ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ"

Transcript

1 Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη. Τ.Κ Τηλ Φ ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ ΘΕΜΑ: Ενημέρωση πολιτών για Το πρόγραμμα ιε.οίκ0νομηση ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ. Σχε Γο με αρ. πρωτ. Υ1 ΙΕΚΑ/ΓΡ,ΥΦ/0Ο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ Οπως γνωρίζετε, το ΥΠΕΚΑ υλοποιεί το πρόγραμμα.εξοικονομηση ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» που αφορά στη χρηματοδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εξοικονόμηοης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις τησ σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση Του σττιι ιού τους και ταυτόχρονα συμβάμει στην επίτευξη των ενεργειακών και ττεριβαλλοντικών στόχων Γης χώρας, εξαοφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, τό πρόγραμμα συμβάλλει στην τόνωση της Οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κιιριακό τομέα. Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η τισλυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολό των διαμερισμάτων του κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα Που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) Χρησιμοποιείται ως κύρια ή ιτρώτη δευτερεύουσα κατοικία, β) Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή 1 ίση ιων /τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31Α γ) Έχει οικοδομική άδεια. που έχει εκδοθεί πριν την ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη Οεμμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης Π.Δ. ό) Εχει κσταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργε4ακής Απόδοσης (ΠΕΛ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Οι πολίτες που Θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους με ευνοικούς όρους. Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις σπς συνεργαζόμενες τράττεες μέχρι τις 31 Μαρτίου Ανμλυιικά, ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος βρίακεται στην ιοτοοελίδα: Μΐυ://ΧοιΊοποΓτιΊ5ί.γμ&ι&/0!θυΙί8ερΧ Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας παρακαλώ όπως αναλάβετε τις αναγκαίες ενέργειες και πρωτοβουλίες με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών των δήμων σας για τους όρους, τα κίνητρα και τις διαδικασίες του προγράμματος. Συ.: το σχετ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

2

3 Τ3αύλας Γ1ιερμίου. ΙΗΝΑΚΡ.Σ ΑΙΙΟΔΕΚΤΩΝ προς ενέργεια; ΡΑΧ 1. Δήμος Αχαρνών, Γρ. Δήυαρχυυ. Καπ Σωτ. Ντούρου ώήυος Βάση, - Κι ιιί»<ρτι* Βουλιαγμένης. Γρ. Δημάρχου Κου Γρ Δήος Διονυααυ, Γρ. Δημασχου Και Ι Καλαφατέλη Δήκς Κρωπια,. Γρ Δημαρχου Κου Δ. Κο.υη τυς ι\(ιυβ&ϋπκγ)ί. Γρ. Δημάχαυ Κου Λεβν ή , ΔΙ μας Μαραθώνα, Γρ. Δημάρχου Κου 1. Λαιίζου Δήμος Μαροπούλου, Γρ. Δημάρχου Καπ Σ. Μεθενίτη &μας Παιανίας, Γρ. Δημάρχου Καπ Δ. Δάί3ιρη & όση Παλλήνης. Γρ. Δηπάρχου Καπ ΛΟ. Ζούτσου ϋ5 10. Δ;ος Ραφήνας - Γρ. Δημάρχου Καπ Γ. Χριστόπουλου Δμος Σαρωνίκού, Τ. Δημάρχου Και Π. Φιλίππου Τ 2. Δ μος Σπάτων Αρέμ.όας. Γρ. ΔΙμάρχου Καπ ΧΡ. Μάρκου Δημος Ωρωπού, Γρ. Δημάσχου Καπ Ι Οικοναμάκου Προς ενημέρωση; :1 Περι ερ&ια Αττικής, Γραφείο Περιφεοειάρχιι

4

5 Ο? ελλη Ν,κ ΛΗΜΟΚΡΑΠΑ γηυυρτηο Πί3#ΙδΜΑΟ#4ΠΖ. ΡΝΕΡ1ΣΛΙ ίμσ ΚΑΙΜΛΠΚΝΣ ΑΜΑΤΗ! Αθήνα, 10 Μοράώ 2011 ΑΛΤ: Υη!ΖΚΑ η:;γφβ3 ποε οποχ ΙμΙΝΛΚΑΖ ΛΠΟΛΡΚΤΙΝ ΚΟΙΝ. ΌπιιτητΝΑαχ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ Υ Ϋιο το Πρόγραμμα «οικονό$μηση «ιιι Οίκανι Όπως φωρ1ζιιε, εις σαχές τσυ έτους ηροκημύχθηκε π πρόγραμμα «,υςονόμηση κατ Οίκον που αφορ στη ρημετοδότηση, Νέσω ήιυ ΧΠΑ, ολοκληρωμένων πσ$μράσεμν εοικο#6μησης ένέργιιας στην αικιακό κτηριακό ήμέο, με κύρκ σήςο Τη μεέ»ση ιιάν ενεργιέιακών αναγκών των κιηρΐων, των ειιομπών μύιιων που μ½μνυν ατην ειιιόείνωση του 4κιινομέι συ τήυ θερμοκηπίου, ιαιθιη Και την επίτευξη «ιθο,ότερου πώιβάλλσ πας Είναί ΐιοοφσνές ότι ιυ ίίρ&γβαμμα αυμβ»&ι στην τόνιικτη της οικονήμικής δραστηριότητας ιν)υ σχετίζεται με ι ον τηριοκό τομέα, ιόώς νεργοιιοιε την όνομά ήών σχετιμεντυν με αυτόν επαγγελματιών σγην νοπική κοινωνια Οι παρέμβάμις Που χαλύ1τιντοι είναι η ανηκοτάστει η κο1ιμ&ων (Μάιο / υιλοπνας), η τοποέτηαη θφιιομόνωαης οοώς και η αναβάθμιση του σιιατήμτως θέρμανσης κσι παροχής Γμού νι)ού χρήσης. Το πήμηιμο στηρίιυι τσν πρώφσύ Κσνένιεμό Τν&ργήπκής Αόάυης Κτημίταν (ΚΕΜέΝ) και νη συνιότηση του σώματτ νιργ#σκών Επιθιυιρητώη με ακοπό τον ορθό ηρατδιορμό ιτ4ν ινεργειακών ανσνκών των «ηρίων, Οώς και τιόν ιμιγκιιυ»ν περεμβ&ψαν που Οτι μγισιοτοιηση της εξοικονομσύμενης νιμγειπς ώηγήυοιη στη Με τη συμφωνία που εαιτε,χβηκε με τ4 συνρναζ6μενες Τράπε (Α)νική ΤράηεΖο της Ειλάδος,Α1ΡΗΑ ΒΑΝΚ, Τράπεζα Πειραιώς και Εηκιίηιά Κ) κτιι τη σννεπένδση των π6ρω του Ταμείου ιτ$ϋκίαι «ι ττν ιεφσλαίων των ΐραπεν, εησμστηε η χορήγηση στους παλι άτοαων, ή χομηλ6τ*ω για ποριμβόα*υ νξοκνδιηση% ινέργιιας στις κτττοικίή ινυς χωρίς έοσφολ1σεις (προσημείωση σκινήτοιι), μέ μηδκήκή ιπιβορυνση κόστους &οήιριιις ιν και κόυτιυς διαχιιίρισης δηνείου κε3ώι κοι δηνητότητυ μιφικής 4κή; σ94πήώμή$χωρ πιβ8ρννση Επιπλέον, ιχλιειτεται τυ κάστας άενέμ εκις *ων ενερνεισκων επ ωρήσων, ενώι13 όύρ από ς ψς κατηγορίες υ φεμιυμενων ππρέχειιιι ιιιχτηήγηαη 4ιρσυ 15% ή 3ά% ς Μή(4ί ή4 ΐΤι1 1Γ

6

7 1/.Ί;Ί λ Ατιό Τη Φεβρσυορίυυ κνι έως τέλοι Μαμτον υ παμπς μπαρούν νι κιταθέταυν τυ απήνόις Τους ατγς ονωτέρω ευνερ μεν τπε(ζ Το Εξοικονόμηση ωτ οίκσν άσ; ο πρώτο Πρόγρσμμυ υάίπ έκτασης και σημσυτικο4 ιιμο1)ιι#άηυμσύ Που αφορά ικομηση ένέρψιης σι ιάωηή κσνοικίες σε επ&τεδο Ι!Ε Και ς 111ΙΤ1Ιχζ υλοποησή του μας ιιφσρό &ίέυς. Με σκοπό Την ευρεία ιςσι σ; τοπικό επίπεδο διόχυση της πληραφορ½ς γιο ωυς όρους, ιο κίνηρο και τις α5κισσς ταν Προγ,άμμστσς. ροροκολοϋμι νη δώσετε αχετική Καγ*ύΟιΝση υτος αρμόδιους Ανΐ*ρυΜρει$(ες σας, πρακέι$έγά) σην πσο,τύουαι,? τη μεγσλύτυη π6λι ιάθέ ιιαό (αλλά κιι οιουδήπ&ε ομού ιφι$εί σκόπιμο), νη 0πύ σχετικές ημερίδες με ΙΤ) σί»μεη(ή ι) ιων ηη,κών πορορτημόττιν τιι Τεχνικού ιπιμελητηρίσυ υ1λόδος (ΤΕΕ), καθώς κο των τοπικών υμόγων Γ4ηχσνυ(ών και &χνα)όγων Μησνπών, 3) Των Εμπορικών και Βιομηχανικ)ν ΤΞιίιμελητηρίων, καώς ιυυ τιι ΖυλΡιόγων Ειιογγελματιών 3ιειτ» ών - Εμπόρων κάθε νομο ν) της ϊπιιτής Αυτδιοησης καί (έ1μκών κγί3οσώ1ων τωγ 11ΟλΤώ ½ 5) των Διευθυντών των τηιν υι$κιπ*οτημάτων ιων τεαρων ι ροζόμενων τραπεζών. Σχετική επικοινωνία και νημέρωση στις,μιαικήσίς των τραπεζών, ωθώς κ τη Λισκηση του ΤΕΕ ήιει ήδη γνει από Την πλευρό μες.!αστε ση ιόσεση σας γιο ποιαδήιή υπαοτήιξη ηγ ηρωταβοιιλιών αες. ογφγήουρ(υ* ΓΤΛΝΝΗΣ ΜΑΝΙΛΤΗΣ Η 4η Ιι υ0.δ.η πς:ττ ΤΤΠ?._ί½?ω ηι

8

9 - νντσ Γίρόεδρο Περειχράχη ηιιακλτ Α(1οΛΚΤΩΝ: Τ1ειφερειάιι ΑνοιυΜκή Μοοές ιςτι θρόκπι, ις. Αρστεδη Γιιινοιύδη Π ρπρεραόυχη Αττικής, ωάν%.η Σγαφό Πρφερειόρχη ΒσριΙου Α1ν0½υ,ίκ. Αθ1νάσο σωλή Περφερειάρχη Δυτκης Ελλάδας. ΑιτόσιΟλο Κατσιφόρα ΙΗφκρερειάρχη Δυτιής Μακε5ονας. Γεώιηιο &ική Περιφερειόρχη Ηπ&ρο). κ. Μέν%ρό κέηιμάνη Περιφειχήμχη θεασαλίας κ. τ7τννν Αγορσστή Ιον6 Νήσων, κ Συρδων Σπύρυν Περκρ+ρερχη Κεντρικής Μ?δνΙος κ. Πυντιγιώτη νωμιάδη πέρπρ φειάρη Κρήτης, κ ταύι» Αρνούυιιάκη Τ1εοιφερεόρχη Νοάν Α:γάυ,? Ιωάννη ΜοχοιρΜη Περιφρειόρχη Πελοποννήσου, Μ. Πέτρο Τοτσάλη Πιρυρερειόρχη Στερώς Ελλάδας κ. <λέορχο Ιίεργηντά Πρόε8ρυ ΤΕΕ, κ Χρήστο Σπίμτζ Νντσ Σύμβουλο ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ, κ. Δημήτςια Νοτζούνη Σύμβουλο Εθνικής Γράιώη της Ελλάδος, κ, Απόσταλο Γομβιπάο /ντη Σι μβά.ιλο Τρόπξζτκ Πειρ Ζ. Στο Λεκάκο ΑνοΓιλ. 4έγπι Σύμβουλε ΕυΡ.ΟΒ%Νκ Ρι3, κ. Εύρωνο Μη*λή ΓΈΒΕΕ, κ. Αημήτριπ.ημαώπουλο Πρά6ρο ιατρικής Ενωση Ειιι;ελητηρ1ων Ελήδος ι, Γρ Κ&ιμάιη Ι11]Ιι. ΐ-1 Ι½Ιι

10

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Ενημέρωση. για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση Προµηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2715 Tετάρτη 13 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σελ: 2 Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ CONSTRUCTION & QUALITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 19 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ 2410-252603, 6932369006,6932735339 Η εταιρία μας σας δίνει την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα