Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09"

Transcript

1 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε ΠΕ, ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ, Ε ΜΠO ΡΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η Δ Α 27/1981 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 293/Β/ ) 2. Η Δ Α 105/1982 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 499/Β/ ) 3. Η Δ Α 2/1984 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ ειρ. Αθ. 7/ ) 4. Η Δ Α 146/1984 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 171/Β/ ) 5. Η Δ Α 16/1985 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 171/Β/ ) 6. Η Δ Α 11/1986 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 188/Β/ ) 7. Η Δ Α 3/1987 Δ Δ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 90/Β/ ) 8. Η Δ Α 57/1987 ΠΔ Δ Δ Α θη νών (ΦΕΚ 3/Β/ ) 9. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 17/ ) 10. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 125/ ) 11. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 95/ ) 12. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 96/ ) 13. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 54/ ) 14. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 114/ ) 15. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ.Ερ γα σί ας 107/ ) 16. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 59/ ) 17. Η Δ Α 42/1996 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 28/ ) 18. Η Δ Α 56/1997 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 36/ ) 19. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 89/ ) 20. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 116/ ) 21. Η Δ Α 56/1998 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 36/ ) 22. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 51/ ) 23. Η Δ Α 24/2000 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/ ) 24. Η Δ Α 25/2000 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 18/ ) 25. Η Δ Α 32/2001 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 21/ ) 26. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 128/ ) 27. Η Δ Α 51/2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 35/ ) 28. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 57/ ) 29. Η Δ Α 62/2003 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 45/ ) 30. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 100/ ) 31. Η Δ Α 48/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 36/ ) 2

3 32. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 90/ ) 33. Η Δ Α 52/2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/ ) 34. Η ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 107/ ) 35. Η Δ Α 46/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/ ) 36. Η Δ Α 50/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 34/ ) 37. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 80/ ) 38. Η 54/2008 Δ Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/ ) 39. Η 45/2009 Δ Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 25/ ) Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων κα Βιοµη χα νιών 2. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε ται ρειών Πε ρι ο ρι σµέ νης Ευ θύ νης 3. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δας (ΓΣΕ ΒΕΕ) 4. Ε θνι κή Συ νο µο σπον δία Ελ λη νι κού Ε µπο ρί ου (ΕΣΕΕ) 5. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ξε νο δό χων (ΠOΞ) 6. Πα νελ λή νια Ε νω ση Δ ι πλω µα τού χων Μη χα νι κών και Ερ γο λη πτών Δ η µο σί ων Ερ γων (ΠΕΔ ΜΕ Δ Ε) 7. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Τε χνι κών Ε ται ρειών (ΣΑ ΤΕ) 8. Ε νω σις Συγ χρό νων Γε νι κών Κλι νι κών 9. Ε νω σις Νευ ρο ψυ χι α τρι κών Κλι νι κών Α θη νών-πε ρι χώ ρων 10. Πα νελ λή νια Ε νω ση Ι δι ω τι κών Κλι νι κών 11. Σύν δε σµος Ε µπό ρων Λι α νι κής Πώ λη σης Ελ λά δος 12. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: Πα νελ λή νια O µο σπον δία Λο γι στών Γ. ΠΕ Δ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Στις δι α τά ξεις της παρούσας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι λο γι στές και βοη θοί λο γι στών που εργάζονται µε σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εµπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις όλης της χώρας (Δ Α 45/2009). Δ. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Oι βασικοί µισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν την µε βάση τη Δ Α 54/2008, αυξάνονται από κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί θα διαµορφωθούν την αυξανο- 3

4 νται από κατά ποσοστό 5% και διαµορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα: Α. Λογιστές Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός αύξηση 1% Βασικός µισθός αύξηση 5% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας, χορηγείται από αύξηση 13,82 ευρώ και από ,51 ευρώ, για κάθε συµπληρωµένο έτος εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση του 38ου έτους εργασίας (Δ Α 45/2009). 4

5 Β. Βοηθοί Λογιστές Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός αύξηση 1% Βασικός µισθός αύξηση 5% ,58 912, ,05 937, ,65 962, ,70 996, , , , , , , , , , ,02 (Δ Α 45/2009) 1. Λο γι στές Λο γι στής θε ω ρεί ται : α) αυ τός που υ πεύ θυ να κα τευ θύ νει και πα ρα κο λου θεί την ε φαρ µο γή του ό λου λο γι στι κού συ στή µα τος σε κά θε ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ λευ ση, Ίδρυ µα ή Σω µα τεί ο, ή β) αυ τός που τη ρεί ται α πό τον Ε µπο ρι κό Νό µο και τον Κώ δι κα Φο ρο λο γι κών Στοι - χεί ων προ βλε πό µε να λο γι στι κά βι βλία και αν αυ τά τη ρού νται σε κι νη τά φύλ λα. Τέ τοι α βι βλία θε ω ρού νται αυ τά που πα ρι στά νουν α πό µέ ρα σε µέ ρα τις λαµ βά - νου σες χώ ρα οι κο νο µι κές εν γέ νει πρά ξεις σε κά θε ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ λευ ση, Ι δρυ µα έ στω και κα τά κα τη γο ρί ες τέ τοι ων βι βλί ων (Τα µει α κών, δη λα δή η µε ρο λό - γιο δι α φό ρων πρά ξε ων, η µε ρο λό γιο ε µπο ρευ µά των, η µε ρο λό γιο α ξιών, κ.λπ.), ως και αυ τά στα ο ποί α κα τα χω ρού νται τα α να γρα φό µε να πε ρι ου σι α κά στοι χεί α και Ι σο λο γι σµοί. Τή ρη ση δε αυ τών των λο γι στι κών βι βλί ων δεν α πο τε λεί η α πλή κατ α ντι γρα φή κα τα χώ ρη ση των εγ γρα φών, αλ λά η α νά λυ ση της οι κο νο µι κής πρά ξης, η λο γι στι κή δι α τύ πω ση αυ τής και η κα τα χώ ρη ση στο α νά λο γο η µε ρο λό - γιο ή και µία α πό τις ε νέρ γει ες αυ τές ό που υ πάρ χει κα τα νο µή της ερ γα σί ας. Σαν λο γι στές ε πί σης θε ω ρού νται και: α) κο στο λό γοι, β) οι προϊ στά µε νοι προ µη θειών και δι α χει ρί σε ων των Νο ση λευ τι κών Ι δρυ µά των (ΝΠΙΔ ), γ) οι πτυ χιού χοι των Σχο λών Α ΣO ΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑ ΣΠΕ, ΠOΕ, O ΠΕ, που έ χουν υ πη ρε - τή σει συ νο λι κά σαν βοη θοί λο γι στές ε πί πε ντα ε τία προ ή µε τά την κτή ση του πτυ - χί ου ή ε πί τρι ε τία µε τά την λή ψη του πτυ χί ου αυ τού και δ) οι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών και Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει ρή - σε ων ΚΑ ΤΕΕ - ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά ε πί ο κτα ε τία σαν βοη θοί λο γι στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί ε ξα ε τία µε τά την λή ψη του πτυ - 5

6 χί ου. Στις πιο πά νω πε ρι πτώ σεις (γ) και (δ) πα ρέ χε ται στον ερ γο δό τη η δι α κρι τι κή ευ χέ ρει α να α να θέ τει στους θε ω ρού µε νους σαν λο γι στές πα ράλ λη λα και ερ γα - σία βοη θού λο γι στού. (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). ΩΩς Λο γι στές πέ ραν των ι σχυό ντων α πό προη γού µε νες ρυθ µί σεις θε ω ρού νται και, α. Oι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών των Α νω τέ ρω Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει ρή - σε ων ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά ε πί ε ξα ε τία σαν βοη θοί λο γι - στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί πε ντα ε τία µε τά την λή ψη του πτυ - χί ου. β. Oι κά το χοι πτυ χί ων λο γι στού της ει δι κής ε ξε τα στι κής ε πι τρο πής του Ν.Δ. 1097/42 και 2628/53, οι α πό φοι τοι µέ σων ε µπο ρι κών σχο λών, οι κο νο µι κών (ε ξα τα ξί ων) Γυ µνα σί ων ή Λυ κεί ων, οι κο νο µι κού Κλά δου των Τε χνι κών Λυ κεί ων, που υ πη ρέ τη σαν για δέ κα ε πτά χρό νια ως βοη θοί λο γι στές µε τά την α πο φοί τη σή τους (ΣΣΕ άρ θρο 3). 2. Σαν βοη θοί λο γι στές Θε ω ρού νται οι α πα σχο λού µε νοι µε τις κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες των υ πευ θύ νων λο γι στών στα λο γι στή ρια (συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νης και της ερ γα σί ας σε τµή µα ή σε χώ ρο άλ λο, ο ο ποί ος έ χει ορ γα νι κή σχέ ση µε το λο γι στή ριο) για την τή ρη ση και ε νη µέ ρω ση των λο γι στι κών βι βλί ων, ό πως και οι α πα σχο λού µε νοι µε την σύ - ντα ξη κα τα στά σε ων ή άλ λων εγ γρά φων που έ χουν α νά λυ ση και λο γι στι κή δι α τύ - πω ση οι κο νο µι κών πρά ξε ων στε νά συν δε ο µέ νων µε λο γι στι κά βι βλία, στα ο ποί α, κα τά πλή ρη α ντι γρα φή ή πε ρι λη πτι κά, αυ τά κα τα χω ρού νται κα τό πιν, α σχέ τως του χρη σι µο ποι ου µέ νου µέ σου (χει ρό γρα φο, χρή ση η λε κτρι κής µη χα νής) µε τις ο δη γί ες υ πευ θύ νου λο γι στού, εί τε τη ρού νται διά φο ρα στοι χεί α χρη σι µεύ ο ντα στο λο γι στή ριο (τι µο λό για, δι πλό τυ πα ει σπρά ξε ων, ε ξω λο γι στι κό η µε ρο λό γιο, η µε ρή σι ες κα τα στά σεις συ ναλ λα κτι κών πρά ξε ων, κλπ) εί τε α πα σχο λού µε νοι µε την ε νη µέ ρω ση καρ τελ λών ή κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των µη α πο κλει ο µέ νης και της α νά θε σης α πό τον ερ γο δό τη ε κτέ λε σης απ αυ τούς και άλ λων υ παλ λη λι κών ερ γα σιών για συ µπλή ρω ση του νο µί µου ω ρα ρί ου. Η α πλή και µό νο κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των, ό πως και η α πλή και µό νο ε νη µέ - ρω ση των καρ τελ λών πε ρί των ει σα γο µέ νων και ε ξα γο µέ νων ει δών, κα τά την πο σό τη τα και το εί δος αυ τών δεν προσ δί δει στον ε κτε λού ντα τις ερ γα σί ες αυ τές ερ γα ζό µε νο την ι διό τη τα του βοη θού λο γι στού (146/1984 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). Λογιστές και βοηθοί λογιστές που έχουν συµπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και είναι: α) κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου MASTER ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από της συµπληρώσεως του 6ου έτους υπηρεσίας από εκείνο στο οποίο θα ενετάσσοντο µε βάση τα έτη υπηρεσίας του και β) κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος από της συµπληρώσεως επίσης του 6ου έτους υπηρεσίας, ετνάσσονται στο µεθεπόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, από εκείνο στο οποίο θα ενετάσσοντο µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους (ΣΣΕ ). Μισθολογική ένταξη βοηθών λογιστών αποφοίτων ΙΕΚ. Βοηθοί λογιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένων από το Κράτος ΙΕΚ 6

7 Τµήµατος λογιστικής, εντάσσονται στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν µε βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και µέχρι εξαντλήσεως της κλίµακας των ετών υπηρεσίας τους. Προκειµένου για τους βοηθούς λογιστές που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαµβάνουν πτυχίο των παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από της καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση. Μετά την πρώτη ένταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ από τον εργοδότη στον οποίο υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξ ς τους µε βάση την παραπάνω διάταξη, στα επόµενα µισθολογικά κλιµάκια θα εντάσσονται µετά τη συµπλήρωση των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε κλιµακίου. Οι κάτοιχοι πτυχίου αναγνωρισµένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τµήµατος Λογιστικής, µετά τη συµπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, εντάσσονται στο κλιµάκιο των λογιστών του άρθρου 2 και λαµβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές (Δ Α 54/2008). Ε. Ε ΠΙ Δ OΜΑ ΤΑ 1. Το ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10% που χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς, α νε ξαρ τή τως φύ λου, βά σει προη γου µέ νων ρυθ µί σε ων του κλά δου, χο ρη γεί ται και στους χή ρους και χή ρες, δι α ζευγ µέ νους-νες, κα θώς και στις ά γα - µες µη τέ ρες, εφ ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι διών. (ΣΣΕ ) 2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέ κνων εκ πο σο στού 5% για κά θε παι δί και µέ χρι τριών παι - διών. Το ε πί δο µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις εν δι ε νέ ξει ή εν χη ρεί α. Το ε πί δο - µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις έγ γα µες µη τέ ρες, έ στω και αν ο σύ ζυ γος ερ γά ζε - ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται (ΣΣΕ ). Με την πα ρού σα πα ρέ χε ται το δι καί ω µα στους συ ζύ γους (άν δρες και γυ ναί κες) που α πα σχο λού νται στον ί διο ερ γο δό τη, να ζη τή σουν εγ γρά φως α πό την ε πι χεί ρη ση τη χο ρή γη ση του ε πι δό µα τος τέ κνων και στους δύο α πό αυ τήν. Στην πε ρί πτω ση αυ τή, ο εν δι α φε ρό µε νος (στον ο ποί ο δε κα τε βά λε το ε πί δο µα τέ κνων α πό τον ερ γο δό τη του), υ πο χρε ού ται να προ σκο µί σει α πό τον O Α ΕΔ βε βαί ω ση δι α κο πής του ε πι δό µα τος τέ κνων, ώ στε να κα τα βλη θεί τού το α πό τον ερ γο δό τη (ΣΣΕ ). Το για τα παι διά ε πί δο µα χο ρη γεί ται µέ χρι τη συ µπλή ρω ση α πό µεν τα α γό ρια του 18ου έ τους α πό δε τα κο ρί τσια α νε ξάρ τη τα η λι κί ας και στις δύο δε πε ρι πτώ - σεις ε φό σον αυ τά εί ναι ά γα µα και δεν ερ γά ζο νται. Ε άν τα α γό ρια σπου δά ζουν σε Α νώ τα τες ή Α νώ τε ρες Σχο λές η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρι την συ µπλή ρω - ση του 25ου έ τους της η λι κί ας τους. Με την ε πι φύ λα ξη ε φαρ µο γής των δι α τά - ξε ων πε ρί Δ Α O ΕΜ πα ρέ χε ται στον ερ γα ζόµε νο δι καί ω µα ό πως µέ σα σε 15 η µέ - ρες α πό την πρό σλη ψη ή ε πέ λευ ση του γε γο νό τος (γεν νή σε ως παι διού) γνω στο - ποιή σει έγ γρα φα στον ερ γο δό τη, ό τι ε πι λέ γει για την κα τα βο λή σ αυ τόν του ε πι - δό µα τος παι διών δι α ζευ κτι κά ή α πό τον ερ γο δό τη ή α πό τον Δ ΛO ΕΜ (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 3. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Πα νε πι στη µι α κής ή άλ λης ι σό τι µης Σχο λής ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 18% 7

8 στο βα σι κό µη νιαί ο µι σθό. Το ί διο ε πί δο µα, αλ λά σε πο σο στό 13% χο ρη γεί ται και στους πτυ χιού χους του Τµή µα τος Λο γι στών Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει - ρή σε ων, ΚΑ ΤΕΕ - ΤΕΙ (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 4. Προϊ στά µε νος Λο γι στη ρί ου ε πι χει ρή σε ως, ο ο ποί ος έ χει την ευ θύ νη του λο γι στι - κού συ στή µα τος ο λο κλή ρου της ε πι χεί ρη σης, που α πα σχο λεί τρεις λο γι στές ή βοη θούς λο γι στές και πά νω συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νου και του προϊ στα µέ νου, δι και - ού ται προ σαύ ξη ση εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών της α πό φα σης αυ τής (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 5. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 15% στους ερ γα ζό µε - νους που υ πά γο νται στην α πό φα ση αυ τή και χει ρί ζο νται λο γι στι κές µη χα νές (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 6. Oι εκ των λο γι στών και βοη θών λο γι στών α πα σχο λού µε νοι και σαν τα µί ες (ει σπρά ξεις, πλη ρω µές χρη µα τι κών πο σών) δι και ού νται ε πι δό µα τος δι α χει ρι στι - κών λα θών εκ πο σο στού 5% ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 7. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή και α πα σχο λού νται σε νο σο κο µεί α, νο ση λευ τι κά ι δρύ µα τα και κλι νι κές εν γέ νει χο ρη γεί ται ει δι κό νο σο - κο µει α κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 20%, υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των βα σι κών µι σθών (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 8. Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται σε Νο σο κο µεί α ή Κλι νι κές Λοι - µω δών Νό σων, φυ µα τι ο λο γι κές, σα να τό ρια, νευ ρο ψυ χι α τρι κές, κέ ντρα ψυ χι κής υ γι ει νής (ψυ χο λο γι κά κέ ντρα, συµ βου λευ τι κούς ψυ χο λο γι κούς σταθ µούς κ.λπ.), α ντι καρ κι νι κά, νο σο κο µεί α και Ιν στι τού τα ή Τµή µα τα αυ τών χο ρη γεί ται ει δι κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των πιο πά νω βα σι κών µι σθών (Δ Α 56/1997). 9. Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες ρυθµίσεις από ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός (Δ Α 45/2009). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθµός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτοµα, είτε β) ο συνολικός αριθµός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο τα χωριστά τµήµατα εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµατα, πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα (Δ Α 45/2009). 10.Ό λα τα ε πι δό µα τα που χο ρη γού νται στους υ πα γο µέ νους στην πα ρού σα µι σθω - τούς, µε ε ξαί ρε ση, το ε πί δο µα ι σο λο γι σµού, για το ο ποί ο ι σχύ ουν ό σα α να φέ ρο - νται στην προη γού µε νη πα ρά γρα φο, υ πο λο γί ζο νται ε πί των νο µί µων βα σι κών τους µι σθών, ό πως αυ τοί δι α µορ φώ νο νται κά θε φο ρά (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θην ών, ΣΣΕ , Δ Α 56/1997). 8

9 Ζ. Δ Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 1. Ά δει α γά µου Στους ερ γα ζο µέ νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου ά δει α µε α πο δο χές έ ξι (6) η µε ρών. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη ά πό τον Α.Ν. 539/45 (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 2. Ά δει α γέν νη σης παι διού Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε α πο δο χές (24&25/2000 Δ Α). 3. Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές, που α πα σχο λού νται σε ε πι χει ρή σεις κλπ. που στο προ σω πι κό έ χει κα θι ε ρω θεί µε ΣΣΕ ή Δ Α ή ο ποι α δή πο τε ρύθ µι ση 5νθή - µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία ι σχύ ει και γι αυ τούς το πεν θή µε ρο µε τις ί δι ες προ ϋ πο θέ σεις (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). Συ µπλη ρώ νε ται η παρ. 21 της α ριθ. 146/84 α πο φά σε ως του Δ Δ Δ Δ Α θη νών ως ε ξής: ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις, κ.λπ. στις ο ποί ες το σύ νο λο των λο γι στών και βοη θών λο γι στών που α πα σχο λού νται στο κε ντρι κό λο γι στή ριο τα χω ρι στά τµή µα τα αυ τού ε ντός ή ε κτός του κε ντρι κού κα τα στή µα τος, στα υ πο κα τα στή µα - τα, πρα τή ρια κλπ. εί ναι εί κο σι (20) ή πε ρισ σό τε ρα ά το µα ι σχύ ει πεν θή µε ρη ε βδο µά δα ερ γα σί ας σα ρά ντα (40) ω ρών. Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α να παύ σε ως των ερ γα ζο µέ νων ρυθ µί ζο νται α νά λο γα µε το εί δος της ε πιχ/σε ως σύµ φω να µε την α ριθ. 25/83 α πο φά σε ως του Δ Δ Δ Δ Α θη νών (3/87 Δ Δ Δ Δ Αθηνών). 4. Στους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται σε Νο ση λευ τι κά Ι δρύ µα τα, Κλι νι κές και Νο σο κο µεί α, χο ρη γεί ται τρο φή, µε την προ ϋ πό θε ση ό τι χο ρη γεί ται αυ τή και στο δι οι κη τι κό προ σω πι κό (146/84 Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 5. Ε τή σια ά δει α Oι µι σθω τοί που υ πά γο νται στην πα ρού σα και έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζο νται µε ε ξαή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία ή 25 ερ γα σί µων η µε - ρών αν ερ γά ζο νται µε πεν θή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία (ΣΣΕ και 25/2000 Δ Α). 6. Με ρι κή α πα σχό λη ση Στους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτο νται α πό σχέ ση ερ γα σί ας µε µε ρι κή α πα σχό - λη ση πα ρέ χο νται: δυ να τό τη τες συµ µε το χής στις δρα στη ριό τη τες της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι - σης που ε φαρ µό ζει η ε πι χεί ρη ση κά τω α πό συν θή κες α νά λο γες µε ε κεί νες που α φο ρούν τους ερ γα ζό µε νους πλή ρους α πα σχό λη σης και α ο ρί στου χρό - νου. οι ί δι ες κοι νω νι κές υ πη ρε σί ες που υ πάρ χουν στη διά θε ση των άλ λων ερ γα ζο - µέ νων στην ε πι χεί ρη ση. ί ση (α να λο γι κή) µε τα χεί ρη ση µε τους ερ γα ζό µε νους µε πλή ρη α πα σχό λη ση 9

10 και σύµ βα ση α ο ρί στου χρό νου, ως προς την ε τή σια ά δει α, τις α πο ζη µιώ σεις, τα ε πι δό µα τα, τα προ γράµ µα τα πρό σθε της κοι νω νι κής α σφά λει ας. (ΣΣΕ ) 7. Ά δει α µη τρό τη τας Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά τον το κε τό (ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ - τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε - ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δε κα ε πτά (17) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της ά δει ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε - πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ , 24/2000 και 25/2000 Δ Α). 8. Ά δει α φρο ντί δας παι διών Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται για το θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί - δες που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο ε τών α πό τον το κε τό εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για µία ώ ρα κά θε µέ - ρα, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία ώ ρα κά θε µέ ρα. Ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε δύο ώ ρες ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό. Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού, µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να ζη τή σει ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις πε - ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που α πα - σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών. Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως χρό νος ερ γα σί ας (ΣΣΕ ). Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ και Δ Α 62/2004). Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού Το µειωµένο ωράριο ( άδεια ) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ και Δ Α 62/2004). 9. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω - 10

11 ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των παι διών έ χουν και οι θε τοί γο νείς των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών (24/2000 Δ Α και 25/2000 Δ Α). 10.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι - διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω (24/2000 Δ Α και 25/2000 Δ Α). 11.Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν : α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και β) ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της ά δει ας µη τρό τη τας µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών (3) ε τών. Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως τρι - σή µι συ (3,5) µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη µε βά ση τη σει ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι κα ού χων, µέ χρι να κα λυ φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη - ση για κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ρα γρά φων 2 έ ως 5 του άρ θρου 5 του Ν. 1483/1984 (ΣΣΕ ). 12.Προϋπηρεσία Σαν προϋπη ρε σία των λο γι στών λο γί ζε ται η σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, φυ σι κό ή νο µι κό πρό σω πο ή και σε λο γι στι κό γρα φεί ο, ά σκη ση του ε παγ γέλ µα τος (λο γι στού και βοη θού λο γι στού, ως ε νιαί ο λο γι ζό µε νο). Για βοη θούς λο γι στές προ σµε τρεί ται κά θε προ ϋ πη ρε σία που έ χει δι α νυ θεί σε συ να φή και ο µό τι µα κα θή κο ντα. Προ ϋ πη ρε σία βοη θού λο γι στού και υ παλ λή λου γρα φεί ου, που έ χει προ σµε τρη - θεί για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του βοη θού λο γι στού, θα προ σµε τρεί ται και για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του λο γι στού, ε άν ο µι σθω τός α πο κτή σει την ι διό τη τα του λο γι στού. Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων ερ γα ζο µέ - νων α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω σή τους, κα τα τι θε µέ νη κα τά την πρό σλη ψή τους στον ερ γο δό τη, συ νο δευ ο µέ νη δε ε ντός τρι µή νου προ θε σµί ας α πο της προ - σλή ψε ως, α πό τα α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά των ερ γο δο τών στους ο ποί ους ερ - γά σθη καν ή κα τά πε ρί πτω ση του αρ µο δί ου οι κο νο µι κού ε φό ρου. Σε ε µπό θε σµη, δη λα δή ε ντός τρι µή νου, α πό της πρό σλη ψης και δή λω σης προ - σα γω γή του πι στο ποι η τι κού η προ ϋ πη ρε σία λο γί ζε ται α πο δει χθεί σα α πό της πρό σλη ψης και δή λω σης. Ε άν µε τα πι στο ποι η τι κά α πο δει κνύ ε ται υ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη της δη λω θεί σης ή υ πο βλη θούν πι στο ποι η τι κά προ ΰ πη ρε σί ας χω ρίς να έ χει κα τα τε θεί σχε τι κή δή λω - ση κα τά την πρό σλη ψη, το δι καί ω µα για την α πό λη ψη του βά σει της προ ϋ πη ρε - σί ας αυ τής υ ψη λό τε ρου µι σθού γεν νά ται α πό της κα τα θέ σε ως των πι στο ποι η τι - κών αυ τών. Η προ ϋ πη ρε σία των ή δη υ πη ρε τού ντων ερ γα ζο µέ νων, φό σον µέ χρι σή µε ρα δεν έ χουν υ πο βά λει σχε τι κά πι στο ποι η τι κά, α πο δει κνύ ε ται µε δη λώ σεις συ νο δευ ό µε - 11

12 νες ε ντός τρι µή νου α πό της δη µο σί ευ σης της α πό φα σης αυ τής µε τα α πα ραί τη - τα πι στο ποι η τι κά, ε φαρ µο ζο µέ νων κα τά τα λοι πά α να λό γως των πιο πά νω δι α τά - ξε ων. Τα πι στο ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας, ό ταν λυ θεί η ερ γα σι α κή σχέ ση, ε πι στρέ φο νται α πό τον ερ γο δό τη στον ερ γα ζό µε νο (Δ Α 146/1984). 13.Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις Αυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 2 του Ν. 1346/1993 για συµ - µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ - παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ η - µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (Δ Α 42/1996). Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του Ν. 1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της και το άρ θρο 4 της α πό 42/1996 Δ Α Λο γι στών και Βοη θών Λο γι στών της ΠOΛ, χο ρη - γεί ται ε πί σης και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α σπου δών, που κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ - τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να (ΣΣΕ ). 14.Τα συµ βαλ λό µε να στην πα ρού σα µέ ρη συµ φω νούν ό πως συ γκρο τή σουν Ε πι τρο - πή Κω δι κο ποί η σης των δι α τά ξε ων των ΣΣΕ και Δ Α των προη γου µέ νων ε τών που ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν και σή µε ρα για τη ρύθ µι ση αυ τή, ό πως δι α µορ φώ νο - νται µε την πα ρού σα, προ κει µέ νου το κω δι κο ποι η µέ νο κεί µε νο που θα προ κύ ψει να α πο τε λέ σει το πε ρι ε χό µε νο της µελ λού σης να υ πο γρα φεί κα τά το ε πό µε νο έ τος ο µοί ας ΣΣΕ (ΣΣΕ ). 15.Δ ι α τή ρη ση ευ νοϊ κό τε ρων ρυθ µί σε ων Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν ό λοι οι όροι της Δ Α 54/2008 και των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων εφ όσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ Α 45/2009). 12

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας K01R11 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΤOY

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ (ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10 του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων () όλης της χώρας K27R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Α ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΕ ΡΑ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας K16R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ.Α.) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΙ ΤΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. 26.2.1975 (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975)

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας K26R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΩΛΗΣΕΩΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧO Ϋ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. ΣΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ - ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ & ΘY ΡΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης O16R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11

του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11 του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΒΙ ΒΛΙO Δ Ε ΤΕΙΑ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων K78R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ ΤYΠOΠOΙΗΜΕΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα