εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία», ασφαλίζει µε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισµένο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιµοι και δικαιούνται την ασφάλιση για απώλειες (σωµατικές βλάβες ή ασθένειες). Οι καλύψεις αυτές υπόκεινται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και στις διατάξεις και στους περιορισµούς αυτού του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση αµφιβολίας οι Ειδικοί Όροι των Συµπληρωµατικών Συµβολαίων υπερισχύουν των Γενικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η ασφάλιση παρέχει καλύψεις για ποσά που συγκεκριµένα αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Ο αριθµός του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, η ηµεροµηνία έκδοσής του, το ονοµατεπώνυµο του Ασφαλισµένου αναφέρονται στη µηχανογραφηµένη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. ΜΕΡΟΣ I 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Ασφαλισµένος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει τον Ασφαλισµένο ως αναφέρεται στην Αίτηση. «Εξαρτώµενος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει το ανύπαντρο παιδί ή παιδιά του Ασφαλισµένου και/ή της συζύγου του Ασφαλισµένου, µέχρι δεκαοκτώ ετών (18) ετών (ή κάτω των εικοσιτεσσέρων (24) ετών εάν είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης, ανύπαντρα και κυρίως εξαρτώµενα από τον Ασφαλισµένο για συντήρηση), τα οποία αναφέρονται ονοµαστικώς στην Αίτηση, ή συµπεριλαµβάνονται µε πρόσθετη πράξη. «Καλυπτόµενα Μέλη» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν συµβόλαιο θα σηµαίνει, και/ή τη Σύζυγο του Ασφαλισµένου και/ή τον Εξαρτώµενο/ους ως αναφέρεται/ονται στην Αίτηση. «Eσωτερικός Ασθενής» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει πρόσωπο το οποίο εισήχθη σε νοσοκοµείο (σύµφωνα µε τον ορισµό του νοσοκοµείου) για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, χρεώνεται από το νοσοκοµείο µε το κόστος δωµατίου και τροφής τουλάχιστον µίας (1) ηµέρας και παρέµεινε συνεχώς νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση γιατρού ή χειρούργου. «Νοσοκοµείο» Ιδιωτικό ή ηµόσιο νοσηλευτικό Ίδρυµα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ασκεί τη λειτουργία του σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται). 2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών. 3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ηµέρα και επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα. 4. ιαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ηµέρα και επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, αποτελούµενο από Γιατρούς και από διπλωµατούχους νοσηλευτές. 5. ιαθέτει την απαραίτητη υποδοµή και οργανωµένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεµβάσεων. εν εµπίπτει στην έννοια του Νοσοκοµείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή ανάλογο ίδρυµα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκοµείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και κίνησης ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. εν εµπίπτει στην έννοια του νοσοκοµείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα βελονισµού. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 1 από 9

2 εν εµπίπτει στην έννοια του νοσοκοµείου η κατοικία του Ασφαλισµένου ή του Καλυπτόµενου Μέλους. «Τραυµατισµός» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει σωµατικό τραυµατισµό από ατύχηµα επισυµβάν ενώ το παρόν έντυπο βρίσκεται σε ισχύ για τον Ασφαλισµένο του οποίου ο τραυµατισµός αποτελεί τη βάση της απαίτησης, και συνεπαγόµενο, άµεσα και ανεξάρτητα από όλες τις άλλες αιτίες, σε καλυπτόµενη από το συµβόλαιο απώλεια. «Ατύχηµα» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει κάθε γεγονός τυχαίο, εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο, ξένο µε την πρόθεση του Ασφαλισµένου και ανεξάρτητο από άλλα γεγονότα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωµατική βλάβη που καλύπτεται από αυτό το συµβόλαιο. «Ασθένεια» Κάθε µεταβολή της φυσικής υγείας του ανθρώπινου οργανισµού που είναι ανεξάρτητη από τη θέλησή του και προέρχεται από παθολογικές αιτίες που µπορούν να διαγνωσθούν από Γιατρό και δεν οφείλεται σε Ατύχηµα. «Ιατρός» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει πρόσωπο που εξασκεί την ιατρική επιστήµη δια του επαγγέλµατος του γιατρού ή του Χειρούργου ή του Αναισθησιολόγου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νόµου και διαθέτει την απαραίτητη άδεια προς τούτο, µε εξαίρεση τον προτεινόµενο για ασφάλιση ή µέλος της οικογένειας του µε συγγένεια 1 ου ή 2 η βαθµού. «Λογική και συνήθης χρέωση» σηµαίνει την χρέωση για περίθαλψη που είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους του ιδίου επιπέδου της περιοχής όπου πραγµατοποιήθηκε η θεραπεία για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. «Περιορισµένος» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει περιορισµένος σε Νοσοκοµείο ή νόµιµη κατοικία κατά τη διάρκεια του οποίου περιορισµού ο Ασφαλισµένος τελεί υπό τη συνεχή παρακολούθηση Ιατρού. «Νοσηλεία» Η συνεχής παραµονή του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµειακή κλίνη ως εσωτερικού ασθενή για ιατρικό πρόβληµα που καλύπτεται από το παρόν Συµπληρωµατικό Συµβόλαιο υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραµονή λαµβάνει χώρα προκειµένου να υποβληθεί ο Ασφαλισµένος σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκοµείου. Τυχόν παραµονή του Ασφαλισµένου εντός του Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για χρονικό διάστηµα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβληµένο ή για την υποβολή του αποκλειστικά και µόνο σε εξετάσεις που δεν συνάδουν µε την αντιµετώπιση του αίτιου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιµετωπίζει ο Ασφαλισµένος, δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν καλύπτεται µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο. «Περίοδος Αναµονής» οπουδήποτε χρησιµοποιείται στο παρόν έντυπο σηµαίνει τον αριθµό των συνεχών ηµερών ως αναφέρεται στο Παράρτηµα, αρχόµενου µε την πρώτη µέρα που ο Ασφαλισµένος είναι Εσωτερικός Ασθενής σε Νοσοκοµείο ή Κλινική ή είναι Ολικά Ανίκανος για τον οποίο ουδέν ωφέληµα είναι πληρωτέο. «Προϋπάρχουσες Ασθένειες» Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας ή σωµατική βλάβη ως συνέπεια ατυχήµατος ή ασθένειας, ή γενετικής ανωµαλίας, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συµπτώµατα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε αντιµετωπιστεί µε ιατρική ή/και φαρµακευτική αγωγή πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος και δεν δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή Επαναφοράς σε ισχύ. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 2 από 9

3 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύµβαση Ασφάλισης αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις, Τυχόν Συµπληρωµατικά Συµβόλαια, Την Αίτηση Ασφάλισης και τις δηλώσεις του Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται σε αυτή. Επιπλέον, µέρος της Σύµβασης αποτελούν τυχόν έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Αντισυµβαλλόµενο και/ή τον Ασφαλισµένο κατά τη σύναψη της ασφάλισης και παραµένουν στα αρχεία της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά είναι: Οι ιατρικές εκθέσεις (σε περίπτωση όπου απαιτούνται κατά τον προ-ασφαλιστικό έλεγχο), Οι ιατρικές εξετάσεις που προσκοµίστηκαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, Κάθε άλλο έγγραφο υπογεγραµµένο από τον Ασφαλισµένο, εφόσον έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία. 3. ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό εκδίδεται και ισχύει από την ηµέρα που αναγράφεται ως Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, υπό την προϋπόθεση της προκαταβολικής πληρωµής ολοκλήρου του "Πληρωτέου Ασφαλίστρου". Μετά την έναρξη το Ασφαλιστήριο αυτό συνεχίζει να ισχύει υπό την προϋπόθεση της εµπρόθεσµης καταβολής των αναλογούντων ασφαλίστρων για όσο χρονικό διάστηµα αναφέρεται στην Αίτηση µε την ένδειξη τρόπος πληρωµής και µπορεί να ανανεώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω Όρο 4. "Πληρωµή των ασφαλίστρων" και τον Όρο «Προϋποθέσεις Ανανέωσης» του Συµβολαίου Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια, προπληρωτέα και πρέπει να καταβάλλονται την ηµεροµηνία κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα µπορούν, κατόπιν συµφωνίας, να εξοφλούνται και µε περισσότερες της µίας (1) ισόποσες προσυµφωνηµένες δόσεις. Η καταβολή τους είναι υποχρέωση του Ασφαλισµένου. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού Γεγονότος κατά την περίοδο όπου εκκρεµεί η καταβολή των ληξιπρόθεσµων ασφαλίστρων, το εν λόγω οφειλόµενο ποσό αφαιρείται από το ποσό που οφείλει να πληρώσει η Εταιρεία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αποστέλλει ειδοποιήσεις για την πληρωµή των ασφαλίστρων. Η τυχόν αποστολή τέτοιας ειδοποίησης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Ασφαλισµένου δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τον Όρο αυτό. Η εξόφληση των ασφαλίστρων αποδεικνύεται από τον Ασφαλισµένο. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 3 από 9

4 5. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ Η Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αντισυµβαλλοµένου. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ απαιτείται να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) γραπτή αίτηση του Ασφαλισµένου και των ενήλικων Ασφαλισµένων, εάν είναι διαφορετικά πρόσωπα. β) ικανοποιητική απόδειξη της ασφαλισιµότητα και της καλής υγείας των Ασφαλισµένων, σύµφωνα µε την κρίση της Εταιρείας. εν καλύπτονται απώλειες από ατύχηµα που συµβαίνει ή ασθένεια που εµφανίζεται πριν την ηµεροµηνία της επαναφοράς σε ισχύ εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους Όρους των Συµπληρωµατικών Συµβολαίων που επισυνάπτονται. Σε περίπτωση που το Ασφαλιστικό Γεγονός επέλθει, όταν το Ασφαλιστήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ και πριν την έκδοση της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης Επαναφοράς, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής παροχών. ΜΕΡΟΣ II ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το παρόν συµβόλαιο δεν καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο η οποία προκαλείται από ή ως αποτέλεσµα : 1) Εκ προθέσεως αυτοπροκαλούµενου τραυµατισµού, αυτοκτονία ή απόπειρας αυτοκτονίας υπό προσώπου το οποίο έχει ή δεν έχει σώας τας φρένας. 2) Πολέµου, εισβολής, πράξεως ξένου εχθρού, εχθροπραξιών ή πολεµικών επιχειρήσεων (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), ανταρσίας, οχλαγωγίας, πολιτικής αναταραχής, απεργίας, εµφύλιου πολέµου, εξέγερσης, επανάστασης, ξεσηκωµού, συνωµοσίας, στρατιωτικής ή σφετεριζόµενης εξουσίας, στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιωνδήποτε περιστατικών ή αιτιών που καθορίζουν την κήρυξη ή επιβολή στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας, κατάσχεσης, καραντίνας ή τελωνειακών κανονισµών ή κρατικοποίησης από ή δυνάµει διαταγής οποιασδήποτε κυβερνητικής ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής ή οποιουδήποτε όπλου ή οργάνου που χρησιµοποιεί ατοµική διάσπαση ή ραδιενεργή δύναµη, είτε σε καιρό ειρήνης ή πολέµου. 3) Οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο Ασφαλισµένος υπηρετεί στις Ένοπλες υνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, είτε σε ειρήνη ή πόλεµο, και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τον Ασφαλισµένο, θα επιστρέψει το κατ αναλογία ασφάλιστρο για οποιαδήποτε τέτοια περίοδο υπηρεσίας. 4) Απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρµάκων από τον Ασφαλισµένο εκτός της συνιστώµενης δοσολογίας ή των οδηγιών γιατρού. 5) Απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη συνεπεία του ότι ο Ασφαλισµένος ήταν µεθυσµένος όπως αυτό ορίζεται από το νόµο. 6) Οποιαδήποτε απώλεια της οποίας συντρέχουσα αιτία ήταν η απόπειρα διάπραξης, ή η εκούσια συµµετοχή του Ασφαλισµένου, σε παράνοµη πράξη ή οποιαδήποτε παράβαση ή απόπειρα παράβασης του νόµου ή αντίσταση σε σύλληψη από τον Ασφαλισµένο. 7) Οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκλήθηκε ή συνέβη κατά την πτήση σε οποιονδήποτε αεροσκάφος ή αντικείµενο εναέριας πλοήγησης, εκτός ως ειδικά προνοείται στο παρόν. 8) Πτήση του Ασφαλισµένου σαν πιλότου ή µέλους του πληρώµατος οποιουδήποτε αεροσκάφους ή σαν επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά αεροσκάφους που δεν έχει άδεια µεταφοράς προσώπων ή άλλου µηχανήµατος αεροπλοΐας. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 4 από 9

5 9) Αισθητική ή πλαστική επέµβαση, εκτός αν η επέµβαση αυτή απαιτείται για να διορθώσει σωµατική βλάβη από ατύχηµα που καλύπτεται από το Συµβόλαιο αυτό. 10) Ανωµαλιών εκ γενετής και καταστάσεων που πηγάζουν ή αποτελούν αποτέλεσµα αυτών. 11) Περιστασιακής µόλυνσης, κακοήθους νεοπλάσµατος ή αυτοκτονίας, αν κατά το χρόνο του θανάτου, ανικανότητας και/ή δηµιουργηθέντων ιατρικών εξόδων υπάρχει στο Ασφαλισµένο άτοµο «Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας». α) Για τους σκοπούς της παρούσης εξαιρέσεως ο όρος «Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» θα σηµαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Αντίγραφο των ορισµών τηρείται στο κεντρικό Γραφείο της Εταιρείας στη χώρα που εκδόθηκε το συµβόλαιο. β) «Ευκαιριακή Λοίµωξη» περιλαµβάνει (αλλά δεν περιορίζει) την πνευµονία από πνευµοκύστη καρίνι, τους οργανισµούς που προκαλούν χρόνιες εντερίτιδες και ιογενείς ή/και διάσπαρτες µυκητώδεις λοιµώξεις. γ) «Κακόηθες νεόπλασµα» περιλαµβάνει (αλλά δεν περιορίζει) το σάρκωµα kaposi, λέµφωµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, εκτρίχοτων κυττάρων λευχαιµία και/ή άλλες κακοήθειες που είναι γνωστές ή που αναγνωρίζονται ως άµεση αιτία θανάτου, ανικανότητας και υποβολής ιατρικών εξόδων µε τη νόσο της Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας. δ) Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας θα περιλαµβάνει H.I.V. (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας) εγκεφαλοπάθεια (άνοια) και H.I.V. (Ιός Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας) Wasting Syndrome. 12) Απώλεια προκληθείσα άµεσα ή έµµεσα, ολικά η µερικά από βακτηριακές µολύνσεις εκτός πυογόνους µολύνσεις οι οποίες θα συµβούν δια κοψίµατος ή πληγή, από Ατύχηµα ή οποιουδήποτε άλλου είδους νόσο. 13) ιακοπή της εγκυµοσύνης ή συνέπειες της. 14) Οποιεσδήποτε διανοητικές, νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα και θεραπείες µε ανάπαυση. 15) Οδοντιατρική παρακολούθηση ή εγχείρηση εκτός σε υγιή φυσικά δόντια ως προκλήθηκε από τραυµατισµό. Η προσκόµιση απεικονιστικών εξετάσεων αµέσως µετά τον τραυµατισµό και µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κρίνεται απαραίτητη. Ο Ασφαλισµένος θα υποχρεούται, κατόπιν απαίτησης της Εταιρείας και σαν απαραίτητη προϋπόθεση (condition precedent) για οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας, να αποδείξει ότι η απώλεια δεν προήλθε καθ οιονδήποτε τρόπο από ή µέσω οποιωνδήποτε των πιο πάνω εξαιρουµένων περιστάσεων ή αιτιών. ΜΕΡΟΣ III - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ουδεµία παρεχόµενη ασφαλιστική κάλυψη, δυνάµει του παρόντος συµβολαίου, θα τίθεται σε ισχύ αναφορικά µε τον Ονοµαζόµενο Ασφαλισµένο εάν αυτός είναι περιορισµένος σε Νοσοκοµείο, ανίκανος ή λαµβάνει πληρωµή για απαίτηση όταν τέτοια κάλυψη υπό άλλες συνθήκες θα τίθετο σε ισχύ. Η κάλυψη τέτοιου προσώπου θα τίθεται σε ισχύ τριάντα µία (31) ηµέρες µετά τον τερµατισµό του περιορισµού σε νοσοκοµείο ή της ανικανότητας, ή τη λήξη πληρωµής της απαίτησης, οποιοδήποτε είναι το µεταγενέστερο. ΜΕΡΟΣ IV ΠΡΟΝΟΙΕΣ 1) Αντιπαροχή : Το παρόν συµβόλαιο εκδίδεται σε αντάλλαγµα της προκαταβολικής πληρωµής του καθορισµένου ασφαλίστρου. 2) Όροι Ανανέωσης : Το παρόν συµβόλαιο δύναται να ανανεώνεται µε τη συγκατάθεση της Εταιρείας από περίοδο σε περίοδο δια της πληρωµής προκαταβολικά του καθορισµένου από την Εταιρεία ολικού ασφαλίστρου, το οποίο ασφάλιστρο θα είναι εκείνο που θα ισχύει κατά τον χρόνο ανανέωσης, τηρουµένης της «Περιόδου Χάριτος» και όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων του παρόντος συµβολαίου. Εκτός εάν ανανεωθεί όπως εις το παρόν προνοείται, το παρόν συµβόλαιο θα τερµατίζεται AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 5 από 9

6 κατά την εκπνοή της περιόδου για την οποία πληρώθηκε ασφάλιστρο, τηρουµένης της «Περιόδου Χάριτος». ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπερισχύει ο Όρος «Προϋποθέσεις Ανανέωσης» του Συµβολαίου Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. 3) Περίοδος Χάριτος : Περίοδος Χάριτος τριάντα-µίας (31) ηµερών θα παραχωρείται για την πληρωµή κάθε ασφαλίστρου το οποίο θα καθίσταται οφειλόµενο µετά το πρώτο ασφάλιστρο, κατά τη διάρκεια της οποίας το συµβόλαιο θα παραµένει σε ισχύ, εκτός αν το συµβόλαιο έχει ακυρωθεί σύµφωνα µε την Ακύρωση. Εν πάση όµως περιπτώσει, εάν επισυµβεί απώλεια εντός της Περιόδου Χάριτος, οποιοδήποτε τότε οφειλόµενο και απλήρωτο ασφάλιστρο θα αφαιρείται προς διακανονισµό. 4) Ειδοποίηση Απαίτησης : Γραπτή ειδοποίηση απαίτησης πρέπει να δίνεται στην Εταιρεία εντός δέκα (10) ηµερών µετά το συµβάν ή την έναρξη οποιασδήποτε απώλειας η οποία καλύπτεται από το συµβόλαιο, ή µετέπειτα το συντοµότερο υπεύθυνα δυνατό. Στην περίπτωση που θάνατος από Ατύχηµα καλύπτεται από το παρόν συµβόλαιο, άµεση ειδοποίηση αυτού πρέπει να δίνεται στην Εταιρεία. Γραπτή ειδοποίηση απαίτησης, που δίδεται από ή εκ µέρους του Ασφαλισµένου στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Εταιρείας µαζί µε επαρκείς πληροφορίες προς εξακρίβωση της ταυτότητας του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ως ειδοποίηση στην Εταιρεία. 5) Έντυπα Απαίτησης : Η Εταιρεία, άµα τη λήψη ειδοποίησης απαίτησης, θα παρέχει στον απαιτούντα τέτοια έντυπα ως συνήθως απαιτούνται από την Εταιρεία για υποβολή αποδεικτικών στοιχείων απώλειας. 6) Χρόνος Υποβολής Εντύπων Απαίτησης : Συµπληρωµένα έντυπα απαίτησης και γραπτά αποδεικτικά στοιχεία απώλειας πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την ηµεροµηνία της εν λόγω απώλειας. Παράλειψη υποβολής τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων εντός του απαιτούµενου χρόνου δεν θα ακυρώνει ή µειώνει οποιαδήποτε απαίτηση εάν δεν ήταν δυνατό να δοθεί απόδειξη εντός του ρηθέντος χρόνου. Εν πάση όµως περιπτώσει, ουδεµία απόδειξη θα γίνεται αποδεκτή εάν υποβληθεί µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από το χρόνο του συµβάντος της απώλειας. 7) Χρόνος Πληρωµής Απαίτησης : Πληρωτέα ωφελήµατα δυνάµει του παρόντος συµβολαίου για οποιαδήποτε απώλεια άλλη από απώλεια για την οποία το παρόν συµβόλαιο προνοεί για οποιαδήποτε περιοδική πληρωµή, θα πληρώνονται αµέσως άµα τη λήψει της δέουσας γραπτής απόδειξης της απώλειας. Τηρουµένης της δέουσας γραπτής απόδειξης της απώλειας όλα τα προκύπτοντα ωφελήµατα για την απώλεια για την οποία το παρόν συµβόλαιο προνοεί για περιοδική πληρωµή θα πληρώνονται µηνιαίως και οποιονδήποτε υπόλοιπο που θα παραµείνει απλήρωτο κατά τον τερµατισµό της ευθύνης θα πληρώνεται αµέσως άµα τη λήψει της δέουσας γραπτής απόδειξης. 8) Ιατρική Εξέταση : Η Εταιρεία, µε δικά της έξοδα, θα έχει το δικαίωµα και την ευχέρεια να εξετάζει τον Ασφαλισµένο όταν και οποτεδήποτε η Εταιρεία δυνατό λογικά να ζητήσει εκκρεµούσης οποιασδήποτε απαίτησης δυνάµει του παρόντος και επίσης θα έχει το δικαίωµα και την ευχέρεια να διενεργεί νεκροψία σε περίπτωση θανάτου όπου αυτό δεν απαγορεύεται δια νόµου. 9) Αγωγές : Καµιά αγωγή µε βάση το νόµο ή το δίκαιο της επιείκειας θα εγείρεται για απαίτηση δυνάµει του παρόντος συµβολαίου πριν την εκπνοή εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος συµβολαίου, γραπτής απόδειξης απώλειας. Καµιά τέτοια αγωγή θα εγείρεται µετά την εκπνοή τριών (3) ετών από το χρόνο κατά τον οποίο γραπτή απόδειξη απώλειας απαιτείται να υποβληθεί. 10) Αρµοδιότητα δικαστηρίων: Κάθε διαφορά οποιασδήποτε µορφής τυχόν προκύψει από αυτό το Ασφαλιστήριοι, ή τα συµπληρωµατικά συµβόλαια αυτού, µεταξύ της Εταιρείας και του ασφαλισµένου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ικαστηρίων Κύπρου. 11) Ανακριβής ήλωση Ηλικίας : Εάν η ηλικία οποιουδήποτε Ασφαλισµένου έχει ανακριβώς δηλωθεί, όλα τα πληρωτέα δυνάµει του παρόντος συµβολαίου ποσά θα είναι όσα το καταβληθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε για την σωστή ηλικία. Στην περίπτωση κατά την οποία η ηλικία του Ασφαλισµένου έχει ανακριβώς δηλωθεί, και εάν σύµφωνα µε τη σωστή ηλικία του Ασφαλισµένου, η παρεχόµενη από το AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 6 από 9

7 παρόν συµβόλαιο κάλυψη δεν θα τίθετο σε ισχύ, ή θα τερµατίζετο πριν την αποδοχή τέτοιου ασφαλίστρου ή ασφαλίστρων, τότε η ευθύνη της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο Ασφαλισµένος δεν είναι κατάλληλος για κάλυψη θα περιορίζεται στην επιστροφή, κατόπιν γραπτής αίτησης, όλων των ασφαλίστρων τα οποία πληρώθηκαν για την περίοδο που δεν καλύπτεται από το συµβόλαιο. 12) Εκχώρηση : Καµία εκχώρηση δικαιώµατος δυνάµει του παρόντος συµβολαίου θα είναι δεσµευτική για την Εταιρεία εκτός εάν και µέχρις ότου το γραπτό πρωτότυπο ή διπλότυπο αυτής καταχωρηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει οποιανδήποτε ευθύνη για την εγκυρότητα εκχώρηση 13) Ακύρωση : Η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει το παρόν συµβόλαιο καθ οποιονδήποτε χρόνο δια της επιδόσεως γραπτής ειδοποίησης στον Ασφαλισµένο, ή της ταχυδρόµησης αυτής στην τελευταία διεύθυνση ως εµφανίζεται στα αρχεία της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει πότε η τοιαύτη ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ που δεν είναι νωρίτερα των δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε. Στην περίπτωση ακύρωσης, η Εταιρεία θα επιστρέψει τάχιστα το κατ αναλογία µη δεδουλευµένο µέρος οποιουδήποτε ασφαλίστρου το οποίο καταβλήθηκε από τον Ασφαλισµένο. Τοιαύτη ακύρωση θα είναι άνευ επηρεασµού οποιασδήποτε απαίτησης που πηγάζει πριν από την ακύρωση. Στην περίπτωση κατά την οποία το συµβόλαιο ακυρωθεί από τον Ασφαλισµένο, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα χαµηλού ποσοστού ο οποίος χρησιµοποιείται από την Εταιρεία κατά το χρόνο ακύρωσης. 14) Αλλαγή Επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων) ή/και ασχολία ή/και συµµετοχή σε αθλήµατα/ επικίνδυνες δραστηριότητες : Εάν ένας Ασφαλισµένος υφίσταται απώλεια µετά που έχει αλλάξει επάγγελµα (ή/και καθήκοντα) σε ένα το οποίο καθορίζεται από την Εταιρεία ως πιο επικίνδυνο από εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση, ή ενόσω διενεργεί, επ αµοιβή, οτιδήποτε αφορών επάγγελµα καθοριζόµενο κατά τον ως άνω τρόπο, η Εταιρεία θα πληρώσει µόνο τέτοιο µέρος των αποζηµιώσεων οι οποίες προνοούνται από το παρόν συµβόλαιο, ως το πληρωθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε στα ποσοστά και µέσα στα καθορισµένα από την Εταιρεία όρια για τέτοιο περισσότερο επικίνδυνο επάγγελµα (ή/και καθήκοντα). Εάν ένας Ασφαλισµένος αλλάξει επάγγελµα (ή/και καθήκοντα) σε ένα το οποίο καθορίζεται από την Εταιρεία ως λιγότερο επικίνδυνο από εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση, η Εταιρεία, µε τη λήψη απόδειξης τέτοιας αλλαγής επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων), θα µειώσει ανάλογα το ποσοστό ασφαλίστρου, και θα επιστρέψει το επιπλέον κατ αναλογία µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο από την ηµεροµηνία αλλαγής του επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων) ή από την επέτειο του συµβολαίου την αµέσως προγενεστέρα της λήψης τέτοιας απόδειξης, οποιοδήποτε είναι το πιο πρόσφατο. Προς εφαρµογή της παρούσας πρόνοιας, ο καθορισµός επαγγέλµατος και τα ποσοστά ασφαλίστρων θα είναι ως έχουν τελευταία διακηρυχθεί από την Εταιρεία πριν το επισυµβάν της απώλειας για την οποία η Εταιρεία είναι υπεύθυνη, ή πριν την ηµεροµηνία απόδειξης αλλαγής επαγγέλµατος (ή/και καθηκόντων). Εάν ο ασφαλισµένος, υφίσταται απώλεια κατά την διάρκεια που ασχολείται ή συµµετέχει σε αθλήµατα ή από οποιοδήποτε επικίνδυνο άθληµα ή δραστηριότητα που δεν έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία καθ οποιοδήποτε χρόνο της ασχολίας ή της συµµετοχής του ασφαλισµένου σε αυτά και καθορίζονται από την Εταιρεία ως πιο επικίνδυνα, για σκοπούς αποζηµιώσεων η Εταιρεία θα πληρώσει µόνο τέτοιο µέρος των αποζηµιώσεων οι οποίες προνοούνται από το παρόν συµβόλαιο, ως πληρωθέν ασφάλιστρο θα αγόραζε στα ποσοστά και µέσα στα καθορισµένα από την Εταιρεία όρια για τέτοια περισσότερο επικίνδυνη δραστηριότητα ή άθληµα. 15) Προσθήκες : Οποιοδήποτε άτοµο το οποίο γίνεται κατάλληλο για κάλυψη µετά την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος συµβολαίου δύναται να προστίθεται από καιρού εις καιρόν ως Ασφαλισµένος διά αιτήσεως του Ασφαλισµένου, διά αποδείξεως καταλληλότητας και ασφαλισιµότητας ικανοποιητικής για την Εταιρεία και δια πληρωµής του απαιτούµενου πρόσθετου ασφαλίστρου. Ασφαλιστική κάλυψη για τον νέον Ασφαλισµένο θα ξεκινά κατά την ηµεροµηνία που η εν λόγω Αίτηση θα έχει εγκριθεί από την Εταιρεία τηρουµένων οποιωνδήποτε περιορισµών που παρατίθενται από τα επισυναπτόµενα έντυπα. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 7 από 9

8 16) Τήρηση Προνοιών Συµβολαίου : Παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε από τις πρόνοιες που περιλαµβάνονται στο παρόν συµβόλαιο θα ακυρώνει όλες τις δυνάµει του παρόντος απαιτήσεις.. 17) Τερµατισµός Συµβολαίου : Το παρόν συµβόλαιο θα τερµατίζεται κατά την συντοµοτέραν εκ των ακολούθων ηµεροµηνιών : α) την πρώτη ηµεροµηνία καταβολής ασφαλίστρου κατά την οποία ουδέν πρόσωπο κατέχει τη θέση Ασφαλισµένου, β) την τελευταία ηµεροµηνία για την οποία πληρώθηκε ασφάλιστρο εκτός ως προνοείται από την «Περίοδο Χάριτος» και γ) την αργότερη ηµεροµηνία εκπνοής της κάλυψης όλων των Ασφαλισµένων όπου ισχύει. «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Η κάλυψη των εξαρτωµένων µελών του κυρίως Ασφαλισµένου, είναι δυνατόν να συνεχισθεί µε τα πλήρη δικαιώµατα ασφαλισιµότητας και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, µε την ασφάλιση τους ως κυρίως Ασφαλισµένων µε νέο Ασφαλιστήριο, της ίδιας κάλυψης εφόσον το παρόν Συµβόλαιο εξακολουθεί να παρέχεται από την Εταιρεία, ή αντίστοιχης κάλυψης που θα παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρεία. 18) Ειδικός Όρος Κάλυψης ικύκλων : Το Συµβόλαιο αυτό καλύπτει απώλειες που θα συµβούν από οδήγηση δικύκλου οχήµατος µε την προϋπόθεση καταβολής του αναλογούντος επασφαλίστρου για δίκυκλα µε κινητήρα κυβισµού µεγαλύτερου των εβδοµήντα πέντε (75) κ. εκ. Σε περίπτωση όµως που δεν καταβάλλεται το επασφάλιστρο αυτό, η Εταιρεία θα καταβάλει ποσοστό ενενήντα τοις εκατόν (90%) των αποζηµιώσεων που προβλέπονται από τις παροχές του Συµβολαίου. 19) Εναρµόνιση προς τους Νόµους : Οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος συµβολαίου η οποία, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του συµβολαίου, συγκρούεται µε τους νόµους της δικαιοδοσίας στην οποία το συµβόλαιο παραδίδεται, διά του παρόντος τροποποιείται έτσι ώστε να συνάδει µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των ρηθέντων νόµων. 20) Νόµισµα: Όλα τα ασφάλιστρα και οι παροχές καταβάλλονται στο επίσηµα νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας κατά την ηµεροµηνία της καταβολής. 21) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Το Ασφαλιστήριο δεν ισχύει χωρίς την υπογραφή του Νόµιµου Εκπροσώπου ή άλλου προσώπου νόµιµα εξουσιοδοτηµένου. 22) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ Για οποιαδήποτε ερώτηση ο Ασφαλισµένος µπορεί να απευθύνεται στον Ασφαλιστικό Σύµβουλο ή και στο Υποκατάστηµα, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 23) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα, αν το επιθυµεί, να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά µε το Συµβόλαιο αυτό, στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ. Για το σκοπό αυτό ο Συµβαλλόµενος µπορεί να απευθυνθεί προς: Γενικό ιευθυντή Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ Τ.Θ Λευκωσία 1. Με γραπτή επιστολή, µε το ταχυδροµείο ή στέλλοντας την επιστολή µε φαξ στον αριθµό Τηλεφωνικώς στον αριθµό Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) στη διεύθυνση AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 8 από 9

9 Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση του παραπόνου, το αργότερο εντός µίας εβδοµάδας. Η Εταιρεία θα εξετάσει κάθε παράπονο και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Συµβαλλόµενος µπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε ικαστήριο της Κυπριακής ηµοκρατίας. AY(PU)49-10/2014 Σελίδα 9 από 9

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα