2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ"

Transcript

1 ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ «Oι Άγιοι είναι άνθρωποι και ως εκ το του εκτεθειµένοι σε κάθε ανθρώπινο και δαιµονικ πειρασµ, µάλιστα δε, λ γ ω του πνευµατικο τους αναστήµατος, σε ισχυρ τερο απ εκείνον των ανθρώπων µέσου ρου. Αν είναι υπήκοοι µιας κρατικής εξουσίας, ο πειρασµ ς µπορεί να συνίσταται στο να είναι υπέρ το δέον υποτακτικοί στους ισχυρο ς της γης, ακ - µη και εκεί, που θα ταίριαζε αντίρρηση στο νοµα του Θεο, αντίρρηση µως, που θα έθετε σε κίνδυνο την παρξή τους. Αν οι ίδιοι είναι φορείς εξουσίας, Βασιλείς ή Πάπες, ενδέχεται να περιπέσουν στον πειρασµ, να εκτείνουν υπέρµετρα την εξουσία τους, να υπερεκτιµήσουν το δίκιο και την άποψή τους, να υποτιµήσουν εκείνη των άλλων, ακ µη και να χρησιµοποιήσουν χι καλά µέσα προς επίτευξη κάποιου σκοπο αγαθο». Oι Άγιοι στον πειρασµ της εξουσίας! Αυτ ς ο τίτλος εν ς ενδιαφέροντος συγγράµµατος 1, παραπέµπει συνοπτικά και ευθ βολα στην πιθαν τατα πιο οδυνηρή εµπειρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστ µου, στην ιερή µνήµη του οποίου αφιέρωσε το σεπτ Oικουµενικ Πατριαρχείο το απερχ µενον έτος 2007, χιλιοστ εξακοσιοστ απ τη µαρτυρική πορεία του προς τον θάνατο (+407) στην εµπειρία της αντιπαράθεσής του τ σο µε τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο, τη σ ζυγ του και (απ το 400) Αυγο στα Ευδοξία και τον Πρωθυπουργ Ευτρ πιο, σο και µε τον Αλεξανδρείας Θε φιλο, τον Καισαρείας Φαρέτριο και άλλους κληρικο ς. Παραπέµπει γενικ τερα σε έναν απ τους διαχρονικο ς πειρασµο ς του εκκλησιαστικο σώµατος, αλλά και κάθε χριστιανο, κάθε ανθρώπου, τ σον του εξουσιαζ µενου, σο και του εξουσιαστή. Μην ξενίσει ο συσχετισµ ς Αγίου και πειρασµο. Είναι γνωστή η βρις του Σατανά, να πειράσει ακ µη και τον ίδιο τον Χριστ (Ματθ. 4, Eβρ. 2, 18). Και δεν υπάρχει αµφιβολία, πως κατ εξοχήν η επίγεια ζωή των Αγίων συνοδε εται απ την αδιάλειπτη ικεσία, «µή ε σενέγκ ης µ ς ε ς πειρασµ ν...». Γιατί εκείνοι γνωρίζουν και βιώνουν βαθ τερα αυτ που επισηµαίνει συχνά ο ιερ ς Χρυσ στο- µος την εµµονή του διαβ λου, να θέτει σε δοκιµασία κατά προτίµηση εκείνους, που αγωνίζονται να ακολουθο ν την κλήση του Θεο : «σεσθε ο ν µε ς τέλειοι ς πατήρ µ ν ο ράνιος τέλει ς στιν» (Ματθ. 5, 48). Μετά «δακρ ων καί πειρασµ ν» (Πράξ. 20, 19) και κ πων και βασάνων πολλών και κραυγών αγωνίας (Ρωµ. 7) ανταποκρίθηκε στην κλήση του και ο Απ στολος Πα λος, στον οποίον, και πάλι µε πρωτοβουλία του Oικουµενικο Θρ νου, αφιερώνεται το νέον έτος 2008 («Πατριαρχική Aπ δειξις πί το ς Xριστουγέννοις», -2007). Η µετάβαση αυτή απ το έτος Ιωάννου του Χρυσοστ µου στο έτος Αποστ λου Πα λου αποτελεί αγαθή συγκυρία µεταξ άλλων και επειδή ο πρώτος υπήρξε αυθεντικ ς ερµηνευτής του δευτέρου. Τον Χρυσ στοµο πρωτίστως πρέπει λοιπ ν να έχει ως οδηγ ποιος θέλει να προσεγγίσει µε ασφάλεια τη θεολογία και το γιγάντιο έργο του Πα λου, ο οποίος «δαίµονας λασεν, µαρτήµατα λυσε, τυράννους πεστ µισε, φιλοσ φων γλώττας νέφραξε, τήν ο κουµένην τ Θε προσήγαγε, βαρβάρους φιλοσοφε ν πεισε, πάντα µετε ρ θµισε τά ν τ γ» (Χρυσ στ., PG. 60, 679). Πρ θεση του αφιερωµατικο το του σηµειώµατος είναι µ νον η ενδεικτική επισήµανση εν ς ερµηνευτικο σχολίου του ιερο Πατρ ς, το οποίον, απ µ νο του, τεκµηριώνει τη διαχρονική επικαιρ τητα του οικουµενικο διδασκάλου. Πρ κειται για την ερµηνεία του πρώτου στίχου του 13ου κεφαλαίου της προς Ρωµαίους Επιστολής. Πα λος ο Απ στολος των Εθνών απευθ νεται «π σι το ς ο σιν ν Pώµ η γαπητο ς Θεο, κλητο ς γίοις...» και παραγγέλλει: 1. F. M. Stratmann, Die Heiligen in der Versuchung der Macht, Frankfurt a.m. 1958, 6 - ÈÎ Ì ÌÂÙ ÊÚ ÛË.

2 ÂÏ 960 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 «Π σα ψυχή ξουσίαις περεχο σαις ποτασσέσθω ο γάρ στιν ξουσία ε µή π Θεο α δέ ο σαι ξουσίαι, π το Θεο τεταγµέναι ε σίν.» (Ρωµ. 13,1). Στο στίχο αυτ κυρίως, δευτερευ ντως δε στους υπ λοιπους της σχετικής περικοπής (2-7) αφιέρωσε µια (την ΚΓ ) απ τις 32 θεοδίδακτες Oµιλίες του στην προς Ρω- µαίους Επιστολή ο µέγας ερµηνευτής των Aγίων Γραφών Ιωάννης ο Χρυσ στοµος (PG 60, 613 εξ.). O Απ στολος Πα λος απευθ νεται στους Χριστιανο ς της Ρώµης, που είχε την έδρα του ο τ τε µονάρχης της οικουµένης, αυτοθεοποιηµένος. O ιερ ς Χρυσ στοµος απο- µυθε ει την τελευταία αυτή ιδι τητά του, εξηγεί τι πηγή πάντων είναι ο ηµιουργ ς και Νοµοθέτης Θε ς, ο δε φορέας της ποιας εξουσίας είναι απλ ς διαχειριστής της και υπ λογος έναντι του Θεο. Υποδεικν ει έτσι το κατά Χριστ ν περιεχ µενο των εννοιών εξουσία και υποταγή (PG 60, 13 εξ.). Έχοντας προφανώς υπ ψη τη διαβεβαίωση του Χριστο «ο κ λθον καταλ σαι τ ν ν µον το ς προφήτας ο κ λθον καταλ σαι, λλά πληρ σαι» (Ματθ. 5, 17), παρατηρεί ο Χρυσ στοµος: Για το θέµα το το [της υποταγής κ.λπ.] ο Απ. Πα λος γράφει και σε άλλες Επιστολές, προκειµένου να δείξει, τι «ο κ π νατροπ τ ς κοιν ς πολιτείας Xριστ ς το ς παρ α το ν µους ε σήγαγεν», πως κατηγορο σαν τους πρώτους Χριστιανο ς, «λλ πί διορθώσει βελτίωνι, καί παιδε ων µή περιττο ς ναδέχεσθαι πολέµους καί νοήτους». Γιατί υπάρχουν ήδη πολλές επιβουλές εναντίον µας «καί περιτο ς ο δε προστιθέναι πειρασµο ς». Προχωρώντας στο ερµηνευ µενο κείµενο, επισηµαίνει πρώτα ο Χρυσ στοµος την καθολικ τητα της προσταγής «Π σα ψυχή ξουσίαις περεχο σαις ποτασσέσθω». Γράφει: «κ ν π στολος ς, κ ν ε αγγελιστής, κ ν προφήτης, κ ν στισο ν». Επιµένει µάλιστα: δεν είπεν ο Απ στολος απλά «πειθέσθω», είπε «ποτασσέσθω». Γιατί αυτή η άκα- µπτη καθολικ τητα; Απλο στατα, επειδή δεν υπάρχουν εξουσίες «ε µή π το Θεο». T ρχειν καί ρχεσθαι «τ ς το Θεο σοφίας ργον ε ναί φηµι», ώστε να µην κυριαρχεί αταξία στη ζωή των ανθρώπων, «σπερ κυµάτων τ δε κ κε σε τ ν δήµων περιαγοµένων». Σπε δει µως ο χρυσορρήµων, να θέσει ευθέως το πιο κρίσιµο ερώτηµα: «Tί λέγεις; π ς ο ν ρχων π το Θεο κεχειροτ νηται;» - ταυτίζεις, µε άλλα λ για, εξουσιαστή και εξουσία και θεωρείς και εκείνον θε πεµπτον; «O το το λέγω, φησίν ο δέ γάρ περί τ ν καθ καστον ρχ ντων λ γος µοι ν ν, λλά περί α το το πράγµατος» [της εξουσίας]. εν είπε, λοιπ ν, ο Απ στολος: «O γάρ στιν ρχων, ε µή π Θεο, λλά περί το πράγµατος διαλέγεται λέγων O γάρ στιν ξουσία ε µή π Θεο α δέ ο σαι ξουσίαι π Θεο τεταγµέναι ε σίν» (αυτ θι 615). Ακριβώς αυτή η παραδοχή χι µ νο νοµιµοποιεί, αλλά και επιβάλλει την αντίρρηση στο νοµα του Θεο, ταν ο φορέας της εξουσίας αποδεικν εται κακ ς διαχειριστής της και µε την αλαζονική, υπεροπτική, σαρκαστική και ιδιοτελή συµπεριφορά του γίνεται προαγωγ ς της κοινωνικής και της κάθε άλλης µορφής αδικίας, της ανελευθερίας, του αθέµιτου πλουτισµο, της εκβαρβάρωσης των ηθών και πρ ξενος πλείστων άλλων δεινών. ποιος - πως ο Χρυσ στοµος- σέβεται ως απ Θεο τεταγµένη την εξουσία, δεν υποκ πτει στον πειρασµ της ένοχης σιωπής- ενώπιον αναιδών καταστρατηγήσεών της δεν έχει άλλη επιλογή απ την αντίρρηση, την ενεργ αντίσταση, µε ανάληψη της ποιας παρακινδ νευσης. Προβάλλεται ο ισχυρισµ ς, πως ο Χρυσ στοµος δεν µπορο σε να προσαρµοστεί σε αυτοκρατορικ παριβάλλον «καί το το π ρξε δυστ χηµα δι α τ ν καί τήν Eκκλησίαν» (Θρησκευτική καί Hθική Eγκυκλ. 6, 1173). Η πρώτη διαπίστωση είναι αληθής. Η δε τερη είναι κρίση, που ελέγχεται απ την εντολή «µή συσχηµατίζεσθε τ α νι το τ ω» (Ρωµ. 12, 2). Eρµηνε οντας στη συνέχεια τους υπ λοιπους στίχους της παραπάνω περικοπής, ο Χρυσ στοµος εξαίρει δυο ιδι τητες και υποχρεώσεις συνάµα της εξουσίας, οι οποίες, κατά συνεκδοχή, πρέπει να χαρακτηρίζουν και τους φορείς της τις ιδι τητες του διακ νου και του λειτουργο. Η εξουσία - και µέσ ω αυτής ο άρχων (οφείλει να) είναι «Θεο διάκονος» για το καλ σου. Είναι λειτουργοί, υπηρέτες του Θεο οι άρχοντες, που φροντίζουν π.χ. για την είσπραξη των φ ρων. Γι αυτ να αποδίδεις,τι οφείλεις. «Aρχων» µως δεν είναι µ νον ο φορέας πολιτικής, στρατιωτικής, αστυνοµικής και ποιας άλλης «βασιλικής δυναστείας». Είναι -και µάλιστα κατά µείζονα λ γο µερικές φορές- και ο διαχειριζ µενος εκκλησιαστική και εν γένει πνευµατική εξουσία. Η εξουσία π.χ. που αναγνωρίζει ο Χρυσ στοµος στον Μοναχ, τον «συζ ντα τ ληθεί α καί κατά Xριστ ν φιλοσοφί α», αλλά και η εξουσία των πολλών «ψευδαδέλφων» κληρικών, η προς τον ιερ Πατέρα συµπεριφορά των οποίων προκάλεσε σ αυτ ν αναµφίβολα πειρασµο ς και δοκιµασίες πολ πιο οδυνηρές απ εκείνες που επέβαλαν οι πολιτικοί εξουσιαστές. Σε µια εποχή και χώρα, πως η δική µας, που κυριαρχεί χι µ νον η φοροδιαφυγή, αλλά και η γενικευ µενη απειθαρχία και παραβατικ τητα, η αίσθηση εκτεταµένης αµφισβήτησης της ν µιµης εξουσίας (π.χ. αυτ ς ο ν µος καίτοι ψηφίσθηκε απ το Κοινοβο λιο µιας δηµοκρατικά δοµηµένης εξουσίας δεν θα περάσει ) που, πολ περισσ τερο, αυξάνονται και επιδεινώνονται φαιν µενα διαφθοράς, ασυδοσίας και κατάχρησης εξουσίας σε ολ κληρο σχεδ ν το σώµα της κοινωνίας στο σώµα µάλιστα, που είναι, τουλάχιστον κατά διαιωνιζ µενη παραδοχή, στο µέγιστο τµήµα του, το ίδιο το σώµα της Εκκλησίας, οι ροι εξουσία, υποταγή, διάκονος, λειτουργ ς και τα συναφή είναι επείγουσα ανάγκη να αποκτήσουν και πάλι το πραγµατικ τους ν ηµα και περιεχ µενο, στη θεωρία και την πράξη. Σε µια εποχή, τέλος,- που και στην ίδια την Εκκλησία δεν είναι πάντοτε πειστική η διάκριση ανάµεσα στην εξουσία και το χάρισµα, ανάµεσα στην ευχαριστιακή κοιν τητα της πίστεως και στον χλο των οπαδών εν ς Χριστιανισµο, που ευτελίζεται βιο µενος και εκφραζ µενος µε ρους και τρ πους σκέτης ιδεολογίας και κοσµικών ερεισµάτων, είθε το έτος του Αποστ λου Πα λου να µας θυ- µίσει, µεταξ πολλών άλλων, - π τε στη ζωή της Εκκλησίας ποιµένες και ποιµεν µενοι µπορο µε, αν χρειαστεί, να επαναλαµβάνουµε το «Καίσαραν πικαλο µαι» (Πράξ. 25, 11), χωρίς να λησµονο µε το «π δοτε... τά το Θεο τ Θε» (Ματθ. 22, 21), -µάλιστα δε το το το ένα και σηµαντικ τερο πάντων: «τι ο κ στιν µ ν πάλη πρ ς α µα καί σάρκα, λλά πρ ς τάς ρχάς, πρ ς τάς ξουσίας, πρ ς το ς κοσµοκράτορας το σκ τους το α νος το του, πρ ς τά πνευµατικά τ ς πονηρίας ν το ς πουρανίοις» (Eφεσ. 6, 12).

3 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 961 E K H ø E I T P I M H N O Y O K T ø B P I O 5. ª ÏË ÙÔ ÂÚ Ì ÙÔ ÂÚÔappleÔÙ ÌÔ ÂappleÈÛÎ ÊıËÎ Ó ÙËÓ OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ Ú ÙË (O ) Î È ÂÓËÌÂ- ÚÒıËÎ Ó applefi ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ Û ÓÂÚÁ Ù ÙË ÁÈ ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ ΣΥΝΕ ΡΙO ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ ÂÈÚ ÂÌÈÓ Ú ˆÓ, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË ı - Ï ÛÛ,Ë ÔappleÔ Â Ó È Ô ÌÂÁ ÏÔ ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÙ ÌË Î È ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. Â Ë ÙˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleô Ô Ó ÛÙÔ ÒÚÔ appleô Î Ï appleùâè Ù 3/4 ÙÔ appleï Ó ÙË Ì applefi ÙÔ ÛËÌÂ Ô Âapple Ê ÙË ÚfiÛÊ ÈÚ Ì ÙËÓ ÙÌfi- ÛÊ ÈÚ Ì ÚÈ Ù ÛÛ Ï ıë ÙˆÓ ˆÎ ÓÒÓ Î È applefi ÙÔÓ fiúâèô Ì ÚÈ ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ applefiïô Ì ÂÎappleÏ ÛÛÔ Ó Ì ÙËÓ appleôèîèïfiùëù ÙË ÌÔÚÊ ÙÔ Î È Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ appleô È - Ú Ì Ù Ô Ó ÛÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ˆ apple Óˆ ÛÙË ÁË. Ô ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙË ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ appleô ÙÚÔÊÔ ÔÙ Πıâ ÌÔÚÊ ˆ ÂÛÌ ÂÙ È applefi ÌÈÎÚÔÔÚ- Á ÓÈÛÌÔ appleô Ô Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÒÓ. O Î ÎÏÔ ÙÔ ÓÂÚÔ, ÙÔ ÔÍ ÁfiÓÔ Î È ÙÔ ÓıÚ Î Î È Ë Ú ıìèûë ÙÔ appleôûô ÙÔ ÈÔÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î ÛÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È, appleâúèûûfiùâúô applefi Î ıâ ÏÏÔ apple Ú ÁÔÓÙ, applefi ÙËÓ ÏÏËÏÂapple Ú ÛË ÙˆÓ ˆÎ ÓÒÓ Ì ÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. È Ù Ú ÍË ÙË Û ÛË Ù appleôùâïâ ÙÔÓ appleúô ÁÁÂÏÔ ÙˆÓ ÎÏÈÌ ÙÈÎÒÓ ÏÏ ÁÒÓ. ø ÙÂÏÈÎfi appleô- ÎÙË ÙˆÓ Ú appleˆó, Ë ı Ï ÛÛ Â Ó È ÎfiÌË ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ı - Ì ÙË appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ appleô appleúôî ÏÂ Ë appleïëûù ÙÔ ÓıÚÒappleÔ. Ô Úˆapple Îfi ÎÙ Ô ÚÈÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÓÈ ÈˆÌ ÙÈ- Î ÙˆÓ Ï ÛÛ ˆÓ OÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ ÛÙËÓ OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ Ú ÙË ÌÈ ÛÂÈÚ ÛÂÌÈÓ Ú ˆÓ, ÛÙ O AÁÈÔ Iˆ ÓÓË Ô XÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÛÙfi È ÚÔÓÈÎfi apple ÚfiÓ ÙË EÎÎÏËÛ. H OÚıfi ÔÍÔ Î ËÌ ÊÈÏÔÍ ÓËÛ Ùfi ÙÔ appleèûùëìôóèîfi- ÂÔÏÔÁÈÎfi- ÔÈÌ - ÓÙÈÎfi ÌapplefiÛÈÔ, appleô ÔÚÁ ÓˆÛÂ Ë π. ªËÙÚfiappleÔÏË ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÛÙËÓ O. Ù Ó ÊÈÂÚˆÌ ÓÔ ÛÙ 1600 ÚfiÓÈ applefi ÙËÓ ÎÔ ÌËÛË ÙÔ Á Ô πˆ ÓÓÔ ÙÔ ÃÚ - ÛÔÛÙfiÌÔ. ÎÙÂÓ ÛÙÂÚË Ó ÊÔÚ Ïapple. ÛÙÔ appleâúèô ÈÎfi Ãπ O π O ªO 11 ( ÂappleÙ.- OÎÙ. 2007, Î È 158). ÔappleÔ apple ÚÔ ÛÈ ÛıËÎ Ó Ù ÙÂÏ ٠ÂappleÈÙ ÁÌ Ù ÛÙËÓ Ó Ï ÛË ÙË ÁÂÓÂÙÈÎ appleïëúôêôú ÙˆÓ ı Ï ÛÛ ˆÓ ÔÚ- Á ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙÔ appleò Ù Û Ó ÂÙ È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÈˆÓ ÔÈÎÔÛ ÛÙËÌ ÙˆÓ Î È ÛÙÔ ÙÚfiappleÔ, Ì Ûˆ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÂappleÈÙ Ô Ì ÌÈ ÂÍÈÛÔÚÚÔappleËÌ - ÓË Ú ÛË ÙÔ appleïô ÙÔ ÙˆÓ ı Ï ÛÛÒÓ. Ô appleúfiáú ÌÌ appleâúèï Ì Ó ÔÌÈÏ Â ÁÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈÎ Î È ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleôèîèï ı Ï ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ apple ÚÔ Û ÛË Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÌÂıfi ˆÓ ÁÔÓÈ ÈˆÌ ÙÈÎ Ó - Ï ÛË, Î ıò Âapple ÛË Û Ó ÚÈ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ appleúôòıëûë ÙË Á Ó Î ÛÙÈ ı Ï ÛÛÈ ÂappleÈÛÙ ÌÂ Î È ÙË ÛÙ ÈÔ- ÚÔÌ Ó ˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙË ı Ï ÛÛÈ ÚÂ Ó ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË. ÙÔ Û Ó ÚÈÔ Ï Ó Âapple ÛË Ì ÚÔ Ë Î ıëá ÙÚÈ Catherine Boyen, ÂÓÈÎ È ı ÓÙÚÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÚÈ- ÛÙ ÁÈ ÙËÓ ÔÓÔ ÈˆÌ ÙÈÎ ÙˆÓ Ï ÛÛÈˆÓ OÚÁ ÓÈ- ÛÌÒÓ, Î È Ë Dr. Michele Barbier, appleô   ÙËÓ Â ı ÓË ÁÈ ÙËÓ appleúô ÔÏ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÛÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ÎÔÈ- Ófi. O OÚÁ ÓˆÙ ÙÔ ÓÂ Ú Ô Â Ù ÚË Ô ÚÔ OÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô Ú ÙË ÓÙÂappleÈÛÙ ÏÏÔÓ ª ÏÔ ÙË Î ËÌ ıëóòó Ú ÙË ıâ Î È Û ÌÂÚ 17. OÌ OÚıÔ fiíˆó ÚˆÛÈÎ Î Ù ÁˆÁ applefi ÙË ÏÏ. È ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ Ú ÙË apple ÚÍÂ Û ÓÂÚÁ - Û ÙÔ Ì ÙÔÓ ÂÓ. È ı ÓÙ ÙË O, Ô ÔappleÔ Ô È ÎfiÏ Ó ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÙÔ Ì ÙÔÓ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ - ÙËÓ ÙÚ Î È ÃÂÚÚÔÓ ÛÔ ÂÎÙ ÚÈÔÓ, ÛÙËÓ apple Ú ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ù Ï Û Ó. O  ÛÌÈÒÙ ÙÔ (appleô Â Ó È Î È Úfi-  ÚÔ ÙË ÓÔ ÈÎ appleèùúôapple Âapple ÙÔ ÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎÔ Ô ÚÈÛÌÔ ) Î È Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ ÂÌÂÚ ÌÓËÛ Ó Ì ÏÔ ÁÈ ÙËÓ ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛË ÙË ˆËÚ ÂappleÈı Ì ÙˆÓ OÚıÔ fiíˆó ÂÏÊÒÓ Ì, Ó ÂappleÈÛÎÂÊıÔ Ó appleúôûî ÓËÌ ÙÈÎÒ ÈÂÚ ªÔÓ Î È ÏÏ ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ ÌÓËÌ ÙË Ú ÙË. 18. OÌ applefi ÙË ÂÚÌ Ó. 23. OÌ ÏÏÔ appleòó. - OÌ applefi ÙË Ó Î È ÙË Ô Ë. 24. OÌ applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi ÔÍË ÔÈÓfiÙËÙ Á. ÓÙÂÏ ÌÔÓ Harrow Î È ÂÚÈ ÒÚˆÓ µ ÔÓ ÓÔ ÌÂ Û ÓÔ fi ÙÔÓ πâú Ù. ÚÔ ÛÙ ÌÂÓÔ È ÂÛÈÌÔÏ. OÈÎÔ- ÓfiÌÔÓ apple. Ó ÛÙ ÛÈÔ Ï apple Ù. ÓËÌÂÚÒıËÎ Ó ÁÈ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ. ÙÔ ÁÂ Ì apple ÚÂÎ ıëûâ Î È Ô Úfi ÚÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÌÊÈÏfi ÈÔ, ÙÔÓ ÔappleÔ ÔÓ Â Ó ÂappleÈÛÎÂÊı appleúôëáô Ì Óˆ ÛÙÔ ÛÙ ÏÏÈ. ÌÂÚ Ì fiìèïô applefi ÙËÓ OÏÏ Ó. O È ÂÛ. Ó ÛÙ. Ï apple Ù Î È Ô Úfi ÚÔ ÙË ÔÈÓfiÙËÙ ÓÙ. ËÌÔÛı ÙÔ ÛÙÔ Ì ÙË O

4 ÂÏ 962 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ O ıëá. º. ÎÚÈ Î È ºÈÏfiÏÔÁÔÈ applefi ÙË ª ÙÈÏ - ÓË, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÌÌÂÙÂ Ó ÛÙÔ ÂÙ ÛÈÔ Û Ó ÚÈÔ ÙË ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÓˆÛË ºÈÏÔÏfiÁˆÓ Ì ı Ì " Ô ËÌÔ- ÙÈÎfi ÙÚ ÁÔ È applefi ÙËÓ Ú ÈfiÙËÙ Ò Û ÌÂÚ ", appleô ÁÈÓ ÛÙ Ã ÓÈ, Û ÓÔ Â fiìâóôè applefi ÙÔÓ. ªÔ - Ù Ô ÚË, ÂappleÈÛÎ ÊıËÎ Ó ÙËÓ O, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ Ó applefi ÙÔÓ ÂÓ. È ı ÓÙ Î È Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ ÁÈ ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Î È apple ÚÂÎ ıëû Ó Û Á Ì, appleô appleúfiûêâúâ ÙÔ ÿ Ú Ì. 16. ÛÙÂÚ applefi appleúfiûîïëûë ÙÔ Â ÛÌ. Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË ÈÚËÓ Ô Î È applefi ÙËÓ appleúôâ Ú ÙÔ EΠψÛË ÌÓ ÌË ÙˆÓ ÔÈ ÌˆÓ πâú Ú ÒÓ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË Î - ÚÔ πªo OÀ ( ) Î È ªËÙÚÔappleÔÏ ÙÔ ÚÔÓÙÔ Ê ÛÔ Î - ÚÔ ÃƒÀ O OªOÀ ( ), Û ÌÊˆÓ Ì ٠æëê ÛÌ Ù appleô Â Ó ÂÎ Ôı applefi ÙÔ ÈÔÈÎ. Ì Ô ÏÈÔ ÙË O Î Ù ÙËÓ ÎÔ ÌËÛ ÙÔ. ÎÙfi applefi ÙÔ apple Ú Î Ùˆ Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ú ÈÂÚ appleúôû Ïı Ó Âapple ÛË ÛÙËÓ ÂΠψÛË ÔÈ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ Ù ÔÚÙ ÓË Î È ÚÎ ª Î - ÚÈÔ Î È ˆÓ Î È appleôîôúòóô Ì ÛÎËÓfi, ÎÏËÚÈÎÔ - ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙÔ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙÔ ÌappleË Ú ÙÔ Î È Ê Î ˆÓ ÈÚËÓ Ô, Ô ÙÚÈ Ú ÈÎfi ŒÍ Ú Ô ÙÌÔ ÓÔÛÈÔÏ. ıëáô ÌÂÓÔ ÙË π. ªÔÓ ÙÔ Á Ô πˆ ÓÓÔ ÙÔ ÂÔÏfiÁÔ Ú ÈÌ Ó Ú ÙË ÓÙ apple, ÏÏÔÈ Ú Ù ÎÏËÚÈÎÔ, ÂÎappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙˆÓ Ú ÒÓ Î È appleôïïô Ê ÏÔÈ ÙˆÓ ÔÈ ÌˆÓ πâú Ú- ÒÓ. ÂΠψÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÎfiÏÔ ıô appleúfiáú Ì- Ì : N O E M B P I O E K E M B P I O appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙËÓ O Û ÓÂ Ú Ì ÓÙÈΠ- ÌÂÓÔ ÙË Û ÓÙ ÍË Î È Î ÔÛË ÈÌËÙÈÎÔ fiìô, ÊÈÂ- ÚˆÌ ÓÔ ÛÙÔÓ Â ÛÌ. ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË appleú. ÈÛ ÌÔ Î È ÂÏ ÓÔ ÈÚËÓ ÔÓ, apple Ù. Úfi ÚÔÓ ÙË O. - ÁÎÚÔÙ ıëîâ ÓÙ ÎÙÈÎ appleèùúôapple. 17. ÛÎÂ Ë ÌÂÏÒÓ appleúˆùô Ô Ï ÁÈ ÙË Û ÁÁÚ Ê ÙÔ ÚÔÓÈÎÔ Û ÛÙ Ûˆ ÙË Ù ÈÚ  ÙÚÔ Ú - ÙË (...). Û ÁÁÚ Ê ÂÈ Ó ÙÂı ÛÙÔÓ È ÙÚfi ËÌ. ÚÙ ÎÈ. ËÙ ıëî Ó Ù ÙË appleúôfi Ô ÙÔ ÂÁ- ÂÈÚ Ì ÙÔ Î È appleôê Û ÛıËÎ Ó Ù Ó ÁÎ ÁÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛ ÙÔ π ª ªO À O πø πo π π πo ντως, «ε ς µνηµ συνον α ώνιον σται δίκαιος» (Ψαλµ. O111, 6), ο ευαρεστήσας ενώπιον του Θεο, ο ευεργετήσας την Εκκλησία τον λα ν του Θεο, ο διδάξας και ποιήσας. ικαίων µνηµ συνο εκκλησιαστικ και συµπ σιο θεολογικ τελεί, λοιπ ν, σήµερα η Oρθ δοξος Ακαδηµία Κρήτης οφειλετικώς και ευγνωµ νως υπέρ των αειµνήστων Ιεραρχών Αρχιεπισκ που Κρήτης κυρο Τιµοθέου και Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κυρο Χρυσοστ µου. Το µνηµ συνο τελείται σ µφωνα µε τα ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ που εκδ θηκαν απ το ιοικητικ Συµβο λιο του Ιδρ µατος. Το πρώτο µετά την εκδηµία του µακαριστο Αρχιεπισκ που κυρο Τιµοθέου (+ 26 Ιουλίου 2006), «πο ος νάλωσε τή ζωή του στή διακονία τ ς Eκκλησίας καί πηρέτησε µέ θερµουργ ζ λο τίς πνευµατικές καί βιοτικές νάγκες το ποιµνίου του». T δε τερο (στις 13 Oκτωβρίου 2006), µετά την εκδηµία, εδώ στήν Kρήτη, το µακαριστο Mητροπολίτου Γέροντος Eφέσου κυρο Xρυσοστ - µου, «ξέχοντος Iεράρχου το σεπτο O κουµενικο Πατριαρχείου, διαπρεπο ς διδασκάλου τ ς Θεολογίας καί Eταίρου τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης» ( ιάλογοι Καταλλαγής 82 (2006, 894). Το πρώτο Ψήφισµα εκδ θηκε υπ την Προεδρία του τ τε Σεβασµ. Μητροπολίτου Κισάµου και Σελίνου κ. Ειρηναίου, το δε τερο υπ την προεδρία του διαδ χου του Σεβασµ. Μητροπολίτου Κισάµου και Σελίνου κ. Αµφιλοχίου. ÎappleÏ ÚˆÛË Ú Ô ( appleôûapple ÛÌ Ù ) ñ appleèìóëìfiû ÓË ËÛË ÛÙÔ ÚÂÎÎÏ ÛÈ ÙË Î ËÌ, ÔÚÔÛÙ ÙÔ ÓÙÔ ÙÔ Â ÛÌ. Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ Ú ÙË ÈÚËÓ Ô. ñ ÂÔÏÔÁÈÎfi ÌapplefiÛÈÔ ÛÙË ªÂÁ ÏË ıô Û ÙÔ π Ú Ì ÙÔ Ì ÙÈ apple Ú - Î Ùˆ appleúôûêˆó ÛÂÈ Î È OÌÈÏ Â. ñ apple Î ÈÚÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎÔ ÌÓÔÈ (ª ÏË ÙÔ Ó ÛÌÔ πâúô ÏÙÒÓ Ã - Ó ˆÓ «ÂÒÚÁÈÔ Ô ÚË» applefi ÙË È ı ÓÛË ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙÔ ÈÎÔÏ. È Î ). ñ ÙÂÏÂÙ ÎÏÂÈÛ Ì ÙË º ª ÙÔ Ó ÁȈ٠ÙÔ OÈÎÔ ÌÂÓÈÎÔ - ÙÚÈ Ú Ô. ñ ÎÔÏÔ ıëûâ  appleóô, appleô apple Ú ıâûâ ÙÔ ÿ Ú Ì. Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ Î Ì  ÚÈÛÙ ÚÈ appleúfiappleôûë Ô Ì Ú Ô µô ÎÔÏÈÒÓ ÈÎfiÏ Ô ªappleÔ- ÌappleÔÏ ÎË ÂÍ ÔÓfiÌ ÙÔ ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙÔ ÌÔ, ÛÙÔÓ ÔappleÔ ÔÓ Â Â ÁÂÓ- ÓËıÂ Ô Ì Î ÚÈÛÙfi Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÈÌfiıÂÔ ( ÏÔÌÔ ÚÈ ÈÛ ÌÔ ). Αλέξ. Κ. Παπαδερ ς... Η Oρθ δοξος Ακαδηµία Κρήτης, πέραν των λ γων που αναφέρθηκαν ήδη, µνηµονε ει µε ευγνωµοσ νη τους δυο αοίδιµους Ιεράρχες, επειδή ο µεν πρώτος και ως Γορτ νης και Αρκαδίας και ως Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εστήριξε σταθερά το Ίδρυµα ποικιλοτρ πως, ενώ ο δε τερος, ως Μ ρων και έπειτα ως Εφέσου µας πρ σφερε κατά καιρο ς, απ τον πλο το της σοφίας του, πολ τιµες συµβουλές. Αυτ ισχ ει, σε προσωπικ επίπεδο, και για την άριστη συνεργασία µας σε πολλές ανά τον κ σµο διορθ δοξες και διεκκλησιαστικές συνάξεις, που η παρουσία του δηµιουργο σε κλίµα εκκλησιαστικής ευταξίας και θεολογικής σιγουριάς. Η Oρθ δοξος Ακαδηµία τον ετίµησε τον Oκτώβριο του 1979 µε την εκλογή του στη χορεία των πρώτων Εταίρων αυτής θέση, απ την οποίαν υπηρέτησε και ως Προεδρε ων της Συνάξεως των Εταίρων εξ ον µατος του Προέδρου της Συνάξεως Παναγιωτάτου Oικουµενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, Εταίρου επίσης της Oρθοδ ξου Ακαδηµίας. Προς τα τίµια πρ σωπα των δυο Ιεραρχών στρέφεται η µνήµη και η σκέψη µας σήµερα. O Σεβασµ. Μητροπολίτης πρ. Κισάµου και Σελίνου και Επίτιµος Πρ εδρος της Oρθοδ ξου Ακαδηµίας κ. Ειρηναίος ειδοποίησε τι, παρά τη σφοδρή επιθυµία του, δεν µπορεί να είναι σήµερα µαζί µας. Στέλνει τον χαιρετισµ και την ευχή του.

5 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 963 Σεβασµ. Mητροπολίτης Kισάµου & Σελίνου Aµφιλ χιος (αποσπάσµατα) «Γιά τήν Oρθοδοξία πρώτη καί µεση προτεραι της ε ναι νθρωπος καί σχέση του µέ τ ν Θε καί το ς συνανθρώπους του σέ µία κοινωνία πιστ ν, σωστά θε- µελιωµένη καί σωστικά γιά τ ν νθρωπο καί τ ν κ σµο λειτουργο σα, πο ποβλέπει στή σωτηρία, στή χάρη καί στ ν γιασµ καί στήν τελική φορά καί νάταση το νθρώπου πρ ς τ ν Θε», σηµειώνει µακαριστ ς Γέροντας Mητροπολίτης Eφέσου κυρ ς Xρυσ στοµος σ να π τά ναρίθµητα κείµενά του. Λ γος µεστ ς, καθάριος, γνήσιος, α θεντικ ς, λ γος πατερικ ς, βιωµατικ ς, λ γος ποκαλυπτικ ς το θους καί το κ ρους, τ σον το µακαριστο Aρχιεπισκ που Kρήτης κυρο Tιµοθέου, σο καί το σεβαστο Γέροντος καί διδασκάλου Mητροπολίτου Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου, το ς ποίους Oρθ δοξος Aκαδηµία Kρήτης, πως δη κο στηκε, ξιοχρέως καί φειλετικώς µνηµονε ει καί νθυµε ται σήµερα. Σεπτοί καί διακεκριµένοι Iεράρχες µφ τεροι κλέησαν καί κ σµησαν τήν Aγία το Xριστο Mεγάλη Eκκλησία, τή Nέα Σιών, τ ν πάνσεπτο O κου- µενικ Θρ νο, τ σεπτ κέντρο τ ς Oρθοδοξίας. Ποιµένες καί Πατέρες, προσέφεραν, καστος φ τάχθη, τήν πολ τιµη καί κριβή διακονία του, τίς νεκτίµητες πηρεσίες του µετά πιστ τητος, ε αισθησίας, φοσιώσεως καί ε θικρισίας. Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος. E λαβής λειτουργ ς, σκητής Eπίσκοπος, λεήµων καί φιλάνθρωπος, ε γενής καί προσιτ ς, πρ ος καί ταπειν ς, φιλακ λουθος καί φιλοµ ναχος. Aνθρωπος τ ς ποµον ς, πιµον ς καί καρτερίας, γιν ταν καί µ νο µέ τήν παρουσία του παράδειγ- µα γιά νά κολουθήσοµε το ς χνεσιν α το. Mητροπολίτης Γέρων Eφέσου Xρυσ στοµος. Φορε ς το Φαναριώτικου πνε µατος καί δε γµα χαρακτηριστικ τ ς κωνσταντινουπολίτιδος ε γένειας. Aνθρωπος τ ς καλοσ νης, τ ς γάπης, τ ς διακρίσεως, διδάσκαλος σεβαστ ς καί λίαν γαπητ ς. Aµφ τεροι πιστοί καί φοσιωµένοι διάκονοι τ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας. Σεβασµιώτατε Aρχιεπίσκοπε Kρήτης κ ριε E ρηνα ε, Σεβασµιώτατοι γιοι Aρχιερε ς, παρουσία καί συµµετοχή σας ε ς τ σηµεριν φειλετικ µνηµ συνο τιµ ς καί µνή- µης τ ν σεβασµίων καί σεπτ ν α τ ν µορφ ν πισφραγίζει τήν λήθεια τ ν λ γων. E χαριστο µε θερµά πο µ ς χαρίζετε τήν χαράν τ ς κοινωνίας µετά τ ν τιµίων προσώπων σας, πως πίσης καί τ ν Θεοφ. Eπίσκοπο Kνωσο κ. E γένιον, πο ος ντ ς λίγου θά παρουσιάσει το ς κλεκτο ς προσκεκληµένους µιλητές, γιά τ πο ο καί ε χαριστο µε. Σεβασµιώτατε Mητροπολίτα P δου κ ριε K ριλλε, α δεσιµολογιώτατε Mέγα Πρωτοπρεσβ τερε το O κουµενικο Θρ νου π. Γεώργιε Tσέτση, ε γνωµ νως ε χαριστο µε διά τ ν κ πο καί τ ν µ χθον τ ς λε σεώς σας ς καί τ ν µιλι ν πο θά κολουθήσουν. Tήν δελφ τητα το Iερο Hσυχαστηρίου τ ς Aγίας Φωτειν ς ε χαριστο µε χι µ νον διά τήν παρουσία σας, λλά κυρίως διά τήν πολ τιµον διακονίαν καί προσφοράν σας στ ν «Πατέρα», - πως ρέσκετο µακαριστ ς Kρήτης κυρ ς Tιµ θεος νά τ ν ποκαλο ν -, λες α τές τίς δεκαετίες, σιωπηλά καί θ ρυβα. E χαριστο µε πίσης λους το ς κλεκτο ς παρ ντες προσκεκληµένους,... ο πο οι θελήσατε σήµερα νά µοιραστε τε µαζί µας α τή τήν πέριτη, λλά καρδιακή προσφορά τιµ ς σεβασµο, µνήµης πρ ς το ς µακαριστο ς Aρχιεπίσκοπο Kρήτης κυρ Tι- µ θεο καί Mητροπολίτη Eφέσου Γέροντα Xρυσ στοµο. Aς χουµε τήν ε χή τους. Tήν A.Θ. Παναγι τητα τ ν O κουµενικ ν µας Πατριάρχην κ.κ. Bαρθολοµα ον ε γνωµ νως, υ ικ ς ε χαριστο µε διά τήν Πατριαρχικήν ε χήν καί ε λογίαν του, ποία θά ναγνωσθε µέσως τώρα π τ ν κπρ σωπον τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας τ ς Kρήτης στ ιοικητικ Συµβο λιο τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Σεβασµ. Mητροπολίτη Pεθ µνης καί A λοποτάµου, τ ν πο ον καί ε χαριστο µε. ª Àª... OÀ Oπ OÀª π OÀ ƒπ ƒãoà µ ƒ O Oª πoà T Iερωτάτ ω Mητροπολίτ η Kισάµου καί Σελίνου κυρί ω Aµφιλοχί ω, περτίµ ω καί ξάρχ ω Eσπερίας Kρήτης, Προέδρ ω το ιοικητικο Συµβουλίου τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης, δελφ ν Kυρί ω λίαν γαπητ, καί τ Eντιµολογιωτάτ ω κυρί ω Aλεξάνδρ ω Παπαδερ, Aρχοντι Yποµνηµατογράφ ω τ ς καθ µ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας, Γενικ ιευθυντ το Iδρ µατος το του, τέκν ω ν Kυρί ω προσφιλε, χάριν καί ε ρήνην παρά Θεο. Aσµενοι κοµισάµεθα τ π ιζ Nοεµβρίου.. µέτερον γράµµα, διά το ποίου ποβάλλετε µ ν τι, ς τέκνα ε γνώµονα χοντα π ψιν τήν πί µίαν πεντηκονταετίαν καρποφ ρον ρχιερατικήν διακονίαν δ ο ξεχ ντων Iεραρχ ν το καθ µ ς O κουµενικο Θρ νου, το µακαριστο Aρχιεπισκ που Kρήτης κυρο Tι- µοθέου καί το σα τως ειµνήστου Mητροπολίτου Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου, πεφασίσατε πως δε ντως τιµήσηκε τήν µνήµην α τ ν ε ς ε δικήν φιερω- µατικήν κδήλωσιν τ ς Oρθοδ ξου Aκαδηµίας Kρήτης, ξαίροντες δι α τ ς τάς κπληκτικάς κφάνσεις τ ς πολυσχιδο ς προσφορ ς των ν τ Eκκλησί α καί τ σ νηθες διαµέτρηµα τ ς πληθωρικ ς προσωπικ τητος α τ ν. O µέν Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος π ρξε τ ντι σίαθλος καί εροθαλλής Iεράρχης. Hγάπησε περιπαθ ς τ ν Σωτ ρα καί K ριον µ ν Iησο ν Xριστ ν, καί θεσεν ς σφαλές κρηπίδωµα ε ς τ ν νδογεν καταρτισµ ν του τάς ζωηφ ρους ε αγγελικάς πιταγάς, τάς ποίας κατά κυριολεξίαν π στήθους γίνωσκε καί, νεκα το του, π σα στάσις ζω ς καί µπνευσις διακονίας ε ς τ ν πολ πλαγκτον βίον του, µ νον ς περίσ

6 ÂÏ 964 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 σευµα ρωτικ ς ναφορ ς πρ ς τ Aρχέτυπον τ ς γι τητος, ποσηµειο ται καί ρµηνε εται. ι κατοπονήτων σκητικ ν παλαισµάτων µπειρικ ς προσήγγισε τ µυστήριον τ ς ν Xριστ σωτηρίας, καθοδηγο µενος καί π Θεοφ ρους νδρας τ ς ποχ ς του, ς τ ν πνευµατοκίνητον Γέροντα τ ς Πάτµου π. Aµφιλ χιον Mακρήν, διά το το καί κατέστησεν αυτ ν προϊ ντος το χρ νου κρυστάλλινον δοχε ον τ ς Xάριτος, δαµάντινον σκε ος το πλο του καί τ ν χαρισµάτων τ ς Θε τητος. Yπ ρξε φιλάνθρωπος καί κοινωνικ ς, δι τι διέθετεν κλεπτυσµένον διά τ ς σκήσεως τ ν σωκάρδιον µηχανισµ ν τ ς νοερ ς λειτουργίας του, δι καί συνελάµβανεν πιτυχ ς τήν δραµατουργίαν τ ς πεπτωκυίας γκοσµίου καταστάσεως καί πιµέριζεν ναλ γως τ ν κάστοτε ναγκαιοτήτων τάς νακουφιστικάς δ σεις τ ν ζειδώρων ποιµαντορικ ν γευµάτων του. T κπληκτικ ν φιλανθρωπικ ν α το ργον, δί α ν τ Iερ Mον Παναγίας Kαλυβιαν ς, ε ς τήν στορικήν καί πρωτ θρονον κκλησιαστικήν παροικίαν τ ς Kρήτης, τήν ποίαν κυριολεκτικ ς δ ξασε καί δι τρ των κ πων δεξι ς γεώργησε κατά τά λησµ νητα τη τ ς κε σε προτ που ποιµαντορίας του, πιµαρτυρε τήν πολλήν χριστοειδ γάπην καί τ θυσιαστικ ν φρ νηµα τ ς ξιοµακαρίστου ρχιερατικ ς διακονίας του. H πολυποίκιλος δρ σις α το καί ς Mητροπολίτου Γορτ νης καί Aρκαδίας καί ς Aρχιεπισκ που Kρήτης π ρξεν συχαστική π ρροια τ ς ενάως νηφο σης καί προσευχοµένης καρδίας του, διά το το καί νθεξεν ε ς τήν διαδροµήν το χρ νου, καθώς ο δ λως τυγχάνει σχετιζ µενη µέ τ ν θεον κτιβισµ ν καί τ ν δογµάτιστον θικισµ ν τέρων δυτικογεν ν ο µανιστικ ν µεθοδε σεων. ειν ς ρήτωρ ργωσε διά το ρ τρου τ ς χριστοκεντρικ ς διδαχ ς τάς περιοχάς τ ς ε θ νης του καί προεκάλεσεν «θνείαν λλοίωσιν ε πρεπεστάτην» ε ς τάς ψυχάς τ ν νωτισθέντων τ ν χαριτ βρυτον λ γον του. Yπ ρξεν φωσιωµένος ε ς τήν Mητέρα Eκκλησίαν τ ς Kωνσταντινουπ λεως, συνεργάσιµος καί ε πειθής ε ς τάς ποφάσεις α τ ς, δι καί δικαίως α τη σήµερον γκαυχ ται διά τήν χριστοµίµητον διακονίαν α το καί διά τ γιοπατερικ ν θος τ πο ον νεσάρκωσε καί ναργ ς πέδειξε. Kατά διακεκριµένον τρ πον πολλά ξιονοµάστους πηρεσίας προσήνεγκεν ε ς τήν Aγίαν το Xριστο Mεγάλη Eκκλησίαν καί πρ τος τ τάξει τ ν Iεραρχ ν α τ ς, είµνηστος Mητροπολίτης Eφέσου κυρ ς Xρυσ στοµος. Παιδι θεν κληροδοτήθη ε ς α τ ν ρχοντική ε πρέπεια καί Pωµαίηκη διοπροσωπεία τ ς ντα θα Oµογενείας καί βηµάτισεν ε ς τάς δυσκ λους τραπο ς τ ς ν Φαναρί ω κκλησιαστικ ς µαρτυρίας µέ γρηγορο σαν συνείδησιν καί τήν παιτουµένην διάκρισιν ς κατά καιρο ς πηγ ρευαν α διάζουσαι συνθ και τ ς ντα θα σταυρωσίµου διαβιώσεως. Λίαν πεπαιδευµένος Iεράρχης καλλιέργησε τήν Θεολογικήν και θ ραθεν παιδείαν, προσεκ µισε γνώσεις ε ς αυτ ν ναλ γως τ ς χωρητικ τητος τ ς ξυδερκο ς καί ε στρ φου διανοίας του, καί κλέϊσε τάς διδακτικάς πάλξεις τ ς κατά Xάλκην περιπ στου Σχολ ς, γεν µενος διαπρεπής καθηγητής α τ ς καί µέντωρ πολλ ν συγχρ νων κκλησιαστικ ν καί καδη- µαϊκ ν ταγ ν, ν πάσ η τ Oρθοδ ξ ω πραγµατικ τητι. H πολυµερής καί ρτιωτάτη καδηµαϊκή α το διασκευή συντίθεται π τήν κµάθησιν πτά ξένων γλωσσ ν καί π πλειάδα τίτλων σπουδ ν ς κ τ ν πολλ ν α το Θεολογικ ν ν τ λλοδαπ πιστηµονικ ν πιδ σεων. Ως τακτικ ς καθηγητής τ ς ογµατικ ς καί τ ς Iστορίας ογµάτων ν τ ς νω ναγραφοµέν η Θεολογικ Σχολ, φ κεν ποχήν καί θεράπευσε κατά τρ πον µοναδικ ν τ ντικείµενον τ ς ξειδικευµένης α το συστηµατικ ς νασχολήσεως. E χε πολλάς διακρίσεις π Aκαδηµίας, Iδρ µατα καί Oργανισµο ς. Kατε χεν πιτελικάς θέσεις ε ς τήν πρωτε θυνον κκλησιαστικήν διακονίαν το O κουµενικο Πατριαρχείου, συµµετε χεν ς κπρ σωπος α το ε ς πολλά διορθ δοξα, διαχριστιανικά καί δειθν συνέδρια καί διετέλεσε πρ εδρος πολλ ν πιτροπ ν τ ς Mητρ ς Eκκλησίας. Yπ ρξεν πιος, ε γενής καί µετρίων τ νων ε ς τάς λεκτικάς καί γραφικάς καταθέσεις του καί βαρ τιµος παραγωγή το ξυγράφου καλά- µου του ποτελε διαχρονικ ν θησα ρισµα ε ς τ βιβλιοσυλλεκτικ ν κειµηλιαρχε ον τ ς Mητρ ς Aγίας το Xριστο Mεγάλης Eκκλησίας τ ς Kωνσταντινουπ λεως. Aπ το τους 1983 ργάνωσεν ς Mητροπολίτης M ρων τ ν Aτταλεί α κατ τος συγκαλο µενον διεθνές συνέδριον ε ς τιµήν το µεγίστου προκατ χου του Aγίου Nικολάου καί προέστη πλέον τ ς δεκαετίας το προσκυνήµατος καί τ ς Θείας Λειτουργίας ε ς τήν περίφηµον ρχαίαν Bασιλικήν το δίου Aγίου. Hτο π τάς κορυφαίας φυσιογνωµίας το O κουµενικο Πατριαρχείου ν τ παρελθ ντι ε κοστ α νι. Tιµ ντες τήν µνήµην τ ν δ ο το των κλεκτ ν Iεραρχ ν το O κουµενικο Θρ νου, ε χαριστο µεν καί δοξάζοµεν τ ν K ριον τ ν καλέσαντα α το ς ε ς τήν διακονίαν τ ς καθ µ ς ερ ς Oλκάδος καί ε χ µεθα πως τ φωτειν ν παράδειγµα α τ ν ποτελ δοδείκτην καί διά τάς µελλο σας γενεάς τ ν που γ ς διακ νων τ ς Mητρ ς Eκκλησίας. E χαριστο ντες δέ καί συγχαίροντες καί µ ν το ς ν τ Oρθοδ ξ ω Aκαδηµί α Kρήτης πί τ ργανώσει τ ς κδηλώσεως τα της, καταστέφοµεν µ ς διά τ ς Πατριαρχικ ς µ ν ε αρεσκείας καί πικαλο µεθα φ µ ς τήν Xάριν καί τ πειρον Eλεος το Θεο. 6. εκεµβρίου O Kωνσταντινουπ λεως γαπητ ς ν Xριστ δελφ ς καί διάπυρος πρ ς Θε ν ε χέτης Bαρθολοµα ος.

7 È ÏÔÁÔÈ K Ù ÏÏ Á, OÎÙÒ ÚÈÔ - NÔ Ì ÚÈÔ - ÂÎ Ì ÚÈÔ 2007 ÂÏ 965 Σεβασµ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος (αποσπάσµατα)... Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Tιµ θεος και Mητροπολίτης Γέρων Eφέσου Xρυσ στοµος, δ ο φωτεινές κκλησιαστικές προσωπικ τητες το O κουµενικο Πατριαρχείου µας καί τ ς Eκκλησίας Kρήτης, τ ς Eκκλησίας µας. ο Iεράρχες καταξιωµένοι, ε λογηµένοι π τ Θε, τι- µηµένοι π τ λα του, ξίως τιµώµενοι π ψε π τήν Oρθ δοξο Aκαδηµία Kρήτης καί κατά συνέπεια π τήν Eκκλησία τ ς ε λογηµένης Nήσου µας, τ ς Kρητης. Eκ µέρους τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας µας καί κ µέρους µου κφράζω χαρά καί γαλλίαση γιά τήν ποψινή τιµητική α τή κδήλωση... Oλοι γνωρίζουµε καί καµαρώνουµε τ γεγον ς, τι ο τιµώµενοι σήµερα Iεράρχες π ρξαν νθρωποι το Θεο καί τ ς Eκκλησίας Tου, τίµιοι καί κο ραστοι ργάτες της. E ς τήν Bασιλε ουσα, τ Φανάρι τ ς Mητρ ς Eκκλησίας, τ O κουµενικ µας Πατριαρχείον νας, ε ς τήν Kρήτην, στά Xανιά, στίς Mο ρες, στ Hράκλειο καί χι µ νον λλος. E ς τήν γ ν τ ς Iωνίας, τήν καθ µ ς Aνατολή, τήν α ώνια Π λη καί στήν Aγιοτ κο Kρήτη, τ ε λογηµένο νησί µας. E ς το ς γίους α το ς τ πους ο τιµώµενοι δ ο Iεράρχες πρ σφεραν τά πάντα µέχρι καί τήν τελευταία στιγµή τ ς ζω ς των µέ τρ πο θυσιαστικ, θαυµαστ, πλήρη αφοσίωση στ Xριστ καί τήν Eκκλησία µας. ικαίως τιµ νται σήµερα καί θά παραµείνουν τιµηµένοι πάντοτε γιά τ θος, τήν α θεντικ τητα καί τήν προσφορά τους. Mέ λη µου τήν καρδιά µετέχω προσωπικ ς καί κ µέρους τ ς Eκκλησίας µας καί τ ς Iερ ς Eπαρχιακ ς Συν δου της ε ς τήν τιµητική κδήλωση καί ποκλίνο- µαι στά σεβαστά καί τιµηµένα πρ σωπά των. H προσωπική ναφορά µου το τη τήν ρα ε ς τά τιµώµενα πρ σωπα δέν µπορε παρά νά ε ναι µ νο ε χαριστιακή πρ ς τ ν Θε ν ν πρώτοις, πο ος πέστειλε α το ς ε ς τήν Eκκλησία, δήγησε τά διαβηµατά των, στήριξε τά πρ σωπά των καί το ς κάνωσε νά φέρουν ε ς πέρας τήν ποστολή καί τήν διακονία των, λλά καί ε ς το ς δίους, γιά το ς κ πους, το ς µ χθους, τίς θυσίες, τήν φοσίωση, το ς συνεχε ς γ νες, τή µέριµνα, τή µεγάλη Aρχιερατική προσφορά των. Γιά λα α τά θά κο σουµε στή συνέχεια λ γους µπνευσµένους π το ς λαµπρο ς µιλητές τ ς βραδι ς... Aπ την πλευρά µου ε χαριστ καί δοξάζω τ ν Θε δι τι π µικρ ς γνώρισα... τ ν σεπτ προκάτοχ µου καί κτίµησα τά πολλά χαρίσµατα, τήν γάπη καί τή µεγάλη του προσφορά πρ ς τήν Eκκλησία µέχρι καί τήν µέρα πο K ριος τ ν κάλεσε κοντά Tου ε ς το ς ο ρανο ς. Eπίσης ε γνωµον τ ν Tριαδικ Θε, πο ος µέ ξίωσε νά µαθητε σω παρά το ς π δας το διδασκάλου τ ς Oρθοδ ξου Θεολογίας καί τ ς ογ- µατικ ς τ ς Oρθοδ ξου Eκκλησίας µας, το σεπτο εράρχου καί µεγάλου θεολ γου, το Γέροντος Eφέσου κυρο Xρυσοστ µου. E γνώµων µένω καί θά µείνω ε ς τ ν Θε καί γιά τ γεγον ς τι ε χα τη δυνατοτήτα νά τ ν συναντήσω ε ς τ Hράκλειο πρίν φ γει γιά το ς ο ρανο ς, νά µοιραστ µαζί του το ς π νους καί τίς γωνίες τ ς σθενείας του. Nά κρατήσω λίγο το τιµηµένο χέρι του, νά κο σω το ς τελευταίους λ γους του, νά διαπιστώσω µέ καµάρι π σο ταυτισµένη ταν λη παρξή του µέ τή Mητέρα Eκκλησία τ ς Kωνσταντινουπ λεως, τά προβλήµατα καί το ς γ νες της, ξαιρέτως το Προκαθηµένου α τ ς το Παναγιωτάτου O κουµενικο Πατριάρχου µας κ.κ. Bαρθολοµαίου, καί τελικ ς νά τ ν συνοδε σω µέχρι τήν τελευταία του κατοικία ε ς τήν Σ ρο. T πέρασµά του π τήν Kρήτη καί τ Hράκλειο ποτελε ε λογία καί τιµή. Tο ς ταπεινο ς καί ε γνώµονας α το ς λ γους καταθέτω π τήν Eκκλησία µας ε ς τ σεπτ πρ σωπο καί τήν ερά µνήµη τ ν δ ο τιµωµένων π ψε Iεραρχ ν, ε χ µενος νά χουν τή δ ξα καί τήν τιµή το Θεο, πως ε ς τή γ, τήν Π λη καί τήν Kρήτη, τσι καί ε ς το ς ο ρανο ς καί στήν ε λογηµένη Bασιλεία το Πατρ ς καί το Y ο καί το Aγίου Πνε µατος. Aµήν. Α. Παπαδερ ς: Ευχαριστο µε τον Σεβασµ. Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριον για το µήνυµά του, το οποίον σας διαβάζω... «...Σ ς συγχαίρω γιά τήν πρωτοβουλία τ ς Aκαδηµίας νά τιµηθο ν πιφανε ς προσωπιικ τητες το O κου- µενικο Πατριαρχείου, τ ν ποίων ε ναι πολ ς παινος ν τ Eκκλησί α πανορθοδ ξως καί διαχριστιανικ ς. Πάντες ποκλιν µεθα στίς σεπτές µορφές τους. Eχουµε χρέος νά ναθεωρο µε τήν κβαση τ ς ναστροφ ς καί τ ς διακονίας τους καί νά µιµο µεθα τήν πίστη, τήν φοσίωσή τους, τήν κδαπάνησή τους γιά τή δ ξα το Θεο... (Απ το Μήνυµα του Σεβασµ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου) Α. Παπαδερ ς: Ευχαριστο µε επίσης τους Σεβασµ. Μητροπολίτες Γορτ νης και Αρκαδίας κ. Μακάριον και Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. αµασκην ν για την παρουσία τους, τον Σεβασµ. Χανίων επιπροσθέτως για την αναµετάδοση της τελετής απ τον Ραδιοφωνικ Σταθµ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. Πριν καλέσουµε στο Βήµα τον Σεβασµ. Ρ δου, ας θυµηθο µε κάποιες στιγµές απ τη ζωή του µακαριστο Τιµοθέου (ακολουθεί προβολή φωτογραφιών). ÙÔ ÛËÌÂ ÔÓ - Ùfi Ô ÂÔÊ. apple - ÛÎÔappleÔ ÓˆÛÔ Á ÓÈÔ apple ÚÔ Û ÂÈ ÙÔ ÂÈÛËÁËÙ.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 7 Ελεύθερος χρόνος Δείτε, πείτε και δείξτε Aσχολούμαι με τα σπορ, με το κολύμπι την ιππασία το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 61 Μαζεύω γραμματόσημα νομίσματα κοχύλια φωτογραφίες Παρακολουθώ τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα