Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011"

Transcript

1 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος

2 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη απόδοση κεφαλαίων ώστε να μη εμποδίζεται η χρηματοδότηση των νέων έργων. Να μην εμποδίζει τον ανταγωνισμό Ειδική μέριμνα για το κόστος του LNG Terminal Cost Reflective Entry/Exit system λαμβάνοντας υπόψη το usual flow path Independent of the contractual flow path Non-discriminatory Σύμφωνο με την Κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμό 715/09) και την Ευρωπαϊκή πρακτική

3 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Α. Απαιτούνται 1. Προβλέψεις για την επόμενη 10ετία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ) που περιλαμβάνει: α) Πάγια μετά από αποσβέσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις. β) Κεφάλαιο κίνησης. γ) Εκταμιεύσεις για έργα υπό κατασκευή τα οποία είτε περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης είτε αποτελούν Μικρά Έργα, αφαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων. Αιχμών και ποσοτήτων φυσικού αερίου Ρυθμών μεταβολής λειτουργικών δαπανών 2. Υπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Περιόδου Αναθεώρησης (4 έτη). Β. Ανακτώνται με το Απαιτούμενο Έσοδο (υπολογίζεται σε ονομαστικές τιμές προ φόρων): 1. Τα κόστη κεφαλαίων Αποσβέσεις, Απόδοση ΡΠΒ 2. Οι Λειτουργικές Δαπάνες

4 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (συνέχεια) Γ. Το Απαιτούμενο Έσοδο κατανέμεται στις Εισόδους και Εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς και στην εγκατάσταση ΥΦΑ. Ποσοστό Διασποράς Εγκατάστασης ΥΦΑ ίσο με 80%. Δεδομένης της σπουδαιότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ ως σημείο εισόδου νέων προμηθευτών Φυσικού Αερίου, που ενισχύει τον ανταγωνισμό (παρ. 3 του Άρθρου 88 του Νόμου 4001/2011) και επομένως διατηρεί τις τιμές προμήθειας σε λογικά επίπεδα προς όφελος των τελικών καταναλωτών, ποσοστό του Απαιτούμενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Ποσοστό Διασποράς Εγκατάστασης ΥΦΑ) ανακτάται μέσω του Τιμολογίου Μεταφοράς από όλες τις Εισόδους του παρόντος Κανονισμού, αναλογικά με τις μέγιστες ημερήσιες αιχμές στο αντίστοιχο Έτος κάθε μίας από αυτές.

5 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (συνέχεια) Δ. Το κατανεμημένο Απαιτούμενο έσοδο ανακτάται κατά 90% μέσω Χρέωσης Δυναμικότητας και κατά 10% μέσω Χρέωσης Ποσότητας. Εξομάλυνση τιμολογίων μέσω διαίρεσης Παρούσας Αξίας Απαιτούμενου Εσόδου και Παρούσας Αξίας Πληθωρισμένων Αιχμών (ή Ποσοτήτων) (δηλ. πολ/σμός των Αιχμών ή Ποσοτήτων με τον συντελεστή πληθωρισμού πριν τον υπολογισμό των παρουσών αξιών). Οι Συντελεστές των τιμολογίων για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισμού είναι σε τιμές 2012 και αναπροσαρμόζονται ετησίως με το Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται με συντελεστή προεξόφλησης WACCpre tax, nominal.

6 6 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Περίοδος υπολογισμού τιμολογίων (προβλέψεις, εξομαλύνσεις) Έτος Υπολογισμού Τιμολογίων Επόμενο Έτος Υπολογισμού Τιμολογίων Επόμενη Περίοδος υπολογισμού τιμολογίων Απολογιστικά Στοιχεία ΔΕΣΦΑ Απολογιστικά Στοιχεία ΔΕΣΦΑ Περίοδος αναθεώρησης τιμολογίων

7 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ Οι Είσοδοι και οι Έξοδοι (Ζώνες Εξόδου) του Συστήματος Μεταφοράς είναι: Είσοδος «Σιδηρόκαστρο» που περιλαμβάνει το τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το βανοστάσιο «Καρπερή» του νομού Σερρών. Είσοδος «Κήποι» που περιλαμβάνει το τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως τον σταθμό «Αλεξανδρούπολη» του νομού Έβρου συμπεριλαμβανομένου του σταθμού μέτρησης στους Κήπους και του εκεί μελλοντικού σταθμού συμπίεσης και εξαιρουμένου του σταθμού μέτρησης και ρύθμισης πίεσης «Αλεξανδρούπολης» του νομού Έβρου Είσοδος «Αγία Τριάδα» που περιλαμβάνει τους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς μεταξύ της νήσου Ρεβυθούσας και της Αγίας Τριάδας, τον εκεί σταθμό μέτρησης και τον αγωγό από την Αγία Τριάδα έως το βανοστάσιο «Μέγαρα».

8 8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (συνέχεια) Έξοδος «Βορειοανατολική Ζώνη» που περιλαμβάνει το τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς από τον σταθμό «Αλεξανδρούπολη» του νομού Έβρου έως το σταθμό «Κομοτηνή» του νομού Ροδόπης, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού «Αλεξανδρούπολη» και σταθμού «Κομοτηνή». εξαιρουμένου του Έξοδος «Βόρεια Ζώνη» που περιλαμβάνει το τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς από τον σταθμό «Κομοτηνή» του νομού Ροδόπης και από το βανοστάσιο «Καρπερή» του νομού Σερρών έως το κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νέας Μεσημβρίας του νομού Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων σε αυτό κλάδων.δεν συμπεριλαμβάνει τον σταθμό συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία. Έξοδος «Νότια Ζώνη» που περιλαμβάνει το τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς από τη Νέα Μεσημβρία του νομού Θεσσαλονίκης και νότια, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας. *Με εισήγηση του Διαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να προστίθενται νέες Είσοδοι ή/και Έξοδοι που συνδέονται με έργα του Διαχειριστή που θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (σχηματική απεικόνιση) 9

10 10 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ετησίως, αυτόματα, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Έκτακτη προσαρμογή, μετά από απόφαση της ΡΑΕ, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που απειλούν τη βιωσιμότητα του ΔΕΣΦΑ. Τακτικά ανά 4 έτη. Το προηγούμενο έτος πριν την έναρξη λειτουργίας Μεγάλου Έργου Σύνδεσης.

11 11 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ρηχές Συνδέσεις: Όπως σήμερα, καλύπτεται από τους Μεμονωμένους Πελάτες μέχρι μεγίστου 5 Μ (σε τιμές 2011), το κόστος κατασκευής που αφορά στις σχετικές μετρητικές και ρυθμιστικές διατάξεις καθώς και στον αγωγό ανάντη του νέου σημείου εξόδου που δημιουργείται και μέχρι μήκους δύο (2) χιλιομέτρων. Εάν ο π/υ του έργου για τη σύνδεση με το ΕΣΦΑ υπερβαίνει το καταβληθέν ποσό από τον Μεμονωμένο Πελάτη ως κόστος Ρηχής Σύνδεσης, τότε η διαφορά εντάσσεται με εισήγηση του Διαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ, εφόσον δεν προκαλείται αύξηση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ(*). Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά καταβάλλεται από τον αιτούντα τη σύνδεση. * Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ την Περίοδο Υπολογισμού των Τιμολογίων ( /MWh A.Θ.Δ.): το πηλίκο του αθροίσματος των παρουσών αξιών το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων του προϋπολογιζόμενου Απαιτούμενου Εσόδου για όλο το ΕΣΦΑ χωρίς την Ανακτήσιμη Διαφορά της προηγούμενης Περιόδου Αναθεώρησης (σε ) προς το άθροισμα των παρουσών αξιών στο ίδιο Έτος των συνολικών προβλεπόμενων διακινούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου (σε MWh A.Θ.Δ) από τα σημεία εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται με συντελεστή προεξόφλησης το εγκεκριμένο WACC pre-tax, nominal

12 12 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (συνέχεια) Τα Μικρά Έργα (Π/Υ 5 Μ ) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόμενη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων. Τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης (με Π/Υ >150Μ σε τιμές 2010) που δημιουργούν νέα Είσοδο ή Έξοδο και έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσονται στην ΡΠΒ από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. Ένα έτος πριν γίνεται αναθεώρηση των τιμολογίων ανεξάρτητα αν προβλέπεται ή όχι σύμφωνα νε το πρόγραμμα τακτικών αναθεωρήσεων. Τα λοιπά έργα που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόμενη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων.

13 13 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΔ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αποτελεί το (θετικό ή αρνητικό) άθροισμα των διαφορών i. του απολογιστικού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για κάθε ένα από τα Έτη της παρελθούσης Περιόδου Αναθεώρησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα και ανά Είσοδο και Έξοδο του Συστήματος Μεταφοράς για κάθε έτος λ της παρελθούσης Περιόδου Αναθεώρησης & ii. του αντίστοιχου απολογιστικού ρυθμιζόμενου εσόδου του Διαχειριστή αναγόμενων στο πρώτο Έτος Υπολογισμού της νέας Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων Υ με τον συντελεστή (1+ WACC pre-tax, nominal ) (Υ-λ).

14 14 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΔ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (συνέχεια) Η Ανακτήσιμη Διαφορά και συγκεκριμένα ποσό ίσο με [(ΑΔ)/3]*(1+ WACC pre-tax, nominal ) (μ-υ) προστίθεται σε/ αφαιρείται από το Απαιτούμενο Έσοδο των Ετών της 3 νέων Ετών Περιόδου Υπολογισμού των Τιμολογίων (μ), όπου το WACC pre-tax, nominal είναι πλέον το ισχύον κατά τη νέα Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων. Ο τρόπος κατανομής της Ανακτήσιμης Διαφοράς στο Απαιτούμενο Έσοδο την Περίοδο Υπολογισμού των Τιμολογίων δεν επηρεάζει την τελική τιμή του τιμολογίου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού Τιμολόγησης, η Περίοδος Αναθεώρησης είναι πέντε (5) Έτη ( ) και η Ανακτήσιμη Διαφορά ισούται με σε τιμές 2012.

15 15 ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Είναι η απόδοση την οποία εύλογα προσδοκά ένας επενδυτής να λάβει μακροπρόθεσμα από εναλλακτικές επενδύσεις ισοδύναμου κινδύνου και επομένως πρέπει να πρέπει να προσφέρει ο ΔΕΣΦΑ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του, και ισούται με το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίων σε ονομαστικές τιμές προ φόρων.

16 16 WACC = G) * (( RFR + CRP) + β * MRP) pre tax, nominal (1 + 1 TX G * DR Όπου: WACC: Μεσοσταθμικό Κόστος Απασχολουμένων Κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital) (%) RFR: Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) (%) CRP: Περιθώριο κινδύνου της Ελλάδος (Country Risk Premium) (%) MRP: Μέσο περιθώριο κινδύνου μετοχών (Market Risk Premium) (%) β: Συντελεστής συστηματικού κινδύνου μετοχών Διαχειριστή (Beta) DR: Κόστος δανειακών κεφαλαίων του Διαχειριστή (Debt Rate) (%) TX: Συντελεστής φορολογίας Διαχειριστή (0<ΤΧ<1) G: Λόγος δανειακών κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια και Δανειακά Κεφάλαια(Gearing Ratio) 0<G<1)

17 17 ΚΥΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Α. 4955/06 λόγω ελληνικής οικονομικής κρίσης Υ.Α 4955/06 Σήμερα 1. Αύξηση Risk Free Rate+ Country Risk Premium 4,20% 7,38% 2. Αύξηση Φορολογίας 25% 35% 2α)Φορολογία Εταιρικών Κερδών 25% 25% προ διανομής μερισμάτων 2β) Έκτακτη φορολογία - 10%

18 18 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC με επικαιροποίηση των δεδομένων της Υ.Α. 4955/06 για την ισχύουσα χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας WACC Calculations [Υ.Α 4955/06] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρημτοοικονομικά δεδομένα της χώρας] Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 4,20% 0,63% Country Risk Premium 6,75% b 1 1 Market Risk Premium 4,90% 4,90% Return on Equity nominal after tax 9,10% 12,28% Tax Rate 25% 35% Return on Equity nominal pre tax 12,13% 18,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,35 Debt Interest Rate 6,20% 6,20% WACC nominal pre tax 10,06% 14,45% WACC nominal post tax 7,54% 9,39% Inflation 2,50% 2,50% WACC real post tax 4,92% 6,72% WACC real pre tax 6,56% 10,35%

19 19 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ WACC Calculations [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρημτοοικονομικά δεδομένα της χώρας] υφιστάμενων δανείων) Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 0,63% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 6,75% 6,75% 6,75% b 1 0,5 0,5 Market Risk Premium 4,90% 5,90% 5,90% Return on Equity nominal after tax 12,28% 10,33% 10,33% Tax Rate 35% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 18,89% 15,89% 15,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,38 0,38 Debt Interest Rate 6,20% 11,00% ** 6,20% * WACC nominal pre tax 14,45% 14,03% 12,21% WACC nominal post tax 9,39% 9,12% 7,94% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 6,72% 6,46% 5,30% WACC real pre tax 10,35% 9,94% 8,16% * Μεσοσταθμικό Κόστος Δανεισμού Υφιστάμενων και Μελλοντικών Δανείων. [Τιμολόγιο Brattle Πρόταση_Σεπτ. 2011] ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ (με συνυπολογισμό κόστους ** Εκτιμώμενο κόστος δανεισμού για εταιρείες αντίστοιχης πιστοληπτικής ικανότητας με τον ΔΕΣΦΑ στην Ελλάδα και την Ευρωζωνή.

20 20 Weighted Average Cost of Capital-WACC Conclusions of the European Council of 4 February 2011: It is vital to promote a regulatory framework attractive to investment. Particular attention should be given to the setting of tariffs in a transparent and non-discriminatory manner at levels consistent with financing needs

21 21 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Β ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους η οποία βασίζεται στη σύγκριση i. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη μίας Μακροχρόνιας Σύμβασης ενός Έτους με τη μέγιστη πραγματοποιηθείσα δυναμικότητα του Έτους και ii. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη μίας Μακροχρόνιας Σύμβασης βάσης με το Μ.Ο των πραγματοποιηθεισών δυναμικότητα για όλη τη διάρκεια του Έτους και συμπληρωματικών Βραχυχρόνιων Συμβάσεων για τα τμήματα του Έτους όπου παρατηρούνται υψηλές αιχμές κατανάλωσης. Το έσοδο πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίσο. Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση, όπου a,b σταθεροί συντελεστές (a= 2,62 & b= 0,002641) & d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Σύμβασης σε Ημέρες

22 22 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Με ορισμό ως μέσης χρέωσης χρήσης ΕΣΦΑ το πηλίκο του εσόδου για το συγκεκριμένο έτος, προς τους διακινηθέντες όγκους φυσικού αερίου στο σύστημα για την ίδια χρονική περίοδο, προκύπτει ο κάτωθι πίνακας. Πίνακας 1: Μέση Χρέωση Χρήσης Συστήματος για το 2012.

23 23 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Για το έτος 2010 η μέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ ήταν η εξής: (σημειώνεται ότι έχει αφαιρεθεί το επιπλέον έσοδο από εκχωρήσεις ή αποδεσμεύσεις): Πραγματοποιηθείσες Ποσότητες & Αιχμές Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσ Συνολικό Έσοδο Μέση Ποσότητες Μεταφοράς (m 3 /yrs) Αιχμή Μεταφοράς (m 3 /day) Ποσότητες ΥΦΑ (m 3 /yrs) α Αιχμή ΥΦΑ (m 3 /day) από Δραστ. Μεταφοράς & Χρέωση ( /MWh) σε Έτος ΥΦΑ τιμές ,62 σε τιμές 2012 (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό) η ανωτέρω τιμή ισούται με 3,93 /MW Για το με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης και την πρόταση του ΔΕΣΦΑ (WACCpretax,nominal=12,21%, Περ.Υπολ.=10 χρόνια) η μέση χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανακτήσιμης διαφοράς των ετών , ισούται με: 3,79 /MWh (βλέπε προηγούμενο πίνακα) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μείωση της μέσης χρέωσης για το 2012 με βάση το νέο τιμολόγιο: 4%

24 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι μέρος του Απαιτούμενου Εσόδου του 2012 αποτελεί Ανακτήσιμη Διαφορά προηγούμενων ετών ( ), η πραγματική σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ της μέσης χρέωσης του 2010 λαμβανομένου υπόψη και του μη ανακτηθέντος εσόδου το ίδιο έτος (απολογιστικού Απαιτούμενου Εσόδου για το συγκεκριμένο έτος προς τους διακινηθέντες όγκους φυσικού αερίου) και της μέσης χρέωσης 2012 χωρίς ανακτήσιμη διαφορά. Με την προσέγγιση αυτή έχουμε τα εξής αποτελέσματα: Για το έτος 2010 η μέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ ισούται με: Πραγματοποιηθείσες Ποσότητες & Αιχμές Απαιτούμενο Έσοδο από Δραστ. Μεταφοράς & Μέση Χρέωση ( /MWh) σε τιμές 2010 Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Ποσότητες Αιχμή Μεταφοράς Ποσότητες ΥΦΑ Μεταφοράς (m 3 /yrs) (m 3 /day) (m 3 Αιχμή ΥΦΑ (m 3 /day) /yrs) Έτος ΥΦΑ ,19 σε τιμές 2012 (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό) η ανωτέρω τιμή ισούται με 4,54 /MWh 24 Για το 2012, με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης η μέση χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ (προϋπολογισθέν Απαιτούμενο Έσοδο του 2012 χωρίς την ανακτήσιμη διαφορά, προς τους εκτιμώμενους όγκους του ίδιου Έτους) ισούται με: 3,95 /MWh ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μείωση της μέσης χρέωσης για το 2012 με βάση το νέο τιμολόγιο: 13%

25 25 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Η/Π το 2012 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - WACC 12,21%, Περ. Υπ.= 10 χρόνια Υ.Α 4955/2006 ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) * Οι χρεώσεις αναφέρονται σε τιμές ** Για τη χρέωση δυναμικότητας με Pipegas έχει θεωρηθεί ως Είσοδος το Σιδηρόκαστρο. *** Για τη χρέωση δυναμικότητας με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα επί το συντελεστή 85%.

26 26 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Καθιερώνεται Σύστημα Entry-Exit (σήμερα είναι τύπου Stamp duty) Καταργούνται τα ειδικά τιμολόγια για μονάδες Η/Π συνδυασμένου κύκλου και για μονάδες αιχμής. Η τιμολόγηση στις εξόδους γίνεται με το άθροισμα των ετεροχρονισμένων αιχμών. Καθίσταται δυνατή η δημιουργία Virtual Trading Point. Αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις από τη ΡΠΒ Διατηρείται η Διασπορά μέρους του Απαιτούμενου Εσόδου ΥΦΑ στο Σύστημα Μεταφοράς, αλλά με μειωμένο ποσοστό (σήμερα είναι 95%). Εισάγεται η δυνατότητα τιμολόγησης Διακοπτόμενων Συμβάσεων και Ανάστροφης Ροής έπειτα και από αντίστοιχη προσαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 5 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η χρηματοοικονομική προσομοίωση μιας επιχείρησης παρέχει μια ευρεία μεθοδολογία ανάλυσης προς λήψη αποφάσεων πάνω σε υπαρκτά θέματα όπως αυτά της τιμολογιακής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα