Κατευθυντήριες γραμμές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών

2 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (στο εξής ο «κανονισμός ΕΑΤ»). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα οποία απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφωθούν προς αυτές. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντας αυτές δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), ακόμη και όταν αυτές απευθύνονται πρωτίστως σε ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2014/08». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 2

3 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών 1.1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με (a) τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΑΤ από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 1 (b) τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές σε επίπεδο ΕΟΧ, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των δεδομένων που συγκεντρώνονται για τον σκοπό αυτό και τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης της ΕΑΤ ως προς τις αποδοχές («η συγκριτική αξιολόγηση») σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές Οι όροι για τους οποίους παρέχεται ορισμός στο άρθρο 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 2. Ιδρύματα υπόχρεα στη συγκέντρωση δεδομένων 2.1. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών ως προς τις αποδοχές καλύπτει τουλάχιστον το 60% του χρηματοπιστωτικού τομέα που αποτελείται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, και εκφράζεται με όρους συγκεντρωτικών συνολικών στοιχείων ενεργητικού των ιδρυμάτων κατά το κλείσιμο του ημερολογιακού έτους Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν εύλογα να διασφαλίσουν κάλυψη της τάξεως του 60%, για παράδειγμα επειδή στην αγορά κυριαρχούν θυγατρικές μητρικών ιδρυμάτων του ΕΟΧ οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικό κράτος μέλος και τα εν λόγω μητρικά ιδρύματα του ΕΟΧ δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κατάλογο ιδρυμάτων που παρέχει η ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να υποβάλουν στοιχεία για έως 20 από τα μεγαλύτερα μεμονωμένα ιδρύματα του κράτους μέλους τους. 1 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338). 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). 3

4 2.3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στη συγκριτική αξιολόγησή τους σε εθνικό επίπεδο και άλλα ιδρύματα για τα οποία ενδεχομένως κρίνουν απαραίτητο να συγκεντρώσουν δεδομένα σχετικά με τις αποδοχές Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν την ΕΑΤ σε ετήσια βάση σχετικά με τα ιδρύματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στη συγκριτική αξιολόγηση της ΕΑΤ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης της ΕΑΤ για τυχόν μεταβολές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι μεταβολές στο δείγμα των ιδρυμάτων πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το δείγμα παραμένει σταθερό. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία για όλα τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιδρυμάτων τον οποίο καταρτίζει η ΕΑΤ Οι αρμόδιες αρχές που έχουν συμπεριλάβει θυγατρικές στον κατάλογο ιδρυμάτων πρέπει να επανεξετάζουν τον κατάλογο τον οποίο παρέχει η ΕΑΤ ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν αποτελούν μέρος ενοποιημένων δεδομένων που θα συγκεντρωθούν. Εάν η θυγατρική συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης ενός ιδρύματος που περιλαμβάνεται στη συγκριτική αξιολόγηση της ΕΑΤ, η αρμόδια αρχή πρέπει να ζητεί από την ΕΑΤ να διαγράφει τη θυγατρική από τον κατάλογο ιδρυμάτων ούτως ώστε τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη θυγατρική να υποβάλλονται μόνο στο πλαίσιο των ενοποιημένων στοιχείων που συγκεντρώνονται. 3. Επίπεδο ενοποίησης και συγκέντρωσης δεδομένων 3.1. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν δεδομένα στο ανώτατο επίπεδο ενοποίησης όπως προβλέπεται στο πρώτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 2, τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δηλαδή στο επίπεδο ενοποίησης του ΕΟΧ, καλύπτοντας όλες τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα εντός ενός ομίλου, είτε είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα. Το επίπεδο της συγκέντρωσης δεδομένων σχετικά με τις αποδοχές πρέπει να είναι το ίδιο με το πεδίο εφαρμογής των ενοποιημένων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σε επίπεδο ΕΟΧ πρέπει να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές από το ίδρυμα που έχει υποχρέωση να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 450 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση. Τίτλος II - Απαιτήσεις αναφορικά με τη μορφή και τη συχνότητα της συγκριτικής αξιολόγησης αποδοχών 4. Πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνονται και ημερομηνίες υποβολής στην ΕΑΤ 4.1. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν από τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στη συγκριτική αξιολόγηση τα εξής λογιστικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους, εκπεφρασμένα σε ευρώ: 4

5 (a) το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα 1, το οποίο περιέχει δεδομένα που αφορούν τις αποδοχές όλων των μελών του προσωπικού (b) το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα 2 το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος 3 (συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού) (c) το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα 3 το οποίο περιέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού που αμείβονται με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ ανά οικονομικό έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 450 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συγκεντρώνουν πρόσθετα δεδομένα για τη συγκριτική αξιολόγησή τους σε εθνικό επίπεδο Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΤ τα δεδομένα που απαιτούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση της ΕΑΤ έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους χρησιμοποιώντας το σύστημα της ΕΑΤ για την υποβολή στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης των αποδοχών και τηρώντας τις προδιαγραφές που προβλέπει η ΕΑΤ για τη χρήση του εν λόγω συστήματος. 5. Έτος αναφοράς των συλλεχθέντων δεδομένων και μετατροπή νομισμάτων 5.1. Τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνουν τις σταθερές και τις μεταβλητές αποδοχές οι οποίες αποδόθηκαν βάσει επιδόσεων κατά τη διάρκεια του έτους επιδόσεων που προηγείται του έτους υποβολής των στοιχείων Οι αποδοχές που αποδόθηκαν βάσει πολυετών περιόδων δεδουλευμένων που δεν ανανεώνονται σε ετήσια βάση, δηλαδή σε περιπτώσεις που τα ιδρύματα δεν ξεκινούν νέα πολυετή περίοδο κάθε έτος, πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο οικονομικό έτος κατά το οποίο αποδόθηκαν οι αποδοχές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο κατά το οποίο πράγματι καταβάλλονται οι μεταβλητές αποδοχές. Τα εν λόγω ποσά πρέπει να αναφέρονται χωριστά προκειμένου να είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των διακυμάνσεων των μεταβλητών αποδοχών που αποδίδονται και δεν πρέπει να αφαιρούνται από το αναφερόμενο ποσό μεταβλητών αποδοχών Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις εκ των υστέρων προσαρμογές, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων περί επιστροφής αμοιβών και malus, αφορούν την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων για αποδοχές που έχουν ήδη αποδοθεί. Τα εν λόγω ποσά πρέπει να 3 Βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/txt/?uri=oj:jol_2014_167_r_0003) που βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ. 5

6 αναφέρονται χωριστά 4 και δεν πρέπει να αφαιρούνται από το αναφερόμενο ποσό μεταβλητών αποδοχών Μόνο τα αναβαλλόμενα ποσά μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκαν κατά το έτος επιδόσεων πρέπει να αναφέρονται ως αναβαλλόμενες αποδοχές. Οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές για προηγούμενες περιόδους που δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένες πρέπει να αναφέρονται χωριστά Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται με βάση λογιστικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του έτους σε ευρώ. Όλα τα ποσά πρέπει να αναφέρονται ως πλήρη ποσά, δηλαδή όχι στρογγυλοποιημένα, σε ευρώ (π.χ ευρώ και όχι 1,2 εκατομμύρια ευρώ). Εάν οι αποδοχές γνωστοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, για τη μετατροπή των ενοποιημένων αριθμητικών στοιχείων προς υποβολή πρέπει να χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία την οποία εφαρμόζει η Επιτροπή για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό για τον Δεκέμβριο του έτους για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία Εάν τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να αναφέρονται με όρους απόλυτου αριθμού ατόμων, πρέπει να καταχωρίζεται ο αριθμός φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως του αριθμού ωρών εργασίας στον οποίο βασίζεται η σύμβασή τους. Εάν τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να αναφέρονται με όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός πρέπει να βασίζεται στο ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο απασχολείται ένα μέλος του προσωπικού σε σύγκριση με μια σύμβαση πλήρους απασχόλησης (π.χ. θα αναφερθεί αριθμός 0,5 για μέλος του προσωπικού που εργάζεται το ήμισυ του ωραρίου πλήρους απασχόλησης) Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να κατατάσσονται στην λειτουργία ή στον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου επιτελούν το κυριότερο μέρος των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Το πλήρες ποσό αποδοχών που αποδίδεται στο εκάστοτε μέλος του προσωπικού εντός του ομίλου ή του ιδρύματος πρέπει να αναφέρεται στη συγκεκριμένη λειτουργία ή στον συγκεκριμένο τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. 6. Ποιότητα δεδομένων 6.1. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν την πληρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που υποβάλλονται από κάθε ίδρυμα που συμμετέχει στη συγκριτική αξιολόγηση Προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διενεργούν ειδικούς πρόσθετους ελέγχους ποιότητας δεδομένων όποτε τους ζητείται από την ΕΑΤ. 4 Τα εν λόγω ποσά αναφέρονται στο πεδίο «Συνολικό ποσό ρητής εκ των υστέρων προσαρμογής των αποδοχών βάσει των επιδόσεων που εφαρμόστηκε κατά το έτος N και αφορά αποδοχές που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους». 5 Τα ποσά αυτά αναφέρονται στο «άρθρο 450 στοιχείο η) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συνολικό ποσό αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους και όχι κατά το έτος N». 6 Η ΕΑΤ παρέχει σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο δικτυακός της τόπος, μαζί με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επίσης, η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση 6

7 Τίτλος III Μεταβατικές διατάξεις και εφαρμογή 7. Κατάργηση Οι κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών (EBA/GL/2012/04), που δημοσιεύθηκαν στις 27 Ιουλίου 2012, καταργούνται άμεσα. 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις 8.1. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συγκεντρώσουν δεδομένα από τα ιδρύματα σχετικά με το έτος επιδόσεων 2013 μέχρι μια ημερομηνία που να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αφορούν το έτος επιδόσεων 2013 θα υποβληθούν στην ΕΑΤ έως τις 30 Νοεμβρίου Για τα δεδομένα που αφορούν το έτος επιδόσεων 2013, τα «μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος» θεωρούνται ότι είναι εκείνα που περιγράφονται στο παράρτημα V, μέρος 11 παράγραφος 23 της οδηγίας 2006/49 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2010/76/ΕΕ Εάν τα δεδομένα προς υποβολή για το έτος επιδόσεων 2013 δεν μπορούν να υπαχθούν στις λειτουργίες και στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, τα ιδρύματα μπορούν, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, να υποβάλουν για το 2013 συγκεντρωτικά δεδομένα για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις υποστηρικτικές λειτουργίες, τις ανεξάρτητες λειτουργίες ελέγχου υπό την κατηγορία «λοιπές λειτουργίες». 9. Ημερομηνία εφαρμογής Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές διαδικασίες τους έως τις 31 Οκτωβρίου Μετά την εν λόγω ημερομηνία, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμόρφωση των ιδρυμάτων προς τις κατευθυντήριες γραμμές. 7

8 Παράρτημα 1 Πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές όλων των μελών του προσωπικού Επωνυμία ιδρύματος/ομίλου: Έτος επιδόσεων για το οποίο αποδίδονται οι αποδοχές (έτος N):

9 Διοικητικό όργανο με εποπτική αρμοδιότητ α 1 Διοικητικό όργανο με διοικητική αρμοδιότητα 2 Επενδυτική τραπεζική 3 Λιανική τραπεζική 4 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού 5 Υποστηρικτικέ ς Λειτουργίες 6 Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου 7 Λοιπές Λειτουργίες 8 Αριθμός μελών διοικητικού οργάνου (απόλυτος αριθμός ατόμων) Συνολικός αριθμός 1 Μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας σε αυτό περιλαμβάνονται μη εκτελεστικά μέλη οποιουδήποτε διοικητικού συμβουλίου στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Για την υπαγωγή μελών σε αυτή την κατηγορία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σημείο 5.7 του παρόντος εγγράφου. Τα έξοδα παραστάσεως πρέπει να αναφέρονται ως αποδοχές. 2 Μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εκτελεστικής του αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τα οποία διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του διοικητικού οργάνου σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα εκτελεστικά μέλη οποιουδήποτε διοικητικού συμβουλίου στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης. 3 Συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών, κεφαλαιαγορών, συναλλαγών και πωλήσεων. 4 Συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της δραστηριότητας χορήγησης δανείων (σε ιδιώτες και επιχειρήσεις). 5 Συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και άλλων μορφών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. 6 Όλες οι λειτουργίες για το ίδρυμα στο σύνολό του σε ενοποιημένη βάση και για τις θυγατρικές με τέτοιου είδους λειτουργίες σε ατομική βάση, π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, IT. 7 Μέλη του προσωπικού που δραστηριοποιούνται στις ανεξάρτητες λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις γνωστοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις λειτουργίες σε ενοποιημένη βάση και για τις θυγατρικές που διαθέτουν τέτοιου είδους λειτουργίες σε ατομική βάση. 8 Μέλη προσωπικού τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε έναν από τους άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 9

10 μελών προσωπικού σε ΙΠΑ 9 Σύνολο καθαρών κερδών 10 Πλήρες ποσό σε ευρώ (π.χ ,00) το έτος N (σε ευρώ) Σύνολο αποδοχών (σε ευρώ) 11 μεταβλητές αποδοχές (σε ευρώ) 12 9 Οι αριθμοί μελών προσωπικού πρέπει να εκφράζονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και να βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του έτους. 10 Τα καθαρά κέρδη πρέπει να βασίζονται στο λογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για τις εποπτικές αναφορές. Για τους ομίλους, πρόκειται για τα κέρδη (ή τις ζημίες) σε ενοποιημένη βάση. 11 Το σύνολο αποδοχών περιλαμβάνει τις σταθερές και τις μεταβλητές αποδοχές. Τα ποσά αποδοχών που αποδίδονται πρέπει να είναι μεικτά ποσά, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων για τα ιδρύματα, εκτός των υποχρεωτικών εισφορών από τα ιδρύματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλα συγκρίσιμα συστήματα. 12 Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν συμπληρωματικές πληρωμές ή επιδόματα που εξαρτώνται από την απόδοση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλα συμβατικά στοιχεία πλην εκείνων που αποτελούν συνήθεις παροχές που συνδέονται με την απασχόληση (όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι παιδικοί σταθμοί ή οι αναλογικές τακτικές συνταξιοδοτικές παροχές). Αμφότερα τα χρηματικά και τα μη χρηματικά επιδόματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Τα ποσά πρέπει να αναφέρονται μεικτά, χωρίς καμία μείωση λόγω της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου για τις μεταβλητές αποδοχές. 10

11 Παράρτημα 2 Πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές συγκεκριμένων μελών του προσωπικού Επωνυμία ιδρύματος/ομίλου: Έτος επιδόσεων για το οποίο αποδίδονται οι αποδοχές (έτος N): Διοικητικό όργανο με εποπτική αρμοδιότητ α 1 Διοικητικό όργανο με διοικητική αρμοδιότητα 2 Επενδυτική τραπεζική 3 Λιανική τραπεζική 4 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού 5 Υποστηρικτικέ ς Λειτουργίες 6 Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου 7 Λοιπές Λειτουργίες 8 Μέλη διοικητικού οργάνου (απόλυτος αριθμός ατόμων 9 ) 1 Μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας σε αυτό περιλαμβάνονται μη εκτελεστικά μέλη οποιουδήποτε διοικητικού συμβουλίου στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Για την υπαγωγή μελών σε αυτή την κατηγορία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σημείο 5.7 του παρόντος εγγράφου. Τα έξοδα παραστάσεως πρέπει να αναφέρονται ως αποδοχές. 2 Μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εκτελεστικής του αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τα οποία διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του διοικητικού οργάνου σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα εκτελεστικά μέλη οποιουδήποτε διοικητικού συμβουλίου στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης. 3 Συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών, κεφαλαιαγορών, συναλλαγών και πωλήσεων. 4 Συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της δραστηριότητας χορήγησης δανείων (σε ιδιώτες και επιχειρήσεις). 5 Συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και άλλων μορφών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. 6 Όλες οι θέσεις με ευθύνες για το ίδρυμα στο σύνολό του σε ενοποιημένη βάση και για τις θυγατρικές με τέτοιου είδους λειτουργίες σε ατομική βάση, π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, IT. 7 Μέλη του προσωπικού που δραστηριοποιούνται στις ανεξάρτητες λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις γνωστοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις λειτουργίες σε ενοποιημένη βάση και για τις θυγατρικές που διαθέτουν τέτοιου είδους λειτουργίες σε ατομική βάση. 8 Μέλη προσωπικού τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε έναν από τους άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 11

12 Αριθμός συγκεκριμένων μελών προσωπικού σε ΙΠΑ 10 Αριθμός συγκεκριμένων μελών προσωπικού σε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών 11 Σύνολο σταθερών αποδοχών (σε ευρώ) 12 σταθερές αποδοχές σε μετρητά σταθερές αποδοχές σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές 9 Αριθμός φυσικών προσώπων λογιστικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του έτους. 10 Μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού) λογιστικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του έτους. 11 Ανώτερα διοικητικά στελέχη όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 9 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ αριθμητικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του έτους. 12 Οι σταθερές αποδοχές περιλαμβάνουν πληρωμές, αναλογικές τακτικές (μη προαιρετικές) συνταξιοδοτικές παροχές ή επιδόματα (όταν δεν βασίζονται σε οποιαδήποτε κριτήρια απόδοσης). 12

13 σταθερές αποδοχές σε άλλα μέσα Σύνολο μεταβλητών αποδοχών (σε ευρώ) 13 μεταβλητές αποδοχές σε μετρητά μεταβλητές αποδοχές σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές μεταβλητές αποδοχές σε άλλα μέσα 14 Συνολικό ποσό αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που 13 Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν συμπληρωματικές πληρωμές ή επιδόματα που εξαρτώνται από την απόδοση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλα συμβατικά στοιχεία πλην εκείνων που αποτελούν συνήθεις παροχές που συνδέονται με την απασχόληση (όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι παιδικοί σταθμοί ή οι αναλογικές τακτικές συνταξιοδοτικές παροχές). Αμφότερα τα χρηματικά και τα μη χρηματικά επιδόματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Τα ποσά πρέπει να αναφέρονται μεικτά, χωρίς καμία μείωση λόγω της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου για τις μεταβλητές αποδοχές όσον αφορά τις κατηγορίες του συνόλου μεταβλητών αποδοχών, των μεταβλητών αποδοχών σε μετρητά, των μεταβλητών αποδοχών σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές, και των μεταβλητών αποδοχών σε άλλα μέσα. 14 Μετρητά ή άλλα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2013/36/ΕΚ. 13

14 αποδόθηκαν κατά το έτος N (σε ευρώ) 15 αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές σε μετρητά κατά το έτος N αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές κατά το έτος N αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές σε άλλα μέσα κατά το έτος N Αναβαλλόμενες αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Τα ποσά πρέπει να αναφέρονται μεικτά, χωρίς καμία μείωση λόγω της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου για τις αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές όσον αφορά τις κατηγορίες του συνόλου αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών, των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών σε μετρητά, των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών σε μετοχές και μέσα που συνδέονται με μετοχές, και των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών σε άλλα μέσα. 16 Μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) σημείο ii) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 14

15 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ποσό του συνόλου μεταβλητών αποδοχών Άρθρο 450 στοιχείο η) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ)575/2013 Υπόλοιπο συνολικού ποσού αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους και όχι κατά το έτος N (σε ευρώ) 17 Συνολικό ποσό ρητής εκ των υστέρων προσαρμογής των αποδοχών βάσει των επιδόσεων 18 που εφαρμόστηκε κατά το έτος N και αφορά αποδοχές 17 Σε αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους και δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένες. Τα ποσά πρέπει να αναφέρονται μεικτά, χωρίς καμία μείωση λόγω της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου για τις αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές. 18 Ρητή εκ των υστέρων προσαρμογή των αποδοχών βάσει των επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 15

16 που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους (σε ευρώ) Αριθμός δικαιούχων εγγυημένων μεταβλητών αποδοχών (νέων πληρωμών λόγω πρόσληψης) 19 Συνολικό ποσό εγγυημένων μεταβλητών αποδοχών (νέων πληρωμών λόγω πρόσληψης) (σε ευρώ) Αριθμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης Συνολικό ποσό αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που καταβλήθηκαν το έτος N (σε ευρώ) Άρθρο 450 στοιχείο η) σημείο v) 19 Εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 16

17 Υψηλότερη αποζημίωση λόγω αποχώρησης σε μεμονωμένο πρόσωπο (σε ευρώ) Αριθμός δικαιούχων εισφορών προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών κατά το έτος N Συνολικό ποσό εισφορών προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών (σε ευρώ) κατά το έτος N 20 Συνολικό ποσό μεταβλητών αποδοχών που αποδίδονται για πολυετείς περιόδους στο πλαίσιο προγραμμάτων που δεν ανανεώνονται ετησίως (σε ευρώ) 20 Όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 53 της οδηγίας 2013/36/EΕ. 17

18 Παράρτημα 3 Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού που αμείβονται με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ ανά οικονομικό έτος Υποβολή στοιχείων δυνάμει του άρθρου 450 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Σύνολο αποδοχών διάστημα αποδοχών (σε ευρώ) έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως Να επεκταθεί, κατά περίπτωση, εάν απαιτούνται πρόσθετα διαστήματα αποδοχών. Αριθμός συγκεκριμένων μελών προσωπικού (απόλυτος αριθμός ατόμων) 1 1 Αριθμός φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία «συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού που αμείβονται με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ ανά οικονομικό έτος». 18

19 19

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/22 27/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 3 και του άρθρου 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1. ΣΤΟΧΟΙ Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 23Α & 23Β του Ν. 4099/2012, τις από 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 353 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/49/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ... 4 3 ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ... 4 4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου,

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015 Ν. 8(Ι)/2015 8(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.521,523 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1059, 1058 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα