Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου"

Transcript

1 Αύγουστος 2016 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός») ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κώδικας») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 179/ , εφεξής «Νόμος»). 2. Ο παρόν Κανονισμός αφορά τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής φυσικού αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο. Άρθρο 2 - Ορισμοί 1. Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου, στον Κώδικα και στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού. 2. Για την εφαρμογή του Κανονισμού, οι παρακάτω όροι που αναφέρονται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια: A) Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων: Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίνονται τα Τιμολόγια Διανομής με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει το απαιτούμενο αντάλλαγμα για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του Νόμου. B) Διαχειριστής: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου κατά την παράγραφο 1 (στ) του άρθρου 2 του Νόμου. Γ) Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης: Η δυναμικότητα που δεσμεύει Χρήστης Διανομής στο Δίκτυο Διανομής για το Σημείο Παράδοσης, σε kwh/ώρα. Δ) Έτος Αναφοράς: Το έτος που προηγείται του Έτους Υπολογισμού. Ε) Έτος Υπολογισμού: Το έτος που προηγείται της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. ΣΤ) Περίοδος Ισχύος Τιμολογίων (Ρυθμιστική Περίοδος): Η χρονική περίοδος ισχύος των Τιμολογίων Διανομής, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ζ) Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων: Η χρονική περίοδος επί της οποίας βασίζεται ο υπολογισμός των Τιμολογίων Διανομής, η διάρκεια της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Η) Περίοδος Τακτικής Αναθεώρησης Τιμολογίων: Ορίζεται το χρονικό διάστημα το οποίο περιλαμβάνει τα τρία προηγούμενα έτη από το Έτος Υπολογισμού Τιμολογίων. Το παράρτημα απεικονίζει τα χρονικά ορόσημα και την αλληλουχία των Τακτικών Αναθεωρήσεων Τιμολογίων. 1

3 Θ) Τακτική Αναθεώρηση Τιμολογίων: Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ι) Έκτακτη Αναθεώρηση Τιμολογίων: Η διαδικασία επαναξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των τιμολογίων υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού. Κ) Τιμολόγιο Διανομής: Το τιμολόγιο της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου. Άρθρο 3 - Αρχές και Χρόνοι Υπολογισμού και Αναθεώρησης των Τιμολογίων 1. Το Τιμολόγιο Διανομής καθορίζεται με βάση την αρχή της ανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού με σκοπό την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 88 του Νόμου. 2. Το Τιμολόγιο Διανομής υπολογίζεται με βάση: Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη των μεγεθών του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου Διανομής και της ζήτησης φυσικού αερίου για κάθε ένα από τα έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Για τις προβλέψεις, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία κατά το Έτος Αναφοράς και προβαίνει σε εύλογες εκτιμήσεις εξέλιξης των αντίστοιχων μεγεθών κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Β) Τα απολογιστικά στοιχεία σχετικά με το Απαιτούμενο Έσοδο και το ανακτηθέν έσοδο του Διαχειριστή για κάθε ένα από τα έτη της Περιόδου Τακτικής Αναθεώρησης Τιμολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Το Τιμολόγιο Διανομής καταρτίζεται από το Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Η τακτική αναθεώρηση των Τιμολογίων διενεργείται εντός του τρίτου (3) Έτους της εκάστοτε Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, το οποίο καθίσταται Έτος Υπολογισμού για την επόμενη Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. Η τακτική αναθεώρηση των Τιμολογίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Η Έκτακτη Αναθεώρηση Τιμολογίων διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 21. 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ Άρθρο 4 - Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 1. Το Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (εφεξής «Απαιτούμενο Έσοδο») υπολογίζεται σε ετήσια βάση και σε ονομαστικές τιμές σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: Απαιτούμενο Έσοδο = Α + Β + Γ Δ ± Ε Όπου: Α: Η Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, κατά τα άρθρα 5 και 6. Β: Οι Αποσβέσεις Παγίων, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Χρήσης, της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής κατά το άρθρο 7. Γ: Οι λειτουργικές Δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το Διαχειριστή στον κύριο του Δικτύου Διανομής για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου κατά την παράγραφο 1(ια) του άρθρου 88 του Νόμου, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση. Δ: Τα λοιπά έσοδα από ρυθμιζόμενες και από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες κατά το άρθρο 9. Ε: Η Ανακτήσιμη Διαφορά κατά το άρθρο Το Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν ορίζονται αριθμητικά για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 5 - Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΡΠΒ) 1. Ως Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) νοείται το απασχολούμενο κεφάλαιο του Διαχειριστή για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής. 2. Η ΡΠΒ υπολογίζεται σε ετήσια βάση και σε ονομαστικές τιμές. Η τιμή της ΡΠΒ κάθε έτους αναφέρεται στο τέλος του αντίστοιχου έτους. 3. Η ΡΠΒ του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται για κάθε έτος ως το άθροισμα: Α) της αναπόσβεστης αξίας των υφιστάμενων ενσώματων και ασώματων παγίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, αφαιρουμένων: (i) Όλων των επιχορηγήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των παγίων (ενσώματων ή ασώματων) της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, (ii) Τυχόν εσόδων από Τέλη Σύνδεσης ή Επέκτασης για τα πάγια αυτά, iii) Τυχόν άλλης συμμετοχής στο κόστος του παγίου που έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου Διανομής ή Τελικούς Πελάτες, και 3

5 (iv) Της ιδιοπαραγωγής των παγίων αυτών. Β) του ποσοστού ΚΚ% επί του Κεφαλαίου Κίνησης για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής, το οποίο υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως προκύπτει είτε από την εφαρμογή των Κανόνων του Λογιστικού Διαχωρισμού στις οικονομικές καταστάσεις της μη διαχωρισμένης εταιρείας είτε από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχωρισμένης εταιρείας διανομής. Γ) Των εκταμιεύσεων του Διαχειριστή για τα προγραμματισμένα έργα που περιλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, αφαιρουμένων α) τυχόν επιχορηγήσεων για τα εν λόγω έργα, β) τυχόν εσόδων από Τέλη Σύνδεσης ή Επέκτασης για τα έργα αυτά, και γ) άλλης τυχόν συμμετοχής στο κόστος των έργων που έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου Διανομής ή Τελικούς Πελάτες για τα έργα αυτά. 4. Η ένταξη των προγραμματισμένων έργων στη ΡΠΒ γίνεται κατά την επόμενη Τακτική Αναθεώρηση των Τιμολογίων και μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ του Προγράμματος Ανάπτυξης στο οποίο έχουν ενταχθεί. 5. Τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων του Διαχειριστή μετά την αρχική εγγραφή τους στο Μητρώο Παγίων δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ΡΠΒ. Ο υπολογισμός της ΡΠΒ γίνεται με βάση τη λογιστική μέθοδο του Κόστους Κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 6. Σε περίπτωση Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, ο προσδιορισμός των παγίων της Βασικής Δραστηριότητας της Διανομής διενεργείται σύμφωνα με τους Κανόνες Λογιστικού Διαχωρισμού που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 80Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Νόμου. 7. Ο Διαχειριστής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του Έτους Υπολογισμού υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος κτήσης κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου (ενσώματου ή ασώματου) που εντάσσεται στη ΡΠΒ, την ωφέλιμη ζωή του, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις του και την αναπόσβεστη του αξία κατά το έτος Υπολογισμού. Επίσης, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ, για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, δεδομένα σχετικά με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α (i), (ii) και (iii) του παρόντος άρθρου. 8. Αν ο Διαχειριστής δεν έχει την κυριότητα του συνόλου ή μέρους των παγίων τα οποία χρησιμοποιεί αλλά ασκεί τη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής βάσει σύμβασης μέσω της οποίας του έχει παραχωρηθεί η χρήση των παγίων των Δικτύων Διανομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ΡΠΒ υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, όπου ως πάγια νοείται το άθροισμα των παγίων των οποίων την κυριότητα έχει ο Διαχειριστής και εκείνων τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Διαχειριστή κατά χρήση (Δικαιώματα Χρήσης). 9. Η ΡΠΒ ορίζεται αριθμητικά για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 4

6 10. Το ποσοστό ΚΚ% για κάθε Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων ορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Το ποσοστό ΚΚ% παίρνει αναλογικά τις τιμές μεταξύ 50% - 100% σύμφωνα με το ύψος του Δείκτη Γενικής Ρευστότητας (ΔΓΡ) της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. Το ποσοστό ΚΚ% παίρνει α) τιμή 100% όταν ο ΔΓΡ είναι μικρότερος του 1,5, β) τιμή μεταξύ 51% και 99% όταν ο ΔΓΡ είναι μεταξύ 1,5 και 2 και γ) τιμή 50% όταν ο ΔΓΡ είναι μεγαλύτερος του 2. Ως Δείκτης Γενικής Ρευστότητας του Διαχειριστή νοείται το πηλίκο Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Άρθρο 6 - Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 1. Ως Απόδοση επί της ΡΠΒ νοείται η εύλογη απόδοση σε ονομαστικές προ φόρων τιμές για τον Διαχειριστή και υπολογίζεται ως το γινόμενο της ΡΠΒ επί το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου του Διαχειριστή. 2. Η Απόδοση επί της ΡΠΒ υπολογίζεται ανά έτος. 3. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικές προ φόρων τιμές υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: WACC pre tax,nominal = (1 G) ROE post tax,nominal 1 TX + G DR WACCpre-tax, nominal G Weighted Average Cost of Capital, pre-tax nominal Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικές προ φόρων τιμές Μέσος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης - Gearing Ratio Ο μέσος όρος των ετήσιων Συντελεστών Δανειακής Επιβάρυνσης που αφορούν τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής κατά την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή. Ως Ετήσιος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης ορίζεται ο λόγος του συνολικού Δανεισμού (D) που αφορά στη Βασική Δραστηριότητα Διανομής για το έτος προς το άθροισμα του συνολικού Δανεισμού (D) και των συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων (E) που αφορούν στη Βασική Δραστηριότητα Διανομής για το ίδιο έτος. Η ΡΑΕ δύναται αιτιολογημένα να ορίσει αριθμητικά έναν Μέσο Συντελεστή Δανειακής Επιβάρυνσης (G) κατά την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων στην περίπτωση που προκύπτει ότι η εκτιμώμενη κεφαλαιακή διάρθρωση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτού στο πιο πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο, δεν είναι ρυθμιστικά βέλτιστη. 5

7 ROEpost-tax, nominal DR Return on Equity post-tax, nominal Η αναμενόμενη απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων του Διαχειριστή σε ονομαστικές τιμές μετά από φόρους, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Debt Rate Το κόστος Δανεισμού είναι ο μέσος όρος του ετήσιου κόστους Δανεισμού κατά την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή. TX Tax Rate Ο συντελεστής συνολικής ετήσιας φορολογίας των κερδών του Διαχειριστή, της Περιόδου Ισχύος Τιμολογίων, λαμβάνοντας υπόψη το πλέον πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή. 4. Η αναμενόμενη απόδοση Iδίων Kεφαλαίων του Διαχειριστή σε ονομαστικές τιμές μετά από φόρους υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ROE post tax,nominal = RFR + CRP + β MRP RFR CRP Risk-Free Rate Η απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο, η οποία προσδιορίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο του δεκαετούς κρατικού ομολόγου της χώρας της Ευρωζώνης με την υψηλότερη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από τους τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας (Standard & Poor's (S&P), Moody's και Fitch Group). Αν δύο ή παραπάνω χώρες έχουν την ίδια βαθμολογία, τότε επιλέγεται η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση. Country Risk Premium Ποσοστό κινδύνου επένδυσης στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό προστίθεται στην απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες επένδυσης σε μονοπωλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως: Α) Οι εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας, Β) Ο βαθμός έκθεσης του Διαχειριστή στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, Γ) Το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή και ιδίως το ύψος των νέων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού, και 6

8 MRP β Δ) Το περιθώριο μεταξύ του μέσου επιτοκίου του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου και του δεκαετούς κρατικού ομολόγου που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) κατά την ίδια περίοδο. Market Risk Premium Το περιθώριο απόδοσης αγοράς το οποίο προσδιορίζεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία και τις μελλοντικές εκτιμήσεις της εξέλιξης των αποδόσεων των μετοχών έναντι των κρατικών ομολόγων, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα ανεπτυγμένων χωρών. Για τον προσδιορισμό της παραμέτρου δύναται να λαμβάνονται στοιχεία, μεταξύ άλλων, από σχετικές εκθέσεις αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών οίκων, πανεπιστημίων, καθώς και από σχετική διεθνή βιβλιογραφία όπως το Global Investment Return Yearbook το οποίο δημοσιεύεται από το London Business School και η ανάλυση του καθηγητή Aswath Damodaran όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα: Beta factor Συντελεστής συστηματικού κινδύνου Iδίων Kεφαλαίων του Διαχειριστή, που βασίζεται στους κατά Blume συντελεστές συστηματικού κινδύνου Iδίων Kεφαλαίων των εισηγμένων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία ανταγωνιστική δραστηριότητα. 5. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου καθώς και οι επιμέρους παράμετροι για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αριθμητικά στην Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 6. Στην Απόφαση Έγκρισης των Τιμολογίων δύναται να καθοριστεί από τη ΡΑΕ και τυχόν προσαύξηση ή μείωση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου βάσει επίτευξης στόχων (bonus-/malus) που έχουν τεθεί από τη ΡΑΕ και βασίζονται στην αύξηση του αριθμού των παροχών και του όγκου κατανάλωσης φυσικού αερίου. Άρθρο 7 - Αποσβέσεις Ενσώματων και Ασώματων Παγίων 1. Οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων (ενσώματων και ασώματων) που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση υπολογίζονται για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, με βάση την υπολειπόμενη ζωή των παγίων, αν πρόκειται για υφιστάμενα, όπως αυτή προκύπτει από το μητρώο παγίων ή την ωφέλιμη ζωή των παγίων, αν πρόκειται για νέα πάγια που μόλις εισήλθαν στη ΡΠΒ. 7

9 2. Οι αποσβέσεις κάθε παγίου υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική μέθοδο που προβλέπεται για κάθε κατηγορία παγίου από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Τυχόν αποσβέσεις παγίων που αποκτήθηκαν από Συμμετοχές Πελατών ή Επιχορηγήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο Απαιτούμενο Έσοδο. 4. Τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων του Διαχειριστή μετά την αρχική εγγραφή τους στις οικονομικές του καταστάσεις, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποσβέσεων παγίων. 5. Οι προβλεπόμενες αποσβέσεις παγίων ορίζονται αριθμητικά για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 8 - Λειτουργικές Δαπάνες 1. Ως Λειτουργικές Δαπάνες νοούνται οι εύλογες δαπάνες του Διαχειριστή για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο. 2. Για την πρόβλεψη των Λειτουργικών Δαπανών για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, λαμβάνονται υπόψη και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ: A) Τα στοιχεία λειτουργικών δαπανών από τις οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή για το Έτος Αναφοράς. Σε περίπτωση Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, η κατανομή των συνολικών λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή στη Βασική Δραστηριότητα διενεργείται σύμφωνα με τους Κανόνες Λογιστικού Διαχωρισμού που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Νόμου. Β) Κάθε άλλο στοιχείο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη διαμόρφωση των Λειτουργικών Δαπανών κατά τα επόμενα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, το οποίο υποβάλλει ο Διαχειριστής κατά τη διαδικασία του άρθρου 18. Γ) Η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας του Δικτύου Διανομής, της αποτελεσματικότητας του Διαχειριστή και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Στις Λειτουργικές Δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Α) Μισθοδοσία και λοιπές παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού που απασχολεί ο Διαχειριστής. Β) Αμοιβές τρίτων που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Διανομής. Γ) Εύλογες δαπάνες για τη μελέτη και αξιολόγηση επενδύσεων που τελικά δεν υλοποιήθηκαν, αφού εγκριθούν από τη ΡΑΕ. 4. Στις Λειτουργικές Δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την εξυπηρέτηση των δανείων του Διαχειριστή και οι προβλέψεις. 8

10 5. Οι λειτουργικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 6. Οι προβλεπόμενες Λειτουργικές Δαπάνες ορίζονται αριθμητικά για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 9 Λοιπά Έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Ως Λοιπά έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ορίζονται τα λοιπά έσοδα του Διαχειριστή πέραν των εσόδων από τη χρέωση των τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής. Ως λοιπά έσοδα νοούνται ιδίως τα έσοδα από τη Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου, τα έσοδα από Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Διαχειριστή. Άρθρο 10 - Καθορισμός Τελών Σύνδεσης νέου Σημείου Παράδοσης 1. Σε περίπτωση αιτήματος σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος που αιτήθηκε τη σύνδεση νέου Σημείου Παράδοσης και το αίτημα του οποίου έγινε αποδεκτό από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα, καταβάλει στον Διαχειριστή Τέλη Σύνδεσης. 2. Τα Τέλη Σύνδεσης καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτού, μέρος ή το σύνολο του κόστους κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης για κάθε νέο Σημείο Παράδοσης. 3. Το κόστος κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης δεν εισέρχεται ως νέα επένδυση στη ΡΠΒ. 4. Για σκοπούς της διείσδυσης του φυσικού αερίου και διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων, ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόζει έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης. 5. Το ποσοστό της έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 6. Στην περίπτωση εφαρμογής έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης, το ποσό της έκπτωσης θα λογίζεται στο Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ως Λειτουργική Δαπάνη και όχι ως ΡΠΒ. 7. Το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση: Α) Τα Τέλη Σύνδεσης του επόμενου έτους για τους Τελικούς Πελάτες. Β) Την επικαιροποιημένη σε σχέση με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης- εκτίμηση του Διαχειριστή αναφορικά με το συνολικό κόστος κατασκευής των εξωτερικών εγκαταστάσεων για το επόμενο έτος. Γ) Την επικαιροποιημένη σε σχέση με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων εκτίμηση του Διαχειριστή αναφορικά με τα προς είσπραξη Τέλη Σύνδεσης για το επόμενο Έτος λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων Πελατών. 8. Ο Διαχειριστής δεν μεταβάλλει τα Τέλη Σύνδεσης κατά τη διάρκεια του έτους. 9

11 9. O Διαχειριστής αναρτά τα Τέλη Σύνδεσης στην ιστοσελίδα του εντός πέντε (5) Ημερών από την έγκριση αυτών από την ΡΑΕ. Άρθρο 11 - Καθορισμός Τελών Επέκτασης Δικτύου Διανομής 1. Στην περίπτωση έργου επέκτασης, ο ενδιαφερόμενος που αιτήθηκε την επέκταση του Δικτύου Διανομής και το αίτημα του οποίου έγινε αποδεκτό από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα, καταβάλει στον Διαχειριστή τέλη επέκτασης. 2. Η καταβολή των τελών επέκτασης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση της καταβολής των Τελών Σύνδεσης. 3. Τα τέλη επέκτασης καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτών, το σύνολο του κόστους του έργου επέκτασης. 4. Για τον υπολογισμό των τελών επέκτασης, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη το κόστος του έργου επέκτασης, τις προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης στην περιοχή στην οποία αφορά το έργο επέκτασης και τη δυνατότητα επιμερισμού του κόστους του έργου επέκτασης σε περισσότερους του ενός καταναλωτή. Άρθρο 12 Κριτήριο Οικονομικής Αποτελεσματικότητας Έργου 1. Για την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας νέου έργου ανάπτυξης δικτύου διανομής, ο Διαχειριστής υπολογίζει την επίπτωση που έχει η υλοποίηση του νέου έργου στη Μέση Χρέωση Χρήσης του Δικτύου Διανομής κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. 2. Η Μέση Χρέωση Χρήσης του δικτύου Διανομής κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος του προϋπολογιζόμενου Απαιτούμενου Εσόδου Δικτύου Διανομής για κάθε έτος (y) της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, ανηγμένο σε παρούσα αξία του πρώτου Έτους της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων προς το άθροισμα των συνολικά προβλεπόμενων διακινούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από όλα τα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής για κάθε έτος (y) της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων και ανηγμένο σε παρούσα αξία του πρώτου Έτους της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Η Μέση Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής εκφράζεται σε /MWh ΑΘΔ. 3. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μεγεθών της προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναγωγής το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για το αντίστοιχο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. 4. Για τον υπολογισμό της επίπτωσης στη Μέση Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, λαμβάνεται υπόψη το προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του νέου Έργου Ανάπτυξης αφαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων και Τέλους Σύνδεσης, οι προϋπολογιζόμενες Λειτουργικές Δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση του νέου έργου, καθώς και οι προβλεπόμενες επιπρόσθετες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που εκτιμάται ότι θα διακινηθούν στο Δίκτυο Διανομής με την υλοποίηση του νέου έργου.εφόσον με την ένταξη του νέου έργου στη ΡΠΒ δεν προκαλείται αύξηση της 10

12 Μέσης Χρέωσης Χρήσης του Δικτύου Διανομής κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων, το έργο νοείται ως οικονομικά αποτελεσματικό. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 13 - Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 1. Η χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής υπολογίζεται χωριστά για κάθε Σημείο Παράδοσης. 2. Ο Διαχειριστής εκδίδει Τιμολόγιο Διανομής προς κάθε Χρήστη Διανομής που εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης. 3. Στο Τιμολόγιο αναγράφονται οι χρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα Σημεία Παράδοσης που εξυπηρετεί κάθε Χρήστης Διανομής. Άρθρο 14 - Ορισμός Κατηγοριών Τελικών Πελατών 1. Οι Τελικοί Πελάτες κατανέμονται σε Κατηγορίες με βάση την τελική χρήση του φυσικού αερίου, κατά τρόπο ώστε σε κάθε Κατηγορία να περιλαμβάνονται Τελικοί Πελάτες οι οποίοι, λόγω των βασικών χαρακτηριστικών χρήσης φυσικού αερίου, αναμένεται ευλόγως ότι επιβαρύνουν το Δίκτυο κατά παρόμοιο τρόπο. 2. Ως Κατηγορίες Τελικών Πελατών ορίζονται οι ακόλουθες: Α. Οικιακός Τελικός Πελάτης Β. Εμπορικός Τελικός Πελάτης Γ. Μεγάλης Κατανάλωσης μη Εμπορικός Τελικός Πελάτης Δ.. Βιομηχανικός Τελικός Πελάτης 3. Ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόσει περαιτέρω Υποκατηγορίες εντός των ως άνω Κατηγοριών βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: A. Ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου Β. Η ύπαρξη ή μη μετρητών φορτίου Γ. Η μέγιστη τεχνική δυναμικότητα του σημείου παράδοσης ή η εγκατεστημένη ισχύς της εσωτερικής εγκατάστασης. 4. Οι Υποκατηγορίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 5. Το Απαιτούμενο Έσοδο κάθε Έτους της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων κατανέμεται μεταξύ των Κατηγοριών σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:. όπου: RR, = RR C, C RR, είναι το Απαιτούμενο Έσοδο του Έτους t που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Τελικών Πελατών k 12

14 RR είναι το συνολικό Απαιτούμενο Έσοδο του Έτους t C, είναι το άθροισμα της Πραγματικής Μέγιστης Ωριαίας Κατανάλωσης (kwh/ώρα) όλων των Σημείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k κατά το Έτος Αναφοράς, βάσει ετεροχρονισμένων αιχμών. C είναι το άθροισμα της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης (kwh/ώρα) όλων των Σημείων Παράδοσης κατά το Έτος Αναφοράς. Το Απαιτούμενο Έσοδο κάθε Κατηγορίας Τελικών Πελατών κατανέμεται στις Υποκατηγορίες της Κατηγορίας με τον αντίστοιχο τρόπο. Άρθρο 15 - Υπολογισμός των Συντελεστών του Τιμολογίου Διανομής 1. Το Τιμολόγιο Διανομής περιλαμβάνει χρέωση δυναμικότητας και χρέωση ενέργειας. 2. Για κάθε Κατηγορία ή Υποκατηγορία k Τελικών Πελατών, υπολογίζεται Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (ΣΔk) και Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (ΣΕk). 3. Για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (ΣΔk) υπολογίζεται για κάθε Κατηγορία Τελικών Πελατών k, και τις υποκατηγορίες της αντίστοιχα, στην οποία εφαρμόζεται ως: όπου Capk: NPV(RR ) RC, NPV(RC ) ΔCPI ΣΔ = Cap NPV(RR ) NPV(RC ) [ kwh ΑΘΔ ] Ώρα Ρυθμιζόμενο ποσοστό (Ποσοστό Χρέωσης Δυναμικότητας) το οποίο λαμβάνει τιμές από μηδέν (0%) έως εκατό τοις εκατό (100%) και καθορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων, μετά από πρόταση του Διαχειριστή. Το ποσοστό Capk δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ των Κατηγοριών. Η Καθαρή Παρούσα Αξία του προβλεπόμενου Απαιτούμενου Εσόδου RR, της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k το Έτος t. Υπολογίζεται για τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(RR ) = RR, (1 + WACC). Το άθροισμα της Ωριαίας Δεσμευμένης Δυναμικότητας η οποία δεσμεύεται για όλα τα Σημεία Παράδοσης που αφορούν στους Τελικούς Πελάτες της Κατηγορίας k το Έτος t. H Καθαρή Παρούσα Αξία του RC,. Υπολογίζεται για τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(RC ) = RC, (1 + ΔCPI) (1 + WACC). Η προβλεπόμενη μέση τιμή του πληθωρισμού για την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. Το ΔCPI καθορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 4. Για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (ΣΕk) υπολογίζεται για κάθε Κατηγορία k ως εξής: 13

15 ΣΕ = (1 Cap ) NPV(RR ) NPV(Q ) [ /kwh ΑΘΔ] όπου NPV(Q ) ΔCPI H Καθαρή Παρούσα Αξία της προβλεπόμενης Ποσότητας Φυσικού που παραδίδεται μέσω του Δικτύου Διανομής στους Τελικούς Πελάτες της Κατηγορίας k κατά το Έτος t. Υπολογίζεται για όλα τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(Q ) = Q, (1 + ΔCPI) (1 + WACC) Η προβλεπόμενη μέση τιμή του πληθωρισμού για την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. Το ΔCPI καθορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 5. Για κάθε ένα από τα επόμενα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων και έως την επόμενη Αναθεώρηση των Τιμολογίων, οι Συντελεστές Χρέωσης Δυναμικότητας και Ενέργειας υπολογίζονται για κάθε Κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Για τον υπολογισμό του Συντελεστή Χρέωση Δυναμικότητας ΣΔκ και του Συντελεστή Χρέωση Ενέργειας ΣΕk ανά υποκατηγορία Πελάτη εφαρμόζονται κατ αναλογία τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου. 7. Για τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής των συντελεστών Capk λαμβάνονται υπόψη: Α) Οι ιστορικές τιμές χρέωσης δυναμικότητας ανά Κατηγορία Τελικών Πελατών. Β) Η ανάγκη παροχής κινήτρων στους Χρήστες του Δικτύου για την αύξηση των διακινούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής μέσω περαιτέρω διείσδυσης και την κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση αυτού. 8. Οι συντελεστές Capk καθώς και οι συντελεστές ΣΔk και ΣΕk ορίζονται αριθμητικά για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισμού με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 9. Ο Διαχειριστής δύναται να υπολογίσει και να προσφέρει τιμολόγιο βραχυχρόνιας χρήσης του δικτύου διανομής, για χρήση μικρότερη των 365 ημερών. Η μεθοδολογία υπολογισμού των βραχυχρόνιων συντελεστών και οι τιμές τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Άρθρο 16 - Ετήσια Αναπροσαρμογή των Συντελεστών των Τιμολογίου Διανομής 1. Από το δεύτερο έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, οι συντελεστές ΣΔk και ΣΕk, αναπροσαρμόζονται για κάθε Έτος t, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: P = P [1 + ΔCPI Χ ] Pt Pt-1 Η τιμή οποιουδήποτε εκ των συντελεστών ΣΔk και ΣΕk κατά το έτος t. Η τιμή του συντελεστή κατά το Έτος t-1. 14

16 ΔCPIt-1 Η τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως προκύπτει από τη σύγκριση του μέσου ΔΤΚ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του έτους t-1 προς το μέσο ΔΤΚ κατά το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του έτους t-2, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χ Η τιμή του συντελεστή Χ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του έτους t στις περιπτώσεις όπου η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή για το προηγούμενο έτος ΔCPI είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό αύξησης των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής Χ δεν μπορεί να πάρει τιμή μεγαλύτερη του ΔCPI. Στην περίπτωση που η ΡΑΕ δεν αποφασίσει για την τιμή, ο συντελεστής θα είναι μηδέν. 2. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις τιμές των συντελεστών ΣΔk και ΣΕk ανά Κατηγορία και Υποκατηγορία Τελικών Πελατών στις οποίες αφορούν, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη του Έτους t. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 17 - Χρέωση Βασικής Δραστηριότητας 1. Η Ετήσια Χρέωση Δικτύου Διανομής (Ετήσια Χρέωση) για το Σημείο Παράδοσης j του Δικτύου Διανομής που εξυπηρετεί συγκεκριμένος Χρήστης Διανομής υπολογίζεται ως εξής: όπου: ΣΔk ΣEk Cj Qj ΧΔΔj = (ΣΔ Cj) + (ΣΕ Qj) Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /(kwh ΑΘΔ/Ώρα). Ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /kwh ΑΘΔ. Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα στο Σημείο Παράδοσης j που εξυπηρετεί συγκεκριμένος Χρήστης Διανομής. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται σε Σημείο Παράδοσης j κατά τη διάρκεια του έτους τιμολόγησης, σε kwh ΑΘΔ/Έτος, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον Κώδικα. 2. Η Ετήσια Χρέωση δύναται να επιμερίζεται σε τμήματα του έτους στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Εφόσον εντός του διαστήματος τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, διαφοροποιηθούν οι Συντελεστές Χρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 20. Στην περίπτωση αυτή, η Ετήσια Χρέωση υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων για κάθε τμήμα του Έτους πριν και μετά τη μεταβολή. Β) Εφόσον πρόκειται για σύνδεση νέου Σημείου Παράδοσης εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή, η Χρέωση Δυναμικότητας για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης υπολογίζεται ξεχωριστά για το τμήμα σε ημέρες του έτους μετά τη σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης. Γ) Εφόσον κατά τη διάρκεια του Έτους, ο Χρήστης μεταβάλλει τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα σε Σημείο Παράδοσης, και η μεταβολή αυτή γίνει αποδεκτή από τον Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή, η Χρέωση Δυναμικότητας για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης υπολογίζεται ξεχωριστά για το τμήμα σε ημέρες (Ν) του έτους πριν την μεταβολή και αντιστοίχως μετά τη μεταβολή ως εξής: ΧΔΔj = (ΣΔ (Ν 365) Cj) + ΣΔ ((365 Ν) 365) C + (ΣΕ Qj) Άρθρο 18 - Τιμολόγηση της Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής 1. Για την τιμολόγηση της Βασικής Δραστηριότητας ανά Μήνα εφαρμόζονται για κάθε Σημείο Παράδοσης τα ακόλουθα: 16

18 Α) Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο ισχύει η Σύμβαση Χρήσης. Β) Η Χρέωση Ενέργειας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης ανά Μήνα, με βάση την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε στο εν λόγω Σημείο Παράδοσης κατά τη διάρκεια του Μήνα. Στην περίπτωση κατά την οποία το Σημείο Παράδοσης εξυπηρετείται από δύο ή περισσότερους Χρήστες, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στον Τελικό Πελάτη κατανέμεται στους Χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα. 2. Ο τρόπος κατανομής της ποσότητας φυσικού αερίου ανά Σημείο Παράδοσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα. 3. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο Διαχειριστής ανά Χρήστη Διανομής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα, περιλαμβάνονται: Α) Διακριτά για κάθε Σημείο Παράδοσης το οποίο εξυπηρετεί ο εν λόγω Χρήστης Διανομής: (i) Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας και ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας. (ii) Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα, και η Κατανεμηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου βάσει των οποίων υπολογίζονται οι Χρεώσεις Δυναμικότητας και Ενέργειας. (iii) Η συνολική χρέωση για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των ως άνω χρεώσεων. Β) Η συνολική χρέωση του Χρήστη Διανομής, ως το άθροισμα των χρεώσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο (Α) ανωτέρω, για όλα τα Σημεία Παράδοσης που εξυπηρετεί ο εν λόγω Χρήστης Διανομής. 4. Στην περίπτωση Τελικών Πελατών χωρίς μετρητή φορτίου, η ετήσια χρέωση για κάθε Σημείο Παράδοσης j του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Όπου: ΧΔΔ =Δ +(ΣΕ Q ) Δ H Χρέωση Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /Έτος. Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον Συντελεστή Χρέωσης Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης 17

19 που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j ΣΔ με τη Μέγιστη Εγκατεστημένη Δυναμικότητα του Μετρητή. ΣEk Qj Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /MWh ΑΘΔ. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται σε Σημείο Παράδοσης j κατά τη διάρκεια του έτους τιμολόγησης, σε kwh ΑΘΔ/Έτος, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον Κώδικα. 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 19 - Διαδικασία Κατάρτισης και Τακτικής Αναθεώρησης των Τιμολογίων 1. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη του Έτους Υπολογισμού, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ σχέδιο αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου Διανομής (Σχέδιο Τιμολογίων Διανομής), το οποίο συνοδεύεται από τα ακόλουθα: Α) Τις προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου που διακινούνται στο Δίκτυο Διανομής. Οι ανωτέρω προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία ζήτησης των προηγούμενων ετών πριν το Έτος Υπολογισμού, ιδίως του Έτους Αναφοράς, την πλέον πρόσφατη Μελέτη Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Β) Την πρόβλεψη εξέλιξης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, των αναλυτικών αποσβέσεων παγίων και των Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Γ) Απολογιστικά στοιχεία για κάθε Έτος της Περιόδου Αναθεώρησης και υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο [19], με αιτιολόγηση τυχόν υπέρβασης της συνολικής ετήσιας Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης έναντι της προβλεπόμενης κατά την κατάρτιση των τιμολογίων. Δ) Τεκμηρίωση σχετικά με την πρόταση του Διαχειριστή ως προς την αριθμητική τιμή κάθε παραμέτρου που ορίζεται στον Κανονισμό. 2. Στο σχέδιο αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης Δικτύου Διανομής, ο Διαχειριστής υποβάλλει μοντέλο τιμολογίων σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παρ. 1, οι προβλέψεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, καθορίζονται εν συνεχεία με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων καθώς και οι προκύπτοντες Συντελεστές Χρέωσης Δυναμικότητας και Χρέωσης Ενέργειας Φυσικού Αερίου για κάθε Κατηγορία ή Υποκατηγορία Τελικών Πελατών. 3. Το ανωτέρω, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου 1 ελέγχονται και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του πλήρους σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 1 και 2 Σχεδίου Τιμολογίων, η ΡΑΕ αποστέλλει στον Διαχειριστή τις παρατηρήσεις της επί του Σχεδίου και ιδίως επί των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, υποβάλλει την τελική του πρόταση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων της ΡΑΕ. 5. Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων Τιμολογίων Διανομής εφαρμόζονται τα ισχύοντα τιμολόγια. Τυχόν διαφορές στα έσοδα του Διαχειριστή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς της επόμενης Περιόδου Αναθεώρησης. 19

21 Άρθρο 20 - Υπολογισμός Ανακτήσιμης Διαφοράς 1. Εντός τριών (3) μηνών από το τέλος κάθε Έτους της Περιόδου Αναθεώρησης, ο Διαχειριστής, υποβάλλει στη ΡΑΕ τα απολογιστικά στοιχεία για τα ακόλουθα μεγέθη για το αντίστοιχο Έτος της Περιόδου Αναθεώρησης: Α) Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, όπως ορίζεται στο άρθρο [4]. Β) Αποσβέσεις παγίων, όπως ορίζονται στο άρθρο [7]. Γ) Λειτουργικές Δαπάνες, όπως ορίζονται στο άρθρο [8]. Δ) Λοιπά Έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες κατά το άρθρο [9]. 2. Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των Τιμολογίων, ο Διαχειριστής υπολογίζει για κάθε έτος (t) της Περιόδου Αναθεώρησης: A) Το Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα: i) Του γινομένου του εγκριθέντος από τη ΡΑΕ WACC για την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων που αφορά η Αναθεώρηση επί του απολογιστικού μεγέθους της ΡΠΒ ii) iii) iv) Των απολογιστικών αποσβέσεων παγίων Των προβλέψεων του Διαχειριστή για Λειτουργικές Δαπάνες Αφαιρουμένων των πραγματικών λοιπών εσόδων από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. B) Το πραγματικό ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή, στο οποίο περιλαμβάνονται τα έσοδα από την εφαρμογή του Τιμολογίου Χρήσης του Δικτύου Διανομής σύμφωνα με τις τιμολογηθείσες ποσότητες. Γ) Τη διαφορά, για κάθε έτος (t) της Περιόδου Αναθεώρησης, του Προς Ανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση (Α), από το αντίστοιχο πραγματικό ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση (Β). 3. Η θετική ή αρνητική Ανακτήσιμη Διαφορά κάθε Έτους της Περιόδου Αναθεώρησης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2Γ ανωτέρω, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή (1 + ΔCPI) ( ) ανάγεται στο πρώτο έτος της νέας Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, όπου o όρος ΔCPI αναφέρεται στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για κάθε έτος της Περιόδου Αναθεώρησης. 4. Το αλγεβρικό άθροισμα των πληθωρισμένων Ανακτήσιμων Διαφορών όλων των ετών της Περιόδου Αναθεώρησης αποτελεί τη Συνολική Ανακτήσιμη Διαφορά της Περιόδου Αναθεώρησης. 5. Η Συνολική Ανακτήσιμη Διαφορά (ΣΑΔ) της Περιόδου Αναθεώρησης κατανέμεται περαιτέρω σε κάθε έτος t από τα έτη n της επομένης περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 20

22 ( ΣΑΔ / n )* (1 + ΔCPI). Η αριθμητική τιμή της Ανακτήσιμης Διαφοράς αναφέρεται στην Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 6. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο στον Διαχειριστή για την οικονομική και αποτελεσματική χρήση του Δικτύου Διανομής, στον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των λειτουργικών δαπανών και όχι οι απολογιστικές δαπάνες του Διαχειριστή. Άρθρο 21 - Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων 1. Έκτακτη αναθεώρηση των τιμολογίων δύναται να λάβει χώρα, μετά από σχετικό αίτημα του Διαχειριστή (Αίτημα Αναθεώρησης), το οποίο υποβάλλεται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική υπόδειξη ή σύσταση της ΡΑΕ, στην περίπτωση που είτε ο Διαχειριστής είτε η ΡΑΕ εκτιμούν ότι έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς τα οικονομικά, νομικά ή πραγματικά δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των τιμολογίων. Ως τέτοιες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εξής: A) Σημαντική μεταβολή του κόστους Δανεισμού του Διαχειριστή. B) Σημαντική μεταβολή του συντελεστή συνολικής φορολογίας των κερδών του Διαχειριστή. Γ) Σημαντική μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με το προϋπολογισθέν έτος. Δ) Η περίπτωση κατά την οποία η συνολική Δεσμευμένη Δυναμικότητα ή/και οι συνολικές διανεμηθείσες ποσότητες για όλα τα Σημεία Παράδοσης κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής του αιτήματος Έκτακτης Αναθεώρησης (Έτος Αιτήματος Αναθεώρησης) και οι προβλέψεις σχετικά με τα εν λόγω μεγέθη για το έτος Αιτήματος Αναθεώρησης και για το επόμενο από αυτό έτος είναι σημαντικά μικρότερες ή μεγαλύτερες των αντίστοιχων προβλέψεων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση των τιμολογίων. Ε) Η εγγραφή στις λογιστικές καταστάσεις του Διαχειριστή, έργων επέκτασης του Δικτύου λόγω σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω έργα δεν έχουν ήδη προβλεφθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 80 του Νόμου. 2. Το Αίτημα Αναθεώρησης υποβάλλεται από τον Διαχειριστή στη ΡΑΕ εγγράφως, τεκμηριώνεται ειδικά και συνοδεύεται από σχέδιο αναθεωρημένων Τιμολογίων Διανομής. Με το αίτημα υποβάλλονται στη ΡΑΕ κατά περίπτωση ιδίως: Α) Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών τα οποία επιβάλλουν την αναθεώρηση. Β) Στοιχεία για την απόκλιση των τιμών των μεγεθών τα οποία επιβάλλουν την αναθεώρηση από τις αντίστοιχες τιμές που προβλέφθηκαν για τα αντίστοιχα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Γ) Εκτίμηση για την εξέλιξη των μεγεθών τα οποία επιβάλλουν την αναθεώρηση για κάθε επόμενο έτος από το έτος Αιτήματος Αναθεώρησης έως και το έτος Υπολογισμού της επόμενης τακτικής αναθεώρησης τιμολογίων. 21

23 Δ) Εκτίμηση των επιπτώσεων στα έσοδα του Διαχειριστή και της επίπτωσης στο ύψος των τιμολογίων της επόμενης Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, εάν δεν εγκριθεί η έκτακτη αναθεώρηση. Ε) Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος κατασκευής έργων επέκτασης λόγω σύνδεσης τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εγγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις του Διαχειριστή πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην έγκριση του επόμενου Προγράμματος Ανάπτυξης, εφόσον η Αίτηση Αναθεώρησης είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας υλοποίησης τέτοιων έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής υποβάλει και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των εν λόγω έργων καθώς και μελέτη επίπτωσης, από την ένταξη των εν λόγω έργων στην ΡΠΒ, στο Τιμολόγιο Διανομής. 3. Το αίτημα του Διαχειριστή για την έκτακτη αναθεώρηση των τιμολογίων αξιολογείται από τη ΡΑΕ. 4. Η ΡΑΕ εκδίδει την απόφασή της εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που το αίτημα του Διαχειριστή θεωρήθηκε τυπικά πλήρες. 5. Απόρριψη του αιτήματος του Διαχειριστή αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕ. 6. Στην περίπτωση της αποδοχής από τη ΡΑΕ του Αιτήματος Αναθεώρησης, το έτος πραγματοποίησης της αναθεώρησης καθίσταται Έτος Υπολογισμού και οι χρόνοι διεξαγωγής των επόμενων τακτικών αναθεωρήσεων προσαρμόζονται αναλόγως. 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 - Χρόνοι Πρώτης Έκδοσης Τιμολογίων 1. Για την πρώτη έκδοση Τιμολογίων που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Ως Έτος Αναφοράς ορίζεται το Έτος Β) Ως Έτος Υπολογισμού ορίζεται το Έτος Γ) Η πρώτη Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων περιλαμβάνει τα έτη Δ) Η πρώτη Περίοδος Ισχύος των Τιμολογίων Διανομής περιλαμβάνει τα έτη έως το

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Έτος Αναφοράς Έτος Υπολογισμού Περίοδος Αναθεώρησης Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων Περίοδος Ισχύος Τιμολογίων Πρώτη έκδοση τιμολογίων Δεύτερη έκδοση Τιμολογίων Τρίτη έκδοση τιμολογίων Τέταρτη έκδοση τιμολογίων Πέμπτη έκδοση τιμολογίων Έκτη έκδοση τιμολογίων Επόμενες εκδόσεις τιμολογίων Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 24

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 Άρθρο 1... 3 Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2... 3 Ορισμοί... 3 Άρθρο 3...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270139903 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35633 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3490 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.04 20:41:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 235/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 235/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 235/2018 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης αποφάσεων της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος όσον αφορά στη µεθοδολογία καθορισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ και για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003 Σεπτέµβριος 2003 Εισαγωγή 1.1 Τα αναθεωρηµένα τιµολόγια Φυσικού Αερίου που υπολογίστηκαν τον Σεπτέµβριο 2003 στηρίχθηκαν στην ίδια µεθοδολογία αλλά σε διαφορετικές παραµέτρους σε σύγκριση µε τα τιµολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (επιστολή ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ υπ αρίθμ. 109195/19.09.2017) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ ΠΡΟΣ ΡΑΕ 2 Οκτωβρίου 2017 1 1. Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Δικτύου Διανομής για το 2012 και 2013, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραθέτουμε στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270132050 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, 30.6.2014 Ν. 89(Ι)/2014 89(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟ TOY 2001 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εξέλιξη κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» 1. Εισαγωγή Σε σχέση με τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2012 και 2013, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα