Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:"

Transcript

1 A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΘΚΟΣ. ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΘΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΡΑΤΣΘΑΣ ΘΩΑΝΝΗΣ. ΠΕΡΘΛΗΨΗ : ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΗ (ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΗ ΤΣΑΗ ΔΟΤΛΕΘΑ ΔΘΟΔΟΤ, ΔΕΜΑΣΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΠΡΟΩΡΘΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ). ηε Θήξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Δεκοηηθού Ποιηηηζηηθού Περηβαιιοληηθού Αζιεηηθού Οργαληζκού αληορίλες (ΔΑΠΠΟ), ζήκεξα ηελ , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παραζθεσή θαη ώξα 19:00, ζπλήιζαλ ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο, θαηόπηλ ηεο ππ άξηζ. 36/ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα σλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) ζηνπο πκβνύινπο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 1. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 2. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 2. BAMBAΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ 3. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 3. ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 4. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 4. ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ 5. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ ΡΟΤΛΑ 6. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 5. ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ 6. ΜΑΊΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 8. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 7. ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ 9. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 8. ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 10. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 9. ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 11. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 10. ΓΡΑΣΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 12. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 13. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 14. ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 15. ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 16. ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ ηε ζπλεδξίαζε παξώλ ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Ζώρδος Αλαζηάζηος-Νηθόιαος. Δπίζεο παξαβξέζεθε ν Κεικάεξ πύξνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ αξηζκ. 65/2015 Απόθαζε Γεκάξρνπ Θήξαο κε αξηζκό πξση. 161/ Καηά ηε δηάρθεηα ηες σλεδρίαζες προζήιζαλ οη Δεκοηηθοί ύκβοσιοη : ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 1

2 Καθνύξνο Μάξθνο. Βακβαθνύξε Ησάλλα. Υισξίδεο Αξηζηείδεο. Μπειιώληα-Μελδξηλνύ Ρνύια. Εώξδνο Αλδξέαο. Γξόζνο Μάξθνο. Καηά ηε δηάρθεηα ηες σλεδρίαζες αποτώρεζαλ οη Δεκοηηθοί ύκβοσιοη : Οξθαλόο Δκκαλνπήι. (Ο παξαπάλσ Γεκνηηθνο ύκβνπινο αλαρώξεζε, ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ην Πξνεδξείν ηνπ Γ..). Ο Πξόεδξνο αθνύ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. εηζεγνύκελνο ην 14o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηίηιν «ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΗ (ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΗ ΤΣΑΗ ΔΟΤΛΕΘΑ ΔΘΟΔΟΤ, ΔΕΜΑΣΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΠΡΟΩΡΘΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ)», ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ αλέθεξε ηα εμήο: «Ο ρώξνο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) ζην Αισλάθη πξέπεη λα ζηακαηήζεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα μεθηλήζεη ε απνθαηάζηαζή ηνπ. ην πιαίζην απηό είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζεη, επζύο κόιηο παύζεη λα ιεηηνπξγεί ν ΥΑΓΑ, ε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο θάζεο ηεο νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) ζην Μεγαινρώξη, ζηνλ ρώξν (νξπρεία Μεηαμά) πνπ έρεη ππνδεηρζεί σο ν θαηαιιειόηεξνο γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηνπο κειεηεηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ ζρεηηθή έξεπλα θαη εθπόλεζαλ ηελ αληίζηνηρε κειέηε ( Μειέηε Δληνπηζκόο θαη επηινγή Θέζεσλ Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) Γήκνπ Θήξαο ηεο κειεηήηξηαο κεραληθνύ Εαραξηάδε Υξπζνύιαο κε εκ. ζεσξ. 05/04/2012 θαη αξ. απόθ. παξ. Γ.. 295/2012). Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί όιν απηό ην έξγν, ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΑΓΑ θαη ηεο πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, πξέπεη ε παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΑΓΑ θαη ε έλαξμε ηεο πξώηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΔΓΑ, λα ιάβνπλ ρώξα κέρξη ηέινπο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (βι.απόθαζε έληαμεο έξγνπ αξ. πξ θσδ. MIS ). Γηα λα γίλεη απηό, αθνύ ν Γήκνο καο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα μεθηλήζεη ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ, αιιά θαη επεηδή, κεηά από ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν λ. 3463/2006 (νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ), δελ εκθαλίζηεθαλ ηδηνθηήηεο ησλ επίκαρσλ αθηλήησλ, νη νπνίνη λα καο ηα παξαρσξνύλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνβνύκε ζε αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ. εκεησηένλ όηη ε πιήξεο απαιινηξίσζε ηνπ ρώξνπ δελ είλαη ελδεδεηγκέλε, αθνύ ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηα 3 έηε από ηελ έλαξμή ηεο, ελώ ε νινθιήξσζε ησλ κειεηώλ γηα ην ζύλνιν ηεο ΟΔΓΑ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε απαιινηξίσζε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, απαηηεί αθόκε ρξόλν, ν νπνίνο ζα εμαληιήζεη ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία. Παξάιιεια, επεηδή ν επίκαρνο ρώξνο δελ δηαζέηεη πξόζβαζε ζην νδηθό δίθηπν κέζσ δεκόζηνπ δξόκνπ, είλαη αλαγθαίν λα δηακνξθσζεί ε δένπζα δίνδνο, ε νπνία άιισζηε πξνβιέθζεθε ζηελ κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ Γήκνπ Θήξαο - Μειέηε Οδνπνηνίαο θαη Σεπρε Γεκνπξάηεζεο» ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Αλαγλσζηόπνπινπ Κνζκά (αξ. πξση / ), πνπ εθπνλήζεθε θαηόπηλ ζρεηηθήο αλάζεζήο καο. Δπεηδή ν Γήκνο καο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, από ηα νπνία δηέξρεηαη ε ελ ιόγσ δίνδνο, αιιά θαη επεηδή, κεηά από ηηο πξναλαθεξόκελεο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν λ. 3463/2006, δελ εκθαλίζηεθαλ ηδηνθηήηεο ησλ επίκαρσλ αθηλήησλ, νη νπνίνη λα καο ηα παξαρσξνύλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνβνύκε ζε αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο δηόδνπ πξνο ηνλ ρώξν ηεο ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 2

3 πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ, γηα όζνλ ρξόλν δηαξθέζεη απηή. Ο Γήκνο καο έρεη ήδε πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο πξνϋπνζέηεη ε λόκηκε θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιεηώλ, ζπγθεθξηκέλα δε: 1. έρεη εθδώζεη θαη δεκνζηεύζεη αλαθνηλώζεηο θαη άξζξν ΚΓΚ (αξ. πξση /2014, 9991/2014, 940/2014) 2. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί ην από Οθη θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα ηεο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ η.ε. Υξ. Βξάληδα κε ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα 3. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί ηελ από πξνθαηαξηηθή κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ Γήκνπ Θήξαο Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Master Plan Δγθαηαζηάζεσλ ΟΔΓΑ» ηεο ρεκηθνύ κεραληθνύ ηηαξάο Αλαζηαζίαο (αξ. πξση.14989/ ) 4. έρεη παξαγγείιεη θαη πξνζπνξηζηεί από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ΚΓΚ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απαιινηξηνύκελσλ δηθαησκάησλ (αξ. πξση. 91/2015) 5. έρεη πξνβιέςεη πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00. Λακβάλνληαο όια ηα παξαπάλσ ππόςηλ θαη δεδνκέλνπ όηη ήδε έρνπκε ππνβάιεη πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ όινπ έξγνπ ζην ΤΠΔΚΑ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΔΡΑΑ), ην νπνίν εκπεξηέρεη θαη ρξεκαηνδόηεζε απνθαηάζηαζεο ησλ ελεξγώλ ΥΑΓΑ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε πξώηε θάζε ηεο ΟΔΓΑ απνηειεί ζπλνδό (ρξεκαηνδνηνύκελν) έξγν, ζηελ δαπάλε ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρεηαη ε απόθηεζε γεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, πξνηείλσ λα απνθαζηζηεί ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ππέξ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κέρξη επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο - ζην Μεγαινρώξη Θήξαο, κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκαηνπνηεηή απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ηειεπηαίσλ, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ. Πξνηείλσ επίζεο λα απνθαζηζηεί ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ από ην νδηθό δίθηπν πξνο ηνλ παξαπάλσ ρώξν γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ππέξ ηνπ Γήκνπ καο επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , όπσο απηή (ε δίνδνο) απνηππώλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξόκελν θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα. Πξνηείλσ ηέινο λα βεβαησζεί όηη γηα ηελ δαπάλε ζπληέιεζεο ηεο απαιινηξίσζεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00». ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. ηγάια Υξήζην εθπξόζσπν ησλ θ.θ. ηγάια Υξήζηνπ θαη ηγάια Δηξήλε ηδηνθηεηώλ ηεο κε ΚΑΔ ηδηνθηεζίαο ν νπνίνο αλέθεξε όηη νη αλσηέξσ ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ ιάβεη έγγξαθε εηδνπνίεζε. Χο εθ ηνύηνπ ζα πξνζθύγνπλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ηεο απόθαζεο. Ο πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηελ θα. Παπαλδξενπνύινπ Αξγπξνύια ηδηνθηήηξηα ηνπ Ηεξνύ Νανύ ησλ Σαμηαξρώλ. Με ηε ζεηξά ηεο δήισζε όηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξνζθύγεη θαηά απηήο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 3

4 Καηόπηλ κε εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ν ιόγνο εδώζεη ζηε θα. Πειεθάλνπ Μαξία εθπξόζσπν ηεο Πειεθάλνπ ηπιηαλήο κηαο εθ ησλ νπνίσλ πξνηείζεηαη λα ζπζηαζεί ζην αθίλεην ηεο δνπιεία δηόδνπ ε νπνία κεηαμύ ησλ άιισλ ηόληζε όηη, δελ ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ δήκνπ, δελ έρεη αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία (ζύκθσλα κε ην άξζξν 212 ηνπ Ν.3463/2006). πγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη, πέληε (5) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θήξαο, ήηνη 226/2014, 227/2014, 254/2014, 269/2014 θαη 270/2014 έρνπλ είδε αθπξσζεί, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Master Plan θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζην έξγν θαζόζνλ ζύκθσλα κε ηνλ «Καιιηθξάηε» νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο είλαη άκκεζα εθηειεζηέεο. Ο πξόεδξνο ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. πξίγν Φσηεηλό, κέινο ηεο επηηξνπήο αγώλα Μεγαινρσξίνπ, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ο θ. Φσηεηλόο είπε ηα αθόινπζα: «Ζ κέζνδνο ηεο δεκαηνπνίεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη σο ελδηάκεζε (πξνζσξηλή) ιύζε ζην ζρέδην δξάζεο αληηκεηώπηζεο νξηζηηθήο παύζεο ελεξγώλ ΥΑΓΑ, πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ πξώελ Γ.γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ». Σν ιόγν κεηά πήξε ν θ. Λεηβαδάξνο Δκκαλνπήι, εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ΣΔΑΒ ΑΔ, ν νπνίνο θαηέζεζε Αίηεζε Γλσζηνπνίεζε ε νπνία αλαθέξεη ηα αθόινπζα: Αίηεζε Γλσζηνπνίεζε Σεο αλώλεκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Αλώλπκε Δηαηξεία Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΑΒ Α.Δ.», πνπ εδξεύεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (Λ. Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ αξηζκ. 28 Α ) θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα Πξνο ηνλ Γήκν Θήξαο (πιινγηθά Μνλνκειή Όξγαλα ηνπ) Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ν Γήκνο Θήξαο θέξλεη πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Γ.., ηελ , κε ζέκα «Κήξπμε αλαγθαζηηθήο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ θαη δηαρείξεζεο απνξξηκκάησλ», πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί δνπιεία δηόδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εηο βάξνο αθηλήησλ καο ζηελ πεξηνρή ησλ «νξπρείσλ Μεηαμά» ηνπ Γ.Γ Μεγαινρσξίνπ ηνπ δ. Θήξαο, κε ΚΑΔΚ αξηζκώλ πνπ επηζπλάπηνληαη, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο εηαηξεία καο. Ο δ. Θήξαο κε ηελ ππ αξηζ. πξση / αλαθνίλσζε γηα θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα νπνία πξόθεηηαη λα ρσξνζεηεζεί ν ΟΔΓΑ Θήξαο θαη ηελ ππ αξηζ. πηση. 9991/ αλαθνίλσζε γηα θήξπμε αλαγθαζηηθήο απνιινηξίσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα νπνία ζα δεκηνπξγεζεί ρώξνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο ελδηάκεζεο (πξνζσξηλήο) δηαρείξηζεο απνβιήησλ έρεη απιώο δηαηππώζεη ηελ πξόζεζε ηνπ λα πξνβεί ζε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ, ρσξίο σζηόζν, κέρξη ζήκεξα, πέξα από ηηο πξναλαθεξζείζεο αλαθνηλώζεηο, λα έρεη πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζρεηηθή κε ηελ απαιινηξίσζε ησλ αθηλήησλ, κε απνηέιεζκα ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο καο λα παξακέλνπλ ζηελ πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή καο. Καη απηό δηόηη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ζπληειείηαη κε ηελ θαηαβνιή, ζηνλ δηθαζηηθώο αλαγλσξηζζέληα ή ζηνλ αιεζηλό δηθαηνύρν, ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνζδηνξίζζεθε πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ή κε ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γλσζηνπνίεζεο, όηη ε απνδεκίσζε θαηαηέζεθε ζην Σακείν Παξαθαηαζεηηθώλ θαη Γαλείσλ (βι. κεηαμύ άιισλ Οινκ. ηδ. 148/2014, ηδ 559/2014, 903/2012, ΑΠ 57/2014, 1994/2013). Χο εθ ηνύηνπ, εληειώο παξαπεηζηηθά εηζάγεηαη σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ε ζύζηαζε αλαγθαζηηθήο δνπιείαο δηόδνπ θαη δηαρείξεζεο απνξξηκκάησλ, αθνύ ν Γήκνο δελ έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ νπνηνδήπνηε αθίλεην ζηελ πεξηνρή, ώζηε λα έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δξόκν, ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 1012 ΑΚ κόλν ν θύξηνο αθηλήηνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ρνξήγεζε δνπιείαο είζνδνπ. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 4

5 Καηόπηλ ηνύησλ, ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ηε ΡΗΣΗ ΑΝΣΘΘΕΗ κας ζηης παραπάλω ελέργεηες ηοσ δ. Θήρας θαζώς θαη ζε οποηαδήποηε άιιε ελέργεηα ηοσ ελ ιόγω Δήκοσ πνπ αθνξά ζηα αλσηέξσ αθίλεηά καο, επηθπιαζζόκαζηε δε ξεηά γηα ηελ άζθεζε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηαηξείαο καο θαη θάζε άιιεο λόκηκεο ελέξγεηαο θαη ΑΘΣΟΤΜΑΣΕ: 1. Να απέρεηε από θάζε ελέξγεηα άδεηαο/έγθξηζεο ζύζηαζεο δνπιείαο δηόδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ επηδηώθεη ν δ. Θήξαο επί ησλ αθηλήησλ καο. 2. Να ελεκεξσλόκαζηε αλειιεηπώο από ηνλ δ. Θήξαο γηα ην ζέκα απηό θαη 3. Να καο ρνξεγήζεηε αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε. Σα ΚΑΔΚ ησλ ηδηνθηεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία καο είλαη ηα αθόινπζα Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ θ. Καλειιάθεο Κσλζηαληίλνο, πήξε ην ιόγν ζηελ ζπλέρεηα θαη θαηέζεζε ζην πξνεδξείν ηηο 13/2012 ( ) θαη 16/2014 ( ) ΟΜΟΦΧΝΔ απνθάζεηο ηεο Σ.Κ. κε ζέκα «Αξλεηηθή γλνκσδόηεζε γηα ηελ κειέηε Δληνπηζκνύ θαη Δπηινγήο Θέζεσλ Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) Γήκνπ Θήξαο» θαη «Αξλεηηθή γλνκσδόηεζε γηα ηελ επηινγή ζέζεο νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) θαη γηα ηελ κειέηε Master Plan ΟΔΓΑ ζηελ πεξηνρή ΜΔΣΑΞΑ ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ» αληίζηνηρα. Σνλ ιόγν ν Πξόεδξνο έδσζε ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηγάια Αληώλην θαη Υάιαξε Γεώξγην κε απηή ηελ ζεηξά όπνπ θαη νη δύν ππνζηήξημαλ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ θέξλεη ε Γεκνηηθή Αξρή πξνο ςήθηζε δελ απνηειεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο αληνξίλεο. Σν πξόβιεκα ε Γεκνηηθή Αξρή έπξεπε λα ην είρε ιύζεη εδώ θαη δύν ρξόληα κε απνηέιεζκα λα έρεη ραζεί πνιύηηκνο ρξόλνο θαη ηώξα λα πηέδεηαη ην ζώκα γηα λα ςεθίζεη ζεηηθά κηα ιύζε ε νπνία ζα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν όπσο απηόο πεξηγξάθεηαη από ηα ΚΑΔΚ πνπ αλέθεξε ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζε ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έδσζε ν Πξόεδξνο ζηελ Γεκνηηθή ύκβνπιν θα. Αξγπξνύ Μαξία, ε νπνία εθηόο ησλ άιισλ ηόληζε ηελ αληίζεζε ηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί από ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ απηή θέξλεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αξγπξόο Ησάλλεο πνπ πήξε ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα εμέθξαζε θαη απηόο ηελ αληίζεζε ηνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 5

6 Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. ηγάιαο Δπηθάλεηνο απεπζύλζεθε ζην πξνεδξείν θαη ζην ζώκα θαη ηνπο θαηέδεημε ππεύζπλνπο γηα ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καθνύξνο Μάξθνο πνπ πήξε ην ιόγν θαη απεπζπλόκελνο ζηνλ Πξόεδξν είπε όηη δελ πξέπεη λα θαηεγνξνύλ ηελ Γεκνηηθή Αξρή απηνί πνπ ηόζα ρξόληα δελ έρνπλ αγγίμεη θαη πξνζπαζήζεη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα, αθήλνληαο ην λα δηνγθώλεηαη. Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 1. ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 2. ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3463/2006 θαη 3852/ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΤΑ 50910/2727/2003 θαη λ. 4042/ ηελ απόθαζε ηνπ Γ (θήξπμε απαιινηξίσζεο ρώξνπ ΥΑΓΑ γηα απνθαηάζηαζή ηνπ) 5. ηηο ππ αξ. πξση /2014, 9991/2014, 940/2014 αλαθνηλώζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη άξζξν ΚΓΚ, θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ηνηρνθόιιεζήο ηνπο 6. ην από Οθηώβξην 2014 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα ηεο ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ η.ε. Υξπζαπγήο Βξάληδα, κε ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα 7. ηελ από πξνθαηαξηηθή κειέηε «Σερληθέο Μειέηεο Κηεξηαθώλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ Γήκνπ Θήξαο Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Master Plan Δγθαηαζηάζεσλ ΟΔΓΑ» ηεο ρεκηθνύ κεραληθνύ ηηαξάο Αλαζηαζίαο (αξ. πξση.14989/ ) 8. ηελ ππ αξ. πξση. 91/2014 απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 186 ΚΓΚ ηνπ Γήκνπ καο πεξί ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ απαιινηξηνύκελσλ δηθαησκάησλ 9. ηελ πξόβιεςε πίζησζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο ,00 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΜΕ ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ Δ.. 1. Κεξύζεη ηελ αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο εγθαηάζηαζεο δεκαηνπνηεηή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ππέξ ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κέρξη κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΥΑΓΑ ζην Αισλάθη θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξώηεο θάζεο ηεο ΟΔΓΑ επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο, ηα νπνία θέξνληαη ηδηνθηεζίαο ησλ επίζεο εθεί αλαθεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ. Κεξύζζεη επίζεο αλαγθαζηηθή ζύζηαζε δνπιείαο δηόδνπ ππέξ ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ πξόζβαζε από ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν πξνο ηνλ άλσ ρώξν, όπνπ ζα ιεηηνπξγεί ε εγθαηάζηαζε, όπσο απηή (ε δίνδνο) απνηππώλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξόκελν θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα, επί ησλ αθηλήησλ κε ΚΑΔΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , , όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 6

7 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο ηα νπνία θέξνληαη ηδηνθηεζίαο ησλ επίζεο εθεί αλαθεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ. 2. Βεβαηώλεη όηη γηα ηελ δαπάλε ζπληέιεζεο ηεο απαιινηξίσζεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε αξ. εμόδνπ ύςνπο , Παξαγγέιιεη ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηελ εθεκεξίδα ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ ηεο Νάμνπ, θαη ηελ επίδνζή ηεο ζηνπο σο άλσ θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο. ΘΔΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΝ ΟΗ Γ.. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΝ ΟΗ Γ.. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ Αξλεηηθά ςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ θ. Καλειιάθεο Κσζηαληίλνο. ΠΑΡΟΝΣΕ 1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 2. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 4. ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ. 5. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 6. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 7. ΥΛΧΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 8. ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΑ 9. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 10. ΕΧΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ 11. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 12. ΓΡΑΒΑΝΖ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΟΛΓΑ 13. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΜΑΝΔΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 14. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 7

8 15. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 16. ΑΡΓΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 17. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 18. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19. ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ 20. ΓΑΚΟΡΧΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 21. ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 22. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΝΣ. ΝΟΜΘΚΟ ΚΕΛΜΑΕΡ ΠΤΡΘΔΩΝ ΑΠΟΦΑΗ (ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΤ).doc 8

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ (ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘ

ΑΠΟΦΑΗ (ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘ A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 25/2014 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΩ : 517/2014 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 38/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ Αξηζ. Πξση. : 5926/4331/09-03-2017 Αξηζ. Απόθαζεο 42/2017 ΑΠΟΦΑΗ Για «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ην Πέξακα θαη ζηελ αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα