 Διβεηία - Γελεχε 1 Οπγθάληα - Κακπάια 3 Διβεηία - Επξίρε 2 Οπγθάληα Διβεηία - Επξίρε 2 Οπθξαλία 2 Διβεηία Οπθξαλία - Κίεβν 2 Διβεηία (NGN) 12 Οπθξαλία - Οδεζζφο 2 πξία 5 Οπθξαλία

13 ειίδα 13 απφ 15 πξία ηειεθσλίαο) 8 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 4 Σατβάλ 1 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα - Νηνπκπάη 4 Σατβάλ - Σατπέη 1 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Σατβάλ ηειεθσλίαο) 3 Ζλσκέλν Βαζίιεην 1 Σαηδηθηζηάλ 3 Ζλσκέλν Βαζίιεην - Freephone 2 Σαλδαλία 4 Ζλσκέλν Βαζίιεην - LCFA 3 Σαλδαλία - Νηαξ Δο αιάακ 4 Ζλσκέλν Βαζίιεην - Λνλδίλν 1 Σαλδαλία - Εαλδηβάξε 4 Ζλσκέλν Βαζίιεην - NCFA 3 Σαλδαλία Ζλσκέλν Βαζίιεην (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 3 Σατιάλδε 2 Ζλσκέλν Βαζίιεην (NGN) 12 Σατιάλδε - Μπαλγθφθ 1 Οπξνπγνπάε 2 Σατιάλδε ηειεθσλίαο) 2 Οπξνπγνπάε - Μνληεβηδέν 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σφγθν 3 Οπξνπγνπάε Γεκνθξαηία ηνπ Σφγθν Παξζέλεο Νήζνη (ΖΠΑ) 1 Σνθειάνπ 25 ΖΠΑ 1 Νήζνη Σφλγθα 5 ΖΠΑ - Αιάζθα 1 Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν 2 ΖΠΑ - Υαβάε 1 Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν Οπδκπεθηζηάλ 2 Γεκνθξαηία ηνπ Βαλνπάηνπ 19 Βελεδνπέια - Καξάθαο 1 Βελεδνπέια 1 Βελεδνπέια Βελεδνπέια - Καξάθαο 1 Βηεηλάκ 4 Βελεδνπέια (δίθηπν θηλεηήο Βηεηλάκ - Αλφη 4 Βηεηλάκ 4 Βηεηλάκ - Υν Σζη Μηλρ 4 Βηεηλάκ - Αλφη 4 Βηεηλάκ Βηεηλάκ - Υν Σζη Μηλρ 4 Νήζνη Γνπέηθ 22 Βηεηλάκ Νήζνη Οπψιιηο θαη Φνπηνχλα 19 Νήζνη Γνπέηθ 22 Γπηηθή ακφα 8 Νήζνη Οπψιιηο θαη Φνπηνχλα 19 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο 4

14 ειίδα 14 απφ 15 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο Γπηηθή ακφα 8 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο 4 Εαΐξ 8 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο Εαΐξ ηειεθσλίαο) 9 Εαΐξ 8 Εάκπηα 2 Εαΐξ ηειεθσλίαο) 9 Εάκπηα - Λνπζάθα 2 Εάκπηα 2 Εάκπηα Εάκπηα - Λνπζάθα 2 Εηκπάκπνπε 2 Εάκπηα Εηκπάκπνπε - Υαξάξε 2 Εηκπάκπνπε Εηκπάκπνπε 2 Εηκπάκπνπε - Υαξάξε 2 Εηκπάκπνπε (δίθηπν θηλεηήο Ζλσκέλν Βαζίιεην - LCFA 3 Ζλσκέλν Βαζίιεην - Λνλδίλν 1 Ζλσκέλν Βαζίιεην - NCFA 3 Ζλσκέλν Βαζίιεην (δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο) 3 Ζλσκέλν Βαζίιεην (NGN) 12 Οπξνπγνπάε 2 Οπξνπγνπάε - Μνληεβηδέν 2 Οπξνπγνπάε (δίθηπν θηλεηήο Παξζέλεο Νήζνη (ΖΠΑ) 1 ΖΠΑ 1 ΖΠΑ - Αιάζθα 1 ΖΠΑ - Υαβάε 1 Οπδκπεθηζηάλ 2 Γεκνθξαηία ηνπ Βαλνπάηνπ 19 Βελεδνπέια 1 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο καο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Dell ή επηζθεθζείηε ηελ ηνπνζεζία dell.com/services

15 ειίδα 15 απφ 15 Ζ δηαζεζηκφηεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ρψξα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη πειάηεο θαη νη ζπλεξγάηεο δηαλνκήο ηεο Dell ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο πσιήζεσλ Dell Inc. Με επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηνο. ην παξφλ έγγξαθν ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθά ζήκαηα θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο σο παξαπνκπή είηε ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αμηψλνπλ ηα ζήκαηα θαη ηηο νλνκαζίεο είηε ζηα πξντφληα ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο είλαη ζσζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, αιιά ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ή ζε αιιαγέο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Ζ Dell θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε απηή εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηππνγξαθηθά ζέκαηα ή θσηνγξαθίεο. Οη Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο πσιήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Dell ηζρχνπλ θαη δηαηίζεληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Dell δελ επεξεάδνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή. AlertFind: Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο.4/8/2011

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Παξαζθεπή, 13 Ηνπλίνπ 2014 Ξπορ: Θνλ Φνίβν Κπιαλά Δηαιπεία: Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ Ρηλέθυνο: 2610-279613 Φαξ: 2610-279613 Email: blanas_f@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) Q1 Τπνιείκκαηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη θαησηέξσ Q2 Πξντφληα κε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Q3 Πξντφληα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Τί μπορεί να υιοθετήσει η Ε.Ε. από το μοντέλο της Ελβετικής άμεσης Δημοκρατίας.» Επιμέλεια-Επιτηρηση: Γκάρλας Αλέξανδρος Ψαριανός Ερμής Ερευνητική Ομάδα: Ζευγίτη Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηή Γιακςβέπνηζη. Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3

Κινηηή Γιακςβέπνηζη. Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3 Κινηηή Γιακςβέπνηζη Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3 1. Διζαγυγή H θηλεηή δηαθπβέξλεζε (m-government) νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ί Σ Ι Μ Η Δ Ι Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα