Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο"

Transcript

1 Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ ηαπηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αξρηθά ζηνπο ινγνηέρλεο θαη θαη επέθηαζε ζε νκάδεο/γεληέο ινγνηερλψλ πνπ ζπρλά (θαη γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη ηεο παξνχζεο) (απηφ/εηεξφ)πξνζδηνξίδνληαη θαη σο «ζρνιέο». Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ελίνηε πξνζδηνξίδνπλ επαξθψο ην αληηθείκελν ζην νπνίν απνδίδνληαη ελψ άιινηε (θη εδψ αλήθεη ε πεξίπησζή καο) θαηαιήγνπλ εληέρλσο πεπνηεκέλεο (αλ)αιήζεηεο, πνπ, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο θη άθξηηεο επαλάιεςήο ηνπο, ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ αμησκαηηθή ηζρχ. Δπηβεβαησηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηζρπξηζκνχ απηνχ απνηειεί ε ινγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, ηεο νπνίαο νη θξηηηθέο ηχρεο ηήο έκειιαλ λα θαζηεξσζεί σο ινγνηερληθή «ζρνιή Θεζζαινλίθεο». Ο φξνο, παξφηη θαλνληθνπνηήζεθε θαη πηνζεηείηαη πιένλ απφ ηελ θξηηηθή σο αληηπξνζσπεπηηθφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, νπζηαζηηθά παξακέλεη κηα ανξηζηία. Καζφηη, αλ θαλείο πεξηδηαβάζεη ζηε ζρεηηθή θξηηηθνγξαθία ηεο ηειεπηαίαο εβδνκεθνληαεηίαο, εχθνια αληηιακβάλεηαη φηη ηφζν ηα ρξνλνινγηθά φζν θαη ηα εηδνινγηθά φξηα ηεο «ζρνιήο» πξνζαξκφδνληαη θαηά ην δνθνχλ ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο (αλα)δεηήζεηο ηνπ εθάζηνηε θξηηηθνχ. Έηζη, ελψ αξρηθά ν φξνο «ζρνιή» ρξεζηκνπνηήζεθε (νξζψο ή κε, δελ κε αθνξά εδψ) γηα λα ππνδειψζεη ηελ (ππνηηζέκελε) πνηθηιφηξνπε νκνηφηεηα ησλ έξγσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ ησλ πεδνγξάθσλ δειαδή ηνπ θχθινπ ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ ζηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίδεηαη ελ γέλεη ε ινγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο. 1 ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ζπληείλεη ε αφξηζηε θαη ηδηνηππηθή ζρεδφλ ρξήζε ησλ φξσλ «γεληά» θαη «ζρνιή», πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεμέηαζε ησλ θξηηηθψλ θεηκέλσλ, αληηκεησπίδνληαη ζε έλα πξψην, ζεσξεηηθίδνλ, επίπεδν - αληηζηηθηηθά (σο ρσξνρξνληθέο έλλνηεο πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε ηελ πξψηε ζπλήζσο λα πεξηέρεη ηε δεχηεξε). Παξάιιεια φκσο, θαη αθνχ ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε «γεληά ηνπ 30» θαη «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» (κε ηα αλάινγά ηνπο ζπκπαξνκαξηνχληα) αληίζηνηρα, θαηαιήγνπλ, αληηπαξαβαιιφκελνη, ζε έλα αληηζεηηθφ δίπνιν αξθνχλησο δεισηηθφ ησλ έλζελ θαη έλζελ ινγνηερληθψλ δηαθνξηζκψλ θαη ηδηαίηαηα ησλ θξηηηθψλ πξν/απφ/επί-ηηκήζεσλ. Αθελφο, ινηπφλ, ε αδπλακία ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ φξνπ «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» θαη αθεηέξνπ ε (εκκέζσο πξνθχπηνπζα) άπνςε ελφο κέξνπο ηεο θξηηηθήο πνπ ζέιεη ηε «ζρνιή Θεζζαινλίθε» λα ηαπηίδεηαη απηφρξεκα κε ηε ινγνηερληθή παξαγσ- 1 Ζ ζχγθξηζε δχν ρξνλνινγηθά αθξαίσλ ζέζεσλ είλαη απνθαιππηηθή: ν Άγξαο (1935) πεξηιακβάλεη ζηε «ζρνιή» φζνπο έγξαςαλ πεδνγξαθία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 30 ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Σζάθσλαο (1990) ζε κηα απφπεηξα ζπλνιηθήο πξαγκάηεπζεο ηνπ δεηήκαηνο, ζεσξψληαο πηζαλψο ηαπηφζεκνπο ηνπο φξνπο «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» θαη «ινγνηερλία Θεζζαινλίθεο», πεξηιακβάλεη φζνπο έγξαςαλ ινγνηερλία, πνίεζε, θξηηηθή, δνθηκηνγξαθία θ.α. απφ ην 1930 σο θαη ηε β κεηαπνιεκηθή γεληά. [1]

2 γή ηεο Θεζζαινλίθεο ελ ζπλφιῳ, ιφγῳ, θπξίσο, ρσξηθψλ νξηδνπζψλ, απνηεινχλ δχν απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηαπηφηεηάο ηεο. Δηζεγεηήο ηνπ φξνπ «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» είλαη ν Σέιινο Άγξαο 2, ν νπνίνο ζην άξζξν ηνπ «Μηα καηηά ζηε ινγνηερληθή Θεζζαινλίθε. Πξφζσπα θαη θείκελα» (Διιεληθά Φύιια, ηρ. 5, Ηνχι. 1935, ζο ), ζέινληαο λα παξνπζηάζεη ην ινγνηερληθφ πξφζσπν ηεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο, αληρλεχεη ζηνπο ζπγγξαθείο πνπ δνπλ ζε απηήλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο εληάζζνπλ ζηελ ίδηα «νκάδα», ηα εμήο: (α) ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ παλδσλίδε, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε ζχκπηπμε ηεο νκάδαο 4, (β) ηελ απνπζία πξνγελέζηεξεο εληφπηαο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη (γ) ην φηη νη ελ ιφγῳ ζπγγξαθείο έγηλαλ επξχηεξα γλσζηνί ζε ιηγφηεξν απφ κηα δεθαεηία 5. Ππξήλαο ηεο νκάδαο απηήο είλαη ν θχθινο ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ, νη πεδνγξάθνη ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ «νιφθιεξε ζρνιή» (33), ζηελ νπνία, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, απνδίδνληαη θαη ηα εμήο πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά: (α) ζπζία θαη επγέλεηα (;), (β) θηινινγηθή θαηάξηηζε, (γ) επξσπατθή παηδεία θαη (δ) εκθαλήο πξνηίκεζε πξνο ηηο ζχγρξνλέο ηνπο λεσηεξηθέο ινγνηερληθέο αλαδεηήζεηο ηεο Δπξψπεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο «ζρνιήο» έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί: εηδνινγηθά πξφθεηηαη γηα πεδά έξγα (ηα νπνία κάιηζηα δηέπνληαη, πάληα θαηά ηνλ Άγξα, απφ πνηεηηθφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπραλάιπζε) θαη ρξνλνινγηθά γηα έξγα πνπ έρνπλ παξαρζεί θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 30. Πέξαλ φκσο απφ ηελ εηδνινγηθή θαη ρξνληθή ηνπο έληαμε, ζεκαίλνπζα είλαη θαη ε ρσξηθή θαηαγσγή ηνπο, ε Θεζζαινλίθε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα πεδνγξαθήκαηα ησλ: Αιθηβηάδε Γηαλλφπνπινπ, Γηψξγνπ Γέιηνπ, ηέιηνπ Ξεθινχδα θαη Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ηνπο αλήθνληεο ζε φ,ηη επηηπρψο έρεη πεξηγξαθεί σο «κνληεξληζηηθή θίλεζε (θαη φρη θίλεκα) ηεο Θεζζαινλίθεο» (Chiappone 2006/2009). 6 πλνςίδσ: «ζρνιή Θεζζαινλίθεο», θαηά ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ φξνπ, είλαη ε νιηγνκειήο νκάδα πεδνγξάθσλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πεξηνδηθφ Μαθεδνληθέο Ηκέξεο (ζηελ πξψηε ηνπ, πξνθαλψο, πεξίνδν: ), έρεη ζηέξεεο θηινινγηθέο βάζεηο θαη επξσπατθή παηδεία, γξάθεη θπξίσο δπηηθφηξνπα (ήηνη κνληεξληζηηθά) πεδνγξαθήκαηα θαη απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηεο πφιεο. Ακθηβάιισ, εληνχηνηο, γηα ην αλ ν Άγξαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «ζρνιή» ζηφρεπε παξάιιεια θαη ζηε γξακκαηνινγηθή ηεο έληαμε ή έζησ ζηελ αληηπαξάζεζή ηεο, κέζσ ηεο απφδνζεο δηαθνξνπνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνο ηελ αληίζηνηρε (ρξν- 2 Πεξί «ζρνιήο» είρε γίλεη ιφγνο, άθξσο επηγξακκαηηθά θαη ελ είδεη εξσηήκαηνο, θαη παιηφηεξα, βι. π.ρ. Δθεκεξίο ηωλ Βαιθαλίωλ, 17/1/ Αλαδεκνζηεχεηαη ζηνλ Πνιίηε, Ννέκβξ. 1983, εηδ. ηρ., ζο , φπνπ θαη νη παξαπνκπέο. 4 Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο χπαξμεο ινγνηερληθήο ζρνιήο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ινγνηερλψλ πνπ ηελ απνηεινχλ γχξσ απφ κηα εγεηηθή θπζηνγλσκία (Dictionnaire 2005: , Λεμηθό 2007: 2138, Reallexikon 1997: ), φπσο π.ρ. ν νισκφο ζηελ «Δπηαλεζηαθή» ή ν Παιακάο ζηε «Νέα αζελατθή». Ωο πλεπκαηηθφ ηαγφ ηεο «ζρνιήο Θεζζαινλίθεο» ε θξηηηθή πξνζπάζεζε, έκκεζα, λα αλαδείμεη ηνλ θξηηηθφ νιθήο Πέηξν παλδσλίδε, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ ζην πλεπκαηηθφ γίγλεζζαη ηεο πφιεο ππήξμε αλαληίξξεηα επηβιεηηθή (θαη ελίνηε θαζνδεγεηηθή). 5 Πέξαλ απηψλ, ν Άγξαο επηζεκαίλεη θαη δχν βαζηθέο δηαθνξέο Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο: αθελφο ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο δεχηεξεο θαη αθεηέξνπ ηελ πην «πεηζαξρεκέλε» θαη πεξηζζφηεξν «ζπληεηαγκέλε» ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο (39). 6 Σα αληίζηνηρα έξγα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Άγξαο είλαη ηα εμήο: Κεθάιηα ζηε ζεηξά. Έληεθα δηεγήκαηα (1934) / Οη άλζξωπνη πνπ λνζηαιγνύλ (1934) / Τα ηεηξάδηα ηνπ Παύινπ Φωηεηλνύ (1930), Δζωηεξηθή ζπκθωλία (1932), Δύα (1934) / Αληξέαο Γεκαθνύδεο. Έλαο λένο κνλαρόο (1935). [2]

3 λνινγηθά) ινγνηερλία ηεο Αζήλαο. 7 Θεσξψ, αληίζεηα, φηη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν θαηαρξεζηηθά ή ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηηο ζπλήζεηο ζεσξεηηθέο ηνπ ζπλδειψζεηο, γηα λα ππνδείμεη απιψο ηελ, αδηακθηζβήηεηε, απφθιηζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηα ζχγρξνλά ηνπ αζελατθά ινγνηερληθά εησζφηα, ηνπηέζηηλ ην εζνγξαθηθφ/αζηηθφ/ηζηνξηθφ δηήγεκα/κπζηζηφξεκα. Άιισζηε, ην άξζξν ηνπ απηφ, πνπ απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα απνηίκεζεο ζχλνιεο ηεο ζχγρξνλήο ηνπ ινγνηερληθήο Θεζζαινλίθεο, παξά ηηο επηκέξνπο ειιείςεηο, επηβεβαηψλεη ηελ θξηηηθή εγξήγνξζε θαη ηε ζέιεζή ηνπ γηα κηα, θαηά ην δπλαηφλ, αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. 8 Παξάιιεια, θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ, ιφγῳ ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο λεθαιηφηεηάο ηνπ, ζηελ, ήδε δηεηή ηφηε, δηακάρε κεηαμχ ηεο Νέαο Δζηίαο θαη ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ, κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνλ Πέηξν Υάξε θαη ηνλ Πέηξν παλδσλίδε αληίζηνηρα, πνπ δνξπθνξνχληαη ακθφηεξνη απφ κηα πιεηάδα ζπγγξαθέσλ θαη θξηηηθψλ. Ζ δηακάρε μεθίλεζε φηαλ ε Νέα Δζηία έζεζε, δεκηνπξγψληαο έηζη ην αλαγθαίν casus belli, δήηεκα επαξρησηηζκνχ ηεο ζεζζαινληθηάο ινγνηερλίαο, ππνλνψληαο ηνλ πνηνηηθφ δηαθνξηζκφ ηεο απφ απηήλ ηεο Αζήλαο. 9 Έηζη, ηε «ζχζηαζε ζηνπο λένπο πνπ γξάθνπλ ζηηο επαξρηαθέο εθεκεξίδεο», πνπ θέξεη ηνλ εχγισηην ηίηιν «Δπαξρηαθνί νξίδνληεο», ηνπ Π. Υάξε (δηεπζπληή ηεο, αλαληίιεθηα, ζπληεξεηηθήο Νέαο Δζηίαο) ζα αθνινπζήζεη ε λεπξψδεο απάληεζε ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνδνζεί αλελδνίαζηα, λνκίδσ, ζηνλ παλδσλίδε (εκπλεπζηή θαη ζπληδξπηή ηνπ πξσηνπνξηαθφηεξνπ πεξηνδηθνχ ηεο επνρήο). Γχν αληίζηνηρα παξαδεηγκαηηθά απνζπάζκαηα αξθνχλ γηα λα θαηαδεηρζνχλ νη έλζελ θαη έλζελ δηαζέζεηο: Θα ήζεια ινηπφλ λα θάκσ κηα ζχζηαζε ζηνπο λένπο πνπ γξάθνπλ ζηηο επαξρηαθέο εθεκεξίδεο. Αλάγθε λα θνηηάμνπλ ηί ππάξρεη γχξσ ηνπο θαη λα ην ηνλψζνπλ. Αο κε λνκίζνπλ φηη ηνπο πξνηξέπσ λα θιείζνπλ ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπο νξίδνληα. Ά ι ι σ ζ η ε, π ψ ο ζ α η ν λ θ ι ε ί ζ ν π λ, α θ ν χ ι ε ί π- ε η ζ η η ο π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ε ο ε π α ξ ρ ί ε ο; Ζ πξνζπάζεηά ηνπο βξίζθεηαη αθφκα ζε άιιν ζηάδην. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ νξίδνληα απηφλ. Καη ζα ην θαηνξζψζνπλ, αλ μεράζνπλ ηηο αλεζπρίεο ησλ άιισλ θαη ζ π κ ε ζ ν χ λ π ν χ β ξ ί ζ θ ν λ η α η, κ ε π ν η ν χ ο δ ν π λ, γ η α π ν η ν χ ο γ ξ ά θ- ν π λ. Γηα λα αηζηαλζνχλ ηηο κεγάιεο αλεζπρίεο, λα είλαη βέβαηνη φηη ππάξρεη πάληα θαηξφο (Υάξεο 1934: 470, ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). [ ] θαηαιαβαίλεη θαλείο ηνλ άλζξσπν πνπ θαηά βάζνο δελ θάλεη άιιν παξά λα ζπεχδεη λα δηαιαιήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξσηεπνπζηάλνπ πνπ ζέιεη θαη θαιά λα ηνπ ηελ πξνζέμνπλ, λα ηελ αθνχζνπλ, λ α η ε λ α η ζ ζ α λ ζ ν χ λ: «Πψο, θχξηνη επαξρηψηεο, εζείο ηνικάηε λα ζηαζείηε θνληά καο; Λίγν παξαπέξα, ζαο παξαθαιψ!» [ ] Ζ κεηαπνιεκηθή φκσο πεδνγξαθία δελ είλαη πηα δπζηπρνεπηπρψο απνθιεηζηηθά αζελατθή είλαη παλειιήληα πεδνγξαθία αζηηθή θαη θνζκνπνιηηηθή [ ] Μηα θαζαξά επαξρησηηθή πεδνγξαθία είλαη αλαρξνληζκφο [ ] Πξσηεπνπζηαληζκφο-ξεδηνλαιηζκφο. Ζ Αζήλα ππεξάλσ πάλησλ! Ζ πξσηεχνπζα ππεξάλσ ησλ επαξρηψλ-απνηθηψλ! Ηδνχ ην λέν θήξπγκα ηνπ θ. Υάξε. Δκείο 7 Καη ν ίδηνο άιισζηε απνδέρεηαη φηη «απφ ηνλ ηίηιν ηνπ πξψηα-πξψηα, σο ηελ ηειεπηαία ηνπ ιεπηνκέξεηα, ην παξνπζίαδα [ην ελ ιφγῳ άξζξν], πξψηνο εγψ, σζάλ απιή η ρ λ ν γ ξ ά θ ε ζ ε, ς ε ι α θ ε- η ή λ έ ξ ε π λ α, φπνπ δεηνχζα βνήζεηα θαη θψηα απφ ηνπο δπλάκελνπο θαη ηνπο γλσζηηθνχο!», δεδνκέλνπ φηη «δελ είκαη αθφκε γξακκαηνιφγνο. Δίκαη ηφζν κπνξψ, σο ηψξα απιφο θξηηηθφο.» (Άγξαο 1936: , ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ). 8 Γεγνλφο πνπ εθηίκεζαλ θαη νη ζπλεξγάηεο ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ: «Σελ εξγαζία ησλ Μαθεδφλσλ ζπγγξαθέσλ ηε θνίηαμε πξψηνο απηφο [ν Άγξαο] θπθιηθά θαη δήηεζε πξψηνο απηφο λα ηελ εμεγήζεη θαη λα ηελ πεξηγξάςεη ζην ζχλνιφ ηεο. Οη Μαθεδφλεο δε κπνξεί παξά λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ κηα ηέηνηα αληδηνηειή θαη ζεξκή ρεηξνλνκία.» (αλψλπκν 1935β: 333). 9 Γηα ηε δηακάρε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο, βι., θπξίσο: Υάξεο (1934α: 470), Ο βξαδπλφο (1933), Οη Μαθεδνληθέο Ζκέξεο (1934: ), Υάξεο (1934β: ), [αλψλπκν] (1935α: 45), Υάξεο (1935:292), Εψξαο (1936: ), Υάξεο (1936: 945), Γεσξγηάδεο (1937: 51-53), [αλψλπκν] (1937: 269), Ξελφπνπινο (1938). [3]

4 γλσξίδακε σο ηψξα πσο ε Αζήλα είλαη ην π ν ι η η η θ φ θέληξν ηεο ρψξαο καο, δεκηνχξγεκα ηνπ δηθνχ καο πφζνπ θαη ηεο δηθήο καο επηζπκίαο, θέληξν ζπκβαηηθφ ηεο αγάπεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο καο. Σψξα ν θ. Υάξεο θεξχζζεη άιια. Μα δε θνβάηαη, φηη είλαη ην θήξπγκά ηνπ αληεζληθφ; (Οη Μαθεδνληθέο Ζκέξεο 1934: , ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπο). Ωζηφζν, ε κνκθή πνπ αθελφο δηαηππψζεθε γεληθά γηα ηελ επαξρία θαη αθεηέξνπ ζεσξήζεθε πνιχ δεηθηηθφηεξε απφ φζν πξαγκαηηθά ήηαλ δελ αθνξνχζε επζέσο ηελ πνηφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, αιιά ηελ αδπλακία ηεο επαξρηψηηθεο Θεζζαινλίθεο λα δεκηνπξγήζεη δηθή ηεο πλεπκαηηθή θίλεζε, αλάινγε ηεο πξσηεχνπζαο, αλαγλσξίδνληαο ζηελ ηειεπηαία ξφιν θαζνδεγεηηθφ. Σαπηνζεκία, πξνθαλψο, αιιά ηερλεέλησο δεκηνπξγεκέλε ψζηε ε θαηεγνξία λα ζεσξεζεί απιψο «ζχζηαζε» ηθαλή ζπλζήθε έθηνηε ψζηε ε δηακάρε πξσηεχνπζαο-επαξρίαο λα θαηαζηεί δηαρξνληθή. Οπζηαζηηθά, ην βαζηθφ δίπνιν βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη ηψξα ε ινγνηερληθή παξαγσγή είλαη απηφ ηνπ θέληξνπ (πξσηεχνπζαο) θαη ηε πεξηθέξεηαο (επαξρίαο). Δλ ν- ιίγνηο, ν βαζκφο πνπ ε Θεζζαινλίθε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πλεπκαηηθέο θαη δε ινγνηερληθέο επηηαγέο ηεο Αζήλαο θαζνξίδεη θαη ηε ζηάζε ηεο ηειεπηαίαο σο πξνο ηελ πξψηε. Αιιά ε Θεζζαινλίθε, αληί λα ζπλαηλέζεη ζηηο σο άλσ «ζπζηάζεηο», [ ] επαλαζηαηεί. Γελ αλαγλσξίδεη πηα πλεπκαηηθή πξσηεχνπζα ηελ Αζήλα. εθψλεη κπατξάθη δηθφ ηεο θαη θεξχηηεη ινγνηερληθφ ζρίζκα, αλεμαξηεζία θαη απηνηέιεηα. Γηαηί ε Αζήλα δελ θξίλεηαη πηα ηθαλή θη άμηα γη αξρεγία. Δρξεσθφπεζε, έπεζε έμσ, ηα έθακε ζάιαζζα. Οη ινγνηερληθέο «θίξκεο» ηεο Αζήλαο δελ πεξλνχλ πηα ζηε Θεζζαινλίθε, ηειείσζε! Αλαζεψξεζαλ θη εθεί πέξα ηηο θαζηεξσκέλεο αμίεο θαη ηηο έβαιαλ φιεο ζην ξάθη. Κάησ ε παξάδνζε! Οη ινγνηέρλεο ηεο Θεζζαινλίθεο αξρίδνπλ απφ ηελ αξρή [ ] Δπαλάζηαζε, ζρίζκα θη αλεμαξηεζία. Ζ Θεζζαινλίθε απνηειεί πηα θέληξν ρσξηζηφ. Σξαβά ην δξφκν ηεο κνλάρε. Αχξην ζα απνδεηρζεί αλψηεξε απ ηελ Αζήλα. Κη ε Αζήλα ηί ζα θάκεη; ζα πξνζρσξήζεη [ ] νχηε νη παξαδφζεηο, νχηε νη πλεπκαηηθέο πξσηεχνπζεο θαηαξγνχληαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Αξρίδνπκε απφ ηελ αξρή θαη πξνρσξάκε κνλάρνη καο είλαη έλαο ιφγνο. Σα πξάγκαηα ιέλε άιια. Σν θάησ-θάησ ε Αζήλα δελ είλαη κφλν ζήκεξα «πλεπκαηηθή πξσηεχνπζα» ηνπ Διιεληζκνχ ήηαλ απφ ηελ αξρή ηνπ Βαζηιείνπ θαη ζα είλαη φζν ζα ππάξρεη Διιάο [ ] Γ ε λ ε ί λ α η δ π- λ α η φ λ α κ ε ζ έ β ν π λ η α η η ε λ π α ξ ά δ ν ζ ε θ α η λ α κ ε λ α λ α γ λ σ ξ ί δ ν π λ σ ο π λ- ε π κ α η η θ ή π ξ σ η ε χ ν π ζ α η ε λ Α ζ ή λ α, ι ί γ ν α θ φ κ α θ α η ζ η ε λ Α ζ ή λ α ζ α λ ή θ- ν π λ θ η α π η ν ί (Ξελφπνπινο 1938, ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). Ωο «επαλάζηαζε», ινηπφλ, αληηκεησπίδεηαη απφ κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο θξηηηθήο ε κνληεξληζηηθή γξαθή ησλ ζεζζαινληθέσλ αθνχ αδηαθνξνχλ γηα ηελ πξνυπάξρνπζα ειιεληθή παξάδνζε (θπξίσο ηεο εζνγξαθίαο) θαη αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο ζπγγξαθηθέο ηάζεηο ησλ Αζελψλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ηεο κνκθήο ή ηεο θαηάθξηζεο ε θαηεζηεκέλε θξηηηθή απνδίδνληαο, ήδε απφ ην 1932, γεληθά ζηε ινγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο (αιιά ζηνρεχνληαο εηδηθά ζηνλ θχθιν ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ) έλα βαζηθφ ζηνηρείν εηεξφηεηαο σο πξνο απηήλ ηεο Αζήλαο, απηφ ηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, ζέηεη κηα βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο. Ο Άγξαο έξρεηαη θαηφπηλ λα ηε ζπκπιεξψζεη, κε θίια θείκελεο σζηφζν δηαζέζεηο, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ην εππξφζσπν, εληέιεη κειέηεκά ηνπ, ην νπνίν, εληνχηνηο, δελ έκεηλε ά- κνηξν αληηδξάζεσλ Ο Ησάλλεο Μπήηνο (1936: 43-50), κε ην άξζξν ηνπ «Μηθξή ζπκβνιή ζηε καθεδνληθή ινγνηερλία», πξνζπάζεζε λα αλαηξέζεη δχν απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Άγξα: ηελ εληνπηφηεηα ησλ ινγνηερλψλ ηεο «ζρνιήο» θαη ηελ απνπζία πξνγελέζηεξεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο. Πξνεγήζεθαλ ηνπ Μπήηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ δηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο ζην παξαπάλσ άξζξν, νη Εσγξαθάθεο (εθ. Νέα Αιήζεηα), Σαρνγηάλλεο (εθ. Μαθεδνλία), Ωξνινγάο (εθ. Νέα Αιήζεηα), ηα άξζξα ησλ νπνίσλ φκσο δελ κπφξεζα λα εληνπίζσ θαη λα αμηνπνηήζσ πεξαηηέξσ, ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ θχιισλ. Σν terminus post quem πάλησο απνηειεί ν Ηνχιηνο ηνπ 1935, νπφηε δεκνζηεχεηαη ην άξζξν ηνπ Άγξα θαη terminus [4]

5 Παξά ηηο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δηθαηνινγεκέλεο, ελζηάζεηο φκσο, ν φξνο έρεη ήδε πηνζεηεζεί απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ Άγξα, νη νπνίνη έθηνηε δηαθξίλνληαη πψο αιιηψο ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο απνινγεηέο θαη ηνπο επηθξηηέο ηνπ. εκείν ζχγθιηζεο ακθνηέξσλ ν ίδηνο ν φξνο «ζρνιή Θεζζαινλίθεο», αθνχ αθφκα θη φζνη αξλνχληαη ηελ χπαξμή ηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν γηα λα ηνλ απνξξίςνπλ ζηε ζπλέρεηα. Οη νπαδνί, ινηπφλ, ηνπ φξνπ (πνπ, ζεκεησηένλ, απνηεινχλ κεηνςεθία) φρη κφλν ζα ηνλ πηνζεηήζνπλ αιιά ζα ηνλ επεθηείλνπλ θηφιαο, πνιιέο θνξέο άθξηηα θαη θαηά ην δνθνχλ, αξρηθά ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηε «ζρνιή» ζχζζσκν ηνλ θχθιν ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ θαη θαηαιεθηηθά ηαπηίδνληαο ηε «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» κε ηε ινγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο ελ γέλεη ή, αθφκα αθειέζηεξα, κε «φια ηα πλεπκαηηθά [ηεο] πεδία» (Εψξαο 1936: 924). Οη αξλεηέο ηνπ απφ ηελ άιιε, επηθξίλνληαο ηνλ πξνθαηαζθεπαζκέλν ηαπηνηηθφ ηνπ (εηεξν)πξνζδηνξηζκφ, ζα αληηηάμνπλ ζηνλ φξν «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» ηνλ, άθξσο δεισηηθφ ησλ πξνζέζεψλ ηνπο πιελ απνιχησο αζαθή, φξν «ζρνιή ήζνπο» 11, ηνλ νπνίν ν Σφιεο Καδαληδήο, θχξηνο ππνζηεξηθηήο ηνπ θαη πηζαλψο εηζεγεηήο ηνπ, α- λαιχεη σο εμήο: πγγξαθηθή επηκέιεηα πνπ δεκηνπξγεί πνιιέο αλαζηνιέο αιιά πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα, αλαδήηεζε ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηνπο απζηεξνχο θαη δίθαηνπο γλσξίδνληεο, ηήξεζε θάπνησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ζνβαξή θαη πνιχπιεπξε ινγνηερληθή γλψζε (1983: 21). Ζ ηαπηφηεηα ηεο «ζρνιήο», εδξαησκέλε πιένλ, δελ παχεη λα εκπινπηίδεηαη κε θαηλνχξγηα ζηνηρεία, ηα νπνία, ιεηηνπξγψληαο ηζρπξνπνηεηηθά, νδεγνχλ ζηαδηαθά ζηε λνκηκνπνίεζε ηνπ φξνπ. 12 Παξαζέησ ηα βαζηθφηεξα, ζρνιηάδνληάο ηα παξάιιεια: 1. απνπζία, εληφπηαο, ινγνηερληθήο παξάδνζεο 13 : πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε θξηηηθή εληνπίδεη ζηε Θεζζαινλίθε (αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν καθεδνληθφ ρψξν) κέρξη πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ 20, νπφηε αλαθαίλνληαη νη απαξρέο ηεο πλεπκαηηθήο ηεο (αλα)γέλλεζεο, εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο έθδνζεο ησλ Μαθεδνληθώλ Γξακκάηωλ (1922). πρλφηαηα, κάιηζηα, ε απνπζία ινγνηερληθήο παξάδνζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ απνπζία πλεπκαηηθήο δσήο ελ γέλεη. Αηηηνινγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ante quem ν Απξίιεο ηνπ 1936, νπφηε δεκνζηεχεηαη ην άξζξν ηνπ Μπήηνπ φπνπ γίλεηαη ε ζρεηηθή α- λαθνξά. 11 Καδαληδήο (1983: 21), Κχξνπ, (1984: 728), Καδαληδήο (1985α: 28), Καδαληδήο (1985β: 404), Καδαληδήο (1986: 14),. Πβ. θαη ηε ζέζε ηνπ Άγξα, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη, πέξαλ ησλ άιισλ γλσξηζκάησλ ηεο, ε «ζρνιή» δηαθξηλφηαλ θαη απφ ην «θηινινγηθφ ηδαληθφ» πνπ πξέζβεπε (1983: 39). 12 ε απηφ ζπλέηεηλαλ, πξνθαλψο πεηπραίλνληαο ην αληίζεην απφ ηελ πξφζεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγαηψλ, ηα επάξηζκα αθηεξσκαηηθά ηεχρε ζηε Θεζζαινλίθε: Δπηζεώξεζε Τέρλεο, ηρ , (Οθη.- Ννέκβξ. 1962), Νέα Δζηία, ηρ. 850, (Γεθ. 1962), Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο, ηρ. 8 (Απξ.-Μάηνο 1981) θαη ηρ. 9 (Αχγ.-επη. 1981), Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ. (Ννέκβξ. 1983), Γηαβάδω, ηρ. 128 (8 Οθη. 1985), Νέα Δζηία, ηρ (Γεθ. 1985), Αληί, ηρ. 324 (15 Απγ. 1986), Νέα Πνξεία, εηδ. έθδνζε (Ηνχλ. 1988), Οδόο Παλόο, ηρ. 133 (Ηνχι.-επη. 2006), ηα νπνία, κε ηίηινπο φπσο «Λνγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο» ή «Λνγνηέρλεο ηεο Θεζζαινλίθεο», ζπλέβαιαλ ζηνλ ηνπηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνληεξληζηηθήο απηήο ινγνηερλίαο αιιά θαη ζηελ απφζρηζή ηεο απφ ηελ ππφινηπε ινγνηερληθή παξαγσγή. (Σν ίδην θάλεη θαη ν Λίλνο Πνιίηεο ηηηινθνξψληαο έλα απφ ηα ππνθεθάιαηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ «Πεδνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο»). 13 Άγξαο (1983: 32), Βαθφπνπινο (1962: 1714), Κηηζφπνπινο (1962: 1782), Αιαβέξαο (1970:), Πίζηαο (1973: 31), Μαθξήο (1973: 255), Καδαληδήο (1985α: 27), ηεξγηφπνπινο (1985: 332), Καδαληδήο (1985β: 398), Καδαληδήο (1986: 13), (θπξίδεο (1990: 5-6). [5]

6 δεδνκέλεο ηεο αλππαξμίαο νπνηνπδήπνηε δεζκνχ, ε ζηξνθή ηεο «ζρνιήο» ζηνλ δπηηθφθεξην κνληεξληζκφ, ε αδηαθνξία ηεο πξνο ηελ πξνγελέζηεξε ειιεληθή ινγνηερληθή παξάδνζε αιιά θαη ε ξήμε ηεο κε ηα ζχγρξνλά ηεο θπξηαξρνχληα ινγνηερληθά πξφηππα. Αλαληίιεθηα, εληφπηα παξάδνζε ππφ ηελ έλλνηα ελφο πξνγελέζηεξνπ ζπλφινπ ινγνηερλεκάησλ πνπ επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηνπο ζεζζαινληθείο ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ 30 δελ ππήξμε. Ωζηφζν, ππήξρε ζαθέζηαηα πλεπκαηηθή δσή, γλψζε ηεο ν- πνίαο είρε ν θχθινο ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ, παξά ηα φζα ππνζηήξηδε ν Βαθφπνπινο πεξί «έξεκεο ρψξαο». Καηά πεξηφδνπο, κάιηζηα, ππήξμε παξαγσγηθφηαηε, αλεμαξηήησο ηεο ρακειήο, θαηά θαλφλα, πνηφηεηάο ηεο 14, κε θαηψηαην φξην έλαξμεο ην 1850 πεξίπνπ, νπφηε ηδξχεηαη ην πξψην ηππνγξαθείν ηεο Θεζζαινλίθεο επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο ζηνπο ινγνηέρλεο 16 : ππνζηεξίρζεθε επξέσο φηη ε φπνηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο ινγνηερλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο νθείιεηαη ελ πνιινίο ζην βφξεην θιίκα ηεο, ην νπνίν επεξέαζε θαηαιπηηθά ηνλ ςπρηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζπλεπψο ηηο εθθξαζηηθέο/θαιιηηερληθέο επηινγέο/πξνηηκήζεηο ηνπο. Ζ «ελδνζηξέθεηα» θαη ν «εζσηεξηθφο κνλφινγνο» πνπ, θαηά ηελ θξηηηθή, ραξαθηεξίδνπλ ηα έξγα ηεο «ζρνιήο», ζεσξνχληαη (ε αλάινγε αηζζεηηθή) απφξξνηα ηνπ θιίκαηνο ηεο πφιεο. Παξάιιεια, κεγάιε ζεκαζία ζηε δηακφξθσζε ηεο «ζρνιήο» ζεσξείηαη φηη δηαδξακάηηζε θαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο: νη παληαρνχ παξφληεο (κεηα)βπδαληηλνί απφερνί ηνπ θαη ν κπζηηθηζκφο πνπ πξνθαινχλ, ν πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ηεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε πνιππνίθηισλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, ε θαίξηα γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ ηελ θαηέζηεζε επζεβή πφζν, παληαρφζελ δηεθδηθνχκελν, θαη πεδίν έληνλσλ πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ/νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ. Πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί, φηη νχηε ην θιίκα νχηε θαη ε ηζηνξία ηεο πφιεο (φρη σο θαιιηηερληθά ή αηζζε(κα)ηηθά θαηάινηπα, αιιά σο αθήγεζε ζπκβάλησλ) ηξνθνδφηεζαλ ζεκαηηθά ην έξγν ησλ ζεζζαινληθέσλ πξσηνπφξσλ. Οπζηαζηηθά, ε επίδξαζε ηνπο πεξηνξίζηεθε θπξίσο ζην χθνο ηνπο θαη, αλ απνδερηνχκε ηα φζα θαηά θαηξνχο ππνζηήξημαλ, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. 3. θιίκα/παξάδνζε «εζσηεξηθφηεηαο/ελδνζηξέθεηαο» 17 : νη φξνη απνηεινχλ απιψο θνηλνχο ηφπνπο, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη κάιινλ δηαηζζεηηθά/εκπεηξηθά 14 Δμαίξεζε απνηεινχλ, ίζσο, νη Μαθεδνληθέο ηζηνξίεο (1920) ηνπ Γ. Μφδε πνπ, παξά ηηο πξνθαλείο αηέιεηέο ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αληζφηεηά ηνπο, μερσξίδνπλ απφ ηελ ππφινηπε ινγνηερληθή παξαγσγή. 15 Γηα ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Θεζζαινλίθεο πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 30 βι.: Μπήηνο (1936), Νίληαο (1944) Πιαζηήξαο (1985), Πιαζηήξαο (1986), Υξηζηηαλφπνπινο (1986: ,), Κεραγηφγινπ (1997: ), Υξηζηηαλφπνπινο (1999). 16 Θέκειεο (1962: 1721), Θέκειεο (1968), Αιαβέξαο (1970: 22-26), Πίζηαο (1973: 31), Μαθξήο (1973: 259), Καδαληδήο (1983: 18), ηεξγηφπνπινο (1985: ), Καδαληδήο (1985β: ), Καδαληδήο (1986: 11), Υεθίκνγινπ (1988: ), Σζάθσλαο (1990: 28-31). 17 Αξγπξίνπ (1962: ), Θέκειεο (1962: ), Κηηζφπνπινο (1962: ), Γέιηνο (1968), Θέκειεο (1968), Κηηζφπνπινο (1968), Αιαβέξαο (1970: 10, 48-51), Μαθξήο (1973: θαη ), Πίζηαο (1973: 32-33), Γνχηεο-Πηεξήο (1983), Καδαληδήο (1983: 18), Καδαληδήο (1985: 24, 27-28), Μπαθφιαο (1985: 30-31), ηεξγηφπνπινο (1985: ), Καδαληδήο (1985: ), Ξεηλφο (1988: ), Υεθίκνγινπ (1988: ), Σζάθσλαο (1990: 24-28). [6]

7 θαη δελ έρεη επαθξηβψο νξηζηεί. Απινπζηεπηηθά, ε ζξπινχκελε «εζσηεξηθφηεηα» ησλ ζεζζαινληθέσλ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο απφξξηςε ηεο ξεαιηζηηθήο θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηξνθή πξνο ην ίδην ην άηνκν ή, επί ην ινγνηερληθφηεξνλ, σο «αλαδήηεζε ηεο ζπλείδεζεο» (Βηζησλίηεο 1988). Ζ «ελδνζηξέθεηα» πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα σο θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ (αξλεηηθφ ή ζεηηθφ, αλαιφγσο ηεο άπνςεο ηνπ θξίλνληνο) ηεο ινγνηερλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν λα θαηαδεηρζεί ε αληίζεζή ηεο, ηερλνηξνπηθή πξσηίζησο αιιά θαη πνηνηηθή νπσζδήπνηε, πξνο ηε ζχγρξνλή ηεο ινγνηερλία ηεο Αζήλαο. ε άκεζε αηηηαθή ζρέζε κε ηελ «εζσηεξηθφηεηα» πξνβάιιεηαη ν «εζσηεξηθφο κνλφινγνο» (κε ππνηηζέκελν εηζεγεηή ηνπ ζηα θαζ εκάο ηνλ Ξεθινχδα), σο ε θπξίσο αθεγεκαηηθή ηερληθή ηεο «ζρνιήο», ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη ε φπνηα «εζσηεξηθφηεηα». Δληνχηνηο, δεδνκέλσλ ησλ, θάζε άιιν παξά φκνησλ θαη ίδηνπ βαζκνχ, ζπγγξαθηθψλ επηινγψλ ησλ ζπγγξαθέσλ, είλαη πξνηηκφηεξνο ν φξνο «ξνή ζπλείδεζεο», σο (πεξηγξαθηθά) επζηνρφηεξνο. 4. αδηαθνξία, εθ κέξνπο ησλ ινγνηερλψλ γηα ηα ζχγρξνλά ηνπο ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 18 : πνιιάθηο ε θξηηηθή εγθάιεζε ηε «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» γηα ηελ αληζηνξηθή ηεο ζεκαηηθή θαη ηελ επηδεηθηηθή αγλφεζε ησλ ζχγρξνλψλ ηεο θνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. ε αληίζεζε κε πνιιά απφ ηα έξγα ηεο «γεληάο ηνπ 30» πνπ αθνξκψληαη απφ ηε ζχγρξνλή ηνπο (ή έζησ ηελ πξνγελέζηεξε) ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηα ινγνηερλήκαηα ηεο «ζρνιήο» απνπζηάδεη, ζαξξείο επηδεηθηηθά, θάζε αλαθνξά ζε απηήλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ ινγνηερλψλ, απνιχησο ζπλεηδεηή, αθελφο ζπκβαδίδεη κε ηηο επηηαγέο ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ ζέιεη ην ππνθείκελν λα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ακθηζβεηψληαο (ζηελ πεξίπησζή καο αδηαθνξψληαο γηα) ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ππεξηνλίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο (ζπλεπψο θαη ηνπο αλφκνηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο) απφ ηελ ππφινηπε ζπγθαηξηλή ηνπο ινγνηερληθή παξαγσγή. 5. δεθηηθφηεηα ζηηο πξσηνπνξηαθέο επξσπατθέο επηδξάζεηο θαη ηαπηφρξνλε ξήμε κε ηνπο εγρψξηνπο (παξαδνζηαθνχο) ηξφπνπο γξαθήο 19 : ε δεμίσζε ησλ κεζνπνιεκηθψλ επξσπατθψλ ινγνηερληθψλ λεσηεξηζκψλ πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ζρνιήο», ην νπνίν απνδφζεθε αθελφο ζηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο πφιεο (ζπλεπψο θαη ζηε δεθηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηελ αθνκνίσζε λέσλ ξεπκάησλ) θαη αθεηέξνπ ζηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε πεξηνξηζηηθά θαη ζαθψο θαζνδεγεηηθά. Ο «πλεπκαηηθφο [απηφο] θνζκνπνιηηηζκφο» (παλδσλίδεο 1962: 1711) δηεπθφιπλε (θαη σο έλα βαζκφ επέβαιε) ηελ επηινγή απνιχησο δηάθνξσλ ηξφπσλ γξαθήο απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαηά παξάδνζε ε «γεληά ηνπ 30». Δθηφο ηεο πξνθαλνχο πξνηίκεζεο ππέξ ηεο πεδνγξαθίαο, ηα έξγα ηεο «ζρνιήο» έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζ- 18 Αιαβέξαο (1970: 10), Μπαθφιαο (1985: 35), Βηζησλίηεο (1988: ), Ξεηλφο (1988: ), Υεθίκνγινπ (1988: ), θπξίδεο (1992: 11). 19 Άγξαο (1983: 33), Παππάο (1938), παλδσλίδεο (1962: 1711), Γέιηνο (1968), Νηάιηαο (1968), Αιαβέξαο (1970: 11-17), Μαθξήο (1973: θαη ), Εήξαο (1979: 50), Μπαθφιαο (1985: 31), Καδαληδήο (1985β: 395), Καδαληδήο (1986: 12-14), Βηζησλίηεο (1988: , ), Mackridge (1997: 181). [7]

8 ηηθά ηεο πξσηνπνξηαθφηεηαο 20 θαη ζαθψο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αζηηθά/εζνγξαθηθά/ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα/δηεγήκαηα ησλ Αζελψλ. Σέινο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζπρλά αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά: εκθαλήο ππεξίζρπζε ηεο πεδνγξαθίαο έλαληη ηεο πνίεζεο 21, εκκνλή ζηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ 22, αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη πθέξπνπζα δεινθζνλία πξνο ηε «γεληά ηνπ 30» 23. Παξά ηελ, θαηά πεξηπηψζεηο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, επηκέξνπο επζηνρία ηνπο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είηε είλαη απνιχησο ζεηηθηζηηθά, είηε ππαθνχλ ζηηο επηηαγέο κηαο (ςεπδν)θνηλσληνινγηθήο κεζφδνπ εμέηαζεο ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ ή, ηέινο, απνηεινχλ γεληθεχζεηο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε (ινγνηερληθή) πξαγκαηηθφηεηα. πλάκα, ελψ πξνβιήζεθαλ απφ ηελ θξηηηθή σο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο «ζρνιήο», νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα δπλάκεη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο θη απηφ κφλν αλ απνδερηνχκε φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ (ή θαιχηεξα, φηη ιεηηνχξγεζαλ) σο ηέηνηνη. Οη ζπγγξαθείο άιισζηε, πνπ εξήκελ ηνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη εδξαηψζεθε ε ζπδεηνχκελε ηαπηφηεηα, αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα νκάδα κε ππνηηζέκελεο θνηλέο ζπληζηψζεο θαη εηεξνθαζνξηζκέλε ζπληζηακέλε. Έηζη, κέζσ ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ, ζα απαληήζνπλ ζην άξζξν ηνπ Άγξα, νξζνηνκψληαο, φηη Πξψηα απ φια ε θίλεζε πνπ ζεκεηψλεηαη εδψ [ζηε Θεζζαινλίθε], ή θαιχηεξα ε αξρή κηαο θηλήζεσο, ε νπνία ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα παξάδνζε, δελ είλαη θαηλφκελν αζξνηζκαηηθφ, αιιά θπζηθφ θαλέξσκα κηαο αλάγθεο, πνπ έγηλε ζχγρξνλα αηζζεηή, απφ κεξηθνχο αλζξψπνπο π ν π β ι έ π ν π λ νχηε είλαη θαλέξσκα μαθληθφ, αιιά κηα ζπλέρεηα θη σο έλα κέξνο κηα αληίδξαζε ζ φ,ηη γηλφηαλ ζηνλ ηφπν απηφ σο ην 1929 (αλψλπκν 1935β: 332, ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπο). Άιισζηε, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, ε θίλεζε πνπ πξνβιήζεθε απφ ηελ θξηηηθή σο «ζρνιή» δελ είλαη άιιν απφ «κηα ηάζε αλαλεψζεσο ηεο πεδνγξαθίαο» (Ξεθινχδαο 1983), απφ «κηα ζχκπησζε λα βξεζνχκε ζε έλαλ θχθιν 5-6 άλζξσπνη κε θνηλά ηδαληθά θη ν θαζέλαο λα εθθξάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή ηνπ ηδηνζπζηαζία» (Βαθφπνπινο 1985), απφ «κηα ζηξνθή πξνο ηα έζσ» (Γέιηνο 1968), απφ «θιίκα κε ηελ θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή ζεκαζία, έλα θάηη πνπ ην αηζζάλεηαη θαλείο, ζαλ θνηλή αηκφζθαηξα, πνπ ελνπνηεί ηνλ δηαθνξηζκφ, ρσξίο λα ηνλ θαηαξγεί ή λα ηνλ κεηψλεη» (Θέκειεο 1968). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη θαη πξηλ αθφκα απφ ην ζεκειησηηθφ άξζξν ηνπ Άγξα, νη ζπγγξαθείο ηεο Θεζζαινλίθεο αξλνχληαλ ηεο ζπγθαηάηαμή ηνπο βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο απινχζηαηα φηη ηέηνηα δελ ππάξρνπλ ή, αθφκα θη αλ εληνπίδνληαη, δελ αξθνχλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηνλ φξν «ζρνιή». Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ηξεηο έξεπλεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηωλ Βαιθαλίωλ 24 : 20 Βι. ηα φζα εληνπίδνπλ νη Βηζησλίηεο (1988: 162) θαη Κεραγηφγινπ (1997: ). 21 Αξγπξίνπ (1962: 393), Mackridge (1997: 180), θ.α. 22 Αιαβέξαο (1970: 49-50), Καδαληδήο (1981: 29-30), Βηζησλίηεο (1988: , 161). 23 Lavagnini (1969: ), Μπαθφιαο (1985: 31), Σζάθσλαο (1990: ). 24 Σν 1933, 1934 θαη 1935 κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο: «Τπάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε πλεπκαηηθή θίλεζηο;», «Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληαο ηεο πλεπκαηηθήο καο δσήο» θαη «Με ηνπο ινγνηέρλαο θαη ζπγγξαθείο, ηνπο πνηεηάο θαη ηνπο ινγίνπο καο». [8]

9 Σα κέιε ηεο «νκάδαο» ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ αξλήζεθαλ ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα νξηζκέλε ινγνηερληθή ζρνιή, εκκέλνληαο ζην επηρείξεκα φηη απνηεινχλ μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, ή αιιηψο «αηνκηθφηεηεο», νη νπνίεο, απιψο, ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ ππεξέηεζε ελφο ππεξαηνκηθνχ, ελφο αλψηεξνπ ζθνπνχ, πνπ, φπσο δήισζαλ, ήηαλ ε δεκηνπξγία πλεπκαηηθήο θίλεζεο ζηε Θεζζαινλίθε. Βέβαηα, πίζσ απφ απηφλ ηνλ νκνινγεκέλν ζθνπφ ππήξρε ε επηζπκία ηεο εηζαγσγήο λέσλ αληηιήςεσλ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηε ξεαιηζηηθή πεδνγξαθία θαη ελ ηέιεη ηνπο έθεξαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ινγνηερληθήο επηθαηξφηεηαο (ηφια 2010: 385). 25 πλνςίδσ: ν φξνο «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» πξνηάζεθε απφ ηνλ Άγξα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξσηνπνξηαθή πεδνγξαθηθή θίλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε δεθαεηία ηνπ 30, ε νπνία νθείινληαλ ζην έξγν ησλ Γηαλλφπνπινπ, Γέιηνπ, Ξεθινχδα θαη Πεληδίθε, βαζηθψλ ζπλεξγαηψλ ησλ Μαθεδνληθώλ Ηκεξώλ. Έθηνηε, θαη αθνχ αξρηθά απνδφζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζηεξψζεθε ζηαδηαθά σο αληηπξνζσπεπηηθφο ζχλνιεο ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο, αθνχ ζεσξήζεθε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη Άγξαλ «ζρνιήο» πξνζηδηάδνπλ θαη ζηα ππφινηπα έξγα, αλεμαξηήησο ηεο εηδνινγηθήο ή ρξνλνινγηθήο θαηάηαμήο ηνπο. Σν παξάδνμν είλαη φηη ν φξνο θαίλεηαη λα νθείιεη ηελ ηζηνξηθνπνίεζή ηνπ φρη ζηνπο, κεηνςεθνχληεο, ππνζηεξηθηέο ηνπ αιιά ζε φζνπο θαηεγνξεκαηηθά ηνλ αξλνχληαη, δεδνκέλσλ φηη απφ ηε κηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελα αθξηβψο γηα λα ηνλ απνδνκήζνπλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ (απφ ηελ αλάπνδε) θαζηέξσζή ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε δελ αληηπξνηείλνπλ θάπνηνλ επηηπρέζηεξν. Με άιια ιφγηα, παξά ηηο δηθαηνινγεκέλεο ελζηάζεηο σο πξνο ηελ δνθηκφηεηά ηνπ θαη ηελ πνηθηινηξφπσο πιαζηνγξαθεκέλε ηνπ ηαπηφηεηα, ν φξνο «ζρνιή Θεζζαινλίθεο» ζεκαίλεη ειιείςεη άιινπ, επζηνρφηεξνπ γξακκαηνινγηθά φρη κφλνλ ηε κνληεξληζηηθή ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο γεληάο ηνπ 30 ζηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη ηε κεηαγελέζηεξε ινγνηερληθή παξαγσγή πνπ δέρηεθε ηηο επηδξάζεηο ηεο. Κη εδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε νπζία ηεο πξνβιεκαηηθφηεηάο ηνπ. Μέρξη εδψ, ινηπφλ, έρνπκε ην ρξνληθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ φξνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ κεξηθά πνιχ αμηφινγα ελζηαληαλέ κηα εηθφλα, ζνιή ίζσο αιιά ηνπιάρηζηνλ κε εκθαλή πεξηγξάκκαηα, γηα ην πψο πψο ζπγθξνηήζεθε ε ηαπηφηεηα ηεο κνληεξληζηηθήο θίλεζεο ηεο κεζνπνιεκηθήο Θεζζαινλίθεο αξρηθά, αιιά θαη πψο έθηαζε ε ίδηα ηαπηφηεηα λα αληηπξνζσπεχεη έξγα θάζε άιιν παξά ζπλνκήιηθα θαη ηερλνηξνπηθά/ζεκαηηθά/εηδνινγηθά ζπγγελή. Μέλεη λα απαληεζεί θαη ην γηαηί γηαηί ε ηαπηφηεηα ηεο «ζρνιήο» ζπγθξνηήζεθε θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ψζηε λα απνθνπεί απφ ην ζψκα ηεο ππφινηπεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο αθελφο θαη λα ζεσξείηαη δηάθνξε απφ φ,ηη (θαιψο ή θαθψο) νξίζηεθε σο «γεληά ηνπ 30» αθεηέξνπ; Πξνθχπηνπλ ινηπφλ ηα εμήο επηκέξνπο εξσηήκαηα: - πψο εληάζζεηαη ε κνληεξληζηηθή θίλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ θαζηεξψζεθε σο «ζρνιή Θεζζαινλίθεο», ζηε κεζνπνιεκηθή καο ινγνηερλία; - πνηά ε ζρέζε ηεο κε ηελ ειιεληθή ινγνηερληθή παξάδνζε αιιά θαη κε ηε ζχγρξνλή ηεο ινγνηερληθή παξαγσγή; - πνηά είλαη ηα θνηλά ή δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο σο πξνο ηε «γεληά ηνπ 30»; - πψο δεμηψλεηαη ηνλ επξσπατθφ κνληεξληζκφ ε «ζρνιή» θαη πψο ε «γεληά ηνπ 30» θαη γηαηί; 25 Δπραξηζηψ ηελ θ. Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ γηα ηε βηβιηνγξαθηθή ππφδεημε. [9]

10 - πφζν παξεθθιίλνπλ νη ζηνρεχζεηο ηεο απφ ηνλ νξίδνληα ησλ πξνζδνθηψλ θνηλνχ θαη θξηηηθήο; Ζ απάληεζε ζε απηά ή παξφκνηα εξσηήκαηα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ινγνηερληθήο ηαπηφηεηαο ηεο «ζρνιήο Θεζζαινλίθεο», νδεγψληαο πηζαλφηαηα ζηελ ίδηα ηεο ηελ απηναλαίξεζε. Οπσζδήπνηε αλαζπγθξνηεκέλε ή κε, απνδεθηή ή φρη ε λέα ηαπηφηεηα δελ ζα είλαη παξά κηα απφπεηξα, επηηπρέζηεξε ίζσο αιιά εμίζνπ κάηαηα εληέιεη, (πεξη)νξηζκνχ ελφο γνεηεπηηθνχ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ, αξλνχκελν λα ππαθνχζεη ζηα θαξαλησληθά πξνζηάγκαηα ή λα ζπκκεηάζρεη ζηα ππεξξεαιηζηηθά αζχξκαηα, εηζήγαγε ηε λεσηεξηθφηεηα ζηα θαζ εκάο. Βηβιηνγξαθία Άγξαο 1936, Σέιινο Άγξαο, [επηζηνιή ζηηο] Μνξθέο, ηρ. 3, Μάηνο, ζο , Σέιινο Άγξαο, «Μηα καηηά ζηε ινγνηερληθή Θεζζαινλίθε. Πξφζσπα θαη θείκελα», Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ., Ννέκβξ. ζο (αλαδεκνζίεπζε απφ ηα Διιεληθά Φύιια, ηρ. 5, Ηνχι. 1935, ζο ). Αιαβέξαο 1970, Σειέκαρνο Αιαβέξαο, Γηεγεκαηνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο, Κσλζηαληηλίδεο, Θεζζαινλίθε. αλψλπκν 1935α, [ζηα «ρφιηα»], Μαθεδνληθέο Ηκέξεο, ηρ. 1, Φεβξ., ζ β, [ζηα «ρφιηα»], Μαθεδνληθέο Ηκέξεο, ηρ. 8-9, επη.-οθη., ζο , «Ζ Θεζζαινλίθε», Μαθεδνληθέο Ηκέξεο, ηρ , Ννέκβξ.-Γεθ., ζ Αξγπξίνπ 1962, Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, «Ζ ινγνηερληθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. ρέδην εηζαγσγήο», Δπηζεώξεζε ηέρλεο, ηρ , Οθη.-Ννέκβξ. 1962, ζο Βαθφπνπινο 1962, Γηψξγνο Βαθφπνπινο, «Ζ παιηά θξνπξά», Νέα Δζηία, ηρ. 850, Γεθ., ζο , Γηψξγνο Βαθφπνπινο, [ζπλέληεπμε ζην] Γηαβάδω, ηρ. 126, Ηνχι.-Αχγ., ζο Βηζησλίηεο 1988, Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο, «Αλαδήηεζε ηεο ζπλείδεζεο. Αλαθνξέο ζηελ πεδνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο», Νέα Πνξεία, εηδ. έθδνζε Λνγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχλ., ζο Γεσξγηάδεο 1937, Αρηιιέαο Γεσξγηάδεο, «Ζ Αζήλα θαη νη επαξρίεο», Μνξθέο, ηρ. 2, Απξ., ζο Chiappone 2006/2009, Jean-Luc Chiappone, Le mouvement moderniste de Thessalonique , t. 2, L Harmattan, Paris 2006 (t.1)/2009 (t.2). Γνχηεο-Πηεξήο 1983, ηέιηνο Γνχηεο, Μηράιεο Πηεξήο, «Πεδνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηζαγσγή», Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ, Ννέκβξ., ζο Γέιηνο 1968, Γηψξγνο Γέιηνο, [απάληεζε ζηελ έξεπλα «Τπάξρεη ε ιεγφκελε ζρνιή Θεζζαινλίθεο ;»], εθ. Δζπεξηλή ώξα, 18 επη. Dictionnaire 2005, Dictionnaire des terms littéraires, Honoré Champion, Paris. Εήξαο 1979, Αιέμεο Εήξαο, «Θεψξεζε ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ινγνηερλίαο. Ζ πεδνγξαθία απφ ην 1880 σο ην 1940», Γηαβάδω, ηρ. 16, Ηαλ., ζο Εψξαο 1936, Γεψξγηνο Εψξαο, «Δπαξρία θαη πλεπκαηηθή δσή», Νέα Δζηία, ηρ. 229, 1 Ηνπι., ζο Θέκειεο 1962, Γηψξγνο Θέκειεο, «Σν θιίκα ςπρήο ζηελ πνίεζε ηεο Θεζζαινλίθεο», Νέα Δζηία, ηρ. 850, Γεθ., ζο , Γηψξγνο Θέκειεο, [απάληεζε ζηελ έξεπλα «Τπάξρεη ε ιεγφκελε ζρνιή Θεζζαινλίθεο ;»], εθ. Δζπεξηλή ώξα, 24 επη Καδαληδήο 1981, Σφιεο Καδαληδήο, [ζπλέληεπμε ζην] Τέρλε θαη πνιηηηζκόο, ηρ. 8, Απξ.-Μάηνο, ζο [10]

11 , Σφιεο Καδαληδήο, «Ζ πεδνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο», Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ, Ννέκβξ. ζο (θαη ζε αλαπηπγκέλε κνξθή ζηε Νέα Δζηία, ηρ. 1403, Υξηζη. 1985, ζο ) α, Σφιεο Καδαληδήο, «Σα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ην πλεπκαηηθφ θιίκα ηεο Θεζζαινλίθεο», Γηαβάδω, ηρ. 128, 8 Οθη., ζο β, Σφιεο Καδαληδήο, «Ζ πεδνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο», Νέα Δζηία, ηρ. 1403, Υξηζη., ζο , Σφιεο Καδαληδήο, ««Ζ πεδνγξαθία ηεο Θεζαινλίθεο (ρέδην κειέηεο)», Αληί, ηρ. 324, 15 Απγ., ζο Κεραγηφγινπ 1997, Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Ζ ινγνηερληθή παξαγσγή ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912» ζην Η. Κ. Υαζηψηεο (επηκ.), Τνηο αγαζνίο βαζηιεύνπζα. Θεζζαινλίθε, ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο, η. 2, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, ζο Κηηζφπνπινο 1962, Γηψξγνο Κηηζφπνπινο, «Παξάδνζε εζσηεξηθφηεηαο. [Οη πεδνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο]», Νέα Δζηία, ηρ. 850, Γεθ., ζο , Γηψξγνο Κηηζφπνπινο, [απάληεζε ζηελ έξεπλα «Τπάξρεη ε ιεγφκελε ζρνιή Θεζζαινλίθεο ;»], εθ. Δζπεξηλή ώξα, 8 Οθη. Κχξνπ 1984, Κιείηνο Κχξνπ, [ζπλέληεπμε ζην] Η Λέμε, ηρ. 38, Οθη., ζο Lavagnini 1969, Bruno Lavagnini, «Παλφξακα ηεο λεψηεξεο πνίεζεο», Πλεπκαηηθή Κύπξνο, ηρ , Ηνχι.-Αχγ., ζο Λεμηθφ 2007, Λεμηθό λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Πξόζωπα-έξγα-ξεύκαηα-όξνη, Παηάθεο, Αζήλα. Mackridge 1997, Peter Mackridge, «Cultivating new lands: the consolidation of territorial gains in Greek Macedonia through literature, » ζην P. Mackridge, E. Yannakakis (eds.), Ourselves and others. The development of a Greek cultural identity since 1912, Berg, United Kingdom, ζο Μαθξήο 1973, φισλ Μαθξήο, «Πεδνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο», Κξηηηθά θύιια, ηρ. 10, Ηνχι., ζο θαη ηρ. 13, Ηαλ.-Φεβξ. 1974, ζο Μπαθφιαο 1985, Νίθνο Μπαθφιαο, «Πεδνγξάθνη ηεο Θεζζαινλίθεο», Γηαβάδω, ηρ. 128, 8 Οθη., ζο Μπήηνο 1936, Ησάλλεο Μπήηνο, «Μηθξή ζπκβνιή ζηε καθεδνληθή ινγνηερλία», Μνξθέο, ηρ. 2, Απξ., ζο (αλαδεκνζίεπζε ζην Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ., Ννέκβξ. ζο ). Νίληαο 1944, Μπάκπεο Νίληαο, «Βνξεηνειιεληθή πνίεζε », Μαθεδνληθά γξάκκαηα, ηρ. 3, 20 Φεβξ. - ηρ , 1 Οθη. Νηάιηαο 1968, Υξήζηνο Νηάιηαο, [απάληεζε ζηελ έξεπλα «Τπάξρεη ε ιεγφκελε ζρνιή Θεζζαινλίθεο ;»], εθ. Δζπεξηλή ώξα, 18 επη. Ξεηλφο 1988, Γηψξγνο Ξεηλφο, «Αλαηξίρηαζκα ζην πεξίγξακκα ηεο πεδνγξαθίαο ηεο Θεζζαινλίθεο. (Σν γηαηί, ην ηί, ην πψο)», Νέα Πνξεία, εηδ. έθδνζε Λνγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχλ., ζο Ξελφπνπινο 1938, Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, «Ζ Θεζζαινλίθε επαλαζηαηεί», εθ. Αζελαϊθά Νέα, 30 Ηαλ. Ο βξαδπλφο 1933, «Γελ κηκείηαη», εθ. Η Απνγεπκαηηλή, 11 Απξ. Ξεθινχδαο 1983, ηέιηνο Ξεθινχδαο, [ζπδήηεζε ζην] Ο Πνιίηεο, εηδ. ηρ, Ννέκβξ., ζο Οη Μαθεδνληθέο Ζκέξεο 1934, «Δπαξρία θαη πξσηεχνπζα», Μαθεδνληθέο Ζκέξεο, ηρ. 6-7, Ηνχλ.-Ηνχι., ζο Παππάο 1938, Νίθνο Παππάο, «Ζ πλεπκαηηθή Θεζζαινλίθε», εθ. Καζεκεξηλή, 31 Ηαλ. Πίζηαο 1973, Παλαγηψηεο Πίζηαο, «Ζ ινγνηερληθή Θεζζαινλίθε (Η). Σα πξφζσπα θαη ηα πεξηνδηθά», ζην Δλ Θεζζαινλίθε. Άξζξα θαη ζεκεηώκαηα, Γηαγψληνο, Θεζζαινλίθε, ζο Πιαζηήξαο 1985, Κψζηαο Πιαζηήξαο, «Ζ ινγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο επί ηνπξθνθξαηίαο ( )», Γηαβάδω, ηρ. 128, 8 Οθη., ζο , Κψζηαο Πιαζηήξαο, «Ζ πξψηε ινγνηερληθή δεθαεηία κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ( )», ζηα Πξαθηηθά ζπκπνζίνπ Η Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζο Reallexikon 1997, Reallexikon der deutschen literature wissenschaft, t. 1, Walter der Gruyter, Berlin. [11]

12 ηφια 2010, Βνχια ηφια, Τν πεξηνδηθό Μαθεδνληθέο Ηκέξεο ( , ), αδεκ. δηδαθη.. δηαηξ., Φηινζ. ζρνιή, Σκήκα Φηινινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε. ηεξγηφπνπινο 1985, Κψζηαο ηεξγηφπνπινο, «ρνιή Θεζζαινλίθεο, έλα ζέκα γηα ζπδήηεζε», Νέα Δζηία, ηρ. 1403, Υξηζη., ζο παλδσλίδεο 1962, Πέηξνο παλδσλίδεο, «ε αλαδήηεζε κηαο θπζηνγλσκίαο», Νέα Δζηία, ηρ. 850, Γεθ., ζο θπξίδεο 1990, Πεξηθιήο θπξίδεο, [εηζαγσγή ζην αθηέξσκα «Οη πνηεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο»], Τν ηξάκ. Έλα όρεκα, εηδ. ηρ , Ηαλ., ζο Σζάθσλαο 1990, Γεκήηξεο Σζάθσλαο, Η ζρνιή Θεζζαινλίθεο (Πεδνγξαθία-πνίεζε-δνθίκην), Liquid letter, Αζήλα. Υάξεο 1934α, Πέηξνο Υάξεο, «Δπαξρηαθνί νξίδνληεο», Νέα Δζηία, ηρ. 178, 15 Μαΐνπ, ζ β, Πέηξνο Υάξεο, «Πξνο Θεζζαινληθείο», Νέα Δζηία, ηρ. 189, 1 Ννεκβξ., ζ , Πέηξνο Υάξεο, «Παξάπνλα θαη παξεμεγήζεηο», Νέα Δζηία, ηρ. 198, 15 Μαξ., ζ , Πέηξνο Υάξεο, «Έλαο απνινγηζκφο», Νέα Δζηία, ηρ. 229, 1 Ηνπι., ζ Υεθίκνγινπ 1988, Δ.Α. Υεθίκνγινπ, «Κνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο «ρνιήο Θεζζαινλίθεο»: κηα κε θηινινγηθή εθδνρή», Νέα Πνξεία, εηδ. έθδνζε Λνγνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχλ., ζο Υξηζηηαλφπνπινο 1986, Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, «Ζ πνίεζε ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1913 σο ην 1940», ζηα Πξαθηηθά ζπκπνζίνπ Η Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζο [αλαδεκνζίεπζε ζην Αληί, ηρ. 324, 15 Απγ. 1986, ζο ] , Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, Η ινγνηερλία ζηε Θεζζαινλίθε ( ). Σύληνκν δηάγξακκα, Βηβιηνπσιείν Ραγηά, Θεζζαινλίθε. [12]

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

διαλέγω και καηανοώ ηο θέμα ηης εργαζίας

διαλέγω και καηανοώ ηο θέμα ηης εργαζίας διαλέγω και καηανοώ ηο θέμα ηης εργαζίας ςεθηαθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο: έλαο δεκηνπξγηθόο νδεγόο psifiakesergasies.wordpress.com θεμαηικοί κύκλοι Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ δελ ρσξίδνληαη κε ζηεγαλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα