4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι"

Transcript

1 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές (ή δημόσιες) δαπάνες και τη φορολογία. Τα δύο αυτά μεγέθη (κρατικές δαπάνες και φορολογία) αποτελούν τα κύρια στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το μέγεθος του κρατικού προϋπολογισμού στα σύγχρονα κράτη είναι εξαιρετικά μεγάλο σε σχέση με το εισόδημα και συνεπώς η επίδραση των μεταολών του είναι πολύ σημαντική. Στο κεφάλαιο αυτό, θα δούμε πώς οι κρατικές δαπάνες, οι φόροι, και το μέγεθος του προϋπολογισμού επιδρούν στο ύψος του εισοδήματος της οικονομίας. Μαθησιακοί στόχοι Μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να γνωρίζετε: Την επίδραση που έχουν οι κρατικές δαπάνες στο εισόδημα. Την επίδραση που έχουν οι φόροι στο εισόδημα. Τους πολλαπλασιαστές δαπανών και φόρων. Την επίδραση του προϋπολογισμού στο εισόδημα όταν είναι ισοσκελισμένος. Πώς παρουσιάζονται τα παραπάνω διαγραμματικά και αλγερικά. Έννοιες-κλειδιά διαθέσιμο εισόδημα φόρος πολλαπλασιαστής δαπανών και φόρων κρατικές δαπάνες ισοσκελισμένος προϋπολογισμός 4.1 Κρατικές δαπάνες και φόροι Ο οικονομικός ρόλος της κυέρνησης είναι πολλαπλός. Στο κεφάλαιο αυτό περιοριζόμαστε στη διατύπωση δύο μόνο στόχων, η πραγματοποίηση των οποίων έχει συνέπειες για τον προσδιορισμό του εισοδήματος. Κάθε κυέρνηση επιδιώκει την επίτευξη δύο στόχων ταυτοχρόνως, δηλ. την πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού και τη σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών. Με άλλες λέξεις, η κυέρνηση επιδιώκει μηδενική ανεργία και μηδενικό πληθωρισμό. Βέαια, η επίτευξη αυτών των στόχων ταυτοχρόνως είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κυέρνηση έχει στη διάθεσή της ο- ρισμένα εργαλεία, τα οποία κατατάσσουμε σε δύο γενικές ομάδες τις οποίες ονομάζουμε δημοσιονομική πολιτική και νομισματική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική περιλαμάνει δύο ασικά εργαλεία: τις κρατικές δαπάνες και τους φόρους. Η νομισματική πολιτική έχει ως ασικό εργαλείο την ποσότητα του χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη σημασία και τις επιδράσεις των κρατικών δαπανών στον προσδιορισμό του εισοδήματος. Σε επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε την ποσότητα του χρήματος και τη σημασία της για το επιτόκιο και, κατ επέκταση, για το εισόδημα Οι κρατικές δαπάνες Για την ανάλυση που ακολουθεί θα κάνουμε την υπόθεση ότι οι κρατικές δαπάνες, που αποκαλούνται ε- πίσης κυερνητικές δαπάνες και συμολίζονται με το γράμμα G (από τον όρο Government spending), προσδιορίζονται από την κυέρνηση ανεξάρτητα από άλλες οικονομικές μεταλητές. Αυτό, έαια, δεν σημαίνει ότι ο προσδιορισμός των κρατικών δαπανών είναι αυθαίρετος. Η κυέρνηση λαμάνει υπ όψιν της διάφορους παράγοντες, όπως την έκταση της ανεργίας, την αναγκαιότητα ορισμένων δαπανών για την εκπαίδευση ή το στρατό, την κατάσταση του κρατικού προϋπολογισμού, δηλ. την ύπαρξη ελλειμμά- 6

2 των ή πλεονασμάτων, κ.λπ. Εδώ, για λόγους απλούστευσης της ανάλυσης, υποθέτουμε ότι για κάθε χρονική περίοδο το ύψος των κρατικών δαπανών είναι δεδομένο και ανεξάρτητο του εισοδήματος. Αυτή η υπόθεση παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1. Η ευθεία G είναι παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα στο ύψος G που είναι το ύψος της δαπάνης. Εάν το ύψος της κρατικής δαπάνης αυξηθεί σε G 1, η ευθεία που παρουσιάζει την κρατική δαπάνη μετατοπίζεται προς τα πάνω στη θέση G 1. Το γεγονός ότι η γραμμή είναι παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα που μετρά το εισόδημα, δείχνει ότι οι κρατικές δαπάνες είναι ανεξάρτητες του εισοδήματος. Αυτό το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι οι κρατικές δαπάνες αποτελούν μέρος της συνολικής ζήτησης που εκδηλώνεται στην αγορά προϊόντος σε κάθε χρονική περίοδο. 1 1 Διάγραμμα 4.1 Οι κρατικές δαπάνες Οι φόροι Η κυέρνηση προαίνει σε δαπάνες, αλλά ταυτοχρόνως εισπράττει διάφορα χρηματικά ποσά από τους πολίτες. Οι εισπράξεις της κυέρνησης είναι κυρίως οι φόροι (T) τους οποίους πληρώνουν οι πολίτες επί τη άσει διαφόρων κριτηρίων. Για το μέγεθος των φόρων που επιάλλονται και εισπράττονται σε κάθε περίοδο από το κράτος, θα κάνουμε την υπόθεση ότι είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το εισόδημα ή άλλες οικονομικές μεταλητές. Αυτό σημαίνει ότι η διαγραμματική τους παρουσίαση είναι όπως των κρατικών δαπανών στο Διάγραμμα 4.1, δηλ. μια ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του εισοδήματος, αλλά σε ύψος που προσδιορίζεται από το μέγεθος των φόρων. Είναι γνωστό ότι οι φόροι είναι συνάρτηση του εισοδήματος, δηλ. όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα πληρώνουν περισσότερους φόρους. Η περίπτωση αυτή περιπλέκει την ανάλυση χωρίς να αλλάζει την ουσία και γι αυτό θα δοθεί ως άσκηση. Είναι φανερό ότι το αποτέλεσμα των φόρων επί του εισοδήματος ισορροπίας πρέπει να είναι αντίθετο του αποτελέσματος των κρατικών δαπανών, και αυτό διότι οι κρατικές δαπάνες αποτελούν μέρος της συνολικής ζήτησης, ενώ οι φόροι μειώνουν το εισόδημα που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα και συνεπώς μειώνουν την κατανάλωσή τους. Άρα οι δαπάνες αυξάνουν τη συνολική ζήτηση και οι φόροι την μειώνουν. Η εισαγωγή των φόρων στην ανάλυση δημιουργεί μια νέα μεταλητή, το διαθέσιμο εισόδημα (Y d ), το οποίο ορίζεται ως Y d = Y Τ Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα έχουν στη διάθεσή τους ένα μέρος μόνο του εισοδήματος που παράγει η οικονομία. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο κράτος μέσω της είσπραξης των φόρων. Κατά συνέπεια, η κατανάλωση δεν εξαρτάται πλέον από το εισόδημα, αλλά από το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν υπάρχουν φόροι η συνάρτηση κατανάλωσης έχει τη μορφή 61

3 C = α + Y d δηλ. C = α + (Y T) Αντιστοίχως, η συνάρτηση αποταμίευσης γίνεται S = α + (1 ) Y d ή S = α + (1 ) (Y T) Τώρα πρέπει να είναι φανερό ότι η επιολή φορολογίας μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και συνεπώς μειώνει και το επίπεδο της κατανάλωσης και το επίπεδο της αποταμίευσης. Αυτό φαίνεται εύκολα από τις παραπάνω συναρτήσεις όπου η κατανάλωση μειώνεται κατά Τ και η αποταμίευση κατά (1 )Τ. Όπως φαίνεται, το άθροισμα των δύο μειώσεων είναι ίσο με τους φόρους διότι Τ + (1 )Τ = Τ. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι που εισπράττονται από το κράτος μειώνουν και την κατανάλωση και την αποταμίευση των πολιτών. Άσκηση 4.1 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα που να παρουσιάζει τη συνάρτηση C = 4 +,65Y και τη συνάρτηση S = 4 +,35Y. Υποθέστε τώρα ότι επιάλλεται φορολογία ύψους Τ = 2. Δείξτε πώς θα μεταληθούν οι συναρτήσεις αυτές και πώς θα μετατοπισθούν στο διάγραμμα. Απάντηση Μετά την επιολή της φορολογίας ύψους Τ = 2 η συνάρτηση κατανάλωσης γίνεται C = 4 +,65 (Y 2) = 27 +,65Y Και η συνάρτηση αποταμίευσης γίνεται S = 4 +,35 (Y 2) = 47 +,35Y Στο Διάγραμμα 4.2 φαίνεται ότι και οι δύο συναρτήσεις μετατοπίζονται προς τα κάτω. Αυτό οφείλεται στο ότι οι φόροι μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα και, συνεπώς, μειώνεται και η κατανάλωση και η αποταμίευση. Διάγραμμα 4.2 Η μετατόπιση των συναρτήσεων κατανάλωσης και αποταμίευσης μετά από επιολή φόρου Τ = 2. 62

4 4.2 Προσδιορισμός του εισοδήματος με κρατικές δαπάνες και φόρους Για να δείξουμε την ισορροπία του εισοδήματος όταν υπάρχει δημόσιος τομέας, δηλαδή κυέρνηση με δαπάνες και φόρους, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο αλλάζει η συνθήκη ισορροπίας. Τώρα, η συνολική ζήτηση είναι το άθροισμα της κατανάλωσης, της επένδυσης, και της κρατικής δαπάνης, το οποίο άθροισμα θα είναι ίσο προς τη συνολική προσφορά όταν επέλθει ισορροπία. Με άλλες λέξεις, σε κατάσταση ισορροπίας θα ισχύει η σχέση Y = C + I + G Όμως, τώρα η κατανάλωση θα εξαρτάται όχι από το εισόδημα αλλά από το διαθέσιμο εισόδημα: Y d = Y T Είναι φανερό ότι αυτή η αλλαγή είναι αναγκαία, διότι οι φόροι είναι το μέρος του εισοδήματος που πληρώνουν οι πολίτες στην κυέρνηση και άρα επηρεάζουν την κατανάλωσή του. Φυσικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την άλλη μορφή της συνθήκης ισορροπίας (S = I) επιφέροντας τις αναγκαίες αλλαγές. Το εισόδημα, τώρα, μπορεί να καταναλωθεί ή να αποταμιευθεί και ένα μέρος του θα αποτελέσει φόρους που θα εισπράξει η κυέρνηση. Άρα Υ = C + S + T (4.1) Από την άλλη πλευρά, η συνολική δαπάνη θα έχει τρία τμήματα: κατανάλωση, επένδυση, και κρατικές δαπάνες, όπως είπαμε αμέσως πιο πάνω, δηλ. Y = C + I + G (4.2) Σε ισορροπία, αυτές οι δύο πλευρές πρέπει να είναι ίσες: C + S + T = C + I + G ή S + T = I + G (4.3) Αυτή είναι η νέα μορφή της συνθήκης ισορροπίας. Τη μορφή αυτή χρησιμοποιούμε στο Διάγραμμα 4.3. Στο διάγραμμα αυτό, το μέγεθος των κρατικών δαπανών έχει προστεθεί στις επενδύσεις και το μέγεθος των φόρων στις αποταμιεύσεις. Οι μετατοπίσεις αυτές έχουν μεταάλει και το εισόδημα ισορροπίας από Υ 1 σε Υ 2. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται, επίσης, ότι, εάν η κυέρνηση πραγματοποιούσε δαπάνες ύ- ψους G χωρίς φορολογία (T = ), το εισόδημα θα ήταν Υ 3. Συμπερασματικά, η αύξηση των κρατικών δαπανών αυξάνει το εισόδημα ενώ η αύξηση των φόρων το μειώνει. 63

5 1 2 3 Διάγραμμα 4.3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας με χρήση της συνθήκης I + G = S + T. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διακρίνουμε την ιδιωτική αποταμίευση από τη δημόσια. Ιδιωτική αποταμίευση είναι η αποταμίευση των νοικοκυριών και ορίζεται ως το εισόδημα μείον τους φόρους μείον την κατανάλωση, δηλ Ιδιωτική αποταμίευση = Y T C Δημόσια αποταμίευση είναι η αποταμίευση της κυέρνησης, δηλ. Δημόσια αποταμίευση = T G Το άθροισμα της ιδιωτικής και της δημόσιας αποταμίευσης είναι η εθνική αποταμίευση, δηλ. Εθνική αποταμίευση = Y C G Η ιδιωτική αποταμίευση είναι θετικό μέγεθος, διότι τα νοικοκυριά στο σύνολό τους δεν μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα από το εισόδημά τους Αντιθέτως, η δημόσια αποταμίευση είναι πολύ συχνά αρνητική, διότι οι κυερνήσεις δαπανούν περισσότερα από τους φόρους, και έτσι μειώνεται η εθνική αποταμίευση Αριθμητικό παράδειγμα Για να δούμε τη σημασία των κρατικών δαπανών και των φόρων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος ισορροπίας, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα χωρίς κρατικές δαπάνες ή φόρους, στη συνέχεια θα προσθέσουμε τις κρατικές δαπάνες, και μετά θα προσθέσουμε τους φόρους. Έστω ότι η συνάρτηση κατανάλωσης είναι C = 1 +,6 Y και Ι = 2 (G = και Τ = ) Η συνάρτηση αποταμίευσης είναι S = 1 +,4Y και η συνθήκη ισορροπίας S = I. Στο παράδειγμά μας: 1 +,4Υ = 2 και Υ = 75 Εάν προσθέσουμε τώρα μόνο τις κρατικές δαπάνες ισορροπίας S = I + G και στο παράδειγμά μας, εάν G = 5, 1 +,4Y = => Y =

6 Η αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 5 μονάδες αύξησε το εισόδημα κατά 125 διότι ο πολλαπλασιαστής είναι 1 k = = 2,5,4 Προσθέτουμε τώρα και φόρους Τ = 2. Η οικονομία περιγράφεται ως εξής: (1) G = 1 +,6Y d συνάρτηση κατανάλωσης (2) S = 1 +,4Y d συνάρτηση αποταμίευσης (3) I = 2 ιδιωτικές επενδύσεις (4) G = 5 κρατικές δαπάνες (5) T = 2 φόρος (6) Y d = Y T διαθέσιμο εισόδημα Για να ρούμε το εισόδημα ισορροπίας χρησιμοποιούμε τη συνθήκη ισορροπίας S + T = I + G η οποία με τις σχετικές αντικαταστάσεις είναι 1 +,4 (Υ Τ) + Τ = Ι + G και 1 +,4 (Υ 2) + 2 = και,4υ = 338 ή Υ = 845 Οι τιμές των άλλων μεταλητών στη σχέση ισορροπίας, δηλ. όταν Υ = 845, είναι C = 1 +,6 (845 2) = 595 S = 1 +,4 (845 2) = 23 T = 2 I = 2 G = 5 Y d = = 825 Είναι εύκολο να επαληθευθεί ότι στις παραπάνω τιμές ισχύουν οι συνθήκες ισορροπίας (όπως πρέπει, έαια, δεδομένου ότι η λύση ασίζεται στη συνθήκη ισορροπίας) Οι φόροι ως συνάρτηση του εισοδήματος Μέχρι τώρα, έχουμε υποθέσει ότι οι φόροι είναι ένα ορισμένο μέγεθος. Τώρα θα κάνουμε την υπόθεση ότι η φορολογία είναι ανάλογη του ύψους του εισοδήματος. Αυτό περιπλέκει λίγο την ανάλυση, αλλά δεν αλλάζει την ουσία. Έστω ότι η συνάρτηση των φόρων είναι Τ = ty, π.χ. Τ =,2Υ. Αυτό αλλάζει τη συνάρτηση κατανάλωσης, η οποία στο προηγούμενο παράδειγμα θα γίνει C = 1 +,6Y d και αφού Y d = Y T = Y,2Y η κατανάλωση θα γίνει C = 1 +,6(Y,2Y) = 1 +,48Υ Ως προς τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν αλλάζει τίποτα. Όμως, υπάρχει μία σημαντική αλλαγή στην τιμή του πολλαπλασιαστή, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα. Άσκηση 4.2 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα όπως το Διάγραμμα 4.3 χρησιμοποιώντας τη συνθήκη ισορροπίας Y = C + I + G. Απάντηση Το Διάγραμμα 4.4 δείχνει ότι το εισόδημα έχει αυξηθεί από Υ 1 σε Υ 2. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η αυξητική επίδραση του G είναι μεγαλύτερη από την πτωτική επίδραση των φόρων. Πρέπει να τονισθεί ότι η συνάρτηση της κατανάλωσης που περιλαμάνεται στο C + I + G έχει υποστεί τη μεταολή που δείξαμε στην Άσκηση 4.1 λόγω του ότι οι φόροι μείωσαν το διαθέσιμο εισόδημα. 65

7 1 2 Διάγραμμα 4.4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας με χρήση της συνθήκης Υ = C + I + G (Άσκηση 4.2). Άσκηση 4.3 Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται ως εξής: C = 2 +,8 Y I = 4 G = 1 Βρείτε το εισόδημα ισορροπίας αγνοώντας τις κρατικές δαπάνες, δηλ. υποθέτοντας ότι G =, και κατασκευάστε το σχετικό διάγραμμα. Στη συνέχεια, ρείτε το εισόδημα ισορροπίας για G = 1 και δείξτε την αλλαγή στο διάγραμμα. Απάντηση Το εισόδημα ισορροπίας προσδιορίζεται από τη συνθήκη Y = C + I. Αντικαθιστώντας ρίσκουμε Υ = 2 +,8Υ + 4 και Y = 3.. Εάν τώρα λάουμε υπ όψιν τις κρατικές δαπάνες, η συνθήκη ισορροπίας γίνεται Y = C + I + G Αντικαθιστώντας ρίσκουμε Y = 2 +,8 Y και Υ = 3.5. Η πραγματοποίηση κρατικών δαπανών ύψους G = 1 αυξάνει το εισόδημα από Υ 1 = 3. σε Υ 2 = 3.5. Ο πολλαπλασιαστής είναι ΔΥ/ΔG = 5/1 = 5 ή διαφορετικά 1 / (1,8) = 1 /,2 = 5 Το Διάγραμμα 4.5 δείχνει όλα τα παραπάνω. 66

8 1 2 Διάγραμμα 4.5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας χωρίς και με δημόσιες δαπάνες (Άσκηση 4.3). Άσκηση 4.4 Στην προηγούμενη άσκηση (4.3) προσθέστε την επιολή φόρων Τ = 5. Βρείτε το νέο σημείο ισορροπίας και κατασκευάστε το σχετικό διάγραμμα. Απάντηση Μετά την επιολή φόρου Τ = 5, η συνθήκη ισορροπίας είναι Υ = 2 +,8 (Υ 5) από την οποία ρίσκουμε Υ = 3.3. Η διαγραμματική απεικόνιση δίδεται στο Διάγραμμα 4.6 στο οποίο φαίνεται η διαφορά που προέρχεται από την επιολή του φόρου. Το εισόδημα ισορροπίας είναι Υ = 3.3, ήτοι μικρότερο από το Υ = 3.5 λόγω του φόρου και της μείωσης της κατανάλωσης. Η νέα συνάρτηση C είναι η κατανάλωση μετά την επιολή του φόρου. 67

9 Διάγραμμα 4.6 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας με δημόσιες δαπάνες και φόρους (Άσκηση 4.4). 4.3 Ο πολλαπλασιαστής κρατικών δαπανών και φορολογίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε την έννοια του πολλαπλασιαστή των επενδύσεων και είδαμε ότι, στο απλό υπόδειγμα το μέγεθος του πολλαπλασιαστή είναι ίσον προς το αντίστροφο της οριακής ροπής προς αποταμίευση. Στην ενότητα αυτή, θα δείξουμε πώς εξάγεται η τιμή του πολλαπλασιαστή, γενικά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια οικονομία με τις εξής συναρτήσεις (4.4) C = α + Y d = οριακή ροπή προς κατανάλωση (4.5) Y d = Y T Y d = διαθέσιμο εισόδημα (4.6) Ι = Ι Ι = επένδυση (4.7) Τ = Τ Τ = φόροι (4.8) G = G G = κρατικές δαπάνες (4.9) Y = C + I + G συνθήκη ισορροπίας Αντικαθιστώντας τις (4.4) έως (4.8) στην (4.9) και λύνοντας ως προς Υ έχουμε α - Τ + Ι + G Y = που γράφεται και α Τ Ι G Y = ή α Y = + Τ + Ι + G (4.1) Εάν είχαμε τις τιμές των παραμέτρων α και και τις τιμές των Τ, Ι, και G θα μπορούσαμε να ρούμε την αριθμητική τιμή του Υ. Εάν υποθέσουμε ότι οι τιμές των Τ, Ι, και G δεν είναι σταθερές σε κάποιο μέγεθος αλλά μπορούν να μεταάλλονται, τότε μπορούμε εύκολα να ρούμε τον πολλαπλασιαστή για κάθε μεταλητή ως πρώτη παράγωγο του Υ ως προς Τ, Ι, ή G. Έτσι έχουμε, 68

10 DU - = πολλαπλασιαστής των φόρων (4.11) DT DU = πολλαπλασιαστής των επενδύσεων (4.12) DI DU = πολλαπλασιαστής των κρατικών δαπανών (4.13) DG Ο πολλαπλασιαστής των φόρων είναι αρνητικός διότι η αύξηση των φόρων μειώνει το εισόδημα, ενώ η αύξηση των επενδύσεων και των κρατικών δαπανών αυξάνει το εισόδημα και γι αυτό οι πολλαπλασιαστές είναι θετικοί. Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε κάτι ενδιαφέρον. Έστω ότι οι φόροι αυξάνονται κατά ΔΤ και ταυτοχρόνως οι κρατικές δαπάνες κατά ΔG αλλά τα ποσά αυτά είναι ίσα. Στην περίπτωση αυτή η μεταολή του εισοδήματος θα είναι - 1 DU = DT + DG και επειδή ΔΤ = ΔG ή διαφορετικά - 1 DU = DG + DG = DG = DG - 1 DU = DT + DT = DG = DT Αυτό σημαίνει ότι εάν φόροι και κρατικές δαπάνες μεταληθούν κατά το ίδιο ποσό, το εισόδημα θα αυξηθεί επίσης κατά το ποσό αυτό. Η συνέπεια αυτού του αποτελέσματος είναι σημαντική διότι δείχνει ότι μια κυέρνηση μπορεί να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (ΔΤ = ΔG) και ταυτοχρόνως να επηρεάζει το μέγεθος του εισοδήματος. Το αποτέλεσμα αυτό αναφέρεται ως μοναδιαίος πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Για να γίνει κατανοητή η διαφορετική τιμή του πολλαπλασιαστή των κρατικών δαπανών από αυτήν του πολλαπλασιαστή της φορολογίας, ας πάρουμε ως παράδειγμα μια αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 1 και μια μείωση της φορολογίας κατά 1. Με οριακή ροπή προς κατανάλωση,8, και οι δύο μεταολές έχουν θετικό αποτέλεσμα επί του εισοδήματος αλλά διαφορετικού μεγέθους. Ας δούμε γιατί. Όπως έχουμε εξηγήσει στην εξέταση του πολλαπλασιαστή επενδύσεων, η αύξηση των κρατικών δαπανών θα αυξήσει το εισόδημα κατά 1 όσο δηλ. η αρχική δαπάνη + 1(,8) = 8 όσο δηλ. η πρώτη αύξηση της κατανάλωσης + 8(,8) = 64 όσο δηλ. η δεύτερη αύξηση της κατανάλωσης + 64(,8) = 51 όσο δηλ. η τρίτη αύξηση της κατανάλωσης + οι υπόλοιπες αυξήσεις Εάν μειωθούν οι φόροι κατά 1, το εισόδημα δεν θα αυξηθεί άμεσα, διότι δεν έχουμε καμία μεταολή στη συνολική δαπάνη. Θα αυξηθεί, όμως, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά 1 και αυτοί θα αυξήσουν την κατανάλωσή τους κατά 1(,8) = 8. Άρα, η συνολική αύξηση του εισοδήματος θα είναι: 8 δηλ. όσο η πρώτη αύξηση της κατανάλωσης + 8,8 = 64 δηλ. όσο η δεύτερη αύξηση της κατανάλωσης + 64,8 = 51 δηλ. όσο η τρίτη αύξηση της κατανάλωσης + οι υπόλοιπες αυξήσεις Όπως φαίνεται από το αριθμητικό αυτό παράδειγμα, η συνολική αύξηση του εισοδήματος από την αύξηση των δαπανών κατά 1 είναι ΔΥ = 5, ενώ η αύξηση του εισοδήματος λόγω μείωσης των φόρων κατά 1 είναι ΔΥ = 4. Εάν τώρα αντικαταστήσουμε τους φόρους, Τ, με αναλογική φορολογία Τ = ty, θα αλλάξει η τιμή του πολλαπλασιαστή επενδύσεων. Η σχέση (4.1) που προέκυψε από τη συνθήκη ισορροπίας τώρα θα περιέχει και τον συντελεστή φορολογίας t. 69

11 Εάν, αντί του Τ, η φορολογία γίνει Τ = ty, ο παρονομαστής της σχέσης (4.1) θα γίνει 1 + t Άρα, η τιμή του πολλαπλασιαστή 1 + t μειώνεται. Αυτό συμαίνει διότι, σε κάθε αύξηση του εισοδήματος, ένα μέρος διαρρέει προς το κράτος και γαίνει από το οικονομικό κύκλωμα. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείναμε το απλό υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος, προσθέτοντας στην ανάλυση τις κρατικές δαπάνες και τη φορολογία. Οι κρατικές δαπάνες αποτελούν εισροή στη συνολική ζήτηση και άρα αυξάνουν το εισόδημα, ενώ η φορολογία αποτελεί διαρροή από τη συνολική δαπάνη, δηλ. την μειώνει, και συνεπώς μειώνει το εισόδημα. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει και μία έκπληξη ως προς το μέγεθος των πολλαπλασιαστών. Ο πολλαπλασιαστής των κρατικών δαπανών είναι μεγαλύτερος από τον πολλαπλασιαστή της φορολογίας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το κράτος επηρεάζει το μέγεθος του εισοδήματος ακόμη και εάν ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, εάν δηλ. G = T. Βιλιογραφία Λιανός, Θ. Π. και Μπένος, Θ. Ε. (213). Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Ζ έκδοση. Αθήνα: Εκδ. Μπένου. Kεφάλαιo 7. Baumol W. J., and Blinder, A. S. (212). Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική. Αθήνα: Εκδ. Πασχαλίδη. Κεφάλαια 9-1. Blanchard, O. (2). Macroeconomics. New York: Prentice Hall. Κεφάλαιo 3. Froyen, R. T. (199). Macroeconomics: Theories and Policies. New York: MacMillan. Κεφάλαιο 5. 7

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16 Το δημόσιο χρέος Ο εισοδηματικός περιορισμός του κράτους

16 Το δημόσιο χρέος Ο εισοδηματικός περιορισμός του κράτους 16 Το δημόσιο χρέος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει το δημόσιο χρέος, το βάρος του για την οικονομία, τη χρηματοδότησή του, και την εξέλιξή του. Επίσης, εξετάζει τη διαφορά μεταξύ διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση 3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση Σκοπός Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό προσδιορισμού του εισοδήματος μιας απλής υποθετικής οικονομίας. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 5 Πολλαπλασιαστής δαπανών Πολλαπλασιαστής των επενδύσεων! Η μεταβολή του αυτόνομου μέρους των συνολικών δαπανών έχει πολλαπλάσια επίδραση στο επίπεδο των δαπανών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο 7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει την αγορά χρήματος, δηλ. τη ζήτηση χρήματος και την προσφορά χρήματος, καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 10 Ισορροπία με δημόσιο τομέα Εισαγωγή! Σε προηγούμενα μαθήματα είχαμε προσδιορίσει το επίπεδο του εισοδήματος σε μια οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα! Στο μάθημα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας - Βασικά Ζητήματα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Σταθεροποιητική Πολιτική (2) Σημασία Δημοσιονομικού Ελλείμματος (3) Επιπτώσεις Δημόσιου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τη δημοσιονομική πολιτική, δηλ. τον χειρισμό κρατικών δαπανών και φόρων, και τη νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

19 Η αγορά συναλλάγματος

19 Η αγορά συναλλάγματος 19 Η αγορά συναλλάγματος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον προσδιορίζεται η τιμή των ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη ζήτηση συναλλάγματος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Δημοσιονομική πολιτική Η επέμβαση του κράτους γίνεται με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Τα συστατικά της ζήτησης: δημόσια κατανάλωση Η δημόσια κατανάλωση,

Διαβάστε περισσότερα

11 Αγορά εργασίας και εισόδημα

11 Αγορά εργασίας και εισόδημα 11 Αγορά εργασίας και εισόδημα Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση της αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός του εισοδήματος κατά την κλασική οικονομική σχολή. Θα εξετάσουμε τη ζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS Μακροοικονομική Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS 1 Η Νεοκλασική Σύνθεση Σε αυτή την διάλεξη θα αναπτύξουμε το πρώτο μέρος του IS-LM υποδείγματος To IS-LM υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει πως λειτουργεί η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οι δαπάνες απλώς σημαίνουν τη δαπάνη χρημάτων πρωταρχικά για περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών 5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό συνδέεται η γνώση των δύο προηγουμένων κεφαλαίων, για να γίνει κατανοητή η διαδικασία προσδιορισμού της ισορροπίας της αγοράς. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού (=G NT = G T + B) δεν αποτελεί απόμόνοτουκαλό δείκτη της ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. Με ολοκληρωμένη λύση ΘΕΜΑ 1 ο Επιχείρηση χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή. Τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης δίνονται στον επόμενο πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. έτος: 2013-2014 Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5 Τόμος Α -

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Συνολική ζήτηση Συνολική Ιδιωτική Δημόσια Καθαρές = + Επενδύσεις +

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς.

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. ΤΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΖΗΤΗΣΗ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Χρησιμότητα ενός αγαθού, για τον καταναλωτή, είναι η ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστοιχα υπάρχει η αγορά προϊόντων και η αγορά παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Αντίστοιχα υπάρχει η αγορά προϊόντων και η αγορά παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. ΔΗΔ 12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το Εισόδημα ισορροπίας 1.1 To Οικονομικό Κύκλωμα Σε μια οικονομία οι οικονομικοί φορείς είναι : Κράτος Επιχειρήσεις Νοικοκυριά Αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Ο Εισοδηματικός Περιορισμός της Κυβέρνησης Ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος

Μακροοικονομική. Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος Μακροοικονομική Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος Προσδιορισμός του εθνικού προϊόντος Ένα θεμελιώδες ερώτημα είναι τι προσδιορίζει το Εθνικό Προϊόν δηλ. ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών

2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών 2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει και να δώσει τους ορισμούς των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2. Η ζήτηση των αγαθών

Κεφ. 2. Η ζήτηση των αγαθών Κεφ.. Η ζήτηση των αγαθών. Εισαγωγή,. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, 3. Νόμος ζήτησης καμπύλη ζήτησης. Τι σημαίνει για τον καταναλωτή χρησιμότητα ενός αγαθού;. Ποια συμπεριφορά ονομάζουμε ορθολογική και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 2: Εισόδημα και Δαπάνη Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Chapter 4: Financial Markets. 1 of 32

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Chapter 4: Financial Markets. 1 of 32 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 32 4-1 Η Ζήτηση Χρήματος Το χρήμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους.

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους. Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών. Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν: 0 α. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή β. η ζήτηση παραμένει σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 2 : To εισόδημα ισορροπίας Εισόδημα ισορροπίας Στο εισόδημα ισορροπίας δεν υπάρχει ανεπιθύμητη μεταβολή αποθεμάτων Δinv = 0 και ανεπιθύμητη μεταβολή συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πρόκειται, κυρίως, για θέματα κλειστού τύπου από τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών). Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10. Αρχές φορολογίας. 1 Ράπανος - Καπλάνογλου 2018/19

Διάλεξη 10. Αρχές φορολογίας. 1 Ράπανος - Καπλάνογλου 2018/19 Διάλεξη 10 Αρχές φορολογίας 1 2 Φορολογικά έσοδα, 2008-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (για εισοδήματα του 2010) Φόρος εισοδήματος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

x r i s t o s t s a g a l i d i s

x r i s t o s t s a g a l i d i s ΕΑ-2009 1. Εισαγωγή 1. Πώς προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά; Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. 2. Η συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1. Γενικά... 21 1.2. Η σχέση της οικονομικής με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες... 26 1.3. Οικονομική Περιγραφή και Ανάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Μακροοικονομική Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Εισαγωγή Το υπόδειγμα Mundell-Fleming είναι ένα μοντέλο IS-LM που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μιας ανοιχτής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ43 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 ΑΣΚΗΣΗ Νο 1 (20%) ΟΔΗΓΙΑ: Σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής επιλέγετε μία απάντηση, και η επιλογή σας σημειώνεται με 1 στο αντίστοιχο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ...v ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vii KEΦAΛAIO I EIΣAΓΩΓH 1. Η οικονομική ως επιστήμη μελέτης οικονομικών φαινομένων...1 2. Μικροοικονομικά και μακροοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή

8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή 8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή Σκοπός Πίσω από την αγοραία καμπύλη ζήτησης βρίσκονται οι καταναλωτές. Ενώ στα προηγούμενα κεφάλαια α- σχοληθήκαμε μόνο με το αποτέλεσμα των επιλογών του (δηλ. την

Διαβάστε περισσότερα

18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία

18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία 18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τρία θέματα. Πρώτον, την έννοια του πληθωρισμού, τις αιτίες, και τις συνέπειές του. Δεύτερον, την έννοια της ανεργίας ως μακροοικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) 1 ιάλεξη2 Ανταγωνισμός, οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άσκηση 1: ίνεται ο πίνακας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ: Τιµή Ζητούµενη Προσφερόµενη ποσότητα ποσότητα 54 10 3 50 1 19 46 14 15 44 15 13 40 17 9 Ζητείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανέκαθεν η πλειοψηφία των κρατικών εσόδων κάθε κοινωνίας προερχόταν από την είσπραξη των φόρων. Φόρος καλείται η υποχρεωτική χρηματική καταβολή από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες υπέρ του κράτους χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΕΠΑΛ 04/11/2018 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ Γ ΕΠΑΛ 4/11/2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. γ Μονάδες 15 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 6: Προσδιορισμός του εισοδήματος και ο δημόσιος τομέας Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 6: Προσδιορισμός του εισοδήματος και ο δημόσιος τομέας Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 6: Προσδιορισμός του εισοδήματος και ο δημόσιος τομέας Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα