Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς"

Transcript

1 Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Περιουσία ΓΕΝΙΚΑ Μία επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή πλασματική «οντότητα» η οποία καταλαμβάνει, ένα χώρο, διαθέτει κτίρια, μηχανήματα, οχήματα, πραγματοποιεί αγορές πρώτων υλών -υλικών συσκευασίας, επεξεργασία και παραγωγή ετοίμων προιόντων και φυσικά πωλήσεις, έχει επομένως υποχρεώσεις αλλά και απαιτήσεις. Η οντότητα αυτή συνιστά έναν οικονομικό οργανισμό. Όλα δε τα παραπάνω στοιχεία, που αναφέρθηκαν αποτελούν την περιουσία του. Επομένως, η περιουσία ενός οικονομικού οργανισμού είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Τα οικονομικά αγαθά επειδή αναφέρονται στην περιουσία του οικονομικού οργανισμού λέγονται και περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορεί να ανήκουν στον ίδιο τον οικονομικό οργανισμό, να έχει δηλαδή, ο ίδιος την κυριότητά τους ή ένα μέρος αυτής, να ανήκει σε τρίτους και να εκφράζουν με το σύνολο της αξίας των τις υποχρεώσεις του οργανισμού προς αυτούς. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να είναι χρηματικά μετρήσιμα, όπως ένα μηχάνημα ή η χρήση ενός σήματος, δικαιώματος ευρεσιτεχνίας κλπ. Η θέση μιας επιχείρησης, ή ο κοινωνικός της ρόλος, ή η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη δραστηριότητά της, είναι στοιχεία που δεν αποτιμώνται, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αντικείμενο της λογιστικής. Τα δεκτικά λοιπόν χρηματικής αποτίμησης στοιχεία, τα οποία διαθέτει ένας οικονομικός οργανισμός και ιδιαίτερα μια επιχείρηση μπορεί να προέρχονται: α. Από τον ίδιο το φορέα της επιχείρησης. β. Από τρίτους, ξένους προς το φορέα ή τους φορείς. γ. Τόσο από τον ίδιο το φορέα όσο κι από τρίτους, ταυτόχρονα. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία υπάρχουν σε μια επιχείρηση συνιστούν την περιουσιακή συγκρότησή της. Επομένως η περιουσιακή συγκρότηση μιας επιχείρησης είναι καθορισμένο σύνολο στοιχείων. Χ = {χ 1, χ 2, χ 3.. χ ν } όπου Χ = περιουσιακή συγκρότηση και Χ1,2,3 = Η χρηματική αξία κάθε στοιχείου Νομική, οικονομική και λογιστική άποψη της περιουσίας α) Νομική Τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης πέρα από την χρηματική τους αποτίμηση, από νομική άποψη εκφράζουν :

2 1. Δικαιώματα: - κυριότητας του φορέα της επιχείρησης - εκμετάλλευσης από το φορέα, όπως δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος - απαιτήσεων του φορέα κατά τρίτων, όπως απαίτηση είσπραξης ποσού. 2. Υποχρεώσεις της επιχείρησης: - προς τον ίδιο τον φορέα - προς τρίτους, νομικά πρόσωπα, δημόσιο. Επομένως, μπορούμε να πούμε, ότι τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης από νομική άποψη, μπορούν να αποτυπωθούν ως μια ισότητα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Δικαιώματα Υποχρεώσεις Κυριότητα Στο φορέα Σε τρίτους Εκμετάλλευση Απαιτήσεις β) Οικονομική Από οικονομική άποψη τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης εκφράζονται στο σύνολό τους ως οικονομικά αγαθά από τη μια πλευρά και ως κεφάλαιο από την άλλη. 1. Ως οικονομικά αγαθά διακρίνονται σε: - Υλικά ή Ενσώματα, κινητά ή ακίνητα, όπως εμπορεύματα, πρώτες ύλες, κτίρια, μηχανήματα. - Άυλα ή Ασώματα, όπως ένα εμπορικό σήμα. - Απαιτήσεις, όπως οι οφειλές των πελατών. 2. Ως χρηματικά διακρίνονται σε: - Ίδιο κεφάλαιο, που είναι η εισφορά κεφαλαίου, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, είτε σε χρήμα και σε είδος του φορέα προς την επιχείρηση και - Ξένο κεφάλαιο, που είναι η εισφορά κεφαλαίου είτε σε χρήμα, είτε σε είδος από τρίτους προς την επιχείρηση π.χ από το τραπεζικό σύστημα. Ως σχέση ισότητας των παραπάνω έχουμε τη σχέση : Οικονομικά αγαθά = Κεφάλαια της επιχείρησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Οικονομικά Κεφάλαια Αγαθά - Υλικά ή - Ίδια ενσώματα κεφάλαια - Αϋλα ή - Ξένα Ασώματα κεφάλαια - Απαιτήσεις

3 γ) Λογιστική Η λογιστική ασχολείται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τις χρηματοοικονομικές μεταβολές αυτών και προσδιορίζει το οικονομικό αποτέλεσμα από τις μεταβολές αυτές. Η λογιστική επιστήμη βασίζεται στο σκεπτικό ότι, το σύνολο των μέσων με τα οποία η επιχείρηση ενεργεί, αποτελούν περιουσία της επιχείρησης και την αποκαλεί στο σύνολό της Ενεργητικό, το δε σύνολο των υποχρεώσεών της, ως συνολική οφειλή προς τον φορέα της επιχείρησης και προς τους τρίτους, αποκαλείται συνολικά, Παθητικό. Δηλαδή ορίζει την περιουσία της επιχείρησης ως τη σχέση Ενεργητικό = Παθητικό. Με τη λογική αυτή η Λογιστική αποτιμώντας τα περιουσιακά στοιχεία, συντάσσει ένα πίνακα περιουσιακής διάρθρωσης της επιχείρησης. Ο πίνακας αυτός αποκαλείται Ισολογισμός, όπως παρατίθεται ενδεικτικά παρακάτω. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Οικόπεδα Μηχανήματα Εμπορεύματα Πελάτες Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδιο κεφάλαιο Ξένο κεφάλαιο: -Προμηθευτές Δάνεια Τραπεζών Οφειλές στο Ελληνικό Δημόσιο Σύνολο Παθητικού Παρατηρούμε ότι : Ενεργητικό = Παθητικό Ανάλυση των εννοιών : Ενεργητικό, Παθητικό Ενεργητικό Ενεργητικό ονομάζεται το σύνολο των οικονομικών μέσων αποτιμημένων σε χρηματικές μονάδες, τα οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί για να επιτύχει τους σκοπούς της. Αποτελείται από τα μέσα δράσης της επιχείρησης, που είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης. Το ενεργητικό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Το Πάγιο και το Κυκλοφορούν, ή Κυκλοφοριακό.

4 Πάγιο ενεργητικό καλούμε εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να παραμείνουν στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα περισσότερο από ένα (1) χρόνο π.χ. κτίρια, μηχανήματα, αυτοκίνητα, εξοπλισμός γραφείου, έπιπλα, οικόπεδα, κλπ. Αυτό δεν σημαίνει πως η επιχείρηση δεν μπορεί να ρευστοποιήσει ένα πάγιο στοιχείο σε διάστημα μικρότερο του έτους από την απόκτησή του. Τα πάγια στοιχεία διακρίνονται σε: α. Ενσώματα, ή υλικά αγαθά, όπως κτίρια, μηχανήματα. β. Ασώματα ή αϋλα αγαθά, που μπορεί να εκφράζουν δικαιώματα, όπως δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος ή φήμη πελατεία, αέρας γ. Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις της επιχείρησης κατά τρίτων, που γίνονται απαιτητές μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Η χρήση ταυτίζεται συνήθως με ένα ημερολογιακό έτος. Συμμετοχές είναι οι διάφορες μετοχές ή εταιρικές μερίδες μιας Α.Ε. ή μιας Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε., που κατέχει μακροπρόθεσμα μια επιχείρηση. Κυκλοφορούν ενεργητικό καλούμε τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία που προορίζονται να αλλάξουν μορφή, μία ή περισσότερες φορές, μέσα στη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό διακρίνεται σε: α. Αποθέματα, δηλαδή πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, προϊόντα, υποπροϊόντα, ανταλλακτικά, υλικά, είδη συσκευασίας. β. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαιτητές μέσα στην τρέχουσα χρήση ή το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης, π.χ. πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, κ.α. γ. Χρεόγραφα διαθέσιμα, τα οποία είναι έγγραφα που περιέχουν υπόσχεση παροχής στον κομιστή τους όπως μετοχές ανωνύμων εταιριών, εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε., έντοκα γραμμάτια και ομόλογα δημοσίου, τα οποία αποκτά προσωρινά μια επιχείρηση προσδοκώντας άμεσο οικονομικό όφελος από τη μετέπειτα εκχώρησή τους. δ. Χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά, καταθέσεις όψεως, εισπρακτέα τοκομερίδια. Παθητικό Παθητικό σημαίνει το σύνολο των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, τις οφειλές της δηλαδή, προς τρίτους. Το παθητικό δηλώνει τις πηγές προέλευσης των στοιχείων του ενεργητικού, εκφράζεται δε πάντοτε σε χρηματικές αξίες. Διακρίνεται σε: α) Καθαρή Περιουσία (Κ.Π.) ή Ίδιο Κεφάλαιο (Ι.Κ.) ή Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) Καθαρή περιουσία (Κ.Π.), είναι τα μετρητά ή τα περιουσιακά στοιχεία, που εισφέρει ο επιχειρηματίας και γενικά ο φορέας ή οι φορείς της επιχείρησης προς την επιχείρηση. Η καθαρή περιουσία απαρτίζεται από το Κεφάλαιο, τα Αποθεματικά και τις Διαφορές από Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων, το σύνολο των οποίων συνιστά τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ αυτής. Εκφράζει, δηλαδή, τη χρηματική εκείνη αξία, που ανήκει στο φορέα ή τους φορείς της επιχείρησης και έχει επενδυθεί στην επιχείρηση. Με την έννοια της οικονομικής αυτοτέλειας της επιχείρησης η Καθαρή Περιουσία αυτής οφείλεται στον επιχειρηματία.

5 Επειδή όμως νομικά, οι έννοιες επιχείρηση και επιχειρηματίας ταυτίζονται, δεχόμαστε λογιστικά ότι, η Καθαρή Περιουσία οιονεί οφείλεται από την επιχείρηση προς τον επιχειρηματία. Επομένως η Καθαρή Περιουσία και το Πραγματικό Παθητικό, λογιστικά, επιδρούν αρνητικά ως προς την έννοια του πλουτισμού της επιχειρήσεως. β) Πραγματικό Παθητικό (Π) Το πραγματικό παθητικό δηλώνει ό,τι οφείλει η επιχείρηση σε τρίτους και διακρίνεται σε: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, δηλαδή τραπεζικά δάνεια, γραμμάτια πληρωτέα κλπ. που λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης και σε Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, όπως γραμμάτια πληρωτέα, τραπεζικά δάνεια, υποχρεώσεις προς το δημόσιο, για απόδοση φόρων, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή τρίτους (προμηθευτές), οι οποίες λήγουν μέσα στη χρήση ή ως το τέλος της επόμενης χρήσης. Στο σκέλος του παθητικού εμφανίζονται και οι προβλέψεις. Οι προβλέψεις είναι ποσό εξόδων, που επιβαρύνει τα κέρδη χρήσης για κάλυψη κινδύνων τρέχουσας χρήσης, που ενδεχομένως θα συμβούν στην επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Αν οι κίνδυνοι δεν επέλθουν, τότε το ποσό ή τα ποσά των προβλέψεων συνιστούν αυτόματα μέρος των ιδίων κεφαλαίων. (Καθαρή Περιουσία). Απογραφή Είδη Απογραφής Απογραφή έναρξης ή ίδρυσης: Συντάσσεται με την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής μονάδας. Απογραφή τέλους χρήσης: Συντάσσεται στο τέλος της κάθε διαχειριστικής χρήσης. Διαχειριστική χρήση είναι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας μιας επιχείρησης, μέσα στο οποίο προσδιορίζεται το αποτέλεσμα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων αυτής. Η διαχειριστική χρήση είναι 12μηνη. Συμπίπτει συνήθως με το ημερολογιακό έτος από 1/1 έως 31/12 και σπάνια από 1/7/ έως 30/6 του επόμενου έτους. Όταν μια επιχείρηση ιδρύεται στα μέσα μιας χρήσης τότε η διαχειριστική χρήση μπορεί να είναι υπερδωδεκάμηνη ή μικρότερη του δωδεκαμήνου (υποδωδεκάμηνη). Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει στη χώρα μας υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής ή ημεδαπής επιχείρησης που σε αυτή συμμετέχει αλλοδαπή με ποσοστό κεφαλαίου τουλάχιστον 50%, τότε οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να κλείνουν τη διαχείρισή τους κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση. Απογραφή λύσης: Συντάσσεται με τη λύση (διάλυση) της επιχείρησης. Η απογραφή τέλους χρήσης συντάσσεται ποσοτικά και κατ αξία. Η ποσοτική απογραφή τέλους χρήσης συντάσσεται μέχρι 20 Φεβρουαρίου για τις επιχειρήσεις που η διαχειριστική των περίοδος λήγει την 31/12 εκάστου έτους και μέσα σε τρεις μήνες από του τέλους της χρήσης συντάσσεται και η κατ αξία απογραφή. Για τις ΑΕ η κατ αξίαν απογραφή καταχωρείται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από του τέλους της χρήσης. Η απογραφή καταχωρείται σε ιδιαίτερο, θεωρημένο, από την αρμόδια της έδρας της επιχείρησης Δ.Ο.Υ., βιβλίο, που λέγεται Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

6 Η καταχώρηση γίνεται σε κάθετη μορφή. Καταχωρούμε, δηλαδή, πρώτα τα στοιχεία του ενεργητικού αρχίζοντας από τα πάγια και ακολουθούν τα στοιχεία του παθητικού, με τη σειρά που υποδεικνύεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), όχι όμως υποχρεωτικά. Τι είναι η διαρκής Απογραφή; Διαρκής απογραφή, σημαίνει τη διαρκή συμφωνία της αξίας των εμπορευσίμων στοιχείων της αποθήκης της επιχείρησης με τα δεδομένα των βιβλίων αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταχώριση των εμπορευσίμων στοιχείων της επιχείρησης σε τιμές κτήσης αυτών μετά από κάθε τους εμπορευματική συναλλαγή. (Αγορά, Πώληση κ.λπ.). Διαρκή απογραφή τηρεί η Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης, όπου καταχωρίζεται κάθε φορά στα βιβλία της επιχείρησης μετά από κάθε εμπορευματική συναλλαγή, αναλυτικά κατ είδος εμπορεύματος, ποσοτικά και κατ αξία, ούτως ώστε κάθε φορά, να προκύπτει το υπόλοιπο κάθε εμπορεύματος κατά ποσότητα και αξία. Διάκριση της απογραφής ως προς την έκταση αυτής. Η απογραφή ως προς την έκταση αυτής διακρίνεται σε: - Γενική, όταν αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. - Μερική, όταν αφορά μερικά περιουσιακά στοιχεία. Μερική απογραφή ενεργούμε, συνήθως, τακτικότερα στα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία (Απογραφή αποθεμάτων). Ως προς τον τρόπο διενέργειάς της η απογραφή διακρίνεται σε: - Φυσική, ή πραγματική ή εξωτερική, όταν τα περιουσιακά στοιχεία απογράφονται στη φυσική τους κατάσταση, όπως μηχανήματα, εμπορεύματα, ανταλλακτικά, έπιπλα, μεταφορικά μέσα κ.λπ. Στο τέλος της χρήσης ο νόμος επιβάλλει τα δεδομένα των βιβλίων να συμφωνούν με τη φυσική απογραφή. - Θεωρητική, ή εσωλογιστική όταν τα περιουσιακά στοιχεία απογράφονται και συμφωνούνται με τα δεδομένα των βιβλίων της επιχείρησης, όπως οι απαιτήσεις κατά των πελατών, τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές κ.λπ. Η συμφωνία των δεδομένων της θεωρητικής απογραφής γίνεται συνήθως με αποστολή και αποδοχή του υπολοίπου εκ μέρους του συναλλασσόμενου της επιχείρησης. Ισολογισμός Έννοια Ισολογισμού Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της επιχείρησης καθώς και οι υποχρεώσεις αυτής κατ είδος και αξία, σε ορισμένη χρονική στιγμή και αποτιμημένη σε ενιαίο νόμισμα. Ο ισολογισμός προκύπτει από την απογραφή. Διαφορές Ισολογισμού και απογραφής - Η απογραφή συντάσσεται κάθετα, ενώ ο ισολογισμός οριζόντια.

7 - Η απογραφή αποτελεί λεπτομερή ανάλυση της περιουσιακής διάρθρωσης της επιχείρησης, ενώ ο ισολογισμός αποτελεί συνοπτική χρηματοοικονομική απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης. - Ο ισολογισμός δημοσιεύεται υποχρεωτικά, ενώ η απογραφή δε δημοσιεύεται. - Η απογραφή προηγείται και ο ισολογισμός έπεται. Ιδιότητες Ισολογισμού α. Ένας ισολογισμός θα πρέπει να είναι ειλικρινής, δηλαδή να αναγράφει τα πραγματικά στοιχεία της επιχείρησης. β. Να είναι σαφής, δηλαδή η ονοματολογία των περιουσιακών του στοιχείων να εκφράζεται με σαφήνεια. γ. Να μην περιέχει συμψηφισμούς ανόμοιων περιουσιακών στοιχείων δ. Τα στοιχεία του ισολογισμού να κατατάσσονται σε ομοειδείς κατηγορίες σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). Πότε συντάσσεται ο ισολογισμός; Ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και φυσικά μετά τη σύνταξη απογραφής. Ο χρόνος σύνταξης είναι 3 μήνες για επιχειρήσεις με βιβλία 3 ης κατηγορίας και 4 μήνες για Α.Ε. και Συνεταιρισμούς. Είδη Ισολογισμών Ανάλογα με το χρόνο σύνταξης και με το σκοπό που εξυπηρετείται διακρίνουμε τα παρακάτω είδη ισολογισμών: - Ισολογισμό τέλους χρήσης - Ισολογισμό ίδρυσης - Ισολογισμό συγχώνευσης ή μετατροπής - Ισολογισμό λύσης ή εκκαθάρισης - Περιοδικό ισολογισμό, που μπορεί να συντάσσεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, π.χ. μήνα, τρίμηνα, για εμπορικούς ή διαχειριστικούς σκοπούς, ή όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Ο ισολογισμός εκφράζεται ως μαθητική σχέση: Ε = Π +ΚΠ όπου Ε = το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, Π = το σύνολο των στοιχείων του παθητικού, ΚΠ = η Καθαρή Περιουσία ή Καθαρή Θέση, που ανήκει στο φορέα της επιχείρησης. Η ισότητα αυτή λέγεται ισότητα ισολογισμού. Από τη σχέση Ε = Π+ΚΠ = Ε -Π = ΚΠ. Αν Ε Π = ΚΠ 0, τότε ο ισολογισμός αυτός λέγεται θετικός. Αν Ε = Π = ΚΠ = 0, λέγεται ουδέτερος. Αν Ε Π = ΚΠ 0, λέγεται αρνητικός. Οι λογαριασμοί Εκμετάλλευσης και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης

8 Οι λογαριασμοί Εκμετάλλευσης Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στον προσδιορισμό των οργανικών τους αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από τη συγκέντρωση των οργανικών και ομαλών τακτικών εσόδων και εξόδων στο λογαριασμό εκμετάλλευσης. Λογαριασμό εκμετάλλευσης καλούμε το λογαριασμό στον οποίο συγκεντρώνονται τα οργανικά, ομαλά, έσοδα και έξοδα της επιχείρησης, τα οποία προέρχονται τόσο από την κύρια δραστηριότητά της όσο και από παρεπόμενες με αυτή δραστηριότητες, συσχετίζονται μεταξύ τους και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της επιχείρησης, το οποίο καλείται και αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Είναι ενδεχόμενο μια επιχείρηση να έχει περισσότερες από μια εκμεταλλεύσεις. Μια επιχείρηση εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών πραγματοποιεί έσοδα και έξοδα από τις δυο δραστηριότητες και λογικό είναι να επιθυμεί να γνωρίζει το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης από κάθε μια δραστηριότητα χωριστά. Κάθε πηγή εσόδου και εξόδου μιας επιχείρησης αποτελεί και μια εκμετάλλευση αυτής. Το αποτέλεσμα του κάθε κλάδου εκμετάλλευσης αθροιζόμενο με τα των άλλων κλάδων συνιστά το αποτέλεσμα της Γενικής Εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Όμως η διάσπαση της γενικής εκμετάλλευσης της επιχείρησης στις επιμέρους εκμεταλλεύσεις απαιτεί πρόσθετη εργασία και κόστος, γι αυτό πολλές φορές δυο ή τρεις εκμεταλλεύσεις τις θεωρούμε ως μία και εξάγουμε ένα αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης Ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης αλλά και η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, που συντάσσεται από αυτόν, προσδιορίζει το συνολικό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία της χρήσης, που προκύπτει όχι μόνο από την κύρια, τη δευτερεύουσα και τις παρεπόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά από κάθε δραστηριότητα αυτής, ακόμη και από τυχαία γεγονότα. Ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης ανοίγουν μόνο μια φορά μέσα στη χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής και κλείνουν επίσης στο τέλος της χρήσης, όπως και οι υπόλοιποι αποτελεσματικοί λογαριασμοί. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης αν είναι πιστωτικό, συνιστά κέρδος και αποκαλείται Καθαρό Κέρδος Χρήσης προ φόρων, αν είναι χρεωστικό, συνιστά ζημία και αποκαλείται Ζημία Χρήσης.

9 Έννοιες μικτού κέρδους, παρεπόμενων και άλλων εσόδων και εκμετάλλευσης, εσόδων κεφαλαίων, καθαρού ή ολικού κέρδους εκμετάλλευσης, αποτέλεσμα χρήσης. Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (Μικτό κέρδος ή Μικτή Ζημία), είναι αυτό που προκύπτει από το συσχετισμό των καθαρών πωλήσεων εμπορευμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών και τους κόστους αυτών. Καθαρές πωλήσεις είναι η αξία των πωλήσεων μειωμένη με τις τυχόν εκπτώσεις πωλήσεων, που έχουν παρασχεθεί ή επιστροφές πωλήσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί. Το Κόστος των πωλουμένων αγαθών προσδιορίζεται α. Σε μια εμπορική επιχείρηση από: Το αρχικό Απόθεμα Εμπορευμάτων + Τιμολογιακή Αξία Αγορών + Ειδικά Έξοδα Αγορών - τυχόν Επιστροφές και Εκπτώσεις Αγορών - το τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων.. β. Σε μια βιομηχανική επιχείρηση από: Την αξία του αρχικού αποθέματος των προϊόντων + το κόστος των παραχθέντων προϊόντων - την αξία του τελικού αποθέματος αυτών. Καθαρό ή Ολικό αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης είναι αυτό που προκύπτει απ το συσχετισμό μικτού κέρδους και οργανικών, ομαλών εξόδων και εσόδων που αφορούν την κύρια εκμετάλλευση και τυχόν παρεπόμενες ασχολίες της επιχείρησης. Ως σχέση δε προκύπτει : Μικτό κέρδος + Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης - Οργανικά (ομαλά) έξοδα εκμετάλλευσης + Έσοδα κεφαλαίων. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης χαρακτηρίζονται τα έσοδα που πραγματοποιούνται από δευτερεύουσες ή παρεπόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως επιχορηγήσεις ή πριμ, που εισπράττει μια επιχείρηση, τυχόν ενοίκια που επίσης εισπράττει κ.λπ. Έσοδα Κεφαλαίων χαρακτηρίζονται τα έσοδα που πραγματοποιούνται απ την τοποθέτηση κεφαλαίων της επιχείρησης σε δραστηριότητες ξένες προς το αντικείμενο δραστηριότητάς της, π.χ. έσοδα από κυριότητα μετοχών μιας Α.Ε. (έσοδα συμμετοχών ή χρεογράφων), πιστωτικοί τόκοι δανείων. Αποτέλεσμα Χρήσης ή Αποτελέσματα Χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν αν στο ολικό ή καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε το ποσό που θα προκύψει από το συσχετισμό των όποιων ανοργάνων ή εκτάκτων εξόδων τρέχουσας ή προηγουμένων χρήσεων και τυχόν προβλέψεων, εκτάκτων αποσβέσεων και των όποιων ανοργάνων ή εκτάκτων εσόδων καθώς και των εσόδων από χρησιμοποιημένες προβλέψεις και άλλων εσόδων προηγουμένων χρήσεων. Οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες

10 Οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις καλούμε εκείνους τους πίνακες οι οποίοι απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κατ αξία ή παρέχουν πληροφορίες τόσο για τον τρόπο προσδιορισμού του αποτελέσματος, όσο και για το πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη αυτών. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι κεφαλαιώδους σημασίας, διότι μπορεί κανείς πλέον μέσα από αυτές να διαπιστώσει τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα της κάθε οικονομικής μονάδας, το βαθμό παγιοποιήσεως ή δανειακής εξάρτησης κ.λπ. Οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: - Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης. - Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. - Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. - Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Εκτός από την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Στη σύγχρονη οικονομία είναι συνηθισμένο το φαινόμενο των συγχωνεύσεων, εξαγορών και επεκτάσεων των επιχειρήσεων. Η δημιουργία όμως ομίλων επιχειρήσεων δημιουργεί και αντίστοιχες υποχρεώσεις και στον τομέα της λογιστικής και της φορολογίας. Ο Νόμος 2190/20, που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες, αναφέρει ότι στη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων υπόχρεη είναι η μητρική επιχείρηση του ομίλου. Οι καταστάσεις αυτές εμφανίζουν την οικονομική κατάσταση, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων αυτών σε δεδομένη χρονική στιγμή. ΟΙ ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α. Τον ενοποιημένο ισολογισμό β. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης και γ. Το προσάρτημα

11 Αντίθετα δεν υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης του ενοποιημένου πίνακα της διάθεσης των αποτελεσμάτων, ενώ η μητρική εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει εκτός από τις πιο πάνω καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Η έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται από το αρμόδιο όργανο της μητρικής εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση είναι: α. Η μητρική και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις. β. Οι επιχειρήσεις που είναι κάτω από ενιαία διαχείριση. Παράλληλα βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση ή όχι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 2190/20 και που είναι τα εξής: - Σύνολο Ισολογισμού: ,00 - Καθαρός Κύκλος Εργασιών: ,00 - Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης: 500 άτομα. Τα κριτήρια αυτά για να ισχύουν θα πρέπει σε δύο από αυτά τουλάχιστον και για δύο συνεχείς χρήσεις να υπάρχει υπέρβαση του ορίου των. Μέθοδοι ενοποίησης Για την κατάρτιση του ενοποιημένου ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω: α. Μέθοδος της ολικής ενοποίησης. Κατά τη μέθοδο αυτή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ως και οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί έσοδα και έξοδα των προς ενοποίηση επιχειρήσεων, ενσωματώνονται ακέραια ως να ήταν μόνο μία επιχείρηση. β. Μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης. Κατά τη μέθοδο αυτή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ως και οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί έσοδα και έξοδα των προς ενοποίηση επιχειρήσεων, ενσωματώνονται αναλογικά, δηλαδή κατά το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής επιχείρησης στην καθαρή θέση των θυγατρικών της επιχειρήσεως. γ. Μέθοδος της ισοδύναμης ενοποίησης. Κατά τη μέθοδο αυτή η μητρική επιχείρηση αντικαθιστά στον ισολογισμό της τη λογιστική αξία των τίτλων συμμετοχών της με την εσωτερική τους λογιστική αξία, δηλαδή με το ποσό που αντιστοιχούν οι τίτλοι αυτοί στην καθαρή λογιστική θέση του ομίλου των επιχειρήσεων, χωρίς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, ως και τα αποτελέσματα χρήσης αυτών στον ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένα αποτελέσματα της μητρικής επιχείρησης.

12 Πάντως, ο Ν. 2190/20 ορίζει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να συντάξουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης Γενικά - Η κατάσταση του ισολογισμού και πιο απλά, ο ισολογισμός, καταρτίζεται στο τέλος της χρήσης. - Καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της οικονομικής μονάδας. - Δημοσιεύεται υποχρεωτικά, όπως και η κατάσταση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης καθώς και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. - Η δομή του ισολογισμού και η μορφή εμφάνισής του απαγορεύεται να μεταβάλλεται από χρήση σε χρήση. - Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στο υπόδειγμα ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται ως έχουν και εφ όσον τα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν στην οικονομική μονάδα. - Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού, υπό τον όρο να μη μεταβάλλεται η σειρά τους. - Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού απεικονίζονται σε δύο στήλες και αφορούν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων της κλειομένης χρήσης και της προηγούμενης χρήσης. - Τα πάγια στοιχεία εμφανίζονται στον ισολογισμό: Με την αξία κτήσεως ή ιδιοκατασκευής των Με τις συσσωρευμένες, μέχρι την κλειόμενη χρήση, αποσβέσεις. Με την αναπόσβεστή των αξία. Τυχόν προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων καταχωρούνται προσθετικά των αποθεμάτων, ενώ οι προκαταβολές πελατών καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τυχόν προκαταβολές για αγορά παγίων στοιχείων καταχωρούνται μαζί με τις δαπάνες για ιδιοκατασκευή παγίων, καθώς και τις όποιες προκαταβολές σε κατασκευαστές παγίων στοιχείων με το γενικό τίτλο ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. Τυχόν προβλέψεις για υποτίμηση παγίων στοιχείων καταχωρούνται αφαιρετικά των παγίων. π.χ. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον: προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων. Η δομή του ισολογισμού Το Ε.Γ.Λ.Σ. υιοθετεί την οριζόντια μορφή του ισολογισμού, η οποία βασίζεται στη σχέση Ε = ΚΠ + Π, τη γνωστή ισότητα ισολογισμού. Το Ενεργητικό (Ε) καταχωρείται στο αριστερό σκέλος του ισολογισμού, τα δε Ίδια Κεφάλαια (ΚΠ) και το πραγματικό Παθητικό (Π) στο δεξιό σκέλος αυτού.

13 Τα στοιχεία τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού καταχωρούνται κατά αντίστροφη σειρά της ληκτότητάς τους. Στο Ε καταχωρούνται πρώτα τα πάγια, μετά τα αποθέματα και τέλος τα χρηματικά διαθέσιμα, ενώ στο Π, καταχωρούνται πρώτα οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και στη συνέχεια οι βραχυπρόθεσμες. Συνοψίζοντας, να αναφέρουμε ότι, στον προτεινόμενο από το Ε.Γ.Λ.Σ. ισολογισμό, τα στοιχεία του ενεργητικού αλλά και του παθητικού εμφανίζονται με τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου με τις παρακάτω γενικές διακρίσεις: Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης Γενικά - Η κατάσταση του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης. - Καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και δημοσιεύεται υποχρεωτικά. - Στην κατάσταση «αποτελέσματα χρήσης» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος του Ε.Γ.Λ.Σ. - Όλα τα στοιχεία της κατάστασης απεικονίζονται σε δύο στήλες και εμφανίζουν τις αξίες των οικείων λογαριασμών τόσο της κλειόμενης όσο και της προηγούμενης χρήσης. Η δομή και το περιεχόμενο της κατάστασης του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης. Η κατάταξη των κονδυλίων του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη έχει καθιερωθεί να γίνεται είτε σε οριζόντια μορφή, είτε σε κάθετη. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρμόζεται υποχρεωτικά η κάθετη μορφή.

14 Ενώ με την οριζόντια μορφή, σε σχήμα λογαριασμού, τα έξοδα εμφανίζονται στο αριστερό σκέλος και τα έσοδα στο δεξιό, με την κάθετη μορφή τα έσοδα και τα έξοδα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες προσθαφαιρούμενες. Για τη δομή και το περιεχόμενο της κατάστασης του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει : Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του κύκλου εργασιών, ο οποίος ορίζεται ως «το καθαρό ύψος», των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεως και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι. Δηλαδή, στην έννοια της συνήθους δραστηριότητας περιλαμβάνονται όχι μόνο οι πωλήσεις των εμπορευμάτων και των προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά και παρεπόμενα των πωλήσεων αυτών έσοδα, όπως έσοδα από πωλήσεις υποπροϊόντων, άχρηστου υλικού, αναλωσίμων κ.λπ. Κόστος πωλήσεων είναι το κόστος κτήσης ή παραγωγής των αγαθών που στη συνέχεια επωλήθησαν μέσα στη χρήση. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης είναι τα λεγόμενα παρεπόμενα έσοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση, όχι από τη συνήθη δραστηριότητά της, όπως έσοδα από ενοίκια, έσοδα από χορηγήσεις, από χρησιμοποιημένες προβλέψεις κ.λπ., δηλαδή τα έσοδα που συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. 74,75 και Έξοδα εκμετάλλευσης είναι τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ερευνών αναπτύξεως, διαθέσεως. Τα έξοδα αυτά, όταν δε λειτουργεί το σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής, προέρχονται από τον επιμερισμό των εξόδων κατ είδος στις επι μέρους λειτουργίες. Ο επιμερισμός αυτός γίνεται εξωλογιστικά. Επίσης στην κατάσταση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης περιλαμβάνονται και τα έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων (λογ , 76.01), τα κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (λογ ), έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (λογ , 64.12), πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ , 76.98), πλην (λογ ), χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ. 65). Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την παραπάνω προσθαφαίρεση των ποσών των λογαριασμών, συνιστά το Ολικό (κέρδος ή ζημία) αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης αναγράφονται τα έκτακτα αποτελέσματα (και ανόργανα) με πρώτα τα έσοδα και μετά τα έξοδα (λογαριασμοί 81, 82, 83, 84). Στο αποτέλεσμα που θα προκύψει από τον συνυπολογισμό και των παραπάνω εκτάκτων αποτελεσμάτων θα αφαιρεθούν και οι τυχόν πρόσθετες ή επιταχυνόμενες αποσβέσεις παγίων, που δεν ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος. Το τελικό αποτέλεσμα και εφ όσον είναι κέρδος συνιστά τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων ή ζημίες χρήσης προ φόρων, σε περίπτωση ζημίας. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Γενικά - Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αυτών. - Καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και δημοσιεύεται υποχρεωτικά.

15 - Καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. και τα στοιχεία αυτού απεικονίζονται σε δύο στήλες που αφορούν στα ποσά της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. - Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, ο οποίος καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στα στοιχεία των λογαριασμών προτάσσεται και ο κωδικός αριθμός που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Δομή και περιεχόμενο του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται σε κάθε μορφή και διακρίνεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος προσδιορίζεται το συνολικό προς διανομή αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Δηλαδή, στο αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης προστίθενται τυχόν κέρδη προς διανομή από προηγούμενες χρήσεις ή τυχόν αποθεματικά, των οποίων η διανομή αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της οικονομικής μονάδας, και ταυτόχρονα αφαιρούνται τυχόν ζημιές προηγουμένων χρήσεων. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει, απ τον προηγούμενο συμψηφισμό, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος και τυχόν λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι και προκύπτει το τελικό ποσό κερδών προς διανομή. Αν το τελικό ποσό είναι ζημία δεν συντάσσεται ο πίνακας αποτελεσμάτων διάθεσης. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, ακολουθεί η αναγραφή του τρόπου διάθεσης των κερδών. Η κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Γενικά - Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης καταρτίζεται και αυτή στο τέλος της χρήσης. - Καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, μετά την καταχώρηση του ισολογισμού και δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή της. - Καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. - Τα στοιχεία της απεικονίζονται σε δύο στήλες και αφορούν ποσά της κλειόμενης όσο και της προηγούμενης χρήσης. - Στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης οι λογαριασμοί αναγράφονται με τους κωδικούς των λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Δομή και περιεχόμενο του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης. Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης συντάσσεται σε οριζόντια μορφή. Το αριστερό σκέλος είναι το σκέλος της χρέωσης και το δεξιό της πίστωσης. Στη χρέωση καταχωρούνται: - Τα αποθέματα αρχής περιόδου (χρήσης), εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες κ.λπ. (ομάδα 2). - Οι αγορές χρήσης των αποθεμάτων (ομάδα 2).

16 - Αφαιρετικά τα αποθέματα τέλους χρήσης (ομάδα 2). - Τα οργανικά έξοδα κατ είδος (ομάδα 6). - Αφαιρετικά η ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων (λογ ). Στην πίστωση καταχωρούνται: - Οι καθαρές πωλήσεις της περιόδου καθώς και τα έξοδα από παροχή υπηρεσιών (λογαριασμοί 70-73). - Τα λοιπά οργανικά έσοδα (λογ/σμοί 74, 75, 76 και 78.05). - (Ο λογ ) σύμφωνα και με γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 91/1683/92 σωστότερο είναι να μη χρησιμοποιείται. - Η διαφορά μεταξύ χρέωσης και πίστωσης συνιστά το καθαρό ή οργανικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, δηλαδή το κέρδος ή τη ζημία εκμετάλλευσης, το οποίο καταχωρείται στη χρέωση ή στην πίστωση αντίστοιχα, της κατάστασης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης, η οποία φέρεται πλέον έτσι εξισωμένη. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Γενικά Το Προσάρτημα αποτελεί συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, με το οποίο παρέχονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες, για την καλύτερη κατανόηση και σπουδή των εμφανιζομένων περιουσιακών στοιχείων στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Το Προσάρτημα καταρτίζεται υποχρεωτικά από τις οικονομικές εκείνες μονάδες για τις οποίες προβλέπεται από τη νομοθεσία. Περιεχόμενο του Προσαρτήματος Το Προσάρτημα περιλαμβάνει - Τις μεθόδους αποσβέσεων, τα ποσά των αποσβέσεων, και τις μεθόδους αποτίμησης, που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων κ.λπ. - Τις προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν και για ποιούς κινδύνους. - Τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις. - Τυχόν διαφορές υποτίμησης παγίων και κυκλοφορούντων στοιχείων. - Τυχόν συναλλαγματικές διαφορές και το χειρισμό αυτών. - Των κάθε μορφής παρεχομένων και λαμβανομένων εγγυήσεων της οικονομικής μονάδας. - Πληροφορίες για τους μεταβατικούς λογαριασμούς, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα κ.λπ. - Γενικά οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή επεξηγήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη και πληρέστερη πληροφόρηση, της εικόνας της επιχείρησης προς τους μετόχους, το κράτος αλλά και κάθε τρίτο συναλλασσόμενο. Τέλος, να σημειώθει ότι όσες απ τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές δεν υποχρεούνται στην αναλυτική κατάρτιση του προσαρτήματος, δικαιούνται να καταρτίζουν αυτόν συνοπτικά περιλαμβάνοντας, τις σημαντικότερες πληροφορίες και εξηγήσεις που προβλέπονται απ το Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 325/1994.

17 Η Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Η δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται: - Με την καταχώρισή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) καθώς και με την υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων στον ατομικό τους Φάκελο, επισυνάπτοντας και την έκθεση των ελεγκτών του Δ.Σ. - Με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική. Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων. Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός

ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική. Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων. Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -Η λογιστική κατάσταση που δείχνει την χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Περιγραφή μαθήματος Η Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Λογιστική. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1

Χρηματοοικονομική Λογιστική. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1 Μαθησιακοί στόχοι Γνώση βασικών λογιστικών εννοιών Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές Οι Λογιστικές Καταστάσεις Λογιστικά γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ισολογισμός: Είναι η οικονομική κατάσταση η οποία εμφανίζει σε ορισμένη χρονική στιγμή την επιχειρηματική ή επαγγελματική περιουσία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΞΟΔΩΝ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 )

GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη χρήσεως 2011 Αξία Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6 «ECO TRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ «ECO TRACK A.Ε.E». ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74060 ΑΦΜ 998447390 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 21809250000 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τι θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο Έννοια του λογαριασμού και η χρησιμότητά του Ουσιαστικοί λογαριασμοί Αποτελεσματικοί λογαριασμοί Σχέδιο λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Διανομές Ανατολικής Κρήτης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε." και με δ.τ. "FOROLOGIKANEA.GR" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 667.984,60 1.095.949,22 Κόστος πωλήσεων 278.832,20 655.165,47 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Επί της χρήσεως 2013

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Επί της χρήσεως 2013 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Επί της χρήσεως 2013 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 841 00 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094108807 & ΜΑΕ : 12409/81/Β/86/24 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δεκεμβρίου 2012 30η Εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012) *********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Περίγραμμα Μαθήματος Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Περίγραμμα Μαθήματος Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ κατά την έναρξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Σελ. 29

Στ. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ κατά την έναρξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Σελ. 29 Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος πρώτης έκδοσης Σελ. XXV Σελ. XXVII 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Οι αρχές που διέπουν την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Η λογιστική τυποποίηση των ΟΤΑ στην Ελλάδα Σελ. 1 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ALFA SEEDS Α.Β.Ε.Ε ΑΡ. ΜΑΕ : 45888/31/Β/00/19 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ALFA SEEDS Α.Β.Ε.Ε ΑΡ. ΜΑΕ : 45888/31/Β/00/19 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ALFA SEEDS Α.Β.Ε.Ε ΑΡ. ΜΑΕ : 45888/31/Β/00/19 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.39589/31/Β/97/51 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 26551640000 Για την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58022/52/2/ΑΡ.

ΦΡΕΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58022/52/2/ΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΦΡΕΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58022/52/2/ΑΡ.ΓΕΜΗ 21761126000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ. ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Με εντολή Προέδρου Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ. ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1 Τ.Κ.: 67132 Πληροφορίες: SIAKKA LITSA Τηλέφωνο: 2541025105 Fax: 2541025987 E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 487 488 489 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 7 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 Λογ. 10 Γη 9 Παράδειγμα αγοράς εδαφικής έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. Σύνολο καθαρής θέσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. Σύνολο καθαρής θέσης. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Δ. - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AEGEAN TREASUSRES P.C.) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134440438000 - Α.Φ.Μ. 800656906 - ΑΡΙΣΤ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) 60 84300 ΝΑΞΟΣ - ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα