Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής"

Transcript

1 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς Αθήνα Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Δικτύου Διανομής Αξιότιμοι κύριοι, Σχετικά με το κείμενο του που προτείνεται στη Δημόσια Διαβούλευση, επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις μας στον πίνακα που ακολουθεί. Με εκτίμηση, Γιάννης Μητρόπουλος Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing 1/16

2 Διάταξη σχεδίου 1. Άρθρο 2, παρ 2. Ζ Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων: Η χρονική περίοδος επί της οποίας βασίζεται ο υπολογισμός των Τιμολογίων Διανομής, η διάρκεια της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος (έτη ). Προτείνεται η Περίοδος Υπολογισμού να ορισθεί στα 10 (δέκα) έτη λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης που εκτιμάται τα επόμενα χρόνια το οποίο θα οδηγήσει σε χαμηλότερα τιμολόγια Διανομής εις όφελος των τελικών καταναλωτών. 3. Η ΡΠΒ του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται για κάθε έτος ως το άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας των υφιστάμενων ενσώματων και ασώματων παγίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, αφαιρουμένων: 2. Άρθρο 5, παρ 3. Α, (iv) (i) Όλων των επιχορηγήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των παγίων (ενσώματων ή ασώματων) της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, (ii) Τυχόν εσόδων από Τέλη Σύνδεσης ή Επέκτασης για τα πάγια αυτά, Προτείνεται να διαγραφεί η φράση «Της ιδιοπαραγωγής των παγίων αυτών». iii) Τυχόν άλλης συμμετοχής στο κόστος του παγίου που έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου Διανομής ή Τελικούς Πελάτες, και (iv) Της ιδιοπαραγωγής των παγίων αυτών. 3. Άρθρο 5, παρ 3. B) Στο τέλος της παραγράφου: Είτε από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχωρισμένης εταιρείας διανομής Προτείνεται η προσθήκη: «Είτε από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της διαχωρισμένης εταιρείας διανομής» 2/16

3 Διάταξη σχεδίου 4. Άρθρο 5, παρ 3. Γ 5. Άρθρο 5, παρ Άρθρο 5, παρ 7. Των εκταμιεύσεων του Διαχειριστή για τα προγραμματισμένα έργα που περιλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, αφαιρουμένων α) τυχόν επιχορηγήσεων για τα εν λόγω έργα, β) τυχόν εσόδων από Τέλη Σύνδεσης ή Επέκτασης για τα έργα αυτά, και γ) άλλης τυχόν συμμετοχής στο κόστος των έργων που έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου Διανομής ή Τελικούς Πελάτες για τα έργα αυτά. Σε περίπτωση Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, ο προσδιορισμός των παγίων της Βασικής Δραστηριότητας της Διανομής διενεργείται σύμφωνα με τους Κανόνες Λογιστικού Διαχωρισμού που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 80Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Νόμου. Ο Διαχειριστής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του Έτους Υπολογισμού υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος κτήσης κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου (ενσώματου ή ασώματου) που εντάσσεται στη ΡΠΒ, την ωφέλιμη ζωή του, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις του και την αναπόσβεστη του αξία κατά το έτος Υπολογισμού. Επίσης, ο Διαχειριστής Προτείνεται η αντικατάσταση του σημείου Γ της παραγράφου 3 ως εξής: «Των προγραμματισμένων έργων που περιλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, αφαιρουμένων α) τυχόν επιχορηγήσεων για τα εν λόγω έργα, β) τυχόν εσόδων από Τέλη Σύνδεσης ή Επέκτασης για τα έργα αυτά, και γ) άλλης τυχόν συμμετοχής στο κόστος των έργων που έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου Διανομής ή Τελικούς Πελάτες για τα έργα αυτά» Επισημαίνεται πως εκκρεμεί η έγκριση των κανόνων λογιστικού διαχωρισμού του έτους 2015 Να προστεθεί παράλληλα η φράση: «Είτε με τις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της υφιστάμενης εταιρείας, είτε με τις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Διανομής». Προτείνεται να προστεθεί ο ορισμός της ωφέλιμης ζωής των παγίων, η οποία καθορίζεται με βάση τα όσα ορίζονται στις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Διανομής. 3/16

4 Διάταξη σχεδίου υποβάλλει στη ΡΑΕ, για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, δεδομένα σχετικά με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α (i), (ii) και (iii) του παρόντος άρθρου. 7. Άρθρο 5, παρ Άρθρο 6, παρ 3. Το ποσοστό ΚΚ% για κάθε Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων ορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Το ποσοστό ΚΚ% παίρνει αναλογικά τις τιμές μεταξύ 50% - 100% σύμφωνα με το ύψος του Δείκτη Γενικής Ρευστότητας (ΔΓΡ) της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. Το ποσοστό ΚΚ% παίρνει α) τιμή 100% όταν ο ΔΓΡ είναι μικρότερος του 1,5, β) τιμή μεταξύ 51% και 99% όταν ο ΔΓΡ είναι μεταξύ 1,5 και 2 και γ) τιμή 50% όταν ο ΔΓΡ είναι μεγαλύτερος του 2. Ως Δείκτης Γενικής Ρευστότητας του Διαχειριστή νοείται το πηλίκο Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Η ΡΑΕ δύναται αιτιολογημένα να ορίσει αριθμητικά έναν Μέσο Συντελεστή Δανειακής Επιβάρυνσης (G) κατά την Περίοδο Ισχύος των Τιμολογίων στην περίπτωση που προκύπτει ότι η εκτιμώμενη κεφαλαιακή διάρθρωση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτού στο πιο πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο, δεν είναι ρυθμιστικά βέλτιστη. Προτείνεται να προστεθεί και πρόβλεψη πως στην περίπτωση αρνητικού Κεφαλαίου Κίνησης, το ποσοστό ΚΚ% θα ορίζεται σε 0%. H συγκεκριμένη παράγραφος προτείνεται να εφαρμοστεί σε μεταγενέστερη περίοδο υπολογισμού, καθώς σημαντική μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών των προηγούμενων ετών. 9. Άρθρο 6, παρ 4. Risk Free Rate Προτείνεται να προσδιοριστεί η διάρκεια στην οποία αφορά ο υπολογισμός του RFR. Ειδικότερα προτείνεται να τροποποιηθεί ο ορισμός ως εξής: 4/16

5 Διάταξη σχεδίου Η απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο, προσδιορίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου κατά το τελευταίο 12-μηνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ν-2, (όπου ν ο μήνας της απαιτούμενης υποβολής του Απαιτούμενου Εσόδου) της χώρας στην Ευρωζώνη με την υψηλότερη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητα από τους τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας (Standard & Poors (S&P), Moody, και του Ομίλου Fitch). Αν 2 ή παραπάνω χώρες έχουν την ίδια βαθμολογία, τότε επιλέγεται η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση κατά το τελευταίο 12-μηνο όπως ορίζεται παραπάνω. 10. Άρθρο 6 παρ 4 Country Risk Premium Ποσοστό κινδύνου επένδυσης στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό προστίθεται στην απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες επένδυσης σε μονοπωλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως: Α) Οι εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας, Β) Ο βαθμός έκθεσης του Διαχειριστή στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, Γ) Το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή και ιδίως το Προτείνεται να διαγραφούν οι παράγραφοι Α, Β και Γ, οι οποίες δύναται να αποτελούν αντικείμενο ερμηνείας και δεν οδηγούν στον σαφή προσδιορισμό της παραμέτρου του CRP. Ωστόσο, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό ένα ανώτατο όριο 5% στην τιμή του CRP. Αυτή είναι μια πολύ συντηρητική προσέγγιση, αφού το 5% είναι κοντά στο μέσο όρο των περιθωρίων την περίοδο Απρίλιος Σεπτέμβριος 2014, όπου τα περιθώρια ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο υπολογισμός του CRP ως εξής: Για τον προσδιορισμό του ποσοστού κινδύνου επιλέγεται το 5/16

6 Διάταξη σχεδίου ύψος των νέων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού, και Δ) Το περιθώριο μεταξύ του μέσου επιτοκίου του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου και του δεκαετούς κρατικού ομολόγου που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) κατά την ίδια περίοδο. ελάχιστο μεταξύ: Του περιθωρίου μεταξύ του μέσου επιτοκίου 10-ετούς Ελληνικού κρατικού ομολόγου και του κρατικού ομολόγου που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) κατά το τελευταίο 12-μηνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ν-2, (όπου ν είναι ο μήνας της απαιτούμενης υποβολής του Απαιτούμενου Εσόδου). Ενός ανώτατου ορίου ως κάτωθι: στην περίπτωση που το παραπάνω περιθώριο δεν ξεπερνά το 9,00%, το ανώτατο όριο ορίζεται σε 5,00%. στην περίπτωση που το παραπάνω περιθώριο είναι υψηλότερο του 9,00%, το ανώτατο όριο ορίζεται σε 5,00% πλέον της διαφοράς του παραπάνω περιθωρίου με το 9,00%. Εάν το ως άνω περιθώριο είναι χαμηλότερο από 2,5%, το ποσοστό κινδύνου CRP ανέρχεται σε 2,5%. 11. Άρθρο 6, παρ 4 Beta Συντελεστής συστηματικού κινδύνου Iδίων Kεφαλαίων του Διαχειριστή, που βασίζεται στους κατά Blume συντελεστές συστηματικού κινδύνου Iδίων Kεφαλαίων των εισηγμένων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Προτείνεται να προσδιοριστεί η περίοδος που θα αφορούν τα δεδομένα υπολογισμού ως εξής: Τα δεδομένα θα προέρχονται από τη πλατφόρμα του Bloomberg χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία βάση πάνω σε μια πενταετή χρονική περίοδο που ολοκληρώνεται στο έτος t-1, 6/16

7 Διάταξη σχεδίου Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία ανταγωνιστική δραστηριότητα. όπου t το έτος υπολογισμού. 12. Άρθρο 6, παρ 6 Στην Απόφαση Έγκρισης των Τιμολογίων δύναται να καθοριστεί από τη ΡΑΕ και τυχόν προσαύξηση ή μείωση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου βάσει επίτευξης στόχων (bonus-/malus) που έχουν τεθεί από τη ΡΑΕ και βασίζονται στην αύξηση του αριθμού των παροχών και του όγκου κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο καθορισμός των στόχων δε βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού και δε λαμβάνονται υπόψη παράμετροι επηρεασμού της ζήτησης που δεν ελέγχονται από το Διαχειριστή (π.χ. καιρικές συνθήκες). Επίσης δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στον επενδυτικό προγραμματισμό. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να διαγραφεί η συγκεκριμένη παράγραφος. 13. Άρθρο 7, παρ.1 και 2 Οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων (ενσώματων και ασώματων) που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση υπολογίζονται για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, με βάση την υπολειπόμενη ζωή των παγίων, αν πρόκειται για υφιστάμενα, όπως αυτή προκύπτει από το μητρώο παγίων ή την ωφέλιμη ζωή των παγίων, αν πρόκειται για νέα πάγια που μόλις εισήλθαν στη ΡΠΒ. Οι αποσβέσεις κάθε παγίου υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική μέθοδο που προβλέπεται για κάθε κατηγορία παγίου από την ισχύουσα νομοθεσία. Προτείνεται να τροποποιηθεί ο ορισμός των αποσβέσεων ως εξής: Για τον καθορισμό των αποσβέσεων υφιστάμενων και μελλοντικών παγίων (ενσώματων και ασώματων) που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τα όσα ορίζονται στις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Διανομής. 14. Άρθρο 8, παρ. 3 Στις Λειτουργικές Δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Α) Μισθοδοσία και λοιπές παροχές τακτικού και έκτακτου Προτείνεται να ενσωματωθούν και επιπρόσθετες κατηγορίες λειτουργικών εξόδων και ειδικότερα η παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής: 7/16

8 Διάταξη σχεδίου προσωπικού που απασχολεί ο Διαχειριστής. Β) Αμοιβές τρίτων που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Διανομής. Γ) Εύλογες δαπάνες για τη μελέτη και αξιολόγηση επενδύσεων που τελικά δεν υλοποιήθηκαν, αφού εγκριθούν από τη ΡΑΕ. «Στις Λειτουργικές Δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 1. Έξοδα διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών 2. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων και δικτύου και υλικά συντήρησης δικτύου 3. Ενοίκια 4. Δικηγόροι και δικαστικά έξοδα 5. Ασφάλιστρα 6. Μεταφορικά και έξοδα κινήσεως προσωπικού και την εκτέλεση της υπηρεσία τους 7. Εκπαίδευση προσωπικού-επιμορφωση 8. Έξοδα τηλεπικοινωνιών, 9. Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου 10. Εκτυπώσεις χαρτικά, έντυπα,συνδρομές και διάφορα έξοδα 11. Έξοδα για την απελευθέρωση της αγοράς αερίου 12. Τραπεζικά και δικαστικά έξοδα 13. Ζημίες από αποζημιώσεις έργων δικτύου 14. Ζημίες από ανείσπρακτες εισπράξεις χρηστών δικτύο. Πρόσθετα, το άρθρο 8 παράγραφος 3Β) Αμοιβές τρίτων που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου διανομής να αντικατασταθεί με την φράση στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας Διανομής. 8/16

9 Διάταξη σχεδίου Προτείνεται να διαγραφεί η φράση «Ως λοιπά έσοδα νοούνται ιδίως τα έσοδα από τη Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου, τα έσοδα από Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Διαχειριστή» καθώς: 15. Άρθρο 9 Ως Λοιπά έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ορίζονται τα λοιπά έσοδα του Διαχειριστή πέραν των εσόδων από τη χρέωση των τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής. Ως λοιπά έσοδα νοούνται ιδίως τα έσοδα από τη Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου, τα έσοδα από Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Διαχειριστή. Τα λοιπά έσοδα από τη Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου και τα έσοδα από Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών δεν αποτελούν έσοδα που έχουν οι Διαχειριστές Δικτυών Διανομής. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Διαχειριστή δεν αφορούν λειτουργικά έσοδα του Διαχειριστή άλλα έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής επιλέγει να επενδύσει τα ταμειακά διαθέσιμα. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως λοιπά έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ορίζονται τα έσοδα, στην περίπτωση που τα απασχολούμενα κεφάλαια και οι λειτουργικές δαπάνες αυτών των δραστηριοτήτων δεν διαχωρίζονται λογιστικά και έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή. 16. Άρθρο 10, παρ. 3 και παρ. 6 Το κόστος κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης δεν εισέρχεται ως νέα επένδυση στη ΡΠΒ. Στην περίπτωση εφαρμογής έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης, το ποσό της έκπτωσης θα λογίζεται στο Απαιτούμενο Έσοδο του Το κόστος της εξωτερικής εγκατάστασης αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτήν. Ειδικότερα, η ενσωμάτωση του πλήρους κόστους κατασκευής 9/16

10 Διάταξη σχεδίου Διαχειριστή ως Λειτουργική Δαπάνη και όχι ως ΡΠΒ. της Εξωτερικής Εγκατάστασης στη ΡΠΒ είναι κεφαλαιώδους σημασίας καθώς θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ζήτησης οδηγώντας σε αύξηση των συνολικών όγκων και τελικά στη μείωση των τιμολογίων και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το σύνολο των καταναλωτών. Μη ενσωμάτωση του κόστους δύναται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλή διείσδυση του φυσικού αερίου, σε μειωμένες επενδύσεις και συνεπώς σε αύξηση του τιμολογίου με αντίκτυπο στους υφιστάμενους καταναλωτές και στη συνολική αγορά ενέργειας. Επιπρόσθετα, ακόμα και η πλήρης ενσωμάτωση του κόστους της εξωτερικής εγκατάστασης στο OPEX θα δημιουργήσει μειωμένο επενδυτικό κίνητρο στο Διαχειριστή, ενώ δύναται να μην μπορούν να απορροφηθούν Ευρωπαϊκά ή αλλά προγράμματα επιδοτήσεων προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να διαγραφούν οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 10. Τέλος προτείνεται να ενσωματωθεί στις Λειτουργικές Δαπάνες το 50% των εσωτερικών εγκαταστάσεων, αφού προηγουμένως το ύψος της συνολικής δαπάνης ανά έτος/ επιμέρους χρεώσεις έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 17. Άρθρο 11 παρ. 3 Τα Τέλη Επέκτασης καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Οι παράγραφοι 3 και 4 παρουσιάζουν μια αντίφαση καθώς 10/16

11 Διάταξη σχεδίου Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτών, το σύνολο του κόστους του Έργου Επέκτασης. στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής ανακτά το σύνολο του κόστους επέκτασης ενώ στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό των τελών επέκτασης θα λαμβάνονται υπόψη προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης στην περιοχή. Για λόγους προώθησης της διείσδυσης που αναφέρθηκαν στο σχολιασμό του Άρθρου 10, προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα επεκτάσεων που ζητούνται από ενδιαφερόμενο με καταβολή μέρους ή/και συνόλου του κόστους επέκτασης. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση ως κάτωθι: Τα Τέλη Επέκτασης καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτών, μέρος ή/και το σύνολο του κόστους του Έργου Επέκτασης. 18. Άρθρο 12 Κριτήριο Οικονομικής Αποτελεσματικότητας Έργου Ενώ η ενσωμάτωση κριτηρίου οικονομικής αποτελεσματικότητας κρίνεται εύλογη, το κριτήριο που προτείνεται για την αξιολόγηση ενός νέου έργου ανάπτυξης δεν εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που πραγματοποιείται κάθε έργο. Για το λόγο αυτό, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έγκριση του κανονισμού θα πρέπει να εγκριθούν τα ακριβή κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας του Έργου. Π.χ ένας Διαχειριστής που έχει επιλέξει να κάνει επενδύσεις αρχικά σε ένα πυκνοκατοικημένο δίκτυο, με το κριτήριο της μέσης χρέωσης πιθανώς δεν θα πραγματοποιούσε καμία 11/16

12 Διάταξη σχεδίου επιπρόσθετη επένδυση, καθώς η εκτιμώμενη μέση χρέωση του συγκεκριμένου έργου ενδεχομένως να ήταν υψηλότερη από την υφιστάμενη χρέωση. Αντίθετα, ακόμα και αν πραγματοποιούνταν οι επενδύσεις σε επιπρόσθετα δίκτυα, η συνολική μέση χρέωση θα μπορούσε να μειωθεί λόγω περαιτέρω διείσδυσης στο υφιστάμενο δίκτυο. Τέλος το γεγονός ότι στο κριτήριο λαμβάνεται υπόψη μόνο η περίοδος υπολογισμού των τιμολογίων, υποεκτιμά το πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό όφελος που δημιουργείται από το συγκεκριμένο έργο λόγω και των νέων συνδέσεων που θα πραγματοποιηθούν σε μακροχρόνιο επίπεδο. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει διαφορετικό κριτήριο οικονομικής αποτελεσματικότητας που πρέπει να εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα. 19. Άρθρο 14, παρ. 2 Ως Κατηγορίες Τελικών Πελατών ορίζονται οι ακόλουθες: Α. Οικιακός Τελικός Πελάτης Β. Εμπορικός Τελικός Πελάτης Γ. Μεγάλης Κατανάλωσης μη Εμπορικός Τελικός Πελάτης Δ. Βιομηχανικός Τελικός Πελάτης Προτείνεται να συμπεριληφθεί στον Κανονισμό η δυνατότητα ενοποίησης των Κατηγοριών που αναφέρονται, με σκοπό τη δημιουργία βέλτιστων Τιμολογίων για όλες τις κατηγορίες πελατών. Επίσης, προτείνεται η αφαίρεση του ορισμού των μη Εμπορικών Τελικών Πελατών μεγάλης κατανάλωσης, καθώς δεν υπάρχουν Τελικοί Πελάτες αυτής της κατηγορίας στην 12/16

13 Διάταξη σχεδίου Αττική. 20. Άρθρο 14, παρ. 5 Ck,t είναι το άθροισμα της Πραγματικής Μέγιστης Ωριαίας Κατανάλωσης (kwh/ώρα) όλων των Σημείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k κατά το Έτος Αναφοράς, βάσει ετεροχρονισμένων αιχμών. C,t είναι το άθροισμα της Δεσμευμένης Ωριαίας Κατανάλωσης (kwh/ώρα) όλων των Σημείων Παράδοσης κατά το Έτος Αναφοράς. Οι όροι Ck,t και C,t θα πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο μέγεθος στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Προτείνεται να διαφοροποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση ως εξής: Ck,t είναι το άθροισμα του Ct όλων των Σημείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k κατά το Έτος Αναφοράς. Ct είναι το άθροισμα του μεγέθους C όλων των Σημείων Παράδοσης κατά το Έτος Αναφοράς. Όπου C ορίζεται κατά περίπτωση ως η Δεσμευμένη Ωριαία Κατανάλωση βάσει εταιροχρονισμένων αιχμών ή η Ημερήσια Πραγματική Κατανάλωση βάσει ταυτοχρονισμένων αιχμών ή άλλο αντίστοιχο κριτήριο όπως αυτό θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύλογα για τον επιμερισμό του κόστους του Δικτύου στις Κατηγορίες ή Υποκατηγορίες Τελικών Πελατών. 21. Άρθρο 15, παρ. 3 Ορισμός Χρέωσης Δυναμικότητας Να προστεθεί διευκρινιστικά στην παράγραφο 3 ότι για τους ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες η Χρέωση Δυναμικότητας θα εφαρμοστεί σε /(kwh ΑΘΔ/ώρα). Αντίθετα στους μη 13/16

14 Διάταξη σχεδίου ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες θα οριστούν κλίμακες ωριαίας δυναμικότητας που θα έχουν ενιαία Χρέωση Δυναμικότητας σε /έτος και θα καθοριστούν πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή ΣΔk με τη μέση ωριαία δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε τέτοια κλίμακα. Για τον τρόπο εφαρμογής της Χρέωσης Δυναμικότητας στους Ωρομετρούμενους Τελικούς Πελάτες να διευκρινιστεί ότι ο Διαχειριστής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί την πραγματοποιηθείσα Ωριαία Αιχμή ανά μήνα και σε περίπτωση που αυτή υπερβεί την Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα του Σημείου Παράδοσης θα αναπροσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος στα στοιχεία του Πελάτη και την αντίστοιχη χρέωση εφεξής. 22. Άρθρο 17, παρ.1 Τύπος υπολογισμού ΧΔΔj Θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες προσαρμογές στο κείμενο ώστε να καλύπτονται και οι περιπτώσεις μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των οποίων η Χρέωση Δυναμικότητας είναι εκφρασμένη σε /έτος και όχι σε /(kwh ΑΘΔ/ώρα). 23. Άρθρο 18, παρ. 4 Στην περίπτωση Τελικών Πελατών χωρίς μετρητή φορτίου, η ετήσια χρέωση για κάθε Σημείο Παράδοσης j του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Όπου: ΧΔΔκ=Δκ+(ΣΕκ+Qj) Δκ: H Χρέωση Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Προτείνεται η μεταφορά της συγκεκριμένης παραγράφου στο Άρθρο 17 Χρέωση Βασικής Δραστηριότητας Επιπρόσθετα, προτείνεται η τροποποίηση του ορισμού Δκ ως εξής: Δκ: H Χρέωση Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /Έτος. Η 14/16

15 Διάταξη σχεδίου Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /Έτος. Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον Συντελεστή Χρέωσης Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j ΣΔκ με τη Μέγιστη Εγκατεστημένη Δυναμικότητα του Μετρητή. ΣEk :Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /MWh ΑΘΔ. Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον Συντελεστή Χρέωσης Δυναμικότητας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j ΣΔκ με τη Μέση Δεσμευμένη Δυναμικότητα του Μετρητή. Η ως άνω τροποποίηση θεωρείται απαραίτητη ώστε να ανακτάται το έσοδο που έχει επιμερισθεί στην εκάστοτε κατηγορία πελατών. Qj: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται σε Σημείο Παράδοσης j κατά τη διάρκεια του έτους τιμολόγησης, σε kwh ΑΘΔ/Έτος, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον Κώδικα. 24. Άρθρο 18, παρ. 1. Α) Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο ισχύει η Σύμβαση Χρήσης. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής: Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης. 25. Άρθρο 20, παρ. 3 Η θετική ή αρνητική Ανακτήσιμη Διαφορά κάθε Έτους της Περιόδου Αναθεώρησης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την Για να υπάρχει διασφάλιση της αξίας της δραστηριότητας Διανομής από τυχόν ανακτήσιμη Διαφορά, η Ανακτήσιμη 15/16

16 Διάταξη σχεδίου παράγραφο 2Γ ανωτέρω, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή (1+ΔCPI) (Τ-t) ανάγεται στο πρώτο έτος της νέας Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, όπου o όρος ΔCPI αναφέρεται στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για κάθε έτος της Περιόδου Αναθεώρησης. Διαφορά θα έπρεπε να πολλαπλασιάζεται με συντελεστή (1+WACC) (Τ-t), όπου o όρος WACC αναφέρεται στο ισχύον WACC της Περιόδου Αναθεώρησης. Επιπρόσθετα, με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστούν και οι καταναλωτές στην περίπτωση που υπάρχει αρνητική Ανακτήσιμη Διαφορά. 26. Άρθρο 20, παρ. 6 Προκειμένου να δοθεί κίνητρο στον Διαχειριστή για την οικονομική και αποτελεσματική χρήση του Δικτύου Διανομής, στον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των λειτουργικών δαπανών και όχι οι απολογιστικές δαπάνες του Διαχειριστή. Προτείνεται για τον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς να λαμβάνονται υπόψη οι απολογιστικές λειτουργικές δαπάνες καθώς το πρώτο έτος λειτουργίας των Διαχειριστών Διανομής ως ανεξάρτητες εταιρείες είναι το έτος 2017 και συνεπώς είναι πιθανή η απόκλιση ανάμεσα στις προβλέψεις και στα πραγματικά 27. Άρθρο 21 Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων Προτείνεται να προστεθεί ως ΣΤ: «Αλλαγή στην Απόδοση(WACC) επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης σε περίπτωση Σημαντικής Μεταβολής των δεικτών που την απαρτίζουν». Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 4 προτείνεται να προστεθεί «η ΡΑΕ να αποφασίζει εντός μηνός από την ημερομηνία του πλήρους αιτήματος». Τέλος, προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης των τιμολογίων στο τέλος του 1 ου εξαμήνου το /16

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Αύγουστος 2016 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Άρθρο 1 - Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 Άρθρο 1... 3 Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2... 3 Ορισμοί... 3 Άρθρο 3...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270132050 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35633 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3490 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.04 20:41:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. Στη Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1 η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. Στη Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1 η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. Στη Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1 η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στην εν θέματι δεύτερη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης αποφάσεων της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος όσον αφορά στη µεθοδολογία καθορισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ και για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος με τον ορισμό της Ρήτρας κλοπής (παράγραφος 9 άρθρου 74).

Άρθρο 2 Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος με τον ορισμό της Ρήτρας κλοπής (παράγραφος 9 άρθρου 74). Αξιότιμες/οι κυρίες/ κύριοι, Σε συνέχεια της 2ης δημόσιας διαβούλευσης για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και συμπληρωματικά των προτάσεών μας όπως αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραθέτουμε στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή Ελληνικό! Σύνδεσμο! Ανεξάρτητων Εταιριώ ν Η λ ε κ τρ ικ ή! Ενέργειο! Προς ΡΑΕ Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή ΘΕΜ Α: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Παρουσίαση στην ΟΕΒ 21 Νοεμβρίου 2016 ECONOMIC CONSULTING ASSOCIATES www.eca-uk.com Περιεχόμενα Εισαγωγή Ανασκόπηση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2012 και 2013, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα