Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012

2 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (κανονισμός ΕΑΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί το δίκαιο της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ αναμένει από όλες τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις οποίες/στα οποία απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφωθούν προς αυτές, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τους εποπτικούς κανόνες ή/και την καθοδήγηση ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), περιλαμβάνοντας τα σημεία όπου συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές εντός του εγγράφου απευθύνονται πρωτίστως σε ιδρύματα. Απαιτήσεις γνωστοποίησης 3. Oι αρμόδιες αρχές οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 6 Μαρτίου Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλοντας το έντυπο που παρέχεται στην ενότητα V του παρόντος εγγράφου. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν στην ΕΑΤ τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Σημειώνεται ότι άλλες μέθοδοι κοινοποίησης της παρούσας επιβεβαίωσης συμμόρφωσης, όπως κοινοποίηση σε διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ως άνω αναφερόμενη ή

3 κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που δεν περιέχει το απαιτούμενο έντυπο, δεν γίνονται δεκτές ως έγκυρες. 4. Η γνωστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ΕΑΤ. Στο κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών που ακολουθεί παρεμβάλλονται περιστασιακά περαιτέρω επεξηγήσεις όσον αφορά σε συγκεκριμένες πτυχές των κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες παρέχουν παραδείγματα ή περιγράφουν τη συλλογιστική που οδήγησε σε μια διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές, το επεξηγηματικό κείμενο περιέχεται σε πλαίσιο. Περιεχόμενα Τίτλος I Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 4 Αντικείμενο... 4 Πεδίο και επίπεδο εφαρμογής... 4 Τίτλος II- Απαιτήσεις όσον αφορά τις επεκτάσεις και αλλαγές της ΕΠΜ... 4 Πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ... 4 Κατηγορίες αλλαγών της ΕΠΜ ανάλογα με τη σημαντικότητά τους... 5 Υποβολή της πολιτικής αλλαγής της ΕΠΜ... 6 Εποπτικές διαδικασίες για επεκτάσεις και σημαντικές αλλαγές... 6 Εποπτικές διαδικασίες για μείζονες αλλαγές... 7 Εποπτικές διαδικασίες για μικρής κλίμακας αλλαγές... 7 Τίτλος III- Τελικές διατάξεις και εφαρμογή... 8 Μεταβατικές διατάξεις... 8 Ημερομηνία εφαρμογής... 8 Παράρτημα 1 Κριτήρια κατάταξης επεκτάσεων και αλλαγών σε κατηγορίες σημαντικών, μειζόνων και μικρής κλίμακας αλλαγών... 9 Α) Επεκτάσεις του πλαισίου ΕΠΜ... 9 Β) Σημαντικές αλλαγές στην ΕΠΜ... 9 Γ) Μείζονες αλλαγές στην ΕΠΜ Δ) Μικρής κλίμακας αλλαγές στην ΕΠΜ... 11

4 Τίτλος I Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Αντικείμενο Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες όσον αφορά στις εσωτερικές πρακτικές των ιδρυμάτων, καθώς και την εποπτική μεταχείριση των επεκτάσεων και των αλλαγών μιας Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης (ΕΠΜ), η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κανονιστικής κεφαλαιακής επιβάρυνσης ως προς τον λειτουργικό κίνδυνο. Άρθρο 2 Πεδίο και επίπεδο εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε αρμόδιες αρχές και σε ιδρύματα που χρησιμοποιούν μια ΕΠΜ για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης για τον λειτουργικό κίνδυνο. Εάν η ΕΠΜ χρησιμοποιείται σε ενοποιημένη βάση, απευθύνονται στο μητρικό πιστωτικό ίδρυμα στην ΕΕ ή στη μητρική χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών στην ΕΕ. Τίτλος II- Απαιτήσεις όσον αφορά τις επεκτάσεις και αλλαγές της ΕΠΜ Άρθρο 3 Πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ 1. Ένα ίδρυμα πρέπει να εγκρίνει στο κατάλληλο ιεραρχικό επίπεδο και πρέπει να εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές για τις επεκτάσεις και τις αλλαγές της ΕΠΜ (πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ), συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων για την εσωτερική έγκριση των επεκτάσεων και αλλαγών της ΕΠΜ και λαμβάνοντας υπόψη τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ΕΠΜ. 2. Στο πλαίσιο μιας πολιτικής αλλαγής της ΕΠΜ, το ίδρυμα πρέπει να τεκμηριώνει τις αρχές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την κατάταξη και την επεξεργασία των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων και αλλαγών της ΕΠΜ. Κάτι τέτοιο πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα κριτήρια για την κατάταξη ενδεχόμενων αλλαγών, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες και αρμοδιότητες για την εφαρμογή και την τεκμηρίωση επεκτάσεων και αλλαγών της ΕΠΜ. 3. Οι σχεδιαζόμενες επεκτάσεις και αλλαγές της ΕΠΜ πρέπει να κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω (στο άρθρο 4). Τα βασικά κριτήρια για την κατάταξη των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων και αλλαγών της ΕΠΜ αναπτύσσονται στο παράρτημα. Ωστόσο, τα ιδρύματα

5 πρέπει να περιλαμβάνουν στην πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ μόνον τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη ΕΠΜ που χρησιμοποιούν, και πρέπει να αναπτύσσουν συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο παράρτημα κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΕΠΜ που χρησιμοποιούν. 4. Περαιτέρω, η πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ πρέπει να προβλέπει ανεξάρτητη εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων ή σημαντικών αλλαγών. 5. Το ίδρυμα πρέπει να επανεξετάζει και να προσαρμόζει την πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ ώστε να απηχεί τις αλλαγές στην εσωτερική διακυβέρνησή του ή στο πλαίσιο της ΕΠΜ, ανάλογα με την περίπτωση. 6. Η πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ και η εφαρμογή της πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ανεξάρτητη αξιολόγηση. Άρθρο 4 Κατηγορίες αλλαγών της ΕΠΜ ανάλογα με τη σημαντικότητά τους 1. Για την πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επεκτάσεων και αλλαγών: α. επεκτάσεις, β. σημαντικές αλλαγές, γ. μείζονες αλλαγές, και δ. μικρής κλίμακας αλλαγές. 2. Η κατάταξη κάθε σκοπούμενης αλλαγής δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά αντιθέτως πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με άλλες αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα και πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα ή αλλαγές οι οποίες σχεδιάζονται ήδη για το μέλλον. 3. Οι κατηγορίες και, στον βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε ίδρυμα, τα κριτήρια κατάταξης των διαφόρων τύπων αλλαγών που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ενσωματώνονται στην εσωτερική πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ. Το ίδρυμα πρέπει να προσθέτει περαιτέρω λεπτομέρειες στην πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής διακυβέρνησης και του πλαισίου ΕΠΜ του ιδρύματος. 4. Σε περιπτώσεις στις οποίες η κατάταξη μιας αλλαγής βάσει της πραγματικής ποσοτικής επίπτωσης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και η κατάταξη της ίδιας αλλαγής βάσει ποιοτικών κριτηρίων διαφέρουν, τα ιδρύματα πρέπει να κατατάσσουν τη σχετική αλλαγή στην κατηγορία με την υψηλότερη σημαντικότητα. 5. Ανεξάρτητα από τα κριτήρια που προβλέπονται για την κατάταξη ενδεχόμενων αλλαγών στην πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ ενός ιδρύματος, οι αρμόδιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα να επανακατατάξουν τη σημαντικότητα μιας αλλαγής της ΕΠΜ και να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες εποπτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

6 Άρθρο 5 Υποβολή της πολιτικής αλλαγής της ΕΠΜ 1. Το ίδρυμα ή, εάν η ΕΠΜ χρησιμοποιείται σε ενοποιημένη βάση, το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα στην ΕΕ ή η μητρική χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών στην ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή την πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ που χρησιμοποιούν, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή της. 2. Τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση χρήσης μιας ΕΠΜ πρέπει να υποβάλλουν επίσης στις αρμόδιες αρχές μια πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ στο πλαίσιο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης. Άρθρο 6 Εποπτικές διαδικασίες για επεκτάσεις και σημαντικές αλλαγές 1. Η εφαρμογή επεκτάσεων και σημαντικών αλλαγών της ΕΠΜ, όπως ορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στο παράρτημα, ενότητες Α και Β, υπόκειται σε ρητή έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Η εφαρμοστέα διαδικασία για την εξασφάλιση της εν λόγω εποπτικής έγκρισης είναι εκείνη που πρέπει να περιγράφεται στις διατάξεις του εγγράφου «Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με την επικύρωση», η οποία εφαρμόζεται όπως αρμόζει. Επεξηγηματική σημείωση: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με την επικύρωση μοντέλων (δημοσιεύθηκαν στις 4 Απριλίου 2006) είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Publications» του δικτυακού τόπου της ΕΑΤ. Για την αξιολόγηση των αλλαγών μοντέλου, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μέρη των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επικύρωση μοντέλων τα οποία αφορούν στις διαδικασίες συνεργασίας κράτους μέλους καταγωγής-κράτους μέλους υποδοχής, τις διαδικασίες έγκρισης και τις διαδικασίες που έπονται της έγκρισης (ενότητα 2). 2. Ένα ίδρυμα το οποίο επιθυμεί να επεκτείνει ή να αλλάξει σημαντικά την ΕΠΜ πρέπει να καταθέτει αίτηση στην αρμόδια αρχή εγκαίρως, πριν από τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή, και υποβάλλει την αναγκαία τεκμηρίωση ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον η ΕΠΜ που επεκτείνεται ή αλλάζει, εξακολουθεί να είναι σύμφωνη προς τις κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: α. της περιγραφής της επέκτασης ή της σημαντικής αλλαγής β. της συλλογιστικής και του σκοπού της και των αναμενόμενων επιπτώσεων στις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΠΜ και γ. της έκθεσης ανεξάρτητης αξιολόγησης της σχεδιαζόμενης επέκτασης ή σημαντικής αλλαγής.

7 3. Μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η αρμόδια αρχή πρέπει να αξιολογεί την προτεινόμενη επέκταση ή σημαντική αλλαγή, δρομολογεί την κατάλληλη διαδικασία έγκρισης και, ακολούθως, αποφασίζει κατά πόσον θα χορηγήσει στο ίδρυμα άδεια επέκτασης ή/και σημαντικής αλλαγής του πλαισίου ΕΠΜ. 4. Η έγκριση επέκτασης ή σημαντικής αλλαγής η οποία κοινοποιείται στο ίδρυμα μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της πραγματοποίησης συμπληρωματικών ενεργειών (π.χ. παράλληλη χρήση του παλαιού και του νέου πλαισίου ΕΠΜ) ή μπορεί να συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση των μερών της ΕΠΜ που επεκτάθηκαν ή/και άλλαξαν. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξηγούν τη συλλογιστική που οδήγησε στη διατύπωση των εν λόγω προϋποθέσεων ή/και συστάσεων. Άρθρο 7 Εποπτικές διαδικασίες για μείζονες αλλαγές 1. Ένα ίδρυμα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή εγκαίρως, πριν από τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή, για μια μείζονα αλλαγή της ΕΠΜ που χρησιμοποιεί (σύμφωνα με το παράρτημα, ενότητα Γ). Πρέπει να προσκομίζει την απαραίτητη τεκμηρίωση, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της αλλαγής, τη συλλογιστική, τον σκοπό και τις επιπτώσεις της στις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΠΜ. 2. Η αρμόδια αρχή πρέπει να αξιολογεί την αλλαγή της ΕΠΜ και ενημερώνει το ίδρυμα για κάθε κανονιστική αντίρρηση στην αλλαγή. Αυτή μπορεί να συνεπάγεται συνιστώμενες ή υποχρεωτικές διορθωτικές ενέργειες, εισηγήσεις για ενδεχόμενη βελτίωση των νέων μερών/των μερών που άλλαξαν ή άλλες συγκεκριμένες απαιτήσεις (π.χ. παράλληλη χρήση του παλαιού και του νέου πλαισίου ΕΠΜ) και τη συλλογιστική τους. 3. Το ίδρυμα πρέπει να εφαρμόζει την αλλαγή για κανονιστικούς σκοπούς μόνον αφού λάβει θετική απάντηση από τις αρμόδιες αρχές. 4. Εάν η αρμόδια αρχή επανακατατάξει την αλλαγή ως επέκταση ή ως σημαντική αλλαγή, πρέπει να ενημερώνει σχετικά το ίδρυμα και να διεξάγεται χωριστή επίσημη διαδικασία αίτησης και έγκρισης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 6. Άρθρο 8 Εποπτικές διαδικασίες για μικρής κλίμακας αλλαγές 1. Στην πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ πρέπει να εντάσσονται και οι μικρής κλίμακας αλλαγές της ΕΠΜ οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα. 2. Η αρμόδια αρχή υποχρεώνει ένα ίδρυμα που εφαρμόζει ΕΠΜ να κοινοποιεί μικρής κλίμακας αλλαγές τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αξιολογούνται στο πλαίσιο άλλων αξιολογήσεων της ΕΠΜ, οι οποίες δεν αφορούν ειδικά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αλλαγών.

8 Τίτλος III- Τελικές διατάξεις και εφαρμογή Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις Τα ιδρύματα τα οποία έλαβαν έγκριση ΕΠΜ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 ή τα ιδρύματα τα οποία υπέβαλαν αίτηση για ΕΠΜ πριν από τις 30 Ιουνίου 2012 υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία αρμόδια αρχή την πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ που χρησιμοποιούν έως τις 30 Ιουνίου Άρθρο 10 Ημερομηνία εφαρμογής Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές διαδικασίες τους έως τις 6 Μαρτίου Μετά την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα συμμορφώνονται ουσιαστικά προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων τους, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα με τα οποία τα ιδρύματα πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις επεκτάσεις και τις αλλαγές της ΕΠΜ που χρησιμοποιούν, καθώς και τον τρόπο διαβίβασης της απάντησης των αρμόδιων αρχών στα ιδρύματα.

9 Παράρτημα 1 Κριτήρια κατάταξης επεκτάσεων και αλλαγών σε κατηγορίες σημαντικών, μειζόνων και μικρής κλίμακας αλλαγών Στο παρόν παράρτημα παρέχεται μη εξαντλητικός κατάλογος περιπτώσεων που κατατάσσονται ως επεκτάσεις και ως σημαντικές, μείζονες και μικρής κλίμακας αλλαγές. Ο παρών κατάλογος παρέχει οδηγίες για την κατάταξη των αλλαγών ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Α) Επεκτάσεις του πλαισίου ΕΠΜ 1. Επεκτάσεις του συστήματος μέτρησης αποτελούν: α. η μείωση για πρώτη φορά των κεφαλαιακών απαιτήσεων της ΕΠΜ μέσω του συμψηφισμού αναμενόμενων ζημιών β. η θέσπιση για πρώτη φορά τεχνικών μείωσης του λειτουργικού κινδύνου (π.χ. ασφάλιση ή άλλοι μηχανισμοί μεταφοράς του κινδύνου) γ. η θέσπιση για πρώτη φορά οφελών διαφοροποίησης και δ. η θέσπιση για πρώτη φορά μηχανισμού κατανομής σε επίπεδο ομίλου. 2. Οι ακόλουθοι τύποι επεκτάσεων ή αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής της ΕΠΜ πρέπει να θεωρούνται επεκτάσεις του πλαισίου της ΕΠΜ μόνον εάν ασκούν σημαντική επίδραση στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος: Επεξηγηματική σημείωση: Στο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο, τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς και τις αλλαγές της εσωτερικής επιχειρηματικής τους δομής. Αυτό ενδέχεται να έχει επίσης επίπτωση στο πεδίο εφαρμογής της χρήσης της ΕΠΜ. Εάν οι επεκτάσεις ή οι αλλαγές αυτού του είδους ασκούν αμελητέα μόνο επίδραση στο προφίλ κινδύνου, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν τέτοιες αλλαγές χωρίς διαδικασία προηγούμενης έγκρισης και να περιλαμβάνουν τις εν λόγω αλλαγές στις κατηγορίες των μειζόνων ή/και της μικρής κλίμακας αλλαγών. α. επέκταση σε τμήματα του ιδρύματος τα οποία δεν καλύπτονται ακόμη από την έγκριση, εάν δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο σταδιακής εφαρμογής, το οποίο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για τη χρήση της ΕΠΜ, και β. διαφοροποίηση μιας μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενης μερικής χρήσης η οποία σχετίζεται με μεμονωμένες τοποθεσίες, νόμιμες μονάδες ή επιχειρηματικές μονάδες, εάν δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο σταδιακής εφαρμογής, το οποίο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για τη χρήση της ΕΠΜ. Β) Σημαντικές αλλαγές στην ΕΠΜ Οι σημαντικές αλλαγές της ΕΠΜ περιλαμβάνουν:

10 α. θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή και στα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων υπολογισμού (π.χ. χρήση για πρώτη φορά νέων εξωτερικών πηγών δεδομένων, εγκατάλειψη ενσωματωμένων εξωτερικών πηγών δεδομένων) β. θεμελιώδεις αλλαγές στο σύστημα μέτρησης λόγω τροποποίησης της λογικής ή των μεθόδων (π.χ. αντικατάσταση μεθόδων που βασίζονται σε δεδομένα με μοντέλα τα οποία βασίζονται κυρίως σε σενάρια ή το αντίστροφο, αλλαγές στα κριτήρια για τη χρήση ή τη στάθμιση των τεσσάρων στοιχείων και αλλαγές στις παραδοχές της κατανομής κατά τη διαδικασία εκτίμησης παραμέτρων) ή λόγω σημαντικών αλλαγών στη δομή του ομίλου (π.χ. εγκατάλειψη σημαντικών επιχειρησιακών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών) γ. αλλαγές στη λογική και στους παράγοντες του μηχανισμού κατανομής και δ. θεμελιώδεις αλλαγές στην οργανωτική και στη λειτουργική δομή της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ιδίως εάν αυτές θίγουν την ανεξαρτησία της (π.χ. μέτρα τα οποία δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων ή περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πόρων). Γ) Μείζονες αλλαγές στην ΕΠΜ Οι μείζονες αλλαγές της ΕΠΜ περιλαμβάνουν: α. αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες του ιδρύματος για τη συγκέντρωση εσωτερικών δεδομένων ζημιών, τη διενέργεια ανάλυσης σεναρίων και τον καθορισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παραγόντων εσωτερικού ελέγχου β. αλλαγές στο σύστημα μέτρησης λόγω μεταβολής της λογικής ή των μεθόδων ή λόγω αλλαγών στη δομή του ομίλου (π.χ. αλλαγές στην ημερομηνία αναφοράς ή/και στην περίοδο παρατήρησης για τη διαμόρφωση του συνόλου δεδομένων υπολογισμού, αλλαγές στα κριτήρια/στις τεχνικές για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων μοντελοποίησης de minimis ή/και των κατώτατων ορίων μοντελοποίησης σώματος-ουράς, αλλαγές στην κοκκιότητα (granularity) του μοντέλου, αλλαγές στα κριτήρια/στις τεχνικές για τον καθορισμό προηγουμένως εγκριθεισών αναμενόμενων ζημιών, τεχνικών μείωσης κινδύνου και αναγνωρισμένων συσχετίσεων) Επεξηγηματική σημείωση: Το κατώτατο όριο μοντελοποίησης de minimis αντιπροσωπεύει το επίπεδο ζημιών πάνω από το οποίο το μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα. Tο κατώτατο όριο μοντελοποίησης σώματος-ουράς αντιπροσωπεύει το επίπεδο ζημιών το οποίο διαχωρίζει το σώμα και την ουρά της κατανομής, τα οποία τυπικά μοντελοποιούνται μέσω διαφορετικών μεθόδων γ. σχετική αλλαγή συστημάτων ΤΠ για το πλαίσιο ΕΠΜ, διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων ή υποβολής εκθέσεων δ. αλλαγές στη λογική και στις μεθόδους του ιδρύματος οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικύρωση και αξιολόγηση του πλαισίου ΕΠΜ και

11 ε. αλλαγές οι οποίες προκαλούν σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή επιβάρυνση του λειτουργικού κινδύνου. Η μεταβολή υπολογίζεται συγκρίνοντας το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτει από την εφαρμογή του χρησιμοποιούμενου μοντέλου ΕΠΜ και το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτει από το προτεινόμενο μοντέλο μετά τις αλλαγές. Εάν η ΕΠΜ εφαρμόζεται σε ενοποιημένη βάση, η μεταβολή πρέπει να υπολογίζεται μόνον σε επίπεδο ομίλου. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν ένα κατώτατο όριο ώστε να καθορίζεται το περιεχόμενο μιας σημαντικής μεταβολής. Δ) Μικρής κλίμακας αλλαγές στην ΕΠΜ Κάθε αλλαγή η οποία δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην πολιτική αλλαγής της ΕΠΜ του ιδρύματος για οποιαδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες (Α-Γ) και η οποία δεν εμπίπτει σε μία από τις εν λόγω κατηγορίες, ακόμη και όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλες αλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 των κατευθυντήριων γραμμών ανωτέρω, πρέπει να θεωρείται μικρής κλίμακας αλλαγή της ΕΠΜ.

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01

Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01 EBA/REC/2015/02 23/11/2016 Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Καθεστώς των συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο 04/10/2018 JC 2018 35 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) 05/06/2019 ESMA-70-156-869 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ 30/04/2019 ESMA70-151-367 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/28.1.2019 Θέμα 1: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/07 4 Δεκεμβρίου 2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/389

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις. σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους EBA/REC/2017/03 28/03/2018

Συστάσεις. σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους EBA/REC/2017/03 28/03/2018 EBA/REC/2017/03 28/03/2018 Συστάσεις σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR 15/04/2019 ESMA70-151-1496

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα