ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

2 ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων, ς ξ ς: Ε ς τ ν Μικρ ν σπεριν ν λέγοµεν τ Προσόµοια τ ς φυλλάδος. όξα, τ ν γίων Κα ν ν, τ ογµατικ ν το Μικρο σπερινο το τυχόντος χου. Ε ς τ πόστιχα ψάλλοµεν πρ τον ν ναστάσιµον Στιχηρ ν το τυχόντος χου κα ε τα τ τ ν γίων. πολυτίκιον τ ν γίων κα Θεοτοκίον. Ε ς τ ν Μέγαν σπεριν ν µετ τ ν Προοιµιακόν, ψάλλοµεν τ ν Α Στάσιν το «Μακάριος νήρ» κα ε τα διερχόµεθα τ λοιπ ν το Καθίσµατος χ µα. Ε ς τ Κύριε κέκραξα στ µεν δέκα στίχους: δ ναστάσιµα κα τ ν γίων (γ το δευτέρου χου κα γ το τετάρτου χου). όξα, τ ν γίων. Κα ν ν τ ογµατικ ν το τυχόντος χου. Ε σοδος, τ ναγνώσµατα κα Λιτ ς χουν Κα ν ν, τ β Θεοτοκίον κ τ ς κτωήχου. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, τ β Θεοτοκίον κ τ ς κτωήχου. Ε ς τ πόστιχα ν ναστάσιµον Στιχηρ ν το τυχόντος χου κα τ Προσόµοια τ ν γίων. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, Θεοτοκίον. Ε ς τ ν ε λόγησιν τ ν ρτων τ δύο πολυτίκια τ ν γίων κα τ «Θεοτόκε Παρθένε». Ε ς τ «Θε ς Κύριος», πολυτίκιον ναστάσιµον δίς όξα, τ ν γίων Κα ν ν, Θεοτοκίον. Καθίσµατα ε ς τ ν α Στιχολογίαν πάντα τ ναστάσιµα. Ε ς τ ν β Στιχολογίαν Καθίσµατα τ ν γίων. πολυέλαιος, «ξοµολογε σθε», κλογ σιακή κα ε θ ς τ Ε λογητάρια. Μετ τ ν πακοήν, Καθίσµατα τ ν γίων, ο ναβαθµο το τυχόντος χου κα τ λοιπ ς συνήθως τ ς Κυριακ ς. Κανόνες: ναστάσιµος ε ς (µετ τ ν δύο τ ς Θεοτόκου) κα τ ν γίων ο δύο ν δ. Καταβασίαι: «νοίξω τ στόµα µου». Ε ς το ς Κανόνας λόγ τ ς Πανηγύρεως ντ στιχολογίας λέγοµεν ε ς µ ν τ ναστάσιµα «όξα τ γί ναστάσει σου Κύριε», τ ς Θεοτόκου «περαγία Θεοτόκε, σ σον µ ς» κα τ ν γίων «σιοι το Θεο, πρεσβεύσατε π ρ µ ν». π γ δ ς: Κοντάκιον κα Ο κον ναστάσιµα (χύµα). Ε τα Καθίσµατα τ ν γίων. φ δ ς Κοντάκιον κα Ο κον τ ν γίων. Τιµιωτέρα στιχολογε ται. Μετ τό, γιος Κύριος, Θε ς µ ν... ξαποστειλάριον ναστάσιµον, το τυχόντος ωθινο. Ε τα, τ ξαποστειλάρια τ ν γίων ς χουν µετ το Θεοτοκίου. Ε ς το ς Α νους: δ ναστάσιµα, κα δ τ ν γίων. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, περευλογηµένη. οξολογία Μεγάλη, κα µετ α τ ν τ ναστάσιµον Τροπάριον. Τ ωθιν ν λέγεται πρ τ ς α ρας. Ε ς τ ν Λειτουργίαν ο Μακαρισµο ε ς ιβ : ναστάσιµα το χου ε ς δ κα τ ν γίων ε ς η. πολυτίκια: ναστάσιµον δίς, τ ν γίων δίς, κα τ συνήθη Ε τα πακοή, Κοντάκιον το γίου κα τέλος «Τ περµάχ». Προκείµενον κα λληλούϊα τ ν γίων. πόστολον κα Ε αγγέλιον τ ς Κυριακ ς κα το σίου. Κοινωνικόν: «Α νε τε τ ν Κύριον...» κα «Ε ς µνηµόσυνον...». Ε ς τ ν ε λόγησιν τ ν Κολλύβων πολυτίκον κα Κοντάκιον τ ν γίων κα «Τ πρεσβεί Κύριε». Ε ς τ ν Τράπεζαν τ ναστάσιµα κα τ ν γίων. Ε ύχοι ν µέρ Τρί, Κα ν ν, λέγοµεν τ διόµελα τ ς Βηµαταρίσσης. Ε ς τ πολυτίκια λέγοµεν κα τ ς Βηµαταρίσσης ς Κα ν ν. Κανόνα τ ς Βηµαταρίσσης ο λέγοµεν λλ τ ν τ ς φυλλάδος. Ε ς το ς Μακαρισµο ς λέγοµεν τ ν γ δ ν τ ς Βηµαταρίσσης κα ε τα γ κα δ τ ν γίων (βλ. ε ς τ τέλος τ ς φυλλάδος). Ε ς δ τ πολυτίκια τ ς Λειτουργίας προσθέτοµεν κα τ τ ς Βηµαταρίσσης µοίως κα Κοντάκιον. ποστολοευαγγέλιον τ ν γίων κα τ ς Θεοτόκου. Ε ύχοι ν Σαββά, λέγοµεν τ ογµατικ ν το τυχόντος χου, λλ ο χ κα κανόνα τ ς Θεοτόκου κ τ ν κτωήχων το Ε αγγελισµο. ποστολοευαγγέλιον τ ν γίων κα τ ς Θεοτόκου. Ε δ ύχοι ν λλ µέρ, κολουθο µεν τ ν διάταξιν ς φαίνεται κάτωθι. 2

3 Τ 10 ουλίου Σύναξις Πάν ων ν Βα οπαιδιν ν γίων. ν Μικρ σπεριν. σ µεν σ ίχους δ κα ψάλλοµεν παρόν α Σ ιχηρ Προσόµοια. χος β. ε κ ο ξύλου σε νεκρόν. ε ο Κυρίου ν Σ αυρόν, ραν ες π µων προθύµως, θε οι Πα έρες µ ν, Μάνδραν δοµήσα ε, ν α θα σ άδιον, πρ ς γ νας κα σκάµµα α, κα ο Βελίαρ, ο µηχανεύµα α κα ηδαφίσα ε, ό ε µονασ α κα µιγάδες, µνοις ν γν ν πευφήµουν, ς θε ον σκήνωµα γείρα ε. ε ναβάσεις εράς, θεσθε µ ν ν καρδί, πινεύσει Χρισ ο, πρ ξιν ς πίβασιν προεχαράξα ε, κα ε ς κρον νήλθε ε, θείας θεωρίας, σης ν νδέχη αι, βρο ο ς Μακάριοι χρέος ο ν µ ν κπληρο ν ες, παινον πα ράσιν ς έκνα, λοθύµως ψάλλοµεν πανίεροι. ε ε ς Μον ς µ ν φρουρούς, σους πωνύµους κα λλους, Θε ς πίσ α αι, ο ς µ ς φρουρήσαν ας ύποις σκήσεως, ν α ν µνήµην γον ες, ς µ ν προσ ά ας, ού ους µιµησώµεθα, ς φειλέ αι υ οί νπερ ερα ς µεσι είαις, κα ς Πανυµνή ου εσποίνης, λύσιν φληµά ων ξαι ήσωµεν. ε πηρεί ο χθρο, µ ν κακ ς δι κε ο, κα ο κακόφρονες, πάν ας ξηρέθιζον συγκοινων σαι α ο ς, ό ε ζήλ πυρούµενος, σε ποι- µενάρχης, γιε Ε θύµιε, ού ους διήλεγξας µα φοι η α ς δ συνάθλοις, ο σιν ριθµ δεκαδύο, σ έφει µαρ υρίου κοσµήθη ε. όξα. χος β. ε ε Μονασ ν α χορε αι, ν ν θ σκούν ων, σ ν ς περιωνύµου Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α ς, ν δα ς σµά ων µελ δικα ς ι- µήσωµεν, πάν ας ο ς ν σκήσει κλάµψαν ας, ο ινες ον πέ αξαν κρεί ονι, κα πράξει θεωρί πέβησαν ο ς ν θλήσει σαύ ως διαπρέψαν ας, ο ς χρισ οφόρους ποιµένας, ς κκλησίας σ ηρίγµα α, συνάµα δ ο ς κήρυκας ο λόγου, ο ς θνη σαγηνεύσαν ας, κα ν ρθόδοξον πίσ ιν βεβαίαν ρανώσαν ας ο ς µ ν πρέσβεις κα προσ ά ας, ο κλεινο θω σέµνωµα, κα ς ο κουµένης καλλωπίσµα α. Μνήσθη ε µ ν βο ν ες α ο ς, Πα έρες πανάγιοι, κα ς νεσ ώσης νάγκης λυ ρώσασθε, ς γρυπνοι µ ν ν ιλήπ ορες. Κα ν ν. Θεο οκίον. Τ ν π σαν λπίδα µου, ε ς σ να ίθηµι, Μ ερ ο Θεο, φύλαξόν µε π ν σκέπην σου. 3

4 Ε ς ν Σ ίχον. χος β. Ο κος ο Ε φραθ. Χάριν πάν ες µ ν, φείλοµεν ς έκνα, Πα έρες Θεοφόροι, ι πρ ς σω ηρίαν, µ ς καθωδηγήσα ε. Σ ίχ. Καυχήσονται σιοι ν δόξ κα γαλλιάσονται π τ ν κοιτ ν α τ ν. Τύπους ς ρε ς, κανόνας σω ηρίας, µολογίας ρους, π σι ο ς ν ρει, µ ν διεχαράξα ε. Σ ίχ. σατε τ Κυρί σµα καινόν, α νεσις α το ν κκλησί σίων. Τριάδος ς σεπ ς, ριµερε καθάρσει, ν ρε ν ριάδι, ναο ναδειχθέν ες, ρυφ ε Τρισµακάριοι. όξα. χος πλ. α. µακαρία Μονή, ς Θεο όκου σεµν ν κα αγώγιον! Τίς σε κα ξίαν παινέσε αι; κ σο γ ρ ς κ σίµβλου µελισσ ν, προέκυψεν ποικίλων θλη ν µήγυρις ν προγενεσ έρων πάν ων νεµάξαν ο ς ρε άς, κα ποικίλως ν κκλησίαν σ ήριξαν. π ς νοίκου Χάρι ος κινούµενοι, ν ς µ ν ο ρους πράξει κα θεωρί διέπρεψαν, κα ν ν ο κου- µένην δέ, ς ποιµένες κα διδάσκαλοι ν πισ ν πλήρωµα σ ήριξαν. λλ κα ν ν ν µε έραν Μάνδραν, πήµονα σκανδάλων ηρο ν ες, κα µ ς σω ηρίας ξιώσαι ε πα ρικ µ ν πρεσβεί ο σιώ α οι. Κα ν ν. Θεο οκίον. Χαίροις σκη ικ ν. Θρόνος χερουβικ ς ληθ ς, ς περ έρα ν κ ισµά ων γεγένησαι ν σο γ ρ θε ος Λόγος, ν µε έραν µορφήν, ναπλάσαι θέλων κα εσκήνωσε, κα σο ξελήλυθε, σαρκοφόρος ς ε σπλαγχνος, σ αυρ ν κα πάθος, δι µ ς κα εδέξα ο, κα νάσ ασιν, ς Θε ς δωρήσα ο θεν ς κα αλλάξασαν, µ ν ν κα άκρι ον, φύσιν Πλάσ σ ν ού, ε χαρισ ο ν ές σοι κράζοµεν Παράσχου π αισµά ων, ν συγχώρησιν ε χα ς σου, µ ν κα λεος. πολυ ίκιον. χος α. Το λίθου σφραγισθέν ος. Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α κα κέσ ορες, κα ς ο κουµένης φωσ ρες, θεοφόροι δείχθη ε, Πα έρες πανσέβασ οι µ ν, γ σιν θλήσαν- ες καλ ς δι ο ο παξίως µνήµην µ ν, ν πάνσεπ ον κ ελο µεν. όξα ναβο ν ες Χρισ, δόξα γιάσαν ι, δόξα ν κινδύνοις µ ν, µ ς προσ ά ας δείξαν ι. όξα. Κα ν ν. Θεο οκίον. Το Γαβρι λ φθεγξαµένου σοι Παρθένε Χα ρε, σ ν φων σαρκο ο ν λων εσπό ης, ν σο γί Κιβω, ς φη δίκαιος αβίδ. δείχθης πλα υ έρα ν ο ραν ν, βασ άσασα ν Κ ίσ ην σου. όξα νοικήσαν ι ν σοί δόξα προελθόν ι κ σο δόξα λευθερώσαν ι µ ς δι ο Τόκου σου. 4 Κα πόλυσις.

5 ν Μεγάλ σπεριν. Με ν Προοιµιακ ν ό, Μακάριος νήρ. Ε ς δ «Κύριε κέκραξα», σ µεν σ ίχους η. κα ψάλλοµεν παρόν α Προσόµοια. χος β. Ποίοις ε φηµι ν σ έµµασιν. Ποίοις ε φηµι ν σ έµµασιν, ναδήσωµεν ο ς θεοφόρους, ς µ ν Μον ς θε α θρέµµα α, ο ς παρ ς διεξόδους νθήσαν ας, ν ο Πνεύ- µα ος ερπν ν δά ων. ν κήπ, ς Θεο όκου φυ εύθησαν, γκαίρως, ν καρποφορίαν πέδωκαν, πολλαπλασίως κόσµ, κα ν λυχνί, ν ν προ εθέν ες ναργ ς, ο ς π σιν ξέλαµψαν, σω ηρίας διδάγµα α. Ποίοις ο ε ελε ς χείλεσιν, παινέσωµεν ο ς πανοσίους; ο ς µε Θε ν ν ιλήπ ορας, ο Βα οπαιδίου καυχήµα α, κα παν ς ο ρους κηδεµόνας. Α ο γάρ, ς παυξήσαν ες άλαν ον, παίνων, παρ ο Κυρίου πήλαυσαν µ ν γ ρ ού ων βίος, ς διδασκαλε ον, ν σ οιχο ν ες ρθ ς, Χρισ κα αφεύγοµεν, διδόν ι µέγα λεος. Πο α ο ς ερο ς σµα α, ναµέλψωµεν µε ς ξίως; ο ς ο ρανοδρόµοις ο πήλινοι, κα περινοσ ο ν ες γήϊνα, ο ς λοις µοια φρονο σι ποσ ς γάρ, π ν παρόν ων κρα ήθησαν, νω, ς ληθ ς πιποθήσαν ες κα ν ν ρυφ ν ες πλουσίως, κηρά ου δόξης, κα νεκλείπ ου χαρ ς, Χρισ ν κε εύουσιν, π ρ ν ψυχ ν µ ν. Πο α ο ς θλη α ς ήµα α, προσλαλήσωµεν ξιοχρέως, ο ς µ ν πα ράσιν ν πνεύµα ι, κα προνοουµένοις είπο ε; ς κινδύνων πάν ας υοµένους ν µέγαν, κα ερόαθλον Ε θύµιον, ιµ ν ες, κα δωδεκάδα συναθλήσασαν ο ς θεοφόρους φωσ ρας, σ ν σίοις π σιν, κα εροφάν ας σεπ ούς, ο Λόγου ο ς κήρυκας, ο κουµένην κα αυγάσαν ας. Προσόµοια ερα. χος δ. ς γεννα ον ν Μάρ υσιν. Μονασ ν συσ ήµα α, συνελθόν ες ιµήσωµεν, ν µ ς ιµήσαν α θε ον σύλλογον. δο γ ρ πάρεισιν παν ες, ο θε οι οµή ορες κα κοσµή- ορες µο, ο ν α θα σκήσαν ες, ο πανόσιοι, ς α ν δαπανήσα ες ο σίας, κα ν πόνοις κα γ σι, Μον ν ν δε συσ ήσαν ες. γιώνυµον σύν αγµα, ο ς πλου ε Βα οπαίδιον, ο ς ν θω παν α γιάσαν ας, ο ς εράρχας Ποιµένας ε, σίους κα Μάρ υρας, θείους - µολογη άς, ο ς γνωσ ο ς κα γνώσ ους ε, πάν ας σήµερον, ε φηµο µεν έκνα ο ς πα έρας, ο ς ν λόγοις ε κα ργοις, ν κκλησίαν κοσµήσαν ας. Ο ν Μάνδραν δοµήσαν ες, ν ν σκιρ σιν α άδελφοι, ν ωνί µα ε Νικόλαος, κα κλειν ς θανάσιος, ο σ ύλοι κα πρόµαχοι, σ ν Σάββ Συµεών, Παλαµ ς θεσπέσιος, σ ν κείραν ι, Νικοδήµ κα Σάββας θεόφρων, κα Φιλόθεος µύσ ης, κα Θεοφάνης νθεος. 5

6 Νεοφύ Ε δόκιµος, γαπί Νικόδηµος, Μακαρί Μάξιµος, ωάσαφ ε, ωακε µ συν ιµάσθωσαν κα συναθλήσασα Ε θυµί δωδεκάς, κα Κοσµ ς ερόαθλος, ιονύσιος, κα Μακάριος σ ν ωάσαφ, ο σκήσεως δρ σιν, α µα α ν συγκεράσαν ες. όξα. χος πλ. β. Σήµερον συνήγαγε ο ς περ α ήν, περίβλεπ ος Μον Βα οπαιδίου, ς Θεο όκου πάν ιµον σκήνωµα, να ο ς δίους υ ο ς πανηγυρίσ. ε ε ο ν ο συναχθέν ες, ς υ ο ο ς πα έρας, µελ δικ ς ε φηµήσωµεν λέγον ες Χαίρε ε ο µ ν πολιο χοι κα φρουροί, κα ς γιωνύµου πολι είας κοσµή ορες χαίρε ε ο κ πολλ ν µ ν όπων συναχθέν ες, πολλ ν δ χωρ ν φανέν ες, φωσ ρες κα διδάσκαλοι χαίρε ε ς µε έρας Μον ς κα πα ρίδος, φύλακες κα προασπισ αί, κα ς ρθοδόξου πίσ εως ο λάθη οι κήρυκες χαίρε ε ο Ποιµένες κα ιδάσκαλοι, ο Μάρ υρες κα µολογη αί, κα σκη α κριβέσ α οι χαίρε ε ς µ ν λπίδος ο βέβαιοι πρόµαχοι, κα µε ς Θεο όκου πρεσβευ αί, πρ ς σω ηρίαν ν ψυχ ν µ ν. Κα ν ν. α ός. Θεο οκίον ογµα ικόν. Τίς µ µακαρίσει σε Παναγία Παρθένε; ίς µ νυµνήσει σου ν λόχευ ον όκον; γ ρ χρόνως κ Πα ρ ς κλάµψας Υ ς µονογενής, α ς κ σο ς γν ς προ λθεν, φράσ ως σαρκωθείς φύσει Θε ς πάρχων, κα φύσει γενόµενος νθρωπος δι µ ς ο κ ε ς δυάδα προσώπων εµνόµενος, λλ ν δυάδι φύσεων, συγχύ ως γνωριζόµενος α ν κέ ευε, σεµν Παµµακάρισ ε, λεηθ ναι ς ψυχ ς µ ν. 6 Ε σοδος, «Φ ς λαρόν», Προκείµενον ς µέρας κα ναγνώσµα α. Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα (Κεφ. γ 1) ικαίων ψυχα ν χειρ Θεο, κα ο µ ψη αι α ν βάσανος. δοξαν ν φθαλµο ς φρόνων εθνάναι, κα λογίσθη κάκωσις ξοδος α ν, κα φ µ ν πορεία, σύν ριµµα ο δ ε σ ν ν ε ρήν. Κα γ ρ ν ψει νθρώπων ν κολασθ σιν, λπ ς α ν θανασίας πλήρης, κα λίγα παιδευθέν ες, µεγάλα ε εργε ηθήσον αι ι Θε ς πείρασεν α ούς, κα ε ρεν α ο ς ξίους αυ ο. ς χρυσ ν ν χωνευ ηρί δοκίµασεν α ούς, κα ς λοκάρπωµα θυσίας προσεδέξα ο α ούς. Κα ν καιρ πισκοπ ς α ν ναλάµψουσι, κα ς σπινθ ρες ν καλάµ διαδραµο ν αι. Κρινο σιν θνη κα κρα ήσουσι λα ν, κα βασιλεύσει α ν Κύριος ε ς ο ς α νας. Ο πεποιθό ες π α συνήσουσιν λήθειαν, κα ο πισ ο ν γάπ προσµενο σιν α. ι χάρις κα λεος ν ο ς σίοις α ο, κα πισκοπ ν ο ς κλεκ ο ς α ο.

7 Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα. (Κεφ. ε 15) ίκαιοι ε ς ν α να ζ σι, κα ν Κυρί µισθ ς α ν, κα φρον ς α ν παρ ψίσ. ι ο ο λήψον αι βασίλειον ς ε πρεπείας, κα διάδηµα ο κάλλους κ χειρ ς Κυρίου ι δεξι σκεπάσει α ούς, κα βραχίονι περασπιε α ν. Λήψε αι πανοπλίαν, ν ζ λον α ο, κα πλοποιήσει ν κ ίσιν ε ς µυναν χθρ ν. νδύσε αι θώρακα δικαιοσύνην κα περιθήσε αι κόρυθα, κρίσιν νυπόκρι ον λήψε αι σπίδα κα αµάχη ον, σιό η α ξυνε δ πό οµον ργ ν ε ς οµφαίαν συνεκπολεµήσει δ α κόσµος π ο ς παράφρονας. Πορεύσον αι ε σ οχοι βολίδες σ ραπ ν, κα ς π ε κύκλου όξου, ν νεφ ν, π σκοπ ν λο ν αι, κα κ πε ροβόλου θυµο πλήρεις ιφήσον αι χάλαζαι γανακ ήσει κα α ν δωρ θαλάσσης, πο αµο δ συγκλύσουσιν πο όµως ν ισ ήσε αι α ο ς πνε µα δυνάµεως, κα ς λαίλαψ κλιµκήσει α ούς, κα ρηµώσει π σαν ν γ ν νοµία, κα κακοπραγία περι ρέψει θρόνους δυνασ ν. κούσα ε ο ν Βασιλε ς κα σύνε ε µάθε ε δικασ α περά ων γ ς νω ίσασθε ο κρα ο ν ες πλήθους, κα γεγαυρωµένοι π χλοις θν ν ι δόθη παρ Κυρίου κρά ησις µ ν, κα δυνασ εία παρ ψίσ ου. Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα. (Κεφ. κδ 7) ίκαιος, ν φθάσ ελευ σαι, ν ναπαύσει σ αι. Γ ρας γ ρ ί- µιον, ο πολυχρόνιον, ο δ ριθµ ν µεµέ ρη αι. Πολι δέ σ ι, φρόνησις νθρώποις, κα λικία γήρως, βίος κηλίδω ος. Ε άρεσ ος Θε γενόµενος, γαπήθη, κα ζ ν µε αξ µαρ ωλ ν µε ε έθη. ρπάγη, µ κακία λλάξ σύνεσιν α ο, δόλος πα ήσ ψυχήν α ο. Βασκανία γ ρ φαυλό η ος µαυρο καλ, κα εµβασµ ς πιθυµίας µε αλλεύει νο ν κακον. Τελειωθε ς ν λίγ, πλήρωσε χρόνους µακρούς ρεσ γ ρ ν Κυρί ψυχ α ο, δι ο ο σπευσεν κ µέσου πονηρίας. Ο δ λαο δόν ες κα µ νοήσαν ες, µηδ θέν ες π διανοί οιο ον, ι χάρις κα λεος ν ο ς σίοις α ο, κα πισκοπ ν ο ς κλεκ ο ς α ο. Ε ς ν Λι ήν. Πρ ον διόµελον ς Μον ς. χος α. Τ κ µηνί, ρχισ ρά ηγος πεσ άλη, πρ ς σ ν Παρθένον κα γνήν, µηνύσαι σοι ν λόγον ς σω ηρίας, µα δ κα καλέσαι σε χα ρε Κεχαρι ωµένη, Κύριος µε σο έξ Υ ν ν πρ α ώνων κ Πα ρός κα σώσει ν λα ν α ο, κ ν π αισµά ων α ν. Ε α δ ν γίων. χος α. Ε φραίνου ν Κυρί κα σ Μον ν ξαίρε ος, ς ο θω σέ- µνωµα, κα ρθοδόξου παραδόσεως καύχηµα. Σήµερον σε λαία κα άκαρπος, π ο ς κλάδους ο ς σο ς υ ο ς πλου ο σα, ς κκλησίας 7

8 λαρύνεις πρόσωπον κα ν πισ ν ε φραίνεις συσ ήµα α. Π σαν πολυπλεύρως σ έκνα, ν µακραίωνί σου βιο, ν ε σέβειαν κρά υναν, κα ν σκό ει ς δουλείας, ο ς ποδούλους λαο ς φώ ισαν κα ν ν πρεσβεύουσι Κυρί, π ρ ε ρήνης ο κόσµου, κα σω ηρίας ν ψυχ ν µ ν. α ός. σιοι Πα έρες, ο αύ Μον κα ρει ού σκήσαν ες, ν διπλ ν ο Σ αυρο ννοιαν, πράξει κα θεωρί νύσα ε. Κόσµ πο αγέν- ες κα ν σάρκα σ ν κόσµ σ αυρώσαν ες, ς νασ άσεως µέ οχοι γεγόνα ε, κα ν ν νθρώποις ελειό η α ς δυνα ν κα ειλήφα ε. Χρισ ο ν Σω ρι συνόν ες, ν απειν ν µ ν µέµνησθε συµπαθέσ α οι, κα ς νεσ ώσης νάγκης λυ ρώσα ε ο γ ρ παύουσι καθ µ ν µαινόµενα σκάνδαλα. Κα ς µελλούσης σω ηρίας πρεσβείαις µ ν κα ς χράν ου Θεο όκου, ξιώσα ε πανόλβιοι. α ός. γάλλου ν Κυρί ν θ περίβλεπ ος Μον Βα οπαιδίου, ς Θεο όκου έµενος γιον κα ν σίων νδιαί ηµα, ο ς σο ς υ ο ς κα κηδεµόνας βλέπουσα σήµερον ιµωµένους ο οι γ ρ ο ρισόλβιοι φυ ς ειθαλ, ν σο ξανθήσαν ες, ν κκλησίαν ε ωδίας πνευµα ικ ς πλήρωσαν, θεοφιλ πολυκαρπίαν ξανα είλαν ες. Τού οις ο ν κα χρέος ν ερο ς σµασιν ναβοήσωµεν θλη α Κυρίου κοίµη οι, µ λλείπε ε δυσωπε ν λείπ ως, π ρ µ ν πρ ς Κύριον ν κ πόθου ελούν ων µ ν µνηµόσυνα. χος β. Τ ν Πα έρων µ ν συνάθροισιν, ξ πάσης διαγωγ ς γενοµένην, συνελθόν ες σήµερον πανηγυρίζοµεν. σκη ν σίων µολογη ν κα Μαρ ύρων, εραρχ ν κα ιδασκάλων, παλαι ν ε κα νεω έρων πολλο ς γ ρ γ σι κα ρε ν ποικίλοις ε δεσι καθαρθέν ες κα ελειωθέν ες, µέ οχοι γεγόνασι ν θείων δωρε ν, Χρισ δ ν ν πρεσβεύουσιν π ρ ν ψυχ ν µ ν. όξα. χος πλ. α. πέλαµψεν µ ν µέρα χαρµόσυνος, κα ε φρόσυνος πανήγυρις, ν γίων ς Μον ς µ ν, Πα έρων εραρχ ν Μαρ ύρων, µολογη ν κα σίων. Ο οι γ ρ ν ως ς καλο σ ρα ι αι, ο πουρανίου Βασιλέως, συγκαλο σιν µ ς ε ς σ ίασιν πνευµα ικήν, ορά ως ς χάρι ας νέµον ες ο ς ε φηµο σιν α ούς δι κα µε ς χαρµοσύνως, ν α ν παµφαεσ ά- ην µνήµην χρεωσ ικ ς κ ελέσωµεν, να λάβωµεν δι α ν, παρ Χρισ ο ο νδοξαζοµένου ν ο ς γίοις α ο, µέγα κα πλούσιον λεος. Κα ν ν. Θεο οκίον. Μακαρίζοµέν σε, Θεο όκε Παρθένε, κα δοξάζοµέν σε, ο πισ ο κα χρέος, ν πόλιν ν σεισ ον, ε χος ηκ ον, ν αγ προσ ασίαν, κα κα αφυγ ν ν ψυχ ν µ ν. 8

9 , ν Κυριακ, παρόν ς κ ωήχου. Να ς κα πύλη πάρχεις, παλά ιον κα θρόνος ο Βασιλέως, Παρθένε πάνσεµνε δι ς λυ ρω ς µου Χρισ ς Κύριος, ο ς ν σκό ει καθεύδουσιν πέφανεν, λιος πάρχων δικαιοσύνης, φω ίσαι θέλων ο ς πλασε, κα ε κόνα δίαν χειρ αυ ο. ι Πανύµνη ε, ς µη ρικ ν πα ησίαν πρ ς α ν κεκ ηµένη, διαλείπ ως πρέσβευε, σ θ ναι ς ψυχ ς µ ν. Ε ς ν Σ ίχον. Προσόµοια. χος πλ. α. Χαίροις σκη ικ ν. Χαίροις Βα οπαιδίου Μονή, ς Βασιλίσσης ο ραν ν νοίκησις, σ ν πάσ παρα άξει, κα θεί παρεµβολ, ν υ ν σου πάν ων ο ς συνήγαγες ο σάρκα νεκρώσαν ες, κα πνε µα π ερώσαν ες, ε ς θεωρίας ναβάσεις νθέµενοι, καθαρό η ι ς καρδίας διέλαµψαν. Χάρι ος ν ως ργανα, ς θείας λλάµψεως, κα φω ισµο παθείας, ς ν νθρώποις γένον ο, Χρισ ν δυσωπο ν ες, π ρ πάν ων ν ιµών ων α ο ς ν σµασιν. Σ ίχ. Καυχήσονται σιοι ν δόξ κα γαλλιάσονται π τ ν κοιτ ν α τ ν. Χαίροις σίων πάν ων πληθύς, κ ς δε θείας Μάνδρας νίσχον ες, κα π σαν ν κκλησίαν, α ς φω οφόροις βολα ς, κα διδασκαλίαις κα αυγάζον ες ποικίλαις γ ρ χάρισι, κοσµηθέν ες µακάριοι, ο ς θείοις λόγοις, σπερ βέλεσι Πνεύµα ος, µειώσα ε ν α ρέσεων νοιαν. σκησίν ε κα θλησιν, ποικίλως νύσαν ες, πολυειδ ς ο ς σ εφάνους, παρ Χρισ ο κοµίσασθε, α ν δυσωπο ν ες α ς ψυχα ς µ ν δοθ ναι, µέγα λεος. Σ ίχ. σατε τ Κυρί σµα καινόν, α νεσις α το ν κκλησί σίων. Χαίροις πολυανθ ς ς λειµών, ς Θεο όκου α ς ρδείαις φυόµενος, κα πάν ας πληρ ν α ς θείαις, κα δυπνόοις σµα ς, ρε ν παν οίων κα ορθώµασιν. Ε χ ς ργασ ήρια, πρ ς Θε ν διάλειπ α, κα θεωρίας, ς ψίσ ης νώγεα, ν πα ρό η α δε ε ν ν πιδείξα ε ύσασθε κινδυνεύον ας, µ ς ο ς υ ο ς µ ν, διπλ ς γάπης αµε α, ς πρ ς Θε ν κα νθρώπους ε. Χρισ ν δυσωπε ε, α ς ψυχα ς µ ν δοθ ναι µέγα λεος. όξα. χος πλ. δ. Τ ν σίων Πα έρων χορός, ο ν Βα οπαιδί κα περιχώρ καιρο ς διαφόροις γωνισθέν ες, ε ς µίαν συµφωνίαν φ µ ν συναχθέν ες, µίαν ο πάν ες κα π ρ µ ν δέησιν α ο ν αι. Μίαν δ πάλιν πρ ς ο ο συνωθο ν αι, ν α ν µ ς µιµε σθαι πολι είαν. λλ σύσ ηµα θεό ευκ ον, θεοφόροι κα θεόληπ οι, σάγγελον βιώσαν ες πολι είαν, σύσκηνοι ποσ όλων κα Προφη ν, πάγχρυσα σ όµα α ο Λόγου, πασ ν δωρε ν ο Πνεύµα ος χωρία, µ ν πρέσβεις ο κοίµη οι, 9

10 κα ς ο κουµένης σ ηρίγµα α, ν ερ ν αύ ην Μάνδραν, µ λλείπε ε φρουρε ν, σ ν Πανάγν Θεο όκ, ς α ς πρεσβείαις κα µ ν, Χρισ ν κε εύσα ε π ρ ν ψυχ ν µ ν. Κα ν ν. Θεο οκίον. νύµφευ ε Παρθένε, ν Θε ν φράσ ως συλλαβο σα σαρκί, Μή ηρ Θεο ο ψίσ ου, σ ν κε ν παρακλήσεις δέχου Πανάµωµε, π σι χορηγο σα, καθαρισµ ν ν π αισµά ων, ν ν ς µ ν κεσίας προσδεχοµένη, δυσώπει σωθ ναι πάν ας µ ς. πολυ ίκιον. χος α. Το λίθου σφραγισθέν ος. Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α κα κέσ ορες, κα ς ο κουµένης φωσ ρες, θεοφόροι δείχθη ε, Πα έρες πανσέβασ οι µ ν, γ σιν θλήσαν- ες καλ ς δι ο ο παξίως µνήµην µ ν, ν πάνσεπ ον κ ελο µεν. όξα ναβο ν ες Χρισ, δόξα γιάσαν ι, δόξα ν κινδύνοις µ ν, µ ς προσ ά ας δείξαν ι. πολυ ίκιον ερον. χος α ός. Τ ς ρήµου πολί ης. Το ς Μον ς µ ν γόνους, κα ο θω κλόγια, σκη ς σίους Πα έρας, εράρχας κα Μάρ υρας, ιµήσωµεν ο ς πόνοις ερο ς, σκήσαν ας κα µάνδραν ν κλεινήν, αύ ην ο Βα οπαιδίου, ο Θεο, Μη ρί ε προσηλώσαν ας. όξα βο ν ες Θε, δόξα Θεοµή ορι, δόξα χορηγο ν ι δι α ν, µ ν µέγα λεος. Κα ό, «Θεο όκε Παρθένε». Ε α ε λόγησις ν ρ ων κα νάγνωσις. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ε ς «Θε ς Κύριος» πολυ ίκιον ν γίων, δίς, κα Θεο οκίον κα ε α συνήθης σ ιχολογία. Με ν α Σ ιχολογίαν. Κάθισµα. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. Το ς δρ ας κα πόνους µ ν σοφοί, νοερ ς θεωρο ν ες πάν ες µε ς, πάσης πληρούµεθα ς ψυχ ς κα ανύξεως, κα πρ ς θείους µνους κα δόξαν κα α νεσιν, ο εσπό ου ν λων, Πα έρες ρισόλβιοι, πόθ γκαρδί, αυ ο ς συγκινο ν ες, µ ς ν ν γεραίροµεν, ς Κυρίου θεράπον ας, κα Μον ς µ ν φύλακας, κραυγάζον ες πρεσβεύειν Χρισ, ν π αισµά ων δο ναι µ ν φεσιν, ο ς κ πόθου ελο σιν, µ ν µνηµόσυνα. 10

11 όξα. χος γ. Τ ν ραιό η α. ς ε ωδέσ α α, κρίνα νθήσα ε, ν Μον µ ν, Πα έρες σιοι, Βα οπαιδίου σεπ, κα κόσµος σµ ς πλήσθη ργοις γ ρ κα θαύµασι, πλου ισθέν ες µακάριοι, ασιν κα λεος, ο ς µ ς λι ανεύουσι, παρέχε ε δι κα βο µεν όξα Χρισ σ εφοδό. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. Κα α ι ρώσκει µε, βέλος γλυκύ α ον, ς γαπήσεως, ς σ ς Πανύ- µνη ε, κα κα αθέλγει µε πυκν ς, βο ν σοι ε λογηµένη Χα ρε Βηµα άρισσα, ς καλ ε κόνι σου χα ρε Παραµύθιον, ς Μον ς σου νύσ ακ ον χα ρε θεία λαιοβρύ ις, βρύουσα µ ν θε ον λεος. Με ν β Σ ιχολογίαν. Κάθισµα. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. ερ ν µπεχόµενος ν σ ολήν, Ε θύµιε σ ης καρ ερικ ς, µ π ήξας ν νακ α, Μιχα λ λα ινόφρονα ν θαλάσσ δ µάκαρ, ιφε ς µακάριον, σ ν σεπ δωδεκάδι, δέξω µαρ ύριον ο οι γ ρ γχόνης, πειράθησαν βί δι ο ς σ εφάνους σοι, Χρισ ς χαρίσα ο, σ ν ο ς θείοις Συνάθλοις σου. Πρεσβεύσα ε δοθ ναι µ ν, ν π αισµά ων φεσιν ο ς γουσι, ν µ ν θείαν µνήµην, Πα έρες µακάριοι. όξα. µοιον. Τ ν Θε ν γαπήσαν ες κ ψυχ ς, ο προσ ά αι ς θείας µ ν Μον ς, γ νας κα έβαλον, πρ ς πάθη πυκ εύον ες, κα ν πρ ξιν α θις α σίως διέβησαν, θεωρίας π έρυξιν ε κό ως πέβησαν, α γλ παθείας σαββα- ίσαν ες λως µ ν δ γεγόνασιν, ροσ ά αι κα φύλακες. Πρ ς α ο ς ο ν βοήσωµεν Πρεσβεύσα ε Χρισ Θε, ε γνωµόνως µνον ο ον δέξασθαι, ν ιµών ων κ πόθου, µ ν µνηµόσυνα. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. κ ν κόλπων κα λθε ν πα ρικ ν, µηδέπο ε ού ους πολιπών νώθη δ παχύ η ι, σαρκωθε ς όρα ος, ο σ αυρο πάθος, κ ν κα εδέξα ο, κα σαρκ ς νεκρώσει, α κολούθησαν, ο πισ οί σου δο λοι, κα Μον ς σου προσ ά αι, Θεόνυµφε νασσα, κλίµαξ θεία ο ράνιε, χρυσοπόρφυρε γέφυρα πρέσβευε Α κ εν ς, ν π αισµά ων φεσιν δωρήσασθαι, ο ς ν πόθ α ο σι, δι α ν µέγα λεος. Με ν Πολυέλεον. Κάθισµα. χος δ. Ταχ προκα άλαβε. Πυρ ς σκήσεως ριµερ ς ς ψυχ ς, κα µέλη νεκρώσαν ες π γ ς ληθ ς, λόκληρα θύµα α, χθη ε ν νω, ο Κυρίου ραπέζ, πνέον ες ε ωδίαν, ν νθέων καµά ων σµ γ ρ προσηνέχθη ε Χρισ, Πα έρες ρισόλβιοι. 11

12 όξα. µοιον. σίων ν ρύφηµα κα σκουµένων λπίς, Μον ς ε καύχηµα, µ ν Παρθένε γνή, λι α ς ν γίων σου, πάν ων ο ς ε φηµο µεν δοξασθέν- ων νθάδε, ύου πάσης νάγκης ν ιµ σάν σε Λαύραν, ν σοι προσανέθεν ο ο ν ν ιµώµενοι. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. θανασίου. Παρθένε Πανάµωµε, ν ιφωνή ρια, Μον ς σου ν ίληψις κα προσ ασία θερµή, πάρχεις είπο ε θεν διαφυλά οις, αύ ην θείαις πρεσβείαις, ν σοι σίων δ µος, ν α σκησάν ων, νέθεν ο σκέπ σου, ς δ ρον ίµιον. Ο ναβαθµοί. Τ Α ν ίφωνον ο δ χου. Προκείµενον. χος δ. Τίµιος ναν ίον Κυρίου θάνα ος ν σίων α ο. Σ ίχ. Μακάριοι πάντες ο φοβούµενοι τ ν Κύριον, ο πορευόµενοι ν τα ς δο ς α το. Π σα πνοή. Ε αγγέλιον, σιακόν. ( ρα ε εκεµβρίου). όξα. Τα ς ν σ ν σίων. Κα ν ν. Τα ς ς Θεο όκου. Ν. ψαλµός. Σ ίχ. λέησόν µε Θεός... Ε α. διόµελον. χος πλ. β. Σήµερον συνήχθηµεν ο φιλεόρ οι, γκωµίων µνοις ιµ σαι, ο ς ερο ς µ ν προσ ά ας. Ο οι γ ρ ο φιλό εκνοι, δείµαν ες ν ερ ν Βα οπαιδίου Μάνδραν, πόνοις δίοις κα δαπάναις, ύπον κα πογραµµ ν µ ν παρέδωκαν, ο ερο α ν βίου ν ε κόνα. Κα σαε ο διαλείπουσι, πα ρικ α ν προνοί, φρουρο ν ες α ν, κα πρεσβεύειν Κυρί, π ρ ν ψυχ ν µ ν. Ε α ο Κανόνες, ς Θεο όκου µε ν Ε ρµ ν ε ς. κα ν γίων ο δύο, ν δ. 12

13 Καν ν ς Θεο όκου. δ α. χος πλ.δ. Ε ρµός. ρµα ηλά ην Φαρα βύθισε, ερα ουργο σα πο έ, Μωσαϊκ άβδος, σ αυρο ύπως πλήξασα, κα διελο σα θάλασσαν σρα λ δ φυγάδα, πεζ ν δί ην διέσωσεν, σµα Θε ναµέλπον α. ( ίς). Παθ ν ν ύπον π µο πέλασον, ς γνείας πηγή, ν ν προαιρουµένου νυµν σαι έσποινα, ο ς ς Μον ς σου παν ας, ερο ς Χαρακ ρας, κα σ οιχε ον κα νοµα, ς µ ν λπίδος ό σ ήριγµα. Π ς σου ξείπω κα ξίαν έσποινα, ς δυνασ είας φων, ς περ ε κόνι, ο γίου Βήµα ος, ερα ουργε ς κάσ ο ε, γί Μον σου, περιφρουρο σα είπο ε, ο ς σ ν φυλάσσον ας θέληµα. Βηµα αρίσσης σεπ ε κόνισις, σ ν ιµί Σ αυρ, φρέα ι κλεισθε σα, χρόνοις σοις πλείοσιν, νέ ειλεν θαύµα ος! ν λαµπάδα ηρο σα, ειφεγγ κα κοίµη ον, νυκ ώδη πάθη λαύνουσα. Το ς θεοφόρους ς Μον ς οµή ορας, σ ν ο ς λοιπο ς θλη α ς, κα Ποιµέσι θείοις, κα σίοις πασι, ς ν λειψάνων λάρνακας, κα Πανάγνου ν Ζώνην, χρεωσ ικ ς πάν ες σήµερον, δε ε ε λαβ ς προσκυνήσωµεν. Πρ ος Καν ν ν σίων, νευ κροσ ιχίδος. δ α. χος πλ.δ. ρµα ηλά ην Φαραώ. Θε κα Λόγε ν σ ν χάριν δίδου µοι, µαθε κα π ωχ, ν ν προαιρουµέν, νυµν σαι παν ας, ο ς ο Βα οπαιδίου σου, θλη ς κα σίους, καθ ς Α ς Σ πίσ ασαι, ο ς πανευσεβ ς σοι λα- ρεύσαν ας. Θεοδοσίου ν βλασ ν ς σωσας, ν Βασιλέως υ όν, ς παρχ ν θείαν, θείας ε δοκίας σου, Μον ν ο κοδοµ σαί σου, Θεο όκε Κυρία, κα ασκην σαι ν χάριν σου, δι ς γίας ε κόνος σου. Βα οπαιδίου ο ς κλεινο ς δοµή ορας, νευφηµ σαί µε δε, ι Θεο όκου ν Μον ν νήγειραν, κα δόξ κα εκάλλυναν, κα νέθεν ο αύ ην, Θεοµή ορι ε λογα, ρε ς πανευλαβ ς ο α άδελφοι. Π ς µ προφέρω ν κλειν ν Γεννάδιον, ν κα ιδόν α πο έ, ν Βα οπα δι ναβλύσαν λαιον, παρ ς Θεοµή ορος; π ς σιγήσω δ πάλιν, ν κεκµηκό α Νεόφυ ον, ν διπλ ς λαβόν α ς χάρι ας. Θεο οκίον. ε µε έσ ης πρ ς Θε ν θεόνυµφε, κα Θωµ Μαθη, δέδωκας σ ν Ζώνην, ν πισ ν σ ήριγµα, αύ ην µ ν πέδωκας, π σχά ων ς ο δας, ς σ ς Μον ς ν ως καύχηµα, κα κληρονοµίαν πόλεκ ον. 13

14 ερος Κανών, ν σίων ο κροσ ιχίς, ( νευ ο Θεο οκίου ς κ ης δ ς) «Βατοπεδίου µν ο α προστάτας µ ς, ο στε φ ς» δ α. χος δ. νοίξω σ όµα µου. Βαβαί µοι άλανι, ο ς ο ρανίους µν σαί πως, σµασι προθέµενος, Βα οπαιδίου Μον ς, ο ς οµή ορας, προσ ά ας ε σίους, ν νω πίσκεψιν α δοθ ναί µοι. Α νέσωµεν σήµερον, ν Προεσ σι ν ξαρχον, Νικόλαον σµασι, ς µε έρας Μον ς, ν δοµή ορα, συνάµα ν ωνί, µο θανάσιον, θείους µαίµονας. Τ ν θε ον Ε θύµιον, ν ερόαθλον σµασιν, ξίως ιµήσωµεν, σ ν ωδεκάδι µο, ο ς βιώσαν ας ν ρε α ς παν οίαις, θλήσει ε σ ερον, ο ς ρισ εύσαν ας. µέγας διάκονος, βηµα οφύλαξ πισ ό α ος, κρύψας ν φρέα ι, σ ν ε κόνι Σ αυρόν, ε φηµείσθω ν ν, σµασι θεηγόροις, δουλεύσας α χµάλω ος, κλέος πέλαβεν. Θεο οκίον. Παρθένε ο κρύπ οµεν, ν ο λέους σου βυσσον, ν βρύσιν ν έουσαν, ν θείαν Ζώνην σου, κα θαύµα α, ν ε εργεσι ν σου, βρύεις κάσ ο ε, µ ν ο ς δούλοις σου. Κα αβασία. νοίξω σ όµα µου, κα πληρωθήσε αι πνεύµα ος, κα λόγον ρεύξο- µαι Βασιλίδι Μη ρί, κα φθήσοµαι φαιδρ ς πανηγυρίζων, κα σω γηθόµενος, αύ ης θαύµα α.. δ γ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. Ο ρανίας ψ δος, ροφουργ Κύριε, κα ς κκλησίας δοµ ορ, σύ µε σ ερέωσον, ν γάπ σ, ν φε ν κρό ης, ν πισ ν σ ήριγµα, µόνε φιλάνθρωπε. ( ίς). Τ ς βουλ ς ς πα ρ ας, ρισθε ς γγελος, π σ Παρθένε θεόθεν, σ αλε ς παρίσ α αι, ρχισ ρά ηγος, κα ν χαράν σοι µηνύει, ι έξεις µεµπ ε, Χρισ ν ν Κύριον. Πειρα ν Μον σου, ποσοβο σα ν φοδον, ξένως πισ ποιµενάρχ, δρ µα δειξας κα πεκώλυσεν, σ ς Υ ς ο ο λέγειν λλ παρεµύθησας, ο ς σο ς θεράπον ας. 14

15 αν ισµ σ ν χαρί ων, δυσειδ ς κπλυνον, ν µαρ ι ν µου Παρθένε, κα παραµύθησον Παραµυθίας γάρ, ν φω αυγ σου ε κόνα, Μον σου δέδωκας, πλο ον κένω ον. ν ιλήψεως χάριν, µβροβλυ ε ς έσποινα, κ ς ερ ς σου ε κόνος, Παραµυθία µου, ν σπαζόµενοι ς δωρεάς σου ν λο µεν ς πέσχου µένεις γάρ, φρουρ ς κοίµη ος. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Θεολόγους γεραίρω, ν Παλαµ ν ξαρχον, σ ν σοφω ά Μαξίµ χρισ οκήρυκι, κα Μακαρί µο, ς Παν οκρά ορος µάνδρας, ν πισ ν σ ηρίγµα α, κα ν ιλήπ ορας. Προσµονάριον σέβω, δι ρε ς λάµψαν α, κα Βηµα αρίσσης ε κόνα, κρύψαν α φρέα ι, Σάββαν διάκονον, ν µε χρόνους δ πλείσ ους, αύ ην νασύραν α θα µα παράδοξον! Συµεών ε κα Σάββαν, νευφηµε ν δίκαιον, ο ς ν Μον µ ν αύ, σεµν ς βιώσαν ας θεί µπνεύσει δέ, ε ς περιώνυµον όπον, κα Μον ν περίφηµον, δίαν κ ίσαν ας. Θεο οκίον. ς πέσχου Παρθένε, ο προνοε ν πάν ο ε, ς Βα οπαιδίου Μον ς σου, πισ ς ήρησας, κα ναπέθηκας, ν παναγίαν σου Ζώνην, ν µ ν σφάλειαν, κα περι είχισµα. λλος ν γίων. Το ς σο ς µνολόγους. παίνοις ιµ αι γεννα ος, Γεννάδιος ν ως κλεινός, δοχείου διάκονος, κα ιδ ν λαιον, σ ν Μαθη α ς Παν άνασσα, περεκβλύζον προνοί σου. ονούµενοι πάθεσι ποικίλοις, σκέπ προσ ρέχοµεν µ ν, Πα έρες ο ρανόφρονες, Βα οπαιδίου παινοι α ς γ ρ µ ν δεήσεσι, ν σω ηρίαν ε ρήσοµεν. λέωσαι µάκαρ ν εσπό ην, λι α ς σου Νεόφυ ε µ ν, εσποίνης Προσµονάριε, ς ν φων ν κήκοας, ν ε θεν προσκαλο σάν σε, πρ ς Βασιλείαν ο ράνιον. θε ος γάπιος ιµάσθω, σ ν Γέρον ι ού ου σεπ, ς Κολε- ζίου Σκή εως, όδα ερπν κα ε οσµα, δουλείας πλάνης λύσαν ες, ο ς πρ ν κυρίους, χάρι ι. µνείσθω σ ν ού οις κα θε ος, Νικόδηµος νήψεως ναός, θεόνους κα θεόληπ ος, συχασ ν µέγισ ος, ς ν σοφ ν Γρηγόριον, πρ ς ελειό η α γαγε. Θεο οκίον. πάρχουσα σκέπη κα προσ ά ις, µ ν ο ς ο κο σι σ ν Μονήν, Κυρία Βηµα άρισσα, π αισµά ων δο ναι φεσιν, ο ς απεινο ς κέ αις σου, ν σ ν Υ ν καθικέ ευε. 15

16 Κα αβασία. Το ς σο ς µνολόγους Θεο όκε, ς ζ σα κα φθονος πηγή, θίασον συγκρο ήσαν ας, πνευµα ικ ν σ ερέωσον κα ν θεί δόξ σου, σ εφάνων δόξης ξίωσον. Με ν α ησιν, Κάθισµα ν γίων. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. Τ ς κοιλάδας ο θωνος α ς οα ς, ν δακρύων ρδεύσαν ες ληθ ς, ν πόνων δράγµα α, ε ς κα ν καρπώσασθε, κα φωσ ρες ν κόσµ, ζω ς λόγον χον ες, παξίως φθη ε, Πα έρες µακάριοι χάριν γ ρ λαβόν ες, µοιβ ν ν καµά ων, σθε νοσήµα α κα διώκε ε πνεύµα α. θεν πίσ ει δεόµεθα Πρεσβεύσα ε Χρισ Θε, ν π αισµά ων φεσιν δωρήσασθαι, ο ς ορ άζουσι πόθ, ν γίαν µνήµην µ ν. όξα. Τ α ό. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. Τ ν ε κόνα σου έσποινα ν σεπ ήν, Βηµα άρισσαν πόθ ο απεινοί, ιµ µεν δοξάζον ες, ν πανάγιον όκον σου. Τ ν πονηρ ν δαιµόνων, ν πόλεµον µβλυνον, κα παθείας α γλ µ ς χειραγώγησον ς µεµολυσµένας, ς καρδίας ννοίας, οα ς κα ανύξεως κα δακρύων πόπλυνον, να πόθ σοι κράζωµεν Πρέσβευε σ Υ κα Θε, ν π αισµά ων δο ναι µ ν φεσιν σ γ ρ µόνην πλου ο µεν, βεβαίαν ν ίληψιν. δ δ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. Σύ µου σχύς, Κύριε, σύ µου κα δύναµις, σ Θεός µου, σύ µου γαλλία- µα, Πα ρικο ς κόλπους µ λιπών, κα ν µε έραν, π ωχείαν πισκεψά- µενος δι σ ν Προφή, ββακούµ σοι κραυγάζω, δυνάµει σου δόξα φιλάνθρωπε. ( ίς). Σ ληθής, ς σω ηρίας πόθεσις, Θεοµ ορ σάρκα ς δανείσασα, Λυ ρω κα πανσθενουργ, κα σ προνοί, µ ν προ σ ασαι πάν ο ε, ε κόνι σου θεί, ς χάρι ας διδο σα, σφαγµένης κλήσει Πανάχραν ε. πλασ ουργός, κ ο α νος σ ε ρα ο, θείαν σκέπην ρει ο θωνος, κα ς Μον ς σου παιδαγωγόν, πάν ο ε φουρο σαν, ο ς θαύµασι ν ε κόνων σου, ς θείας σφαγµένης, κα ς ν ιφωνούσης σ γ ρ φύλαξ α ς πέλεις γρυπνος. 16

17 ειθαλής, θανασίας παράδεισος, ρα ος ν ως κα µυρίπνοος, θεία ε κών σου θαυµασ ή, πέλει σφαγµένη, θαυµα ουργο σα κα σώζουσα, πισ ν πάν α πλήθη, προσπίπ ον α πίσ ει, µη ρικ σου πρεσβεί Παν άνασσα. ν πισ ν, µόνη οίµη ν ίληψις, βοηθείας χε ρά σου νά εινον, µανίαν λύουσα πειρασµ ν, Ζών σου θεί, µυριπνό κα ασαι, σω- µά ων κακουχίας, κα ψυχ ν ωσ ίας, ν πισ ς α ουµένων σε έσποινα. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Κοσµ ς µο, σ ν Ε θυµί ο ώδεκα, ο ς σ εφάνους µαρ υρίου λαβον, κα ιονύσιος κλεινός, ν νήσ Κρή, ν ο ς σχά οις ρισ ος, ο ς θλους σκήσει, συµµίξαν ες µφρόνως, ο πισ ο ο Χρισ ο σιόαθλοι. µνοις ιµ, ν Προεσ α Ε θύµιον, ν γεννάδα, ς δεθε ς λύσεσι, κα επον ίσθη ν βυθ, ς λέγξας πλάνην, Λα ινοφρόνων σ ε ό α α, σ ν θεί Ε δοκίµ, ο ε ρεσις πάν ας, ν γίων λειψάνων κα ηύφρανεν. Συνανυµν, κα Θεοφάνην ν ρισ ον, ν ποιµένα σ ερον γενό- µενον, σ ν Γενναδί κα µαθη α ς, σ ύλους γκρα είας, κα κριβε ς πο αγ, δόν ας ξένον θα µα, π ς Θεο όκου, ο λαίου ν θείαν νάβλυσιν. Θεο οκίον. ς πολλ ς, περ ν Ποίµνην σου έσποινα, προµηθείας! σ γ ρ πάν ες χοµεν, Βα οπαιδίου ο φοι η αί, προνοο σαν µόνην, δι ν θείων ε κόνων σου, κα Ζώνης σου γίας, δι ν σ πρεσβεί, κ παθ ν κα κινδύνων σωζόµεθα. λλος ν γίων. Τ ν νεξιχνίασ ον. Μύρα ε ωδέσ α α ερά, θήκη ν λειψάνων πανόσιοι, µ ν κπνέει, κα άσεων πηγάς, π σι ο ς προσπελάζουσι, κα πανευλαβ ς κε εύουσιν. Νάµα α άσεων σ σορός, µάκαρ ναβλύζει Ε δόκιµε, ο ς προσιο σι, κα καθαίρει µολυσµούς, σαρκ ς µο κα πνεύµα ος, κα ε ωδιάζει θεόληπ ε. φθη γαλλόµενος πνευµα ικ ς, π ερπν µνήµ σήµερον, µ ν Πα έρες, κα πληρούµενος σµ ς, σορο µ ν ς κόνεως, χορ ς ν α θα µν ν µ ς. Ο κός ις γεγένησαι ν δωρε ν, ν περφυ ν θείου Πνεύµα ος, φηγη ής ε, ναρέ ου γωγ ς, κα πρακ ικ ς διδάσκαλος, Σάββα ς Μον ς µ ν καύχηµα. Θεο οκίον. 17

18 δε Παναµώµη ε, κουσον ν ν ρω ον Ποίµνην σου φύλα ε, κ πάσης βλάβης, κα δειν ν παγωγ ς ε ς σ γ ρ Βηµα άρισσα, πάν ες ς λπίδας θέµεθα. Κα αβασία. Τ ν νεξιχνίασ ον θείαν βουλήν, ς κ ς Παρθένου σαρκώσεως, σο ο ψίσ ου, προφή ης ββακούµ, κα ανο ν κραύγαζε δόξα δυνά- µει σου Κύριε. δ ε. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. να ί µε πώσω, π ο προσώπου σου φ ς δυ ον; κα κάλυψέ µε, λλό ριον σκό ος ν δείλαιον λλ πισ ρεψόν µε, κα πρ ς φ ς ν ν ολ ν σου, ς δούς µου κα εύθυνον δέοµαι. ( ίς). αθυµίας πν, κα ς µελείας βάρει κρα ούµενον, σαί µε Παρθένε, κα καλ ν ν σ άσει µε σύν αξον, ν ιφωνο σα, ς ς Μον ς µ ν προσ ά ις, σω ηρίαν α ο ν α πρεσβείαις σου. Σο προσπίπ ω κα κράζω, κώλυσον Πανάµωµε ς ν Βασίλισσαν, ν µο κακίαν, ς πο κα α ν πεκώλυσας, κα ε σάγαγέ µε, ν ρε ν µε ουσί, πως ο ω σωθε ς µεγαλύνω σε. Τ θερµ σου πρεσβεί, πρ ς ν Υ όν σου ν ιφωνή ρια, π ρ ς Μον ς σου, ς πλου ούσης ς θείας ε κόνας σου, σ ν Βηµα αρίσσ, κα σεπ Παραµυθία, κεχρηµένη φυλά εις ο ς δούλους σου. Ο ο ρους Πα έρες, κα πισ ν συσ ήµα α πάν οθεν, ν σεπ ήν σου Ζώνην, προσκυν σαι προθύµως πείγον αι, χάριν αµά ων, παλλαγ ν κακ ν ποικίλων, πρεσβεί σου Κόρη λαµβάνον ες. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Νικοδήµ πάνυ, ο σοφο Γρηγορίου γέρον ι, προσκοµίζω µνον, σ ν α δ ιµ θανάσιον, ς ο Πρω οκλή ου, Σκή ης δοµή ορα ν θε ον, ς ποιµένων κλέος κα καύχηµα. Σάββ θεί κ πόθου, πρεπωδέσ α ον µνον προσάξωµεν, σοφ κείν, θεοπνεύσ ργάν ς χάρι ος ν βρο ς γ ρ φύσει, βίον σώµα ον δι λθε, κα Μον ς µ ν φθη γλάϊσµα. ς καλλί εκνος µή ηρ, Βα οπαιδίου Μον ε φηµίζε αι, ο ς υ ο ς ιµ σα, παλαιούς ε κα νέους κα έχουσα, σ ν ωάσαφ, βασιλογόν Με εώρων, Θεοφάνην νεόαθλον Μάρ υρα. Θεο οκίον. Τίς ο χαίρει καρδί, βλέπων ν σ ν Ζώνην γν Θεονύµφευ ε, κα σεπ ς ε κόνας, ν θαυµά ων χεούσας νάβλυσιν, χάριν αµά ων κα ν π αισµά ων λύσιν π σι, προσιο σιν κ πόθου κα πίσ εως. 18

19 λλος ν γίων. ξέσ η σύµπαν α. νέ ειλε σήµερον, πλήρωµα ς χάρι ος! ν ως µβροσία ο µάννα, ο ζωη ύ ου π σι προ ίθε αι θεν ν µνήµ φαιδρ, θείων προσ α ν µ ν, ο ποθο ν ες ρυφήσα ε. Παθ ν κα εφρόνησας, σαρκ ς µάκαρ Ε θύµιε, περβαλλούσ γκρα εί, κα βασιλέα ν λα ινόφρονα, λεγξας θεόφρον ε θαρσ ς βίαιον δ θάνα ον, πνιγµον ς καρ έρησας. ευσ ν κα ε µάραν ον, ο βίου ν ερπνό η α, σιοι Πα έρες γνωκό ες, σ αυρ ν π µων προθύµως ρα ε, Μον προσδραµόν ες σπερ ν ν, φύλακες κα πρόµαχοι, σαε διαµένε ε. Θεο οκίον. ρ ν Φω οπάροχε, Φ ς µε κα αξίωσον, εκες κόσµ κα ψυχήν µου, ν ν ν φώ ισ ον κα αφώ ισον σο γ ρ να ίθηµι Σεµνή, π σαν ν λπίδα µου, κα ζω ς ν πόλαυσιν. Κα αβασία. ξέσ η σύµπαν α, π θεί δόξ σου, σ γ ρ πειρόγαµε Παρθένε, σχες ν µή ρ ν π πάν ων Θεόν, κα έ οκας χρονον Υ όν, π σι ο ς µνο σί σε, σω ηρίαν βραβεύον α. δ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. λάσθη ί µοι Σω ήρ, πολλα γ ρ α νοµίαι µου κα κ βυθο ν κακ ν, νάγαγε δέοµαι πρ ς σ γ ρ βόησα, κα πάκουσόν µου, Θε ς ς σω ηρίας µου. ( ίς). ε πέσ η καιρός, βουλ ς µεγάλης γγελος, ξ ο ρανο κα ελθών, πρ ς σ ν Πανάµωµον, νοικήσας ε ληφε ν µ ν ε κόνα, ν φορέσας νεκαίνισεν. Βηµα αρίσσης µν, πάνσεπ ον ξεικόνισµα, σ ν ιµί σ αυρ, φρέα ι δύσαν ι, χρόνοις π πλείοσι, Θεο όκε Κόρη, κα µ ς καθαγιάζον ι. Παραµυθίας ε κών, Βα οπαιδίου µυρίπνοος, παρηγορίας µ ν, γενο πύργος σεισ ος, φρουρο σα κα σκέπουσα, ο ς σ προσκυνο ν ας, κα προσµένον ας σκέπ σου. Τ ς Ζώνης σου ς σεπ ς, ν χάριν δίδου Πανάχραν ε, κα ν Μονήν σου εί, κινδύνων περίσωζε, ξ χθρ ν ποικίλων ε, κα δαιµόνων πλάνης, κα α ρέσεως Παν άνασσα. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Βα οπαιδίου Μον ς, γεραίρω θεία βλασ ήµα α Νεόφυ ον ν κλεινόν, φων ς γ ρ κήκοε, Μη ρ ς ο Παν άνακ ος κα ν ν σίοις, διαλάµψαν α Νικόδηµον. 19

20 Ε φραίνου κλειν Μονή, Βα οπαιδίου κα χόρευε, κοµ σα ο ς σο ς υ ούς, πρ ς δόξαν κα παινον, ς γν ς Θεόπαιδος, ς προσ ασί, βραβε α νίκης λαβον. Σ ν ν ωνί ιµ, ν σύν εκνον θανάσιον, κα Νικολά µο, ο ς θείους οµή ορας µο δύο Σάββας ε, κα ο ς Γενναδίους, γαπίους Νικοδήµους ε. Θεο οκίον. Τ ν συµµαχίαν ν σήν, Παρθένε σχόν ες ο δο λοί σου, Βα οπαιδίου Μον ς, θε α βλασ ήµα α, ρόπαια γειραν, κα ν δαιµόνων, κα σ εφάνους νίκης λαβον. λλος ν γίων. Τ ν θείαν αύ ην. Σεπ ς χορ ς δωδεκάριθµος, σεµν ν σιοάθλων ιµάσθω ν ν, ς σ ηλι εύσαν ες, Λα ίνων πλάνην ν χθισ ον, κα ν γχόνης θάνα ον ποµείναν ες. Το ς σµασιν ε φηµήσωµεν, πληθ ν σιοάθλων πανθαύµασ ον, ο ς πωνύµους ε, κα νωνύµους Μον ς µ ν, περιφαν βλασ ήµα α µακαρίζον ες. φθάρ ου δόξης ύχε ε, Πα έρες ς Μον ς καυχήµα α, κα ρους θωνος, ν ως ε ώδη βλασ ήµα α, κα µαράν οις σ έφεσιν κοσµήθη ε. Το ς πο αµο ς ο ς κβλύζον ας, άσεων ς χάρι ας πασιν, Πα έρας σήµερον, δε ε ν µνοις ιµήσωµεν, κα ς ζω ς ε θρα α ν ν λήσωµεν. Θεο οκίον. Μαρία Μ ερ πέραγνε, Μον ς Βα οπαιδίου πρόνοια, σ ζε ν Ποίµνην σου, πάσης δειν ς περισ άσεως, κα α ωνίου δόξης υχε ν ξίωσον. Κα αβασία. Τ ν θείαν αύ ην κα πάν ιµον, ελο ν ες ορ ν ο θεόφρονες, ς Θεοµή ορος, δε ε ς χε ρας κρο ήσωµεν, ν ξ α ς εχθέν α Θε ν δοξάζον ες. Κον άκιον. χος πλ. δ. Τ περµάχ. Τ π ρ φύσιν ερ µ ν παλαίσµα α, κα ο ς γ νας ς καλ ς µ ν θλήσεως, ε φηµο µεν κα θαυµάζοµεν Θεοφόροι. ν σκήσει κα θλήσει γ ρ µπρέψαν ες, ο ς σ εφάνους κοµίσασθε ς πίσ εως δι κράζοµεν Χαίρετε Πατέρες Πανόσιοι. 20

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙ ΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ποιήθη ν γί ρει ο θωνος π θανασίου εροµονάχου Σιµωνοπε ρί ου, µνογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ ΠΤΡΟΥ ΛΜΠΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΤ ΤΗΝ ΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΣΚΛΩΝ ΚΙ ΦΥΡΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΚΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΙΜΛΙ ΚΔΟΣΩΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΜΡΔΙΟΣ ΣΜΟΣ 2013 ii ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα