2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ"

Transcript

1 ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ «Oι Άγιοι είναι άνθρωποι και ως εκ το του εκτεθειµένοι σε κάθε ανθρώπινο και δαιµονικ πειρασµ, µάλιστα δε, λ γ ω του πνευµατικο τους αναστήµατος, σε ισχυρ τερο απ εκείνον των ανθρώπων µέσου ρου. Αν είναι υπήκοοι µιας κρατικής εξουσίας, ο πειρασµ ς µπορεί να συνίσταται στο να είναι υπέρ το δέον υποτακτικοί στους ισχυρο ς της γης, ακ - µη και εκεί, που θα ταίριαζε αντίρρηση στο νοµα του Θεο, αντίρρηση µως, που θα έθετε σε κίνδυνο την παρξή τους. Αν οι ίδιοι είναι φορείς εξουσίας, Βασιλείς ή Πάπες, ενδέχεται να περιπέσουν στον πειρασµ, να εκτείνουν υπέρµετρα την εξουσία τους, να υπερεκτιµήσουν το δίκιο και την άποψή τους, να υποτιµήσουν εκείνη των άλλων, ακ µη και να χρησιµοποιήσουν χι καλά µέσα προς επίτευξη κάποιου σκοπο αγαθο». Oι Άγιοι στον πειρασµ της εξουσίας! Αυτ ς ο τίτλος εν ς ενδιαφέροντος συγγράµµατος 1, παραπέµπει συνοπτικά και ευθ βολα στην πιθαν τατα πιο οδυνηρή εµπειρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστ µου, στην ιερή µνήµη του οποίου αφιέρωσε το σεπτ Oικουµενικ Πατριαρχείο το απερχ µενον έτος 2007, χιλιοστ εξακοσιοστ απ τη µαρτυρική πορεία του προς τον θάνατο (+407) στην εµπειρία της αντιπαράθεσής του τ σο µε τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο, τη σ ζυγ του και (απ το 400) Αυγο στα Ευδοξία και τον Πρωθυπουργ Ευτρ πιο, σο και µε τον Αλεξανδρείας Θε φιλο, τον Καισαρείας Φαρέτριο και άλλους κληρικο ς. Παραπέµπει γενικ τερα σε έναν απ τους διαχρονικο ς πειρασµο ς του εκκλησιαστικο σώµατος, αλλά και κάθε χριστιανο, κάθε ανθρώπου, τ σον του εξουσιαζ µενου, σο και του εξουσιαστή. Μην ξενίσει ο συσχετισµ ς Αγίου και πειρασµο. Είναι γνωστή η βρις του Σατανά, να πειράσει ακ µη και τον ίδιο τον Χριστ (Ματθ. 4, Eβρ. 2, 18). Και δεν υπάρχει αµφιβολία, πως κατ εξοχήν η επίγεια ζωή των Αγίων συνοδε εται απ την αδιάλειπτη ικεσία, «µή ε σενέγκ ης µ ς ε ς πειρασµ ν...». Γιατί εκείνοι γνωρίζουν και βιώνουν βαθ τερα αυτ που επισηµαίνει συχνά ο ιερ ς Χρυσ στο- µος την εµµονή του διαβ λου, να θέτει σε δοκιµασία κατά προτίµηση εκείνους, που αγωνίζονται να ακολουθο ν την κλήση του Θεο : «σεσθε ο ν µε ς τέλειοι ς πατήρ µ ν ο ράνιος τέλει ς στιν» (Ματθ. 5, 48). Μετά «δακρ ων καί πειρασµ ν» (Πράξ. 20, 19) και κ πων και βασάνων πολλών και κραυγών αγωνίας (Ρωµ. 7) ανταποκρίθηκε στην κλήση του και ο Απ στολος Πα λος, στον οποίον, και πάλι µε πρωτοβουλία του Oικουµενικο Θρ νου, αφιερώνεται το νέον έτος 2008 («Πατριαρχική Aπ δειξις πί το ς Xριστουγέννοις», -2007). Η µετάβαση αυτή απ το έτος Ιωάννου του Χρυσοστ µου στο έτος Αποστ λου Πα λου αποτελεί αγαθή συγκυρία µεταξ άλλων και επειδή ο πρώτος υπήρξε αυθεντικ ς ερµηνευτής του δευτέρου. Τον Χρυσ στοµο πρωτίστως πρέπει λοιπ ν να έχει ως οδηγ ποιος θέλει να προσεγγίσει µε ασφάλεια τη θεολογία και το γιγάντιο έργο του Πα λου, ο οποίος «δαίµονας λασεν, µαρτήµατα λυσε, τυράννους πεστ µισε, φιλοσ φων γλώττας νέφραξε, τήν ο κουµένην τ Θε προσήγαγε, βαρβάρους φιλοσοφε ν πεισε, πάντα µετε ρ θµισε τά ν τ γ» (Χρυσ στ., PG. 60, 679). Πρ θεση του αφιερωµατικο το του σηµειώµατος είναι µ νον η ενδεικτική επισήµανση εν ς ερµηνευτικο σχολίου του ιερο Πατρ ς, το οποίον, απ µ νο του, τεκµηριώνει τη διαχρονική επικαιρ τητα του οικουµενικο διδασκάλου. Πρ κειται για την ερµηνεία του πρώτου στίχου του 13ου κεφαλαίου της προς Ρωµαίους Επιστολής. Πα λος ο Απ στολος των Εθνών απευθ νεται «π σι το ς ο σιν ν Pώµ η γαπητο ς Θεο, κλητο ς γίοις...» και παραγγέλλει: 1. F. M. Stratmann, Die Heiligen in der Versuchung der Macht, Frankfurt a.m. 1958, 6 - ÈÎ Ì ÌÂÙ ÊÚ ÛË.

2 ÂÏ 960 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 «Π σα ψυχή ξουσίαις περεχο σαις ποτασσέσθω ο γάρ στιν ξουσία ε µή π Θεο α δέ ο σαι ξουσίαι, π το Θεο τεταγµέναι ε σίν.» (Ρωµ. 13,1). Στο στίχο αυτ κυρίως, δευτερευ ντως δε στους υπ λοιπους της σχετικής περικοπής (2-7) αφιέρωσε µια (την ΚΓ ) απ τις 32 θεοδίδακτες Oµιλίες του στην προς Ρω- µαίους Επιστολή ο µέγας ερµηνευτής των Aγίων Γραφών Ιωάννης ο Χρυσ στοµος (PG 60, 613 εξ.). O Απ στολος Πα λος απευθ νεται στους Χριστιανο ς της Ρώµης, που είχε την έδρα του ο τ τε µονάρχης της οικουµένης, αυτοθεοποιηµένος. O ιερ ς Χρυσ στοµος απο- µυθε ει την τελευταία αυτή ιδι τητά του, εξηγεί τι πηγή πάντων είναι ο ηµιουργ ς και Νοµοθέτης Θε ς, ο δε φορέας της ποιας εξουσίας είναι απλ ς διαχειριστής της και υπ λογος έναντι του Θεο. Υποδεικν ει έτσι το κατά Χριστ ν περιεχ µενο των εννοιών εξουσία και υποταγή (PG 60, 13 εξ.). Έχοντας προφανώς υπ ψη τη διαβεβαίωση του Χριστο «ο κ λθον καταλ σαι τ ν ν µον το ς προφήτας ο κ λθον καταλ σαι, λλά πληρ σαι» (Ματθ. 5, 17), παρατηρεί ο Χρυσ στοµος: Για το θέµα το το [της υποταγής κ.λπ.] ο Απ. Πα λος γράφει και σε άλλες Επιστολές, προκειµένου να δείξει, τι «ο κ π νατροπ τ ς κοιν ς πολιτείας Xριστ ς το ς παρ α το ν µους ε σήγαγεν», πως κατηγορο σαν τους πρώτους Χριστιανο ς, «λλ πί διορθώσει βελτίωνι, καί παιδε ων µή περιττο ς ναδέχεσθαι πολέµους καί νοήτους». Γιατί υπάρχουν ήδη πολλές επιβουλές εναντίον µας «καί περιτο ς ο δε προστιθέναι πειρασµο ς». Προχωρώντας στο ερµηνευ µενο κείµενο, επισηµαίνει πρώτα ο Χρυσ στοµος την καθολικ τητα της προσταγής «Π σα ψυχή ξουσίαις περεχο σαις ποτασσέσθω». Γράφει: «κ ν π στολος ς, κ ν ε αγγελιστής, κ ν προφήτης, κ ν στισο ν». Επιµένει µάλιστα: δεν είπεν ο Απ στολος απλά «πειθέσθω», είπε «ποτασσέσθω». Γιατί αυτή η άκα- µπτη καθολικ τητα; Απλο στατα, επειδή δεν υπάρχουν εξουσίες «ε µή π το Θεο». T ρχειν καί ρχεσθαι «τ ς το Θεο σοφίας ργον ε ναί φηµι», ώστε να µην κυριαρχεί αταξία στη ζωή των ανθρώπων, «σπερ κυµάτων τ δε κ κε σε τ ν δήµων περιαγοµένων». Σπε δει µως ο χρυσορρήµων, να θέσει ευθέως το πιο κρίσιµο ερώτηµα: «Tί λέγεις; π ς ο ν ρχων π το Θεο κεχειροτ νηται;» - ταυτίζεις, µε άλλα λ για, εξουσιαστή και εξουσία και θεωρείς και εκείνον θε πεµπτον; «O το το λέγω, φησίν ο δέ γάρ περί τ ν καθ καστον ρχ ντων λ γος µοι ν ν, λλά περί α το το πράγµατος» [της εξουσίας]. εν είπε, λοιπ ν, ο Απ στολος: «O γάρ στιν ρχων, ε µή π Θεο, λλά περί το πράγµατος διαλέγεται λέγων O γάρ στιν ξουσία ε µή π Θεο α δέ ο σαι ξουσίαι π Θεο τεταγµέναι ε σίν» (αυτ θι 615). Ακριβώς αυτή η παραδοχή χι µ νο νοµιµοποιεί, αλλά και επιβάλλει την αντίρρηση στο νοµα του Θεο, ταν ο φορέας της εξουσίας αποδεικν εται κακ ς διαχειριστής της και µε την αλαζονική, υπεροπτική, σαρκαστική και ιδιοτελή συµπεριφορά του γίνεται προαγωγ ς της κοινωνικής και της κάθε άλλης µορφής αδικίας, της ανελευθερίας, του αθέµιτου πλουτισµο, της εκβαρβάρωσης των ηθών και πρ ξενος πλείστων άλλων δεινών. ποιος - πως ο Χρυσ στοµος- σέβεται ως απ Θεο τεταγµένη την εξουσία, δεν υποκ πτει στον πειρασµ της ένοχης σιωπής- ενώπιον αναιδών καταστρατηγήσεών της δεν έχει άλλη επιλογή απ την αντίρρηση, την ενεργ αντίσταση, µε ανάληψη της ποιας παρακινδ νευσης. Προβάλλεται ο ισχυρισµ ς, πως ο Χρυσ στοµος δεν µπορο σε να προσαρµοστεί σε αυτοκρατορικ παριβάλλον «καί το το π ρξε δυστ χηµα δι α τ ν καί τήν Eκκλησίαν» (Θρησκευτική καί Hθική Eγκυκλ. 6, 1173). Η πρώτη διαπίστωση είναι αληθής. Η δε τερη είναι κρίση, που ελέγχεται απ την εντολή «µή συσχηµατίζεσθε τ α νι το τ ω» (Ρωµ. 12, 2). Eρµηνε οντας στη συνέχεια τους υπ λοιπους στίχους της παραπάνω περικοπής, ο Χρυσ στοµος εξαίρει δυο ιδι τητες και υποχρεώσεις συνάµα της εξουσίας, οι οποίες, κατά συνεκδοχή, πρέπει να χαρακτηρίζουν και τους φορείς της τις ιδι τητες του διακ νου και του λειτουργο. Η εξουσία - και µέσ ω αυτής ο άρχων (οφείλει να) είναι «Θεο διάκονος» για το καλ σου. Είναι λειτουργοί, υπηρέτες του Θεο οι άρχοντες, που φροντίζουν π.χ. για την είσπραξη των φ ρων. Γι αυτ να αποδίδεις,τι οφείλεις. «Aρχων» µως δεν είναι µ νον ο φορέας πολιτικής, στρατιωτικής, αστυνοµικής και ποιας άλλης «βασιλικής δυναστείας». Είναι -και µάλιστα κατά µείζονα λ γο µερικές φορές- και ο διαχειριζ µενος εκκλησιαστική και εν γένει πνευµατική εξουσία. Η εξουσία π.χ. που αναγνωρίζει ο Χρυσ στοµος στον Μοναχ, τον «συζ ντα τ ληθεί α καί κατά Xριστ ν φιλοσοφί α», αλλά και η εξουσία των πολλών «ψευδαδέλφων» κληρικών, η προς τον ιερ Πατέρα συµπεριφορά των οποίων προκάλεσε σ αυτ ν αναµφίβολα πειρασµο ς και δοκιµασίες πολ πιο οδυνηρές απ εκείνες που επέβαλαν οι πολιτικοί εξουσιαστές. Σε µια εποχή και χώρα, πως η δική µας, που κυριαρχεί χι µ νον η φοροδιαφυγή, αλλά και η γενικευ µενη απειθαρχία και παραβατικ τητα, η αίσθηση εκτεταµένης αµφισβήτησης της ν µιµης εξουσίας (π.χ. αυτ ς ο ν µος καίτοι ψηφίσθηκε απ το Κοινοβο λιο µιας δηµοκρατικά δοµηµένης εξουσίας δεν θα περάσει ) που, πολ περισσ τερο, αυξάνονται και επιδεινώνονται φαιν µενα διαφθοράς, ασυδοσίας και κατάχρησης εξουσίας σε ολ κληρο σχεδ ν το σώµα της κοινωνίας στο σώµα µάλιστα, που είναι, τουλάχιστον κατά διαιωνιζ µενη παραδοχή, στο µέγιστο τµήµα του, το ίδιο το σώµα της Εκκλησίας, οι ροι εξουσία, υποταγή, διάκονος, λειτουργ ς και τα συναφή είναι επείγουσα ανάγκη να αποκτήσουν και πάλι το πραγµατικ τους ν ηµα και περιεχ µενο, στη θεωρία και την πράξη. Σε µια εποχή, τέλος,- που και στην ίδια την Εκκλησία δεν είναι πάντοτε πειστική η διάκριση ανάµεσα στην εξουσία και το χάρισµα, ανάµεσα στην ευχαριστιακή κοιν τητα της πίστεως και στον χλο των οπαδών εν ς Χριστιανισµο, που ευτελίζεται βιο µενος και εκφραζ µενος µε ρους και τρ πους σκέτης ιδεολογίας και κοσµικών ερεισµάτων, είθε το έτος του Αποστ λου Πα λου να µας θυ- µίσει, µεταξ πολλών άλλων, - π τε στη ζωή της Εκκλησίας ποιµένες και ποιµεν µενοι µπορο µε, αν χρειαστεί, να επαναλαµβάνουµε το «Καίσαραν πικαλο µαι» (Πράξ. 25, 11), χωρίς να λησµονο µε το «π δοτε... τά το Θεο τ Θε» (Ματθ. 22, 21), -µάλιστα δε το το το ένα και σηµαντικ τερο πάντων: «τι ο κ στιν µ ν πάλη πρ ς α µα καί σάρκα, λλά πρ ς τάς ρχάς, πρ ς τάς ξουσίας, πρ ς το ς κοσµοκράτορας το σκ τους το α νος το του, πρ ς τά πνευµατικά τ ς πονηρίας ν το ς πουρανίοις» (Eφεσ. 6, 12).

3 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 961 E K H ø E I T P I M H N O Y O K T ø B P I O 5. ª ÏË ÙÔ ÂÚ Ì ÙÔ ÂÚÔappleÔÙ ÌÔ ÂappleÈÛÎ ÊıËÎ Ó ÙËÓ OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ Ú ÙË (O ) Î È ÂÓËÌÂ- ÚÒıËÎ Ó applefi ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ Û ÓÂÚÁ Ù ÙË ÁÈ ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ ΣΥΝΕ ΡΙO ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ ÂÈÚ ÂÌÈÓ Ú ˆÓ, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË ı - Ï ÛÛ,Ë ÔappleÔ Â Ó È Ô ÌÂÁ ÏÔ ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÙ ÌË Î È ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. Â Ë ÙˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleô Ô Ó ÛÙÔ ÒÚÔ appleô Î Ï appleùâè Ù 3/4 ÙÔ appleï Ó ÙË Ì applefi ÙÔ ÛËÌÂ Ô Âapple Ê ÙË ÚfiÛÊ ÈÚ Ì ÙËÓ ÙÌfi- ÛÊ ÈÚ Ì ÚÈ Ù ÛÛ Ï ıë ÙˆÓ ˆÎ ÓÒÓ Î È applefi ÙÔÓ fiúâèô Ì ÚÈ ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ applefiïô Ì ÂÎappleÏ ÛÛÔ Ó Ì ÙËÓ appleôèîèïfiùëù ÙË ÌÔÚÊ ÙÔ Î È Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ appleô È - Ú Ì Ù Ô Ó ÛÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ˆ apple Óˆ ÛÙË ÁË. Ô ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ appleô ÙÚÔÊÔ ÔÙ Πıâ ÌÔÚÊ ˆ ÂÛÌ ÂÙ È applefi ÌÈÎÚÔÔÚ- Á ÓÈÛÌÔ appleô Ô Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÒÓ. O Î ÎÏÔ ÙÔ ÓÂÚÔ, ÙÔ ÔÍ ÁfiÓÔ Î È ÙÔ ÓıÚ Î Î È Ë Ú ıìèûë ÙÔ appleôûô ÙÔ ÈÔÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î ÛÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È, appleâúèûûfiùâúô applefi Î ıâ ÏÏÔ apple Ú ÁÔÓÙ, applefi ÙËÓ ÏÏËÏÂapple Ú ÛË ÙˆÓ ˆÎ ÓÒÓ Ì ÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. È Ù Ú ÍË ÙË Û ÛË Ù appleôùâïâ ÙÔÓ appleúô ÁÁÂÏÔ ÙˆÓ ÎÏÈÌ ÙÈÎÒÓ ÏÏ ÁÒÓ. ø ÙÂÏÈÎfi appleô- ÎÙË ÙˆÓ Ú appleˆó, Ë ı Ï ÛÛ Â Ó È ÎfiÌË ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ı - Ì ÙË appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ appleô appleúôî ÏÂ Ë appleïëûù ÙÔ ÓıÚÒappleÔ. Ô Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ÚÈÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÓÈ ÈˆÌ ÙÈ- Î ÙˆÓ Ï ÛÛ ˆÓ OÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ ÛÙËÓ OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ Ú ÙË ÌÈ ÛÂÈÚ ÛÂÌÈÓ Ú ˆÓ, ÛÙ O AÁÈÔ Iˆ ÓÓË Ô XÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÛÙfi È ÚÔÓÈÎfi apple ÚfiÓ ÙË EÎÎÏËÛ. H OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ ÊÈÏÔÍ ÓËÛ Ùfi ÙÔ appleèûùëìôóèîfi- ÂÔÏÔÁÈÎfi- ÔÈÌ - ÓÙÈÎfi ÌapplefiÛÈÔ, appleô ÔÚÁ ÓˆÛÂ Ë π. ªËÙÚfiappleÔÏË ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÛÙËÓ O. Ù Ó ÊÈÂÚˆÌ ÓÔ ÛÙ 1600 ÚfiÓÈ applefi ÙËÓ ÎÔ ÌËÛË ÙÔ Á Ô πˆ ÓÓÔ ÙÔ ÃÚ - ÛÔÛÙfiÌÔ. ÎÙÂÓ ÛÙÂÚË Ó ÊÔÚ Ïapple. ÛÙÔ appleâúèô ÈÎfi Ãπ O π O ªO 11 ( ÂappleÙ.- OÎÙ. 2007, Î È 158). ÔappleÔ apple ÚÔ ÛÈ ÛıËÎ Ó Ù ÙÂÏ ٠ÂappleÈÙ ÁÌ Ù ÛÙËÓ Ó Ï ÛË ÙË ÁÂÓÂÙÈÎ appleïëúôêôú ÙˆÓ ı Ï ÛÛ ˆÓ ÔÚ- Á ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙÔ appleò Ù Û Ó ÂÙ È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÈˆÓ ÔÈÎÔÛ ÛÙËÌ ÙˆÓ Î È ÛÙÔ ÙÚfiappleÔ, Ì Ûˆ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÂappleÈÙ Ô Ì ÌÈ ÂÍÈÛÔÚÚÔappleËÌ - ÓË Ú ÛË ÙÔ appleïô ÙÔ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÒÓ. Ô appleúfiáú ÌÌ appleâúèï Ì Ó ÔÌÈÏ Â ÁÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈÎ Î È ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleôèîèï ı Ï ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ apple ÚÔ Û ÛË Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÌÂıfi ˆÓ ÁÔÓÈ ÈˆÌ ÙÈÎ Ó - Ï ÛË, Î ıò Âapple ÛË Û Ó ÚÈ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ appleúôòıëûë ÙË Á Ó Î ÛÙÈ ı Ï ÛÛÈ ÂappleÈÛÙ ÌÂ Î È ÙË ÛÙ ÈÔ- ÚÔÌ Ó ˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙË ı Ï ÛÛÈ ÚÂ Ó ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË. ÙÔ Û Ó ÚÈÔ Ï Ó Âapple ÛË Ì ÚÔ Ë Î ıëá ÙÚÈ Catherine Boyen, ÂÓÈÎ È ı ÓÙÚÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÚÈ- ÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÓÔ ÈˆÌ ÙÈÎ ÙˆÓ Ï ÛÛÈˆÓ OÚÁ ÓÈ- ÛÌÒÓ, Î È Ë Dr. Michele Barbier, appleô   ÙËÓ Â ı ÓË ÁÈ ÙËÓ appleúô ÔÏ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÛÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ÎÔÈ- Ófi. O OÚÁ ÓˆÙ ÙÔ ÓÂ Ú Ô Â Ù ÚË Ô ÚÔ OÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô Ú ÙË ÓÙÂappleÈÛÙ ÏÏÔÓ ª ÏÔ ÙË Î ËÌ ıëóòó Ú ÙË ıâ Î È Û ÌÂÚ 17. OÌ OÚıÔ fiíˆó ÚˆÛÈÎ Î Ù ÁˆÁ applefi ÙË ÏÏ. È ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ Ú ÙË apple ÚÍÂ Û ÓÂÚÁ - Û ÙÔ Ì ÙÔÓ ÂÓ. È ı ÓÙ ÙË O, Ô ÔappleÔ Ô È ÎfiÏ Ó ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÙÔ Ì ÙÔÓ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ - ÙËÓ ÙÚ Î È ÃÂÚÚÔÓ ÛÔ ÂÎÙ ÚÈÔÓ, ÛÙËÓ apple Ú ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ù Ï Û Ó. O  ÛÌÈÒÙ ÙÔ (appleô Â Ó È Î È Úfi-  ÚÔ ÙË ÓÔ ÈÎ appleèùúôapple Âapple ÙÔ ÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎÔ Ô ÚÈÛÌÔ ) Î È Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ ÂÌÂÚ ÌÓËÛ Ó Ì ÏÔ ÁÈ ÙËÓ ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛË ÙË ˆËÚ ÂappleÈı Ì ÙˆÓ OÚıÔ fiíˆó ÂÏÊÒÓ Ì, Ó ÂappleÈÛÎÂÊıÔ Ó appleúôûî ÓËÌ ÙÈÎÒ ÈÂÚ ªÔÓ Î È ÏÏ ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ ÌÓËÌ ÙË Ú ÙË. 18. OÌ applefi ÙË ÂÚÌ Ó. 23. OÌ ÏÏÔ appleòó. - OÌ applefi ÙË Ó Î È ÙË Ô Ë. 24. OÌ applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi ÔÍË ÔÈÓfiÙËÙ Á. ÓÙÂÏ ÌÔÓ Harrow Î È ÂÚÈ ÒÚˆÓ µ ÔÓ ÓÔ ÌÂ Û ÓÔ fi ÙÔÓ πâú Ù. ÚÔ ÛÙ ÌÂÓÔ È ÂÛÈÌÔÏ. OÈÎÔ- ÓfiÌÔÓ apple. Ó ÛÙ ÛÈÔ Ï apple Ù. ÓËÌÂÚÒıËÎ Ó ÁÈ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ. ÙÔ ÁÂ Ì apple ÚÂÎ ıëûâ Î È Ô Úfi ÚÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÌÊÈÏfi ÈÔ, ÙÔÓ ÔappleÔ ÔÓ Â Ó ÂappleÈÛÎÂÊı appleúôëáô Ì Óˆ ÛÙÔ ÛÙ ÏÏÈ. ÌÂÚ Ì fiìèïô applefi ÙËÓ OÏÏ Ó. O È ÂÛ. Ó ÛÙ. Ï apple Ù Î È Ô Úfi ÚÔ ÙË ÔÈÓfiÙËÙ ÓÙ. ËÌÔÛı ÙÔ ÛÙÔ Ì ÙË O

4 ÂÏ 962 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ O ıëá. º. ÎÚÈ Î È ºÈÏfiÏÔÁÔÈ applefi ÙË ª ÙÈÏ - ÓË, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÌÌÂÙÂ Ó ÛÙÔ ÂÙ ÛÈÔ Û Ó ÚÈÔ ÙË ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÓˆÛË ºÈÏÔÏfiÁˆÓ Ì ı Ì " Ô ËÌÔ- ÙÈÎfi ÙÚ ÁÔ È applefi ÙËÓ Ú ÈfiÙËÙ Ò Û ÌÂÚ ", appleô ÁÈÓ ÛÙ Ã ÓÈ, Û ÓÔ Â fiìâóôè applefi ÙÔÓ. ªÔ - Ù Ô ÚË, ÂappleÈÛÎ ÊıËÎ Ó ÙËÓ O, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ Ó applefi ÙÔÓ ÂÓ. È ı ÓÙ Î È Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ ÁÈ ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Î È apple ÚÂÎ ıëû Ó Û Á Ì, appleô appleúfiûêâúâ ÙÔ ÿ Ú Ì. 16. ÛÙÂÚ applefi appleúfiûîïëûë ÙÔ Â ÛÌ. Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË ÈÚËÓ Ô Î È applefi ÙËÓ appleúôâ Ú ÙÔ EΠψÛË ÌÓ ÌË ÙˆÓ ÔÈ ÌˆÓ πâú Ú ÒÓ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË Î - ÚÔ πªo OÀ ( ) Î È ªËÙÚÔappleÔÏ ÙÔ ÚÔÓÙÔ Ê ÛÔ Î - ÚÔ ÃƒÀ O OªOÀ ( ), Û ÌÊˆÓ Ì ٠æëê ÛÌ Ù appleô Â Ó ÂÎ Ôı applefi ÙÔ ÈÔÈÎ. Ì Ô ÏÈÔ ÙË O Î Ù ÙËÓ ÎÔ ÌËÛ ÙÔ. ÎÙfi applefi ÙÔ apple Ú Î Ùˆ Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ú ÈÂÚ appleúôû Ïı Ó Âapple ÛË ÛÙËÓ ÂΠψÛË ÔÈ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ Ù ÔÚÙ ÓË Î È ÚÎ ª Î - ÚÈÔ Î È ˆÓ Î È appleôîôúòóô Ì ÛÎËÓfi, ÎÏËÚÈÎÔ - ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙÔ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙÔ ÌappleË Ú ÙÔ Î È Ê Î ˆÓ ÈÚËÓ Ô, Ô ÙÚÈ Ú ÈÎfi ŒÍ Ú Ô ÙÌÔ ÓÔÛÈÔÏ. ıëáô ÌÂÓÔ ÙË π. ªÔÓ ÙÔ Á Ô πˆ ÓÓÔ ÙÔ ÂÔÏfiÁÔ Ú ÈÌ Ó Ú ÙË ÓÙ apple, ÏÏÔÈ Ú Ù ÎÏËÚÈÎÔ, ÂÎappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙˆÓ Ú ÒÓ Î È appleôïïô Ê ÏÔÈ ÙˆÓ ÔÈ ÌˆÓ πâú Ú- ÒÓ. ÂΠψÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÎfiÏÔ ıô appleúfiáú Ì- Ì : N O E M B P I O E K E M B P I O appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙËÓ O Û ÓÂ Ú Ì ÓÙÈΠ- ÌÂÓÔ ÙË Û ÓÙ ÍË Î È Î ÔÛË ÈÌËÙÈÎÔ fiìô, ÊÈÂ- ÚˆÌ ÓÔ ÛÙÔÓ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË appleú. ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÈÚËÓ ÔÓ, apple Ù. Úfi ÚÔÓ ÙË O. - ÁÎÚÔÙ ıëîâ ÓÙ ÎÙÈÎ appleèùúôapple. 17. ÛÎÂ Ë ÌÂÏÒÓ appleúˆùô Ô Ï ÁÈ ÙË Û ÁÁÚ Ê ÙÔ ÚÔÓÈÎÔ Û ÛÙ Ûˆ ÙË Ù ÈÚ  ÙÚÔ Ú - ÙË (...). Û ÁÁÚ Ê ÂÈ Ó ÙÂı ÛÙÔÓ È ÙÚfi ËÌ. ÚÙ ÎÈ. ËÙ ıëî Ó Ù ÙË appleúôfi Ô ÙÔ ÂÁ- ÂÈÚ Ì ÙÔ Î È appleôê Û ÛıËÎ Ó Ù Ó ÁÎ ÁÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛ ÙÔ π ª ªO À O πø πo π π πo ντως, «ε ς µνηµ συνον α ώνιον σται δίκαιος» (Ψαλµ. O111, 6), ο ευαρεστήσας ενώπιον του Θεο, ο ευεργετήσας την Εκκλησία τον λα ν του Θεο, ο διδάξας και ποιήσας. ικαίων µνηµ συνο εκκλησιαστικ και συµπ σιο θεολογικ τελεί, λοιπ ν, σήµερα η Oρθ δοξος Ακαδηµία Κρήτης οφειλετικώς και ευγνωµ νως υπέρ των αειµνήστων Ιεραρχών Αρχιεπισκ που Κρήτης κυρο Τιµοθέου και Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κυρο Χρυσοστ µου. Το µνηµ συνο τελείται σ µφωνα µε τα ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ που εκδ θηκαν απ το ιοικητικ Συµβο λιο του Ιδρ µατος. Το πρώτο µετά την εκδηµία του µακαριστο Αρχιεπισκ που κυρο Τιµοθέου (+ 26 Ιουλίου 2006), «πο ος νάλωσε τή ζωή του στή διακονία τ ς Eκκλησίας καί πηρέτησε µέ θερµουργ ζ λο τίς πνευµατικές καί βιοτικές νάγκες το ποιµνίου του». T δε τερο (στις 13 Oκτωβρίου 2006), µετά την εκδηµία, εδώ στήν Kρήτη, το µακαριστο Mητροπολίτου Γέροντος Eφέσου κυρο Xρυσοστ - µου, «ξέχοντος Iεράρχου το σεπτο O κουµενικο Πατριαρχείου, διαπρεπο ς διδασκάλου τ ς Θεολογίας καί Eταίρου τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης» ( ιάλογοι Καταλλαγής 82 (2006, 894). Το πρώτο Ψήφισµα εκδ θηκε υπ την Προεδρία του τ τε Σεβασµ. Μητροπολίτου Κισάµου και Σελίνου κ. Ειρηναίου, το δε τερο υπ την προεδρία του διαδ χου του Σεβασµ. Μητροπολίτου Κισάµου και Σελίνου κ. Αµφιλοχίου. ÎappleÏ ÚˆÛË Ú Ô ( appleôûapple ÛÌ Ù ) ñ appleèìóëìfiû ÓË ËÛË ÛÙÔ ÚÂÎÎÏ ÛÈ ÙË Î ËÌ, ÔÚÔÛÙ ÙÔ ÓÙÔ ÙÔ Â ÛÌ. Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË ÈÚËÓ Ô. ñ ÂÔÏÔÁÈÎfi ÌapplefiÛÈÔ ÛÙË ªÂÁ ÏË ıô Û ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Ì ÙÈ apple Ú - Î Ùˆ appleúôûêˆó ÛÂÈ Î È OÌÈÏ Â. ñ apple Î ÈÚÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎÔ ÌÓÔÈ (ª ÏË ÙÔ Ó ÛÌÔ πâúô ÏÙÒÓ Ã - Ó ˆÓ «ÂÒÚÁÈÔ Ô ÚË» applefi ÙË È ı ÓÛË ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙÔ ÈÎÔÏ. È Î ). ñ ÙÂÏÂÙ ÎÏÂÈÛ Ì ÙË º ª ÙÔ Ó ÁȈ٠ÙÔ OÈÎÔ ÌÂÓÈÎÔ - ÙÚÈ Ú Ô. ñ ÎÔÏÔ ıëûâ  appleóô, appleô apple Ú ıâûâ ÙÔ ÿ Ú Ì. Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ Î Ì  ÚÈÛÙ ÚÈ appleúfiappleôûë Ô Ì Ú Ô µô ÎÔÏÈÒÓ ÈÎfiÏ Ô ªappleÔ- ÌappleÔÏ ÎË ÂÍ ÔÓfiÌ ÙÔ ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙÔ ÌÔ, ÛÙÔÓ ÔappleÔ ÔÓ Â Â ÁÂÓ- ÓËıÂ Ô Ì Î ÚÈÛÙfi Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÈÌfiıÂÔ ( ÏÔÌÔ ÚÈ ÈÛ ÌÔ ). Αλέξ. Κ. Παπαδερ ς... Η Oρθ δοξος Ακαδηµία Κρήτης, πέραν των λ γων που αναφέρθηκαν ήδη, µνηµονε ει µε ευγνωµοσ νη τους δυο αοίδιµους Ιεράρχες, επειδή ο µεν πρώτος και ως Γορτ νης και Αρκαδίας και ως Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εστήριξε σταθερά το Ίδρυµα ποικιλοτρ πως, ενώ ο δε τερος, ως Μ ρων και έπειτα ως Εφέσου µας πρ σφερε κατά καιρο ς, απ τον πλο το της σοφίας του, πολ τιµες συµβουλές. Αυτ ισχ ει, σε προσωπικ επίπεδο, και για την άριστη συνεργασία µας σε πολλές ανά τον κ σµο διορθ δοξες και διεκκλησιαστικές συνάξεις, που η παρουσία του δηµιουργο σε κλίµα εκκλησιαστικής ευταξίας και θεολογικής σιγουριάς. Η Oρθ δοξος Ακαδηµία τον ετίµησε τον Oκτώβριο του 1979 µε την εκλογή του στη χορεία των πρώτων Εταίρων αυτής θέση, απ την οποίαν υπηρέτησε και ως Προεδρε ων της Συνάξεως των Εταίρων εξ ον µατος του Προέδρου της Συνάξεως Παναγιωτάτου Oικουµενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, Εταίρου επίσης της Oρθοδ ξου Ακαδηµίας. Προς τα τίµια πρ σωπα των δυο Ιεραρχών στρέφεται η µνήµη και η σκέψη µας σήµερα. O Σεβασµ. Μητροπολίτης πρ. Κισάµου και Σελίνου και Επίτιµος Πρ εδρος της Oρθοδ ξου Ακαδηµίας κ. Ειρηναίος ειδοποίησε τι, παρά τη σφοδρή επιθυµία του, δεν µπορεί να είναι σήµερα µαζί µας. Στέλνει τον χαιρετισµ και την ευχή του.

5 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 963 Σεβασµ. Mητροπολίτης Kισάµου & Σελίνου Aµφιλ χιος (αποσπάσµατα) «Γιά τήν Oρθοδοξία πρώτη καί µεση προτεραι της ε ναι νθρωπος καί σχέση του µέ τ ν Θε καί το ς συνανθρώπους του σέ µία κοινωνία πιστ ν, σωστά θε- µελιωµένη καί σωστικά γιά τ ν νθρωπο καί τ ν κ σµο λειτουργο σα, πο ποβλέπει στή σωτηρία, στή χάρη καί στ ν γιασµ καί στήν τελική φορά καί νάταση το νθρώπου πρ ς τ ν Θε», σηµειώνει µακαριστ ς Γέροντας Mητροπολίτης Eφέσου κυρ ς Xρυσ στοµος σ να π τά ναρίθµητα κείµενά του. Λ γος µεστ ς, καθάριος, γνήσιος, α θεντικ ς, λ γος πατερικ ς, βιωµατικ ς, λ γος ποκαλυπτικ ς το θους καί το κ ρους, τ σον το µακαριστο Aρχιεπισκ που Kρήτης κυρο Tιµοθέου, σο καί το σεβαστο Γέροντος καί διδασκάλου Mητροπολίτου Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου, το ς ποίους Oρθ δοξος Aκαδηµία Kρήτης, πως δη κο στηκε, ξιοχρέως καί φειλετικώς µνηµονε ει καί νθυµε ται σήµερα. Σεπτοί καί διακεκριµένοι Iεράρχες µφ τεροι κλέησαν καί κ σµησαν τήν Aγία το Xριστο Mεγάλη Eκκλησία, τή Nέα Σιών, τ ν πάνσεπτο O κου- µενικ Θρ νο, τ σεπτ κέντρο τ ς Oρθοδοξίας. Ποιµένες καί Πατέρες, προσέφεραν, καστος φ τάχθη, τήν πολ τιµη καί κριβή διακονία του, τίς νεκτίµητες πηρεσίες του µετά πιστ τητος, ε αισθησίας, φοσιώσεως καί ε θικρισίας. Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος. E λαβής λειτουργ ς, σκητής Eπίσκοπος, λεήµων καί φιλάνθρωπος, ε γενής καί προσιτ ς, πρ ος καί ταπειν ς, φιλακ λουθος καί φιλοµ ναχος. Aνθρωπος τ ς ποµον ς, πιµον ς καί καρτερίας, γιν ταν καί µ νο µέ τήν παρουσία του παράδειγ- µα γιά νά κολουθήσοµε το ς χνεσιν α το. Mητροπολίτης Γέρων Eφέσου Xρυσ στοµος. Φορε ς το Φαναριώτικου πνε µατος καί δε γµα χαρακτηριστικ τ ς κωνσταντινουπολίτιδος ε γένειας. Aνθρωπος τ ς καλοσ νης, τ ς γάπης, τ ς διακρίσεως, διδάσκαλος σεβαστ ς καί λίαν γαπητ ς. Aµφ τεροι πιστοί καί φοσιωµένοι διάκονοι τ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας. Σεβασµιώτατε Aρχιεπίσκοπε Kρήτης κ ριε E ρηνα ε, Σεβασµιώτατοι γιοι Aρχιερε ς, παρουσία καί συµµετοχή σας ε ς τ σηµεριν φειλετικ µνηµ συνο τιµ ς καί µνή- µης τ ν σεβασµίων καί σεπτ ν α τ ν µορφ ν πισφραγίζει τήν λήθεια τ ν λ γων. E χαριστο µε θερµά πο µ ς χαρίζετε τήν χαράν τ ς κοινωνίας µετά τ ν τιµίων προσώπων σας, πως πίσης καί τ ν Θεοφ. Eπίσκοπο Kνωσο κ. E γένιον, πο ος ντ ς λίγου θά παρουσιάσει το ς κλεκτο ς προσκεκληµένους µιλητές, γιά τ πο ο καί ε χαριστο µε. Σεβασµιώτατε Mητροπολίτα P δου κ ριε K ριλλε, α δεσιµολογιώτατε Mέγα Πρωτοπρεσβ τερε το O κουµενικο Θρ νου π. Γεώργιε Tσέτση, ε γνωµ νως ε χαριστο µε διά τ ν κ πο καί τ ν µ χθον τ ς λε σεώς σας ς καί τ ν µιλι ν πο θά κολουθήσουν. Tήν δελφ τητα το Iερο Hσυχαστηρίου τ ς Aγίας Φωτειν ς ε χαριστο µε χι µ νον διά τήν παρουσία σας, λλά κυρίως διά τήν πολ τιµον διακονίαν καί προσφοράν σας στ ν «Πατέρα», - πως ρέσκετο µακαριστ ς Kρήτης κυρ ς Tιµ θεος νά τ ν ποκαλο ν -, λες α τές τίς δεκαετίες, σιωπηλά καί θ ρυβα. E χαριστο µε πίσης λους το ς κλεκτο ς παρ ντες προσκεκληµένους,... ο πο οι θελήσατε σήµερα νά µοιραστε τε µαζί µας α τή τήν πέριτη, λλά καρδιακή προσφορά τιµ ς σεβασµο, µνήµης πρ ς το ς µακαριστο ς Aρχιεπίσκοπο Kρήτης κυρ Tι- µ θεο καί Mητροπολίτη Eφέσου Γέροντα Xρυσ στοµο. Aς χουµε τήν ε χή τους. Tήν A.Θ. Παναγι τητα τ ν O κουµενικ ν µας Πατριάρχην κ.κ. Bαρθολοµα ον ε γνωµ νως, υ ικ ς ε χαριστο µε διά τήν Πατριαρχικήν ε χήν καί ε λογίαν του, ποία θά ναγνωσθε µέσως τώρα π τ ν κπρ σωπον τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας τ ς Kρήτης στ ιοικητικ Συµβο λιο τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Σεβασµ. Mητροπολίτη Pεθ µνης καί A λοποτάµου, τ ν πο ον καί ε χαριστο µε. ª Àª... OÀ Oπ OÀª π OÀ ƒπ ƒãoà µ ƒ O Oª πoà T Iερωτάτ ω Mητροπολίτ η Kισάµου καί Σελίνου κυρί ω Aµφιλοχί ω, περτίµ ω καί ξάρχ ω Eσπερίας Kρήτης, Προέδρ ω το ιοικητικο Συµβουλίου τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης, δελφ ν Kυρί ω λίαν γαπητ, καί τ Eντιµολογιωτάτ ω κυρί ω Aλεξάνδρ ω Παπαδερ, Aρχοντι Yποµνηµατογράφ ω τ ς καθ µ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας, Γενικ ιευθυντ το Iδρ µατος το του, τέκν ω ν Kυρί ω προσφιλε, χάριν καί ε ρήνην παρά Θεο. Aσµενοι κοµισάµεθα τ π ιζ Nοεµβρίου.. µέτερον γράµµα, διά το ποίου ποβάλλετε µ ν τι, ς τέκνα ε γνώµονα χοντα π ψιν τήν πί µίαν πεντηκονταετίαν καρποφ ρον ρχιερατικήν διακονίαν δ ο ξεχ ντων Iεραρχ ν το καθ µ ς O κουµενικο Θρ νου, το µακαριστο Aρχιεπισκ που Kρήτης κυρο Tι- µοθέου καί το σα τως ειµνήστου Mητροπολίτου Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου, πεφασίσατε πως δε ντως τιµήσηκε τήν µνήµην α τ ν ε ς ε δικήν φιερω- µατικήν κδήλωσιν τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης, ξαίροντες δι α τ ς τάς κπληκτικάς κφάνσεις τ ς πολυσχιδο ς προσφορ ς των ν τ Eκκλησί α καί τ σ νηθες διαµέτρηµα τ ς πληθωρικ ς προσωπικ τητος α τ ν. O µέν Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος π ρξε τ ντι σίαθλος καί εροθαλλής Iεράρχης. Hγάπησε περιπαθ ς τ ν Σωτ ρα καί K ριον µ ν Iησο ν Xριστ ν, καί θεσεν ς σφαλές κρηπίδωµα ε ς τ ν νδογεν καταρτισµ ν του τάς ζωηφ ρους ε αγγελικάς πιταγάς, τάς ποίας κατά κυριολεξίαν π στήθους γίνωσκε καί, νεκα το του, π σα στάσις ζω ς καί µπνευσις διακονίας ε ς τ ν πολ πλαγκτον βίον του, µ νον ς περίσ

6 ÂÏ 964 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 σευµα ρωτικ ς ναφορ ς πρ ς τ Aρχέτυπον τ ς γι τητος, ποσηµειο ται καί ρµηνε εται. ι κατοπονήτων σκητικ ν παλαισµάτων µπειρικ ς προσήγγισε τ µυστήριον τ ς ν Xριστ σωτηρίας, καθοδηγο µενος καί π Θεοφ ρους νδρας τ ς ποχ ς του, ς τ ν πνευµατοκίνητον Γέροντα τ ς Πάτµου π. Aµφιλ χιον Mακρήν, διά το το καί κατέστησεν αυτ ν προϊ ντος το χρ νου κρυστάλλινον δοχε ον τ ς Xάριτος, δαµάντινον σκε ος το πλο του καί τ ν χαρισµάτων τ ς Θε τητος. Yπ ρξε φιλάνθρωπος καί κοινωνικ ς, δι τι διέθετεν κλεπτυσµένον διά τ ς σκήσεως τ ν σωκάρδιον µηχανισµ ν τ ς νοερ ς λειτουργίας του, δι καί συνελάµβανεν πιτυχ ς τήν δραµατουργίαν τ ς πεπτωκυίας γκοσµίου καταστάσεως καί πιµέριζεν ναλ γως τ ν κάστοτε ναγκαιοτήτων τάς νακουφιστικάς δ σεις τ ν ζειδώρων ποιµαντορικ ν γευµάτων του. T κπληκτικ ν φιλανθρωπικ ν α το ργον, δί α ν τ Iερ Mον Παναγίας Kαλυβιαν ς, ε ς τήν στορικήν καί πρωτ θρονον κκλησιαστικήν παροικίαν τ ς Kρήτης, τήν ποίαν κυριολεκτικ ς δ ξασε καί δι τρ των κ πων δεξι ς γεώργησε κατά τά λησµ νητα τη τ ς κε σε προτ που ποιµαντορίας του, πιµαρτυρε τήν πολλήν χριστοειδ γάπην καί τ θυσιαστικ ν φρ νηµα τ ς ξιοµακαρίστου ρχιερατικ ς διακονίας του. H πολυποίκιλος δρ σις α το καί ς Mητροπολίτου Γορτ νης καί Aρκαδίας καί ς Aρχιεπισκ που Kρήτης π ρξεν συχαστική π ρροια τ ς ενάως νηφο σης καί προσευχοµένης καρδίας του, διά το το καί νθεξεν ε ς τήν διαδροµήν το χρ νου, καθώς ο δ λως τυγχάνει σχετιζ µενη µέ τ ν θεον κτιβισµ ν καί τ ν δογµάτιστον θικισµ ν τέρων δυτικογεν ν ο µανιστικ ν µεθοδε σεων. ειν ς ρήτωρ ργωσε διά το ρ τρου τ ς χριστοκεντρικ ς διδαχ ς τάς περιοχάς τ ς ε θ νης του καί προεκάλεσεν «θνείαν λλοίωσιν ε πρεπεστάτην» ε ς τάς ψυχάς τ ν νωτισθέντων τ ν χαριτ βρυτον λ γον του. Yπ ρξεν φωσιωµένος ε ς τήν Mητέρα Eκκλησίαν τ ς Kωνσταντινουπ λεως, συνεργάσιµος καί ε πειθής ε ς τάς ποφάσεις α τ ς, δι καί δικαίως α τη σήµερον γκαυχ ται διά τήν χριστοµίµητον διακονίαν α το καί διά τ γιοπατερικ ν θος τ πο ον νεσάρκωσε καί ναργ ς πέδειξε. Kατά διακεκριµένον τρ πον πολλά ξιονοµάστους πηρεσίας προσήνεγκεν ε ς τήν Aγίαν το Xριστο Mεγάλη Eκκλησίαν καί πρ τος τ τάξει τ ν Iεραρχ ν α τ ς, είµνηστος Mητροπολίτης Eφέσου κυρ ς Xρυσ στοµος. Παιδι θεν κληροδοτήθη ε ς α τ ν ρχοντική ε πρέπεια καί Pωµαίηκη διοπροσωπεία τ ς ντα θα Oµογενείας καί βηµάτισεν ε ς τάς δυσκ λους τραπο ς τ ς ν Φαναρί ω κκλησιαστικ ς µαρτυρίας µέ γρηγορο σαν συνείδησιν καί τήν παιτουµένην διάκρισιν ς κατά καιρο ς πηγ ρευαν α διάζουσαι συνθ και τ ς ντα θα σταυρωσίµου διαβιώσεως. Λίαν πεπαιδευµένος Iεράρχης καλλιέργησε τήν Θεολογικήν και θ ραθεν παιδείαν, προσεκ µισε γνώσεις ε ς αυτ ν ναλ γως τ ς χωρητικ τητος τ ς ξυδερκο ς καί ε στρ φου διανοίας του, καί κλέϊσε τάς διδακτικάς πάλξεις τ ς κατά Xάλκην περιπ στου Σχολ ς, γεν µενος διαπρεπής καθηγητής α τ ς καί µέντωρ πολλ ν συγχρ νων κκλησιαστικ ν καί καδη- µαϊκ ν ταγ ν, ν πάσ η τ Oρθοδ ξ ω πραγµατικ τητι. H πολυµερής καί ρτιωτάτη καδηµαϊκή α το διασκευή συντίθεται π τήν κµάθησιν πτά ξένων γλωσσ ν καί π πλειάδα τίτλων σπουδ ν ς κ τ ν πολλ ν α το Θεολογικ ν ν τ λλοδαπ πιστηµονικ ν πιδ σεων. Ως τακτικ ς καθηγητής τ ς ογµατικ ς καί τ ς Iστορίας ογµάτων ν τ ς νω ναγραφοµέν η Θεολογικ Σχολ, φ κεν ποχήν καί θεράπευσε κατά τρ πον µοναδικ ν τ ντικείµενον τ ς ξειδικευµένης α το συστηµατικ ς νασχολήσεως. E χε πολλάς διακρίσεις π Aκαδηµίας, Iδρ µατα καί Oργανισµο ς. Kατε χεν πιτελικάς θέσεις ε ς τήν πρωτε θυνον κκλησιαστικήν διακονίαν το O κουµενικο Πατριαρχείου, συµµετε χεν ς κπρ σωπος α το ε ς πολλά διορθ δοξα, διαχριστιανικά καί δειθν συνέδρια καί διετέλεσε πρ εδρος πολλ ν πιτροπ ν τ ς Mητρ ς Eκκλησίας. Yπ ρξεν πιος, ε γενής καί µετρίων τ νων ε ς τάς λεκτικάς καί γραφικάς καταθέσεις του καί βαρ τιµος παραγωγή το ξυγράφου καλά- µου του ποτελε διαχρονικ ν θησα ρισµα ε ς τ βιβλιοσυλλεκτικ ν κειµηλιαρχε ον τ ς Mητρ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας τ ς Kωνσταντινουπ λεως. Aπ το τους 1983 ργάνωσεν ς Mητροπολίτης M ρων τ ν Aτταλεί α κατ τος συγκαλο µενον διεθνές συνέδριον ε ς τιµήν το µεγίστου προκατ χου του Aγίου Nικολάου καί προέστη πλέον τ ς δεκαετίας το προσκυνήµατος καί τ ς Θείας Λειτουργίας ε ς τήν περίφηµον ρχαίαν Bασιλικήν το δίου Aγίου. Hτο π τάς κορυφαίας φυσιογνωµίας το O κουµενικο Πατριαρχείου ν τ παρελθ ντι ε κοστ α νι. Tιµ ντες τήν µνήµην τ ν δ ο το των κλεκτ ν Iεραρχ ν το O κουµενικο Θρ νου, ε χαριστο µεν καί δοξάζοµεν τ ν K ριον τ ν καλέσαντα α το ς ε ς τήν διακονίαν τ ς καθ µ ς ερ ς Oλκάδος καί ε χ µεθα πως τ φωτειν ν παράδειγµα α τ ν ποτελ δοδείκτην καί διά τάς µελλο σας γενεάς τ ν που γ ς διακ νων τ ς Mητρ ς Eκκλησίας. E χαριστο ντες δέ καί συγχαίροντες καί µ ν το ς ν τ Oρθοδ ξ ω Aκαδηµί α Kρήτης πί τ ργανώσει τ ς κδηλώσεως τα της, καταστέφοµεν µ ς διά τ ς Πατριαρχικ ς µ ν ε αρεσκείας καί πικαλο µεθα φ µ ς τήν Xάριν καί τ πειρον Eλεος το Θεο. 6. εκεµβρίου O Kωνσταντινουπ λεως γαπητ ς ν Xριστ δελφ ς καί διάπυρος πρ ς Θε ν ε χέτης Bαρθολοµα ος.

7 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 965 Σεβασµ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος (αποσπάσµατα)... Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος και Mητροπολίτης Γέρων Eφέσου Xρυσ στοµος, δ ο φωτεινές κκλησιαστικές προσωπικ τητες το O κουµενικο Πατριαρχείου µας καί τ ς Eκκλησίας Kρήτης, τ ς Eκκλησίας µας. ο Iεράρχες καταξιωµένοι, ε λογηµένοι π τ Θε, τι- µηµένοι π τ λα του, ξίως τιµώµενοι π ψε π τήν Oρθ δοξο Aκαδηµία Kρήτης καί κατά συνέπεια π τήν Eκκλησία τ ς ε λογηµένης Nήσου µας, τ ς Kρητης. Eκ µέρους τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας µας καί κ µέρους µου κφράζω χαρά καί γαλλίαση γιά τήν ποψινή τιµητική α τή κδήλωση... Oλοι γνωρίζουµε καί καµαρώνουµε τ γεγον ς, τι ο τιµώµενοι σήµερα Iεράρχες π ρξαν νθρωποι το Θεο καί τ ς Eκκλησίας Tου, τίµιοι καί κο ραστοι ργάτες της. E ς τήν Bασιλε ουσα, τ Φανάρι τ ς Mητρ ς Eκκλησίας, τ O κουµενικ µας Πατριαρχείον νας, ε ς τήν Kρήτην, στά Xανιά, στίς Mο ρες, στ Hράκλειο καί χι µ νον λλος. E ς τήν γ ν τ ς Iωνίας, τήν καθ µ ς Aνατολή, τήν α ώνια Π λη καί στήν Aγιοτ κο Kρήτη, τ ε λογηµένο νησί µας. E ς το ς γίους α το ς τ πους ο τιµώµενοι δ ο Iεράρχες πρ σφεραν τά πάντα µέχρι καί τήν τελευταία στιγµή τ ς ζω ς των µέ τρ πο θυσιαστικ, θαυµαστ, πλήρη αφοσίωση στ Xριστ καί τήν Eκκλησία µας. ικαίως τιµ νται σήµερα καί θά παραµείνουν τιµηµένοι πάντοτε γιά τ θος, τήν α θεντικ τητα καί τήν προσφορά τους. Mέ λη µου τήν καρδιά µετέχω προσωπικ ς καί κ µέρους τ ς Eκκλησίας µας καί τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου της ε ς τήν τιµητική κδήλωση καί ποκλίνο- µαι στά σεβαστά καί τιµηµένα πρ σωπά των. H προσωπική ναφορά µου το τη τήν ρα ε ς τά τιµώµενα πρ σωπα δέν µπορε παρά νά ε ναι µ νο ε χαριστιακή πρ ς τ ν Θε ν ν πρώτοις, πο ος πέστειλε α το ς ε ς τήν Eκκλησία, δήγησε τά διαβηµατά των, στήριξε τά πρ σωπά των καί το ς κάνωσε νά φέρουν ε ς πέρας τήν ποστολή καί τήν διακονία των, λλά καί ε ς το ς δίους, γιά το ς κ πους, το ς µ χθους, τίς θυσίες, τήν φοσίωση, το ς συνεχε ς γ νες, τή µέριµνα, τή µεγάλη Aρχιερατική προσφορά των. Γιά λα α τά θά κο σουµε στή συνέχεια λ γους µπνευσµένους π το ς λαµπρο ς µιλητές τ ς βραδι ς... Aπ την πλευρά µου ε χαριστ καί δοξάζω τ ν Θε δι τι π µικρ ς γνώρισα... τ ν σεπτ προκάτοχ µου καί κτίµησα τά πολλά χαρίσµατα, τήν γάπη καί τή µεγάλη του προσφορά πρ ς τήν Eκκλησία µέχρι καί τήν µέρα πο K ριος τ ν κάλεσε κοντά Tου ε ς το ς ο ρανο ς. Eπίσης ε γνωµον τ ν Tριαδικ Θε, πο ος µέ ξίωσε νά µαθητε σω παρά το ς π δας το διδασκάλου τ ς Oρθοδ ξου Θεολογίας καί τ ς ογ- µατικ ς τ ς Oρθοδ ξου Eκκλησίας µας, το σεπτο εράρχου καί µεγάλου θεολ γου, το Γέροντος Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου. E γνώµων µένω καί θά µείνω ε ς τ ν Θε καί γιά τ γεγον ς τι ε χα τη δυνατοτήτα νά τ ν συναντήσω ε ς τ Hράκλειο πρίν φ γει γιά το ς ο ρανο ς, νά µοιραστ µαζί του το ς π νους καί τίς γωνίες τ ς σθενείας του. Nά κρατήσω λίγο το τιµηµένο χέρι του, νά κο σω το ς τελευταίους λ γους του, νά διαπιστώσω µέ καµάρι π σο ταυτισµένη ταν λη παρξή του µέ τή Mητέρα Eκκλησία τ ς Kωνσταντινουπ λεως, τά προβλήµατα καί το ς γ νες της, ξαιρέτως το Προκαθηµένου α τ ς το Παναγιωτάτου O κουµενικο Πατριάρχου µας κ.κ. Bαρθολοµαίου, καί τελικ ς νά τ ν συνοδε σω µέχρι τήν τελευταία του κατοικία ε ς τήν Σ ρο. T πέρασµά του π τήν Kρήτη καί τ Hράκλειο ποτελε ε λογία καί τιµή. Tο ς ταπεινο ς καί ε γνώµονας α το ς λ γους καταθέτω π τήν Eκκλησία µας ε ς τ σεπτ πρ σωπο καί τήν ερά µνήµη τ ν δ ο τιµωµένων π ψε Iεραρχ ν, ε χ µενος νά χουν τή δ ξα καί τήν τιµή το Θεο, πως ε ς τή γ, τήν Π λη καί τήν Kρήτη, τσι καί ε ς το ς ο ρανο ς καί στήν ε λογηµένη Bασιλεία το Πατρ ς καί το Y ο καί το Aγίου Πνε µατος. Aµήν. Α. Παπαδερ ς: Ευχαριστο µε τον Σεβασµ. Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριον για το µήνυµά του, το οποίον σας διαβάζω... «...Σ ς συγχαίρω γιά τήν πρωτοβουλία τ ς Aκαδηµίας νά τιµηθο ν πιφανε ς προσωπιικ τητες το O κου- µενικο Πατριαρχείου, τ ν ποίων ε ναι πολ ς παινος ν τ Eκκλησί α πανορθοδ ξως καί διαχριστιανικ ς. Πάντες ποκλιν µεθα στίς σεπτές µορφές τους. Eχουµε χρέος νά ναθεωρο µε τήν κβαση τ ς ναστροφ ς καί τ ς διακονίας τους καί νά µιµο µεθα τήν πίστη, τήν φοσίωσή τους, τήν κδαπάνησή τους γιά τή δ ξα το Θεο... (Απ το Μήνυµα του Σεβασµ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου) Α. Παπαδερ ς: Ευχαριστο µε επίσης τους Σεβασµ. Μητροπολίτες Γορτ νης και Αρκαδίας κ. Μακάριον και Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. αµασκην ν για την παρουσία τους, τον Σεβασµ. Χανίων επιπροσθέτως για την αναµετάδοση της τελετής απ τον Ραδιοφωνικ Σταθµ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. Πριν καλέσουµε στο Βήµα τον Σεβασµ. Ρ δου, ας θυµηθο µε κάποιες στιγµές απ τη ζωή του µακαριστο Τιµοθέου (ακολουθεί προβολή φωτογραφιών). ÙÔ ÛËÌÂ ÔÓ - Ùfi Ô ÂÔÊ. apple - ÛÎÔappleÔ ÓˆÛÔ Á ÓÈÔ apple ÚÔ Û ÂÈ ÙÔ ÂÈÛËÁËÙ.

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις ΣYΛΛOΓH KYKNOI Kάπου ν ανήκεις Ο Φίλιππος Μανδηλαράς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά µεγάλα και µικρά, ένα µυθιστ ρηµα φαντασίας (Νίκη, ή αυτ που φαίνεται κι αυτ που είναι)

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7 PROT.-PERIEXOMENA.TELIKO.5 23-07-12 12:50 ÂÏ XII ÂÚÈÂ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ xxvii xxv KEºA AIO 1 æ ÔÏÔÁ : Δ Ù È Í ÏÈÍË ÌÈ appleèûù ÌË 1 È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Kωνσταντίνος Tσάτσος 2-32 AΦIEPΩMA. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. O ανυποχώρητος της Δημοκρατίας. Tο χάρισμα της αξιοκρατίας.

A ΦIEPΩMA. Kωνσταντίνος Tσάτσος 2-32 AΦIEPΩMA. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. O ανυποχώρητος της Δημοκρατίας. Tο χάρισμα της αξιοκρατίας. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 19 OKTΩBPIOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA Kωνσταντίνος Tσάτσος. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Tου Kωστή Bατικιώτη Xρονολόγιο Kωνσταντίνου Tσάτσου. Tης Δέσποινας Mυλωνά O Φιλόσοφος Δάσκαλός

Διαβάστε περισσότερα

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ı Ó Û Ï ÎÔÊÚ Ë- ÂÔÓÙÛ ÓË ÃÚÈÛÙ Ó ÎÂÏÏ Ô Ï ÓË ÂÔÓÙÛ ÓË ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À µπµ π ª ƒ π ª ø π π ø µπµ πø À ƒ º π ƒπ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* 97 1. Εισαγωγικά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος υπήρξε µια απ τις µητροπ λεις του Οικου- µενικο Πατριαρχείου, που προσέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική

Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική KEΦAΛAIO 6 Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο και εκπαιδευτική πολιτική ANN PHOENIX ƒπ ÃOª 1. Εισαγωγή 129 2. Κρίση; Ποια κρίση; 131 3. Η διαπλοκή δημοφιλών/ηγεμονικών

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα