Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:"

Transcript

1 A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΘΚΟΣ. ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΘΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΡΑΤΣΘΑΣ ΘΩΑΝΝΗΣ. ΠΕΡΘΛΗΨΗ : ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΗ (ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΗ ΤΣΑΗ ΔΟΤΛΕΘΑ ΔΘΟΔΟΤ, ΔΕΜΑΣΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΠΡΟΩΡΘΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ). ηε Θήξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Δεκοηηθού Ποιηηηζηηθού Περηβαιιοληηθού Αζιεηηθού Οργαληζκού αληορίλες (ΔΑΠΠΟ), ζήκεξα ηελ , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παραζθεσή θαη ώξα 19:00, ζπλήιζαλ ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο, θαηόπηλ ηεο ππ άξηζ. 36/ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα σλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) ζηνπο πκβνύινπο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 1. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 2. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 2. BAMBAΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ 3. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 3. ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 4. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 4. ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ 5. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ ΡΟΤΛΑ 6. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 5. ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ 6. ΜΑΊΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 8. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 7. ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ 9. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 8. ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 10. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 9. ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 11. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 10. ΓΡΑΣΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 12. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 13. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 14. ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 15. ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 16. ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ ηε ζπλεδξίαζε παξώλ ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Ζώρδος Αλαζηάζηος-Νηθόιαος. Δπίζεο παξαβξέζεθε ν Κεικάεξ πύξνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ αξηζκ. 65/2015 Απόθαζε Γεκάξρνπ Θήξαο κε αξηζκό πξση. 161/ Καηά ηε δηάρθεηα ηες σλεδρίαζες προζήιζαλ οη Δεκοηηθοί ύκβοσιοη : ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 1

2 Καθνύξνο Μάξθνο. Βακβαθνύξε Ησάλλα. Υισξίδεο Αξηζηείδεο. Μπειιώληα-Μελδξηλνύ Ρνύια. Εώξδνο Αλδξέαο. Γξόζνο Μάξθνο. Καηά ηε δηάρθεηα ηες σλεδρίαζες αποτώρεζαλ οη Δεκοηηθοί ύκβοσιοη : Οξθαλόο Δκκαλνπήι. (Ο παξαπάλσ Γεκνηηθνο ύκβνπινο αλαρώξεζε, ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ην Πξνεδξείν ηνπ Γ..). Ο Πξόεδξνο αθνύ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. εηζεγνύκελνο ην 14o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηίηιν «ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΗ (ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΗ ΤΣΑΗ ΔΟΤΛΕΘΑ ΔΘΟΔΟΤ, ΔΕΜΑΣΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΠΡΟΩΡΘΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ)», ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ αλέθεξε ηα εμήο: «Ο ρώξνο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) ζην Αισλάθη πξέπεη λα ζηακαηήζεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα μεθηλήζεη ε απνθαηάζηαζή ηνπ. ην πιαίζην απηό είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζεη, επζύο κόιηο παύζεη λα ιεηηνπξγεί ν ΥΑΓΑ, ε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο θάζεο ηεο νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) ζην Μεγαινρώξη, ζηνλ ρώξν (νξπρεία Μεηαμά) πνπ έρεη ππνδεηρζεί σο ν θαηαιιειόηεξνο γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηνπο κειεηεηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ ζρεηηθή έξεπλα θαη εθπόλεζαλ ηελ αληίζηνηρε κειέηε ( Μειέηε Δληνπηζκόο θαη επηινγή Θέζεσλ Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) Γήκνπ Θήξαο ηεο κειεηήηξηαο κεραληθνύ Εαραξηάδε Υξπζνύιαο κε εκ. ζεσξ. 05/04/2012 θαη αξ. απόθ. παξ. Γ.. 295/2012). Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί όιν απηό ην έξγν, ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΑΓΑ θαη ηεο πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, πξέπεη ε παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΑΓΑ θαη ε έλαξμε ηεο πξώηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΔΓΑ, λα ιάβνπλ ρώξα κέρξη ηέινπο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (βι.απόθαζε έληαμεο έξγνπ αξ. πξ θσδ. MIS ). Γηα λα γίλεη απηό, αθνύ ν Γήκνο καο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα μεθηλήζεη ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ, αιιά θαη επεηδή, κεηά από ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν λ. 3463/2006 (νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ), δελ εκθαλίζηεθαλ ηδηνθηήηεο ησλ επίκαρσλ αθηλήησλ, νη νπνίνη λα καο ηα παξαρσξνύλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνβνύκε ζε αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ. εκεησηένλ όηη ε πιήξεο απαιινηξίσζε ηνπ ρώξνπ δελ είλαη ελδεδεηγκέλε, αθνύ ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηα 3 έηε από ηελ έλαξμή ηεο, ελώ ε νινθιήξσζε ησλ κειεηώλ γηα ην ζύλνιν ηεο ΟΔΓΑ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε απαιινηξίσζε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, απαηηεί αθόκε ρξόλν, ν νπνίνο ζα εμαληιήζεη ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία. Παξάιιεια, επεηδή ν επίκαρνο ρώξνο δελ δηαζέηεη πξόζβαζε ζην νδηθό δίθηπν κέζσ δεκόζηνπ δξόκνπ, είλαη αλαγθαίν λα δηακνξθσζεί ε δένπζα δίνδνο, ε νπνία άιισζηε πξνβιέθζεθε ζηελ κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ Γήκνπ Θήξαο - Μειέηε Οδνπνηνίαο θαη Σεπρε Γεκνπξάηεζεο» ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Αλαγλσζηόπνπινπ Κνζκά (αξ. πξση / ), πνπ εθπνλήζεθε θαηόπηλ ζρεηηθήο αλάζεζήο καο. Δπεηδή ν Γήκνο καο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, από ηα νπνία δηέξρεηαη ε ελ ιόγσ δίνδνο, αιιά θαη επεηδή, κεηά από ηηο πξναλαθεξόκελεο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν λ. 3463/2006, δελ εκθαλίζηεθαλ ηδηνθηήηεο ησλ επίκαρσλ αθηλήησλ, νη νπνίνη λα καο ηα παξαρσξνύλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνβνύκε ζε αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο δηόδνπ πξνο ηνλ ρώξν ηεο ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 2

3 πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, γηα όζνλ ρξόλν δηαξθέζεη απηή. Ο Γήκνο καο έρεη ήδε πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο πξνϋπνζέηεη ε λόκηκε θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιεηώλ, ζπγθεθξηκέλα δε: 1. έρεη εθδώζεη θαη δεκνζηεύζεη αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν ΚΓΚ (αξ. πξση /2014, 9991/2014, 940/2014) 2. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί ην από Οθη θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα ηεο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ η.ε. Υξ. Βξάληδα κε ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα 3. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί ηελ από πξνθαηαξηηθή κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ Γήκνπ Θήξαο Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Master Plan Δγθαηαζηάζεσλ ΟΔΓΑ» ηεο ρεκηθνύ κεραληθνύ ηηαξάο Αλαζηαζίαο (αξ. πξση.14989/ ) 4. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ΚΓΚ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απαιινηξηνύκελσλ δηθαησκάησλ (αξ. πξση. 91/2015) 5. έρεη πξνβιέςεη πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00. Λακβάλνληαο όια ηα παξαπάλσ ππόςηλ θαη δεδνκέλνπ όηη ήδε έρνπκε ππνβάιεη πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ όινπ έξγνπ ζην ΤΠΔΚΑ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΔΡΑΑ), ην νπνίν εκπεξηέρεη θαη ρξεκαηνδόηεζε απνθαηάζηαζεο ησλ ελεξγώλ ΥΑΓΑ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ απνηειεί ζπλνδό (ρξεκαηνδνηνύκελν) έξγν, ζηελ δαπάλε ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρεηαη ε απόθηεζε γεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, πξνηείλσ λα απνθαζηζηεί ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ππέξ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κέρξη επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο - ζην Μεγαινρώξη Θήξαο, κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκαηνπνηεηή απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ηειεπηαίσλ, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ. Πξνηείλσ επίζεο λα απνθαζηζηεί ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ από ην νδηθό δίθηπν πξνο ηνλ παξαπάλσ ρώξν γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ππέξ ηνπ Γήκνπ καο επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , όπσο απηή (ε δίνδνο) απνηππώλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξόκελν θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα. Πξνηείλσ ηέινο λα βεβαησζεί όηη γηα ηελ δαπάλε ζπληέιεζεο ηεο απαιινηξίσζεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00». ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. ηγάια Υξήζην εθπξόζσπν ησλ θ.θ. ηγάια Υξήζηνπ θαη ηγάια Δηξήλε ηδηνθηεηώλ ηεο κε ΚΑΔ ηδηνθηεζίαο ν νπνίνο αλέθεξε όηη νη αλσηέξσ ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ ιάβεη έγγξαθε εηδνπνίεζε. Χο εθ ηνύηνπ ζα πξνζθύγνπλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ηεο απόθαζεο. Ο πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηελ θα. Παπαλδξενπνύινπ Αξγπξνύια ηδηνθηήηξηα ηνπ Ηεξνύ Νανύ ησλ Σαμηαξρώλ. Με ηε ζεηξά ηεο δήισζε όηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξνζθύγεη θαηά απηήο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 3

4 Καηόπηλ κε εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ν ιόγνο εδώζεη ζηε θα. Πειεθάλνπ Μαξία εθπξόζσπν ηεο Πειεθάλνπ ηπιηαλήο κηαο εθ ησλ νπνίσλ πξνηείζεηαη λα ζπζηαζεί ζην αθίλεην ηεο δνπιεία δηόδνπ ε νπνία κεηαμύ ησλ άιισλ ηόληζε όηη, δελ ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ δήκνπ, δελ έρεη αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία (ζύκθσλα κε ην άξζξν 212 ηνπ Ν.3463/2006). πγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη, πέληε (5) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θήξαο, ήηνη 226/2014, 227/2014, 254/2014, 269/2014 θαη 270/2014 έρνπλ είδε αθπξσζεί, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Master Plan θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζην έξγν θαζόζνλ ζύκθσλα κε ηνλ «Καιιηθξάηε» νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο είλαη άκκεζα εθηειεζηέεο. Ο πξόεδξνο ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. πξίγν Φσηεηλό, κέινο ηεο επηηξνπήο αγώλα Μεγαινρσξίνπ, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ο θ. Φσηεηλόο είπε ηα αθόινπζα: «Ζ κέζνδνο ηεο δεκαηνπνίεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη σο ελδηάκεζε (πξνζσξηλή) ιύζε ζην ζρέδην δξάζεο αληηκεηώπηζεο νξηζηηθήο παύζεο ελεξγώλ ΥΑΓΑ, πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ πξώελ Γ.γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ». Σν ιόγν κεηά πήξε ν θ. Λεηβαδάξνο Δκκαλνπήι, εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ΣΔΑΒ ΑΔ, ν νπνίνο θαηέζεζε Αίηεζε Γλσζηνπνίεζε ε νπνία αλαθέξεη ηα αθόινπζα: Αίηεζε Γλσζηνπνίεζε Σεο αλώλεκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Αλώλπκε Δηαηξεία Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΑΒ Α.Δ.», πνπ εδξεύεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (Λ. Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ αξηζκ. 28 Α ) θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα Πξνο ηνλ Γήκν Θήξαο (πιινγηθά Μνλνκειή Όξγαλα ηνπ) Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ν Γήκνο Θήξαο θέξλεη πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Γ.., ηελ , κε ζέκα «Κήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ θαη δηαρείξεζεο απνξξηκκάησλ», πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί δνπιεία δηόδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εηο βάξνο αθηλήησλ καο ζηελ πεξηνρή ησλ «νξπρείσλ Μεηαμά» ηνπ Γ.Γ Μεγαινρσξίνπ ηνπ δ. Θήξαο, κε ΚΑΔΚ αξηζκώλ πνπ επηζπλάπηνληαη, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο εηαηξεία καο. Ο δ. Θήξαο κε ηελ ππ αξηζ. πξση / αλαθνίλσζε γηα θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα νπνία πξόθεηηαη λα ρσξνζεηεζεί ν ΟΔΓΑ Θήξαο θαη ηελ ππ αξηζ. πηση. 9991/ αλαθνίλσζε γηα θήξπμε αλαγθαζηηθήο απνιινηξίσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα νπνία ζα δεκηνπξγεζεί ρώξνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο ελδηάκεζεο (πξνζσξηλήο) δηαρείξηζεο απνβιήησλ έρεη απιώο δηαηππώζεη ηελ πξόζεζε ηνπ λα πξνβεί ζε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ, ρσξίο σζηόζν, κέρξη ζήκεξα, πέξα από ηηο πξναλαθεξζείζεο αλαθνηλώζεηο, λα έρεη πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζρεηηθή κε ηελ απαιινηξίσζε ησλ αθηλήησλ, κε απνηέιεζκα ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο καο λα παξακέλνπλ ζηελ πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή καο. Καη απηό δηόηη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ζπληειείηαη κε ηελ θαηαβνιή, ζηνλ δηθαζηηθώο αλαγλσξηζζέληα ή ζηνλ αιεζηλό δηθαηνύρν, ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνζδηνξίζζεθε πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ή κε ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γλσζηνπνίεζεο, όηη ε απνδεκίσζε θαηαηέζεθε ζην Σακείν Παξαθαηαζεηηθώλ θαη Γαλείσλ (βι. κεηαμύ άιισλ Οινκ. ηδ. 148/2014, ηδ 559/2014, 903/2012, ΑΠ 57/2014, 1994/2013). Χο εθ ηνύηνπ, εληειώο παξαπεηζηηθά εηζάγεηαη σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ε ζύζηαζε αλαγθαζηηθήο δνπιείαο δηόδνπ θαη δηαρείξεζεο απνξξηκκάησλ, αθνύ ν Γήκνο δελ έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ νπνηνδήπνηε αθίλεην ζηελ πεξηνρή, ώζηε λα έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δξόκν, ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 1012 ΑΚ κόλν ν θύξηνο αθηλήηνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ρνξήγεζε δνπιείαο είζνδνπ. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 4

5 Καηόπηλ ηνύησλ, ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ηε ΡΗΣΗ ΑΝΣΘΘΕΗ κας ζηης παραπάλω ελέργεηες ηοσ δ. Θήρας θαζώς θαη ζε οποηαδήποηε άιιε ελέργεηα ηοσ ελ ιόγω Δήκοσ πνπ αθνξά ζηα αλσηέξσ αθίλεηά καο, επηθπιαζζόκαζηε δε ξεηά γηα ηελ άζθεζε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηαηξείαο καο θαη θάζε άιιεο λόκηκεο ελέξγεηαο θαη ΑΘΣΟΤΜΑΣΕ: 1. Να απέρεηε από θάζε ελέξγεηα άδεηαο/έγθξηζεο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ επηδηώθεη ν δ. Θήξαο επί ησλ αθηλήησλ καο. 2. Να ελεκεξσλόκαζηε αλειιεηπώο από ηνλ δ. Θήξαο γηα ην ζέκα απηό θαη 3. Να καο ρνξεγήζεηε αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε. Σα ΚΑΔΚ ησλ ηδηνθηεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία καο είλαη ηα αθόινπζα Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ θ. Καλειιάθεο Κσλζηαληίλνο, πήξε ην ιόγν ζηελ ζπλέρεηα θαη θαηέζεζε ζην πξνεδξείν ηηο 13/2012 ( ) θαη 16/2014 ( ) ΟΜΟΦΧΝΔ απνθάζεηο ηεο Σ.Κ. κε ζέκα «Αξλεηηθή γλνκσδόηεζε γηα ηελ κειέηε Δληνπηζκνύ θαη Δπηινγήο Θέζεσλ Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) Γήκνπ Θήξαο» θαη «Αξλεηηθή γλνκσδόηεζε γηα ηελ επηινγή ζέζεο νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) θαη γηα ηελ κειέηε Master Plan ΟΔΓΑ ζηελ πεξηνρή ΜΔΣΑΞΑ ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ» αληίζηνηρα. Σνλ ιόγν ν Πξόεδξνο έδσζε ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηγάια Αληώλην θαη Υάιαξε Γεώξγην κε απηή ηελ ζεηξά όπνπ θαη νη δύν ππνζηήξημαλ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ θέξλεη ε Γεκνηηθή Αξρή πξνο ςήθηζε δελ απνηειεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο αληνξίλεο. Σν πξόβιεκα ε Γεκνηηθή Αξρή έπξεπε λα ην είρε ιύζεη εδώ θαη δύν ρξόληα κε απνηέιεζκα λα έρεη ραζεί πνιύηηκνο ρξόλνο θαη ηώξα λα πηέδεηαη ην ζώκα γηα λα ςεθίζεη ζεηηθά κηα ιύζε ε νπνία ζα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν όπσο απηόο πεξηγξάθεηαη από ηα ΚΑΔΚ πνπ αλέθεξε ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζε ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έδσζε ν Πξόεδξνο ζηελ Γεκνηηθή ύκβνπιν θα. Αξγπξνύ Μαξία, ε νπνία εθηόο ησλ άιισλ ηόληζε ηελ αληίζεζε ηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί από ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ απηή θέξλεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αξγπξόο Ησάλλεο πνπ πήξε ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα εμέθξαζε θαη απηόο ηελ αληίζεζε ηνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 5

6 Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. ηγάιαο Δπηθάλεηνο απεπζύλζεθε ζην πξνεδξείν θαη ζην ζώκα θαη ηνπο θαηέδεημε ππεύζπλνπο γηα ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καθνύξνο Μάξθνο πνπ πήξε ην ιόγν θαη απεπζπλόκελνο ζηνλ Πξόεδξν είπε όηη δελ πξέπεη λα θαηεγνξνύλ ηελ Γεκνηηθή Αξρή απηνί πνπ ηόζα ρξόληα δελ έρνπλ αγγίμεη θαη πξνζπαζήζεη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα, αθήλνληαο ην λα δηνγθώλεηαη. Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 1. ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 2. ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3463/2006 θαη 3852/ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΤΑ 50910/2727/2003 θαη λ. 4042/ ηελ απόθαζε ηνπ Γ (θήξπμε απαιινηξίσζεο ρώξνπ ΥΑΓΑ γηα απνθαηάζηαζή ηνπ) 5. ηηο ππ αξ. πξση /2014, 9991/2014, 940/2014 αλαθνηλώζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη άξζξν ΚΓΚ, θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ηνηρνθόιιεζήο ηνπο 6. ην από Οθηώβξην 2014 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα ηεο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ η.ε. Υξπζαπγήο Βξάληδα, κε ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα 7. ηελ από πξνθαηαξηηθή κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ Γήκνπ Θήξαο Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Master Plan Δγθαηαζηάζεσλ ΟΔΓΑ» ηεο ρεκηθνύ κεραληθνύ ηηαξάο Αλαζηαζίαο (αξ. πξση.14989/ ) 8. ηελ ππ αξ. πξση. 91/2014 απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 186 ΚΓΚ ηνπ Γήκνπ καο πεξί ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ απαιινηξηνύκελσλ δηθαησκάησλ 9. ηελ πξόβιεςε πίζησζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΜΕ ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ Δ.. 1. Κεξύζεη ηελ αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ππέξ ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κέρξη κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΥΑΓΑ ζην Αισλάθη θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο, ηα νπνία θέξνληαη ηδηνθηεζίαο ησλ επίζεο εθεί αλαθεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ. Κεξύζζεη επίζεο αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο δηόδνπ ππέξ ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ πξόζβαζε από ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν πξνο ηνλ άλσ ρώξν, όπνπ ζα ιεηηνπξγεί ε εγθαηάζηαζε, όπσο απηή (ε δίνδνο) απνηππώλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξόκελν θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα, επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 6

7 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο ηα νπνία θέξνληαη ηδηνθηεζίαο ησλ επίζεο εθεί αλαθεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ. 2. Βεβαηώλεη όηη γηα ηελ δαπάλε ζπληέιεζεο ηεο απαιινηξίσζεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο , Παξαγγέιιεη ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηελ εθεκεξίδα ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ ηεο Νάμνπ, θαη ηελ επίδνζή ηεο ζηνπο σο άλσ θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο. ΘΔΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΝ ΟΗ Γ.. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΝ ΟΗ Γ.. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ Αξλεηηθά ςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ θ. Καλειιάθεο Κσζηαληίλνο. ΠΑΡΟΝΣΕ 1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 2. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 4. ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ. 5. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 6. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 7. ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 8. ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ 9. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 10. ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ 11. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 12. ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ 13. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 14. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 7

8 15. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 16. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 17. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 18. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19. ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ 20. ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 21. ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 22. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΝΣ. ΝΟΜΘΚΟ ΚΕΛΜΑΕΡ ΠΤΡΘΔΩΝ ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 8

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα