ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

2 ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων, ς ξ ς: Ε ς τ ν Μικρ ν σπεριν ν λέγοµεν τ Προσόµοια τ ς φυλλάδος. όξα, τ ν γίων Κα ν ν, τ ογµατικ ν το Μικρο σπερινο το τυχόντος χου. Ε ς τ πόστιχα ψάλλοµεν πρ τον ν ναστάσιµον Στιχηρ ν το τυχόντος χου κα ε τα τ τ ν γίων. πολυτίκιον τ ν γίων κα Θεοτοκίον. Ε ς τ ν Μέγαν σπεριν ν µετ τ ν Προοιµιακόν, ψάλλοµεν τ ν Α Στάσιν το «Μακάριος νήρ» κα ε τα διερχόµεθα τ λοιπ ν το Καθίσµατος χ µα. Ε ς τ Κύριε κέκραξα στ µεν δέκα στίχους: δ ναστάσιµα κα τ ν γίων (γ το δευτέρου χου κα γ το τετάρτου χου). όξα, τ ν γίων. Κα ν ν τ ογµατικ ν το τυχόντος χου. Ε σοδος, τ ναγνώσµατα κα Λιτ ς χουν Κα ν ν, τ β Θεοτοκίον κ τ ς κτωήχου. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, τ β Θεοτοκίον κ τ ς κτωήχου. Ε ς τ πόστιχα ν ναστάσιµον Στιχηρ ν το τυχόντος χου κα τ Προσόµοια τ ν γίων. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, Θεοτοκίον. Ε ς τ ν ε λόγησιν τ ν ρτων τ δύο πολυτίκια τ ν γίων κα τ «Θεοτόκε Παρθένε». Ε ς τ «Θε ς Κύριος», πολυτίκιον ναστάσιµον δίς όξα, τ ν γίων Κα ν ν, Θεοτοκίον. Καθίσµατα ε ς τ ν α Στιχολογίαν πάντα τ ναστάσιµα. Ε ς τ ν β Στιχολογίαν Καθίσµατα τ ν γίων. πολυέλαιος, «ξοµολογε σθε», κλογ σιακή κα ε θ ς τ Ε λογητάρια. Μετ τ ν πακοήν, Καθίσµατα τ ν γίων, ο ναβαθµο το τυχόντος χου κα τ λοιπ ς συνήθως τ ς Κυριακ ς. Κανόνες: ναστάσιµος ε ς (µετ τ ν δύο τ ς Θεοτόκου) κα τ ν γίων ο δύο ν δ. Καταβασίαι: «νοίξω τ στόµα µου». Ε ς το ς Κανόνας λόγ τ ς Πανηγύρεως ντ στιχολογίας λέγοµεν ε ς µ ν τ ναστάσιµα «όξα τ γί ναστάσει σου Κύριε», τ ς Θεοτόκου «περαγία Θεοτόκε, σ σον µ ς» κα τ ν γίων «σιοι το Θεο, πρεσβεύσατε π ρ µ ν». π γ δ ς: Κοντάκιον κα Ο κον ναστάσιµα (χύµα). Ε τα Καθίσµατα τ ν γίων. φ δ ς Κοντάκιον κα Ο κον τ ν γίων. Τιµιωτέρα στιχολογε ται. Μετ τό, γιος Κύριος, Θε ς µ ν... ξαποστειλάριον ναστάσιµον, το τυχόντος ωθινο. Ε τα, τ ξαποστειλάρια τ ν γίων ς χουν µετ το Θεοτοκίου. Ε ς το ς Α νους: δ ναστάσιµα, κα δ τ ν γίων. όξα, τ ν γίων. Κα ν ν, περευλογηµένη. οξολογία Μεγάλη, κα µετ α τ ν τ ναστάσιµον Τροπάριον. Τ ωθιν ν λέγεται πρ τ ς α ρας. Ε ς τ ν Λειτουργίαν ο Μακαρισµο ε ς ιβ : ναστάσιµα το χου ε ς δ κα τ ν γίων ε ς η. πολυτίκια: ναστάσιµον δίς, τ ν γίων δίς, κα τ συνήθη Ε τα πακοή, Κοντάκιον το γίου κα τέλος «Τ περµάχ». Προκείµενον κα λληλούϊα τ ν γίων. πόστολον κα Ε αγγέλιον τ ς Κυριακ ς κα το σίου. Κοινωνικόν: «Α νε τε τ ν Κύριον...» κα «Ε ς µνηµόσυνον...». Ε ς τ ν ε λόγησιν τ ν Κολλύβων πολυτίκον κα Κοντάκιον τ ν γίων κα «Τ πρεσβεί Κύριε». Ε ς τ ν Τράπεζαν τ ναστάσιµα κα τ ν γίων. Ε ύχοι ν µέρ Τρί, Κα ν ν, λέγοµεν τ διόµελα τ ς Βηµαταρίσσης. Ε ς τ πολυτίκια λέγοµεν κα τ ς Βηµαταρίσσης ς Κα ν ν. Κανόνα τ ς Βηµαταρίσσης ο λέγοµεν λλ τ ν τ ς φυλλάδος. Ε ς το ς Μακαρισµο ς λέγοµεν τ ν γ δ ν τ ς Βηµαταρίσσης κα ε τα γ κα δ τ ν γίων (βλ. ε ς τ τέλος τ ς φυλλάδος). Ε ς δ τ πολυτίκια τ ς Λειτουργίας προσθέτοµεν κα τ τ ς Βηµαταρίσσης µοίως κα Κοντάκιον. ποστολοευαγγέλιον τ ν γίων κα τ ς Θεοτόκου. Ε ύχοι ν Σαββά, λέγοµεν τ ογµατικ ν το τυχόντος χου, λλ ο χ κα κανόνα τ ς Θεοτόκου κ τ ν κτωήχων το Ε αγγελισµο. ποστολοευαγγέλιον τ ν γίων κα τ ς Θεοτόκου. Ε δ ύχοι ν λλ µέρ, κολουθο µεν τ ν διάταξιν ς φαίνεται κάτωθι. 2

3 Τ 10 ουλίου Σύναξις Πάν ων ν Βα οπαιδιν ν γίων. ν Μικρ σπεριν. σ µεν σ ίχους δ κα ψάλλοµεν παρόν α Σ ιχηρ Προσόµοια. χος β. ε κ ο ξύλου σε νεκρόν. ε ο Κυρίου ν Σ αυρόν, ραν ες π µων προθύµως, θε οι Πα έρες µ ν, Μάνδραν δοµήσα ε, ν α θα σ άδιον, πρ ς γ νας κα σκάµµα α, κα ο Βελίαρ, ο µηχανεύµα α κα ηδαφίσα ε, ό ε µονασ α κα µιγάδες, µνοις ν γν ν πευφήµουν, ς θε ον σκήνωµα γείρα ε. ε ναβάσεις εράς, θεσθε µ ν ν καρδί, πινεύσει Χρισ ο, πρ ξιν ς πίβασιν προεχαράξα ε, κα ε ς κρον νήλθε ε, θείας θεωρίας, σης ν νδέχη αι, βρο ο ς Μακάριοι χρέος ο ν µ ν κπληρο ν ες, παινον πα ράσιν ς έκνα, λοθύµως ψάλλοµεν πανίεροι. ε ε ς Μον ς µ ν φρουρούς, σους πωνύµους κα λλους, Θε ς πίσ α αι, ο ς µ ς φρουρήσαν ας ύποις σκήσεως, ν α ν µνήµην γον ες, ς µ ν προσ ά ας, ού ους µιµησώµεθα, ς φειλέ αι υ οί νπερ ερα ς µεσι είαις, κα ς Πανυµνή ου εσποίνης, λύσιν φληµά ων ξαι ήσωµεν. ε πηρεί ο χθρο, µ ν κακ ς δι κε ο, κα ο κακόφρονες, πάν ας ξηρέθιζον συγκοινων σαι α ο ς, ό ε ζήλ πυρούµενος, σε ποι- µενάρχης, γιε Ε θύµιε, ού ους διήλεγξας µα φοι η α ς δ συνάθλοις, ο σιν ριθµ δεκαδύο, σ έφει µαρ υρίου κοσµήθη ε. όξα. χος β. ε ε Μονασ ν α χορε αι, ν ν θ σκούν ων, σ ν ς περιωνύµου Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α ς, ν δα ς σµά ων µελ δικα ς ι- µήσωµεν, πάν ας ο ς ν σκήσει κλάµψαν ας, ο ινες ον πέ αξαν κρεί ονι, κα πράξει θεωρί πέβησαν ο ς ν θλήσει σαύ ως διαπρέψαν ας, ο ς χρισ οφόρους ποιµένας, ς κκλησίας σ ηρίγµα α, συνάµα δ ο ς κήρυκας ο λόγου, ο ς θνη σαγηνεύσαν ας, κα ν ρθόδοξον πίσ ιν βεβαίαν ρανώσαν ας ο ς µ ν πρέσβεις κα προσ ά ας, ο κλεινο θω σέµνωµα, κα ς ο κουµένης καλλωπίσµα α. Μνήσθη ε µ ν βο ν ες α ο ς, Πα έρες πανάγιοι, κα ς νεσ ώσης νάγκης λυ ρώσασθε, ς γρυπνοι µ ν ν ιλήπ ορες. Κα ν ν. Θεο οκίον. Τ ν π σαν λπίδα µου, ε ς σ να ίθηµι, Μ ερ ο Θεο, φύλαξόν µε π ν σκέπην σου. 3

4 Ε ς ν Σ ίχον. χος β. Ο κος ο Ε φραθ. Χάριν πάν ες µ ν, φείλοµεν ς έκνα, Πα έρες Θεοφόροι, ι πρ ς σω ηρίαν, µ ς καθωδηγήσα ε. Σ ίχ. Καυχήσονται σιοι ν δόξ κα γαλλιάσονται π τ ν κοιτ ν α τ ν. Τύπους ς ρε ς, κανόνας σω ηρίας, µολογίας ρους, π σι ο ς ν ρει, µ ν διεχαράξα ε. Σ ίχ. σατε τ Κυρί σµα καινόν, α νεσις α το ν κκλησί σίων. Τριάδος ς σεπ ς, ριµερε καθάρσει, ν ρε ν ριάδι, ναο ναδειχθέν ες, ρυφ ε Τρισµακάριοι. όξα. χος πλ. α. µακαρία Μονή, ς Θεο όκου σεµν ν κα αγώγιον! Τίς σε κα ξίαν παινέσε αι; κ σο γ ρ ς κ σίµβλου µελισσ ν, προέκυψεν ποικίλων θλη ν µήγυρις ν προγενεσ έρων πάν ων νεµάξαν ο ς ρε άς, κα ποικίλως ν κκλησίαν σ ήριξαν. π ς νοίκου Χάρι ος κινούµενοι, ν ς µ ν ο ρους πράξει κα θεωρί διέπρεψαν, κα ν ν ο κου- µένην δέ, ς ποιµένες κα διδάσκαλοι ν πισ ν πλήρωµα σ ήριξαν. λλ κα ν ν ν µε έραν Μάνδραν, πήµονα σκανδάλων ηρο ν ες, κα µ ς σω ηρίας ξιώσαι ε πα ρικ µ ν πρεσβεί ο σιώ α οι. Κα ν ν. Θεο οκίον. Χαίροις σκη ικ ν. Θρόνος χερουβικ ς ληθ ς, ς περ έρα ν κ ισµά ων γεγένησαι ν σο γ ρ θε ος Λόγος, ν µε έραν µορφήν, ναπλάσαι θέλων κα εσκήνωσε, κα σο ξελήλυθε, σαρκοφόρος ς ε σπλαγχνος, σ αυρ ν κα πάθος, δι µ ς κα εδέξα ο, κα νάσ ασιν, ς Θε ς δωρήσα ο θεν ς κα αλλάξασαν, µ ν ν κα άκρι ον, φύσιν Πλάσ σ ν ού, ε χαρισ ο ν ές σοι κράζοµεν Παράσχου π αισµά ων, ν συγχώρησιν ε χα ς σου, µ ν κα λεος. πολυ ίκιον. χος α. Το λίθου σφραγισθέν ος. Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α κα κέσ ορες, κα ς ο κουµένης φωσ ρες, θεοφόροι δείχθη ε, Πα έρες πανσέβασ οι µ ν, γ σιν θλήσαν- ες καλ ς δι ο ο παξίως µνήµην µ ν, ν πάνσεπ ον κ ελο µεν. όξα ναβο ν ες Χρισ, δόξα γιάσαν ι, δόξα ν κινδύνοις µ ν, µ ς προσ ά ας δείξαν ι. όξα. Κα ν ν. Θεο οκίον. Το Γαβρι λ φθεγξαµένου σοι Παρθένε Χα ρε, σ ν φων σαρκο ο ν λων εσπό ης, ν σο γί Κιβω, ς φη δίκαιος αβίδ. δείχθης πλα υ έρα ν ο ραν ν, βασ άσασα ν Κ ίσ ην σου. όξα νοικήσαν ι ν σοί δόξα προελθόν ι κ σο δόξα λευθερώσαν ι µ ς δι ο Τόκου σου. 4 Κα πόλυσις.

5 ν Μεγάλ σπεριν. Με ν Προοιµιακ ν ό, Μακάριος νήρ. Ε ς δ «Κύριε κέκραξα», σ µεν σ ίχους η. κα ψάλλοµεν παρόν α Προσόµοια. χος β. Ποίοις ε φηµι ν σ έµµασιν. Ποίοις ε φηµι ν σ έµµασιν, ναδήσωµεν ο ς θεοφόρους, ς µ ν Μον ς θε α θρέµµα α, ο ς παρ ς διεξόδους νθήσαν ας, ν ο Πνεύ- µα ος ερπν ν δά ων. ν κήπ, ς Θεο όκου φυ εύθησαν, γκαίρως, ν καρποφορίαν πέδωκαν, πολλαπλασίως κόσµ, κα ν λυχνί, ν ν προ εθέν ες ναργ ς, ο ς π σιν ξέλαµψαν, σω ηρίας διδάγµα α. Ποίοις ο ε ελε ς χείλεσιν, παινέσωµεν ο ς πανοσίους; ο ς µε Θε ν ν ιλήπ ορας, ο Βα οπαιδίου καυχήµα α, κα παν ς ο ρους κηδεµόνας. Α ο γάρ, ς παυξήσαν ες άλαν ον, παίνων, παρ ο Κυρίου πήλαυσαν µ ν γ ρ ού ων βίος, ς διδασκαλε ον, ν σ οιχο ν ες ρθ ς, Χρισ κα αφεύγοµεν, διδόν ι µέγα λεος. Πο α ο ς ερο ς σµα α, ναµέλψωµεν µε ς ξίως; ο ς ο ρανοδρόµοις ο πήλινοι, κα περινοσ ο ν ες γήϊνα, ο ς λοις µοια φρονο σι ποσ ς γάρ, π ν παρόν ων κρα ήθησαν, νω, ς ληθ ς πιποθήσαν ες κα ν ν ρυφ ν ες πλουσίως, κηρά ου δόξης, κα νεκλείπ ου χαρ ς, Χρισ ν κε εύουσιν, π ρ ν ψυχ ν µ ν. Πο α ο ς θλη α ς ήµα α, προσλαλήσωµεν ξιοχρέως, ο ς µ ν πα ράσιν ν πνεύµα ι, κα προνοουµένοις είπο ε; ς κινδύνων πάν ας υοµένους ν µέγαν, κα ερόαθλον Ε θύµιον, ιµ ν ες, κα δωδεκάδα συναθλήσασαν ο ς θεοφόρους φωσ ρας, σ ν σίοις π σιν, κα εροφάν ας σεπ ούς, ο Λόγου ο ς κήρυκας, ο κουµένην κα αυγάσαν ας. Προσόµοια ερα. χος δ. ς γεννα ον ν Μάρ υσιν. Μονασ ν συσ ήµα α, συνελθόν ες ιµήσωµεν, ν µ ς ιµήσαν α θε ον σύλλογον. δο γ ρ πάρεισιν παν ες, ο θε οι οµή ορες κα κοσµή- ορες µο, ο ν α θα σκήσαν ες, ο πανόσιοι, ς α ν δαπανήσα ες ο σίας, κα ν πόνοις κα γ σι, Μον ν ν δε συσ ήσαν ες. γιώνυµον σύν αγµα, ο ς πλου ε Βα οπαίδιον, ο ς ν θω παν α γιάσαν ας, ο ς εράρχας Ποιµένας ε, σίους κα Μάρ υρας, θείους - µολογη άς, ο ς γνωσ ο ς κα γνώσ ους ε, πάν ας σήµερον, ε φηµο µεν έκνα ο ς πα έρας, ο ς ν λόγοις ε κα ργοις, ν κκλησίαν κοσµήσαν ας. Ο ν Μάνδραν δοµήσαν ες, ν ν σκιρ σιν α άδελφοι, ν ωνί µα ε Νικόλαος, κα κλειν ς θανάσιος, ο σ ύλοι κα πρόµαχοι, σ ν Σάββ Συµεών, Παλαµ ς θεσπέσιος, σ ν κείραν ι, Νικοδήµ κα Σάββας θεόφρων, κα Φιλόθεος µύσ ης, κα Θεοφάνης νθεος. 5

6 Νεοφύ Ε δόκιµος, γαπί Νικόδηµος, Μακαρί Μάξιµος, ωάσαφ ε, ωακε µ συν ιµάσθωσαν κα συναθλήσασα Ε θυµί δωδεκάς, κα Κοσµ ς ερόαθλος, ιονύσιος, κα Μακάριος σ ν ωάσαφ, ο σκήσεως δρ σιν, α µα α ν συγκεράσαν ες. όξα. χος πλ. β. Σήµερον συνήγαγε ο ς περ α ήν, περίβλεπ ος Μον Βα οπαιδίου, ς Θεο όκου πάν ιµον σκήνωµα, να ο ς δίους υ ο ς πανηγυρίσ. ε ε ο ν ο συναχθέν ες, ς υ ο ο ς πα έρας, µελ δικ ς ε φηµήσωµεν λέγον ες Χαίρε ε ο µ ν πολιο χοι κα φρουροί, κα ς γιωνύµου πολι είας κοσµή ορες χαίρε ε ο κ πολλ ν µ ν όπων συναχθέν ες, πολλ ν δ χωρ ν φανέν ες, φωσ ρες κα διδάσκαλοι χαίρε ε ς µε έρας Μον ς κα πα ρίδος, φύλακες κα προασπισ αί, κα ς ρθοδόξου πίσ εως ο λάθη οι κήρυκες χαίρε ε ο Ποιµένες κα ιδάσκαλοι, ο Μάρ υρες κα µολογη αί, κα σκη α κριβέσ α οι χαίρε ε ς µ ν λπίδος ο βέβαιοι πρόµαχοι, κα µε ς Θεο όκου πρεσβευ αί, πρ ς σω ηρίαν ν ψυχ ν µ ν. Κα ν ν. α ός. Θεο οκίον ογµα ικόν. Τίς µ µακαρίσει σε Παναγία Παρθένε; ίς µ νυµνήσει σου ν λόχευ ον όκον; γ ρ χρόνως κ Πα ρ ς κλάµψας Υ ς µονογενής, α ς κ σο ς γν ς προ λθεν, φράσ ως σαρκωθείς φύσει Θε ς πάρχων, κα φύσει γενόµενος νθρωπος δι µ ς ο κ ε ς δυάδα προσώπων εµνόµενος, λλ ν δυάδι φύσεων, συγχύ ως γνωριζόµενος α ν κέ ευε, σεµν Παµµακάρισ ε, λεηθ ναι ς ψυχ ς µ ν. 6 Ε σοδος, «Φ ς λαρόν», Προκείµενον ς µέρας κα ναγνώσµα α. Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα (Κεφ. γ 1) ικαίων ψυχα ν χειρ Θεο, κα ο µ ψη αι α ν βάσανος. δοξαν ν φθαλµο ς φρόνων εθνάναι, κα λογίσθη κάκωσις ξοδος α ν, κα φ µ ν πορεία, σύν ριµµα ο δ ε σ ν ν ε ρήν. Κα γ ρ ν ψει νθρώπων ν κολασθ σιν, λπ ς α ν θανασίας πλήρης, κα λίγα παιδευθέν ες, µεγάλα ε εργε ηθήσον αι ι Θε ς πείρασεν α ούς, κα ε ρεν α ο ς ξίους αυ ο. ς χρυσ ν ν χωνευ ηρί δοκίµασεν α ούς, κα ς λοκάρπωµα θυσίας προσεδέξα ο α ούς. Κα ν καιρ πισκοπ ς α ν ναλάµψουσι, κα ς σπινθ ρες ν καλάµ διαδραµο ν αι. Κρινο σιν θνη κα κρα ήσουσι λα ν, κα βασιλεύσει α ν Κύριος ε ς ο ς α νας. Ο πεποιθό ες π α συνήσουσιν λήθειαν, κα ο πισ ο ν γάπ προσµενο σιν α. ι χάρις κα λεος ν ο ς σίοις α ο, κα πισκοπ ν ο ς κλεκ ο ς α ο.

7 Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα. (Κεφ. ε 15) ίκαιοι ε ς ν α να ζ σι, κα ν Κυρί µισθ ς α ν, κα φρον ς α ν παρ ψίσ. ι ο ο λήψον αι βασίλειον ς ε πρεπείας, κα διάδηµα ο κάλλους κ χειρ ς Κυρίου ι δεξι σκεπάσει α ούς, κα βραχίονι περασπιε α ν. Λήψε αι πανοπλίαν, ν ζ λον α ο, κα πλοποιήσει ν κ ίσιν ε ς µυναν χθρ ν. νδύσε αι θώρακα δικαιοσύνην κα περιθήσε αι κόρυθα, κρίσιν νυπόκρι ον λήψε αι σπίδα κα αµάχη ον, σιό η α ξυνε δ πό οµον ργ ν ε ς οµφαίαν συνεκπολεµήσει δ α κόσµος π ο ς παράφρονας. Πορεύσον αι ε σ οχοι βολίδες σ ραπ ν, κα ς π ε κύκλου όξου, ν νεφ ν, π σκοπ ν λο ν αι, κα κ πε ροβόλου θυµο πλήρεις ιφήσον αι χάλαζαι γανακ ήσει κα α ν δωρ θαλάσσης, πο αµο δ συγκλύσουσιν πο όµως ν ισ ήσε αι α ο ς πνε µα δυνάµεως, κα ς λαίλαψ κλιµκήσει α ούς, κα ρηµώσει π σαν ν γ ν νοµία, κα κακοπραγία περι ρέψει θρόνους δυνασ ν. κούσα ε ο ν Βασιλε ς κα σύνε ε µάθε ε δικασ α περά ων γ ς νω ίσασθε ο κρα ο ν ες πλήθους, κα γεγαυρωµένοι π χλοις θν ν ι δόθη παρ Κυρίου κρά ησις µ ν, κα δυνασ εία παρ ψίσ ου. Σοφίας Σολοµ ντος τ νάγνωσµα. (Κεφ. κδ 7) ίκαιος, ν φθάσ ελευ σαι, ν ναπαύσει σ αι. Γ ρας γ ρ ί- µιον, ο πολυχρόνιον, ο δ ριθµ ν µεµέ ρη αι. Πολι δέ σ ι, φρόνησις νθρώποις, κα λικία γήρως, βίος κηλίδω ος. Ε άρεσ ος Θε γενόµενος, γαπήθη, κα ζ ν µε αξ µαρ ωλ ν µε ε έθη. ρπάγη, µ κακία λλάξ σύνεσιν α ο, δόλος πα ήσ ψυχήν α ο. Βασκανία γ ρ φαυλό η ος µαυρο καλ, κα εµβασµ ς πιθυµίας µε αλλεύει νο ν κακον. Τελειωθε ς ν λίγ, πλήρωσε χρόνους µακρούς ρεσ γ ρ ν Κυρί ψυχ α ο, δι ο ο σπευσεν κ µέσου πονηρίας. Ο δ λαο δόν ες κα µ νοήσαν ες, µηδ θέν ες π διανοί οιο ον, ι χάρις κα λεος ν ο ς σίοις α ο, κα πισκοπ ν ο ς κλεκ ο ς α ο. Ε ς ν Λι ήν. Πρ ον διόµελον ς Μον ς. χος α. Τ κ µηνί, ρχισ ρά ηγος πεσ άλη, πρ ς σ ν Παρθένον κα γνήν, µηνύσαι σοι ν λόγον ς σω ηρίας, µα δ κα καλέσαι σε χα ρε Κεχαρι ωµένη, Κύριος µε σο έξ Υ ν ν πρ α ώνων κ Πα ρός κα σώσει ν λα ν α ο, κ ν π αισµά ων α ν. Ε α δ ν γίων. χος α. Ε φραίνου ν Κυρί κα σ Μον ν ξαίρε ος, ς ο θω σέ- µνωµα, κα ρθοδόξου παραδόσεως καύχηµα. Σήµερον σε λαία κα άκαρπος, π ο ς κλάδους ο ς σο ς υ ο ς πλου ο σα, ς κκλησίας 7

8 λαρύνεις πρόσωπον κα ν πισ ν ε φραίνεις συσ ήµα α. Π σαν πολυπλεύρως σ έκνα, ν µακραίωνί σου βιο, ν ε σέβειαν κρά υναν, κα ν σκό ει ς δουλείας, ο ς ποδούλους λαο ς φώ ισαν κα ν ν πρεσβεύουσι Κυρί, π ρ ε ρήνης ο κόσµου, κα σω ηρίας ν ψυχ ν µ ν. α ός. σιοι Πα έρες, ο αύ Μον κα ρει ού σκήσαν ες, ν διπλ ν ο Σ αυρο ννοιαν, πράξει κα θεωρί νύσα ε. Κόσµ πο αγέν- ες κα ν σάρκα σ ν κόσµ σ αυρώσαν ες, ς νασ άσεως µέ οχοι γεγόνα ε, κα ν ν νθρώποις ελειό η α ς δυνα ν κα ειλήφα ε. Χρισ ο ν Σω ρι συνόν ες, ν απειν ν µ ν µέµνησθε συµπαθέσ α οι, κα ς νεσ ώσης νάγκης λυ ρώσα ε ο γ ρ παύουσι καθ µ ν µαινόµενα σκάνδαλα. Κα ς µελλούσης σω ηρίας πρεσβείαις µ ν κα ς χράν ου Θεο όκου, ξιώσα ε πανόλβιοι. α ός. γάλλου ν Κυρί ν θ περίβλεπ ος Μον Βα οπαιδίου, ς Θεο όκου έµενος γιον κα ν σίων νδιαί ηµα, ο ς σο ς υ ο ς κα κηδεµόνας βλέπουσα σήµερον ιµωµένους ο οι γ ρ ο ρισόλβιοι φυ ς ειθαλ, ν σο ξανθήσαν ες, ν κκλησίαν ε ωδίας πνευµα ικ ς πλήρωσαν, θεοφιλ πολυκαρπίαν ξανα είλαν ες. Τού οις ο ν κα χρέος ν ερο ς σµασιν ναβοήσωµεν θλη α Κυρίου κοίµη οι, µ λλείπε ε δυσωπε ν λείπ ως, π ρ µ ν πρ ς Κύριον ν κ πόθου ελούν ων µ ν µνηµόσυνα. χος β. Τ ν Πα έρων µ ν συνάθροισιν, ξ πάσης διαγωγ ς γενοµένην, συνελθόν ες σήµερον πανηγυρίζοµεν. σκη ν σίων µολογη ν κα Μαρ ύρων, εραρχ ν κα ιδασκάλων, παλαι ν ε κα νεω έρων πολλο ς γ ρ γ σι κα ρε ν ποικίλοις ε δεσι καθαρθέν ες κα ελειωθέν ες, µέ οχοι γεγόνασι ν θείων δωρε ν, Χρισ δ ν ν πρεσβεύουσιν π ρ ν ψυχ ν µ ν. όξα. χος πλ. α. πέλαµψεν µ ν µέρα χαρµόσυνος, κα ε φρόσυνος πανήγυρις, ν γίων ς Μον ς µ ν, Πα έρων εραρχ ν Μαρ ύρων, µολογη ν κα σίων. Ο οι γ ρ ν ως ς καλο σ ρα ι αι, ο πουρανίου Βασιλέως, συγκαλο σιν µ ς ε ς σ ίασιν πνευµα ικήν, ορά ως ς χάρι ας νέµον ες ο ς ε φηµο σιν α ούς δι κα µε ς χαρµοσύνως, ν α ν παµφαεσ ά- ην µνήµην χρεωσ ικ ς κ ελέσωµεν, να λάβωµεν δι α ν, παρ Χρισ ο ο νδοξαζοµένου ν ο ς γίοις α ο, µέγα κα πλούσιον λεος. Κα ν ν. Θεο οκίον. Μακαρίζοµέν σε, Θεο όκε Παρθένε, κα δοξάζοµέν σε, ο πισ ο κα χρέος, ν πόλιν ν σεισ ον, ε χος ηκ ον, ν αγ προσ ασίαν, κα κα αφυγ ν ν ψυχ ν µ ν. 8

9 , ν Κυριακ, παρόν ς κ ωήχου. Να ς κα πύλη πάρχεις, παλά ιον κα θρόνος ο Βασιλέως, Παρθένε πάνσεµνε δι ς λυ ρω ς µου Χρισ ς Κύριος, ο ς ν σκό ει καθεύδουσιν πέφανεν, λιος πάρχων δικαιοσύνης, φω ίσαι θέλων ο ς πλασε, κα ε κόνα δίαν χειρ αυ ο. ι Πανύµνη ε, ς µη ρικ ν πα ησίαν πρ ς α ν κεκ ηµένη, διαλείπ ως πρέσβευε, σ θ ναι ς ψυχ ς µ ν. Ε ς ν Σ ίχον. Προσόµοια. χος πλ. α. Χαίροις σκη ικ ν. Χαίροις Βα οπαιδίου Μονή, ς Βασιλίσσης ο ραν ν νοίκησις, σ ν πάσ παρα άξει, κα θεί παρεµβολ, ν υ ν σου πάν ων ο ς συνήγαγες ο σάρκα νεκρώσαν ες, κα πνε µα π ερώσαν ες, ε ς θεωρίας ναβάσεις νθέµενοι, καθαρό η ι ς καρδίας διέλαµψαν. Χάρι ος ν ως ργανα, ς θείας λλάµψεως, κα φω ισµο παθείας, ς ν νθρώποις γένον ο, Χρισ ν δυσωπο ν ες, π ρ πάν ων ν ιµών ων α ο ς ν σµασιν. Σ ίχ. Καυχήσονται σιοι ν δόξ κα γαλλιάσονται π τ ν κοιτ ν α τ ν. Χαίροις σίων πάν ων πληθύς, κ ς δε θείας Μάνδρας νίσχον ες, κα π σαν ν κκλησίαν, α ς φω οφόροις βολα ς, κα διδασκαλίαις κα αυγάζον ες ποικίλαις γ ρ χάρισι, κοσµηθέν ες µακάριοι, ο ς θείοις λόγοις, σπερ βέλεσι Πνεύµα ος, µειώσα ε ν α ρέσεων νοιαν. σκησίν ε κα θλησιν, ποικίλως νύσαν ες, πολυειδ ς ο ς σ εφάνους, παρ Χρισ ο κοµίσασθε, α ν δυσωπο ν ες α ς ψυχα ς µ ν δοθ ναι, µέγα λεος. Σ ίχ. σατε τ Κυρί σµα καινόν, α νεσις α το ν κκλησί σίων. Χαίροις πολυανθ ς ς λειµών, ς Θεο όκου α ς ρδείαις φυόµενος, κα πάν ας πληρ ν α ς θείαις, κα δυπνόοις σµα ς, ρε ν παν οίων κα ορθώµασιν. Ε χ ς ργασ ήρια, πρ ς Θε ν διάλειπ α, κα θεωρίας, ς ψίσ ης νώγεα, ν πα ρό η α δε ε ν ν πιδείξα ε ύσασθε κινδυνεύον ας, µ ς ο ς υ ο ς µ ν, διπλ ς γάπης αµε α, ς πρ ς Θε ν κα νθρώπους ε. Χρισ ν δυσωπε ε, α ς ψυχα ς µ ν δοθ ναι µέγα λεος. όξα. χος πλ. δ. Τ ν σίων Πα έρων χορός, ο ν Βα οπαιδί κα περιχώρ καιρο ς διαφόροις γωνισθέν ες, ε ς µίαν συµφωνίαν φ µ ν συναχθέν ες, µίαν ο πάν ες κα π ρ µ ν δέησιν α ο ν αι. Μίαν δ πάλιν πρ ς ο ο συνωθο ν αι, ν α ν µ ς µιµε σθαι πολι είαν. λλ σύσ ηµα θεό ευκ ον, θεοφόροι κα θεόληπ οι, σάγγελον βιώσαν ες πολι είαν, σύσκηνοι ποσ όλων κα Προφη ν, πάγχρυσα σ όµα α ο Λόγου, πασ ν δωρε ν ο Πνεύµα ος χωρία, µ ν πρέσβεις ο κοίµη οι, 9

10 κα ς ο κουµένης σ ηρίγµα α, ν ερ ν αύ ην Μάνδραν, µ λλείπε ε φρουρε ν, σ ν Πανάγν Θεο όκ, ς α ς πρεσβείαις κα µ ν, Χρισ ν κε εύσα ε π ρ ν ψυχ ν µ ν. Κα ν ν. Θεο οκίον. νύµφευ ε Παρθένε, ν Θε ν φράσ ως συλλαβο σα σαρκί, Μή ηρ Θεο ο ψίσ ου, σ ν κε ν παρακλήσεις δέχου Πανάµωµε, π σι χορηγο σα, καθαρισµ ν ν π αισµά ων, ν ν ς µ ν κεσίας προσδεχοµένη, δυσώπει σωθ ναι πάν ας µ ς. πολυ ίκιον. χος α. Το λίθου σφραγισθέν ος. Μον ς Βα οπαιδίου φοι η α κα κέσ ορες, κα ς ο κουµένης φωσ ρες, θεοφόροι δείχθη ε, Πα έρες πανσέβασ οι µ ν, γ σιν θλήσαν- ες καλ ς δι ο ο παξίως µνήµην µ ν, ν πάνσεπ ον κ ελο µεν. όξα ναβο ν ες Χρισ, δόξα γιάσαν ι, δόξα ν κινδύνοις µ ν, µ ς προσ ά ας δείξαν ι. πολυ ίκιον ερον. χος α ός. Τ ς ρήµου πολί ης. Το ς Μον ς µ ν γόνους, κα ο θω κλόγια, σκη ς σίους Πα έρας, εράρχας κα Μάρ υρας, ιµήσωµεν ο ς πόνοις ερο ς, σκήσαν ας κα µάνδραν ν κλεινήν, αύ ην ο Βα οπαιδίου, ο Θεο, Μη ρί ε προσηλώσαν ας. όξα βο ν ες Θε, δόξα Θεοµή ορι, δόξα χορηγο ν ι δι α ν, µ ν µέγα λεος. Κα ό, «Θεο όκε Παρθένε». Ε α ε λόγησις ν ρ ων κα νάγνωσις. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ε ς «Θε ς Κύριος» πολυ ίκιον ν γίων, δίς, κα Θεο οκίον κα ε α συνήθης σ ιχολογία. Με ν α Σ ιχολογίαν. Κάθισµα. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. Το ς δρ ας κα πόνους µ ν σοφοί, νοερ ς θεωρο ν ες πάν ες µε ς, πάσης πληρούµεθα ς ψυχ ς κα ανύξεως, κα πρ ς θείους µνους κα δόξαν κα α νεσιν, ο εσπό ου ν λων, Πα έρες ρισόλβιοι, πόθ γκαρδί, αυ ο ς συγκινο ν ες, µ ς ν ν γεραίροµεν, ς Κυρίου θεράπον ας, κα Μον ς µ ν φύλακας, κραυγάζον ες πρεσβεύειν Χρισ, ν π αισµά ων δο ναι µ ν φεσιν, ο ς κ πόθου ελο σιν, µ ν µνηµόσυνα. 10

11 όξα. χος γ. Τ ν ραιό η α. ς ε ωδέσ α α, κρίνα νθήσα ε, ν Μον µ ν, Πα έρες σιοι, Βα οπαιδίου σεπ, κα κόσµος σµ ς πλήσθη ργοις γ ρ κα θαύµασι, πλου ισθέν ες µακάριοι, ασιν κα λεος, ο ς µ ς λι ανεύουσι, παρέχε ε δι κα βο µεν όξα Χρισ σ εφοδό. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. Κα α ι ρώσκει µε, βέλος γλυκύ α ον, ς γαπήσεως, ς σ ς Πανύ- µνη ε, κα κα αθέλγει µε πυκν ς, βο ν σοι ε λογηµένη Χα ρε Βηµα άρισσα, ς καλ ε κόνι σου χα ρε Παραµύθιον, ς Μον ς σου νύσ ακ ον χα ρε θεία λαιοβρύ ις, βρύουσα µ ν θε ον λεος. Με ν β Σ ιχολογίαν. Κάθισµα. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. ερ ν µπεχόµενος ν σ ολήν, Ε θύµιε σ ης καρ ερικ ς, µ π ήξας ν νακ α, Μιχα λ λα ινόφρονα ν θαλάσσ δ µάκαρ, ιφε ς µακάριον, σ ν σεπ δωδεκάδι, δέξω µαρ ύριον ο οι γ ρ γχόνης, πειράθησαν βί δι ο ς σ εφάνους σοι, Χρισ ς χαρίσα ο, σ ν ο ς θείοις Συνάθλοις σου. Πρεσβεύσα ε δοθ ναι µ ν, ν π αισµά ων φεσιν ο ς γουσι, ν µ ν θείαν µνήµην, Πα έρες µακάριοι. όξα. µοιον. Τ ν Θε ν γαπήσαν ες κ ψυχ ς, ο προσ ά αι ς θείας µ ν Μον ς, γ νας κα έβαλον, πρ ς πάθη πυκ εύον ες, κα ν πρ ξιν α θις α σίως διέβησαν, θεωρίας π έρυξιν ε κό ως πέβησαν, α γλ παθείας σαββα- ίσαν ες λως µ ν δ γεγόνασιν, ροσ ά αι κα φύλακες. Πρ ς α ο ς ο ν βοήσωµεν Πρεσβεύσα ε Χρισ Θε, ε γνωµόνως µνον ο ον δέξασθαι, ν ιµών ων κ πόθου, µ ν µνηµόσυνα. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. κ ν κόλπων κα λθε ν πα ρικ ν, µηδέπο ε ού ους πολιπών νώθη δ παχύ η ι, σαρκωθε ς όρα ος, ο σ αυρο πάθος, κ ν κα εδέξα ο, κα σαρκ ς νεκρώσει, α κολούθησαν, ο πισ οί σου δο λοι, κα Μον ς σου προσ ά αι, Θεόνυµφε νασσα, κλίµαξ θεία ο ράνιε, χρυσοπόρφυρε γέφυρα πρέσβευε Α κ εν ς, ν π αισµά ων φεσιν δωρήσασθαι, ο ς ν πόθ α ο σι, δι α ν µέγα λεος. Με ν Πολυέλεον. Κάθισµα. χος δ. Ταχ προκα άλαβε. Πυρ ς σκήσεως ριµερ ς ς ψυχ ς, κα µέλη νεκρώσαν ες π γ ς ληθ ς, λόκληρα θύµα α, χθη ε ν νω, ο Κυρίου ραπέζ, πνέον ες ε ωδίαν, ν νθέων καµά ων σµ γ ρ προσηνέχθη ε Χρισ, Πα έρες ρισόλβιοι. 11

12 όξα. µοιον. σίων ν ρύφηµα κα σκουµένων λπίς, Μον ς ε καύχηµα, µ ν Παρθένε γνή, λι α ς ν γίων σου, πάν ων ο ς ε φηµο µεν δοξασθέν- ων νθάδε, ύου πάσης νάγκης ν ιµ σάν σε Λαύραν, ν σοι προσανέθεν ο ο ν ν ιµώµενοι. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. θανασίου. Παρθένε Πανάµωµε, ν ιφωνή ρια, Μον ς σου ν ίληψις κα προσ ασία θερµή, πάρχεις είπο ε θεν διαφυλά οις, αύ ην θείαις πρεσβείαις, ν σοι σίων δ µος, ν α σκησάν ων, νέθεν ο σκέπ σου, ς δ ρον ίµιον. Ο ναβαθµοί. Τ Α ν ίφωνον ο δ χου. Προκείµενον. χος δ. Τίµιος ναν ίον Κυρίου θάνα ος ν σίων α ο. Σ ίχ. Μακάριοι πάντες ο φοβούµενοι τ ν Κύριον, ο πορευόµενοι ν τα ς δο ς α το. Π σα πνοή. Ε αγγέλιον, σιακόν. ( ρα ε εκεµβρίου). όξα. Τα ς ν σ ν σίων. Κα ν ν. Τα ς ς Θεο όκου. Ν. ψαλµός. Σ ίχ. λέησόν µε Θεός... Ε α. διόµελον. χος πλ. β. Σήµερον συνήχθηµεν ο φιλεόρ οι, γκωµίων µνοις ιµ σαι, ο ς ερο ς µ ν προσ ά ας. Ο οι γ ρ ο φιλό εκνοι, δείµαν ες ν ερ ν Βα οπαιδίου Μάνδραν, πόνοις δίοις κα δαπάναις, ύπον κα πογραµµ ν µ ν παρέδωκαν, ο ερο α ν βίου ν ε κόνα. Κα σαε ο διαλείπουσι, πα ρικ α ν προνοί, φρουρο ν ες α ν, κα πρεσβεύειν Κυρί, π ρ ν ψυχ ν µ ν. Ε α ο Κανόνες, ς Θεο όκου µε ν Ε ρµ ν ε ς. κα ν γίων ο δύο, ν δ. 12

13 Καν ν ς Θεο όκου. δ α. χος πλ.δ. Ε ρµός. ρµα ηλά ην Φαρα βύθισε, ερα ουργο σα πο έ, Μωσαϊκ άβδος, σ αυρο ύπως πλήξασα, κα διελο σα θάλασσαν σρα λ δ φυγάδα, πεζ ν δί ην διέσωσεν, σµα Θε ναµέλπον α. ( ίς). Παθ ν ν ύπον π µο πέλασον, ς γνείας πηγή, ν ν προαιρουµένου νυµν σαι έσποινα, ο ς ς Μον ς σου παν ας, ερο ς Χαρακ ρας, κα σ οιχε ον κα νοµα, ς µ ν λπίδος ό σ ήριγµα. Π ς σου ξείπω κα ξίαν έσποινα, ς δυνασ είας φων, ς περ ε κόνι, ο γίου Βήµα ος, ερα ουργε ς κάσ ο ε, γί Μον σου, περιφρουρο σα είπο ε, ο ς σ ν φυλάσσον ας θέληµα. Βηµα αρίσσης σεπ ε κόνισις, σ ν ιµί Σ αυρ, φρέα ι κλεισθε σα, χρόνοις σοις πλείοσιν, νέ ειλεν θαύµα ος! ν λαµπάδα ηρο σα, ειφεγγ κα κοίµη ον, νυκ ώδη πάθη λαύνουσα. Το ς θεοφόρους ς Μον ς οµή ορας, σ ν ο ς λοιπο ς θλη α ς, κα Ποιµέσι θείοις, κα σίοις πασι, ς ν λειψάνων λάρνακας, κα Πανάγνου ν Ζώνην, χρεωσ ικ ς πάν ες σήµερον, δε ε ε λαβ ς προσκυνήσωµεν. Πρ ος Καν ν ν σίων, νευ κροσ ιχίδος. δ α. χος πλ.δ. ρµα ηλά ην Φαραώ. Θε κα Λόγε ν σ ν χάριν δίδου µοι, µαθε κα π ωχ, ν ν προαιρουµέν, νυµν σαι παν ας, ο ς ο Βα οπαιδίου σου, θλη ς κα σίους, καθ ς Α ς Σ πίσ ασαι, ο ς πανευσεβ ς σοι λα- ρεύσαν ας. Θεοδοσίου ν βλασ ν ς σωσας, ν Βασιλέως υ όν, ς παρχ ν θείαν, θείας ε δοκίας σου, Μον ν ο κοδοµ σαί σου, Θεο όκε Κυρία, κα ασκην σαι ν χάριν σου, δι ς γίας ε κόνος σου. Βα οπαιδίου ο ς κλεινο ς δοµή ορας, νευφηµ σαί µε δε, ι Θεο όκου ν Μον ν νήγειραν, κα δόξ κα εκάλλυναν, κα νέθεν ο αύ ην, Θεοµή ορι ε λογα, ρε ς πανευλαβ ς ο α άδελφοι. Π ς µ προφέρω ν κλειν ν Γεννάδιον, ν κα ιδόν α πο έ, ν Βα οπα δι ναβλύσαν λαιον, παρ ς Θεοµή ορος; π ς σιγήσω δ πάλιν, ν κεκµηκό α Νεόφυ ον, ν διπλ ς λαβόν α ς χάρι ας. Θεο οκίον. ε µε έσ ης πρ ς Θε ν θεόνυµφε, κα Θωµ Μαθη, δέδωκας σ ν Ζώνην, ν πισ ν σ ήριγµα, αύ ην µ ν πέδωκας, π σχά ων ς ο δας, ς σ ς Μον ς ν ως καύχηµα, κα κληρονοµίαν πόλεκ ον. 13

14 ερος Κανών, ν σίων ο κροσ ιχίς, ( νευ ο Θεο οκίου ς κ ης δ ς) «Βατοπεδίου µν ο α προστάτας µ ς, ο στε φ ς» δ α. χος δ. νοίξω σ όµα µου. Βαβαί µοι άλανι, ο ς ο ρανίους µν σαί πως, σµασι προθέµενος, Βα οπαιδίου Μον ς, ο ς οµή ορας, προσ ά ας ε σίους, ν νω πίσκεψιν α δοθ ναί µοι. Α νέσωµεν σήµερον, ν Προεσ σι ν ξαρχον, Νικόλαον σµασι, ς µε έρας Μον ς, ν δοµή ορα, συνάµα ν ωνί, µο θανάσιον, θείους µαίµονας. Τ ν θε ον Ε θύµιον, ν ερόαθλον σµασιν, ξίως ιµήσωµεν, σ ν ωδεκάδι µο, ο ς βιώσαν ας ν ρε α ς παν οίαις, θλήσει ε σ ερον, ο ς ρισ εύσαν ας. µέγας διάκονος, βηµα οφύλαξ πισ ό α ος, κρύψας ν φρέα ι, σ ν ε κόνι Σ αυρόν, ε φηµείσθω ν ν, σµασι θεηγόροις, δουλεύσας α χµάλω ος, κλέος πέλαβεν. Θεο οκίον. Παρθένε ο κρύπ οµεν, ν ο λέους σου βυσσον, ν βρύσιν ν έουσαν, ν θείαν Ζώνην σου, κα θαύµα α, ν ε εργεσι ν σου, βρύεις κάσ ο ε, µ ν ο ς δούλοις σου. Κα αβασία. νοίξω σ όµα µου, κα πληρωθήσε αι πνεύµα ος, κα λόγον ρεύξο- µαι Βασιλίδι Μη ρί, κα φθήσοµαι φαιδρ ς πανηγυρίζων, κα σω γηθόµενος, αύ ης θαύµα α.. δ γ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. Ο ρανίας ψ δος, ροφουργ Κύριε, κα ς κκλησίας δοµ ορ, σύ µε σ ερέωσον, ν γάπ σ, ν φε ν κρό ης, ν πισ ν σ ήριγµα, µόνε φιλάνθρωπε. ( ίς). Τ ς βουλ ς ς πα ρ ας, ρισθε ς γγελος, π σ Παρθένε θεόθεν, σ αλε ς παρίσ α αι, ρχισ ρά ηγος, κα ν χαράν σοι µηνύει, ι έξεις µεµπ ε, Χρισ ν ν Κύριον. Πειρα ν Μον σου, ποσοβο σα ν φοδον, ξένως πισ ποιµενάρχ, δρ µα δειξας κα πεκώλυσεν, σ ς Υ ς ο ο λέγειν λλ παρεµύθησας, ο ς σο ς θεράπον ας. 14

15 αν ισµ σ ν χαρί ων, δυσειδ ς κπλυνον, ν µαρ ι ν µου Παρθένε, κα παραµύθησον Παραµυθίας γάρ, ν φω αυγ σου ε κόνα, Μον σου δέδωκας, πλο ον κένω ον. ν ιλήψεως χάριν, µβροβλυ ε ς έσποινα, κ ς ερ ς σου ε κόνος, Παραµυθία µου, ν σπαζόµενοι ς δωρεάς σου ν λο µεν ς πέσχου µένεις γάρ, φρουρ ς κοίµη ος. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Θεολόγους γεραίρω, ν Παλαµ ν ξαρχον, σ ν σοφω ά Μαξίµ χρισ οκήρυκι, κα Μακαρί µο, ς Παν οκρά ορος µάνδρας, ν πισ ν σ ηρίγµα α, κα ν ιλήπ ορας. Προσµονάριον σέβω, δι ρε ς λάµψαν α, κα Βηµα αρίσσης ε κόνα, κρύψαν α φρέα ι, Σάββαν διάκονον, ν µε χρόνους δ πλείσ ους, αύ ην νασύραν α θα µα παράδοξον! Συµεών ε κα Σάββαν, νευφηµε ν δίκαιον, ο ς ν Μον µ ν αύ, σεµν ς βιώσαν ας θεί µπνεύσει δέ, ε ς περιώνυµον όπον, κα Μον ν περίφηµον, δίαν κ ίσαν ας. Θεο οκίον. ς πέσχου Παρθένε, ο προνοε ν πάν ο ε, ς Βα οπαιδίου Μον ς σου, πισ ς ήρησας, κα ναπέθηκας, ν παναγίαν σου Ζώνην, ν µ ν σφάλειαν, κα περι είχισµα. λλος ν γίων. Το ς σο ς µνολόγους. παίνοις ιµ αι γεννα ος, Γεννάδιος ν ως κλεινός, δοχείου διάκονος, κα ιδ ν λαιον, σ ν Μαθη α ς Παν άνασσα, περεκβλύζον προνοί σου. ονούµενοι πάθεσι ποικίλοις, σκέπ προσ ρέχοµεν µ ν, Πα έρες ο ρανόφρονες, Βα οπαιδίου παινοι α ς γ ρ µ ν δεήσεσι, ν σω ηρίαν ε ρήσοµεν. λέωσαι µάκαρ ν εσπό ην, λι α ς σου Νεόφυ ε µ ν, εσποίνης Προσµονάριε, ς ν φων ν κήκοας, ν ε θεν προσκαλο σάν σε, πρ ς Βασιλείαν ο ράνιον. θε ος γάπιος ιµάσθω, σ ν Γέρον ι ού ου σεπ, ς Κολε- ζίου Σκή εως, όδα ερπν κα ε οσµα, δουλείας πλάνης λύσαν ες, ο ς πρ ν κυρίους, χάρι ι. µνείσθω σ ν ού οις κα θε ος, Νικόδηµος νήψεως ναός, θεόνους κα θεόληπ ος, συχασ ν µέγισ ος, ς ν σοφ ν Γρηγόριον, πρ ς ελειό η α γαγε. Θεο οκίον. πάρχουσα σκέπη κα προσ ά ις, µ ν ο ς ο κο σι σ ν Μονήν, Κυρία Βηµα άρισσα, π αισµά ων δο ναι φεσιν, ο ς απεινο ς κέ αις σου, ν σ ν Υ ν καθικέ ευε. 15

16 Κα αβασία. Το ς σο ς µνολόγους Θεο όκε, ς ζ σα κα φθονος πηγή, θίασον συγκρο ήσαν ας, πνευµα ικ ν σ ερέωσον κα ν θεί δόξ σου, σ εφάνων δόξης ξίωσον. Με ν α ησιν, Κάθισµα ν γίων. χος πλ. δ. Τ ν Σοφίαν κα Λόγον. Τ ς κοιλάδας ο θωνος α ς οα ς, ν δακρύων ρδεύσαν ες ληθ ς, ν πόνων δράγµα α, ε ς κα ν καρπώσασθε, κα φωσ ρες ν κόσµ, ζω ς λόγον χον ες, παξίως φθη ε, Πα έρες µακάριοι χάριν γ ρ λαβόν ες, µοιβ ν ν καµά ων, σθε νοσήµα α κα διώκε ε πνεύµα α. θεν πίσ ει δεόµεθα Πρεσβεύσα ε Χρισ Θε, ν π αισµά ων φεσιν δωρήσασθαι, ο ς ορ άζουσι πόθ, ν γίαν µνήµην µ ν. όξα. Τ α ό. Κα ν ν. Θεο οκίον. µοιον. Τ ν ε κόνα σου έσποινα ν σεπ ήν, Βηµα άρισσαν πόθ ο απεινοί, ιµ µεν δοξάζον ες, ν πανάγιον όκον σου. Τ ν πονηρ ν δαιµόνων, ν πόλεµον µβλυνον, κα παθείας α γλ µ ς χειραγώγησον ς µεµολυσµένας, ς καρδίας ννοίας, οα ς κα ανύξεως κα δακρύων πόπλυνον, να πόθ σοι κράζωµεν Πρέσβευε σ Υ κα Θε, ν π αισµά ων δο ναι µ ν φεσιν σ γ ρ µόνην πλου ο µεν, βεβαίαν ν ίληψιν. δ δ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. Σύ µου σχύς, Κύριε, σύ µου κα δύναµις, σ Θεός µου, σύ µου γαλλία- µα, Πα ρικο ς κόλπους µ λιπών, κα ν µε έραν, π ωχείαν πισκεψά- µενος δι σ ν Προφή, ββακούµ σοι κραυγάζω, δυνάµει σου δόξα φιλάνθρωπε. ( ίς). Σ ληθής, ς σω ηρίας πόθεσις, Θεοµ ορ σάρκα ς δανείσασα, Λυ ρω κα πανσθενουργ, κα σ προνοί, µ ν προ σ ασαι πάν ο ε, ε κόνι σου θεί, ς χάρι ας διδο σα, σφαγµένης κλήσει Πανάχραν ε. πλασ ουργός, κ ο α νος σ ε ρα ο, θείαν σκέπην ρει ο θωνος, κα ς Μον ς σου παιδαγωγόν, πάν ο ε φουρο σαν, ο ς θαύµασι ν ε κόνων σου, ς θείας σφαγµένης, κα ς ν ιφωνούσης σ γ ρ φύλαξ α ς πέλεις γρυπνος. 16

17 ειθαλής, θανασίας παράδεισος, ρα ος ν ως κα µυρίπνοος, θεία ε κών σου θαυµασ ή, πέλει σφαγµένη, θαυµα ουργο σα κα σώζουσα, πισ ν πάν α πλήθη, προσπίπ ον α πίσ ει, µη ρικ σου πρεσβεί Παν άνασσα. ν πισ ν, µόνη οίµη ν ίληψις, βοηθείας χε ρά σου νά εινον, µανίαν λύουσα πειρασµ ν, Ζών σου θεί, µυριπνό κα ασαι, σω- µά ων κακουχίας, κα ψυχ ν ωσ ίας, ν πισ ς α ουµένων σε έσποινα. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Κοσµ ς µο, σ ν Ε θυµί ο ώδεκα, ο ς σ εφάνους µαρ υρίου λαβον, κα ιονύσιος κλεινός, ν νήσ Κρή, ν ο ς σχά οις ρισ ος, ο ς θλους σκήσει, συµµίξαν ες µφρόνως, ο πισ ο ο Χρισ ο σιόαθλοι. µνοις ιµ, ν Προεσ α Ε θύµιον, ν γεννάδα, ς δεθε ς λύσεσι, κα επον ίσθη ν βυθ, ς λέγξας πλάνην, Λα ινοφρόνων σ ε ό α α, σ ν θεί Ε δοκίµ, ο ε ρεσις πάν ας, ν γίων λειψάνων κα ηύφρανεν. Συνανυµν, κα Θεοφάνην ν ρισ ον, ν ποιµένα σ ερον γενό- µενον, σ ν Γενναδί κα µαθη α ς, σ ύλους γκρα είας, κα κριβε ς πο αγ, δόν ας ξένον θα µα, π ς Θεο όκου, ο λαίου ν θείαν νάβλυσιν. Θεο οκίον. ς πολλ ς, περ ν Ποίµνην σου έσποινα, προµηθείας! σ γ ρ πάν ες χοµεν, Βα οπαιδίου ο φοι η αί, προνοο σαν µόνην, δι ν θείων ε κόνων σου, κα Ζώνης σου γίας, δι ν σ πρεσβεί, κ παθ ν κα κινδύνων σωζόµεθα. λλος ν γίων. Τ ν νεξιχνίασ ον. Μύρα ε ωδέσ α α ερά, θήκη ν λειψάνων πανόσιοι, µ ν κπνέει, κα άσεων πηγάς, π σι ο ς προσπελάζουσι, κα πανευλαβ ς κε εύουσιν. Νάµα α άσεων σ σορός, µάκαρ ναβλύζει Ε δόκιµε, ο ς προσιο σι, κα καθαίρει µολυσµούς, σαρκ ς µο κα πνεύµα ος, κα ε ωδιάζει θεόληπ ε. φθη γαλλόµενος πνευµα ικ ς, π ερπν µνήµ σήµερον, µ ν Πα έρες, κα πληρούµενος σµ ς, σορο µ ν ς κόνεως, χορ ς ν α θα µν ν µ ς. Ο κός ις γεγένησαι ν δωρε ν, ν περφυ ν θείου Πνεύµα ος, φηγη ής ε, ναρέ ου γωγ ς, κα πρακ ικ ς διδάσκαλος, Σάββα ς Μον ς µ ν καύχηµα. Θεο οκίον. 17

18 δε Παναµώµη ε, κουσον ν ν ρω ον Ποίµνην σου φύλα ε, κ πάσης βλάβης, κα δειν ν παγωγ ς ε ς σ γ ρ Βηµα άρισσα, πάν ες ς λπίδας θέµεθα. Κα αβασία. Τ ν νεξιχνίασ ον θείαν βουλήν, ς κ ς Παρθένου σαρκώσεως, σο ο ψίσ ου, προφή ης ββακούµ, κα ανο ν κραύγαζε δόξα δυνά- µει σου Κύριε. δ ε. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. να ί µε πώσω, π ο προσώπου σου φ ς δυ ον; κα κάλυψέ µε, λλό ριον σκό ος ν δείλαιον λλ πισ ρεψόν µε, κα πρ ς φ ς ν ν ολ ν σου, ς δούς µου κα εύθυνον δέοµαι. ( ίς). αθυµίας πν, κα ς µελείας βάρει κρα ούµενον, σαί µε Παρθένε, κα καλ ν ν σ άσει µε σύν αξον, ν ιφωνο σα, ς ς Μον ς µ ν προσ ά ις, σω ηρίαν α ο ν α πρεσβείαις σου. Σο προσπίπ ω κα κράζω, κώλυσον Πανάµωµε ς ν Βασίλισσαν, ν µο κακίαν, ς πο κα α ν πεκώλυσας, κα ε σάγαγέ µε, ν ρε ν µε ουσί, πως ο ω σωθε ς µεγαλύνω σε. Τ θερµ σου πρεσβεί, πρ ς ν Υ όν σου ν ιφωνή ρια, π ρ ς Μον ς σου, ς πλου ούσης ς θείας ε κόνας σου, σ ν Βηµα αρίσσ, κα σεπ Παραµυθία, κεχρηµένη φυλά εις ο ς δούλους σου. Ο ο ρους Πα έρες, κα πισ ν συσ ήµα α πάν οθεν, ν σεπ ήν σου Ζώνην, προσκυν σαι προθύµως πείγον αι, χάριν αµά ων, παλλαγ ν κακ ν ποικίλων, πρεσβεί σου Κόρη λαµβάνον ες. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Νικοδήµ πάνυ, ο σοφο Γρηγορίου γέρον ι, προσκοµίζω µνον, σ ν α δ ιµ θανάσιον, ς ο Πρω οκλή ου, Σκή ης δοµή ορα ν θε ον, ς ποιµένων κλέος κα καύχηµα. Σάββ θεί κ πόθου, πρεπωδέσ α ον µνον προσάξωµεν, σοφ κείν, θεοπνεύσ ργάν ς χάρι ος ν βρο ς γ ρ φύσει, βίον σώµα ον δι λθε, κα Μον ς µ ν φθη γλάϊσµα. ς καλλί εκνος µή ηρ, Βα οπαιδίου Μον ε φηµίζε αι, ο ς υ ο ς ιµ σα, παλαιούς ε κα νέους κα έχουσα, σ ν ωάσαφ, βασιλογόν Με εώρων, Θεοφάνην νεόαθλον Μάρ υρα. Θεο οκίον. Τίς ο χαίρει καρδί, βλέπων ν σ ν Ζώνην γν Θεονύµφευ ε, κα σεπ ς ε κόνας, ν θαυµά ων χεούσας νάβλυσιν, χάριν αµά ων κα ν π αισµά ων λύσιν π σι, προσιο σιν κ πόθου κα πίσ εως. 18

19 λλος ν γίων. ξέσ η σύµπαν α. νέ ειλε σήµερον, πλήρωµα ς χάρι ος! ν ως µβροσία ο µάννα, ο ζωη ύ ου π σι προ ίθε αι θεν ν µνήµ φαιδρ, θείων προσ α ν µ ν, ο ποθο ν ες ρυφήσα ε. Παθ ν κα εφρόνησας, σαρκ ς µάκαρ Ε θύµιε, περβαλλούσ γκρα εί, κα βασιλέα ν λα ινόφρονα, λεγξας θεόφρον ε θαρσ ς βίαιον δ θάνα ον, πνιγµον ς καρ έρησας. ευσ ν κα ε µάραν ον, ο βίου ν ερπνό η α, σιοι Πα έρες γνωκό ες, σ αυρ ν π µων προθύµως ρα ε, Μον προσδραµόν ες σπερ ν ν, φύλακες κα πρόµαχοι, σαε διαµένε ε. Θεο οκίον. ρ ν Φω οπάροχε, Φ ς µε κα αξίωσον, εκες κόσµ κα ψυχήν µου, ν ν ν φώ ισ ον κα αφώ ισον σο γ ρ να ίθηµι Σεµνή, π σαν ν λπίδα µου, κα ζω ς ν πόλαυσιν. Κα αβασία. ξέσ η σύµπαν α, π θεί δόξ σου, σ γ ρ πειρόγαµε Παρθένε, σχες ν µή ρ ν π πάν ων Θεόν, κα έ οκας χρονον Υ όν, π σι ο ς µνο σί σε, σω ηρίαν βραβεύον α. δ. Τ ς Θεο όκου. Ε ρµός. λάσθη ί µοι Σω ήρ, πολλα γ ρ α νοµίαι µου κα κ βυθο ν κακ ν, νάγαγε δέοµαι πρ ς σ γ ρ βόησα, κα πάκουσόν µου, Θε ς ς σω ηρίας µου. ( ίς). ε πέσ η καιρός, βουλ ς µεγάλης γγελος, ξ ο ρανο κα ελθών, πρ ς σ ν Πανάµωµον, νοικήσας ε ληφε ν µ ν ε κόνα, ν φορέσας νεκαίνισεν. Βηµα αρίσσης µν, πάνσεπ ον ξεικόνισµα, σ ν ιµί σ αυρ, φρέα ι δύσαν ι, χρόνοις π πλείοσι, Θεο όκε Κόρη, κα µ ς καθαγιάζον ι. Παραµυθίας ε κών, Βα οπαιδίου µυρίπνοος, παρηγορίας µ ν, γενο πύργος σεισ ος, φρουρο σα κα σκέπουσα, ο ς σ προσκυνο ν ας, κα προσµένον ας σκέπ σου. Τ ς Ζώνης σου ς σεπ ς, ν χάριν δίδου Πανάχραν ε, κα ν Μονήν σου εί, κινδύνων περίσωζε, ξ χθρ ν ποικίλων ε, κα δαιµόνων πλάνης, κα α ρέσεως Παν άνασσα. Πρ ος Καν ν ν γίων. α ός. Βα οπαιδίου Μον ς, γεραίρω θεία βλασ ήµα α Νεόφυ ον ν κλεινόν, φων ς γ ρ κήκοε, Μη ρ ς ο Παν άνακ ος κα ν ν σίοις, διαλάµψαν α Νικόδηµον. 19

20 Ε φραίνου κλειν Μονή, Βα οπαιδίου κα χόρευε, κοµ σα ο ς σο ς υ ούς, πρ ς δόξαν κα παινον, ς γν ς Θεόπαιδος, ς προσ ασί, βραβε α νίκης λαβον. Σ ν ν ωνί ιµ, ν σύν εκνον θανάσιον, κα Νικολά µο, ο ς θείους οµή ορας µο δύο Σάββας ε, κα ο ς Γενναδίους, γαπίους Νικοδήµους ε. Θεο οκίον. Τ ν συµµαχίαν ν σήν, Παρθένε σχόν ες ο δο λοί σου, Βα οπαιδίου Μον ς, θε α βλασ ήµα α, ρόπαια γειραν, κα ν δαιµόνων, κα σ εφάνους νίκης λαβον. λλος ν γίων. Τ ν θείαν αύ ην. Σεπ ς χορ ς δωδεκάριθµος, σεµν ν σιοάθλων ιµάσθω ν ν, ς σ ηλι εύσαν ες, Λα ίνων πλάνην ν χθισ ον, κα ν γχόνης θάνα ον ποµείναν ες. Το ς σµασιν ε φηµήσωµεν, πληθ ν σιοάθλων πανθαύµασ ον, ο ς πωνύµους ε, κα νωνύµους Μον ς µ ν, περιφαν βλασ ήµα α µακαρίζον ες. φθάρ ου δόξης ύχε ε, Πα έρες ς Μον ς καυχήµα α, κα ρους θωνος, ν ως ε ώδη βλασ ήµα α, κα µαράν οις σ έφεσιν κοσµήθη ε. Το ς πο αµο ς ο ς κβλύζον ας, άσεων ς χάρι ας πασιν, Πα έρας σήµερον, δε ε ν µνοις ιµήσωµεν, κα ς ζω ς ε θρα α ν ν λήσωµεν. Θεο οκίον. Μαρία Μ ερ πέραγνε, Μον ς Βα οπαιδίου πρόνοια, σ ζε ν Ποίµνην σου, πάσης δειν ς περισ άσεως, κα α ωνίου δόξης υχε ν ξίωσον. Κα αβασία. Τ ν θείαν αύ ην κα πάν ιµον, ελο ν ες ορ ν ο θεόφρονες, ς Θεοµή ορος, δε ε ς χε ρας κρο ήσωµεν, ν ξ α ς εχθέν α Θε ν δοξάζον ες. Κον άκιον. χος πλ. δ. Τ περµάχ. Τ π ρ φύσιν ερ µ ν παλαίσµα α, κα ο ς γ νας ς καλ ς µ ν θλήσεως, ε φηµο µεν κα θαυµάζοµεν Θεοφόροι. ν σκήσει κα θλήσει γ ρ µπρέψαν ες, ο ς σ εφάνους κοµίσασθε ς πίσ εως δι κράζοµεν Χαίρετε Πατέρες Πανόσιοι. 20

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙ ΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ποιήθη ν γί ρει ο θωνος π θανασίου εροµονάχου Σιµωνοπε ρί ου, µνογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ 2010 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΙΡΟΥ» Κα ν νάγνωσιν ν ρ ν ο µέλλον ες λει ουργε ν ρχον αι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΝ ΤΙΜΙΑΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΝ ΤΙΜΙΑΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΝ ΤΙΜΙΑΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΗΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΝΟΥ ΖΩΝΗΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα