ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π 360/1985, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του N 2836/2000. Αθήνα, Απρίλιος 2002

2 Βασικά µεγέθη Τράπεζας και Οµίλου Εθνική Τράπεζα Όµιλος ΕΤΕ Βασικά µεγέθη αποτελεσµάτων (εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους Σύνολο οργανικών εσόδων Κέρδη εκµετάλλευσης προ προβλέψεων Καθαρά κέρδη (προ φόρων) Βασικά µεγέθη ισολογισµού (εκατ. ) Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Απαιτήσεις κατά πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτες Μεγέθη ανά µετοχή ( ) Κέρδη ανά µετοχή Μέρισµα ανά µετοχή Μερισµατική απόδοση (τιµή µετοχής 31.12) 4.1% 2.7% - - είκτες Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων (µετά από φόρους) 19.4% 27.5% 18.7% 27.3% Απόδοση µέσου ενεργητικού (προ φόρων) 1.4% 2.2% 1.4% 2.2% Συντελεστής αποτελεσµατικότητας 56.6% 47.1% 60.4% 49.9% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.2% 2.0% 2.4% 2.2% Χορηγήσεις µείον προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού 32.6% 32.7% 34.5% 34.6% Κεφαλαιακή επάρκεια Tier I 9.9% 11.2% 9.0% 11.1% Συνολική 11.3% 12.6% 10.2% 12.3% Αριθµός προσωπικού Πιστοληπτική διαβάθµιση Μακροπρόθεσµη Βραχυπρόθεσµη Moody s A3 P-2 Standard & Poor s BBB+ A-2 Fitch IBCA A- F-2 Capital Intelligence A- A-2

3 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εισαγωγή Υπεύθυνοι σύνταξης Ορκωτοί Ελεγκτές Φορολογικοί έλεγχοι Ενοποιούµενες εταιρείες ηµόσιες προσφορές 8 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ Ιστορικό Γενικές πληροφορίες Τραπεζικά Προϊόντα ίκτυο Καταστηµάτων και ΑΤΜ Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας Άλλες υπηρεσίες Πάγια περιουσιακά στοιχεία 12 3.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΗ ΕΤΕ Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική σύνθεση Πορεία µετοχής της ΕΤΕ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Όργανα Εποπτείας Οργανόγραµµα Ανθρώπινο δυναµικό Βιογραφικά Σηµειώµατα Εκκρεµείς ικαστικές ιαφορές ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Επιχειρηµατική πίστη 28 Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, leasing, factoring...28 Ναυτιλιακή πίστη Χρηµατοδότηση νοικοκυριών 29 Στεγαστικά δάνεια Καταναλωτικά δάνεια Πιστωτικές κάρτες ιαχείριση περιουσίας πελατών 30 Καταθέσεις...31 Private banking...31 Αµοιβαία Κεφάλαια Συστήµατα πληρωµών Επενδυτική τραπεζική 32 Αναδοχές και συµβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής Χρηµατιστηριακές εργασίες Επιχειρηµατικές συµµετοχές ιαχείριση διαθεσίµων ιεθνείς δραστηριότητες Λοιπές δραστηριότητες Τεχνολογικός εξοπλισµός και επενδύσεις Κοινωνία και Εθνική Τράπεζα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ιαχείριση κινδύνων 40 Κίνδυνος Αγοράς...40 Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος χώρας...41 Λειτουργικός κίνδυνος Κανονιστική συµµόρφωση Κεφαλαιακή επάρκεια ιαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 44

4 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 47 Αποτελέσµατα χρήσης Ισολογισµός Οικονοµικές Καταστάσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του Οµίλου 64 Ανασκόπηση...64 Αποτελέσµατα χρήσης Ισολογισµός Οικονοµικές Καταστάσεις Πίνακας συµµετοχών Πίνακας ενοποιούµενων εταιρειών 80 9.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρείες Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα Εταιρείες Μη Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 121 Η Τράπεζα της ελληνικής οικογένειας ηµιουργία αξίας για τον πελάτη Επιλεκτική ανάπτυξη σε τοµείς επιχειρηµατικής πίστης Τεχνολογική υπεροχή και επένδυση σε υποδοµές Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό Επιλεκτική επέκταση στο εξωτερικό Συγκράτηση κόστους Εκποίηση µη στρατηγικών συµµετοχών και ακινήτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Έλεγχος και Εποπτεία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα Υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 133

5 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Τράπεζας

6 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων καθώς και των προοπτικών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ και του ΟΜΙΛΟΥ της (εφεξής η Τράπεζα ή η ΕΤΕ ), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στα πλαίσια του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1487/ τεύχος Β. Τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16 της παραπάνω απόφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π 360/1985, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν 2836/ Υπεύθυνοι σύνταξης Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κύριοι: Ηρακλής Χορταριάς, ιευθυντής Εποπτείας Εταιρειών Οµίλου Εσωτερικού, Πανεπιστηµίου 40, τηλ.: Άνθιµος Θωµόπουλος, ιευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, τηλ.: Οι ανωτέρω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : (α) Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. (β) εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. (γ) εν εκκρεµούν σε βάρος της Τράπεζας και του Οµίλου της, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 1.3 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Τράπεζα και ο Όµιλος ελέγχονται από τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, ως ακολούθως: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων και ιάθεσης Κερδών τόσο της Τράπεζας όσο και του Οµίλου (Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις) των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και έχουν ελεγχθεί από κοινού από την ΣΟΛ ΑΕ και την Deloitte & Touche Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ (Deloitte & Touche ΑΕ) και συγκεκριµένα από τους Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές κ.κ. Γεώργιο Μοσκοφίδη και Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο της ΣΟΛ ΑΕ και Νικόλαο Σοφιανό της Deloitte & Touche. Οι λογιστικές καταστάσεις τόσο της Τράπεζας όσο και του Οµίλου α εξαµήνου 2000 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το Π 360/85, έχουν ελεγχθεί από κοινού από την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και Deloitte & Touche ΑΕ και συγκεκριµένα από τους Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές κ.κ. Γεώργιο Μοσκοφίδη, Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο και Γεώργιο Καµπάνη, ενώ οι Λογιστικές καταστάσεις τόσο της Τράπεζας όσο και του Οµίλου α εξαµήνου 2001 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το Π 360/85, έχουν ελεγχθεί από κοινού από την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και Deloitte &

7 Touche ΑΕ και συγκεκριµένα από τους Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές κ.κ. Γεώργιο Μοσκοφίδη, Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο της ΣΟΛ ΑΕ και Νικόλαο Σοφιανό της Deloitte & Touche ΑΕ. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων και δεν περιέχουν καµιά παρατήρηση ή επιφύλαξη. Επίσης, οι Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές εξέδωσαν βεβαίωση ελέγχου επί των Πινάκων Ταµειακών Ροών Τράπεζας και Οµίλου της χρήσης Οι Πίνακες αυτοί περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 12 του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Επιπλέον η ελεγκτική εταιρεία Deloitte & Touche πραγµατοποιεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα Αµερικάνικα Ελεγκτικά Πρότυπα επί των Οικονοµικών Καταστάσεων που καταρτίζει η Τράπεζα σύµφωνα µε τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP) λόγω της εισαγωγής της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Τέλος, σε ιδιαίτερο πίνακα του Παραρτήµατος Λοιπά Στοιχεία παρατίθενται τα στοιχεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των εταιρειών του Οµίλου για τη χρήση Φορολογικοί έλεγχοι Η Τράπεζα έχει φορολογικά ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 1999 (οικονοµικό έτος 2000). Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε το 1998 και αφορούσε τις χρήσεις 1987 µέχρι και τη χρήση 1997 προέκυψε φόρος ύψους δρχ , ο οποίος καταβλήθηκε εφ άπαξ στη χρήση 1998 και εµφανίσθηκε στη διάθεση κερδών της ίδιας χρήσης. Από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε το 1999 και αφορούσε τη χρήση 1998 της ΕΤΕ και της χρήσης της πρώην ΕΚΤΕ προέκυψε φόρος ύψους δρχ , που καταβλήθηκε στον Ιούλιο του 1999 και εµφανίστηκε στη διάθεση κερδών χρήσης Από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε το 2000 και αφορούσε τη χρήση 1999 προέκυψε φόρος ύψους δρχ Το ποσό καταβλήθηκε το εκέµβριο του 2000 και εµφανίστηκε στη διάθεση κερδών της χρήσης Οι ενοποιούµενες εταιρείες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν. Τέλος, σε ιδιαίτερο πίνακα του Παραρτήµατος Λοιπά Σοιχεία αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου. 1.5 Ενοποιούµενες εταιρείες Οι εταιρείες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2001 µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι οι ακόλουθες: 1) Atlantic Bank of New York, 2) Banque Nationale de Grece (France), 3) National Bank of Greece (Canada), 4) The South African Bank of Athens Ltd, 5) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤ, 6) Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ, 7) Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ, 8) Εθνική Χρηµατιστηριακή ΑΕ, 9) ιεθνική Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΑΕ, 10) Εθνική Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 11) Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ ιαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού,12) Εθνική Ανώνυµος Εταιρία ιοικήσεως και Οργανώσεως, 13) Εθνική Leasing Ανώνυµος Εταιρεία Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων, 14) Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, 15) NBG International Ltd, 16) NBG Finance plc, 17) Εθνική Χρηµατιστηριακή Κύπρου ΛΤ, 18) Interlease AD (Sofia), 19) NBG Balkan Fund Ltd, 20) NBG Greek Fund Ltd 21) ΕΤΕΒΑ Bulgaria AD, 22) ETEBA Emerging Markets Fund Ltd, 23) ETEBA Estate Fund Ltd, 24) ETEBA Venture Capital Management Company Ltd, 25) ETEBA Romania SA, 26) Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ΑΕ, 27) Stopanska Banka AD Skopje, 28) United Bulgarian Bank, 29) ETEBA Advisory SRL, 30) NBG International Inc, 31) NBGI Private Equity Ltd, 32) NBG Bancassurance AE Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, 33) NBG Management Services Ltd, 34) NBG International Jersey Ltd. Από τις εταιρείες που περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της , η Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρεία

8 Επενδύσεων ΑΕ απορροφήθηκε µε βάση το Ν 2166/93 από την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ και η Worthington Limited Partnership δεν υφίσταται την λόγω λύσεως αυτής. Αναφέρεται, επίσης, ότι η εταιρεία µε αύξοντα αριθµό 34 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά την ηµόσιες προσφορές Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία απολογιστική χρήση δεν έλαβαν χώρα (α) δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για τις µετοχές της Τράπεζας, και (β) δηµόσιες προσφορές ανταλλαγής εκ µέρους της Τράπεζας για τις µετοχές άλλης εταιρείας.

9 2. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όµιλο

10 2.1 Ιστορικό Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονοµικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες της πελατείας της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Η Εθνική και το 1927 την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νοµίσµατος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί το Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής της Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και της Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, µε σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τοµέα της στεγαστικής και κτηµατικής πίστης. Το ελληνικό πιστωτικό σύστηµα πριν από µια δεκαετία λειτουργούσε κάτω από συνθήκες αυστηρών διοικητικών ελέγχων. Το ποσοστό των υποχρεωτικών τοποθετήσεων των τραπεζών σε τίτλους χαµηλής απόδοσης του ηµοσίου ήταν υψηλό (40%), ενώ υπήρχαν σηµαντικοί περιορισµοί στην ελεύθερη διακίνηση του συναλλάγµατος. Η σταδιακή απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος ξεκίνησε το διάστηµα , µε την κατάργηση των διοικητικών ρυθµίσεων και συνεχίστηκε µε την υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών στις αρχές του Οι αλλαγές αυτές, επέτρεψαν την επέκταση των δραστηριοτήτων των εµπορικών τραπεζών και σε άλλους τοµείς, όπως η κεφαλαιαγορά, η διαχείριση κεφαλαίων, η καταναλωτική και στεγαστική πίστη, ενώ ταυτόχρονα εντάθηκε ο ανταγωνισµός τόσο από τις άλλες εγχώριες τράπεζες, όσο και από τις τράπεζες του εξωτερικού. Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε άµεσα στις νέες αυτές ευκαιρίες, εφαρµόζοντας πελατοκεντρική πολιτική στην ανάπτυξη των εργασιών της. Από το 1996 και µετά, σηµειώθηκαν σηµαντικές αναδιαρθρώσεις στη δοµή της Τράπεζας, µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. 2.2 Γενικές πληροφορίες Η επωνυµία της σήµερα, όπως ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 ης Απριλίου 1958, είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ. Σε κείµενα στην αγγλική γλώσσα η επωνυµία είναι National Bank of Greece SA και σε άλλες γλώσσες είναι είτε πιστή µετάφραση είτε µε λατινικά στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ έχει την έδρα της στο ήµο Αθηναίων, οδός Αιόλου 86 (αριθµ. Μ.Α.Ε.6062/06/Β/86/01) τηλ.: Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ιδρύει Υποκαταστήµατα, Πρακτορεία και Γραφεία Αντιπροσωπείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διάρκεια της Τράπεζας, έχει παραταθεί µέχρι τις 27 Φεβρουαρίου του Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού, η Τράπεζα διενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις τραπεζικές και γενικότερα χρηµατοπιστωτικές εργασίες που επιτρέπονται σε Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες από το ισχύον κάθε φορά, ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόµενες απαιτήσεις της πελατείας του. 2.3 Τραπεζικά Προϊόντα Η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πελατείας της προσφέροντας ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων, εκτεινόµενο από τις παραδοσιακές καταθέσεις, τις υπηρεσίες συναλλάγµατος και τις πιστωτικές κάρτες, µέχρι τα σύγχρονα καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, τις εναλλακτικές µορφές επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης, τα πολλαπλά προϊόντα στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, τα αµοιβαία κεφάλαια όλων των τύπων και τη διενέργεια

11 χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Παράλληλα προσφέρει και προωθεί συστήµατα αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών για την αναβάθµιση της εξυπηρέτησης και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής της πελατείας. 2.4 ίκτυο Καταστηµάτων και ΑΤΜ Το ίκτυο των Καταστηµάτων Εσωτερικού της ΕΤΕ αποτελείται από 596 Καταστήµατα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι 9 Ειδικές Μονάδες Καθυστερήσεων, καθώς και η Μονάδα Private Banking. Κατά το προηγούµενο έτος συνεχίστηκε το έργο της αναδιοργάνωσης του ικτύου, που είχε αρχίσει το 2000 και στόχο είχε τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατείας µέσω της αποσυµφόρησης των Καταστηµάτων από τις υποστηρικτικές εργασίες και της προώθησης των προϊόντων από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη πωλήσεων. Προκειµένου να τονιστεί ο πελατοκεντρικός προσανατολισµός της Τράπεζας, τα νέα Καταστήµατα µετατρέπονται σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατών και στελεχώνονται µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, αποστολή του οποίου θα είναι η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών αναγκών του πελάτη. Ήδη το 2001 λειτούργησαν συνολικά 170 νέας µορφής Καταστήµατα µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου αναπτύχθηκε και το νέο σύστηµα στοχοθεσίας των Καταστηµάτων, το οποίο περιλαµβάνει στόχους πωλήσεων καθώς και ποιοτικούς στόχους αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την αντιµετώπιση του συναλλακτικού συνωστισµού. Παράλληλα µε το έργο της αναδιοργάνωσης, η ΕΤΕ εξακολουθεί να αναπτύσσει τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των ΑΤΜ έφτασε τα 936 (αύξηση περίπου 17% έναντι του 2000), και έχει προγραµµατιστεί η αγορά άλλων 300. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ΑΤΜ στο σύνολό τους είναι ενταγµένα στο ΙΑΣ (διατραπεζικό σύστηµα πληρωµών). Επίσης, η 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών παρακολούθησης των ΑΤΜ σε συνδυασµό µε τη χρήση του ανάλογου σύγχρονου λογισµικού, εξασφαλίζει στην πελατεία πλήρη και συνεχή εξυπηρέτηση και στο ΕΘΝΟ ΙΚΤΥΟ καλύτερη λειτουργικότητα. Κατά το 2001, ο σχετικός δείκτης (ώρες καθαρής λειτουργίας προς συνολικές ώρες λειτουργίας) διαµορφώθηκε σε 94.1%, ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα διεθνώς. Σηµαντική επίσης χαρακτηρίζεται η συνεργασία της ΕΤΕ µε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, που οδήγησε στην αποκλειστική εγκατάσταση ΑΤΜ σε σταθµούς του µετρό. Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των καρτών ΕΘΝΟCASH σε 2.2 εκατ. κάρτες στο τέλος του 2001 (αύξηση 17.5% έναντι του 2000). 2.5 Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η παλαιότερη εµπορική τράπεζα της χώρας, ηγείται του µεγαλύτερου και ισχυρότερου Οµίλου χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα: Ο Όµιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με 596 καταστήµατα, 936 ΑΤΜ στην Ελλάδα και 359 τραπεζικές µονάδες στο εξωτερικό, ο Όµιλος της ΕΤΕ διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο διανοµής των προϊόντων και υπηρεσιών από κάθε άλλη Ελληνική Τράπεζα. Ο Όµιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται διεθνώς σε 18 χώρες όπου ελέγχει 7 τράπεζες και 8 εταιρείες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Με 30% µερίδιο αγοράς στη λιανική τραπεζική, η Εθνική είναι η Τράπεζα της Ελληνικής οικογένειας. Η ακύρωση 12.9 εκατ. µετοχών βελτιώνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ενώ διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Οµίλου που επιτρέπει την περαιτέρω δυναµική ανάπτυξή του.

12 Με την ίδρυση καταστήµατος στο Βελιγράδι διευρύνθηκε η παρουσία της ΕΤΕ στην Βαλκανική. Με την επικείµενη εξαγορά της Yonkers Financial Corporation στη Νέα Υόρκη ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία του Οµίλου της ΕΤΕ στα µεγάλα χρηµατοοικονοµικά κέντρα. Αποτέλεσµα της επιτυχηµένης επέκτασης στο εξωτερικό είναι ο υπερδιπλασιασµός της συνεισφοράς των µονάδων του εξωτερικού στα προ φόρων κέρδη του Οµίλου. Με την ίδρυση εξειδικευµένων εταιρειών στο Λουξεµβούργο και στόχο τον εµπλουτισµό των προσφερόµενων επενδυτικών προϊόντων ο Όµιλος της ΕΤΕ διεισδύει στον τοµέα της διεθνούς διαχείρισης κεφαλαίων. Με την ίδρυση του NBG Technology Fund σε συνεργασία µε τη Microsoft, ο Όµιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα του venture capital. 2.6 Άλλες υπηρεσίες Η Εθνική Τράπεζα, µέσω εξειδικευµένων µονάδων του Οµίλου, προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, µηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης προς τρίτους. Η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα στην ασφαλιστική αγορά µέσω της Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Τράπεζας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, αποτελεί τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά. ιαθέτει εκτεταµένο δίκτυο, προσφέρει ασφαλίσεις πυρός, στοιχείων της φύσης, ακινήτων, αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, µεταφερόµενων εµπορευµάτων καθώς και ασφαλίσεις ζωής σε συνδυασµό µε επενδυτικά προγράµµατα. 2.7 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας του παγίου ενεργητικού από έως εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: σε εκατ. Εξέλιξη παγίων περιουσιακών στοιχείων Αξία Κτήσης Προσθήκες/ (Μειώσεις) έως Συνολική αξία κτήσης Συνολική Αποσβ/νη Αξία Αναπ/στη αξία Ενσώµατα πάγια στοιχεία: Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια & εγκαταστ. Κτιρίων Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισµός Λοιπά Ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.5 (1.8) Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκαταβολές Σύνολο Άυλα πάγια στοιχεία: Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία Σύνολο Στα πάγια στοιχεία της Τράπεζας δεν υπάρχουν βάρη.

13 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες εκσυγχρονισµού και παγίων κατά τα έτη 1999, 2000 και απάνες εκσυγχρονισµού παγίων σε εκατ Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Λογισµικό Έξοδα αναδιοργάνωσης Τηλεπικοινωνίες Σύνολο επενδύσεων εκσυγχρονισµού Κτίρια- οικόπεδα Έπιπλα και σκεύη Λοιπές Λοιπά µέσα µεταφοράς Σύνολο επενδύσεων

14 3.Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχή ΕΤΕ

15 3.1 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 4.5 η κάθε µία. Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ηµ/νία Γ.Σ. ή.σ. ΦΕΚ Αριθµός νέων µετοχών Αριθµός µετοχών µετά την αύξηση /µείωση Ονοµ/κή αξία µετοχής Τιµή διάθεσης µετοχής Μετρητοίς Με κεφαλ/ση υπεραξίας & αποθεµατικών Με κεφαλ/ση µερισµ. Μετοχικό κεφάλαιο µετά την αύξηση /µείωση Β Β..14/ / / / / / / / / / / / / /1095/ / / / / / / / ( ) ( ) / ( ) ( ) Ειδικότερα κατά τις χρήσεις 2000 και 2001: Μετά από απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 18 ης Απριλίου 2000, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης της αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά δρχ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση από το αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο, εκδόθηκαν µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µια οι οποίες

16 διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους που ήταν κάτοχοι µετοχών την κατ αναλογία 4 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές. Την 15 η Νοεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά δρχ Η αύξηση προέκυψε από την αυτόµατη µετατροπή οµολογιών που ανήκουν στο Ελληνικό ηµόσιο του νέου οµολογιακού δανείου 1996 µετατρέψιµου σε µετοχές, µε βάση την απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9 ης Ιουλίου 1996 και της συµφωνίας µε το Ελληνικό ηµόσιο που κυρώθηκε από τον Ν 2441/96 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256/ και τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2525/1997 εκδόθηκαν κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας η κάθε µια. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών και της ονοµαστικής αξίας των µετοχών συνολικού ποσού δρχ αύξησε το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26 ης Απριλίου 2001, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης της µειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά δρχ λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών οι οποίες αγοράσθηκαν την από την ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ΑΕ ( ΕΚΑ ΑΕ) µε βάση την από 13 η εκεµβρίου 2000 Σύµβαση Αγοράς Μετοχών µεταξύ της ΕΤΕ ΑΕ και ΕΚΑ ΑΕ που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν 2892/ Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26 ης Απριλίου 2001, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης της αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά δρχ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ σε δρχ ή 4.5 από κεφαλαιοποίηση α) ποσό δρχ από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της σύµφωνα µε το Ν 2065/1992και β) ποσό δρχ από αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τις συνεδριάσεις την 1187/ και 1188/ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά δρχ µε έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση προέκυψε από την υποχρεωτική µετατροπή οµολόγων του νέου οµολογιακού δανείου 1996 µετατρέψιµου σε µετοχές. Η διαφορά από την ονοµαστική αξία των οµολογιών και της ονοµαστικής αξίας των µετοχών συνολικού ποσού δρχ αύξησε το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26 ης Νοεµβρίου 2001, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. Κ απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης της µειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά δρχ λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών που προήλθαν από την µετατροπή οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, οι οποίες αγοράσθηκαν από την ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ΑΕ ( ΕΚΑ ΑΕ) την µε βάση την από 13 η εκεµβρίου 2000 Σύµβαση Αγοράς Μετοχών που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2892/ Μετοχική σύνθεση Οι υφιστάµενες, κατά το τέλος του 2001, µετοχές βρίσκονταν στην κατοχή φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και του ελληνικού ηµοσίου. Συγκεκριµένα, το ελληνικό ηµόσιο είχε στην κατοχή του το 4.5% του µετοχικού κεφαλαίου άµεσα ή µέσω της ΕΚΑ ΑΕ. Επιπλέον, µέσω διαφόρων νοµικών προσώπων το ελληνικό ηµόσιο είχε στον έλεγχό του ένα πρόσθετο 31.6% του µετοχικού κεφαλαίου. Τα νοµικά (κυρίως θεσµικοί επενδυτές) και τα φυσικά πρόσωπα εσωτερικού και εξωτερικού κατείχαν το 58.9%. Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα είχαν στον έλεγχό τους το 32.8% (16.1% του εσωτερικού και 16.7% του εξωτερικού), ενώ τα φυσικά πρόσωπα κατείχαν το υπόλοιπο 26.1% (25.6% του εσωτερικού και 0.5% του εξωτερικού). Τέλος, οι εταιρείες του Οµίλου της ΕΤΕ κατείχαν µετοχές της Τράπεζας σε ποσοστό 5.0%.

17 Μετοχική Σύνθεση ΕΤΕ: Λοιπά Νοµικά Πρόσωπ α Εσωτερικού 7.9% Ιδιώτες Επ ενδυτές Εσωτερικού 25.6% Νοµικά Πρόσωπ α Εξωτερικού 16.7% Ιδιώτες Επ ενδυτές Εξωτερικ ού 0.5% Εταιρείες Οµίλου ΕΤΕ 5.0% Θεσµικοί Επ εν δυτές Εσωτερικού 8.2% Ελληνικό ηµόσιο & ΕΚΑ ΑΕ 4.5% Λοιπός ηµόσιος Τοµέας 31.6% Μετοχική Σύνθεση ΕΤΕ: Νοµικά Πρόσωπ α Εξωτερικού 16.6% Ιδιώτες Επ ενδυτές Εσωτερικού 24.1% Θεσµικοί Επ ενδυτές Εσωτερικού 7.3% Λοιπός ηµόσιος Τοµέας 31.2% Λοιπά Νοµικά Πρόσωπ α Εσωτερικού 7.3% ΕΤΕ 2.8% Ιδιώτες Επ ενδυτές Εξωτερικού 0.5% Εταιρείες Οµίλου ΕΤΕ 5.8% Ελληνικό ηµόσιο & ΕΚΑ ΑΕ 4.4% Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών την : Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών την : Πορεία µετοχής της ΕΤΕ Η απόδοση της µετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την τελευταία πενταετία, ήταν υψηλότερη σε σχέση µε την αύξηση του Γενικού είκτη Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Γ ΧΑΑ), αλλά και του αντίστοιχου τραπεζικού δείκτη. Συγκεκριµένα, οι µέτοχοι της ΕΤΕ αποκόµισαν µεταξύ 31 εκεµβρίου 1996 και 31 εκεµβρίου 2001 σωρευτική απόδοση 376.8%, έναντι αντίστοιχης µεταβολής 177.6% για το Γ ΧΑΑ και 238.7% για το δείκτη των τραπεζικών µετοχών. Εξέλιξη τιµών (Βάση = 100) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕ εκ.00 Ιαν.01 Φεβ.01 Μαρ.01 Απρ.01 Μαϊ.01 Ιουν.01 Ιουλ.01 Αξία συναλλαγών ETE Γ ΧΑΑ είκτης Τραπεζών ΕΤΕ Αυγ.01 Σεπ.01 Οκτ.01 Νοε.01 εκ Αξία συναλλαγών (σε δισεκατ.) Πηγή: Bloomberg, υπολογισµοί ΕΤΕ Κατά το 2001, η µετοχή της ΕΤΕ κινήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης πτωτικής πορείας της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς αλλά και της αντίστοιχης των χρηµατιστηρίων διεθνώς. Ειδικότερα, η πτώση της µετοχής της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε ποσοστό 34.0%, έναντι 34.5% του τραπεζικού κλάδου και 23.5% του Γ ΧΑΑ. Συγκεκριµένα, η τιµή της µετοχής της ΕΤΕ στις διαµορφώθηκε σε έναντι στις

18 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ΕΤΕ (1) Τιµή τέλους έτους (σε ) Μέγιστη τιµή έτους (σε ) Ελάχιστη τιµή έτους (σε ) Μέση τιµή έτους (σε ) Ετήσια τυποποιηµένη τυπική απόκλιση ΕΤΕ (%) (2) Χρηµατιστηριακή αξία (σε εκατ. ) Λόγος χρηµατιστ/κής αξίας µετοχής / ΧΑΑ (%) Λόγος χρηµατιστ/κής αξίας µετοχής / κλάδου (%) Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) Λόγος αξίας συναλλαγών µετοχής / ΧΑΑ (%) Λόγος αξίας συναλλαγών µετοχής / κλάδου (%) Πηγή : ΧΑΑ, Bloomberg, υπολογισµοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιµότητας οι τιµές των µετοχών έχουν προσαρµοστεί (µέθοδος Bloomberg) ώστε να εµφανίζουν τις µεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία. (2) Λόγος της τυπικής απόκλισης των ηµερήσιων τιµών του έτους προς το µέσο όρο των αντίστοιχων τιµών. Η χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) της Τράπεζας στις ανήλθε σε εκατ., µειωµένη κατά εκατ. σε σχέση µε το τέλος του Η µετοχή της ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαιοποίησης στο τέλος του 2001 κατείχε τη δεύτερη θέση µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 6.4%, έναντι 8.0% στο τέλος του Η συµµετοχή της ΕΤΕ στη διαµόρφωση της συνολικής τραπεζικής κεφαλαιοποίησης συνεχίζει να είναι η µεγαλύτερη, µε ποσοστό συµµετοχής στο τέλος του %. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συµµετοχή της δεύτερης µεγαλύτερης τράπεζας στην κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου για το 2001 ήταν 17.4%. Εξέλιξη τιµής και αξίας συναλλαγών της µετοχής της ΕΤΕ το 2001 Τιµή (σε ) (1) Μετοχή ΕΤΕ στο ΧΑΑ Συνολική αξία συναλλαγών µήνα (σε εκατ. ) ADR ETE (2) στο NYSE Συνολική αξία συναλλαγών µήνα (σε εκατ. USD) Τιµή Μήνας (σε USD) (1) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Πηγή : Bloomberg, XAA, υπολογισµοί ΕΤΕ (1) Τελευταία συνεδρίαση του µήνα (2) 1 µετοχή = 5 ADR Το 2001 υπήρξε έτος µικρότερης µεταβλητότητας για τη µετοχή της ΕΤΕ σε σχέση µε τα αµέσως προηγούµενα έτη. Η ετήσια τυποποιηµένη τυπική απόκλιση της µετοχής µειώθηκε σηµαντικά στο 5.5% από 10.6% και 9.3% το 2000 και το 1999, αντίστοιχα. Το 2001 η µεταβλητότητα για τη µετοχή της ΕΤΕ κινήθηκε στα µέσα επίπεδα του τραπεζικού κλάδου, ενώ ήταν χαµηλότερη από τη µεταβλητότητα της συνολικής αγοράς (5.6% και 8.6% αντίστοιχα).

19 Θεµελιώδη στοιχεία τραπεζικού κλάδου Πολλαπλασιαστής Κερδών Μερισµατική Απόδοση Μέσος Μέσος 2001 Νορβηγία Ελλάδα Γαλλία Γερµανία Σουηδία Ολλανδία Ιταλία Ιρλανδία Βέλγιο Πορτογαλία Ηνωµένο Βασίλειο Ισπανία Αυστρία Φινλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ Πηγή: Datastream, υπολογισµοί ΕΤΕ Από τον παραπάνω πίνακα, σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι ο πολλαπλασιαστής κερδών της ΕΤΕ για το τέλος του 2001 ήταν 7.4 και η µερισµατική απόδοση 4.1%, συνάγεται ότι οι προσδοκίες για την εξέλιξη της µετοχής των ελληνικών τραπεζών, περιλαµβανοµένης και της ΕΤΕ, είναι θετικές. Η υψηλή, εξάλλου, µερισµατική απόδοση της ΕΤΕ πιστοποιεί την εµπιστοσύνη της Τράπεζας στη µελλοντική πορεία της. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από την αναµενόµενη ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε το µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.

20 4. ιοίκηση - ιεύθυνση - Εποπτεία Τράπεζας - Οργανόγραµµα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα