ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3164 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 329/2016 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρίαση 23 Σεπτεμβρίου 2016) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 94/ ), ως ισχύει, στα άρθρα 133 έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 140 του νόμου αυτού. 2. Την υπ αριθμ. 35/ απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β 1473/ ). 3. Την υπ αριθμ. 38/ απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β 1593/ ). 4. Τις διατάξεις του N. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94/ ), ως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού. 5. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 96, 118, 120 και Τις διατάξεις του N. 4042/ 2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 24/ ), ως ισχύει. 7. Τις «Τελικές Προτάσεις ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Νοέμβριος 2012», ως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής ( factsheets/general/ _1?p=file&i=0). 8. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν. 9. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν. 10. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/ Φ1/οικ / με θέμα: «Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ αυτής προκύπτουσας τιμής για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού» (δημοπρασιών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας), ΦΕΚ Β 2848/ ). 11. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / αρχική εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά τον Κώδικα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 12. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 11 εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον Κώδικα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις , καθώς και τις παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν και ειδικότερα: (α) Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.. (β) Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ). (γ) Tην υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε.. (δ) Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). (ε) Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

2 32994 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ (στ) Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ). 13. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / επιστολή - τελική εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με την υποβολή προς έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (σχετ. 4) προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Επειδή, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκδόθηκε ο Ν. 4389/2016 με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 του νόμου αυτού η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου Ειδικότερα, για την έκδοση του Κώδικα αυτού προβλέπεται ότι «Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4001/ 2011 (Α 179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...». Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, με τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΔΠΠΗΕ») συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος αυτού, καθώς και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε Δημοπρασίας (εφεξής «Όροι Δημοπρασίας») καθορίζονται ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Δημοπρασίες» ή «Πρωτογενής Αγορά»), ο Μηχανισμός Καταμερισμού των Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακού Προϊόντος (ή «Μηχανισμός Καταμερισμού»), η λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς, η Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων (ή «Δήλωση Χρήσης»), ο Μηχανισμός Φυσικής Παράδοσης και η Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή των συμμετεχόντων από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη συμμετοχή τους στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στο Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κατά την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών. Περαιτέρω καθορίζεται το πλαίσιο της συνεργασίας του Λειτουργού της Αγοράς με τους Συμμετέχοντες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού, καθώς και η αντιμετώπιση περιπτώσεων Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ και Πραγματικής Αδυναμίας Εξασφάλισης Παράδοσης. Επειδή, για την έκδοση του ανωτέρω Κώδικα ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») απέστειλε στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση (υπό σχετ. 11 και 13 επιστολές). Ακολούθως η ΡΑΕ έθεσε την εισήγηση αυτή σε δημόσια διαβούλευση από τις έως και και στη συνέχεια αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, προέβη σε περαιτέρω επεξεργασία του κανονιστικού κειμένου. Επειδή, τα καθοριζόμενα στον παρόντα Κώδικα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 140 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94), συνιστούν το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΣΣΔΠΠΗΕ). Επειδή, η ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 παρακολουθεί την εφαρμογή του προβλεπόμενου μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιπτώσεις αυτού, ιδίως αναφορικά με την ενίσχυση της κινητικότητας καταναλωτών μεταξύ των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Επειδή, κατά την εφαρμογή των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων, λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη η συμβατότητα των σχετικών μηχανισμών με το Ενωσιακό Δίκαιο και ως εκ τούτου η αποφυγή περιορισμών στην άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις Δημοπρασίες. Ωστόσο, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με την επίτευξη του στόχου για την αύξηση του επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά και να σταθμίζονται τα οφέλη και οι συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων αυτών και αναλόγως να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση του στόχου, αποφασίζει: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ν. 4389/2016 για την έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΣΔΠΗΕ), την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση Σεπτεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΕ 329/2016 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του βάσει του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/ ) καταρτίζει τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ (εφεξής «Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»). Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) όπως εκάστοτε τροποποιούνται. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι... ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ... ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 2... ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 1... ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 2... ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟ- ΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 3... ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗ- ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 4... ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ- ΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 5... ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 6... ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ... ΆΡΘΡΟ 7... ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟ- ΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ 8... ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΙΙ... ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...

4 32996 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... ΆΡΘΡΟ 9... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΆΡΘΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4... ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5... ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ... ΆΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... ΆΡΘΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6... ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΌΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΈΝΣΤΑΣΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ- ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7... ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ... ΆΡΘΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ... ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8... ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9... ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

5 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... ΤΜΗΜΑ IV... ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΆΡΘΡΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... ΆΡΘΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΈΛΕΓΧΟ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ... ΆΡΘΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... ΤΜΗΜΑ V... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.. ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟ- ΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗ Α.Ε.... ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...

6 32998 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ ΤΜΗΜΑ VI... ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ... ΆΡΘΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ... ΆΡΘΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... ΆΡΘΡΟ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ... ΠAΡΑΡΤΗΜΑ... ΤΜΗΜΑ Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Εισαγωγικό 1 Αντικείμενο και Σκοπός 1. Ο παρών Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας» ή «ΚΣΔΠΠΗΕ») συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος αυτού, καθώς και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε Δημοπρασίας (εφεξής «Όροι Δημοπρασίας») καθορίζουν τους όρους και τις προδιαγραφές για την οργάνωση και διεξαγωγή των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Δημοπρασίες» ή «Πρωτογενής Αγορά»), το Μηχανισμό Καταμερισμού των Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακού Προϊόντος (ή «Μηχανισμός Καταμερισμού»), τη λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς, τη Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων (ή «Δήλωση Χρήσης»), τo Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης και τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ. 2. Ειδικότερα, ο παρών Κώδικας καθορίζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, του Λειτουργού της Αγοράς, των Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων και της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή, ή αντίστοιχα τη διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στο Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης, τη διαδικασία και τους κανόνες της Δημοπρασίας και της Δευτερογενούς Αγοράς, την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αυτής, τη λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων μεταξύ των κατόχων Προϊόντων, Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. Ρυθμίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιλέξιμων Προμηθευτών, Εμπόρων, κατόχων Προϊόντων και Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων κατά την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών. Τέλος, περιγράφει το πλαίσιο της συνεργασίας του Λειτουργού της Αγοράς με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων, καθώς και την αντιμετώπιση περιπτώσεων Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ και Πραγματικής Αδυναμίας Εξασφάλισης Παράδοσης. 3. Τα ως άνω καθοριζόμενα με τον παρόντα Κώδικα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 140 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94), συνιστούν το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΣΣΔΠΠΗΕ). Άρθρο Εισαγωγικό 2 Όροι και Ερμηνεία 1. Οι Όροι που αποδίδονται με κεφαλαία γράμματα έχουν την ερμηνεία που ορίζεται στο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94), στο Ν. 4011/2011 (ΦΕΚ Α 179), στον παρόντα

7 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κώδικα, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ») και στο Εγχειρίδιο αυτού καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΣΜΗΕ»). Στην περίπτωση χρήσης ιδίων Όρων αυτοί εξειδικεύονται επιπρόσθετα με αναφορά στον αντίστοιχο Κώδικα. 2. Στον παρόντα Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτού, καθώς και των Όρων Δημοπρασίας, εκτός αν ορίζεται ρητά αλλιώς: 1) Οι χρόνοι αναφέρονται σε ώρα Ελλάδος. 2) Οι Όροι που ορίζονται στον ενικό ισχύουν και για τον πληθυντικό. 3) Η έννοια των Όρων δεν αλλάζει σύμφωνα με το γένος και την πτώση. 4) Ο Πίνακας Περιεχομένων, οι επικεφαλίδες και τα παραδείγματα περιλαμβάνονται μόνο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν αλλοιώνουν την ερμηνεία του παρόντος Κώδικα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εξασφαλίζεται με την εγγραφή των συμμετεχόντων στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ»). 2. Το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ περιλαμβάνει: 1) το Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2) το Μητρώο Αγοραστών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων»). 3. Στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας συμμετέχει κατόπιν εγγραφής της η ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/ ), ως Παραγωγός κάτοχος Λιγνιτικών και Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ. 4. Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων συμμετέχουν κατόπιν εγγραφής τους, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας και οι Κάτοχοι Άδειας Εμπορίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Δια της εγγραφής τους στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, δηλαδή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ, οι ανωτέρω Πωλητές και Αγοραστές συνάπτουν με το Λειτουργό της Αγοράς «Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής το «Συμπληρωματικό Συμβόλαιο»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 6. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει ως αντικείμενο τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θεωρείται συμφωνηθέν από τα μέρη και δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο. 7. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στους Επιλέξιμους Προμηθευτές το δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ και στους Επιλέξιμους Εμπόρους το δικαίωμα συμμετοχής στη Δευτερογενή Αγορά και στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και επάγεται την υποχρέωση αυτών να παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις και να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, καταβάλλοντας στο Λειτουργό της Αγοράς τις σχετικές πληρωμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 8. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στη ΔΕΗ Α.Ε. το δικαίωμα να λαμβάνει από το Λειτουργό της Αγοράς τα ποσά που της αναλογούν και έχουν καταβληθεί σε αυτόν και αντιστοιχούν σε πληρωμές από την πώληση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω των Δημοπρασιών και επάγεται για αυτή τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να πωλεί τα Προθεσμιακά Προϊόντα, όπως ορίζονται στους «Όρους Δημοπρασίας», να εξασφαλίζει την φυσική παράδοση των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στα εν λόγω Προθεσμιακά Προϊόντα με τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ και να αποδέχεται όλες τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με το ΣΣΔΠΠΗΕ. 9. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στο Λειτουργό της Αγοράς τα δικαιώματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 10. Ο Λειτουργός της Αγοράς ασκεί τις αρμοδιότητές του με τη δέουσα επιμέλεια προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Ειδικά για την περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, τεκμαίρεται ότι ο Λειτουργός της Αγοράς δεν φέρει ευθύνη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στην οποία αποδεικνύεται ότι ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν σε τρίτο κατά τη διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης. 11. Ο Λειτουργός της Αγοράς και οι Διαχειριστές του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Δικτύου Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) δεσμεύονται για την τήρηση εκ μέρους τους των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 12. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

8 33000 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ Άρθρο 2 Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. 2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ η ΔΕΗ Α.Ε. και οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές και οι Έμποροι («Συμμετέχοντες») υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας». 3. Η ΔΕΗ Α.Ε., οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές και οι Έμποροι υποβάλλουν - για την εγγραφή τους στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων αντίστοιχα - στο Λειτουργό της Αγοράς «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας», η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος. Η αίτηση προς το Λειτουργό της Αγοράς συνοδεύεται υποχρεωτικά από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων, ως ακολούθως: Α) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Β) Δήλωση του αιτούντος ότι κατά την αποδοχή του παρόντος Κώδικα δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα στοιχεία που έχει υποβάλει και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 4. Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων, που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης. 5. Ο Λειτουργός της Αγοράς, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εγγράφει τον αιτούντα στο αντίστοιχο Μητρώο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την εγγραφή χορηγείται από το Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βεβαίωση. 6. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά: Α) με κάθε μεταβολή των υποβληθέντων για την εγγραφή τους στοιχείων στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ, καθώς και για οποιοδήποτε γεγονός αποτελεί αιτία αυτοδίκαιης λύσης του Συμπληρωματικού Συμβολαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. B) με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπησή τους και στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 58 του ΚΣΗΕ. 7. Υποδείγματα της αίτησης και των δηλώσεων που υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς για τη εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ παρατίθενται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λειτουργού της Αγοράς. Άρθρο 3 Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγράφεται η ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα. 2. Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων εγγράφονται ως Αγοραστές: (α) οι Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ (εφεξής και «Εναλλακτικοί Προμηθευτές») υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και (β) οι Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ (εφεξής οι «Έμποροι»). 3. Δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ως Αγοραστές Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 136 του N. 4389/2016 : A) η ΔEH Α.Ε., με την ιδιότητά της ως Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, B) οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, Γ) oι Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 4. Με ελεγκτικό μηχανισμό που εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. Άρθρο 4 Απόρριψη Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ από το Λειτουργό της Αγοράς αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

9 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πλέον των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ απορρίπτεται ιδίως στις εξής περιπτώσεις: A) Ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). B) Ο αιτών βρίσκεται σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του για παροχή αποδεκτών εγγυήσεων προς το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 91 του ΚΣΗΕ. Γ) Ο αιτών δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Δ) Ο αιτών δεν έχει συμμορφωθεί στο χρονικό διάστημα που έχει τεθεί από το Λειτουργό της Αγοράς για την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησής του. Άρθρο 5 Διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η Διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ επέρχεται κατόπιν της λύσης του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου λαμβάνει χώρα είτε: (α) κατόπιν έγγραφης καταγγελίας του Συμπληρωματικού Συμβολαίου από οποιοδήποτε από τα Μέρη, με την οποία λύεται άμεσα το εν λόγω Συμβόλαιο, (β) αυτοδικαίως από την επέλευση οιουδήποτε από τα παρακάτω γεγονότα: i. ανάκλησης της άδειας Προμήθειας ή Εμπορίας που χορηγείται από την ΡΑΕ, ii. παύσης των πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, iii. λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, κατόπιν της οποίας αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι του Συμπληρωματικού Συμβολαίου αποδέχονται τη λύση του. 2. Η λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και η πράξη Διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον Λειτουργό της Αγοράς στον Συμμετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από το Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και: i. σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη συμμετοχή του στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, ii. σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ο Επιλέξιμος Προμηθευτής και Έμπορος έχουν προβεί σε ενέργειες που οδηγούν σε ζημία, βλάβη, ή/και περιορισμό της απόδοσης του Συστήματος Πληροφοριών Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ειδικότερα αναφέρονται περιπτώσεις επίθεσης όπως: spam, virus, brute-forcing, Trojan-horse attack). 4. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Η καταγγελία αυτή δεν απεκδύει τον Συμμετέχοντα από τις οικονομικές υποχρεώσεις του, έναντι του Λειτουργού της Αγοράς και των λοιπών Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. 5. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου (α) ο Επιλέξιμος Προμηθευτής: i. χάνει τυχόν Κατανεμηθείσες Ποσότητες Προθεσμιακού Προϊόντος (εφεξής Κατανεμηθείσα Ποσότητα), ii. χάνει τυχόν Ποσότητες Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων, iii. χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ για τις Ποσότητες Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχει συμπεριλάβει στις Δηλώσεις Χρήσης, iv. δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων μέχρι την παρέλευση εκτέλεσης δύο (2) διαδοχικών Δημοπρασιών, από την επόμενη ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η καταγγελία. (β) ο Επιλέξιμος Έμπορος: i. χάνει τυχόν Ποσότητες Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων, ii. χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ για τις Ποσότητες Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχει συμπεριλάβει στις Δηλώσεις Χρήσης, iii. δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων μέχρι την παρέλευση εκτέλεσης δύο (2) διαδοχικών Δημοπρασιών, από την επόμενη ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η καταγγελία. 6. Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμπληρωματικού Συμβολαίου λόγω μη εξόφλησης από τον υπόχρεο Επιλέξιμο Προμηθευτή του συνολικού χρηματικού ποσού Προκαταβολικής Πληρωμής και Ανταποδοτικού Τέλους, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, ο Λειτουργός της Αγοράς κάνει χρήση της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας του Επιλέξιμου Προμηθευτή, η οποία έχει προσκομισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Κώδικα. Τα χρηματικά ποσά από την χρήση της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας που εισπράττει ο Λειτουργός της Αγοράς λογίζονται ως πιστώσεις του Λογαριασμού Ποινής Μη Συμμόρφωσης (Λ-Χ). 7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου οι Κατανεμηθείσες Ποσότητες Προθεσμιακών Προϊόντων του Επιλέξιμου Προμηθευτή και οι Ποσότητες Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων του Επιλέξιμου Προμηθευτή ή Εμπόρου διατί-

10 33002 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ θενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Κώδικα, από τον Λειτουργό της Αγοράς στους Επιλέξιμους Προμηθευτές των οποίων οι Δηλώσεις Αγοράς περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας. 8. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί από τον Επιλέξιμο Προμηθευτή και Έμπορο στον Λειτουργό της Αγοράς είτε ως Προκαταβολική Πληρωμή, είτε ως Ανταποδοτικό Τέλος, είτε ως Προπληρωμή δεν επιστρέφονται. 9. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τη ΡΑΕ αμελλητί. Άρθρο 6 Συμμετέχων σε Κατάσταση Αναστολής 1. Ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει τον Επιλέξιμο Προμηθευτή και Έμπορο ή τον κάτοχο Προϊόντων σε Κατάσταση Αναστολής στις εξής περιπτώσεις: Α) εάν ο Επιλέξιμος Προμηθευτής και Έμπορος δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των καταχωρημένων στοιχείων στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. Β) εάν ο κάτοχος Προϊόντων υποβάλει Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων αλλά δεν καταβάλει την αναλογούσα για αυτά Προπληρωμή, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντος Κώδικα, Γ) εάν ο κάτοχος Προϊόντων δεν υποβάλει Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων για καμία εκ των Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που περιλαμβάνονται στην Τελική Κατάσταση Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων κατά τον τμήμα αυτής που τον αφορά, Δ) εάν ο κάτοχος Προϊόντων υποβάλει μη νόμιμη Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων για δύο (2) διαδοχικούς μήνες. 2. Κατά το χρονικό διάστημα παραμονής σε Κατάσταση Αναστολής ο Επιλέξιμος Προμηθευτής και Έμπορος ή ο κάτοχος Προϊόντων δεν δύναται: Α) Να συμμετάσχει σε Δημοπρασίες. Β) Να κάνει χρήση ήδη υποβληθέντων Δηλώσεων Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ. 3. Η θέση σε Κατάσταση Αναστολής του Επιλέξιμου Προμηθευτή και Εμπόρου ή του κατόχου Προϊόντων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και δεν επηρεάζει καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. 4. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η Κατάσταση Αναστολής έχει ενεργοποιηθεί λόγω αθέτησης καταβολής χρηματικών ποσών Προπληρωμής, που αντιστοιχούν σε υποβληθείσα από αυτόν Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων για τον μήνα m, o κάτοχος Προϊόντων παραμένει σε Κατάσταση Αναστολής για κάθε Ημέρα Κατανομής d του μήνα m. 5. Ο Επιλέξιμος Προμηθευτής και Έμπορος ή ο κάτοχος Προϊόντων παραμένει σε Κατάσταση Αναστολής μέχρις ότου ο Λειτουργός της Αγοράς να διαπιστώσει ότι: Α) έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα για το Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στοιχεία, Β) έχει υποβάλει Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων και έχει καταβάλει το ποσό της αναλογούσας Προπληρωμής, Γ) έχει μεταβιβάσει το σύνολο των Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχει στην κατοχή του στη Δευτερογενή Αγορά, Δ) έχει καταβάλει τη χρέωση Ποινής Μη Συμμόρφωσης που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Κώδικα. 6. Ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τον Επιλέξιμο Προμηθευτή και Έμπορο ή τον κάτοχο Προϊόντων που τέθηκε σε Κατάσταση Αναστολής σχετική «Κοινοποίηση Κατάστασης Αναστολής», υποδεικνύοντας την αιτία, καθώς και τις προϋποθέσεις άρσης της Κατάστασης Αναστολής. 7. Ως μέγιστη χρονική διάρκεια παραμονής του Επιλέξιμου Προμηθευτή και Εμπόρου ή του κατόχου Προϊόντων σε Κατάσταση Αναστολής ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο (2) διαδοχικών μηνών που έπεται της Κοινοποίησης Κατάστασης Αναστολής. Ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο του Επιλέξιμου Προμηθευτή και Εμπόρου ή του κατόχου Προϊόντων αμέσως μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. 8. Σε περίπτωση που ο Επιλέξιμος Προμηθευτής και Έμπορος ή ο κάτοχος Προϊόντων τεθεί σε Κατάσταση Αναστολής για περισσότερες από δύο (2) φορές ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει άμεσα το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο του Επιλέξιμου Προμηθευτή και Εμπόρου ή του κατόχου Προϊόντων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. 9. Η Κοινοποίηση Κατάστασης Αναστολής αποστέλλεται από το Λειτουργό της Αγοράς στη ΡΑΕ αμελλητί. Άρθρο 7 Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα ο Λειτουργός της Αγοράς και η ΡΑΕ παρακολουθούν σε μηνιαία βάση τη διείσδυση και το μερίδιο των Προμηθευτών στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Οι Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και του ΔΑΑ παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς σε μηνιαία βάση τα εξής στοιχεία αναφορικά με τις καταναλώσεις των Πελατών που εκπροσωπούνται από Προμηθευτές: Α) Τον συνολικό αριθμό των Παροχών που αντιστοιχούν σε κάθε Προμηθευτή για κάθε Κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1, όπως αυτός προκύπτει από τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου.

11 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Β) Τη Μέση Ωριαία Κατανάλωση Ενέργειας, σε μηνιαία βάση, ανά κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1 ανά Προμηθευτή. Γ) Τη Συνολική Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας ανά κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1 ανά Προμηθευτή. Κατηγορίες Παροχών Κατηγορία Α Χαμηλή Τάση / Οικιακές Καταναλώσεις Κατηγορία Β Χαμηλή Τάση / Εμπορικές- Βιομηχανικές Καταναλώσεις 25 kva Κατηγορία Γ Χαμηλή Τάση / Εμπορικές- Βιομηχανικές Καταναλώσεις 25 kva Κατηγορία Δ Μέση Τάση / Εμπορικές- Βιομηχανικές Καταναλώσεις, Ετήσια Κατανάλωση 13GWh Κατηγορία Ε Μέση Τάση / Εμπορικές- Βιομηχανικές Καταναλώσεις, Ετήσια Κατανάλωση > 13GWh Κατηγορία ΣΤ Υψηλή Τάση Πίνακας 1 2. Για κάθε Βιομηχανικό Καταναλωτή, ο οποίος είναι κάτοχος άδειας προμήθειας και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ και διατηρεί ή αναπτύσσει διακριτή δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει ελεγκτικό μηχανισμό για την εγγραφή και συμμετοχή του στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ως εξής: Α. Κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει, επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 2, εάν εκπροσωπεί Παροχές από όλες τις Κατηγορίες Πελατών Α έως και Δ του Πίνακα 1. Β. Κάθε μήνα από τον μήνα εγγραφής Επιλέξιμου Προμηθευτή στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει εάν πληρείται η προϋπόθεση της παραγράφου Α. Γ. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της ως άνω αναφερόμενης συνθήκης ελέγχου για δύο (2) διαδοχικούς μήνες ο Λειτουργός της Αγοράς διαγράφει τον Επιλέξιμο Προμηθευτή από το Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. 3. Ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί με τη Μηνιαία Έκθεση Διείσδυσης και Μεριδίων Χονδρικής και Λιανικής Αγοράς τα αποτελέσματα εφαρμογής του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εφαρμογή του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού, ιδίως σε σχέση με τη συμμετοχή των Βιομηχανικών Καταναλωτών, με στόχο την ισορροπημένη διάχυση του οφέλους σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Άρθρο 8 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Λειτουργού της Αγοράς 1. Στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ο Λειτουργός της Αγοράς: Α) Εγγράφει στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ τη ΔΕΗ Α.Ε και τους Εναλλακτικούς Προμηθευτές και Εμπόρους κατόπιν αιτήσεών τους. Β) Τηρεί το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ. Γ) Αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ. Δ) Αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων και εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Ε) Εισπράττει από τους Επιλέξιμους Προμηθευτές Τέλη για την οργάνωση και διεξαγωγή των Δημοπρασιών και τηρεί τους αναγκαίους διακριτούς λογαριασμούς. ΣΤ) Δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του πίνακα με τους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ. Ζ) Λειτουργεί και διαχειρίζεται το Σύστημα Πληροφοριών Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων και παρέχει στους Συμμετέχοντες του Μητρώου του ΣΣΔΜΜΗΕ πρόσβαση στα υποσυστήματα αυτού, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και βοήθεια για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους. Η) Εισηγείται και υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ την Ετήσια Ποσότητα Προθεσμιακών Προϊόντων που διατίθεται μέσω του ΣΣΔΠΠΗΕ. Θ) Εισηγείται και υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ το Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Δημοπρασιών, τα Προϊόντα της Δημοπρασίας και τους Όρους Δημοπρασίας. Ι) Δημοσιοποιεί τις Ανακοινώσεις Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. ΙΑ) Διενεργεί τις Δημοπρασίες. ΙΒ) Δημοσιοποιεί τα Αποτελέσματα των Δημοπρασιών και κάθε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. ΙΓ) Εκτελεί τις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και αποστέλλει σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα στους υπόχρεους και δικαιούχους. ΙΔ) Συντάσσει και υποβάλει στη ΡΑΕ Μηνιαία Έκθεση Διείσδυσης και Μεριδίων Χονδρικής και Λιανικής Αγοράς. ΙΕ) Υποβάλει στη ΡΑΕ στοιχεία για την Εξαμηνιαία Έκθεση επιπτώσεων για το ΣΣΔΠΠΗΕ. ΙΣΤ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, τον Διαχειριστή του ΔΑΑ και λοιπούς φορείς για την επίτευξη του σκοπού του ΣΣΔΠΠΗΕ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Εισαγωγή 1. Στα πλαίσια λειτουργίας του ΣΣΔΠΠΗΕ, καθορίζονται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς με απόφαση της ΡΑΕ τα ακόλουθα:

12 33004 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3164/ i. Η Ετήσια Ποσότητα Προθεσμιακών Προϊόντων (εφ εξής «Ετήσια Ποσότητα»), που διατίθεται μέσω του ΣΣΔΠΠΗΕ. ii. Ο καταμερισμός της Ετήσιας Ποσότητας σε επιμέρους προϊόντα. iii. Το Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. iv. Οι Όροι Δημοπρασίας. 2. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να συμμετέχει ως Πωλητής Προθεσμιακών Προϊόντων στο ΣΣΔΠΠΗΕ. 3. Οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο ΣΣΔΠΠΗΕ και να αποκτήσουν ποσότητες Προθεσμιακών Προϊόντων, μέσω της απευθείας συμμετοχής τους στις Δημοπρασίες. 4. Η συμμετοχή ενός Εναλλακτικού Προμηθευτή στις Δημοπρασίες προαπαιτεί: Α) την εγγραφή του στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, Β) την πρόσβασή του στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, Γ) την προσκόμιση της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, Δ) την ικανοποίηση των συνθηκών του Συμπληρωματικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνου, όπως αυτός ορίζεται στο Κεφάλαιο 11 του παρόντος Κώδικα. Άρθρο 10 Ανταποδοτικό Τέλος Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Για τη συμμετοχή τους στο ΣΣΔΠΠΗΕ οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές καταβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς Ανταποδοτικό Τέλος. 2. Το Ανταποδοτικό Τέλος υπολογίζεται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη: Α) το ετήσιο κόστος των Δημοπρασιών εκ μέρους του Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του ΣΣΔΠΠΗΕ, Β) την Ετήσια Ποσότητα που διατίθεται μέσω των Δημοπρασιών. 3. Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει με την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων κάθε Δημοπρασίας σε κάθε Επιλέξιμο Προμηθευτή ποσό σε Ευρώ ( ) ανά MWh/h ανάλογο της Κατανεμηθείσας Ποσότητας σε αυτόν ως εξής: : a. i, a.. i a, ( ). Y, ( ). Y, (MWh/h)., (MWh/h)., a, (MWh/h). i a, (MWh/h).

13 Τεύχος Β 3164/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, η ΡΑΕ αποφασίζει για την έγκριση των τελών που αφορούν στην ανάκτηση από το Λειτουργό της Αγοράς του κόστους των Δημοπρασιών του έτους. Τα τέλη αυτά συμπεριλαμβάνονται στους Όρους Δημοπρασίας. 5. Εντός μίας (1) ώρας από την δημοσίευση των Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει την χρέωση FAF i,a, και συμπεριλαμβάνει αυτή στο «Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης Προκαταβολικής Πληρωμής και Ανταποδοτικού Τέλους», κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος Κώδικα. 6. Τα χρηματικά ποσά του Ανταποδοτικού Τέλους, που εισπράττει ο Λειτουργός της Αγοράς λογίζονται ως πιστώσεις του Λογαριασμού Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ). 7. Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ο Λογαριασμός Ανταποδοτικού Τέλους του Λειτουργού της Αγοράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων, ενώ τυχόν πλεόνασμα επιστρέφεται με την καταβολή πιστώσεων κατά την διαδικασία Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογιστικού Λογαριασμού Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ). 8. Οι πρόσθετες χρεώσεις ή πιστώσεις της διαδικασίας Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογιστικού Λογαριασμού Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ) επιμερίζονται στους Επιλέξιμους Προμηθευτές, κατά αναλογία των οριζομένων στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η Συνολικά Κατανεμηθείσα Ποσότητα των Προθεσμιακών Προϊόντων στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i στις Δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς Y που αντιστοιχούν στη Ετησία Ποσότητα του ημερολογιακού έτους αναφοράς Y. Άρθρο 11 Δημοσιεύσεις, Τόπος Διεξαγωγής, Προθεσμίες 1. Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, κατ ελάχιστο τα ακόλουθα, αναφορικά με τις Δημοπρασίες: Α) τον παρόντα Κώδικα, Β) το Μητρώο Συμμετεχόντων του ΣΣΔΠΠΗΕ, Γ) το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών, Δ) την Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημοπρασίας και τους Όρους Δημοπρασίας, Ε) τα Αποτελέσματα Δημοπρασίας, ΣΤ) διαθέσιμα υποδείγματα προς χρήση από τους Επιλέξιμους Προμηθευτές (ενδεικτικά αναφέρονται: Πρότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στις Δημοπρασίες, Υποδείγματα Υποβολής Ένστασης, κ.λπ.), Ζ) άλλες σχετικές πληροφορίες. 2. Το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών καθορίζεται και αναθεωρείται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Το Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Δημοπρασιών περιλαμβάνει την Ετήσια Ποσότητα, που διατίθεται μέσω των Δημοπρασιών και τον καταμερισμό αυτής ανά Δημοπρασία, καθώς και τους προβλεπόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει ετησίως το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την εκτέλεση της Δημοπρασίας, με την εξαίρεση του χρόνου διεξαγωγής της πρώτης Δημοπρασίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4389/ Η Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημοπρασίας και οι Όροι Δημοπρασίας καθορίζονται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει την Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημοπρασίας και τους Όρους Δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση της Δημοπρασίας. 4. Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει τεκμηριωμένα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, την εκτέλεση προγραμματισμένης Δημοπρασίας για άλλη ημέρα και ώρα, εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1, περ. γ του άρθρου 138 του Ν. 4389/2016. Στην περίπτωση αυτή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τους λόγους αναβολής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Δημοπρασίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια της αναβολής της Δημοπρασίας υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει νέα εισήγηση προς τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή της συγκεκριμένης Δημοπρασίας. 5. Οι Δημοπρασίες εκτελούνται μέσω του Συστήματος Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών. Κάθε Επιλέξιμος Προμηθευτής που έχει πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα από την Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς μέχρι τη Λήξη Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς, όπως αυτό ορίζεται στους Όρους της Δημοπρασίας. 6. Με την παρέλευση της Λήξης Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς, το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών αξιολογεί τις υποβληθείσες Έγκυρες Δηλώσεις Αγοράς και διαμορφώνει τα Αποτελέσματα Δημοπρασίας. Τα Αποτελέσματα Δημοπρασίας κοινοποιούνται στους Επιλέξιμους Προμηθευτές που συμμετείχαν στη Δημοπρασία και στη ΔΕΗ Α.Ε. και δημοσιεύονται κατόπιν παρέλευσης της Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων στην ιστοσελίδα του Λειτουργού της Αγοράς, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 7. Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει πρόσβαση στους Επιλέξιμους Προμηθευτές και στη ΔΕΗ Α.Ε. σε Δοκιμαστικό Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών προς εξοικείωση αυτών με τη διαδικασία διεξαγωγής των Δημοπρασιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 12 Προθεσμία Συμμετοχής στις Δημοπρασίες 1. Για την έγκαιρη εξασφάλιση της συμμετοχής ενός Εναλλακτικού Προμηθευτή σε Δημοπρασία απαιτείται: Α) η «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» να έχει υποβληθεί στο Λειτουργό της Αγοράς τουλάχιστον δέκα (10)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016. Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016. Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 23 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 23.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.4 17 Οκτωβρίου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 23.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 13 Ιουλίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 ΧΧ.ΧΧ.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39211 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 515/2016 α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67605 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4831 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός έγκρισης κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 26 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 81/2018 Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17, 37 και 52 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ηµοπρασίας των Προθεσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43937 17 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3659 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ, απόφ. 850/2017 Τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 35 και 39 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Λ! 6738 Αθήνα, Π \ 2 AO - 20^ ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μ. Φιλίππου

Λ! 6738 Αθήνα, Π \ 2 AO - 20^ ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μ. Φιλίππου ΡΥβΜΙΧΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΜί V ΛI III'. \J' Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.*. 210-3727400 Fax; 210-3255460 Ε-tnaii; info#rae.qr Web;.WWW,rae.gr Λ! 6738 Αθήνα, 12.10.2017 Π \ 2 AO - 20^ Προς; ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 elecodes-system@rae.gr Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση για την πρώτη έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα υναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28483 7 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B 3377) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36373 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 640/2017 Έγκριση του ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 4.3 5 Μαΐου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2018 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 6 2. Μητρώο ΣΣΔΠΠΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41723 29 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,65 MW

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4431 20 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 498 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KOIΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 221/17.3.2017 Θέμα 19: Παράρτημα ΙΙ της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 2...

Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 2... Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1... 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 6 Άρθρο 1... 6 Ενδοημερήσια Αγορά... 6 Άρθρο 2... 6 Σκοπός του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα