ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR"

Transcript

1 EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

2 ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό λα γίλεηαη έλα πιήξεο reset ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα θαζαξίδεη ε κλήκε ηνπ θαη λα απνθεύγνληαη ηα «θνιιήκαηα» ηεο κλήκεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ. Απηό γίλεηαη σο εμήο: 1. Κξαηάκε ηαπηόρξνλα παηεκέλα ηα πιήθηξα, θα. 2. ζηε ζπλέρεηα κε έλα αηρκεξό εξγαιείν ή κνιύβη παηάκε γηα 2 δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν RST πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ησλ βηδώλ ζύλδεζεο ησλ ειεθηξνβαλώλ. 3. απειεπζεξώλνπκε ην πιήθηξν RST. 4. ηε ζπλέρεηα απειεπζεξώλνπκε ηα πιήθηξα, θα. Η δηαδηθαζία απηή βνεζά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαη ζηε επηδηόξζσζε πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία ε νζόλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη ώξα. Η έλδεημε ζηελ νζόλε αιιάδεη θάζε θνξά πνπ ν πεξηζηξνθηθόο δηαθόπηεο αιιάδεη ζέζε ώζηε λα δείμεη ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία πνπ πξόθεηηαη λα πξνγξακκαηηζηεί. Όηαλ πξνγξακκαηίδεηε, ε έλδεημε πνπ αλαβνζβήλεη κπνξεί λα αιιάμεη ηηκή κε ηα πιήθηξα ή. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή κηαο έλδεημεο πνπ δελ αλαβνζβήλεη παηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο όηνπ ε επηζπκεηή έλδεημε αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη.! εκείσζε: Έλα βαζηθό ζεκείν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη όηη ε έλδεημε πνπ αλαβνζβήλεη είλαη θαη απηή πνπ πξνγξακκαηίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε έλδεημε ηεο ώξαο αλαβνζβήλεη ηόηε κόλν απηή κπνξεί λα αιιάμεη. Γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ κε γθξη ρξώκα ζπκβνιίδνληαη νη ελδείμεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θάζε θνξά θαη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα αλαβνζβήλνπλ Πξνγξακκαηηζκόο ηξέρνπζαο εκέξαο θαη ώξαο 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε CURRENT TIME/DAY. 2. Η έλδεημε ησλ σξώλ αλαβνζβήλεη. Παηήζηε ή γηα λα αιιάμεηε ηελ έλδεημε πνπ αλαβνζβήλεη. Παηήζηε γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ησλ ιεπηώλ. 3. Η έλδεημε ησλ ιεπηώλ αλαβνζβήλεη. Παηήζηε ή γηα λα αιιάμεηε ηελ έλδεημε ησλ ιεπηώλ. Παηήζηε γηα λα επηιέμεηε ΑΜ,ΡΜ ή 24ΗR γηα 24 σξν ξνιόη. 4. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα ώξα ελώ έλα βέινο αλαβνζβήλεη ζηελ έλδεημε ΑΜ. Παηήζηε ή γηα λα επηιέμεηε ζέζε ΑΜ (πξν κεζεκβξίαο), ΡΜ (κεηά κεζεκβξίαο) ή 24 σξν ξνιόη. Παηήζηε γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. 5. Ο αξηζκόο 1 αλαβνζβήλεη αληηζηνηρώληαο ζηελ πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο.. Παηήζηε 2

3 ή γηα λα επηιέμηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο (1 έσο 7). Η ηξέρνπζα ώξα θαη ε εκέξα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη γπξίδνληαο ην δηαθόπηε ζηε ζέζε AUTOMATIC εκθαλίδνληαη κόληκα ζηελ νζόλε. Πξνγξακκαηηζκόο ησλ ρξόλσλ έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε START TIMES. 2. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην πξόγξακκα Α. Δάλ ζέιεηε κε ην πιήθηξν κπνξείηε λα επηιέμεηε ην Β ή ην C πξόγξακκα. 3. Παηήζηε ή γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα έλαξμεο. Σν βήκα κεηαβνιήο είλαη 15 ιεπηά. Κξαηώληαο ην πιήθηξν παηεκέλν γηα έλα δεπηεξόιεπην ε ώξα αιιάδεη γξήγνξα. 4. Παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα επηιέμεηε ηνλ επόκελν ρξόλν έλαξμεο ή παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην επόκελν πξόγξακκα.! εκείσζε: Έλαο ρξόλνο έλαξμεο αξθεί γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ όιεο νη βάλεο δηαδνρηθά ζε έλα πξόγξακκα. Έηζη δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνγξακκαηίζεηε ρξόλνπο έλαξμεο γηα θάζε βάλα μερσξηζηά. Πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ρξόλνη έλαξμεο ζε έλα πξόγξακκα απαηηνύληαη π.ρ όηαλ πξέπεη λα γίλεη πόηηζκα πξσί, απόγεπκα ή βξάδπ. Αθπξώλνληαο έλα ρξόλν έλαξμεο πξνγξάκκαηνο Με ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SET WATERING START TIMES παηήζηε ή κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ε έλδεημε 12:00AM. Παηώληαο ην πιήθηξν κία κόλν θνξά εκθαλίδεηαη ε έλδεημε OFF θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο έρεη αθπξσζεί.! εκείσζε: Δάλ έλα πξόγξακκα έρεη θαη ηνπο 4 ρξόλνπο έλαξμεο ζην OFF ηόηε ην πξόγξακκα δελ εθηειείηαη (όιεο νη άιιεο πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ ζηελ κλήκε). Απηόο είλαη έλαο εύθνινο ηξόπνο λα ζηακαηήζεηε ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα γπξίζεηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε OFF. Πξνγξακκαηηζκόο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο ησλ ζηάζεσλ 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN TIMES. 2. Η νζόλε δείρλεη ην πξόγξακκα πνπ επηιέρζεθε ηελ ηειεπηαία θνξά, ην εηθνλίδην ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο θαη ε δηάξθεηα άξδεπζεο ηεο ζηάζεο ε νπνία αλαβνζβήλεη. Παηώληαο ην πιήθηξν κπνξείηε λα αιιάμεηε πξόγξακκα. 3. Παηήζηε ή γηα αιιάμεηε ηε δηάξθεηα άξδεπζεο 3

4 ζηε ζηάζε. 4. Παηήζηε γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε ζηάζε. 5. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 γηα θάζε ζηάζε. 6. Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ρξόλνπο άξδεπζεο από 1 έσο 4 ώξεο. 7. Μπνξείηε όηαλ ξπζκίδεηε θάπνηα ζηάζε κπνξείηε λα κεηαθηλήζηε κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ αιιά ζπζηήλεηαη λα νινθιεξώλεηε πξώηα έλα πξόγξακκα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνγξακκαηίδεηε ηα ππόινηπα.! εκείσζε: Μεηαπεδώληαο από πξόγξακκα ζε πξόγξακκα κπνξεί λα γίλνπλ ιάζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Πξνγξακκαηηζκόο εκεξώλ άξδεπζεο 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε WATER DAYS. 2. Η νζόλε ζα δείμεη ην ηειεπηαίν πξόγξακκα πνπ επηιέρζεθε (Α,Β ή C).Μπνξείηε λα επηιέμεηε θάπνην πξόγξακκα παηώληαο ην πιήθηξν. 3. Ο πξνγξακκαηηζηήο δείρλεη ζηελ νζόλε ηηο 7 εκέξεο ηεο εβδνκάδαο κε ην ζύκβνιν ή ην πάλσ από ηνλ αξηζκό θάζε εκέξαο. Σν ζύκβνιν ζεκαίλεη όηη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζα εθηειεζηεί πόηηζκα ελώ ην ζύκβνιν ζεκαίλεη όηη δελ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί πόηηζκα ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 4. Σν ζύκβνιν εκθαλίδεηαη πάλσ από ηελ 1 ε κέξα. Παηώληαο ην πιήθηξν πξνγξακκαηίδεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε γηα πόηηζκα ελώ κε ην πιήθηξν ην αθπξώλεηε. Αθνύ παηήζεηε θάπνην από ηα δύν πιήθηξα κεηαθηλήζηε απηόκαηα γηα ηελ ξύζκηζε ηεο επόκελεο εκέξα. 5. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4 κέρξηο όηνπ ξπζκίζεηε όιεο ηηο εκέξεο. ε όζεο εκέξεο εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν ζα εθηεινύλ πόηηζκα. Δπηινγή κεληαίνπ θύθινπ πνηίζκαηνο Με ηελ ιεηηνπξγία απηή κπνξείηε λα επηιέμεηε θύθιν άξδεπζεο από 1 έσο 31 εκέξεο. 1. Όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη ζηε 7 ε εκέξα Παηήζηε ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε ηα δύν εκεξνιόγηα θαη ε έλδεημε 1 ε νπνία αλαβνζβήλεη. Ο κεληαίνο θύθινο πνηίζκαηνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 2. Παηήζηε ην πιήθηξα ή γηα λα επηιέμεηε ην αξηζκό ησλ θαηλώλ εκεξώλ κεηαμύ δύν πνηηζκάησλ (από 1 έσο 31). Απηό θαιείηαη θύθινο πνηίζκαηνο κε ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα όπνπ δελ εθηειείηαη πόηηζκα. Παράδειγμα: Πξνγξακκαηίδεηε ζηηο 8:00AM γηα ηα αθόινπζα: 1) Πξόγξακκα Α 2) ρξόλνο έλαξμεο 10:00AM 3) Κύθινο πνηίζκαηνο 5 εκέξεο Ο πξνγξακκαηηζηήο ζα μεθηλήζεη ζηηο 10:00ΑΜ ην πξόγξακκα Α θαη αθνύ ην εθηειέζεη ζα πεξηκέλεη 5 εκέξεο κέρξηο όηνπ ην εθηειέζεη μαλά ζηηο 10:00ΑΜ. Δάλ πξνγξακκαηίζεηε ηα ίδηα αιιά ζηηο 11:00AM ηόηε ην πξώην πόηηζκα ζα γίλεη ηελ επόκελε εκέξα ζηηο 10:00ΑΜ θαη κεηά ζα μαλαγίλεη ηελ ίδηα ώξα κεηά από 5 εκέξεο. Θέζε AUTOMATIC 4

5 Αθόηνπ έρεηε νινθιεξώζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό γπξίζηε ην δηαθόπηε ζε ζέζε AUTOMATIC γηα λα ηεζεί πιένλ ν πξνγξακκαηηζηήο ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία θαη λα εθηειεί όηη πξνγξάκκαηα έρεηε πξνγξακκαηίζεη. Γηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Όηαλ ν δηαθόπηεο ηεζεί ζηε ζέζε SYSTEM OFF δηαθόπηεηαη ε εθηέιεζε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα βάλα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζα θιείζεη ύζηεξα από δύν δεπηεξόιεπηα. Γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία επαλαθέξεηε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε AUTOMATIC.! εκείσζε: Δπεηδή ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ πίεζε ή ηελ παξνρή κπνξεί θάπνηα βαιβίδα λα ρξεηαζηεί κέρξη θαη έλα ιεπηό γηα λα θιείζεη. Παξάθακςε ηνπ αηζζεηήξα βξνρήο Δάλ έρεη ζπλδεζεί αηζζεηήξαο βξνρήο νπνίνο έρεη αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ κπνξείηε λα ηνλ παξαθάκςεηε ζέηνληαο ην δηαθόπηε είηε ζηε ζέζε MANUAL-ONE STATION ή ζηε ζέζε MANUAL ALL STATIONS όπσο επίζεο θαη κε ηε δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο κε έλα πιήθηξν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε επόκελε παξάγξαθν. Πνζνζηηαία απμνκείσζε ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεηε αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ρξόλνπο άξδεπζεο ζε όιεο ηηο ζηάζεηο ρσξίο λα πξνγξακκαηίζεηε μερσξηζηά θάζε ζηάζε. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξώλ αιιαγώλ όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαβάιιεηε ηα πξνγξάκκαηα από ηελ αξρή. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ν θαηξόο δεζηάλεη κπνξεί λα απμεζεί ν ρξόλνο πνηίζκαηνο αλαινγηθά ζε όιεο ηηο ζηάζεηο ή αληίζεηα λα κεησζεί όηαλ ν θαηξόο είλαη πην δξνζεξόο. Γηα λα απμνκεηώζεηε ην ρξόλν θάλεηε ηα εμήο: 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SEASONAL ADJUSTMENT. 2. Η νζόλε δείρλεη έλαλ αξηζκό λα αλαβνζβήλεη θαη δίπια ηελ έλδεημε % όπσο επίζεο έλα γξάθεκα από νξηδόληηεο κπάξεο πνπ παξακέλνπλ κόληκα ζηελ νζόλε. Παηήζηε ή γηα λα ξπζκίζεηε ην πνζνζηό αύμεζεο ή κείσζεο ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο ησλ ζηάζεσλ. Κάζε κπάξα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό κεηαβνιήο θαηά 10%. Με ηελ δηαδηθαζία απηή κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε δηάξθεηα άξδεπζεο ζηηο ζηάζεηο ζην 10% ή ζην 150% ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα δείηε ηνπο λένπο ρξόλνπο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ αιιαγή γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε SET STATION RUN TIMES.! εκείσζε: Ο πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη αξρηθά κε ην πνζνζηό λα βξίζθεηαη ζην 100%. 5

6 Υεηξνθίλεηε έλαξμε ηνπ πνηίζκαηνο ζε κία ζηάζε 1. Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε MANUAL- ONE STATION. 2. Η δηάξθεηα άξδεπζεο αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε. Με ην πιήθηξν επηιέγεηε ηελ επηζπκεηή ζηάζε. Παηήζηε ή γηα λα ξπζκίζεηε ηε δηάξθεηα άξδεπζεο ζηε ζηάζε. 3. Γπξίζηε ην δηαθόπηε δεμηόζηξνθα ζηε ζέζε AUTOMATIC. Σν πόηηζκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζα μεθηλήζεη θαη όηαλ νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζηήο ζα επαλέξζεη ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία. (Βιέπε επίζεο δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο κε έλα πιήθηξν ζει.16). Υεηξνθίλεηε έλαξμε ηνπ πνηίζκαηνο ζε όιεο ηηο ζηάζεηο Γπξίζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε MANUAL- ALL STATIONS. Δπηιέμηε ην πξόγξακκα A, B C παηώληαο ην πιήθηξν. Παηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε επηζπκεηή ζηάζε. Η δηάξθεηα άξδεπζεο αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε. Με ηα πιήθηξα ή επηιέγεηε ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα άξδεπζεο, εάλ ζέιεηε λα δηαθέξεη από απηή πνπ ππάξρεη ζην πξόγξακκα. Με ην πιήθηξν επηιέγεηε ηελ επόκελε ζηάζε. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 γηα όζεο ζέιεηε λα αιιάμεηε ηνπο ρξόλνπο. Παηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο όηνπ επηιεγεί ε ζηάζε από ηελ νπνία ζέιεηε λα μεθηλήζεη ην πόηηζκα. Γπξίδνληαο ην δηαθόπηε ζηε ζέζε AUTOMATIC ν ην πξόγξακκα ζα εθηειεζηεί κε όιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη μεθηλώληαο από ηε ζηάζε πνπ επηιέμαηε θαη όηαλ ηειεηώζεη ζα επαλέιζεη κε ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο! εκείσζε: Η ζηάζε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε όηαλ γπξίζεηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε AUTOMATIC ζα μεθηλήζεη πξώηε ην πόηηζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ νη επόκελεο θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ρσξίο λα πνηίζνπλ νη πξνεγνύκελεο. Γειαδή εάλ γηα παξάδεηγκα μεθηλήζεη ε 3 ε ζηάζε ζηελ ζπλέρεηα ζα πνηίζνπλ ε 4 ε,5 ε θαη 6 ε θαη ην πόηηζκα ζα ζηακαηήζεη ρσξίο λα πνηίζνπλ ε 1 ε θαη ε 2 ε. Γηαδηθαζία ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο κε έλα πιήθηξν Μπνξείηε επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεηε πόηηζκα κε ρεηξνθίλεηε εληνιή ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε. 1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γηα 2 δεύηεξα. 6

7 2. Δκθαλίδεηαη απηόκαηα ην πξόγξακκα Α. Με ην πιήθηξν επηιέγεηε ην Β ή ην C. 3. Ο αξηζκόο ηεο ζηάζεο αλαβνζβήλεη. Παηήζηε γηα λα κεηαθηλεζείηε ζηηο ζηάζεηο θαη κε ηα πιήθηξα ή ξπζκίζηε ηε δηάξθεηα άξδεπζεο.(δάλ δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν ζηα βήκαηα 2 ή 3ηόηε κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα μεθηλήζεη πόηηζκα.) 4. Παηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ε ζηάζε από ηελ νπνία ζέιεηε λα μεθηλήζεη ην πόηηζκα. Αλ δελ παηήζεηε θάπνην πιήθηξν ην πόηηζκα ζα μεθηλήζεη κεηά από 2 δεύηεξα. Με ηε ιεηηνπξγία απηή μεθηλάηε έλα επηπιένλ πόηηζκα ή κπνξείηε λα επηζεσξήζεηε γξήγνξα ηα πξνγξάκκαηα. ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΙΑ ΛΤΗ Η νζόλε δείρλεη όηη εθηειείηαη πόηηζκα αιιά νη βαιβίδεο παξακέλνπλ θιεηζηέο Η νζόλε είλαη ζβεζκέλε. Η νζόλε είλαη ζβεζκέλε παξόηη ππάξρεη κπαηαξία θαη ν πξνγξακκαηηζηήο ηξνθνδνηείηαη θαλνληθά κε ξεύκα. Η ηξέρνπζα ώξα αλαβνζβήλεη Βιάβε ζην πελίν ηεο βαιβίδαο ή ζηελ θαισδίσζε. Βιάβε ζηελ αληιία ή ζην ξειέ ηεο αληιίαο. Χακειή πίεζε λεξνύ ζην ζύζηεκα. Ο πξνγξακκαηηζηήο δε ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη πηζαλόλ πάζεη δεκηά από ππέξηαζε. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζπλδέεηαη γηα πξώηε θνξά ζην ξεύκα. Δθηεηακέλε δηαθνπή ξεύκαηνο έρεη εμαζζελήζεη ηελ κπαηαξία Διέγμηε βαιβίδεο θαη θαισδηώζεηο. Διέγμηε ηελ αληιία. Διέγμηε ηελ θεληξηθή παξνρή. Διέγμηε ηελ παξνρή ηζρύνο. Διέγμηε ην κεηαζρεκαηηζηή. Καιέζηε απηόλ πνπ ηνλ εγθαηέζηεζε. Ρπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη ώξα. Αιιάμηε ηελ κπαηαξία θαη πξνγξακκαηίζηε από ηελ αξρή. Ο αηζζεηήξαο βξνρήο δελ δηαθόπηεη ην πόηηζκα Σν πόηηζκα δελ μεθηλά απηόκαηα ηελ ώξα πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα παξόηη ν πξνγξακκαηηζηήο βξίζθεηαη ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία Ο αηζζεηήξαο έρεη ζπλδεζεί ιάζνο ή έρεη ραιάζεη. Η γέθπξα βξαρπθύθισζεο δελ έρεη απνκαθξπλζεί Η ξύζκηζε ΑΜ/ΡΜ ηεο ηξέρνπζαο ώξαο ή ηεο ώξαο έλαξμεο δελ είλαη ε ζσζηή. Ο ρξόλνο έλαξμεο βξίζθεηαη ζε ζέζε ΟFF. Ο αηζζεηήξαο βξνρήο έρεη Διέγμηε ηνλ αηζζεηήξα θαη ηελ θαισδίσζή ηνπ. Απνκαθξύλεηε ηε γέθπξα βξαρπθύθισζεο. Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ ηεο ηξέρνπζαο ώξαο ή ηεο ώξαο έλαξμεο. Διέμηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 7

8 Κάπνηα βαιβίδα δελ αλνίγεη Ο πξνγξακκαηηζηήο ελεξγνπνηεί ηελ ίδηα ζηάζε πεξηζζόηεξε από κία θνξά αλαζηείιεη ην πόηηζκα. Ο πξνγξακκαηηζηήο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. Βξαρπθύθισκα ζηηο θαισδηώζεηο. Βιάβε ζην πελίν ηεο βαιβίδαο. Πνιινί ρξόλνη έλαξμεο ζην πξόγξακκα Διέγμηε ηηο θαισδηώζεηο. Αιιάμηε ην πελίν. Διέγμηε ηνπο ρξόλνπο έλαξμεο ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Μεηαζρεκαηηζηήο : είζνδνο 230 VAC, 50Hz, έμνδνο 26VAC, Amps Έμνδνο ζηηο ζηάζε: 24VAC, 0.28Amps αλά ζηάζε Μέγηζηε έμνδνο: 24VAC, 0.56Amps Έμνδνο ζην θύθισκα master valve: 24VAC, 0.28Amps Ηιεθηξνληθή αζθάιεηα Κύθισκα MOV γηα πξνζηαζία από ππέξηαζε Με πηεηηθή κλήκε Ο πξνγξακκαηηζηήο παξαθνινπζεί ηελ ηξέρνπζα ώξα κεηά από δηαθνπή ξεύκαηνο αθόκε θαη ρσξίο κπαηαξία γηα 4 εβδνκάδεο 8

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα