ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Επειδή τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναταραχή στην Κύπρο, αλλά και τις αντιφατικές δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, υπήρξε κάποια ανησυχία αναφορικά με τις καταθέσεις, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές και θωρακισμένο. Και αυτό διότι με την κεφαλαιακή αποκατάσταση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση εντός του πλαισίου του ευρωσυστήματος, γεγονός που αναγνωρίζεται και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό μας σύστημα είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία και την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση.» Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ «Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την απόκτηση της ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας, προχώρησε στην εξαγορά των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των Tραπεζών Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνικής Tράπεζας, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών που οργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μετά τη συναλλαγή αυτή, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε 98 δισ, με καταστήματα και περίπου υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 2012 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε εκατ, ενώ η συνολική απομείωση δανείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού ήταν εκατ, διαμορφώνοντας το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους σε εκατ. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας ανήλθαν σε εκατ και τα λειτουργικά έξοδα σε 909 εκατ, ενσωματώνοντας για 5 μήνες την ΑΤΕbank και για ½ μήνα τη Γενική Τράπεζα. Σε συγκρίσιμη βάση, το λειτουργικό κόστος του Ομίλου μειώθηκε κατά 9% ετησίως, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά το στόχο που είχε τεθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας για το Η Τράπεζα Πειραιώς, με αυξημένη ευθύνη από τη σημαντική βελτίωση της θέσης της στην ελληνική αγορά, στοχεύει στην προσφορά επαρκούς ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ανταγωνιστικούς όρους, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.» Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO Την η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε, μετά από διαδικασία διαγωνισμού, το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, εφεξής ΑΤΕbank). Ως εκ τούτου, στα μεγέθη του Δελτίου Τύπου περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλεγμένων στοιχείων ισολογισμού για την , ενώ στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της ΑΤΕbank για την περίοδο έως Την η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Société Générale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, στα μεγέθη του Δελτίου Τύπου περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ισολογισμού για την , ενώ στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Γενικής για την περίοδο έως Λόγω της απορρόφησης επιλεγμένων στοιχείων της ΑΤΕbank από , αλλά και της Γενικής Τράπεζας από , δεν είναι δυνατή η παράθεση συγκρίσιμων μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου για προγενέστερες χρονικές περιόδους. 1

2 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα έτους 2012 Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε εκατ το Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 218 εκατ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (προμήθειες εμπορικής τραπεζικής). Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε εκατ, με συμβολή 394 εκατ από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο 2012 (σημειώνεται ότι η χρήση του 2012 επιβαρύνθηκε με 311 εκατ πρόσθετη απομείωση για τα νέα ΟΕΔ) και 351 από την αρνητική υπεραξία απόκτησης της Γενικής Τράπεζας. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 909 εκατ. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εφάπαξ επιβάρυνση ύψους 12 εκατ από την αναπόσβεστη αξία 82 καταστημάτων του Ομίλου που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 12μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank και τη Γενική Τράπεζα και λοιπών εκτάκτων εξόδων) υποχώρησε κατά 9% έναντι του 12μήνου Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2012 διαμορφώθηκαν στα εκατ. Λόγω της σημαντικής επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 2012 ( εκατ), εκ των οποίων εκατ αφορούν προβλέψεις δανείων, 311 εκατ πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και 153 εκατ για λοιπές απομειώσεις χρεογράφων, ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 513 εκατ. Μεγέθη και Παρουσία 31 Δεκεμβρίου 2012 Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 70,4 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕbank και την Γενική, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους 7,3 δισ, τα 0,6 δισ για την ΑΤΕbank και τα 0,8 δισ του πρόσθετου funding gap της ATEbank, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε 79,1 δισ. Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 50,6 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 64%, τα στεγαστικά το 26% και τα καταναλωτικά το 10%. Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 37,0 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να ανέρχονται πλέον στο 46% του συνόλου (από 32% ένα έτος νωρίτερα). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 116% το Δεκέμβριο 2012 από 156% το Δεκέμβριο Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 23,3% το Δεκέμβριο 2012, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 51%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 11,8%. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 5,6 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του ΤΧΣ ύψους 7,3 δισ και τα 0,6 δισ για την ΑΤΕbank. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε στο 12,2% (pro-forma για κεφάλαια και δεσμεύσεις ΤΧΣ). Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 αριθμούσε μονάδες, με 889 καταστήματα στην Ελλάδα και 449 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στις αριθμούσε άτομα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων των 3 Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, τα proforma δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε 74,4 δισ, οι καταθέσεις σε 51,9 δισ, το μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 27%, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 119% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις 14,5%. 2

3 Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς 2012 (στοιχεία ισολογισμού για το τέλος περιόδου, στοιχεία αποτελεσμάτων για την περίοδο 12μήνου) Ενοποιημένα Στοιχεία Επιλεγμένα Μεγέθη Ισολογισμού ( εκατ) Ενεργητικό (pro-forma το 2012 για κεφ. ενίσχυση ΤΧΣ-πρόσθετο funding gap ΑΤΕbank) εκ του οποίου από διακοπτόμενες δραστηριότητες Δάνεια προ Προβλέψεων Συσσωρευμένες Προβλέψεις Καταθέσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (pro-forma το 2012 για κεφαλαιακή ενίσχυση ΤΧΣ) Επιλεγμένα Αποτελέσματα ( εκατ) Καθαρά Έσοδα Τόκων Καθαρά Έσοδα Προμηθειών Αποτελέσματα Εμπορικού & Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Λοιπά Έσοδα & Έσοδα από Μερίσματα Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων Δαπάνες Προσωπικού Γενικά Διοικητικά Έξοδα Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων σε Συγκρίσιμη Βάση Λειτουργικά Κέρδη Προ Φόρων και Προβλέψεων Απομειώσεις Δανείων και Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού Απομείωση ΟΕΔ Ζημία προ Φόρων Ζημία μετά από Φόρους Αναλογούντα στους Μετόχους από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Κέρδη Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων 13 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες: για τον ισολογισμό, ATE Aσφαλιστική - ΑΤΕ Insurance Romania για , για τα αποτελέσματα Marathon Bank (κέρδος δραστηριότητας ως την πώληση και κέρδος διάθεσης το 3 ο 3μηνο 12) και ATE Aσφαλιστική - ΑΤΕ Insurance Romania για το διάστημα από Δάνεια και προβλέψεις: Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία ύψους εκατ, που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο, των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της ATEbank και Γενικής Τράπεζας. 3 Έξοδα σε συγκρίσιμη βάση: εξαιρώντας τα έξοδα της ΑΤΕbank και της Γενικής για το 2012 και λοιπά έκτακτα έξοδα του 2012 (όπως πχ αποσβέσεις για τα καταστήματα που έκλεισαν, κόστη αναδιάρθρωσης κλπ). Λόγω της απορρόφησης επιλεγμένων στοιχείων της ΑΤΕbank από την , αλλά και της Γενικής από , δεν είναι δυνατή η παράθεση συγκρίσιμων μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου. 3

4 Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε 37,0 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα με την ενσωμάτωση της ATEbank και της Γενικής διαμορφώθηκαν σε 32,4 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 19% της συνολικής αγοράς καταθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 και το σχηματισμό κυβέρνησης στη χώρα, η αρνητική τάση των καταθέσεων της ελληνικής αγοράς που παρατηρήθηκε κατά το 1 ο εξάμηνο του 2012 (-13%) αντιστράφηκε το 2 ο εξάμηνο του έτους (+9%), διαμορφώνοντας τη συνολική ετήσια μεταβολή στo -5%. Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,6 δισ. Σημειώνεται ότι μετά την απορρόφηση της ΑΤΕbank, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου ενσωματώνουν την ATEbank Romania και ένα κατάστημα στη Φρανκφούρτη. Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε 50,6 δισ. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 43,2 δισ εκ των οποίων 2,1 δισ αφορούσε την εκταμίευση και καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων του 2012 σε 700 χιλιάδες αγρότες της χώρας μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υπόλοιπο δανείων στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα 7,3 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα 32,6 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε 18,0 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 64% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 36% (26% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Ανάλυση Μεγεθών - Δεκ. 12 Δάνεια προ προβλέψεων ανά Κατηγορία Ποσά ( εκατ) Σύνθεση (%) Δάνεια σε επιχ/σεις % Δάνεια σε ιδιώτες % Σύνολο Δανείων % Ελλάδα % Διεθνώς % Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταμ/ρίου-Όψεως % Τακτής λήξης % Σύνολο Καταθέσεων % Ελλάδα % Διεθνώς % Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 116% το Δεκέμβριο 2012 από 156% το Δεκέμβριο 2011 (εξαιρούνται τα εποχιακά μεγέθη του ΟΠΕΚΕΠΕ). Μαζί με αυτά ο δείκτης ανέρχεται σε 121%. Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 23,3% των συνολικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας την ΑΤΕbank και τη Γενική. Εξαιρουμένου του εποχιακού δανείου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο σχετικός δείκτης ανέρχεται στο 24,2%. Η επιδείνωση του δείκτη σχετίζεται κυρίως με τις έντονες συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό με την οικονομική επιβράδυνση στις χώρες διεθνούς παρουσίας του Ομίλου. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της αγοράς εκτιμάται σε 24,5% στο τέλος Δεκεμβρίου Ο αντίστοιχος δείκτης για τον Όμιλο Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 23,0% στις Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 51%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 11,8%. Επάρκεια Κεφαλαίων Εντός του 2012, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρείχε Προκαταβολές Κεφαλαίου ύψους 6,25 δισ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης 1,1 δισ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι, το σύνολο των κεφαλαίων μέσω του ΤΧΣ, όπως προσδιορίστηκε από την ΤτΕ, φτάνει το ποσό των 7,3 δισ. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει Βεβαίωση Δέσμευσης ύψους 570 εκατ που αφορά την ανάληψη του «υγιούς» τμήματος της ΑΤΕbank. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 σε 12,2% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I - EBA) σε 11,7% (proforma). Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τη λήψη των Προκαταβολών Κεφαλαίου και τη Βεβαίωση Δέσμευσης από το ΤΧΣ, αλλά και τη λήψη 4

5 έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, προχωρά άμεσα στην υλοποίηση της 3 ης φάσης ανακεφαλαιοποίησής της, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει του Ν.3864/2010 και των όρων της Π.Υ.Σ. 38/ Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε εκατ το Επισημαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από το αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας, καθώς η καθυστέρηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, υπήρξε επιβάρυνση στα καθαρά έντοκα έσοδα από τη χρήση του μηχανισμού ELA έναντι της αναχρημαδότησης μέσω ΕΚΤ. Ωστόσο, η επανέναρξη χρηματοδότησης της Τράπεζας από την ΕΚΤ στα μέσα Ιανουαρίου 2013 αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα μελλοντικά έντοκα έσοδα του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 642 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε 386 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 218 εκατ το 2012, με τις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής στα 197 εκατ (91% του συνόλου). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 166 εκατ, ενώ οι προμήθειες του εξωτερικού σε 52 εκατ. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν το 2012 σε εκατ, συμπεριλαμβανομένης και της θετικής συμβολής των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων τα οποία περιλάμβαναν ποσό 394 εκατ που αφορούσε έσοδα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο Υπενθυμίζεται ότι η χρήση 2012 είχε επιβαρυνθεί με 311 εκατ πρόσθετη απομείωση για τα νέα ΟΕΔ το 1 ο 3μηνο του έτους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των λοιπών εσόδων λόγω της αρνητικής υπεραξίας από την εξαγορά της Γενικής Τράπεζας ύψους 351 εκατ. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε 909 εκατ μετά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank για 5 μήνες και της Γενικής για ½ μήνα. Εξαιρουμένου του κόστους λειτουργίας της ATEbank και της Γενικής, αλλά και των λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (όπως την εφάπαξ επιβάρυνση από την πλήρη απόσβεση των καταστημάτων που έκλεισαν το 2012 ύψους 12 εκατ), το λειτουργικό κόστος του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 9% ετησίως, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο για το 2012 που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Ο αριθμός προσωπικού ανήλθε στο , καθώς άτομα εργάζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι μονάδες δικτύου έφτασαν τις 1.338, εκ των οποίων 889 στην Ελλάδα και 449 διεθνώς. Εντός του 2012, 82 μονάδες διέκοψαν τη λειτουργία τους, 21 στην Ελλάδα και 61 διεθνώς. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2012 σε εκατ. Οι προβλέψεις για δάνεια παρουσίασαν έντονα ανοδική τάση σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν σε εκατ, εκ των οποίων τα εκατ αφορούν την Ελλάδα και τα 298 εκατ το εξωτερικό. Εκτός των ως άνω προβλέψεων δανείων, στα αποτελέσματα του 2012 λογιστικοποιήθηκε πρόσθετη απομείωση ποσού 311 εκατ για το χαρτοφυλάκιο νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και απομείωση χρεογράφων ποσού 94 εκατ, αλλά και απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού ποσού 60 εκατ. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία εκατ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 12μηνο 2012 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 513 εκατ, με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη 13 εκατ. 5

6 Εξελίξεις μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Στις 28 Ιανουαρίου 2013, σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (αποφάσεις ΕΜΕ 9/1/ και 8/1/ ), οριστικοποιήθηκε η εξαγορασθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς περίμετρος του «υγιούς» τμήματος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Η διαφορά μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ύψους 7,5 δισ καλύφθηκε από το ΤΧΣ. Στις 31 Ιανουαρίου 2013, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2 δισ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και της Π.Υ.Σ. 38/ Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με τη Millennium BCP αναφορικά με την πιθανή εξαγορά της θυγατρικής της Millennium Bank στην Ελλάδα. Στις 26 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων, καταστημάτων και προσωπικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG) έναντι συνολικού τιμήματος 524 εκατ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο καταστημάτων (889 στην Ελλάδα και 449 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναμικό εργαζομένων ( και αντίστοιχα) σε 10 χώρες. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως μια από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του 2012 και 2013 ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε σε σειρά επιχειρηματικών κινήσεων (απορρόφηση «υγιούς» ΑΤΕ, απόκτηση Γενικής Τράπεζας, εξαγορά εργασιών 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα), ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία του, με στόχο την ενεργό συμβολή στην ανασύνταξη του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος. Αθήνα, 28 Μαρτίου

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα