ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864"

Transcript

1 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΘΥΓΗΘΝ ΠΔ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 8. ΚΖΘΝΠ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ 8. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ 9. ΑΙΙΑΓΖ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ 9. ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΕΥΛΥΛ 10. ΣΟΖΠΖ ΚΔΠΥ SMS 11. ΣΟΖΠΖ ΚΔΠΥ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 12. ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΛΔΓΟΑΠ 13. ΙΗΠΡΑ ΕΥΛΥΛ 14. ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ 14. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΡΖ 2

3 Πε θαλνληθή θαηάζηαζε ζην πιεθηξνιόγην εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία ε ώξα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γίπια ζηελ ώξα εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο: (.) (όιεο νη δώλεο θιεηζηέο) (!) (θάπνηα δώλε είλαη αλνηρηή) Γηα λα δνύκε πνηά δώλε είλαη αλνηρηή παηάκε (#). Ρα λνύκεξα ζπκβνιίδνπλ ηηο θιεηζηέο δώλεο θαη ην (!) ζπκβνιίδεη ηηο δώλεο πνπ είλαη αλνηρηέο. Ξσ: 1 2! 4 5! 7 ( νη δώλεο 3 θαη 6 είλαη αλνηρηέο) * Αλ έρνπκε θάλεη παξάθακςε ζε θάπνηα δώλε,ηόηε ην (x) ή (Σ) ζπκβνιίδεη ηε δώλε απηή. Ξρ: 1 2 X 4 5! 7 (ε δώλε 3 έρεη γίλεη bypass θαη 6 είλαη αλνηρηή) 1) Ζ ένδειξη TROUBLE: ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ Αλάβεη κόληκα όηαλ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα ζην ζύζηεκα. Αλαβνζβήλεη ζαλ έλδεημε όηη ππήξρε θάπνην πξόβιεκα. Ξαηώληαο ην CLR (clear) βιέπνπκε ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη θαη εάλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ην MEM (memory)ζεκαίλεη όηη ην πξόβιεκα επηιύζεθε. Δάλ εκθαληζηεί ην TRB (trouble) ζεκαίλεη όηη ην πξόβιεκα ππάξρεη αθόκα. Ξαηώληαο μαλά ην CLR (clear),εάλ ην πξόβιεκα είλαη ζηε κλήκε, ζβήλεη ε έλδεημε trouble θαη επαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή νζόλε, εάλ όρη ηόηε επαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή νζόλε θαη ε έλδεημε ζπλερίδεη λα είλαη αλακκέλε. 2) Ζ ένδειξη ARMED: Αλάβεη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν. 3) Ζ ένδειξη ALARM: Αλαβνζβήλεη όηαλ ρηππάεη ν ζπλαγεξκόο ή όηαλ ππάξρεη ζπλαγεξκόο ζηε κλήκε. Κε CLR (clear) βιέπνπκε ηε κλήκε ελώ μαλαπαηώληαο CLR (clear) ηε δηαγξάθνπκε. *Κάτω από τον αριιμό της κάιε ζώνης εμφανίζεται και η περιγραφθ της 3

4 ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 1)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΙΗΘΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ. 2)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ (STAY). 3)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΣΟΝΛΝ ΔΗΠΝΓΝ (INSTANT STAY). 4)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΙΗΘΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΑΛΝΗΣΡΖ ΕΥΛΖ. 5)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ (STAY)ΚΔ ΑΛΝΗΣΡΖ ΕΥΛΖ. 6)ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΣΟΝΛΝ ΚΔ ΑΛΝΗΣΡΖ ΕΥΛΖ (INSTANT STAY). 7)ΑΦΝΞΙΗΠΖ. 8)ΚΔΛΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ ΕΥΛΖΠ. 9)ΚΔΛΝ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΥΓΗΘΝ. 10)ΚΔΛΝ ΑΙΙΑΓΖΠ ΥΟΑΠ & ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ. 11)ΚΔΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ CHIME. Α] ΞΑΟΑΡΔΡΑMΚΔΛΑ ή Α + ENTER Β] ΞΑΟΑΡΔΡΑΚMΔΛΑ ή B + ENTER C] ΞΑΟΑΡΔΡΑMΚΔΛΑ ή C+ ENTER Α1 + ENTER Β1 + ENTER C1 + ENTER ΘΥΓΗΘΝ F1 + ENTER F2 + ENTER F3 + ENTER F4 + ENTER 4

5 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 11)ΚΔΛΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ ΕΥΛΖΠ [F1 + ENTER] ΔΞΗΙΔΓΝΚΔ ΡΖ ΕΥΛΖ ΞΝ ΘΔΙΝΚΔ ΚΔ ΡΑ ΒΔΙΑΘΗΑ ΘΑΗ ΞΑΡΑΚΔ (#). ΞΟΝΠΝΣΖ: ΞΑΡΥΛΡΑΠ ΡΝ ΞΙΖΘΡΟΝ (#) ΞΑΟΑΡΔΡΑΚMΔΛΑ, ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ ΡΝ (Σ) ΓΗΑ ΚΝΛΗΚΖ ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΕΥΛΖΠ. ΞΑΡΥΛΡΑΠ ΡΝ ΞΙΖΘΡΟΝ (#) ΚΗΑ ΦΝΟΑ, ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ ΡΝ (x) ΓΗΑ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΕΥΛΖΠ. 12)ΚΔΛΝ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΥΓΗΘΝ [F2 + ENTER] ΞΑΙΗΝ ΘΥΓΗΘΝ. ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ. ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ. ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ ΠΡΖΛ ΝΘΝΛΖ Ζ ΔΛΓΔΗΜΖ (ΑΙΙΑΜΔ). 13)ΚΔΛΝ ΑΙΙΑΓΖΠ ΥΟΑΠ & ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ [F3 + ENTER] ΑΙΙΑΓΔΠ ΟΘΚΗΠΔΥΛ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ. ΞΑΡΑΚΔ ENT (enter). ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ ΠΡΖΛ ΝΘΝΛΖ Ζ ΔΛΓΔΗΜΖ (ΑΙΙΑΜΔ). 14)ΚΔΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ CHIME [F4 + ENTER] ΔΞΗΙΔΓΝΚΔ ΡΖ ΕΥΛΖ ΞΝ ΘΔΙΝΚΔ ΚΔ ΡΑ ΒΔΙΑΘΗΑ. ΞΑΡΑΚΔ ΡΖ (#) ΓΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖ ΕΥΛΖΠ (ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ ΚΗΑ ΚΗΘΟΖ ΘΑΚΞΑΛΑ) ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΞΑΡΑΚΔ ENT (enter.) 5

6 ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 1)ΝΙΗΘΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ. Γηα λα θάλνπκε νιηθό νπιηζκό ζην ζύζηεκα πξέπεη λα θιείζνπλ πξώηα όιεο νη δώλεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηά πιεθηξνινγνύκε ηνλ ππάξρνληα θσδηθό. 2) ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ( STAY ). Πηελ αξρηθή νζόλε παηάκε ην δεμί βειάθη Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε επηινγή (ΝΞΙΗΠΖ) Ξαηάκε (ΔΛΡ) (enter) Κε ηα βειάθηα πεγαίλνπκε ζηελ έλδεημε (ΞΑΟΑΚΝΛΖ) Ξαηάκε (ΔΛΡ) (enter) Ξιεθηξνινγνύκε ηνλ ππάξρνληα θσδηθό. Δπηιέγνπκε ηελ πεξηνρή πνπ ζέινπκε λα νπιίζεη καξθάξνληάο ηελ κε ηε (#). Ξαηάκε (ΔΛΡ) (enter) θαη ην ζύζηεκα νπιίδεη. 3) ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΣΟΝΛΝ ΔΗΠΝΓΝ ( INSTANT STAY ). Πηελ αξρηθή νζόλε παηάκε ην δεμί βειάθη. Πηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε επηινγή (ΝΞΙΗΠΖ). Κε ηα βειάθηα πεγαίλνπκε ζηελ έλδεημε (ΛΣΡΑ). Ξιεθηξνινγνύκε ηνλ ππάξρνληα θσδηθό. Δπηιέγνπκε ηελ πεξηνρή πνπ ζέινπκε λα νπιίζεη καξθάξνληάο ηελ κε ηε (#). Ξαηάκε (ΔΛΡ) (enter) θαη ην ζύζηεκα νπιίδεη. 4) ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΑΛΝΗΣΡΖ ΕΥΛΖ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο όπιηζεο κε θάπνηα δώλε αλνηρηή ζα εκθαληζηεί ην αθόινπζν κήλπκα: <ΑΛΝΗΣΡΖ ΕΥΛΖ! ΘΙΔΗΠΗΚΝ Ζ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ> ΓΗΑ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΞΑΡΖΠΡΔ (#). *Δάλ ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε ηε δώλε πνπ είλαη αλνηρηή, παηάκε (#) θαη επηιέγνπκε ηε δώλε(εο) πνπ ζέινπκε λα γίλεη bypass κε ηε (#). Κεηά παηάκε ην ENT (enter) γηα όπιηζε ή CLR (clear) γηα αθύξσζε. ΒΗΑΗΖ ΝΞΙΗΠΖ: *Δάλ ζέινπκε λα θάλνπκε βίαηε όπιηζε, παηάκε ην (F),κεηά ηνλ θσδηθό θαη ην ENT (enter) γηα ζπλέρεηα ή CLR (clear) γηα αθύξσζε. 5) ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΔ ΞΟΝΒΙΖΚΑ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο όπιηζεο κε θάπνην πξόβιεκα ζην ζύζηεκα,ην αθόινπζν κήλπκα ζα εκθαληζηεί «ΓΗΑ ΑΓΛΝΖΠΖ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΝΠ ΞΑΡΖΠΡΔ CLR (clear)». Ξαηήζηε ην CLR (clear) θαη μαλαθάληε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία όπιηζεο. 6)ΑΦΝΞΙΗΠΚΝΠ. Ξιεθηξνινγνύκε ηνλ ππάξρνληα θσδηθό. 6

7 ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ Ξαηάκε ην δεμί βειάθη. ΔΞΗΙΝΓΔΠ. ΣΟΖΠΡΔΠ. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΘΥΓΗΘΝ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ. ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΘΥΓΗΘΝ. ΠΡΖΛ ΝΘΝΛΖ ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ Ζ ΔΛΓΔΗΜΖ <ΑΙΙΑΜΔ>. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΘΥΓΗΘΝ ΠΔ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΔΞΗΙΝΓΔΠ. ΣΟΖΠΡΔΠ. ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΣΟΖΠΡΖ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΘΥΓΗΘΝ. ΞΑΡΑΚΔ (*) κέρξη λα βξνύκε ην ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα επαλαθέξνπκε ζηα εξγνζηαζηαθά δεδνκέλα ηνλ θσδηθό ηνπ. ΞΟΝΣΔΗΟΝ PIN. ΔΞΗΙΔΓΝΚΔ (ΛΑΗ Ή ΝΣΗ). Θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε CLR (clear) κέρξη λα εκθαληζηεί ε ώξα θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο. ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Νη εξγνζηαζηαθνί θσδηθνί είλαη: ΣΟΖΠΡΖΠ 01 : [0]-[0]-[0]-[1] ΣΟΖΠΡΖΠ 02 : [0]-[0]-[0]-[2] ΣΟΖΠΡΖΠ 03 : [0]-[0]-[0]-[3] ΣΟΖΠΡΖΠ 04 : [0]-[0]-[0]-[4] 7

8 ΚΖΘΝΠ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ ΔΞΗΙΝΓΔΠ. ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ. ΚΖΘΝΠ ΘΥΓΗΘΝ. ΔΞΗΙΔΓΝΚΔ ΡΝ ΚΖΘΝΠ. Θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε CLR (clear) κέρξη λα εκθαληζηεί ε ώξα θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ Ξαηάκε ην δεμί βειάθη. ΔΞΗΙΝΓΔΠ. ΣΟΖΠΡΔΠ. ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΣΟΖΠΡΖ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΘΥΓΗΘΝ. ΞΑΡΑΚΔ (*) κέρξη λα βξνύκε ην ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ. ΔΞΗΙΔΓΝΚΔ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ Ή ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ. ΠΡΖΛ ΝΘΝΛΖ ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ Ζ ΔΛΓΔΗΜΖ <ΑΙΙΑΜΔ>. Θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε CLR (clear) κέρξη λα εκθαληζηεί ε ώξα θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο. 8

9 ΑΙΙΑΓΖ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ ΔΞΗΙΝΓΔΠ. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ θαη ΥΟΑ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΘΥΓΗΘΝ. ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: ΖΚΔΟΑ: 00/00/0000. ΥΟΑ: 00/00/00. Ξαηάκε ην δεμί βειάθη κεηαθεξόκαζηε ζηνλ θάζε ηνκέα μερσξηζηά θαη πιεθηξνινγνύκε ηηο ηηκέο πνπ ζέινπκε. ΠΡΖΛ ΝΘΝΛΖ ΘΑ ΔΚΦΑΛΗΠΡΔΗ Ζ ΔΛΓΔΗΜΖ <ΑΙΙΑΜΔ>. ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΕΥΛΥΛ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΕΥΛΥΛ. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΝΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΘΥΓΗΘΝ. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ θαη ΥΟΑ. Δπηιέγνπκε ηε δώλε πνπ ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε κε ην πιήθηξν (#) θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην ENT (enter). ΞΟΝΠΝΣΖ: Θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν (#) ζηε δώλε πνπ ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε (bypass),εκθαλίδεηαη ην (Σ) θαη ε δώλε γίλεηαη bypass γηα ηε ζπγθεθξηκέλε όπιηζε. Αλ παηήζνπκε κηα θνξά ην πιήθηξν (#) ζηε δώλε πνπ ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε(bypass), εκθαλίδεηαη ην (x) θαη ε δώλε γίλεηαη κόληκα bypass. 9

10 ΣΟΖΠΖ ΚΔΠΥ SMS Νη ρξήζηεο ηειεθώλνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ζύζηεκα ηνπο κέζσ κελπκάησλ. Νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ είλαη 3: 1) A-ΝΞΙΗΠΖ, 2) D-ΑΦΝΞΙΗΠΖ, 3) C-ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΚΛΖΚΖΠ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ: [ΘΥΓΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΖ]-[ΔΛΡΝΙΖ]-[ΞΔΟΗΝΣΖ] Ν ηνκέαο ηεο πεξηνρήο δελ είλαη απαξαίηεηνο εάλ δελ έρνπκε νξίζεη πεξηνρέο. Δάλ δελ έρεη νξηζηεί θάπνηα πεξηνρή ζην κήλπκα, ηόηε ε εληνιή ηζρύεη γηα όιν ην ζύζηεκα. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ: [0]-[0]-[0]-[1]-[A] ΝΞΙΗΠΖ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ Ρα πξώηα ηέζζεξα ςεθία είλαη ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε θαη ην πέκπην είλαη ε εληνιή. [0]-[0]-[0]-[1]-[D]-[1]-[2] ΑΦΝΞΙΗΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 1 ΘΑΗ 2 Ρα πξώηα ηέζζεξα ςεθία είλαη ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε θαη ην πέκπην είλαη ε εληνιή θαη ηα δύν ηειεπηαία είλαη νη πεξηνρέο 1 θαη 2. [0]-[0]-[0]-[0]-[C] ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΚΛΖΚΖΠ ΠΔ ΝΙΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ Ρα πξώηα ηέζζεξα ςεθία είλαη ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε θαη ην πέκπην είλαη ε εληνιή. ΞΟΝΠΝΣΖ: Κόλν κία εληνιή ζε θάζε κήλπκα ζα γίλεηαη δεθηή από ην ζύζηεκα. Ρα κελύκαηα ζα απνζηέιινληαη ζηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο sim πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε κνλάδα gsmc (Global System for Mobile Communications) ζην ζύζηεκα. 10

11 ΣΟΖΠΖ ΚΔΠΥ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΥΛΡΑΠ ΡΖ ΚΝΛΑΓΑ GSMC : Γηα λα ιεηηνπξγήζεηε ηε κνλάδα gsmc ζα πξέπεη λα ηελ θαιέζεηε. Όηαλ κηα θιήζε γίλεηαη δεθηή από ην ζύζηεκα, ζα αθνπζηνύλ 4 beep. Ξιεθηξνινγνύκε ηνλ θσδηθό ρξήζηε κεηά ην πιήθηξν (#). Ξιεθηξνινγνύκε ηελ εληνιή πνπ ζέινπκε θαη μαλά ην πιήθηξν (#). Δάλ ν θσδηθόο θαη ε εληνιή πνπ πιεθηξνινγήζακε έγηλε δέθηε από ην ζύζηεκα, ζα αθνπζηεί 1 beep. Δάλ πιεθηξνινγήζαηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ή ηελ εληνιή ιάζνο, παηήζηε ην πιήθηξν (*) θαη κεηά ην ζσζηό θσδηθό ή εληνιή. ΔΛΡΝΙΔΠ GSW2: GSW2 ΚΔΛΝ ΔΙΔΓΣΝ 0# ΝΙΗΘΖ ΑΦΝΞΙΗΠΖ [0]-[1]-[4]-[#]- ΑΦΝΞΙΗΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 1 ΘΑΗ 4. 1# ΝΙΗΘΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ [1]-[1]-[4]-[#] ΝΞΙΗΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 1 ΘΑΗ 4. 09# ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΘΑ ΠΡΑΙΔΗ SMS ΔΑΛ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΗΛΑΗ ΝΞΙΗΠΚΔΛΝ Ζ ΝXI). 007# ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ (ΚΝΛΝ ΝΡΑΛ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΗΛΑΗ ΝΞΙΗΠΚΔΛΝ). 60# ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΒΝΖΘΖΡΗΘΖΠ ΔΜΝΓΝ. 61# ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΒΝΖΘΖΡΗΘΖΠ ΔΜΝΓΝ. 00# ΝΙΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΚΛΖΚΖΠ [0]-[0]-[1]-[4]-[#] - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΚΛΖΚΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖ 1 ΘΑΗ 4. 11

12 ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΛΔΓΟΑΠ Ν θσδηθόο ελέδξαο είλαη έλαο θσδηθόο ν νπνίνο αθνπιίδεη ην ζύζηεκα θαη ηαπηόρξνλα ζηέιλεη θαη έλα ζήκα αθόπιηζεο ππν απεηιή ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ιήςεσο ζήκαησλ. πάπσοςν 2 διαδικαζίερ για ηον κωδικό ενέδπαρ: 1) Δάλ ν πηλαθάο καο είλαη 8 δσλώλ, ηόηε ν 6νο θσδηθόο ρξήζηε, εάλ πξνγξακκαηηζηεί είλαη ν θσδηθόο ελέδξαο. (Βιέπε ζει. 6 ) 2) Ν θσδηθόο είλαη ήδε πξνγξακκαηηζκέλνο θαη είλαη ίδηνο κε ηνλ θώδηθν ρξήζηε, εθηόο ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη έλα λνύκεξν κεγαιύηεξν. (π.σ) ΘΥΓΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΖ [0]-[0]-[0]-[1] ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΛΔΓΟΑΠ [0]-[0]-[0]-[2] 12

13 ΙΗΠΡΑ ΕΥΛΥΛ

14 ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΝΛΝΚΑ ΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΖΚ/ΛΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΡΖ 14