Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη"

Transcript

1 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το σώµα µε την υψηλότερη προς το σώµα µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία, έως ότου εξισωθούν οι θερµοκρασίες των δύο σωµάτων. Η θερµότητα συµβολίζεται µε το κεφαλαίο Q. Στο SI µονάδα µέτρησης της θερµότητας είναι το Jule (J). Επειδή η µονάδα Jule είναι σχετικά µικρή για να εκφράσει τα τυπικά ποσά θερµότητας, που εµπλέκονται στα προβλήµατα της καθηµερινής πρακτικής, χρησιµοποιούµε συνήθως τη µονάδα kj (1kJ = 1 J ). 0 3 Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calrie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του νερού από τους 14, 5 στους 15, 5. Η µονάδα calrie συνεχίζει να αναφέρεται ακόµα σε ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές. Η αντιστοιχία της µε το Jule είναι: αντιστοιχία calrie- Jule 1cal = 419, J, ή 1J= 0, 239 cal (69-1) 1kcal = 419, kj, ή 1kJ = 0, 239kcal Στις Αγγλοσαξονικές χώρες εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ως µονάδα θερµότητας το Btu (British thermal unit), που ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία 1l b νερού (1lb = 0, 453kg) κατά 1 βαθµό της κλίµακας Fahrenheit (1 βαθµός Fahrenheit = 5/9 της κλίµακας Celsius). Η αντιστοιχία της µονάδας Btu µε το Jule είναι: αντιστοιχία Btu- Jule 1Btu = 105, kj, ή 1kJ = 095, Btu (69-.2) Η θερµότητα, που παράγεται από ηλεκτρική ενέργεια εκφράζεται σε kwh (κιλοβατώρες), όπου: 1kWh = 1kW 1h = 1kW s = 3 600kWs = 3 600kJ. 1kWh = 3 600kJ (69-3) 3.2 Κλίµακες θερµοκρασιών

2 2 Αν και όλοι είµαστε εξοικειωµένοι µε τη µέτρηση της θερµοκρασίας, εν τούτοις η θερµοκρασία ως µέγεθος είναι ένα από τα πλέον δύσκολα οριζόµενα στη Φυσική. Ο ακριβής ορισµός της θερµοκρασίας δεν αποτελεί όµως αντικείµενο του παρόντος. Γι αυτό περιοριζόµαστε να επισηµάνουµε ότι: Η θερµοκρασία και η θερµότητα είναι δύο διαφορετικά µεγέθη και δεν πρέπει να συγχέονται. Μεταβολές του ποσού θερµότητας, που περιέχει ένα σώµα δε συνοδεύονται πάντοτε και από µεταβολές της θερµοκρασίας του (π.χ. κατά την αλλαγή φάσης) και αντίστροφα (αυτό συµβαίνει στις αδιαβατικές µεταβολές) Στην καθηµερινή πρακτική η θερµοκρασία µετριέται σε βαθµούς Celsius ( ). Οι µηδέν βαθµοί (0 ) αντιστοιχούν στο σηµείο τήξης του πάγου υπό κανονική πίεση (pn = 1013bar, ). Οι εκατό βαθµοί (100 ) αντιστοιχούν στο σηµείο βρασµού του νερού υπό κανονική πίεση επίσης. Η θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Celsius συµβολίζεται µε το πεζό ϑ. Στο SI µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας είναι ο βαθµός Kelvin (Κ). Η θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Kelvin συµβολίζεται µε το κεφαλαίο Τ. Η σχέση ανάµεσα στην κλίµακα Celsius και την κλίµακα Kelvin είναι: T = ϑ + 273, 15 (70-4) Η αντιστοιχία µεταξύ των δύο κλιµάκων εικονίζεται στο σχήµα 70-1 Σχήµα 70-1 Από τη σχέση 1.4 µεταξύ των δύο κλιµάκων Celsius και Kelvin προκύπτει ότι οι µεταβολές θερµοκρασίας µετρηµένες σε βαθµούς ηλαδή: και Κ είναι αριθµητικά ίσες. T = ϑ 1K $= 1 C (70-5) Επειδή στις πρακτικές εφαρµογές, που θα αντιµετωπίσουµε, έχουµε να κάνουµε µε µεταβολές θερµοκρασίας, θα µετατρέπουµε απ ευθείας τη διαφορά θερµοκρασίας από τη µία κλίµακα στην άλλη.

3 3 Παράδειγµα 3-1 Ένα σώµα θερµαίνεται από θερµοκρασία ϑ 1 = 15, 1 σε θερµοκρασία ϑ 2 = 34, 6. Να βρεθεί η µεταβολή της θερµοκρασίας σε βαθµούς Kelvin. Λύση ϑ = ϑ2 ϑ1= 34, 6 C 15, 1 C= 19, 5 T = ϑ T = 19, 5K Στις Αγγλοσαξονικές χώρες εξακολουθούν ακόµα να χρησιµοποιούν την κλίµακα Fahrenheit. H θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Fahrenheit ( F ) συµβολίζεται µε το πεζό επίσης. Επειδή πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε βαθµούς Fahrenheit δίνουµε την αντιστοιχία τους σε βαθµούς Celsius. ϑ ϑ F = ϑ (71-1) και αντίστροφα ϑ ( ϑ F ) C = (71-2) Παράδειγµα 3-2 Στο δελτίο καιρού του CNN αναφέρεται ότι η θερµοκρασία στην Αθήνα είναι 100 F. Να βρεθεί η θερµοκρασία σε βαθµούς. Λύση Από την εξίσωση 1.7 έχουµε: ϑ ϑ=37, 8 = ( ) C Παράδειγµα 3-3 Η θερµοκρασία ενός σώµατος µεταβάλλεται κατά ϑ = 46, 2 F. Να βρεθεί η διαφορά της θερµοκρασίας σε βαθµούς.

4 4 Λύση ( ϑ F ) ϑ1 C = ( ϑ F ) ϑ2 C = ϑ ϑ ϑ = 2 1 = ( ) F ( ) ϑ ϑ F = ( ϑ2 F ϑ1 F ) ( ϑ2 F ϑ1 F) = = 9 5 = 46, 2 F 9 ϑ = 25, 7 5 = ϑ 5 F = 9 9 Συµπέρασµα: ϑ ϑ C = ϑ F F = ϑ C (71-1) 3.3 Μέτρηση θερµοκρασίας Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε όργανα, που ονοµάζονται θερµόµετρα. Ο πιο συνηθισµένος τύπος θερµοµέτρων είναι τα λεγόµενα θερµόµετρα διαστολής. Είναι γνωστό ότι τα σώµατα µεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους. Σε στενές περιοχές θερµοκρασιών η µεταβολή των διαστάσεων των σωµάτων είναι γραµµική συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στα θερµόµετρα υγρών η ιδιότητα αυτή αξιοποιείται µε την τοποθέτηση ενός υγρού (υδραργύρου, ή χρωµατισµένου οινοπνεύµατος) σε ένα µικρό γυάλινο δοχείο, που απολήγει σε ένα στενό σωλήνα. Το ύψος της στάθµης του υγρού στο σωλήνα ακολουθεί τις µεταβολές της θερµοκρασίας την οποία µετρούµε απ ευθείας σε µια κλίµακα προσαρµοσµένη δίπλα στο σωλήνα. Τα συµβατικά υδραργυρικά θερµόµετρα είναι κατάλληλα για µετρήσεις θερµοκρασιών από 30 έως 300. Για µετρήσεις θερµοκρασιών έως 70 χρησιµοποιούµε θερµόµετρα οινοπνεύµατος.

5 5 Τα διµεταλλικά θερµόµετρα αξιοποιούν τους διαφορετικούς συντελεστές διαστολής δύο διαφορετικών µετάλλων. Αποτελούνται από δύο συγκολληµένες µεταλλικές ταινίες µε διαφορετικούς συντελεστές διαστολής, οπότε όταν θερµαίνονται, κάµπτονται προς την πλευρά του µετάλλου µε το µικρότερο συντελεστή διαστολής όπως στο Σχήµα 73-1 σχήµα Το αντίθετο συµβαίνει, όταν ψύχονται. Τα διµεταλλικά θερµόµετρα χρησιµοποιούνται ως θερµοστάτες, π.χ. σε ηλεκτρικά ψυγεία, σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κλπ. Μια άλλη κατηγορία θερµοµέτρων αξιοποιεί τη µεταβολή των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των µετάλλων και των ηµιαγωγών. Στα µέταλλα η ηλεκτρική αντίσταση αυξάνει συναρτήσει της θερµοκρασίας. Στα θερµόµετρα αντίστασης ο αισθητήρας δέχεται τις µεταβολές της θερµοκρασίας και τις µεταφράζει µε κατάλληλη ηλεκτρική διάταξη σε ηλεκτρικό σήµα. Στους ηµιαγωγούς η ηλεκτρική αντίσταση κατά κανόνα µειώνεται όταν αυξάνει η θερµοκρασία. Οι αντίστοιχοι αισθητήρες λέγονται θερµίστορ. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές διατάξεις πολύ µικρών διαστάσεων, που λειτουργούν µε ηµιαγώγιµους αισθητήρες. Τα θερµοστοιχεία είναι ένας άλλος τύπος ηλεκτρονικών θερµοµέτρων. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ηλεκτρική τάση, που παράγεται στην επαφή δύο µετάλλων. Η τάση αυτή είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας και µεταφέρεται σε ένα κατάλληλα βαθµονοµηµένο βολτόµετρο, όπου µπορούµε να αναγνώσουµε απ ευθείας τη θερµοκρασία. Η χρήση των θερµοστοιχείων συνηθίζεται στις βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου απαιτούνται ακριβείς µετρήσεις σε ευρεία περιοχή θερµοκρασιών από 200 έως Τα πυρόµετρα και οι θερµογράφοι αξιοποιούν τη θερµική ακτινοβολία, που εκπέµπουν τα σώµατα σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Τα πυρόµετρα χρησιµοποιούνται για µετρήσεις υψηλών θερµοκρασιών, π.χ. τηγµάτων µετάλλων. Οι θερµογράφοι δέχονται τη θερµική ακτινοβολία των σωµάτων και µε κατάλληλη εστίαση τη διαβιβάζουν σε ένα φωτογραφικό φιλµ, ή σε ένα µόνιτορ. Τα σηµεία του σώµατος, που βρίσκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία, εκπέµπουν ισχυρότερη ακτινοβολία και χρωµατίζουν πιο έντονα το φιλµ, ή την οθόνη. Οι θερµογράφοι είναι κατάλληλοι για µετρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών, όπως είναι αυτές του

6 6 περιβάλλοντος και χρησιµοποιούνται στον έλεγχο της θερµικής µόνωσης των κτηρίων. 3.4 Θερµική χωρητικότητα Η ποσότητα θερµότητας που χρειάζεται ένα σώµα για να αυξηθεί η θερµοκρασία του κατά ένα βαθµό θερµοκρασίας είναι η θερµική χωρητικότητα λ του σώµατος. Για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του σώµατος κατά πρέπει να του δώσουµε εποµένως ποσό θερµότητας: Q = [ ] λ ϑ (74-1) Η µονάδα θερµικής χωρητικότητας προκύπτει έτσι, [ Q] [ ϑ] J λ = = = C J K ϑ βαθµούς (74-2) Η θερµική χωρητικότητα είναι ανάλογη της µάζας m του σώµατος. ηλαδή: λ= mc (74-3) Η σταθερά αναλογίας c είναι η θερµική χωρητικότητα ανά µονάδα µάζας του υλικού. Λέγεται ειδική θερµότητα και εξαρτάται από το ίδιο το υλικό. Η µονάδα µέτρησης της ειδικής θερµότητας προκύπτει από την εξίσωση (74-3) [ c] [ L] [ m] J = = kg K Εποµένως: J = kg (74-4) Η ειδική θερµότητα είναι ίση προς το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία νερού µάζας 1kg κατά 1Κ, ή 1 ο C. Συνήθως η τιµή της ειδικής θερµότητας εκφράζεται σε kj kg. Η ειδική C θερµότητα είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στα περισσότερα υλικά (π.χ. µέταλλα, αέρια) η ειδική θερµότητα αυξάνει µε τη θερµοκρασία. Για τις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος η ειδική θερµότητα είναι πρακτικά ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία. Στον πίνακα 3-1 περιέχονται οι τιµές ειδικής θερµότητας µερικών υλικών µε τεχνολογικό ενδιαφέρον σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Από τις εξισώσεις 74-1 και 74-3 προκύπτει: Q = m c T = m c ϑ (74-5) Υλικό Ειδική θερµότητα

7 7 1 Μέταλλα Αλουµίνιο Άργυρος Μόλυβδος Πλατίνα Σίδηρος Χαλκός Ψευδάργυρος 2 Άλλα υλικά Άµµος Γυαλί Γύψος (ξηρός) Ξύλο (15% υγρασία) Ατµοσφαιρικός αέρας υπό κανονική πίεση Έδαφος Νερό Πάγος Πετρέλαιο c (kj/kg ) 0,896 0,234 0,126 0,117 0,500 0,395 0,391 0,92 0,84 0,84 2,5 1,0 0,92 4,19 2,10 2,10. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: τιµές ειδικές θερµότητες Σηµείωση: Από τις τιµές που περιέχονται στον πίνακα παρατηρούµε ότι το νερό έχει τη µέγιστη τιµή ειδικής θερµότητας. Σε σύγκριση µε αυτήν του εδάφους, εκείνη του νερού είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Αυτό σηµαίνει ότι για να θερµάνουµε ίσες ποσότητες εδάφους και νερού κατά 1 ο C χρειαζόµαστε περίπου πέντε φορές περισσότερη θερµότητα για το νερό, ή ότι η θερµοκρασία του νερού µεταβάλλεται πιο αργά από τη θερµοκρασία του εδάφους. Έτσι στις παραθαλάσσιες, ή παραλίµνιες περιοχές οι ηµερήσιες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι πιο µικρές έναντι των ηπειρωτικών. Αυτό εξηγεί και το γεγονός γιατί η κατασκευή µεγάλων ταµιευτήρων νερού µεταβάλλει το µικροκλίµα της περιοχής Ανάµειξη σωµάτων µε διαφορετικές θερµοκρασίες Όταν αναµειγνύουµε σώµατα µε διαφορετικές θερµοκρασίες, τότε τα θερµότερα σώµατα δίνουν θερµότητα στα ψυχρότερα, έως ότου αποκατασταθεί θερµική ισορροπία, δηλαδή έως ότου εξισωθούν οι θερµοκρασίες των σωµάτων. Αν αναµείξουµε Ν σώµατα, τότε κάθε ένα από αυτά, είτε θα προσλάβει θερµότητα, οπότε η θερµοκρασία του θα αυξηθεί, είτε θα αποβάλλει θερµότητα, οπότε η θερµοκρασία του θα µειωθεί. Υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη µεταβολή της θερµοκρασίας κάθε ένα από τα σώµατα παραµένει στην αρχική φάση του (στερεή, υγρή, ή αέρια), τότε το ποσό θερµότητας, που ανταλλάσσει µε τα υπόλοιπα σώµατα, είναι σύµφωνα µε την εξίσωση 74-5 ίσο προς:

8 8 Q όπου: = m c ( ϑ ϑ i ) (76-1) i i i m i = µάζα του i σώµατος σε kg c i = ειδική θερµότητα του i σώµατος σε kj / kg ϑ i = αρχική θερµοκρασία του i σώµατος σε ϑ=τελική θερµοκρασία του i σώµατος σε Αν ϑ > ϑ i, τότε Q i > 0, δηλαδή το σώµα λαµβάνει θερµότητα. Αν ϑ ϑ τότε Q i < 0, δηλαδή το σώµα αποβάλλει θερµότητα. Θεωρούµε ότι το σύστηµα είναι αποµονωµένο, δηλαδή δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον, οπότε το θερµικό ισοζύγιο είναι µηδέν. ηλαδή: < i N Q i = 0 i= 1 Εποµένως (76-2) N ϑ ϑ = 0 i= 1 m c( ) i i i (76-3) Η εξίσωση αυτή εκφράζει το νόµο της θερµιδοµετρίας και µας οδηγεί στον υπολογισµό της τελικής θερµοκρασίας του συστήµατος. Παράδειγµα 3-4 Σίδηρος µάζας m1 = 02, kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 10 βυθίζεται σε νερό µάζας m 2 = 05, kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 50. Να βρεθεί η τελική Λύση θερµοκρασία του συστήµατος. Οι τιµές των ειδικών θερµοτήτων να ληφθούν από τον πίνακα 3-1. Q + Q = m c ( ϑ ϑ ) + m c ( ϑ ϑ ) = Λύνουµε ως προς ϑ m c ϑ + m c ϑ ϑ = m c + m c και βρίσκουµε: = kj kj 0, 2kg 0, C+ 0, 5kg 4, kg C kg C = kj kj 02, kg 0500, + 05, kg 419, 50 C kg C kg C C ϑ=48, 18

9 9 Παράδειγµα 3-5 Ποσότητες µολύβδου µάζας m1 = 32, kg σε θερµοκρασία ϑ 1 = 85 και χαλκού µάζας m2 = 41, kg σε θερµοκρασία ϑ 2 = 12 βυθίζονται σε νερό Λύση µάζας m2 = 19, 5kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 32. Να βρεθεί η τελική θερµοκρασία του συστήµατος. Οι τιµές των ειδικών θερµοτήτων να ληφθούν από τον πίνακα 1.1. Q + Q + Q = ( ϑ ϑ ) ( ϑ ϑ ) ( ϑ ϑ ) m c + m c + m c = Εξ αιτίας των πολύ µεγάλων κλασµατικών παραστάσεων θα παραλείψουµε την αναγραφή των µονάδων, οι οποίες εννοούνται στο SI. m c ϑ + m c ϑ + m c ϑ ϑ = m c + m c + m c = 3, 2 0, , 1 0, , 5 4, = 3, 2 0, , 1 0, , 5 4, Θέρµανση ρευστών σε ροή ισχύ P 0 C ϑ=3187, Θεωρούµε ένα ρευστό σε συνεχή ροή, το οποίο τροφοδοτούµε µε θερµική = dq/ dt. Θα βρούµε τη σχέση µεταξύ της διαφοράς θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του ρευστού και της παρεχόµενης ισχύος. Υποθέτουµε ότι το σύστηµα έχει ιδανική θερµική µόνωση. Έστω ότι σε χρονικό διάστηµα dt εισέρχεται στο χώρο θέρµανσης ποσότητα ρευστού ίση προς dm σε θερµοκρασία ϑ 1. Το πηλίκο: m = dm σε kg dt s (77-1) είναι η παροχή σε µάζα του ρευστού. Συγχρόνως παρέχεται ποσό θερµότητας: dq = P dt (78-1) το οποίο αυξάνει τη θερµοκρασία του νερού στην τιµή ϑ 2. Σύµφωνα µε την εξίσωση (74-5) έχουµε: ( dq = dm c ϑ2 ϑ1) (78-2) ιαφορίζουµε ως προς το χρόνο

10 10 dq dt dm = c ( ϑ ϑ dt ( 2 1) ) οπότε µέσω των εξισώσεων (77-1) και (78-2) βρίσκουµε: P = m c ϑ2 ϑ1 (78-3) Η εξίσωση (78-3) µας δίνει τη σχέση µεταξύ της µεταβολής της θερµοκρασίας, της θερµικής ισχύος και της παροχής σε µάζα. όγκου της dm Αν εκφράσουµε τη στοιχειώδη µάζα dm συναρτήσει της πυκνότητας ρ και του dv, τότε έχουµε: = ρ dv (78-4) και µε διαφόριση ως προς το χρόνο: dm dt όπου: dv = ρ ή m = ρ V (78-5) dt V = dv σε m dt s 3, l s (78-6) είναι η παροχή σε όγκο του ρευστού. Θέτουµε την εξίσωση (78-5) στην (78-6) και λαµβάνουµε: ( P = ρ V c ϑ2 ϑ1) (78-7) Η εξίσωση (78-7) µας δίνει τη ζητούµενη σχέση µεταξύ της διαφοράς θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του ρευστού, της παρεχόµενης ισχύος και της παροχής σε όγκο και είναι αρκετά χρήσιµη, γιατί µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το θερµικό ισοζύγιο υπό συνθήκες ροής. 3-1 Στις τεχνικές προδιαγραφές κλιµατιστικού µηχανήµατος αναφέρεται ότι αποδίδει Btu ανά ώρα. Να υπολογιστεί η ισχύς σε kw. 3-2 Σε ένα θερµιδοµετρικό πίνακα τροφίµων αναφέρεται ότι µια κανονική µερίδα βραστού κρέατος (250g) περιέχει 480 kcal. Να υπολογίσετε την ενέργεια αυτή α) σε kj β) σε kwh 3-3 Να αποδείξετε τη σχέση µεταξύ Btu και kj 3-4 Λέβητας χωρητικότητας V = 200 l περιέχει νερό θερµοκρασίας ϑ 1 = 12. Παρέχουµε στο σύστηµα θερµική ισχύ P = 8 kw έως ότου αυξηθεί η θερµοκρασία του νερού στην τιµή ϑ 2 = 65. Να υπολογίσετε: α) την

11 11 ενέργεια σε kwh και β) το χρόνο θέρµανσης. ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1000 kg / m 3. Η θερµική µόνωση του λέβητα να θεωρηθεί ιδανική. 3-5 Χαλκός µάζας m = kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 12 βυθίζεται σε νερό 1 8 µάζας m = kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 36. Να βρεθεί τελική 2 9 θερµοκρασία του συστήµατος. 3-6 Χαλκός µάζας m 1 = 23, kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 81, και Σίδηρος µάζας m 2 = 41, kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 92, βυθίζονται σε νερό µάζας m 3 = 56, kg και θερµοκρασίας ϑ 3 = 26, 3 του συστήµατος.. Να βρεθεί τελική θερµοκρασία

12 Αλλαγές φάσεων Οι καταστάσεις της ύλης Γνωρίζουµε ότι οι καταστάσεις της ύλης είναι οι εξής: Στερεή (κρυσταλλική και άµορφη) Υγρή Αέρια Τόσο στην κρυσταλλική, όσο και στην άµορφη δοµή τα άτοµα, ή µόρια του υλικού συγκρατούνται από ισχυρές δυνάµεις συνοχής σε εντοπισµένες θέσεις του χώρου πέριξ των οποίων εκτελούν µικρές ταλαντώσεις. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του υλικού, τόσο µεγαλύτερη είναι η µέση ενέργεια των ταλαντώσεων. Τα υγρά παρουσιάζουν όπως και τα άµορφα τάξη σε βραχεία κλίµακα. Η δοµή τους είναι παρόµοια µε αυτήν του σχήµατος 1.4 πλην όµως σε αντίθεση µε την άµορφη δοµή της στερεάς ύλης, όπου τα άτοµα, ή µόρια βρίσκονται σε εντοπισµένες θέσεις, στην υγρή διαθέτουν επαρκή ενέργεια ώστε να πραγµατοποιούν άλµατα από θέση σε θέση προσδίδοντας έτσι στο υλικό τις ιδιότητες του ρευστού. Η κινητικότητα των δοµικών στοιχείων- εποµένως και η ρευστότητα του υγρού- αυξάνουν µε τη θερµοκρασία. Από την άποψη αυτή µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τα υγρά ως άµορφα σε ρευστή κατάσταση. Στα αέρια η µέση ενέργεια των ατόµων, ή µορίων είναι µεγάλη, ώστε να κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Η κίνησή τους είναι χαοτική, δηλαδή τελείως άτακτη. Στα αέρια- όπως και στα στερεά και τα υγρά- η κινητικότητα των δοµικών στοιχείων αυξάνει µε τη θερµοκρασία. Συµπέρασµα: Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ένα υλικό εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Στις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος όπου ζούµε, δηλαδή στην περιοχή θερµοκρασιών 30 έως + 50 τα περισσότερα από τα υλικά καθηµερινής χρήσης (σίδηρος, χαλκός, ατµοσφαιρικός αέρας, έδαφος) παραµένουν

13 13 στην ίδια κατάσταση. Εξαίρεση αποτελεί το νερό, το οποίο απαντά κανονικά και στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Σηµειώνουµε λοιπόν ότι: Στις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος το νερό είναι ένα ζωτικό υλικό, που συναντάµε σε φυσική κατάσταση και στις τρεις καταστάσεις της ύλης, δηλαδή ως πάγο, νερό, καθώς σε µορφή υδρατµών στον ατµοσφαιρικό αέρα Αλλαγές φάσεων Όταν θερµανθεί ένα στερεό σώµα και φθάσει σε µια θερµοκρασία, τότε αρχίσει να µεταβαίνει στην υγρή φάση. Η µετάβαση αυτή από τη στερεή στην υγρή φάση λέγεται τήξη. Στα κρυσταλλικά στερεά αυτό συµβαίνει σε µιαν ορισµένη θερµοκρασία, η οποία λέγεται θερµοκρασία τήξης, ή σηµείο τήξης. Στα άµορφα υλικά η µετάβαση αυτή γίνεται σε µια περιοχή θερµοκρασιών, η οποία λέγεται περιοχή τήξης. Η αντίστροφη διαδικασία λέγεται πήξη. Οι θερµοκρασίες τήξης και πήξης συµπίπτουν. Η µετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση λέγεται εξαέρωση. Όπως και στην τήξη έτσι και στην εξαέρωση υπάρχει µια τιµή θερµοκρασίας πέραν της οποίας το υγρό µεταβαίνει στην αέρια φάση. Η θερµοκρασία αυτή είναι η θερµοκρασία βρασµού, ή σηµείο βρασµού. Η θερµοκρασία βρασµού εξαρτάται δραµατικά από την πίεση. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η µετάβαση από την αέρια στην υγρή φάση λέγεται υγροποίηση. Υπό συνθήκες ίδιας πίεσης το σηµείο εξαέρωσης και το σηµείο υγροποίησης συµπίπτουν. Όταν η εξωτερική πίεση (πίεση του περιβάλλοντος) είναι αρκετά χαµηλή, τότε ευνοείται η µετάβαση από τη στερεή στην αέρια φάση. Η µετάβαση αυτή λέγεται εξάχνωση και η αντίστροφη διαδικασία στερεοποίηση. Η θερµοκρασία εξάχνωσης είναι ίση µε τη θερµοκρασία στερεοποίησης. Εποµένως: θερµοκρασία τήξης = θερµοκρασία πήξης θερµοκρασία βρασµού = θερµοκρασία υγροποίησης θερµοκρασία εξάχνωσης = θερµοκρασία στερεοποίησης

14 14 Οι δυνατές µεταβάσεις από τη µία κατάσταση στην άλλη εικονίζονται σχηµατικά στο διάγραµµα του σχήµατος Σχήµα Το διάγραµµα φάσεων Η εξωτερική πίεση είναι µια σηµαντική παράµετρος, που επιδρά στη θερµοκρασία µετάβασης ενός υλικού από τη µια φάση στην άλλη. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι αλλαγές φάσεων συνοδεύονται και από µεταβολές του όγκου του σώµατος. Στην τήξη και την πήξη, όπου η µεταβολή του όγκου είναι µικρή, το φαινόµενο της εξωτερικής πίεσης στη θερµοκρασία είναι µικρό. Στην εξαέρωση και στην εξάχνωση όµως ο όγκος του υλικού πολλαπλασιάζεται, οπότε το φαινόµενο γίνεται σηµαντικό. Αν χαράξουµε στο ίδιο διάγραµµα τις καµπύλες, που απεικονίζουν τη σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας µετάβασης από τη µία φάση στην άλλη και της πίεσης και για τις τρεις µεταβάσεις, τότε λαµβάνουµε το λεγόµενο διάγραµµα φάσεων όπως στο σχήµα Κάθε µία από τις καµπύλες του διαγράµµατος φάσεων είναι το σύνορο µεταξύ δύο φάσεων. Η καµπύλη µεταξύ της στερεής και της υγρής φάσης είναι η γραµµή τήξης. Η καµπύλη µεταξύ της υγρής και της αέριας φάσης είναι η γραµµή εξαέρωσης. Η γραµµή µεταξύ της στερεής και της αέριας φάσης είναι η γραµµή εξάχνωσης.

15 15 Όταν η κατάσταση ενός υλικού, δηλ. η θερµοκρασία και η πίεσή του απεικονίζεται σε ένα σηµείο, που βρίσκεται µεταξύ δύο γραµµών του διαγράµµατος φάσεων, τότε το υλικό απαντά στην αντίστοιχη φάση. Όταν η κατάσταση του υλικού απεικονίζεται σε ένα σηµείο µιας εκ των γραµµών του διαγράµµατος φάσεων, τότε το υλικό βρίσκεται σε ισορροπία φάσεων. Στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν δηλαδή σε ισορροπία οι δύο φάσεις εκατέρωθεν της γραµµής. Σε συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, που βρίσκονται επάνω σε µία από τις καµπύλες του διαγράµµατος φάσεων, συνυπάρχουν οι δύο αντίστοιχες φάσεις σε ισορροπία. Στο σηµείο Τ του διαγράµµατος φάσεων, όπου τέµνονται οι τρεις γραµµές, συνυπάρχουν και οι τρεις φάσεις σε ισορροπία. Για το λόγο αυτό λέγεται τριπλό σηµείο. Σε συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, που αντιστοιχούν στο τριπλό σηµείο, συνυπάρχουν και οι τρεις φάσεις σε ισορροπία. Το τριπλό σηµείο είναι χαρακτηριστικό σηµείο του υλικού. Σχήµα 83-1 Σηµείωση: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τριπλό σηµείο του νερού, γιατί στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν ο πάγος, το νερό και οι υδρατµοί σε ισορροπία. Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας του νερού είναι: τριπλό σηµείο νερού: p = 61, mbar T = 27316, T Επειδή η κατάσταση του τριπλού σηµείου του νερού αναπαράγεται εύκολα, η θερµοκρασία του λαµβάνεται ως πρότυπη και χρησιµοποιείται στον ορισµό της µονάδας Kelvin ως εξής: 1 Kelvin είναι το 1:273,16 της θερµοκρασίας του τριπλού σηµείου του νερού. T

16 Λανθάνουσα θερµότητα Η µετάβαση από τη µια φάση στην άλλη είναι µια διαδικασία, που προϋποθέτει ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ του υλικού και του περιβάλλοντός του. Ισχύει: Στην τήξη, την υγροποίηση και την εξάχνωση το υλικό λαµβάνει θερµότητα από το περιβάλλον. Στις αντίστροφες διαδικασίες, δηλαδή στην πήξη, την υγροποίηση και τη στερεοποίηση το υλικό αποδίδει θερµότητα προς το περιβάλλον. και Η θερµότητα, που λαµβάνει ένα υλικό για να µεταβεί από τη µία φάση σε άλλη, είναι ίσο µε εκείνο, που αποβάλλει όταν αντιστραφεί η διαδικασία. Όταν η θερµοκρασία ενός υλικού γίνει ίση µε εκείνη της µετάβασης από τη µία φάση στην άλλη, τότε αρχίζει και η σχετική διαδικασία, π.χ. τήξη, ή εξάχνωση προκειµένου περί στερεών, πλην όµως η θερµοκρασία παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η µετάβαση. Κατά τη µετάβαση από τη µια φάση στην άλλη η θερµοκρασία του υλικού παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σηµείωση: Όπως θα δούµε ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στα κράµατα. Η θερµότητα, που ανταλλάσσει το υλικό µε το περιβάλλον του κατά τη µετάβαση φάσης δεν είναι εποµένως αισθητή µε την έννοια ότι δε µεταβάλλει τη θερµοκρασία του υλικού, αλλά διοχετεύεται εξ ολοκλήρου στη µεταβολή της ίδιας της κατάστασής του. Για το λόγο αυτό λέγεται λανθάνουσα θερµότητα. Αν απεικονίσουµε γραφικά τη θερµοκρασία του υλικού συναρτήσει της προσφερόµενης θερµότητας, λαµβάνουµε ένα διάγραµµα όπως αυτό του σχήµατος Η λανθάνουσα θερµότητα Q L, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής φάσης, είναι ανάλογη της µάζας m του υλικού, δηλαδή: QL = L m (84-1) Η σταθερά αναλογίας L είναι η ειδική λανθάνουσα θερµότητα της µετάβασης και είναι ίση προς το ποσό της λανθάνουσας θερµότητας ανά µονάδα µάζας του

17 17 υλικού. Από την εξίσωση (84-1) βρίσκουµε τη µονάδα της ειδικής λανθάνουσας θερµότητας: [ L] [ QL ] J = = ή kj kg kg [ m] (85-1) Έτσι για τις επί µέρους µεταβάσεις έχουµε: ειδική θερµότητα τήξης = ειδική θερµότητα πήξης ειδική θερµότητα εξαέρωσης = ειδική θερµότητα υγροποίησης ειδική θερµότητα εξάχνωσης = ειδική θερµότητα στερεοποίησης Στα επόµενα θα µελετήσουµε µερικά χαρακτηριστικά των επί µέρους µεταβάσεων. Σχήµα Τήξη και πήξη Στην τήξη και την πήξη τα κρυσταλλικά υλικά συµπεριφέρονται διαφορετικά από ότι τα άµορφα και τα κράµατα. Κρυσταλλικά στερεά: Στα κρυσταλλικά στερεά η θερµοκρασία του υλικού ακολουθεί το διάγραµµα του σχήµατος Η θερµοκρασία κατά την τήξη παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στον πίνακα 3.2 περιλαµβάνονται οι τιµές του σηµείου τήξης και της λανθάνουσας θερµότητας µερικών συνηθισµένων υλικών. Οι τιµές αυτές αναφέρονται υπό συνθήκες κανονικής πίεσης (pn = 1013, b ar). Παράδειγµα 3-6 Να υπολογίσετε τη θερµότητα, που απαιτείται για την τήξη πάγου µάζας θερµοκρασίας ϑ 1 = 10. m = 05, kg

18 18 Λύση Η ζητούµενη θερµότητα είναι ίση µε το άθροισµα της θερµότητας Q 1, που απαιτείται για τη θέρµανση του πάγου από την αρχική θερµοκρασία ϑ 1 = 10 στη θερµοκρασία τήξης ϑ 2 = 0 και της λανθάνουσας Q 2 θερµότητας. Χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα των πινάκων 3.1 και 3.2. Q = Q1+ Q2 ( ) kj ( ) C ( C) Q1 = m c ϑ2 ϑ 1 = 05, kg 21, 0 10 = 105, kj kg kj Q2 = L m = 334 0, 5kg = 167kJ kg Q = 10, 5kJ+ 167kJ Q = 177, 5kJ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 (υπό κανονική πίεση pn = 1013, bar) υλικό 1 Μέταλλα Αλουµίνιο Βολφράµιο Μόλυβδος Πλατίνα Σίδηρος Χαλκός Υδράργυρος 2 Άλλα υλικά Πάγος Χλωριούχο Νάτριο (NaCl) Παραφίνη σηµείο τήξης ο C ειδική θερµότητα τήξης kj/kg Στην τήξη τα περισσότερα υλικά αυξάνουν τον όγκο τους, δηλαδή διαστέλλονται, εποµένως τα στερεά σώµατα βυθίζονται στα τήγµατά τους (π.χ. το κερί). Η σηµαντικότερη εξαίρεση είναι ο πάγος, ο οποίος κατά την τήξη συστέλλεται. Αυτό είναι και εµπειρικά γνωστό από το γεγονός ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό. Ο όγκος του πάγου είναι 10% µεγαλύτερος ισόποσης µάζας νερού.

19 19 Στο σχήµα 87-1 εικονίζεται η γραµµή τήξης του πάγου. Σηµειώνουµε ότι σε αντίθεση µε τη γραµµή τήξης των υλικών που διαστέλλονται στην τήξη (Σχήµα 83-1) η αντίστοιχη καµπύλη για το νερό έχει αρνητική κλίση. Αυτό έχει την εξής συνέπεια: Θεωρούµε µια ποσότητα πάγου, η κατάσταση του οποίου απεικονίζεται στο σηµείο (1) του διαγράµµατος φάσεων. Αν αυξήσουµε την πίεση p χωρίς να µεταβάλλουµε όµως τη θερµοκρασία, τότε το σηµείο, που απεικονίζει την κατάσταση του συστήµατος θα ολισθήσει παράλληλα στον άξονα της πίεσης p κατά µήκος της ευθείας 1-2. Στο σηµείο Σ Τ, όπου τέµνει τη Σχήµα 87-1: Γραµµή τήξης γραµµή τήξης, αρχίζει η µετατροπή του πάγου πάγου σε νερό. Εποµένως: Όταν ασκούµε πίεση στον πάγο, διευκολύνουµε την τήξη του. Το φαινόµενο αυτό, που είναι γνωστό από την ολισθηρότητα του πάγου, αξιοποιείται στις παγοδροµίες. Το παγοπέδιλο ασκεί µεγάλη πίεση στην επιφάνεια του πάγου, η οποία τήκεται τοπικά οπότε σχηµατίζει µια λεπτή στρώση νερού µεταξύ του πάγου και του παγοπέδιλου. Επειδή οι τριβές µεταξύ µιας τέτοιας λεπτής στρώσης νερού και της µεταλλικής λεπίδας είναι πολύ µικρές, ο παγοδρόµος ολισθαίνει σχεδόν ελεύθερα στην επιφάνεια του πάγου. Μετά τη διέλευσή του παγοδρόµου, η πίεση επανέρχεται στην προηγούµενη τιµή της και το νερό µετατρέπεται και πάλι σε πάγο. Άµορφα υλικά και κράµατα: Στα άµορφα υλικά και στα κράµατα η διαδικασία της τήξης είναι διαφορετική εκείνης των κρυσταλλικών. Στα υλικά αυτά η τήξη και η πήξη δε γίνεται σε µιαν ορισµένη θερµοκρασία, αλλά σε µια µεταβατική περιοχή θερµοκρασίας. Έτσι όταν αρχίζει η τήξη, η θερµοκρασία του συστήµατος δεν παραµένει σταθερή, αλλά αυξάνει συνεχώς, όπως εικονίζεται στο διάγραµµα του σχήµατος 88-1.

20 20 Σχήµα 88-1: διάγραµµα τήξης άµορφων στερεών Σχήµα 88-2: Εύρος περιοχής τήξης κράµατος Στα κράµατα το εύρος της περιοχής τήξης εξαρτάται από τη σύνθεση. Όσο πιο αµιγές τείνει να είναι το κράµα, τόσο στενότερη είναι η περιοχή τήξης. Στο σχήµα 88-2 εικονίζεται το εύρος της περιοχής τήξης συναρτήσει της σύνθεσης ενός κράµατος. ιαλύµατα: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει µια κατηγορία διαλυµάτων, όπως αυτό του χλωριούχου Νατρίου (NaCl) στο νερό, γιατί το σηµείο τήξης του διαλύµατος εξαρτάται έντονα από τη σύνθεσή του. Στο διάγραµµα του σχήµατος 89-1 εικονίζεται το σηµείο τήξης του διαλύµατος NaCl συναρτήσει της σύνθεσης. Παρατηρούµε ότι το σηµείο τήξης είναι χαµηλότερο από εκείνο του καθαρού πάγου. Ένα τέτοιο στερεό διάλυµα είναι εποµένως πιο εύτηκτο από τα συστατικά του. Στο σηµείο ευτηξίας που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα 22,4% σε αλάτι το σηµείο τήξης είναι -21,2 ο C. Η ιδιότητα των εύτηκτων διαλυµάτων αξιοποιείται στα ψυκτικά µείγµατα. Το πλέον συνηθισµένο και εύτηκτο ψυκτικό µείγµα είναι το διάλυµα NaCl. Η αρχή λειτουργίας του είναι η εξής: Αν προσθέσουµε σε µείγµα συστήµατος νερού µε πάγο σε ισορροπία (0 ) χλωριούχο Νάτριο, τότε το σηµείο τήξης του πάγου µειώνεται. Επειδή η θερµοκρασία του µείγµατος είναι υψηλότερη από το νέο σηµείο τήξης του διαλύµατος, αρχίζει η τήξη του πάγου µε αποτέλεσµα να αφαιρείται θερµότητα από το περιβάλλον και να µειώνεται η θερµοκρασία του συστήµατος προς ένα νέο σηµείο ισορροπίας.

21 21 Σχήµα 89-1: Σηµείο τήξης διαλύµατος NaCl 3-7 Ποια είναι η σχέση µεταξύ των σηµείων: α) τήξης και πήξης β) βρασµού και συµπύκνωσης γ) εξάχνωσης και στερεοποίησης. 3-8 Στο διπλανό σχήµα εικονίζεται το διάγραµµα φάσεων ενός υλικού. Να περιγράψετε: α) την κατάσταση του υλικού στο σηµείο (0) β) τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται το υλικό για τη διαδικασία (1) έως (2) γ) τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται το υλικό για τη διαδικασία (3) έως (4). 3-9 Τι είναι το τριπλό σηµείο; Ποια είναι η σηµασία του τριπλού σηµείου του νερού; 3-10 Τι είναι η αισθητή και τι η λανθάνουσα θερµότητα; 3-11 Να υπολογίσετε σε kwh το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για την τήξη παραφίνης µάζας m = 26, k g Ρίχνουµε έναν κύβο πάγου µάζας m = 16 g και θερµοκρασίας ϑ 1 = 15, 5 σε ποτήρι, που περιέχει νερό µάζας M= 150 g και θερµοκρασίας ϑ 2 = 20. Να θεωρήσετε το σύστηµα αποµονωµένο και να υπολογίσετε την τελική θερµοκρασία του Στον καταψύκτη ηλεκτρικού ψυγείου είναι συσσωρευµένη ποσότητα πάγου µάζας m = 45, kg σε θερµοκρασία ϑ 1 = 215,. Θέτουµε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Να υπολογίσετε σε kwh το ποσό θερµότητας, που θα αφαιρέσει από το περιβάλλον του ο πάγος έως ότου λιώσει τελείως.

22 Γιατί ψύχεται το περιβάλλον, όταν λιώνουν τα χιόνια; 3-15 Γιατί θραύονται τα δίκτυα ύδρευσης, όταν παγώνει το νερό; 3-16 Γιατί παγώνει το νερό της θάλασσας σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 0 ; 3-17 Γιατί σκορπίζουµε αλάτι επάνω στα παγωµένα οδοστρώµατα προκειµένου να αποκαταστήσουµε την κυκλοφορία;

23 Εξαέρωση Η εξαέρωση ενός υγρού µπορεί να γίνεται ήπια, οπότε λέγεται εξάτµιση, ή βίαια, οπότε λέγεται βρασµός Εξάτµιση και υγροποίηση Στην εξάτµιση ο ατµός παράγεται από την επιφάνεια του υγρού σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Η εξήγηση του φαινοµένου της εξάτµισης είναι η εξής: Η κινητική ενέργεια των ατόµων, ή µορίων του υγρού δεν είναι η ίδια για όλα, αλλά ακολουθεί µια στατιστική κατανοµή. Έτσι υπάρχουν πάντοτε άτοµα, ή µόρια µε επαρκή κινητική ενέργεια, ώστε να διαφεύγουν από την επιφάνεια του υγρού. Αυτό είναι το φαινόµενο της εξάτµισης. Όσο προχωράει η εξάτµιση, τόσο αυξάνει το πλήθος των ατόµων ή µορίων, που έχουν διαφύγει στον περιβάλλον του υγρού και σχηµατίζουν τους ατµούς, όµως Σχήµα 91-1 συγχρόνως αυξάνει και το πλήθος εκείνων, που επανέρχονται στο υγρό (σχήµα 91-1). Όταν ο ρυθµός διαφυγής εξισωθεί µε το ρυθµό επιστροφής, τότε παύει και το φαινόµενο της εξάτµισης. Στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν εποµένως σε ισορροπία η υγρή και η αέρια φάση. Οι ατµοί λέγονται τότε κορεσµένοι και η κατάσταση του συστήµατος κατάσταση κόρου. Στην κατάσταση κόρου συνυπάρχουν η υγρή και η αέρια φάση σε ισορροπία. Αν αποµονώσουµε τους κορεσµένους ατµούς σε ένα δοχείο όγκου ίσου µε εκείνον που καταλαµβάνουν στο χώρο, τότε στα τοιχώµατα του δοχείου ασκείται µια πίεση οφειλόµενη στους περιεχόµενους κορεσµένους ατµούς. Η πίεση αυτή είναι η τάση των κορεσµένων ατµών. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία, τότε αυξάνει και η µέση κινητική ενέργεια των ατόµων, ή µορίων του υγρού µε αποτέλεσµα να διαφεύγουν όλο και περισσότερα από αυτά στο περιβάλλον. Η νέα κατάσταση κόρου περιέχει εποµένως µεγαλύτερη ποσότητα ατµών και αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη τάση κορεσµένων ατµών.

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00-12:30 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. (α) Από το δεύτερο σχήµα, επειδή ο ζυγός ισορροπεί, προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου είναι η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείραμα, η γενίκευση και η πρόβλεψη νέων φαινομένων. Για να μελετήσουμε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φυσικά μεγέθη: Ονομάζονται τα μετρήσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου. Τέτοια μεγέθη είναι το μήκος, το εμβαδόν, ο όγκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας αγωγή µεταφορά ύλης ακτινοβολία Μεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης (convection) Οδηγός δύναµη: µεταβολές στην πυκνότητα Τα αέρια και τα ρευστά διαστέλλονται όταν Τ Η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία Κεφάλαιο 7 Θερμοκρασία Θερμοδυναμική Η θερμοδυναμική περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία ή η κατάσταση ενός συστήματος μεταβάλλονται λόγω μεταφοράς ενέργειας. Η θερμοδυναμική ερμηνεύει με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Αλλαγές κατάστασης

2.6 Αλλαγές κατάστασης 2.6 Αλλαγές κατάστασης 1. Όταν ένα στερεό θερμαίνεται, σε μια ορισμένη θερμοκρασία μετατρέπεται σε υγρό. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται τήξη. Η σταθερή θερμοκρασία στην οποία τήκεται το στερεό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΠΙΤΙΟΥ [1] ΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΠΙΤΙΟΥ [1] ΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΠΙΤΙΟΥ [1] ΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο σπιτιού το οποίο διαθέτει παράθυρα/τοίχους που μπορούν να αντικατασταθούν και προσδιορίζουμε τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων. 2) Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τη διάδοση θερµότητας κατά µήκος µιας µεταλλλικής ράβδου και θα µετρήσουµε το συντελεστή θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937 I. Θερµοδυναµικά συστήµατα Enrico Feri, herodynaics, 97. Ένα σώµα διαστέλλεται από αρχικό όγκο. L σε τελικό όγκο 4. L υπό πίεση.4 at. Να υπολογισθεί το έργο που παράγεται. W - -.4 at 5 a at - (4..) - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 18 Μαΐου, 2008 Ώρα: 10:0-1:00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις των πέντε (5) μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 ΦΕ4 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος Στην περίπτωση της εικόνας αριστερά γίνεται μέτρηση με ακρίβεια της θερμοκρασίας με χρήση θερμομέτρου, ενώ στην

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... Αρ...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... Αρ... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/6/2014 Αριθμητικά ΒΑΘΜΟΣ:..... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο : Στοιχεία Θερμοθεραπείας. Εισαγωγή. Ειδικά Θέματα Φυσικής

Κεφάλαιο 1 ο : Στοιχεία Θερμοθεραπείας. Εισαγωγή. Ειδικά Θέματα Φυσικής Κεφάλαιο 1 ο : Στοιχεία Θερμοθεραπείας Εισαγωγή Οι δομικοί λίθοι ενός σώματος είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια από τα οποία φτιάχνεται το σώμα. Οι μακροσκοπικές ιδιότητες των στερεών, των υγρών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Τάξη: B Βαθμός: Μάθημα: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) Ημερομηνία: 10/06/2014 Διάρκεια: 2 Ώρες Ολογράφως:.. Υπογραφή:

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. 3) Επιτρέπεται η χρήση μόνο μη

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δίοδος Schottky Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι Ημιαγωγός Κατασκευάζεται με εξάχνωση μετάλλου το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. τρόπους µετάδοσης της θερµότητας :

Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. τρόπους µετάδοσης της θερµότητας : Κεφάλαιο 4 : ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4.1. Η µετάδοση της θερµότητας Τα φαινόµενα µετάδοσης της θερµότητας εµφανίζονται όταν παρουσιαστεί µεταβολή της θερµοκρασίας µέσα σε ένα σύστηµα (περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μεταφορά ενέργειας (με φωτόνια ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα Φασματικές περιοχές στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 04-05 ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΑΣ. Β. Στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής Θ1 Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα µελετηθεί το φαινόµενο της γραµµικής διαστολής και θα προσδιοριστεί ο συντελεστής γραµµικής διαστολής ορείχαλκου ή χαλκού..

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας 1. Τι ονομάζεται θερμοκρασία; Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα ονομάζεται θερμοκρασία. 2. Πως μετράμε τη θερμοκρασία;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο βιβλίο των φυσικών του δημοτικού σχολείου της Ε τάξης υπάρχει η παρακάτω αναφορά στη Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής

Κεφάλαιο 8. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής Κεφάλαιο 8 Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής Εσωτερική ενέργεια Η εσωτερική ενέργεια είναι η συνολική ενέργεια ενός συστήματος, η οποία σχετίζεται με τα μικροσκοπικά στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

C=dQ/dT~ 6.4 cal/mole.grad

C=dQ/dT~ 6.4 cal/mole.grad ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ηεσωτερικήενέργειαενόςσώµατος, είναι το σύνολο των οποιονδήποτε ενεργειών των ατόµων και των µορίων του Η θερµοκρασία είναι µέτρο της µέσης κινητικής ενέργειας των ατόµων και των µορίων Ε=3ΚΤ/2

Διαβάστε περισσότερα

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο.

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Μονάδες - Τάξεις μεγέθους Μονάδες ενέργειας 1 cal = 4,19 J Πυκνότητα νερού 1 g/cm 3 = 1000 Kg/m 3. Ειδική θερμότητα νερού c = 4190 J/Kg.K = 1Kcal/Kg.K = 1 cal/g.k

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Τάξη: B Βαθμός: Μάθημα: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) Ολογράφως:.. Ημερομηνία: 05/06/2012 Διάρκεια: 2 Ώρες Υπογραφή:

Διαβάστε περισσότερα

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1 ο 1. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός µεταβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 1 η : Μεταφορά θερμότητας Βασικές Αρχές Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

P (Torr) 4,6 A 0 0,

P (Torr) 4,6 A 0 0, ΑΕΝ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Καθηγητής: Ι. Π. ΠΑΠΑΠΑΝΑΟΥ Ονοµ/µo σπουδαστή: αθµολογία: Αριθµητικά: Ολογράφως: Α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ (µονάδες 20)

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 www.pmoiras.weebly.om ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Κυκλικές διαδικασίες 2. O 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος- Φυσική Ερμηνεία 2.1 Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας

1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας 1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας Αδιαβατικές µεταβολές στην ατµόσφαιρα Ο ατµοσφαιρικός αέρας µπορεί να θεωρηθεί ως µίγµα δύο αερίων, του ξηρού αέρα ο οποίος αποτελεί ιδανικό αέριο, µε την γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Αναφορά Εργασίας 1 Καραγκούνη Κατερίνα Α.Μ : 1312008050 Το παιχνίδι καρτών «Σκέψου και Ταίριαξε!», το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2.5 θερμική διαστολή και συστολή

2.5 θερμική διαστολή και συστολή 2.5 θερμική διαστολή και συστολή 1. Όταν ένα σώμα θερμαίνεται, ο όγκος του μεγαλώνει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαστολή. 2. Όταν ένα σώμα ψύχεται, ο όγκος του ελαττώνεται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 Θέμα 1 Επιλέγοντας το κατάλληλο διάγραμμα φάσεων για ένα πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕ6 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος

ΦΕ6 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 ΦΕ6 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος Το νερό βράζει στο καζάνι και μετατρέπεται σε υδρατμούς. Το νερό εξατμίζεται από την επιφάνεια της λίμνης και του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα.

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο Κύκλος του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Αναγνώρισε τα φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό και ονόμασέ

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΙΑ: ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ0401 1 ο κεφάλαιο Συμπεράσματα 1. Για τη μέτρηση του μήκους με μετροταινία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα