ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ"

Transcript

1 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ ηύπνπ Τ8, κε λένπο ζύγρξνλνπο ιακπηήξεο ηύπνπ Τ5 κε παξάιιειε εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο κέρξη θαη 47%. Τν πξντόλ απηό, απνηειεί κνλαδηθή ιύζε γηα εθαξκνγέο όπσο ρώξνη γξαθείσλ, παξθηλγθ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, ππνπξγεία, θ.α. πνπ ήδε δηαζέηνπλ θσηηζηηθά ζώκαηα κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ δηπιήο ζύλδεζεο δηόηη δελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ή επεκβάζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο γηα ηε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. ΑΠΟΒΔΗ ΣΗ ΔΠΔΝΤΗ Δ ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ Η βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ, απνηειεί βαζηθό ζεκείν ζρεηηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Δ.Δ. θαη θεληξηθή πνιηηηθή γξακκή ηεο ρώξαο ζύκθσλα κε ην λνκνζρέδην γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε Κηηξίσλ γηα θηίξηα άλσ ησλ η.κ. Η αξκόδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο, ζε ζρεηηθή ηεο έθζεζε πνπ έηπρε έγθξηζεο, πξνηείλεη ηελ γεληθόηεξε ελίζρπζε κέηξσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο πνπ πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζεξκόηεηαο, ςύμεο, θσηηζκνύ. Πξόζθαην ΦΔΚ 1554 πξνβιέπεη «ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ απνηεινύληαη από ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο ή θζνξηζκνύ θιάζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαηώηεξεο ηεο Β, κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θιάζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Α ή Β, εθνδηαζκέλνπο κε ελζσκαησκέλν ή εμσηεξηθό ζηξαγγαιηζηηθό πελίν, ηύπνπ ειεθηξνληθνύ ή ειεθηξνληθνύ κε ξύζκηζε θαη ελαιιαθηηθά καγλεηηθνύ ηύπνπ πςειήο απόδνζεο, απνθιεηόκελεο ηεο ρξήζεο καγλεηηθώλ πελίσλ πςειώλ απσιεηώλ θαη ηύπνπ standard, κε εθαξκνγή, θαηά ηα ινηπά, ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Γ6/Β/17682/ ».

2 2011 ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΦΘΟΡΙΜΟΤ, ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΛΤΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΩΦΔΛΗ ΜΔΙΩΝΔΙ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (KWh) από 42-47%. ΑΠΛΗ ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ Η αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ είλαη απιή θαη απαηηεί ηξία εύθνια βήκαηα: ηελ απνζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιακπηήξα, ηελ απνζύλδεζε ηνπ starter, ηε ζύλδεζε ηνπ λένπ ιακπηήξα εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο. Τν πξντόλ απηό, απνηειεί κνλαδηθή ιύζε γηα ρώξνπο γξαθείσλ, ππνπξγεία, ππόγεηα παξθηλγθ, μελνδνρεία, θ.α. όπνπ ήδε ππάξρνπλ θσηηζηηθά ζώκαηα κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ δηπιήο ζύλδεζεο. Οη ιακπηήξεο καο, επηηξέπνπλ ηε ρξήζε πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη απνζπώκελσλ ςεπδνξνθώλ (εθόζνλ απηέο πθίζηαηαη). Γελ απαηηνύλ θηηξηαθέο επεκβάζεηο όπσο απηέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ κνλήο ελεξγείαο, κε ηε ρξήζε γπςνζαλίδαο θαη ηηο γλσζηέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζβαζε ηνπ ρώξνπ πίζσ από ην θσηηζηηθό ζώκα. Άμην ιόγνπ είλαη, πσο ε ιακπηήξεο καο, απνηεινύλ ηε κνλαδηθή ιύζε εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ θσηηζκνύ, κε πξαγκαηηθή απόζβεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο πιηθώλ θαη ηνπνζέηεζεο θαη πνπ αθήλεη πεξηζώξηα θέξδνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή.

3 2011 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΩΦΔΛΗ ΣΩΝ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΜΟΤ Απόζβεζε έξγνπ ζηνλ ρξόλν δσήο ησλ ιακπηήξσλ Βειηίσζε ζπληειεζηή άεξγνπ ηζρύνο ζε θάζε ιακπηήξα από 0,51 ζε 0,95. Μείσζε απαίηεζεο αληηζηάζκηζεο κε ππθλσηέο θαη ειαρηζηνπνίεζε κέγηζηεο δήηεζεο παξνρήο ξεύκαηνο γηα απνθπγή πξνζηίκσλ. Λεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Δμάιεηςε ζεξκηθώλ εθπνκπώλ, ζεξκηθήο γήξαλζεο πιαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θηλδύλνπ βξαρπθπθιώκαηνο. Δλζσκαησκέλε αζθάιεηα ππέξηαζεο, ππεξζέξκαλζεο ζην ειεθηξνληθό θύθισκα ηεο ιάκπαο. Λεηηνπξγία ζε πςειή ζπρλόηεηα κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηξνβνζθνπίνπ (flickering), ηελ νκνηνκνξθία θσηηζκνύ θαη κείσζε ηεο «θνύξαζεο» ηνπ καηηνύ. Άκεζν άλακκα ιακπηήξα, δίρσο άλαςε-ζβήζε θαη ζόξπβν ηνπ ππθλσηή starter. Αζόξπβε ιεηηνπξγία Δγγύεζε ιεηηνπξγίαο λέσλ ιακπηήξσλ γηα 1 έηνο κε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε Σπιινγή θαη αλαθύθισζε ιακπηήξσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μείσζε πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. Διάρηζην θόζηνο θαη επθνιία εγθαηάζηαζεο.

4 2011 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Δ ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ ΑΠΛΗ ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ Η αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ είλαη απιή θαη απαηηεί ηξία εύθνια βήκαηα: ηελ απνζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιακπηήξα, ηελ απνζύλδεζε ηνπ starter, ηε ζύλδεζε ηνπ λένπ ιακπηήξα εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο Οη ιακπηήξεο ηύπνπ ΔΤΙΤ ιεηηνπξγνύλ ζπλδένληαο ην δεύγνο αθξνδεθηώλ ηεο κηαο άθξεο ηεο ιάκπαο κε ηελ θάζε ηνπ δηθηύνπ θαη ην άιιν δεύγνο ηεο άιιεο άθξεο κε ηνλ νπδέηεξν. Απιά απνζπλδένπκε ην ζηάξηεξ. Ο λένο ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί άκεζα κε ηε ζύλδεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Τ8 ιακπηήξα πνπ αληηθαζηζηά

5 2011 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΔΣΙΣ Model FK 114S 2ft fluorescent Lamp I/O Input AC 230 V/50 HZ, Output 14 watt (κατανάλωση) Spec Power factor > 0,95, THD < 15 Length Length = 18 watt T8 fluorescent Tubes Model 128S 4ft fluorescent Lamp I/O Input AC 230 V/50 HZ, Output 28 watt (κατανάλωση Spec Power factor > 0,95, THD < 15 Length Length = 36 watt T8 fluorescent Tubes Model 135S 5ft fluorescent Lamp I/O Input AC 230 V/50 HZ, Output 35 watt (κατανάλωση Spec Power factor > 0,95, THD < 15 Length Length = 58 watt T8 fluorescent Tubes Απόζβεζε έξγνπ ζηνλ ρξόλν δσήο ησλ ιακπηήξσλ. Βειηίσζε ζπληειεζηνύ άεξγνπ ηζρύνο ζε θάζε ιακπηήξα από 0,51 ζε 0,95. Μείσζε απαίηεζεο αληηζηάζκηζεο κε ππθλσηέο θαη ειαρηζηνπνίεζε κέγηζηεο δήηεζεο παξνρήο ξεύκαηνο γηα απνθπγή πξνζηίκσλ Λεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Δμάιεηςε ζεξκηθώλ εθπνκπώλ,ζεξκηθήο γήξαλζεο πιαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θηλδύλνπ βξαρπθπθιώκαηνο. Δλζσκαησκέλε αζθάιεηα ππέξηαζεο,ππεξζέξκαλζεο ζην ειεθηξνληθό θύθισκα ηεο ιάκπαο. Λεηηνπξγία ζε πςειή ζπρλόηεηα κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηξνβνζθνπίνπ (flickering) Σελ νκνηνκνξθία θσηηζκνύ θαη κείσζε ηεο θνύξαζεο ηνπ καηηνύ. Άκεζν άλακκα ηεο ιάκπαο,δίρσο άλαςε ζβήζε θαη ζόξπβν ηνπ ππθλσηή, Ballast, Starter. Αζόξπβε ιεηηνπξγία. Δγγύεζε ιεηηνπξγίαο λέσλ ιακπηήξσλ γηα 1 έηνο. Σπιινγή θαη αλαθύθισζε ιακπηήξσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή Μείσζε πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. Διάρηζην θόζηνο εγθαηάζηαζεο.

6 2011 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Πηινηηθέο εθαξκνγέο έρνπλ γίλεη. Γξαθεία Γηνίθεζεο ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ θαη Μεηαιινπξγώλ Γνθίκσλ (ΣΜΜΓ) ηνπ ΚΓΔΠ-ΓΔΗ. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζηελ νδό Μεζνγείσλ Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ (ρώξνο ππόγεηαο ζηάζκεπζεο). ε ηδησηηθά ππόγεηα parking ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Ιδησηηθέο επηρείξεζεο (ρώξνπο γξαθείσλ). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ. Αύμεζε έληαζεο θσηηζκνύ έσο θαη 271% κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θαηάιιεινπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο κε αλαθιαζηήξεο. Μείσζε θαηαλάισζεο ξεύκαηνο από 41% έσο θαη 48%. Βειηίσζε ζπληειεζηνύ άεξγνπ ηζρύνο από 0,46 ζε 0,99 θαη 0,51 ζε 0,95. Δμάιεηςε ζεξκηθώλ εθπνκπώλ. Άκεζν άλακκα. Αζόξπβε ιεηηνπξγία.

7 2011 ΜΔΛΔΣΗ ΚΓΔΠ-ΓΔΗ Η εηαηξεία δηεθπεξαίσζε πξόηππε ελεξγεηαθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο από ηελ άπνςε ηεο επάξθεηαο θσηηζκνύ, ζηα γξαθεία Γηνίθεζεο ηνπ Τνκέα Μεραληθώλ θαη Μεηαιινπξγηθώλ Γνθηκώλ (ΤΜΜΓ) ηνπ ΚΓΔΠ-ΓΔΗ. Η αλαγθαηόηεηα ηνπ έξγνπ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνύο, αιιά θαη πεξηβαιινληνινγηθνύο ιόγνπο. Σύκθσλα κε κειέηεο ην 30 έσο 50% ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρώξνπο γξαθείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκό. Όιεο ζρεδόλ νη εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνύλ κε ελεξγνβόξα ειεθηξνκαγλεηηθά ballast θαη παιηνύ ηύπνπ ιάκπεο Τ8. Δθηόο ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ζηε θαηαλάισζε, ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη ηα κέγηζηα από ηηο ζπλζήθεο νξάζεσο. Η εθπνκπή ξύπσλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα έρεη ππνινγηζηεί όηη είλαη ε κεγαιύηεξε εζηία αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Απνηειεί ινηπόλ ζεκαληηθό επίηεπγκα ε εμνηθνλόκεζε έζησ θαη κηαο (1) ΚWh ελέξγεηαο πνπ ηζνδπλακεί κε εμνηθνλόκεζε 0,279 kgr πεηξειαίνπ θαη κείσζε εθπνκπώλ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα θαηά 0,8474 kgr. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Η θάζε αίζνπζα ππό αμηνιόγεζε δηέζεηε ελζσκαησκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα ζηελ νξνθή κε δύν (2) ηύπνπ Τ8 ιακπηήξεο (ζην θάζε έλα). Τα θσηηζηηθά ζώκαηα, δελ δηέζεηαλ αλαθιαζηήξεο θαη είραλ πιαζηηθό θάιπκκα πνπ ήηαλ «βξώκηθν» θαη είρε ππνζηεί ζεξκηθή γήξαλζε ιόγσ ηεο παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία. Σπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 29 ιακπηήξεο θζνξηζκνύ, ηύπνπ T8 νη νπνίνη ζεσξνύληαη θαηάιιεινη γηα ην θσηηζκό γξαθείσλ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα θσηηζκνύ. Οη ιακπηήξεο νδεγνύληαη από ειεθηξνκαγλεηηθό ballast. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θσηηζκνύ, ε νκάδα έξγνπ δηελήξγεζε κεηξήζεηο θσηηζκνύ ππό ζπλζήθεο εκέξαο θαη λύθηαο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Οη κεηξήζεηο θαηέδεημαλ όηη ε έληαζε θσηηζκνύ είλαη θαηά πνιύ θάησ από ηα αλαθεξόκελα ζπληζηώκελα όξηα ζην επξσπατθό πξόηππν ΔΝ :2002, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην επίπεδν θσηηζκνύ ζε γξαθεία είλαη 500 Lux, κε δείθηε ζάκβσζεο UGR = 19 θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απόδνζεο Ra = 80, θαζώο θαη άιισλ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ θσηηζκνύ γηα ρώξνπο γξαθείσλ. Σε όια ηα γξαθεία παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζάκβσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ζε κηθξό ή κεγάιν βαζκό αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ παξαζύξσλ.

8 2011 Οη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο εκθάληδαλ πξόβιεκα ππνθσηηζκνύ θαη νη κεηξήζεηο απόιπηεο θσηεηλόηεηαο κε αλνηρηά ή θιεηζηά ζηόξηα ηελ εκέξα θαη ηελ λύρηα ήηαλ εθηόο νξίσλ. Τα πθηζηάκελα ειεθηξνκαγλεηηθά ballast πξνθαινύζαλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Η θαηάζηαζε απηή πξνθάιεζε ζεξκηθή γήξαλζε (θηηξίληζκα θαη ςαζπξόηεηα) ζηα πιαζηηθά ζηνηρεία ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζε θαισδηώζεηο θαζώο θαη ζην ίδην ην ballast. ΥΧΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΘΕΗ ΤΦΟ (m) από ηο έδαθος Κλειζηά ηόρια Lux Ανοικηά ηόρια Lux Κλειζηά ηόρια Νύκηα Lux Καηόπιν παρέμβαζης EUCAT SA Νύκηα, Lux ΓΡΑΦΕΙΟ Β Μ15 0, Μ16* 0, Πηινηηθό πξόγξακκα θαη Απνηειέζκαηα βειηίσζεο Γηελεξγήζεθαλ νη θάησζη εξγαζίεο: Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κε απηά, λέαο ηερλνινγίαο θαη κε αλαθιαζηήξεο, Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε άιινπο ηύπνπ ΔΤΙΤ Τ5 πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα ballast. Γηα 8 ώξεο ιεηηνπξγίαο ηελ εκέξα, 292 εκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο θαη ρξέσζε ξεύκαηνο 0,09 επξώ/kwh ε εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ππνινγίζηεθε ζε 4,26 επξώ γηα θάζε έλα ιακπηήξα. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα 10,000 ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε λένπ ιακπηήξα ηύπνπ ΔΤΙΤ Τ5. ΓΘΑ 10,000 ΩΡΕ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΟΦΕΛΟ (εσρώ) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΘΥΤΟ (KWh ΜΕΘΩΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ (Kgr CO2) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΝΘΡΑΚΑ (Κg) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΑΖΟΤΣ (Kg) ,4 45

9 2011 ΓΘΑ 15,000 ΩΡΕ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΟΦΕΛΟ (εσρώ) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΘΥΤΟ (KWh ΜΕΘΩΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ (Kgr CO2) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΝΘΡΑΚΑ (Κg) ΜΕΘΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΑΖΟΤΣ (Kg) 27, Σα απνηειέζκαηα βειηίσζεο ήηαλ: Αύμεζε έληαζεο θσηηζκνύ έσο θαη 271% κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θαηάιιεινπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο κε αλαθιαζηήξεο. Απόζβεζε έξγνπ ζηνλ ρξόλν δσήο ησλ ιακπηήξσλ Μείσζε θαηαλάισζεο ξεύκαηνο θαηά 42%, από κεηξήζεηο ζε αλεμάξηεην εξγαζηήξην. Βειηίσζε ζπληειεζηή άεξγνπ ηζρύνο ζε θάζε ιακπηήξα από 0,51 ζε 0,95. Μείσζε απαίηεζεο αληηζηάζκηζεο κε ππθλσηέο θαη ειαρηζηνπνίεζε κέγηζηεο δήηεζεο παξνρήο ξεύκαηνο γηα απνθπγή πξνζηίκσλ. Λεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Δμάιεηςε ζεξκηθώλ εθπνκπώλ, ζεξκηθήο γήξαλζεο πιαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θηλδύλνπ βξαρπθπθιώκαηνο. Δλζσκαησκέλε αζθάιεηα ππέξηαζεο, ππεξζέξκαλζεο ζην ειεθηξνληθό θύθισκα ηεο ιάκπαο. Λεηηνπξγία ζε πςειή ζπρλόηεηα κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηξνβνζθνπίνπ (flickering), ηελ νκνηνκνξθία θσηηζκνύ θαη κείσζε ηεο «θνύξαζεο» ηνπ καηηνύ. Άκεζν άλακκα ιακπηήξα, δίρσο άλαςε-ζβήζε θαη ζόξπβν ηνπ ππθλσηή starter. Αζόξπβε ιεηηνπξγία Δγγύεζε ιεηηνπξγίαο λέσλ ιακπηήξσλ γηα 1 έηνο κε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε Σπιινγή θαη αλαθύθισζε ιακπηήξσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μείσζε πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. Διάρηζην θόζηνο εγθαηάζηαζεο.

10 2011 ΛΑΜΠΣΗΡΕ ΦΘΟΡΙΜΟΤ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αντικαταστήστε απλά και γπήγοπα σε ςυιστάμενα υωτιστικά σώματα, λαμπτήπερ υθοπισμού τύπος Τ8 με νέοςρ λαμπτήπερ εξοικονόμησηρ ενέπγειαρ ηλεκτπονικήρ τεσνολογίαρ και ενεπγειακήρ κλάσηρ Α. Εξοικονομήστε μέσπι και 50% στη κατανάλωση πεύματορ στο υωτισμό με την επαναστατική λάμπα υθοπισμού τύπος ΕΤΙΤ. Μέγεθορ λαμπτήπα Σςνολική κατανάλωση υωτιστικού σώματορ με σςμβατικούρ λαμπτήπερ Σςνολική κατανάλωση υωτιστικού σώματορ με λαμπτήπερ ΕΤΙΤ Εξοικονόμηση ηλεκτπικήρ ενέπγειαρ 600mm 27 Watt 14 Watt έωρ 47% 1200mm 48 Watt 28 Watt έωρ 42% 1500mm 70 Watt 35 Watt έωρ 50%

11 2011 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΣΙΣΑΝΙΑ Η εηαηξεία δηεθπεξαίσζε πξόηππν έξγν εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο ζην μελνδνρείν ΤΙΤΑΝΙΑ, ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ 52, Αζήλα. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θσηηζκνύ, ε νκάδα έξγνπ ηεο εηαηξείαο δηελήξγεζε κεηξήζεηο θαηαλάισζεο ελεξγείαο ζε ρώξνπο εξγαζίαο, θπξίσο ππόγεηνπο θαη ρώξνπο ππόγεηαο ζηάζκεπζεο. Σηνπο ρώξνπο απηνύο είλαη εγθαηεζηεκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ηύπνπ Τ8 36W. Η παξέκβαζε ζην πθηζηάκελν θσηηζηηθό ζύζηεκα απνηειείην από απιή αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ηύπνπ Τ8 36W, κε ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο ηύπνπ ΔΤΙΤ (Environmental Tube in Tube). Η αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ είλαη απιή έγηλε ζε ηξία απιά βήκαηα: ηελ απνζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιακπηήξα, ηελ απνζύλδεζε ηνπ starter, ηε ζύλδεζε ηνπ λένπ ιακπηήξα εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο ηύπνπ ΔΤΙΤ.

12 2011 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Τα απνηειέζκαηα ηεο απιήο αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ κε ιακπηήξεο ηύπνπ ΔΤΙΤ, ήηαλ νη εμήο: Μείσζε θαηαλάισζεο ξεύκαηνο θαηά 47%. Αξρηθή θαηαλάισζε ηεζζάξσλ ιακπηήξσλ ζε ππόγεην γξαθείν κεηξήζεθε ζε 161W (κε παξνρή 228 Vac). Με ηελ εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηύπνπ ETIT FK-128 F-S, ε θαηαλάισζε κεηώζεθε ζηα 86 W. Λεηηνπξγία ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Δμάιεηςε ζεξκηθώλ εθπνκπώλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεξκηθή γήξαλζε πιαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Τα πιαζηηθά κέξε από πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζώκαηα είραλ ππνζηεί ζθιήξπλζε κα απνηέιεζκα λα ππόθεηληαη ζε ζξαύζε (ζπάλε) κόιηο αζθνύηαλ ζε απηά εμσηεξηθέο δπλάκεηο (π.ρ. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ). Δλζσκαησκέλε αζθάιεηα ππέξηαζεο, ππεξζέξκαλζεο ζην ειεθηξνληθό θύθισκα ηεο ιάκπαο. Λεηηνπξγία ζε πςειή ζπρλόηεηα (άλσ ησλ 50 KHz) κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηξνβνζθνπίνπ (flickering), ηελ νκνηνκνξθία θσηηζκνύ θαη κείσζε ηεο «θνύξαζεο» ηνπ καηηνύ. Άκεζν άλακκα ιακπηήξα, δίρσο άλαςε-ζβήζε θαη ζόξπβν ηνπ ππθλσηή starter. Αζόξπβε ιεηηνπξγία. Σπιινγή θαη αλαθύθισζε ιακπηήξσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μείσζε πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. εκείσζε 1: Κόζηνο ξεύκαηνο ππνινγίδεηαη ζηα 0,091 επξώ/κwh. εκείσζε 2: Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θάησζη ζηνηρεία.

13 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1KWh ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΠΟΜΠΗ ΡΤΠΩΝ ΚΑΤΙΜΟ ΚΑΤΙΜΟ ΚΑΤΙΜΟ Άνθρακας Μαζούτ Φσσικό Αέριο SO2 (gr/κwh) 1, αμελητέα NOx (gr/κwh) 0,69 0,52 0,50 CO2 (Kg/ΚWh) 0,92 0,70 0,48 σκαηίδηα (gr/kwh) 0,17 0,13 0,01 Καηαλάισζε (Kg/ΚWh) 0,35 0,22 εκείσζε 3: Γηα ππνινγηζκνύο κέζνπ όξνπ παξαγσγήο ξεύκαηνο ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηήζεθε 0,86Kg CO2 αλά KWh. Δπηπιένλ απνηειέζκαηα ηεο βειηίσζεο: Από ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα είλαη εκθαλήο πσο ε επέλδπζε αληηθαηάζηαζεο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ είλαη απνδνηηθή κε απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ζε ώξεο ιεηηνπξγίαο, από ηελ εμνηθνλόκεζε ελεξγείαο κόλν. Δπηπιένλ ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ζαθήο βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο (εηδηθόηεξα ζε ππόγεηνπο ρώξνπο δίρσο θπζηθό θσηηζκό) ιόγσ ηεο πςειήο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο (>50ΚHz) ηνπ ιακπηήξα πνπ εμαιείθεη ηα ζπκπηώκαηα ζηξνβνζθνπίνπ θαη ηνπ ρξώκαηνο (6500Κ) ηνπ θσηόο. Με ηελ εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ηύπνπ ΔΤΙΤ, ειαρηζηνπνηείηαη επίζεο ε ζεξκηθή θόπσζε ησλ πιαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη ζπαζκέλα θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ή βξαρπθπθιώκαηνο.

14 2011 Με θεληξηθό καο ΤΝΘΗΜΑ ΓΔΝΓΡΟΦΤTΔΤΟΤΜΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΣΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ζηόρνο καο είλαη ε αληηζηάζκηζε ηεο αλσηέξσ νηθνινγηθήο δεκίαο, κέζσ ηεο κείσζεο θαηαλάισζε ξεύκαηνο ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, κε ηε ρξήζε ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ εμνηθνλόκεζεο ελεξγείο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηύπνπ ΔΣΙΣ. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο ζπκβαηηθνύ ιακπηήξα θζνξηζκνύ 1200mm, κε ιακπηήξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηύπνπ ΔΤΙΤ εμνηθνλνκνύκε 291 ΚWh ελέξγεηα, θαη έθιπζε 250 Kgr CO2 ζηελ αηκόζθαηξα, ηελ ηξηεηία όζα δειαδή απνξξνθνύλ πεξίπνπ επηά (7) πεπθόδελδξα.

15 2011 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Μεηώλνληαο ηε θαηαλάισζε ξεύκαηνο ζην θσηηζκό (ζύκθσλα κε ηελ Αξηζκ. Γ5-ΗΛ/Β/νηθ ΚΥΑ, ΦΔΚ 1554 ηεο ), πξσηνζηαηνύκε ζε έλαλ αγώλα πξνζθνξάο πλεύκνλα δσήο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Απνηεινύκε ελεξγό παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη ζπλεηζθέξνπκε ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ζύλζεκα «Γελδξνθπηεύνπκε ηελ Διιάδα Δμνηθνλνκώληαο Δλέξγεηα» ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα ηερλνινγηθά ζύγρξνλν θαη πξσηνπνξηαθό αγώλα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δέλδξσλ πνπ ράζεθαλ κε ηηο πξόζθαηεο ππξθαγηέο ζηα δάζε καο κέζσ ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζεο ηεο εθπνκπήο ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα. Έρεη ππνινγηζζεί πσο θάζε 13 KWh (θηινβαηώξεο) εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο από ην θσηηζκό επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, κεηώλνπλ ηελ έθιπζε ξύπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαηά πεξίπνπ 12 Kg από ηελ αηκόζθαηξα, όζν απνξξνθά θαη έλα δέλδξα αλά έηνο. Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο δειαδή, πξνζθέξεη ην ίδην ηειηθό απνηέιεζκα κε έλα δέλδξν. Μεηώλεη ηελ εθπνκπή CO2 ζηελ αηκόζθαηξα. Έηζη, γηα θάζε 13KWh πνπ εμνηθνλνκείηαη από ηνλ θσηηζκό, θπηεύεηαη θαη έλα δέλδξν ζην εηθνληθό (virtual) δάζνο ηεο Διιάδαο. Μέζσ ησλ ρνξεγηώλ από επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνύο, αιιά θαη από κεκνλσκέλα άηνκα, ν θάζε έλαο καο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θπηεύεη θαη λα νλνκαηίδεη ην δηθό ηνπ δέλδξν ή γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σν εηθνληθό δάζνο καο ζα κεγαιώλεη δηαξθώο θαη ζα απνηειέζεη ελεξγή αληίζηαζε ζηελ απώιεηα ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο αιιά θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζε παλειιαδηθό, επξσπατθό, ίζσο θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. Σν ζπλνιηθό έξγν ηεο εηθνληθήο δελδξνθύηεπζεο ζα θαηαγξάθεηαη κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε εθπνκπώλ ξύπσλ πνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζα ραξηνγξαθείηαη ζην εηθνληθό δάζνο. Σν έξγν απηό ζα απνηειέζεη πξνζθνξά Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεζίαο ηνπ θάζε ρνξεγνύ, πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα δσήο ηνπ πιαλήηε.

16 2011 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο δάζνπο: Έλα ζηξέκκα θακέλν δάζνο εθιύεη 10 ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. Με ζηξέκκαηα θακέλνπ δάζνπο από ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007, εθιύζεθαλ 6 εθαη/ξηα ηόλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. Η εμνηθνλόκεζε 1ΚWh ελέξγεηαο αληηζηνηρεί ζε κείσζε 0.91 Kg δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έλα ζηξέκκα πεπθνδάζνπο απνξξνθά πεξίπνπ 400 Kg CO2 ην έηνο. Έλα δέλδξν απνξξνθά 12 Kg δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην έηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθιύεηαη γηα ηελ παξαγσγή 13 ΚWh ελέξγεηαο. Έλα δέλδξν απνξξνθά από ην έδαθνο θαη εθιύεη ζηελ αηκόζθαηξα θαζεκεξηλά, 100 γαιόληα (378.5 ιίηξα) λεξό.

17 2011 Καηαλάισζεο ελεξγείαο ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο. Τν 30 έσο 50% ηεο θαηαλαιηζθνκέλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρώξνπο γξαθείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκό. Όιεο ζρεδόλ νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, ιεηηνπξγνύλ κε ελεξγνβόξα ειεθηξνκαγλεηηθά ballast θαη παιηνύ ηύπνπ θαη ιάκπεο ηύπνπ Τ8. Μηα κέηξηα κεγέζνπο νηθνγέλεηα ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 30 δέλδξα γηα λα αληηζηαζκίζεη ην CO2 πνπ εθιύεη θαζεκεξηλά από ηε ρξήζε ελέξγεηαο. Έλα νηθνλνκηθό απηνθίλεην εθιύεη 6 ηόλνπο CO2 αλά ρικ. ρξήζεο θαπζίκνπ βελδίλεο. Έλα θνξηεγό εθιύεη 26 ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά ρικ. ρξήζεο θαπζίκνπ πεηξειαίνπ.αληηζηνηρεί ζηελ απόδνζε πεπθόδελδξσλ, δει. ζε πεξίπνπ 700 ζηξεκκάησλ πεπθνδάζνπο ζε κηα ηξηεηία.

18 2011 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΛΑΜΠΣΗΡΑ Σ5 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ!!!

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα