εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία», ασφαλίζει µε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισµένο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιµοι και δικαιούνται την ασφάλιση για απώλειες (σωµατικές βλάβες ή ασθένειες). Οι καλύψεις αυτές υπόκεινται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και στις διατάξεις και στους περιορισµούς αυτού του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση αµφιβολίας οι Ειδικοί Όροι των Συµπληρωµατικών Συµβολαίων υπερισχύουν των Γενικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η ασφάλιση παρέχει καλύψεις για ποσά που συγκεκριµένα αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Ο αριθµός του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, η ηµεροµηνία έκδοσής του, το ονοµατεπώνυµο του Ασφαλισµένου αναφέρονται στη µηχανογραφηµένη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. ΜΕΡΟΣ I 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Ασφαλισµένος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει τον Ασφαλισµένο ως αναφέρεται στην Αίτηση. «Εξαρτώµενος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει το ανύπαντρο παιδί ή παιδιά του Ασφαλισµένου και/ή της συζύγου του Ασφαλισµένου, µέχρι δεκαοκτώ ετών (18) ετών (ή κάτω των εικοσιτεσσέρων (24) ετών εάν είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης, ανύπαντρα και κυρίως εξαρτώµενα από τον Ασφαλισµένο για συντήρηση), τα οποία αναφέρονται ονοµαστικώς στην Αίτηση, ή συµπεριλαµβάνονται µε πρόσθετη πράξη. «Καλυπτόµενα Μέλη» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει, και/ή τη Σύζυγο του Ασφαλισµένου και/ή τον Εξαρτώµενο/ους ως αναφέρεται/ονται στην Αίτηση. «Eσωτερικός Ασθενής» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει πρόσωπο το οποίο εισήχθη σε νοσοκοµείο (σύµφωνα µε τον ορισµό του νοσοκοµείου) για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, χρεώνεται από το νοσοκοµείο µε το κόστος δωµατίου και τροφής τουλάχιστον µίας (1) ηµέρας και παρέµεινε συνεχώς νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση γιατρού ή χειρούργου. «Νοσοκοµείο» Ιδιωτικό ή ηµόσιο νοσηλευτικό Ίδρυµα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ασκεί τη λειτουργία του σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται). 2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών. 3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ηµέρα και επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα. 4. ιαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ηµέρα και επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, αποτελούµενο από Γιατρούς και από διπλωµατούχους νοσηλευτές. 5. ιαθέτει την απαραίτητη υποδοµή και οργανωµένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεµβάσεων. εν εµπίπτει στην έννοια του Νοσοκοµείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή ανάλογο ίδρυµα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκοµείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και κίνησης ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. εν εµπίπτει στην έννοια του νοσοκοµείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα βελονισµού. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 1 από 9

2 εν εµπίπτει στην έννοια του νοσοκοµείου η κατοικία του Ασφαλισµένου ή του Καλυπτόµενου Μέλους. «Τραυµατισµός» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει σωµατικό τραυµατισµό από ατύχηµα επισυµβάν ενώ το παρόν έντυπο βρίσκεται σε ισχύ για τον Ασφαλισµένο του οποίου ο τραυµατισµός αποτελεί τη βάση της απαίτησης, και συνεπαγόµενο, άµεσα και ανεξάρτητα από όλες τις άλλες αιτίες, σε καλυπτόµενη από το συµβόλαιο απώλεια. «Ατύχηµα» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει κάθε γεγονός τυχαίο, εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο, ξένο µε την πρόθεση του Ασφαλισµένου και ανεξάρτητο από άλλα γεγονότα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωµατική βλάβη που καλύπτεται από αυτό το συµβόλαιο. «Ασθένεια» Κάθε µεταβολή της φυσικής υγείας του ανθρώπινου οργανισµού που είναι ανεξάρτητη από τη θέλησή του και προέρχεται από παθολογικές αιτίες που µπορούν να διαγνωσθούν από Γιατρό και δεν οφείλεται σε Ατύχηµα. «Ιατρός» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει πρόσωπο που εξασκεί την ιατρική επιστήµη δια του επαγγέλµατος του γιατρού ή του Χειρούργου ή του Αναισθησιολόγου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νόµου και διαθέτει την απαραίτητη άδεια προς τούτο, µε εξαίρεση τον προτεινόµενο για ασφάλιση ή µέλος της οικογένειας του µε συγγένεια 1 ου ή 2 η βαθµού. «Λογική και συνήθης χρέωση» σηµαίνει την χρέωση για περίθαλψη που είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους του ιδίου επιπέδου της περιοχής όπου πραγµατοποιήθηκε η θεραπεία για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. «Περιορισµένος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει περιορισµένος σε Νοσοκοµείο ή νόµιµη κατοικία κατά τη διάρκεια του οποίου περιορισµού ο Ασφαλισµένος τελεί υπό τη συνεχή παρακολούθηση Ιατρού. «Νοσηλεία» Η συνεχής παραµονή του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµειακή κλίνη ως εσωτερικού ασθενή για ιατρικό πρόβληµα που καλύπτεται από το παρόν Συµπληρωµατικό Συµβόλαιο υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραµονή λαµβάνει χώρα προκειµένου να υποβληθεί ο Ασφαλισµένος σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκοµείου. Τυχόν παραµονή του Ασφαλισµένου εντός του Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για χρονικό διάστηµα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβληµένο ή για την υποβολή του αποκλειστικά και µόνο σε εξετάσεις που δεν συνάδουν µε την αντιµετώπιση του αίτιου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιµετωπίζει ο Ασφαλισµένος, δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν καλύπτεται µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο. «Περίοδος Αναµονής» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει τον αριθµό των συνεχών ηµερών ως αναφέρεται στο Παράρτηµα, αρχόµενου µε την πρώτη µέρα που ο Ασφαλισµένος είναι Εσωτερικός Ασθενής σε Νοσοκοµείο ή Κλινική ή είναι Ολικά Ανίκανος για τον οποίο ουδέν ωφέληµα είναι πληρωτέο. «Προϋπάρχουσες Ασθένειες» Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας ή σωµατική βλάβη ως συνέπεια ατυχήµατος ή ασθένειας, ή γενετικής ανωµαλίας, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συµπτώµατα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε αντιµετωπιστεί µε ιατρική ή/και φαρµακευτική αγωγή πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος και δεν δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή Επαναφοράς σε ισχύ. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 2 από 9

3 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύµβαση Ασφάλισης αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις, Τυχόν Συµπληρωµατικά Συµβόλαια, Την Αίτηση Ασφάλισης και τις δηλώσεις του Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται σε αυτή. Επιπλέον, µέρος της Σύµβασης αποτελούν τυχόν έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Αντισυµβαλλόµενο και/ή τον Ασφαλισµένο κατά τη σύναψη της ασφάλισης και παραµένουν στα αρχεία της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά είναι: Οι ιατρικές εκθέσεις (σε περίπτωση όπου απαιτούνται κατά τον προ-ασφαλιστικό έλεγχο), Οι ιατρικές εξετάσεις που προσκοµίστηκαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, Κάθε άλλο έγγραφο υπογεγραµµένο από τον Ασφαλισµένο, εφόσον έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία. 3. ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό εκδίδεται και ισχύει από την ηµέρα που αναγράφεται ως Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, υπό την προϋπόθεση της προκαταβολικής πληρωµής ολοκλήρου του "Πληρωτέου Ασφαλίστρου". Μετά την έναρξη το Ασφαλιστήριο αυτό συνεχίζει να ισχύει υπό την προϋπόθεση της εµπρόθεσµης καταβολής των αναλογούντων ασφαλίστρων για όσο χρονικό διάστηµα αναφέρεται στην Αίτηση µε την ένδειξη τρόπος πληρωµής και µπορεί να ανανεώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω Όρο 4. "Πληρωµή των ασφαλίστρων" και τον Όρο «Προϋποθέσεις Ανανέωσης» του Συµβολαίου Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια, προπληρωτέα και πρέπει να καταβάλλονται την ηµεροµηνία κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα µπορούν, κατόπιν συµφωνίας, να εξοφλούνται και µε περισσότερες της µίας (1) ισόποσες προσυµφωνηµένες δόσεις. Η καταβολή τους είναι υποχρέωση του Ασφαλισµένου. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού Γεγονότος κατά την περίοδο όπου εκκρεµεί η καταβολή των ληξιπρόθεσµων ασφαλίστρων, το εν λόγω οφειλόµενο ποσό αφαιρείται από το ποσό που οφείλει να πληρώσει η Εταιρεία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αποστέλλει ειδοποιήσεις για την πληρωµή των ασφαλίστρων. Η τυχόν αποστολή τέτοιας ειδοποίησης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Ασφαλισµένου δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τον Όρο αυτό. Η εξόφληση των ασφαλίστρων αποδεικνύεται από τον Ασφαλισµένο. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 3 από 9

4 5. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ Η Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αντισυµβαλλοµένου. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ απαιτείται να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) γραπτή αίτηση του Ασφαλισµένου και των ενήλικων Ασφαλισµένων, εάν είναι διαφορετικά πρόσωπα. β) ικανοποιητική απόδειξη της ασφαλισιµότητα και της καλής υγείας των Ασφαλισµένων, σύµφωνα µε την κρίση της Εταιρείας. εν καλύπτονται απώλειες από ατύχηµα που συµβαίνει ή ασθένεια που εµφανίζεται πριν την ηµεροµηνία της επαναφοράς σε ισχύ εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους Όρους των Συµπληρωµατικών Συµβολαίων που επισυνάπτονται. Σε περίπτωση που το Ασφαλιστικό Γεγονός επέλθει, όταν το Ασφαλιστήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ και πριν την έκδοση της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης Επαναφοράς, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής παροχών. ΜΕΡΟΣ II ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το παρόν συµβόλαιο δεν καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο η οποία προκαλείται από ή ως αποτέλεσµα : 1) Εκ προθέσεως αυτοπροκαλούµενου τραυµατισµού, αυτοκτονία ή απόπειρας αυτοκτονίας υπό προσώπου το οποίο έχει ή δεν έχει σώας τας φρένας. 2) Πολέµου, εισβολής, πράξεως ξένου εχθρού, εχθροπραξιών ή πολεµικών επιχειρήσεων (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), ανταρσίας, οχλαγωγίας, πολιτικής αναταραχής, απεργίας, εµφύλιου πολέµου, εξέγερσης, επανάστασης, ξεσηκωµού, συνωµοσίας, στρατιωτικής ή σφετεριζόµενης εξουσίας, στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιωνδήποτε περιστατικών ή αιτιών που καθορίζουν την κήρυξη ή επιβολή στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας, κατάσχεσης, καραντίνας ή τελωνειακών κανονισµών ή κρατικοποίησης από ή δυνάµει διαταγής οποιασδήποτε κυβερνητικής ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής ή οποιουδήποτε όπλου ή οργάνου που χρησιµοποιεί ατοµική διάσπαση ή ραδιενεργή δύναµη, είτε σε καιρό ειρήνης ή πολέµου. 3) Οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο Ασφαλισµένος υπηρετεί στις Ένοπλες υνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, είτε σε ειρήνη ή πόλεµο, και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τον Ασφαλισµένο, θα επιστρέψει το κατ αναλογία ασφάλιστρο για οποιαδήποτε τέτοια περίοδο υπηρεσίας. 4) Απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρµάκων από τον Ασφαλισµένο εκτός της συνιστώµενης δοσολογίας ή των οδηγιών γιατρού. 5) Απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη συνεπεία του ότι ο Ασφαλισµένος ήταν µεθυσµένος όπως αυτό ορίζεται από το νόµο. 6) Οποιαδήποτε απώλεια της οποίας συντρέχουσα αιτία ήταν η απόπειρα διάπραξης, ή η εκούσια συµµετοχή του Ασφαλισµένου, σε παράνοµη πράξη ή οποιαδήποτε παράβαση ή απόπειρα παράβασης του νόµου ή αντίσταση σε σύλληψη από τον Ασφαλισµένο. 7) Οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη κατά την πτήση σε οποιονδήποτε αεροσκάφος ή αντικείµενο εναέριας πλοήγησης, εκτός ως ειδικά προνοείται στο παρόν. 8) Πτήση του Ασφαλισµένου σαν πιλότου ή µέλους του πληρώµατος οποιουδήποτε αεροσκάφους ή σαν επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά αεροσκάφους που δεν έχει άδεια µεταφοράς προσώπων ή άλλου µηχανήµατος αεροπλοΐας. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 4 από 9

5 9) Αισθητική ή πλαστική επέµβαση, εκτός αν η επέµβαση αυτή απαιτείται για να διορθώσει σωµατική βλάβη από ατύχηµα που καλύπτεται από το Συµβόλαιο αυτό. 10) Ανωµαλιών εκ γενετής και καταστάσεων που πηγάζουν ή αποτελούν αποτέλεσµα αυτών. 11) Περιστασιακής µόλυνσης, κακοήθους νεοπλάσµατος ή αυτοκτονίας, αν κατά το χρόνο του θανάτου, ανικανότητας και/ή δηµιουργηθέντων ιατρικών εξόδων υπάρχει στο Ασφαλισµένο άτοµο «Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας». α) Για τους σκοπούς της παρούσης εξαιρέσεως ο όρος «Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» θα σηµαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Αντίγραφο των ορισµών τηρείται στο κεντρικό Γραφείο της Εταιρείας στη χώρα που εκδόθηκε το συµβόλαιο. β) «Ευκαιριακή Λοίµωξη» περιλαµβάνει (αλλά δεν περιορίζει) την πνευµονία από πνευµοκύστη καρίνι, τους οργανισµούς που προκαλούν χρόνιες εντερίτιδες και ιογενείς ή/και διάσπαρτες µυκητώδεις λοιµώξεις. γ) «Κακόηθες νεόπλασµα» περιλαµβάνει (αλλά δεν περιορίζει) το σάρκωµα kaposi, λέµφωµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, εκτρίχοτων κυττάρων λευχαιµία και/ή άλλες κακοήθειες που είναι γνωστές ή που αναγνωρίζονται ως άµεση αιτία θανάτου, ανικανότητας και υποβολής ιατρικών εξόδων µε τη νόσο της Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας. δ) Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας θα περιλαµβάνει H.I.V. (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας) εγκεφαλοπάθεια (άνοια) και H.I.V. (Ιός Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας) Wasting Syndrome. 12) Απώλεια προκληθείσα άµεσα ή έµµεσα, ολικά η µερικά από βακτηριακές µολύνσεις εκτός πυογόνους µολύνσεις οι οποίες θα συµβούν δια κοψίµατος ή πληγή, από Ατύχηµα ή οποιουδήποτε άλλου είδους νόσο. 13) ιακοπή της εγκυµοσύνης ή συνέπειες της. 14) Οποιεσδήποτε διανοητικές, νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα και θεραπείες µε ανάπαυση. 15) Οδοντιατρική παρακολούθηση ή εγχείρηση εκτός σε υγιή φυσικά δόντια ως προκλήθηκε από τραυµατισµό. Η προσκόµιση απεικονιστικών εξετάσεων αµέσως µετά τον τραυµατισµό και µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κρίνεται απαραίτητη. Ο Ασφαλισµένος θα υποχρεούται, κατόπιν απαίτησης της Εταιρείας και σαν απαραίτητη προϋπόθεση (condition precedent) για οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας, να αποδείξει ότι η απώλεια δεν προήλθε καθ οιονδήποτε τρόπο από ή µέσω οποιωνδήποτε των πιο πάνω εξαιρουµένων περιστάσεων ή αιτιών. ΜΕΡΟΣ III - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ουδεµία παρεχόµενη ασφαλιστική κάλυψη, δυνάµει του παρόντος συµβολαίου, θα τίθεται σε ισχύ αναφορικά µε τον Ονοµαζόµενο Ασφαλισµένο εάν αυτός είναι περιορισµένος σε Νοσοκοµείο, ανίκανος ή λαµβάνει πληρωµή για απαίτηση όταν τέτοια κάλυψη υπό άλλες συνθήκες θα τίθετο σε ισχύ. Η κάλυψη τέτοιου προσώπου θα τίθεται σε ισχύ τριάντα µία (31) ηµέρες µετά τον τερµατισµό του περιορισµού σε νοσοκοµείο ή της ανικανότητας, ή τη λήξη πληρωµής της απαίτησης, οποιοδήποτε είναι το µεταγενέστερο. ΜΕΡΟΣ IV ΠΡΟΝΟΙΕΣ 1) Αντιπαροχή : Το παρόν συµβόλαιο εκδίδεται σε αντάλλαγµα της προκαταβολικής πληρωµής του καθορισµένου ασφαλίστρου. 2) Όροι Ανανέωσης : Το παρόν συµβόλαιο δύναται να ανανεώνεται µε τη συγκατάθεση της Εταιρείας από περίοδο σε περίοδο δια της πληρωµής προκαταβολικά του καθορισµένου από την Εταιρεία ολικού ασφαλίστρου, το οποίο ασφάλιστρο θα είναι εκείνο που θα ισχύει κατά τον χρόνο ανανέωσης, τηρουµένης της «Περιόδου Χάριτος» και όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων του παρόντος συµβολαίου. Εκτός εάν ανανεωθεί όπως εις το παρόν προνοείται, το παρόν συµβόλαιο θα τερµατίζεται AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 5 από 9

6 κατά την εκπνοή της περιόδου για την οποία πληρώθηκε ασφάλιστρο, τηρουµένης της «Περιόδου Χάριτος». ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπερισχύει ο Όρος «Προϋποθέσεις Ανανέωσης» του Συµβολαίου Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. 3) Περίοδος Χάριτος : Περίοδος Χάριτος τριάντα-µίας (31) ηµερών θα παραχωρείται για την πληρωµή κάθε ασφαλίστρου το οποίο θα καθίσταται οφειλόµενο µετά το πρώτο ασφάλιστρο, κατά τη διάρκεια της οποίας το συµβόλαιο θα παραµένει σε ισχύ, εκτός αν το συµβόλαιο έχει ακυρωθεί σύµφωνα µε την Ακύρωση. Εν πάση όµως περιπτώσει, εάν επισυµβεί απώλεια εντός της Περιόδου Χάριτος, οποιοδήποτε τότε οφειλόµενο και απλήρωτο ασφάλιστρο θα αφαιρείται προς διακανονισµό. 4) Ειδοποίηση Απαίτησης : Γραπτή ειδοποίηση απαίτησης πρέπει να δίνεται στην Εταιρεία εντός δέκα (10) ηµερών µετά το συµβάν ή την έναρξη οποιασδήποτε απώλειας η οποία καλύπτεται από το συµβόλαιο, ή µετέπειτα το συντοµότερο υπεύθυνα δυνατό. Στην περίπτωση που θάνατος από Ατύχηµα καλύπτεται από το παρόν συµβόλαιο, άµεση ειδοποίηση αυτού πρέπει να δίνεται στην Εταιρεία. Γραπτή ειδοποίηση απαίτησης, που δίδεται από ή εκ µέρους του Ασφαλισµένου στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Εταιρείας µαζί µε επαρκείς πληροφορίες προς εξακρίβωση της ταυτότητας του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ως ειδοποίηση στην Εταιρεία. 5) Έντυπα Απαίτησης : Η Εταιρεία, άµα τη λήψη ειδοποίησης απαίτησης, θα παρέχει στον απαιτούντα τέτοια έντυπα ως συνήθως απαιτούνται από την Εταιρεία για υποβολή αποδεικτικών στοιχείων απώλειας. 6) Χρόνος Υποβολής Εντύπων Απαίτησης : Συµπληρωµένα έντυπα απαίτησης και γραπτά αποδεικτικά στοιχεία απώλειας πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την ηµεροµηνία της εν λόγω απώλειας. Παράλειψη υποβολής τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων εντός του απαιτούµενου χρόνου δεν θα ακυρώνει ή µειώνει οποιαδήποτε απαίτηση εάν δεν ήταν δυνατό να δοθεί απόδειξη εντός του ρηθέντος χρόνου. Εν πάση όµως περιπτώσει, ουδεµία απόδειξη θα γίνεται αποδεκτή εάν υποβληθεί µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από το χρόνο του συµβάντος της απώλειας. 7) Χρόνος Πληρωµής Απαίτησης : Πληρωτέα ωφελήµατα δυνάµει του παρόντος συµβολαίου για οποιαδήποτε απώλεια άλλη από απώλεια για την οποία το παρόν συµβόλαιο προνοεί για οποιαδήποτε περιοδική πληρωµή, θα πληρώνονται αµέσως άµα τη λήψει της δέουσας γραπτής απόδειξης της απώλειας. Τηρουµένης της δέουσας γραπτής απόδειξης της απώλειας όλα τα προκύπτοντα ωφελήµατα για την απώλεια για την οποία το παρόν συµβόλαιο προνοεί για περιοδική πληρωµή θα πληρώνονται µηνιαίως και οποιονδήποτε υπόλοιπο που θα παραµείνει απλήρωτο κατά τον τερµατισµό της ευθύνης θα πληρώνεται αµέσως άµα τη λήψει της δέουσας γραπτής απόδειξης. 8) Ιατρική Εξέταση : Η Εταιρεία, µε δικά της έξοδα, θα έχει το δικαίωµα και την ευχέρεια να εξετάζει τον Ασφαλισµένο όταν και οποτεδήποτε η Εταιρεία δυνατό λογικά να ζητήσει εκκρεµούσης οποιασδήποτε απαίτησης δυνάµει του παρόντος και επίσης θα έχει το δικαίωµα και την ευχέρεια να διενεργεί νεκροψία σε περίπτωση θανάτου όπου αυτό δεν απαγορεύεται δια νόµου. 9) Αγωγές : Καµιά αγωγή µε βάση το νόµο ή το δίκαιο της επιείκειας θα εγείρεται για απαίτηση δυνάµει του παρόντος συµβολαίου πριν την εκπνοή εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος συµβολαίου, γραπτής απόδειξης απώλειας. Καµιά τέτοια αγωγή θα εγείρεται µετά την εκπνοή τριών (3) ετών από το χρόνο κατά τον οποίο γραπτή απόδειξη απώλειας απαιτείται να υποβληθεί. 10) Αρµοδιότητα δικαστηρίων: Κάθε διαφορά οποιασδήποτε µορφής τυχόν προκύψει από αυτό το Ασφαλιστήριοι, ή τα συµπληρωµατικά συµβόλαια αυτού, µεταξύ της Εταιρείας και του ασφαλισµένου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ικαστηρίων Κύπρου. 11) Ανακριβής ήλωση Ηλικίας : Εάν η ηλικία οποιουδήποτε Ασφαλισµένου έχει ανακριβώς δηλωθεί, όλα τα πληρωτέα δυνάµει του παρόντος συµβολαίου ποσά θα είναι όσα το καταβληθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε για την σωστή ηλικία. Στην περίπτωση κατά την οποία η ηλικία του Ασφαλισµένου έχει ανακριβώς δηλωθεί, και εάν σύµφωνα µε τη σωστή ηλικία του Ασφαλισµένου, η παρεχόµενη από το AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 6 από 9

7 παρόν συµβόλαιο κάλυψη δεν θα τίθετο σε ισχύ, ή θα τερµατίζετο πριν την αποδοχή τέτοιου ασφαλίστρου ή ασφαλίστρων, τότε η ευθύνη της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο Ασφαλισµένος δεν είναι κατάλληλος για κάλυψη θα περιορίζεται στην επιστροφή, κατόπιν γραπτής αίτησης, όλων των ασφαλίστρων τα οποία πληρώθηκαν για την περίοδο που δεν καλύπτεται από το συµβόλαιο. 12) Εκχώρηση : Καµία εκχώρηση δικαιώµατος δυνάµει του παρόντος συµβολαίου θα είναι δεσµευτική για την Εταιρεία εκτός εάν και µέχρις ότου το γραπτό πρωτότυπο ή διπλότυπο αυτής καταχωρηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει οποιανδήποτε ευθύνη για την εγκυρότητα εκχώρηση 13) Ακύρωση : Η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει το παρόν συµβόλαιο καθ οποιονδήποτε χρόνο δια της επιδόσεως γραπτής ειδοποίησης στον Ασφαλισµένο, ή της ταχυδρόµησης αυτής στην τελευταία διεύθυνση ως εµφανίζεται στα αρχεία της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει πότε η τοιαύτη ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ που δεν είναι νωρίτερα των δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε. Στην περίπτωση ακύρωσης, η Εταιρεία θα επιστρέψει τάχιστα το κατ αναλογία µη δεδουλευµένο µέρος οποιουδήποτε ασφαλίστρου το οποίο καταβλήθηκε από τον Ασφαλισµένο. Τοιαύτη ακύρωση θα είναι άνευ επηρεασµού οποιασδήποτε απαίτησης που πηγάζει πριν από την ακύρωση. Στην περίπτωση κατά την οποία το συµβόλαιο ακυρωθεί από τον Ασφαλισµένο, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα χαµηλού ποσοστού ο οποίος χρησιµοποιείται από την Εταιρεία κατά το χρόνο ακύρωσης. 14) Αλλαγή Επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων) ή/και ασχολία ή/και συµµετοχή σε αθλήµατα/ επικίνδυνες δραστηριότητες : Εάν ένας Ασφαλισµένος υφίσταται απώλεια µετά που έχει αλλάξει επάγγελµα (ή/και καθήκοντα) σε ένα το οποίο καθορίζεται από την Εταιρεία ως πιο επικίνδυνο από εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση, ή ενόσω διενεργεί, επ αµοιβή, οτιδήποτε αφορών επάγγελµα καθοριζόµενο κατά τον ως άνω τρόπο, η Εταιρεία θα πληρώσει µόνο τέτοιο µέρος των αποζηµιώσεων οι οποίες προνοούνται από το παρόν συµβόλαιο, ως το πληρωθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε στα ποσοστά και µέσα στα καθορισµένα από την Εταιρεία όρια για τέτοιο περισσότερο επικίνδυνο επάγγελµα (ή/και καθήκοντα). Εάν ένας Ασφαλισµένος αλλάξει επάγγελµα (ή/και καθήκοντα) σε ένα το οποίο καθορίζεται από την Εταιρεία ως λιγότερο επικίνδυνο από εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση, η Εταιρεία, µε τη λήψη απόδειξης τέτοιας αλλαγής επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων), θα µειώσει ανάλογα το ποσοστό ασφαλίστρου, και θα επιστρέψει το επιπλέον κατ αναλογία µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο από την ηµεροµηνία αλλαγής του επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων) ή από την επέτειο του συµβολαίου την αµέσως προγενεστέρα της λήψης τέτοιας απόδειξης, οποιοδήποτε είναι το πιο πρόσφατο. Προς εφαρµογή της παρούσας πρόνοιας, ο καθορισµός επαγγέλµατος και τα ποσοστά ασφαλίστρων θα είναι ως έχουν τελευταία διακηρυχθεί από την Εταιρεία πριν το επισυµβάν της απώλειας για την οποία η Εταιρεία είναι υπεύθυνη, ή πριν την ηµεροµηνία απόδειξης αλλαγής επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων). Εάν ο ασφαλισµένος, υφίσταται απώλεια κατά την διάρκεια που ασχολείται ή συµµετέχει σε αθλήµατα ή από οποιοδήποτε επικίνδυνο άθληµα ή δραστηριότητα που δεν έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία καθ οποιοδήποτε χρόνο της ασχολίας ή της συµµετοχής του ασφαλισµένου σε αυτά και καθορίζονται από την Εταιρεία ως πιο επικίνδυνα, για σκοπούς αποζηµιώσεων η Εταιρεία θα πληρώσει µόνο τέτοιο µέρος των αποζηµιώσεων οι οποίες προνοούνται από το παρόν συµβόλαιο, ως πληρωθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε στα ποσοστά και µέσα στα καθορισµένα από την Εταιρεία όρια για τέτοια περισσότερο επικίνδυνη δραστηριότητα ή άθληµα. 15) Προσθήκες : Οποιοδήποτε άτοµο το οποίο γίνεται κατάλληλο για κάλυψη µετά την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος συµβολαίου δύναται να προστίθεται από καιρού εις καιρόν ως Ασφαλισµένος διά αιτήσεως του Ασφαλισµένου, διά αποδείξεως καταλληλότητας και ασφαλισιµότητας ικανοποιητικής για την Εταιρεία και δια πληρωµής του απαιτούµενου πρόσθετου ασφαλίστρου. Ασφαλιστική κάλυψη για τον νέον Ασφαλισµένο θα ξεκινά κατά την ηµεροµηνία που η εν λόγω Αίτηση θα έχει εγκριθεί από την Εταιρεία τηρουµένων οποιωνδήποτε περιορισµών που παρατίθενται από τα επισυναπτόµενα έντυπα. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 7 από 9

8 16) Τήρηση Προνοιών Συµβολαίου : Παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε από τις πρόνοιες που περιλαµβάνονται στο παρόν συµβόλαιο θα ακυρώνει όλες τις δυνάµει του παρόντος απαιτήσεις.. 17) Τερµατισµός Συµβολαίου : Το παρόν συµβόλαιο θα τερµατίζεται κατά την συντοµοτέραν εκ των ακολούθων ηµεροµηνιών : α) την πρώτη ηµεροµηνία καταβολής ασφαλίστρου κατά την οποία ουδέν πρόσωπο κατέχει τη θέση Ασφαλισµένου, β) την τελευταία ηµεροµηνία για την οποία πληρώθηκε ασφάλιστρο εκτός ως προνοείται από την «Περίοδο Χάριτος» και γ) την αργότερη ηµεροµηνία εκπνοής της κάλυψης όλων των Ασφαλισµένων όπου ισχύει. «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Η κάλυψη των εξαρτωµένων µελών του κυρίως Ασφαλισµένου, είναι δυνατόν να συνεχισθεί µε τα πλήρη δικαιώµατα ασφαλισιµότητας και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, µε την ασφάλιση τους ως κυρίως Ασφαλισµένων µε νέο Ασφαλιστήριο, της ίδιας κάλυψης εφόσον το παρόν Συµβόλαιο εξακολουθεί να παρέχεται από την Εταιρεία, ή αντίστοιχης κάλυψης που θα παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρεία. 18) Ειδικός Όρος Κάλυψης ικύκλων : Το Συµβόλαιο αυτό καλύπτει απώλειες που θα συµβούν από οδήγηση δικύκλου οχήµατος µε την προϋπόθεση καταβολής του αναλογούντος επασφαλίστρου για δίκυκλα µε κινητήρα κυβισµού µεγαλύτερου των εβδοµήντα πέντε (75) κ. εκ. Σε περίπτωση όµως που δεν καταβάλλεται το επασφάλιστρο αυτό, η Εταιρεία θα καταβάλει ποσοστό ενενήντα τοις εκατόν (90%) των αποζηµιώσεων που προβλέπονται από τις παροχές του Συµβολαίου. 19) Εναρµόνιση προς τους Νόµους : Οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος συµβολαίου η οποία, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του συµβολαίου, συγκρούεται µε τους νόµους της δικαιοδοσίας στην οποία το συµβόλαιο παραδίδεται, διά του παρόντος τροποποιείται έτσι ώστε να συνάδει µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των ρηθέντων νόµων. 20) Νόµισµα: Όλα τα ασφάλιστρα και οι παροχές καταβάλλονται στο επίσηµα νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας κατά την ηµεροµηνία της καταβολής. 21) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Το Ασφαλιστήριο δεν ισχύει χωρίς την υπογραφή του Νόµιµου Εκπροσώπου ή άλλου προσώπου νόµιµα εξουσιοδοτηµένου. 22) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ Για οποιαδήποτε ερώτηση ο Ασφαλισµένος µπορεί να απευθύνεται στον Ασφαλιστικό Σύµβουλο ή και στο Υποκατάστηµα, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 23) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα, αν το επιθυµεί, να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά µε το Συµβόλαιο αυτό, στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ. Για το σκοπό αυτό ο Συµβαλλόµενος µπορεί να απευθυνθεί προς: Γενικό ιευθυντή Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ Τ.Θ Λευκωσία 1. Με γραπτή επιστολή, µε το ταχυδροµείο ή στέλλοντας την επιστολή µε φαξ στον αριθµό Τηλεφωνικώς στον αριθµό Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) στη διεύθυνση AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 8 από 9

9 Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση του παραπόνου, το αργότερο εντός µίας εβδοµάδας. Η Εταιρεία θα εξετάσει κάθε παράπονο και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Συµβαλλόµενος µπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε ικαστήριο της Κυπριακής ηµοκρατίας. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 9 από 9

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Olympic Insurance Company Limited P.O. Box 28732 2082 Nicosia (Cyprus) Tel. 22442144 Fax. 22442145 E-mail sales@olympicins.eu ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Αυτό το Ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife που στο εξής θα καλείται η Εταιρία ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο τον Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο Τέκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LIFE COVER PLUS 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα