Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII)

2 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εκτίμηση των O-SII 3 Τίτλος I Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 4 Τίτλος II Μεθοδολογία βαθμολόγησης για την εκτίμηση των O-SII 4 Τίτλος ΙΙΙ Εποπτική αξιολόγηση των O-SII 7 Τίτλος IV Δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση 7 Τίτλος V Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 8 Παράρτημα 1 Υποχρεωτικοί δείκτες για τη βαθμολόγηση 9 Παράρτημα 2 Προαιρετικοί δείκτες Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 40

3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εκτίμηση των O-SII Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (στο εξής ο «κανονισμός ΕΑΤ»). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα οποία απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφωθούν προς αυτές. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντας αυτές δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), ακόμη και όταν αυτές απευθύνονται πρωτίστως σε ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2014/10». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

4 Τίτλος I Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Η ΕΑΤ εντέλλεται να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII). Επιπλέον, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κανόνες όσον αφορά τις δημοσιοποιήσεις κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. 2. Ο όρος «συνολικά στοιχεία ενεργητικού» έχει την έννοια που ορίζεται στο παράρτημα 1 πίνακας Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (η «σχετική αρχή»). Τίτλος II Μεθοδολογία βαθμολόγησης για τον προσδιορισμό των O-SII 4. Η σχετική αρχή πρέπει να προβαίνει, κάθε έτος, σε αξιολόγηση των μητρικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην ΕΕ, μητρικών χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην ΕΕ, μητρικών μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην ΕΕ ή ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί στο κράτος μέλος της σχετικής αρχής (καθένα εκ των οποίων συνιστά μια «σχετική οντότητα»). 5. Η αξιολόγηση πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση και πρέπει να περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, οι σχετικές αρχές πρέπει να υπολογίζουν μια βαθμολογία για κάθε σχετική οντότητα τουλάχιστον στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης του τμήματος του ομίλου που εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους (ήτοι στο επίπεδο που δεν συνιστά θυγατρική άλλης οντότητας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή είναι εγκατεστημένη στο ίδιο κράτος μέλος), συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, και υπό την προαιρετική εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 10, κατά περίπτωση. Χωρίς περιορισμό ως προς την προηγούμενη πρόταση, οι σχετικές αρχές δύνανται επιπλέον να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε άλλα κατάλληλα επίπεδα προς τεκμηρίωση της απόφασής τους όσον αφορά τον τρόπο βαθμονόμησης του αποθέματος ασφαλείας των O-SII και το επίπεδο ενοποίησης στο οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Οι βαθμολογίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συστημική σημασία της σχετικής οντότητας και πρέπει να υπολογίζονται όπως ορίζεται κατωτέρω. Το δεύτερο στάδιο πρέπει να περιλαμβάνει την εποπτική αξιολόγηση που περιγράφεται στον τίτλο ΙΙΙ. 6. Τα βασικά κριτήρια για τη βαθμολόγηση της συστημικής σημασίας πρέπει να περιλαμβάνουν: α) το μέγεθος

5 β) τη σημασία για την οικονομία του σχετικού κράτους μέλους ή της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα υποκατάστασης / την υποδομή του ιδρύματος γ) την πολυπλοκότητα περιλαμβανομένης της πρόσθετης πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες δ) τη διασύνδεση του ιδρύματος ή του (υπο-)ομίλου με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 7. Καθένα από τα τέσσερα αυτά κριτήρια περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους υποχρεωτικούς δείκτες, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1. Όλα τα κριτήρια πρέπει να σταθμίζονται με τον ίδιο συντελεστή 25%. Οι δείκτες κάθε κριτηρίου πρέπει να σταθμίζονται ισοδύναμα σε σχέση με τους άλλους δείκτες εντός του ίδιου κριτηρίου. Οι σχετικές αρχές πρέπει να προσπαθούν να χρησιμοποιούν εναρμονισμένους ορισμούς των εν λόγω υποχρεωτικών δεικτών σε όλα τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο σε ένα κοινό πλαίσιο εποπτικής αναφοράς για όλη την ΕΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πίνακα 2 του παραρτήματος 1. Εάν οι τιμές δείκτη σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος 1 δεν είναι διαθέσιμες λόγω του γεγονότος ότι οι σχετικές οντότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ αλλά δεν εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ και για τις οποίες δεν ισχύουν οι απαιτήσεις FINREP, έχουν μερίδιο συνολικών στοιχείων ενεργητικού ίσο ή άνω του 20,0%, οι σχετικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες υποκατάστατες τιμές (proxies). Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποκατάστατες τιμές (proxies) επεξηγούνται δεόντως και συσχετίζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό με τους ορισμούς που δίδονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Οι σχετικές αρχές πρέπει να υπολογίζουν τη βαθμολογία με τον ακόλουθο τρόπο: α) διαιρούν την τιμή δείκτη για κάθε επιμέρους σχετική οντότητα με το σωρευτικό ποσό των αντίστοιχων τιμών δείκτη που αθροίζονται από όλα τα ιδρύματα στο κράτος μέλος (τα «μεγέθη αναφοράς») β) πολλαπλασιάζουν τα ποσοστά που προκύπτουν επί προκειμένου οι βαθμολογίες των δεικτών να εκφραστούν ως μονάδες βάσης γ) υπολογίζουν τη βαθμολογία ανά κατηγορία για κάθε σχετική οντότητα λαμβάνοντας έναν απλό μέσο όρο των βαθμολογιών των δεικτών στην εκάστοτε κατηγορία δ) υπολογίζουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε σχετική οντότητα λαμβάνοντας έναν απλό μέσο όρο των βαθμολογιών των τεσσάρων κατηγοριών. 9. Οι σχετικές αρχές πρέπει να ορίζουν ως O-SII τις σχετικές οντότητες με συνολική βαθμολογία ίση ή υψηλότερη των 350 μονάδων βάσης. Οι σχετικές αρχές δύνανται να αυξήσουν αυτό το κατώτατο όριο έως και τις 425 μονάδες βάσης κατά το μέγιστο ή να το μειώσουν έως τις 275 μονάδες βάσης κατ ελάχιστο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι

6 ιδιαιτερότητες του τραπεζικού τομέα του κράτους μέλους και η προκύπτουσα στατιστική κατανομή των βαθμολογιών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομοιογένεια της ομάδας των O-SII που ορίζονται με τον τρόπο αυτό βάσει της συστημικής σημασίας τους. 10. Εάν το τραπεζικό σύστημα ενός κράτους μέλους περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών ιδρυμάτων, οι σχετικές αρχές δύνανται να επιλέξουν να εξαιρέσουν μια σχετική οντότητα από τη διαδικασία προσδιορισμού O-SII εάν το σχετικό μέγεθος της εν λόγω σχετικής οντότητας υπολογιζόμενο βάσει των συνολικών στοιχείων ενεργητικού της δεν υπερβαίνει το 0,02%. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, οι αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τον φόρτο εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων που συνδέεται με τις εν λόγω σχετικές οντότητες εάν εκτιμήσουν ότι οι οντότητες δεν είναι πιθανό να εγείρουν συστημικούς κινδύνους για την εγχώρια οικονομία. Εάν οι εν λόγω οντότητες εξαιρεθούν από τη διαδικασία προσδιορισμού, οι σχετικές αρχές πρέπει να αποφύγουν στρεβλώσεις στη βαθμολόγηση υπολογίζοντας τις τιμές δείκτη για τις εν λόγω σχετικές οντότητες και περιλαμβάνοντας στο δείγμα μια εικονική οντότητα με το άθροισμα των τιμών δείκτη για τις εν λόγω σχετικές οντότητες κατά τον υπολογισμό των βαθμολογιών των υπολοίπων σχετικών οντοτήτων. Ο κατάλογος των σχετικών οντοτήτων πρέπει να επανεξετάζεται κάθε φορά που διενεργείται η διαδικασία προσδιορισμού. 11. Για τους σκοπούς της διαδικασίας βαθμολόγησης, οι σχετικές αρχές πρέπει να περιλαμβάνουν στα μεγέθη αναφοράς τις τιμές δείκτη των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν επαρκώς τον τραπεζικό τομέα του κράτους μέλους. Εναλλακτικά, οι σχετικές αρχές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στο δείγμα μια εικονική οντότητα με το υπολογιζόμενο άθροισμα των τιμών δείκτη των εν λόγω αλλοδαπών υποκαταστημάτων κατά τον υπολογισμό των βαθμολογιών. Επιπλέον, οι σχετικές αρχές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσδιορίσουν βαθμολογίες για τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη i) τη συνολική σημασία των εν λόγω υποκαταστημάτων τρίτων χωρών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και ii) τη διαθεσιμότητα, τη συγκρισιμότητα και την καταλληλότητα των δεδομένων όσον αφορά τη δραστηριότητα των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών, και να τα ορίσουν ως O-SII, όταν αυτό συνάδει με την εφαρμογή απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας. 12. Οι σχετικές αρχές δύνανται να εξαιρέσουν εταιρείες επενδύσεων από την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας ή να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό δείγμα ιδρυμάτων ή διαφορετικό σύνολο δεικτών, στο μέτρο που θεωρούν ότι οι δείκτες του παραρτήματος 1 ή ο υπολογισμός των μεγεθών αναφοράς βάσει του συνόλου των ιδρυμάτων δεν είναι κατάλληλα για τις εταιρείες επενδύσεων. Εάν οι σχετικές αρχές συμπεριλάβουν στην εκτίμηση εταιρείες επενδύσεων, δύνανται να τις προσδιορίσουν ως O-SII εάν η βαθμολογία τους όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους υπερβαίνει τις 4,5 μονάδες βάσης.

7 Τίτλος ΙΙΙ Εποπτική αξιολόγηση των O-SII 13. Οι σχετικές αρχές πρέπει να αξιολογούν εάν πρέπει να προσδιοριστούν ως O-SII επιπλέον σχετικές οντότητες βάσει των βαθμολογιών των δεικτών τους σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες και/ή βάσει πρόσθετων ποιοτικών και/ή ποσοτικών δεικτών συστημικής σημασίας. Οι σχετικές αρχές πρέπει να επιλέγουν τους δείκτες που θεωρούν ότι καλύπτουν επαρκώς τον συστημικό κίνδυνο για τον εγχώριο τομέα ή την οικονομία της Ένωσης. Οι σχετικές αρχές δεν πρέπει να προσδιορίζουν μια σχετική οντότητα ως O- SII εάν η βαθμολογία της δεν υπερβαίνει τις 4,5 μονάδες βάσης. Οι σχετικές αρχές δύνανται να αξιολογούν τις σχετικές οντότητες ή τους υπο-ομίλους σε ενοποιημένη ή υποενοποιημένη ή ατομική, κατά περίπτωση. 14. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, οι σχετικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν μόνο τους δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 ή στο παράρτημα 2 (προαιρετικοί δείκτες) επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής του δείκτη, κατά περίπτωση. Τίτλος IV Δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση 15. Οι σχετικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν ένα περίγραμμα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν για την εποπτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών δεικτών, εφόσον χρησιμοποιούνται, καθώς και για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας. Εάν εφαρμόσουν την επιλογή αύξησης ή μείωσης του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 9, οι σχετικές αρχές πρέπει να διευκρινίζουν τους λόγους αυτής της τροποποίησης και να προσδιορίζουν τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού τομέα του κράτους μέλους καθώς και την προκύπτουσα στατιστική κατανομή των βαθμολογιών στην οποία βασίζεται η εν λόγω απόφαση. 16. Οι σχετικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν τις βαθμολογίες των σχετικών οντοτήτων που προσδιορίζονται ως O-SII έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύεται ποιες τράπεζες έχουν βαθμολογία άνω του κατώτατου ορίου και, ως εκ τούτου, προσδιορίζονται αυτόματα ως O-SII. Οι σχετικές αρχές πρέπει επίσης να δημοσιεύουν τις απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζονται στα διάφορα O- SII, εφόσον έχουν καθοριστεί τέτοιες απαιτήσεις. 17. Εάν προσδιοριστεί ως O-SII μια σχετική οντότητα με βαθμολογία μικρότερη του κατώτατου ορίου που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παράγραφο 9, οι σχετικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν, για κάθε τράπεζα, σύντομη δήλωση με την ακόλουθη αιτιολόγηση: α) ποιος ή ποιοι προαιρετικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του προσδιορισμού ως O-SII β) γιατί ο/οι εν λόγω δείκτης(-ες) είναι σχετικός(-οί) στο κράτος μέλος

8 γ) γιατί το πιστωτικό ίδρυμα είναι συστημικά σημαντικό από την άποψη του/των συγκεκριμένου(-ων) δείκτη(-ών). 18. Οι σχετικές αρχές πρέπει να κοινοποιούν στην ΕΑΤ τα ονόματα και τις βαθμολογίες όλων των σχετικών οντοτήτων που δεν εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 10, καθώς και τις τιμές δείκτη για τα ιδρύματα που υπόκεινται σε εποπτική κρίση. Τίτλος V Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 19. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου Οι σχετικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές διαδικασίες τους εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΑΤ. 20. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 16, οι O-SII που θα προσδιοριστούν εντός του 2015 και οι βαθμολογίες τους θα πρέπει να δημοσιευθούν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου Κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, η ΕΑΤ και οι σχετικές αρχές πρέπει να προβούν σε εκτίμηση των υποχρεωτικών και προαιρετικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 22. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ειδικότερα το ελάχιστο υποχρεωτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κριτηρίων, οι υποχρεωτικοί δείκτες, οι σταθμίσεις και τα κατώτατα όρια, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της εποπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να επανεξεταστούν έως την 30ή Απριλίου Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα, τις εποπτικές αναφορές και τις προσεγγίσεις για τη μέτρηση της συστημικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας αξιολόγησης.

9 Παράρτημα 1 Υποχρεωτικοί δείκτες για τη βαθμολόγηση Πίνακας 1 Κριτήριο Δείκτες Συντελεστής στάθμισης Μέγεθος Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 25,00% Σημασία (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποκατάστασης/υποδομής χρηματοοικονομικού συστήματος) Αξία εγχώριων πράξεων πληρωμής 8,33% Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα από καταθέτες εντός ΕΕ 8,33% Δάνεια ιδιωτικού τομέα σε δανειολήπτες εντός ΕΕ 8,33% Πολυπλοκότητα/διασυνορια κή δραστηριότητα Αξία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (ονομαστική) 8,33% Διακρατικές υποχρεώσεις 8,33% Διακρατικές απαιτήσεις 8,33% Διασύνδεση Υποχρεώσεις εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος 8,33% 8,33% Χρεωστικοί τίτλοι 8,33% Πίνακας 2 Δείκτης Πεδίο εφαρμογής Ορισμός Σύνολο στοιχείων ενεργητικού παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 01,01, γραμμή 380 στήλη 010 Αξία εγχώριων πράξεων πληρωμής παγκοσμίως Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς των στοιχείων (εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πληρωμών): Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως η αξία των πληρωμών ενός πιστωτικού ιδρύματος που εστάλησαν μέσω όλων των βασικών συστημάτων πληρωμών στα οποία συμμετέχει. Υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με τη συνολική ακαθάριστη αξία όλων των πληρωμών τοις μετρητοίς που εστάλησαν από τη σχετική οντότητα μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλης αξίας, μαζί με την ακαθάριστη αξία όλων των πληρωμών τοις μετρητοίς που εστάλησαν μέσω ανταποκρίτριας τράπεζας (για

10 Δείκτης Πεδίο εφαρμογής Ορισμός παράδειγμα, με τη χρήση λογαριασμού ανταποκριτή ή λογαριασμού nostro) κατά το έτος αναφοράς σε κάθε αναφερόμενο νόμισμα. Πρέπει να δηλώνονται όλες οι πληρωμές που εστάλησαν μέσω ανταποκρίτριας τράπεζας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η ανταποκρίτρια τράπεζα εκτελεί εν τοις πράγμασι τη συναλλαγή. Δεν περιλαμβάνονται ενδοομιλικές συναλλαγές (π.χ. συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν εντός ή μεταξύ οντοτήτων εντός του ομίλου της σχετικής οντότητας). Σε περίπτωση που δεν διατίθενται ακριβή συνολικά ποσά, μπορούν να αναφέρονται υπερεκτιμήσεις που είναι γνωστές. Οι πληρωμές πρέπει να δηλώνονται ανεξάρτητα από τον σκοπό, τον τόπο ή το σύστημα διακανονισμού. Εδώ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, πληρωμές τοις μετρητοίς που σχετίζονται με παράγωγα, συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και πράξεις συναλλάγματος. Δεν δηλώνεται η αξία τυχόν μη χρηματικών στοιχείων που εκκαθαρίζονται σε σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές. Υποβάλλονται στοιχεία πληρωμών σε μετρητά που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους της οντότητας που υποβάλει την αναφορά καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό πελατών (περιλαμβανομένων των ιδρυμάτων και άλλων εμπορικών πελατών). Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας. Υποβάλλονται στοιχεία μόνο για εξερχόμενες πληρωμές (ήτοι εξαιρούνται οι ληφθείσες πληρωμές). Περιλαμβάνεται το ποσό πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω συστημάτων διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης (CLS). Εκτός από τις πληρωμές στο σύστημα διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης, δεν συμψηφίζονται οι αξίες των εξερχομένων πληρωμών μεγάλης αξίας, ακόμα και αν η συναλλαγή διακανονίστηκε σε καθαρή βάση (δηλ. όλες οι πληρωμές μεγάλης αξίας που πραγματοποιήθηκαν σε συστήματα πληρωμών μεγάλης αξίας ή μέσω ανταποκριτή πρέπει να αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση). Οι πληρωμές λιανικής που εστάλησαν μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλης αξίας ή μέσω ανταποκριτή πρέπει να δηλώνονται σε καθαρή βάση. Παρακαλούμε να αναφέρετε τις τιμές σε ευρώ, χρησιμοποιώντας την επίσημη ισοτιμία που ορίζεται στη σελίδα (για μηνιαίες ισοτιμίες) ή στην ιστοσελίδα (για ημερήσιες ισοτιμίες). Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα από καταθέτες εντός ΕΕ Δάνεια ιδιωτικού τομέα σε δανειολήπτες εντός ΕΕ Μόνο ΕΕ FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.06, γραμμές στήλη 010, χώρες ΕΕ (άξονας z) Μόνο ΕΕ FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.04, γραμμές στήλη 010, χώρες ΕΕ (άξονας z) Αξία εξωχρηματιστη ριακών παραγώγων (ονομαστική) Διασυνοριακές υποχρεώσεις παγκοσμίως παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΑ) F 10.00, γραμμές , στήλη F 11.00, γραμμές , στήλη 030 FINREP (ΓΑΛΑ) F 10.00, γραμμές , στήλη F 11.00, γραμμές , στήλη 030 FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.06, γραμμές στήλη 010, όλες οι χώρες εκτός από τη χώρα προέλευσης (άξονας z)

11 Δείκτης Πεδίο εφαρμογής Ορισμός Σημείωση: Από την υπολογισθείσα τιμή πρέπει να εξαιρούνται i) οι εσωτερικές υποχρεώσεις και ii) οι υποχρεώσεις αλλοδαπών υποκαταστημάτων και θυγατρικών έναντι συμβαλλομένων στην ίδια χώρα υποδοχής Διασυνοριακές απαιτήσεις Υποχρεώσεις εντός του χρηματοπιστωτ ικού συστήματος Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοπιστωτ ικού συστήματος παγκοσμίως παγκοσμίως παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.04, γραμμές στήλη 010, όλες οι χώρες εκτός από τη χώρα προέλευσης (άξονας z) Σημείωση: Από την υπολογισθείσα τιμή πρέπει να εξαιρούνται i) τα εσωτερικά στοιχεία ενεργητικού και ii) τα στοιχεία ενεργητικού αλλοδαπών υποκαταστημάτων και θυγατρικών έναντι συμβαλλομένων στην ίδια χώρα υποδοχής FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.06, γραμμές στήλη 010, όλες οι χώρες (άξονας z) FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 20.04, γραμμές στήλη 010, όλες οι χώρες (άξονας z) Χρεωστικοί τίτλοι παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΑ ή ΓΑΛΑ) F 01.02, γραμμές στήλη 010 Παράρτημα 2 Προαιρετικοί δείκτες Προαιρετικός δείκτης Συνολική έκθεση σε κίνδυνο λόγω αθέτησης Συνολικό σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό Στοιχεία εκτός ισολογισμού Χρηματιστηριακή αξία Συνολική έκθεση σε κίνδυνο λόγω αθέτησης/ ΑΕΠ κράτους μέλους Σύνολο στοιχείων ενεργητικού/ ΑΕΠ κράτους μέλους Δάνεια ιδιωτικού τομέα* Στεγαστικά δάνεια* Επιχειρηματικά δάνεια * Καταναλωτικά δάνεια* Καταθέσεις λιανικής* Εγγυημένες καταθέσεις στο πλαίσιο συστήματος εγγύησης καταθέσεων* Εταιρικές καταθέσεις* Όλες οι καταθέσεις* Αριθμός πελατών λιανικής* Μερίδιο σε σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού* Υπηρεσίες πληρωμών που παρασχέθηκαν σε συμμετέχοντες στην αγορά ή άλλους* Στοιχεία ενεργητικού υπό φύλαξη* Αναδοχή έκδοσης ομολόγων*

12 Προαιρετικός δείκτης Αναδοχή έκδοσης ιδίων κεφαλαίων* Τοποθετήσεις σε εγχώρια ομόλογα Αριθμός καταθετικών λογαριασμών επιχειρήσεις* Αριθμός καταθετικών λογαριασμών ιδιώτες* Γεωγραφική ανάλυση δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος Είδος πελατών* Στοιχεία ενεργητικού 3ου επιπέδου Παράγωγα (ενεργητικού ή/και παθητικού) Αξία εμπορικών & διαθέσιμων προς πώληση τίτλων (λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστότητας) Αριθμός θυγατρικών Αριθμός θυγατρικών εξωτερικού Αριθμός ενεργών δικαιοδοσιών Βαθμός εξυγίανσης σύμφωνα με την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ιδρύματος Καθαρά έσοδα από το εξωτερικό / σύνολο εσόδων Εισόδημα μη προερχόμενο από τόκους/ συνολικό εισόδημα* Αξία συμφωνιών επαναγοράς (repos) Αξία συμφωνιών επαναγοράς και επαναπώλησης (reverse repos) Πιθανή διάχυση μέσω οντοτήτων σε όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων Πιθανή διάχυση μέσω μετόχων Πιθανή διάχυση φήμης Διατραπεζικές απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις* Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων (securities lending transactions) Όγκοι ή αξίες πράξεων αγοράς* Σημασία ενός ΘΣΠ (IPS) στο οποίο συμμετέχει η οντότητα Σημαντική έκδοση καλυμμένων ομολόγων Τιτλοποιημένα χρεόγραφα Παρασχεθείσες υπηρεσίες πληρωμών* Συνδεσιμότητα σε και από τραπεζικό σύστημα εξωτερικού Συνδεσιμότητα σε και από μη τράπεζες εξωτερικού Στοιχεία ενεργητικού προς διαπραγμάτευση Για τους δείκτες που επισημαίνονται με * οι σχετικές αρχές δύνανται να επιλέγουν το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής (κράτος μέλος, Ένωση, συγκεκριμένη περιοχή, παγκοσμίως).

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ EBA/GL/2014/02 5 Ιουνίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεικτών παγκόσμιας συστημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4489 30.1.2015 265 Ν. 6(Ι)/2015 Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης Ημερομηνία αναφοράς 'Ονομα οντότητας Επίπεδο εφαρμογής Πίνακας LRSum : Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ λογιστικών στοιχείων ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 11/44 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/63 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα