Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη"

Transcript

1 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το σώµα µε την υψηλότερη προς το σώµα µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία, έως ότου εξισωθούν οι θερµοκρασίες των δύο σωµάτων. Η θερµότητα συµβολίζεται µε το κεφαλαίο Q. Στο SI µονάδα µέτρησης της θερµότητας είναι το Jule (J). Επειδή η µονάδα Jule είναι σχετικά µικρή για να εκφράσει τα τυπικά ποσά θερµότητας, που εµπλέκονται στα προβλήµατα της καθηµερινής πρακτικής, χρησιµοποιούµε συνήθως τη µονάδα kj (1kJ = 1 J ). 0 3 Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calrie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του νερού από τους 14, 5 στους 15, 5. Η µονάδα calrie συνεχίζει να αναφέρεται ακόµα σε ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές. Η αντιστοιχία της µε το Jule είναι: αντιστοιχία calrie- Jule 1cal = 419, J, ή 1J= 0, 239 cal (69-1) 1kcal = 419, kj, ή 1kJ = 0, 239kcal Στις Αγγλοσαξονικές χώρες εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ως µονάδα θερµότητας το Btu (British thermal unit), που ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία 1l b νερού (1lb = 0, 453kg) κατά 1 βαθµό της κλίµακας Fahrenheit (1 βαθµός Fahrenheit = 5/9 της κλίµακας Celsius). Η αντιστοιχία της µονάδας Btu µε το Jule είναι: αντιστοιχία Btu- Jule 1Btu = 105, kj, ή 1kJ = 095, Btu (69-.2) Η θερµότητα, που παράγεται από ηλεκτρική ενέργεια εκφράζεται σε kwh (κιλοβατώρες), όπου: 1kWh = 1kW 1h = 1kW s = 3 600kWs = 3 600kJ. 1kWh = 3 600kJ (69-3) 3.2 Κλίµακες θερµοκρασιών

2 2 Αν και όλοι είµαστε εξοικειωµένοι µε τη µέτρηση της θερµοκρασίας, εν τούτοις η θερµοκρασία ως µέγεθος είναι ένα από τα πλέον δύσκολα οριζόµενα στη Φυσική. Ο ακριβής ορισµός της θερµοκρασίας δεν αποτελεί όµως αντικείµενο του παρόντος. Γι αυτό περιοριζόµαστε να επισηµάνουµε ότι: Η θερµοκρασία και η θερµότητα είναι δύο διαφορετικά µεγέθη και δεν πρέπει να συγχέονται. Μεταβολές του ποσού θερµότητας, που περιέχει ένα σώµα δε συνοδεύονται πάντοτε και από µεταβολές της θερµοκρασίας του (π.χ. κατά την αλλαγή φάσης) και αντίστροφα (αυτό συµβαίνει στις αδιαβατικές µεταβολές) Στην καθηµερινή πρακτική η θερµοκρασία µετριέται σε βαθµούς Celsius ( ). Οι µηδέν βαθµοί (0 ) αντιστοιχούν στο σηµείο τήξης του πάγου υπό κανονική πίεση (pn = 1013bar, ). Οι εκατό βαθµοί (100 ) αντιστοιχούν στο σηµείο βρασµού του νερού υπό κανονική πίεση επίσης. Η θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Celsius συµβολίζεται µε το πεζό ϑ. Στο SI µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας είναι ο βαθµός Kelvin (Κ). Η θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Kelvin συµβολίζεται µε το κεφαλαίο Τ. Η σχέση ανάµεσα στην κλίµακα Celsius και την κλίµακα Kelvin είναι: T = ϑ + 273, 15 (70-4) Η αντιστοιχία µεταξύ των δύο κλιµάκων εικονίζεται στο σχήµα 70-1 Σχήµα 70-1 Από τη σχέση 1.4 µεταξύ των δύο κλιµάκων Celsius και Kelvin προκύπτει ότι οι µεταβολές θερµοκρασίας µετρηµένες σε βαθµούς ηλαδή: και Κ είναι αριθµητικά ίσες. T = ϑ 1K $= 1 C (70-5) Επειδή στις πρακτικές εφαρµογές, που θα αντιµετωπίσουµε, έχουµε να κάνουµε µε µεταβολές θερµοκρασίας, θα µετατρέπουµε απ ευθείας τη διαφορά θερµοκρασίας από τη µία κλίµακα στην άλλη.

3 3 Παράδειγµα 3-1 Ένα σώµα θερµαίνεται από θερµοκρασία ϑ 1 = 15, 1 σε θερµοκρασία ϑ 2 = 34, 6. Να βρεθεί η µεταβολή της θερµοκρασίας σε βαθµούς Kelvin. Λύση ϑ = ϑ2 ϑ1= 34, 6 C 15, 1 C= 19, 5 T = ϑ T = 19, 5K Στις Αγγλοσαξονικές χώρες εξακολουθούν ακόµα να χρησιµοποιούν την κλίµακα Fahrenheit. H θερµοκρασία µετρηµένη σε βαθµούς Fahrenheit ( F ) συµβολίζεται µε το πεζό επίσης. Επειδή πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε βαθµούς Fahrenheit δίνουµε την αντιστοιχία τους σε βαθµούς Celsius. ϑ ϑ F = ϑ (71-1) και αντίστροφα ϑ ( ϑ F ) C = (71-2) Παράδειγµα 3-2 Στο δελτίο καιρού του CNN αναφέρεται ότι η θερµοκρασία στην Αθήνα είναι 100 F. Να βρεθεί η θερµοκρασία σε βαθµούς. Λύση Από την εξίσωση 1.7 έχουµε: ϑ ϑ=37, 8 = ( ) C Παράδειγµα 3-3 Η θερµοκρασία ενός σώµατος µεταβάλλεται κατά ϑ = 46, 2 F. Να βρεθεί η διαφορά της θερµοκρασίας σε βαθµούς.

4 4 Λύση ( ϑ F ) ϑ1 C = ( ϑ F ) ϑ2 C = ϑ ϑ ϑ = 2 1 = ( ) F ( ) ϑ ϑ F = ( ϑ2 F ϑ1 F ) ( ϑ2 F ϑ1 F) = = 9 5 = 46, 2 F 9 ϑ = 25, 7 5 = ϑ 5 F = 9 9 Συµπέρασµα: ϑ ϑ C = ϑ F F = ϑ C (71-1) 3.3 Μέτρηση θερµοκρασίας Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε όργανα, που ονοµάζονται θερµόµετρα. Ο πιο συνηθισµένος τύπος θερµοµέτρων είναι τα λεγόµενα θερµόµετρα διαστολής. Είναι γνωστό ότι τα σώµατα µεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους. Σε στενές περιοχές θερµοκρασιών η µεταβολή των διαστάσεων των σωµάτων είναι γραµµική συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στα θερµόµετρα υγρών η ιδιότητα αυτή αξιοποιείται µε την τοποθέτηση ενός υγρού (υδραργύρου, ή χρωµατισµένου οινοπνεύµατος) σε ένα µικρό γυάλινο δοχείο, που απολήγει σε ένα στενό σωλήνα. Το ύψος της στάθµης του υγρού στο σωλήνα ακολουθεί τις µεταβολές της θερµοκρασίας την οποία µετρούµε απ ευθείας σε µια κλίµακα προσαρµοσµένη δίπλα στο σωλήνα. Τα συµβατικά υδραργυρικά θερµόµετρα είναι κατάλληλα για µετρήσεις θερµοκρασιών από 30 έως 300. Για µετρήσεις θερµοκρασιών έως 70 χρησιµοποιούµε θερµόµετρα οινοπνεύµατος.

5 5 Τα διµεταλλικά θερµόµετρα αξιοποιούν τους διαφορετικούς συντελεστές διαστολής δύο διαφορετικών µετάλλων. Αποτελούνται από δύο συγκολληµένες µεταλλικές ταινίες µε διαφορετικούς συντελεστές διαστολής, οπότε όταν θερµαίνονται, κάµπτονται προς την πλευρά του µετάλλου µε το µικρότερο συντελεστή διαστολής όπως στο Σχήµα 73-1 σχήµα Το αντίθετο συµβαίνει, όταν ψύχονται. Τα διµεταλλικά θερµόµετρα χρησιµοποιούνται ως θερµοστάτες, π.χ. σε ηλεκτρικά ψυγεία, σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κλπ. Μια άλλη κατηγορία θερµοµέτρων αξιοποιεί τη µεταβολή των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των µετάλλων και των ηµιαγωγών. Στα µέταλλα η ηλεκτρική αντίσταση αυξάνει συναρτήσει της θερµοκρασίας. Στα θερµόµετρα αντίστασης ο αισθητήρας δέχεται τις µεταβολές της θερµοκρασίας και τις µεταφράζει µε κατάλληλη ηλεκτρική διάταξη σε ηλεκτρικό σήµα. Στους ηµιαγωγούς η ηλεκτρική αντίσταση κατά κανόνα µειώνεται όταν αυξάνει η θερµοκρασία. Οι αντίστοιχοι αισθητήρες λέγονται θερµίστορ. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές διατάξεις πολύ µικρών διαστάσεων, που λειτουργούν µε ηµιαγώγιµους αισθητήρες. Τα θερµοστοιχεία είναι ένας άλλος τύπος ηλεκτρονικών θερµοµέτρων. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ηλεκτρική τάση, που παράγεται στην επαφή δύο µετάλλων. Η τάση αυτή είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας και µεταφέρεται σε ένα κατάλληλα βαθµονοµηµένο βολτόµετρο, όπου µπορούµε να αναγνώσουµε απ ευθείας τη θερµοκρασία. Η χρήση των θερµοστοιχείων συνηθίζεται στις βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου απαιτούνται ακριβείς µετρήσεις σε ευρεία περιοχή θερµοκρασιών από 200 έως Τα πυρόµετρα και οι θερµογράφοι αξιοποιούν τη θερµική ακτινοβολία, που εκπέµπουν τα σώµατα σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Τα πυρόµετρα χρησιµοποιούνται για µετρήσεις υψηλών θερµοκρασιών, π.χ. τηγµάτων µετάλλων. Οι θερµογράφοι δέχονται τη θερµική ακτινοβολία των σωµάτων και µε κατάλληλη εστίαση τη διαβιβάζουν σε ένα φωτογραφικό φιλµ, ή σε ένα µόνιτορ. Τα σηµεία του σώµατος, που βρίσκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία, εκπέµπουν ισχυρότερη ακτινοβολία και χρωµατίζουν πιο έντονα το φιλµ, ή την οθόνη. Οι θερµογράφοι είναι κατάλληλοι για µετρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών, όπως είναι αυτές του

6 6 περιβάλλοντος και χρησιµοποιούνται στον έλεγχο της θερµικής µόνωσης των κτηρίων. 3.4 Θερµική χωρητικότητα Η ποσότητα θερµότητας που χρειάζεται ένα σώµα για να αυξηθεί η θερµοκρασία του κατά ένα βαθµό θερµοκρασίας είναι η θερµική χωρητικότητα λ του σώµατος. Για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του σώµατος κατά πρέπει να του δώσουµε εποµένως ποσό θερµότητας: Q = [ ] λ ϑ (74-1) Η µονάδα θερµικής χωρητικότητας προκύπτει έτσι, [ Q] [ ϑ] J λ = = = C J K ϑ βαθµούς (74-2) Η θερµική χωρητικότητα είναι ανάλογη της µάζας m του σώµατος. ηλαδή: λ= mc (74-3) Η σταθερά αναλογίας c είναι η θερµική χωρητικότητα ανά µονάδα µάζας του υλικού. Λέγεται ειδική θερµότητα και εξαρτάται από το ίδιο το υλικό. Η µονάδα µέτρησης της ειδικής θερµότητας προκύπτει από την εξίσωση (74-3) [ c] [ L] [ m] J = = kg K Εποµένως: J = kg (74-4) Η ειδική θερµότητα είναι ίση προς το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία νερού µάζας 1kg κατά 1Κ, ή 1 ο C. Συνήθως η τιµή της ειδικής θερµότητας εκφράζεται σε kj kg. Η ειδική C θερµότητα είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στα περισσότερα υλικά (π.χ. µέταλλα, αέρια) η ειδική θερµότητα αυξάνει µε τη θερµοκρασία. Για τις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος η ειδική θερµότητα είναι πρακτικά ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία. Στον πίνακα 3-1 περιέχονται οι τιµές ειδικής θερµότητας µερικών υλικών µε τεχνολογικό ενδιαφέρον σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Από τις εξισώσεις 74-1 και 74-3 προκύπτει: Q = m c T = m c ϑ (74-5) Υλικό Ειδική θερµότητα

7 7 1 Μέταλλα Αλουµίνιο Άργυρος Μόλυβδος Πλατίνα Σίδηρος Χαλκός Ψευδάργυρος 2 Άλλα υλικά Άµµος Γυαλί Γύψος (ξηρός) Ξύλο (15% υγρασία) Ατµοσφαιρικός αέρας υπό κανονική πίεση Έδαφος Νερό Πάγος Πετρέλαιο c (kj/kg ) 0,896 0,234 0,126 0,117 0,500 0,395 0,391 0,92 0,84 0,84 2,5 1,0 0,92 4,19 2,10 2,10. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: τιµές ειδικές θερµότητες Σηµείωση: Από τις τιµές που περιέχονται στον πίνακα παρατηρούµε ότι το νερό έχει τη µέγιστη τιµή ειδικής θερµότητας. Σε σύγκριση µε αυτήν του εδάφους, εκείνη του νερού είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Αυτό σηµαίνει ότι για να θερµάνουµε ίσες ποσότητες εδάφους και νερού κατά 1 ο C χρειαζόµαστε περίπου πέντε φορές περισσότερη θερµότητα για το νερό, ή ότι η θερµοκρασία του νερού µεταβάλλεται πιο αργά από τη θερµοκρασία του εδάφους. Έτσι στις παραθαλάσσιες, ή παραλίµνιες περιοχές οι ηµερήσιες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι πιο µικρές έναντι των ηπειρωτικών. Αυτό εξηγεί και το γεγονός γιατί η κατασκευή µεγάλων ταµιευτήρων νερού µεταβάλλει το µικροκλίµα της περιοχής Ανάµειξη σωµάτων µε διαφορετικές θερµοκρασίες Όταν αναµειγνύουµε σώµατα µε διαφορετικές θερµοκρασίες, τότε τα θερµότερα σώµατα δίνουν θερµότητα στα ψυχρότερα, έως ότου αποκατασταθεί θερµική ισορροπία, δηλαδή έως ότου εξισωθούν οι θερµοκρασίες των σωµάτων. Αν αναµείξουµε Ν σώµατα, τότε κάθε ένα από αυτά, είτε θα προσλάβει θερµότητα, οπότε η θερµοκρασία του θα αυξηθεί, είτε θα αποβάλλει θερµότητα, οπότε η θερµοκρασία του θα µειωθεί. Υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη µεταβολή της θερµοκρασίας κάθε ένα από τα σώµατα παραµένει στην αρχική φάση του (στερεή, υγρή, ή αέρια), τότε το ποσό θερµότητας, που ανταλλάσσει µε τα υπόλοιπα σώµατα, είναι σύµφωνα µε την εξίσωση 74-5 ίσο προς:

8 8 Q όπου: = m c ( ϑ ϑ i ) (76-1) i i i m i = µάζα του i σώµατος σε kg c i = ειδική θερµότητα του i σώµατος σε kj / kg ϑ i = αρχική θερµοκρασία του i σώµατος σε ϑ=τελική θερµοκρασία του i σώµατος σε Αν ϑ > ϑ i, τότε Q i > 0, δηλαδή το σώµα λαµβάνει θερµότητα. Αν ϑ ϑ τότε Q i < 0, δηλαδή το σώµα αποβάλλει θερµότητα. Θεωρούµε ότι το σύστηµα είναι αποµονωµένο, δηλαδή δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον, οπότε το θερµικό ισοζύγιο είναι µηδέν. ηλαδή: < i N Q i = 0 i= 1 Εποµένως (76-2) N ϑ ϑ = 0 i= 1 m c( ) i i i (76-3) Η εξίσωση αυτή εκφράζει το νόµο της θερµιδοµετρίας και µας οδηγεί στον υπολογισµό της τελικής θερµοκρασίας του συστήµατος. Παράδειγµα 3-4 Σίδηρος µάζας m1 = 02, kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 10 βυθίζεται σε νερό µάζας m 2 = 05, kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 50. Να βρεθεί η τελική Λύση θερµοκρασία του συστήµατος. Οι τιµές των ειδικών θερµοτήτων να ληφθούν από τον πίνακα 3-1. Q + Q = m c ( ϑ ϑ ) + m c ( ϑ ϑ ) = Λύνουµε ως προς ϑ m c ϑ + m c ϑ ϑ = m c + m c και βρίσκουµε: = kj kj 0, 2kg 0, C+ 0, 5kg 4, kg C kg C = kj kj 02, kg 0500, + 05, kg 419, 50 C kg C kg C C ϑ=48, 18

9 9 Παράδειγµα 3-5 Ποσότητες µολύβδου µάζας m1 = 32, kg σε θερµοκρασία ϑ 1 = 85 και χαλκού µάζας m2 = 41, kg σε θερµοκρασία ϑ 2 = 12 βυθίζονται σε νερό Λύση µάζας m2 = 19, 5kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 32. Να βρεθεί η τελική θερµοκρασία του συστήµατος. Οι τιµές των ειδικών θερµοτήτων να ληφθούν από τον πίνακα 1.1. Q + Q + Q = ( ϑ ϑ ) ( ϑ ϑ ) ( ϑ ϑ ) m c + m c + m c = Εξ αιτίας των πολύ µεγάλων κλασµατικών παραστάσεων θα παραλείψουµε την αναγραφή των µονάδων, οι οποίες εννοούνται στο SI. m c ϑ + m c ϑ + m c ϑ ϑ = m c + m c + m c = 3, 2 0, , 1 0, , 5 4, = 3, 2 0, , 1 0, , 5 4, Θέρµανση ρευστών σε ροή ισχύ P 0 C ϑ=3187, Θεωρούµε ένα ρευστό σε συνεχή ροή, το οποίο τροφοδοτούµε µε θερµική = dq/ dt. Θα βρούµε τη σχέση µεταξύ της διαφοράς θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του ρευστού και της παρεχόµενης ισχύος. Υποθέτουµε ότι το σύστηµα έχει ιδανική θερµική µόνωση. Έστω ότι σε χρονικό διάστηµα dt εισέρχεται στο χώρο θέρµανσης ποσότητα ρευστού ίση προς dm σε θερµοκρασία ϑ 1. Το πηλίκο: m = dm σε kg dt s (77-1) είναι η παροχή σε µάζα του ρευστού. Συγχρόνως παρέχεται ποσό θερµότητας: dq = P dt (78-1) το οποίο αυξάνει τη θερµοκρασία του νερού στην τιµή ϑ 2. Σύµφωνα µε την εξίσωση (74-5) έχουµε: ( dq = dm c ϑ2 ϑ1) (78-2) ιαφορίζουµε ως προς το χρόνο

10 10 dq dt dm = c ( ϑ ϑ dt ( 2 1) ) οπότε µέσω των εξισώσεων (77-1) και (78-2) βρίσκουµε: P = m c ϑ2 ϑ1 (78-3) Η εξίσωση (78-3) µας δίνει τη σχέση µεταξύ της µεταβολής της θερµοκρασίας, της θερµικής ισχύος και της παροχής σε µάζα. όγκου της dm Αν εκφράσουµε τη στοιχειώδη µάζα dm συναρτήσει της πυκνότητας ρ και του dv, τότε έχουµε: = ρ dv (78-4) και µε διαφόριση ως προς το χρόνο: dm dt όπου: dv = ρ ή m = ρ V (78-5) dt V = dv σε m dt s 3, l s (78-6) είναι η παροχή σε όγκο του ρευστού. Θέτουµε την εξίσωση (78-5) στην (78-6) και λαµβάνουµε: ( P = ρ V c ϑ2 ϑ1) (78-7) Η εξίσωση (78-7) µας δίνει τη ζητούµενη σχέση µεταξύ της διαφοράς θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του ρευστού, της παρεχόµενης ισχύος και της παροχής σε όγκο και είναι αρκετά χρήσιµη, γιατί µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το θερµικό ισοζύγιο υπό συνθήκες ροής. 3-1 Στις τεχνικές προδιαγραφές κλιµατιστικού µηχανήµατος αναφέρεται ότι αποδίδει Btu ανά ώρα. Να υπολογιστεί η ισχύς σε kw. 3-2 Σε ένα θερµιδοµετρικό πίνακα τροφίµων αναφέρεται ότι µια κανονική µερίδα βραστού κρέατος (250g) περιέχει 480 kcal. Να υπολογίσετε την ενέργεια αυτή α) σε kj β) σε kwh 3-3 Να αποδείξετε τη σχέση µεταξύ Btu και kj 3-4 Λέβητας χωρητικότητας V = 200 l περιέχει νερό θερµοκρασίας ϑ 1 = 12. Παρέχουµε στο σύστηµα θερµική ισχύ P = 8 kw έως ότου αυξηθεί η θερµοκρασία του νερού στην τιµή ϑ 2 = 65. Να υπολογίσετε: α) την

11 11 ενέργεια σε kwh και β) το χρόνο θέρµανσης. ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1000 kg / m 3. Η θερµική µόνωση του λέβητα να θεωρηθεί ιδανική. 3-5 Χαλκός µάζας m = kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 12 βυθίζεται σε νερό 1 8 µάζας m = kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 36. Να βρεθεί τελική 2 9 θερµοκρασία του συστήµατος. 3-6 Χαλκός µάζας m 1 = 23, kg και θερµοκρασίας ϑ 1 = 81, και Σίδηρος µάζας m 2 = 41, kg και θερµοκρασίας ϑ 2 = 92, βυθίζονται σε νερό µάζας m 3 = 56, kg και θερµοκρασίας ϑ 3 = 26, 3 του συστήµατος.. Να βρεθεί τελική θερµοκρασία

12 Αλλαγές φάσεων Οι καταστάσεις της ύλης Γνωρίζουµε ότι οι καταστάσεις της ύλης είναι οι εξής: Στερεή (κρυσταλλική και άµορφη) Υγρή Αέρια Τόσο στην κρυσταλλική, όσο και στην άµορφη δοµή τα άτοµα, ή µόρια του υλικού συγκρατούνται από ισχυρές δυνάµεις συνοχής σε εντοπισµένες θέσεις του χώρου πέριξ των οποίων εκτελούν µικρές ταλαντώσεις. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του υλικού, τόσο µεγαλύτερη είναι η µέση ενέργεια των ταλαντώσεων. Τα υγρά παρουσιάζουν όπως και τα άµορφα τάξη σε βραχεία κλίµακα. Η δοµή τους είναι παρόµοια µε αυτήν του σχήµατος 1.4 πλην όµως σε αντίθεση µε την άµορφη δοµή της στερεάς ύλης, όπου τα άτοµα, ή µόρια βρίσκονται σε εντοπισµένες θέσεις, στην υγρή διαθέτουν επαρκή ενέργεια ώστε να πραγµατοποιούν άλµατα από θέση σε θέση προσδίδοντας έτσι στο υλικό τις ιδιότητες του ρευστού. Η κινητικότητα των δοµικών στοιχείων- εποµένως και η ρευστότητα του υγρού- αυξάνουν µε τη θερµοκρασία. Από την άποψη αυτή µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τα υγρά ως άµορφα σε ρευστή κατάσταση. Στα αέρια η µέση ενέργεια των ατόµων, ή µορίων είναι µεγάλη, ώστε να κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Η κίνησή τους είναι χαοτική, δηλαδή τελείως άτακτη. Στα αέρια- όπως και στα στερεά και τα υγρά- η κινητικότητα των δοµικών στοιχείων αυξάνει µε τη θερµοκρασία. Συµπέρασµα: Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ένα υλικό εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Στις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος όπου ζούµε, δηλαδή στην περιοχή θερµοκρασιών 30 έως + 50 τα περισσότερα από τα υλικά καθηµερινής χρήσης (σίδηρος, χαλκός, ατµοσφαιρικός αέρας, έδαφος) παραµένουν

13 13 στην ίδια κατάσταση. Εξαίρεση αποτελεί το νερό, το οποίο απαντά κανονικά και στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Σηµειώνουµε λοιπόν ότι: Στις συνηθισµένες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος το νερό είναι ένα ζωτικό υλικό, που συναντάµε σε φυσική κατάσταση και στις τρεις καταστάσεις της ύλης, δηλαδή ως πάγο, νερό, καθώς σε µορφή υδρατµών στον ατµοσφαιρικό αέρα Αλλαγές φάσεων Όταν θερµανθεί ένα στερεό σώµα και φθάσει σε µια θερµοκρασία, τότε αρχίσει να µεταβαίνει στην υγρή φάση. Η µετάβαση αυτή από τη στερεή στην υγρή φάση λέγεται τήξη. Στα κρυσταλλικά στερεά αυτό συµβαίνει σε µιαν ορισµένη θερµοκρασία, η οποία λέγεται θερµοκρασία τήξης, ή σηµείο τήξης. Στα άµορφα υλικά η µετάβαση αυτή γίνεται σε µια περιοχή θερµοκρασιών, η οποία λέγεται περιοχή τήξης. Η αντίστροφη διαδικασία λέγεται πήξη. Οι θερµοκρασίες τήξης και πήξης συµπίπτουν. Η µετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση λέγεται εξαέρωση. Όπως και στην τήξη έτσι και στην εξαέρωση υπάρχει µια τιµή θερµοκρασίας πέραν της οποίας το υγρό µεταβαίνει στην αέρια φάση. Η θερµοκρασία αυτή είναι η θερµοκρασία βρασµού, ή σηµείο βρασµού. Η θερµοκρασία βρασµού εξαρτάται δραµατικά από την πίεση. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η µετάβαση από την αέρια στην υγρή φάση λέγεται υγροποίηση. Υπό συνθήκες ίδιας πίεσης το σηµείο εξαέρωσης και το σηµείο υγροποίησης συµπίπτουν. Όταν η εξωτερική πίεση (πίεση του περιβάλλοντος) είναι αρκετά χαµηλή, τότε ευνοείται η µετάβαση από τη στερεή στην αέρια φάση. Η µετάβαση αυτή λέγεται εξάχνωση και η αντίστροφη διαδικασία στερεοποίηση. Η θερµοκρασία εξάχνωσης είναι ίση µε τη θερµοκρασία στερεοποίησης. Εποµένως: θερµοκρασία τήξης = θερµοκρασία πήξης θερµοκρασία βρασµού = θερµοκρασία υγροποίησης θερµοκρασία εξάχνωσης = θερµοκρασία στερεοποίησης

14 14 Οι δυνατές µεταβάσεις από τη µία κατάσταση στην άλλη εικονίζονται σχηµατικά στο διάγραµµα του σχήµατος Σχήµα Το διάγραµµα φάσεων Η εξωτερική πίεση είναι µια σηµαντική παράµετρος, που επιδρά στη θερµοκρασία µετάβασης ενός υλικού από τη µια φάση στην άλλη. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι αλλαγές φάσεων συνοδεύονται και από µεταβολές του όγκου του σώµατος. Στην τήξη και την πήξη, όπου η µεταβολή του όγκου είναι µικρή, το φαινόµενο της εξωτερικής πίεσης στη θερµοκρασία είναι µικρό. Στην εξαέρωση και στην εξάχνωση όµως ο όγκος του υλικού πολλαπλασιάζεται, οπότε το φαινόµενο γίνεται σηµαντικό. Αν χαράξουµε στο ίδιο διάγραµµα τις καµπύλες, που απεικονίζουν τη σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας µετάβασης από τη µία φάση στην άλλη και της πίεσης και για τις τρεις µεταβάσεις, τότε λαµβάνουµε το λεγόµενο διάγραµµα φάσεων όπως στο σχήµα Κάθε µία από τις καµπύλες του διαγράµµατος φάσεων είναι το σύνορο µεταξύ δύο φάσεων. Η καµπύλη µεταξύ της στερεής και της υγρής φάσης είναι η γραµµή τήξης. Η καµπύλη µεταξύ της υγρής και της αέριας φάσης είναι η γραµµή εξαέρωσης. Η γραµµή µεταξύ της στερεής και της αέριας φάσης είναι η γραµµή εξάχνωσης.

15 15 Όταν η κατάσταση ενός υλικού, δηλ. η θερµοκρασία και η πίεσή του απεικονίζεται σε ένα σηµείο, που βρίσκεται µεταξύ δύο γραµµών του διαγράµµατος φάσεων, τότε το υλικό απαντά στην αντίστοιχη φάση. Όταν η κατάσταση του υλικού απεικονίζεται σε ένα σηµείο µιας εκ των γραµµών του διαγράµµατος φάσεων, τότε το υλικό βρίσκεται σε ισορροπία φάσεων. Στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν δηλαδή σε ισορροπία οι δύο φάσεις εκατέρωθεν της γραµµής. Σε συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, που βρίσκονται επάνω σε µία από τις καµπύλες του διαγράµµατος φάσεων, συνυπάρχουν οι δύο αντίστοιχες φάσεις σε ισορροπία. Στο σηµείο Τ του διαγράµµατος φάσεων, όπου τέµνονται οι τρεις γραµµές, συνυπάρχουν και οι τρεις φάσεις σε ισορροπία. Για το λόγο αυτό λέγεται τριπλό σηµείο. Σε συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, που αντιστοιχούν στο τριπλό σηµείο, συνυπάρχουν και οι τρεις φάσεις σε ισορροπία. Το τριπλό σηµείο είναι χαρακτηριστικό σηµείο του υλικού. Σχήµα 83-1 Σηµείωση: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τριπλό σηµείο του νερού, γιατί στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν ο πάγος, το νερό και οι υδρατµοί σε ισορροπία. Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας του νερού είναι: τριπλό σηµείο νερού: p = 61, mbar T = 27316, T Επειδή η κατάσταση του τριπλού σηµείου του νερού αναπαράγεται εύκολα, η θερµοκρασία του λαµβάνεται ως πρότυπη και χρησιµοποιείται στον ορισµό της µονάδας Kelvin ως εξής: 1 Kelvin είναι το 1:273,16 της θερµοκρασίας του τριπλού σηµείου του νερού. T

16 Λανθάνουσα θερµότητα Η µετάβαση από τη µια φάση στην άλλη είναι µια διαδικασία, που προϋποθέτει ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ του υλικού και του περιβάλλοντός του. Ισχύει: Στην τήξη, την υγροποίηση και την εξάχνωση το υλικό λαµβάνει θερµότητα από το περιβάλλον. Στις αντίστροφες διαδικασίες, δηλαδή στην πήξη, την υγροποίηση και τη στερεοποίηση το υλικό αποδίδει θερµότητα προς το περιβάλλον. και Η θερµότητα, που λαµβάνει ένα υλικό για να µεταβεί από τη µία φάση σε άλλη, είναι ίσο µε εκείνο, που αποβάλλει όταν αντιστραφεί η διαδικασία. Όταν η θερµοκρασία ενός υλικού γίνει ίση µε εκείνη της µετάβασης από τη µία φάση στην άλλη, τότε αρχίζει και η σχετική διαδικασία, π.χ. τήξη, ή εξάχνωση προκειµένου περί στερεών, πλην όµως η θερµοκρασία παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η µετάβαση. Κατά τη µετάβαση από τη µια φάση στην άλλη η θερµοκρασία του υλικού παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σηµείωση: Όπως θα δούµε ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στα κράµατα. Η θερµότητα, που ανταλλάσσει το υλικό µε το περιβάλλον του κατά τη µετάβαση φάσης δεν είναι εποµένως αισθητή µε την έννοια ότι δε µεταβάλλει τη θερµοκρασία του υλικού, αλλά διοχετεύεται εξ ολοκλήρου στη µεταβολή της ίδιας της κατάστασής του. Για το λόγο αυτό λέγεται λανθάνουσα θερµότητα. Αν απεικονίσουµε γραφικά τη θερµοκρασία του υλικού συναρτήσει της προσφερόµενης θερµότητας, λαµβάνουµε ένα διάγραµµα όπως αυτό του σχήµατος Η λανθάνουσα θερµότητα Q L, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής φάσης, είναι ανάλογη της µάζας m του υλικού, δηλαδή: QL = L m (84-1) Η σταθερά αναλογίας L είναι η ειδική λανθάνουσα θερµότητα της µετάβασης και είναι ίση προς το ποσό της λανθάνουσας θερµότητας ανά µονάδα µάζας του

17 17 υλικού. Από την εξίσωση (84-1) βρίσκουµε τη µονάδα της ειδικής λανθάνουσας θερµότητας: [ L] [ QL ] J = = ή kj kg kg [ m] (85-1) Έτσι για τις επί µέρους µεταβάσεις έχουµε: ειδική θερµότητα τήξης = ειδική θερµότητα πήξης ειδική θερµότητα εξαέρωσης = ειδική θερµότητα υγροποίησης ειδική θερµότητα εξάχνωσης = ειδική θερµότητα στερεοποίησης Στα επόµενα θα µελετήσουµε µερικά χαρακτηριστικά των επί µέρους µεταβάσεων. Σχήµα Τήξη και πήξη Στην τήξη και την πήξη τα κρυσταλλικά υλικά συµπεριφέρονται διαφορετικά από ότι τα άµορφα και τα κράµατα. Κρυσταλλικά στερεά: Στα κρυσταλλικά στερεά η θερµοκρασία του υλικού ακολουθεί το διάγραµµα του σχήµατος Η θερµοκρασία κατά την τήξη παραµένει σταθερή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στον πίνακα 3.2 περιλαµβάνονται οι τιµές του σηµείου τήξης και της λανθάνουσας θερµότητας µερικών συνηθισµένων υλικών. Οι τιµές αυτές αναφέρονται υπό συνθήκες κανονικής πίεσης (pn = 1013, b ar). Παράδειγµα 3-6 Να υπολογίσετε τη θερµότητα, που απαιτείται για την τήξη πάγου µάζας θερµοκρασίας ϑ 1 = 10. m = 05, kg

18 18 Λύση Η ζητούµενη θερµότητα είναι ίση µε το άθροισµα της θερµότητας Q 1, που απαιτείται για τη θέρµανση του πάγου από την αρχική θερµοκρασία ϑ 1 = 10 στη θερµοκρασία τήξης ϑ 2 = 0 και της λανθάνουσας Q 2 θερµότητας. Χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα των πινάκων 3.1 και 3.2. Q = Q1+ Q2 ( ) kj ( ) C ( C) Q1 = m c ϑ2 ϑ 1 = 05, kg 21, 0 10 = 105, kj kg kj Q2 = L m = 334 0, 5kg = 167kJ kg Q = 10, 5kJ+ 167kJ Q = 177, 5kJ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 (υπό κανονική πίεση pn = 1013, bar) υλικό 1 Μέταλλα Αλουµίνιο Βολφράµιο Μόλυβδος Πλατίνα Σίδηρος Χαλκός Υδράργυρος 2 Άλλα υλικά Πάγος Χλωριούχο Νάτριο (NaCl) Παραφίνη σηµείο τήξης ο C ειδική θερµότητα τήξης kj/kg Στην τήξη τα περισσότερα υλικά αυξάνουν τον όγκο τους, δηλαδή διαστέλλονται, εποµένως τα στερεά σώµατα βυθίζονται στα τήγµατά τους (π.χ. το κερί). Η σηµαντικότερη εξαίρεση είναι ο πάγος, ο οποίος κατά την τήξη συστέλλεται. Αυτό είναι και εµπειρικά γνωστό από το γεγονός ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό. Ο όγκος του πάγου είναι 10% µεγαλύτερος ισόποσης µάζας νερού.

19 19 Στο σχήµα 87-1 εικονίζεται η γραµµή τήξης του πάγου. Σηµειώνουµε ότι σε αντίθεση µε τη γραµµή τήξης των υλικών που διαστέλλονται στην τήξη (Σχήµα 83-1) η αντίστοιχη καµπύλη για το νερό έχει αρνητική κλίση. Αυτό έχει την εξής συνέπεια: Θεωρούµε µια ποσότητα πάγου, η κατάσταση του οποίου απεικονίζεται στο σηµείο (1) του διαγράµµατος φάσεων. Αν αυξήσουµε την πίεση p χωρίς να µεταβάλλουµε όµως τη θερµοκρασία, τότε το σηµείο, που απεικονίζει την κατάσταση του συστήµατος θα ολισθήσει παράλληλα στον άξονα της πίεσης p κατά µήκος της ευθείας 1-2. Στο σηµείο Σ Τ, όπου τέµνει τη Σχήµα 87-1: Γραµµή τήξης γραµµή τήξης, αρχίζει η µετατροπή του πάγου πάγου σε νερό. Εποµένως: Όταν ασκούµε πίεση στον πάγο, διευκολύνουµε την τήξη του. Το φαινόµενο αυτό, που είναι γνωστό από την ολισθηρότητα του πάγου, αξιοποιείται στις παγοδροµίες. Το παγοπέδιλο ασκεί µεγάλη πίεση στην επιφάνεια του πάγου, η οποία τήκεται τοπικά οπότε σχηµατίζει µια λεπτή στρώση νερού µεταξύ του πάγου και του παγοπέδιλου. Επειδή οι τριβές µεταξύ µιας τέτοιας λεπτής στρώσης νερού και της µεταλλικής λεπίδας είναι πολύ µικρές, ο παγοδρόµος ολισθαίνει σχεδόν ελεύθερα στην επιφάνεια του πάγου. Μετά τη διέλευσή του παγοδρόµου, η πίεση επανέρχεται στην προηγούµενη τιµή της και το νερό µετατρέπεται και πάλι σε πάγο. Άµορφα υλικά και κράµατα: Στα άµορφα υλικά και στα κράµατα η διαδικασία της τήξης είναι διαφορετική εκείνης των κρυσταλλικών. Στα υλικά αυτά η τήξη και η πήξη δε γίνεται σε µιαν ορισµένη θερµοκρασία, αλλά σε µια µεταβατική περιοχή θερµοκρασίας. Έτσι όταν αρχίζει η τήξη, η θερµοκρασία του συστήµατος δεν παραµένει σταθερή, αλλά αυξάνει συνεχώς, όπως εικονίζεται στο διάγραµµα του σχήµατος 88-1.

20 20 Σχήµα 88-1: διάγραµµα τήξης άµορφων στερεών Σχήµα 88-2: Εύρος περιοχής τήξης κράµατος Στα κράµατα το εύρος της περιοχής τήξης εξαρτάται από τη σύνθεση. Όσο πιο αµιγές τείνει να είναι το κράµα, τόσο στενότερη είναι η περιοχή τήξης. Στο σχήµα 88-2 εικονίζεται το εύρος της περιοχής τήξης συναρτήσει της σύνθεσης ενός κράµατος. ιαλύµατα: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει µια κατηγορία διαλυµάτων, όπως αυτό του χλωριούχου Νατρίου (NaCl) στο νερό, γιατί το σηµείο τήξης του διαλύµατος εξαρτάται έντονα από τη σύνθεσή του. Στο διάγραµµα του σχήµατος 89-1 εικονίζεται το σηµείο τήξης του διαλύµατος NaCl συναρτήσει της σύνθεσης. Παρατηρούµε ότι το σηµείο τήξης είναι χαµηλότερο από εκείνο του καθαρού πάγου. Ένα τέτοιο στερεό διάλυµα είναι εποµένως πιο εύτηκτο από τα συστατικά του. Στο σηµείο ευτηξίας που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα 22,4% σε αλάτι το σηµείο τήξης είναι -21,2 ο C. Η ιδιότητα των εύτηκτων διαλυµάτων αξιοποιείται στα ψυκτικά µείγµατα. Το πλέον συνηθισµένο και εύτηκτο ψυκτικό µείγµα είναι το διάλυµα NaCl. Η αρχή λειτουργίας του είναι η εξής: Αν προσθέσουµε σε µείγµα συστήµατος νερού µε πάγο σε ισορροπία (0 ) χλωριούχο Νάτριο, τότε το σηµείο τήξης του πάγου µειώνεται. Επειδή η θερµοκρασία του µείγµατος είναι υψηλότερη από το νέο σηµείο τήξης του διαλύµατος, αρχίζει η τήξη του πάγου µε αποτέλεσµα να αφαιρείται θερµότητα από το περιβάλλον και να µειώνεται η θερµοκρασία του συστήµατος προς ένα νέο σηµείο ισορροπίας.

21 21 Σχήµα 89-1: Σηµείο τήξης διαλύµατος NaCl 3-7 Ποια είναι η σχέση µεταξύ των σηµείων: α) τήξης και πήξης β) βρασµού και συµπύκνωσης γ) εξάχνωσης και στερεοποίησης. 3-8 Στο διπλανό σχήµα εικονίζεται το διάγραµµα φάσεων ενός υλικού. Να περιγράψετε: α) την κατάσταση του υλικού στο σηµείο (0) β) τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται το υλικό για τη διαδικασία (1) έως (2) γ) τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται το υλικό για τη διαδικασία (3) έως (4). 3-9 Τι είναι το τριπλό σηµείο; Ποια είναι η σηµασία του τριπλού σηµείου του νερού; 3-10 Τι είναι η αισθητή και τι η λανθάνουσα θερµότητα; 3-11 Να υπολογίσετε σε kwh το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για την τήξη παραφίνης µάζας m = 26, k g Ρίχνουµε έναν κύβο πάγου µάζας m = 16 g και θερµοκρασίας ϑ 1 = 15, 5 σε ποτήρι, που περιέχει νερό µάζας M= 150 g και θερµοκρασίας ϑ 2 = 20. Να θεωρήσετε το σύστηµα αποµονωµένο και να υπολογίσετε την τελική θερµοκρασία του Στον καταψύκτη ηλεκτρικού ψυγείου είναι συσσωρευµένη ποσότητα πάγου µάζας m = 45, kg σε θερµοκρασία ϑ 1 = 215,. Θέτουµε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Να υπολογίσετε σε kwh το ποσό θερµότητας, που θα αφαιρέσει από το περιβάλλον του ο πάγος έως ότου λιώσει τελείως.

22 Γιατί ψύχεται το περιβάλλον, όταν λιώνουν τα χιόνια; 3-15 Γιατί θραύονται τα δίκτυα ύδρευσης, όταν παγώνει το νερό; 3-16 Γιατί παγώνει το νερό της θάλασσας σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 0 ; 3-17 Γιατί σκορπίζουµε αλάτι επάνω στα παγωµένα οδοστρώµατα προκειµένου να αποκαταστήσουµε την κυκλοφορία;

23 Εξαέρωση Η εξαέρωση ενός υγρού µπορεί να γίνεται ήπια, οπότε λέγεται εξάτµιση, ή βίαια, οπότε λέγεται βρασµός Εξάτµιση και υγροποίηση Στην εξάτµιση ο ατµός παράγεται από την επιφάνεια του υγρού σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Η εξήγηση του φαινοµένου της εξάτµισης είναι η εξής: Η κινητική ενέργεια των ατόµων, ή µορίων του υγρού δεν είναι η ίδια για όλα, αλλά ακολουθεί µια στατιστική κατανοµή. Έτσι υπάρχουν πάντοτε άτοµα, ή µόρια µε επαρκή κινητική ενέργεια, ώστε να διαφεύγουν από την επιφάνεια του υγρού. Αυτό είναι το φαινόµενο της εξάτµισης. Όσο προχωράει η εξάτµιση, τόσο αυξάνει το πλήθος των ατόµων ή µορίων, που έχουν διαφύγει στον περιβάλλον του υγρού και σχηµατίζουν τους ατµούς, όµως Σχήµα 91-1 συγχρόνως αυξάνει και το πλήθος εκείνων, που επανέρχονται στο υγρό (σχήµα 91-1). Όταν ο ρυθµός διαφυγής εξισωθεί µε το ρυθµό επιστροφής, τότε παύει και το φαινόµενο της εξάτµισης. Στην κατάσταση αυτή συνυπάρχουν εποµένως σε ισορροπία η υγρή και η αέρια φάση. Οι ατµοί λέγονται τότε κορεσµένοι και η κατάσταση του συστήµατος κατάσταση κόρου. Στην κατάσταση κόρου συνυπάρχουν η υγρή και η αέρια φάση σε ισορροπία. Αν αποµονώσουµε τους κορεσµένους ατµούς σε ένα δοχείο όγκου ίσου µε εκείνον που καταλαµβάνουν στο χώρο, τότε στα τοιχώµατα του δοχείου ασκείται µια πίεση οφειλόµενη στους περιεχόµενους κορεσµένους ατµούς. Η πίεση αυτή είναι η τάση των κορεσµένων ατµών. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία, τότε αυξάνει και η µέση κινητική ενέργεια των ατόµων, ή µορίων του υγρού µε αποτέλεσµα να διαφεύγουν όλο και περισσότερα από αυτά στο περιβάλλον. Η νέα κατάσταση κόρου περιέχει εποµένως µεγαλύτερη ποσότητα ατµών και αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη τάση κορεσµένων ατµών.

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα