ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ"

Transcript

1 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1 κ h Υπορροή 1 κ + 1 κ j Ελαφρόν 2 κ k Χαµηλή 4 κ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ;., M ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ κλάσµα προσθέτει ένα χρόνο απλή προσθέτει ένα χρόνο διπλή προσθέτει δύο χρόνους τριπλή προσθέτει τρεις χρόνους

2 2 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [ γοργόν διαιρεί το χρόνο σε 2 ίσα τµήµατα y δίγοργο διαιρεί το χρόνο σε 3 ίσα τµήµατα t τρίγοργο διαιρεί το χρόνο σε 4 ίσα τµήµατα ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Στα µουσικά κείµενα κάθε φθόγγος σηµειώνεται µε ένα συγκεκριµένο σηµάδι, το οποίο µαρτυρεί περί του φθόγγου και για το λόγο αυτό ονοµάζεται µαρτυρία. Οι µαρτυρίες δεικνύουν το φθόγγο που βρισκόµαστε και χρησιµεύουν ως σηµάδια αφετηρίας για να αρχίσουµε να ψάλλουµε µια µελωδία. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι δεν είναι φωνητικά σηµάδια και για το λόγο αυτό δεν εκφωνούνται. Μπορούµε να τις διακρίνουµε σε τρεις κύριες οµάδες: τις διατονικές µαρτυρίες, τις χρωµατικές και τις εναρµόνιες Α. ΙΑΤΟΝΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ cn qp lb vg cd. qk. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Νη Μαρτυρία του Πα Μαρτυρία του Βου Μαρτυρία του Γα Μαρτυρία του ι Μαρτυρία του Κε

3 3 lz vn ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Ζω Μαρτυρία του Νη Β. ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ap sb ag sd ak sz an sp ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Πα Μαρτυρία του Βου Μαρτυρία του Γα Μαρτυρία του ι Μαρτυρία του Κε Μαρτυρία του Ζω Μαρτυρία του Νη Μαρτυρία του Πα an. fp ab. fg ad. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Νη Μαρτυρία του Πα Μαρτυρία του Βου Μαρτυρία του Γα Μαρτυρία του ι

4 4 fk az. fn ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Κε Μαρτυρία του Ζω Μαρτυρία του Νη Γ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ vn cp qb vg cd. qk. vz cn. qp vb ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑ Μαρτυρία του Νη Μαρτυρία του Πα Μαρτυρία του Βου Μαρτυρία του Γα Μαρτυρία του ι Μαρτυρία του Κε Μαρτυρία του Ζω Μαρτυρία του Νη Μαρτυρία του Πα Μαρτυρία του Βου ΚΛΙΜΑΚΑ Στη µουσική ονοµάζουµε κλίµακα µια διαδοχική σειρά ανόµοιων φθόγγων, στην οποία ο τελευταίος είναι επανάληψη του πρώτου, διαφέρει δε από αυτόν κατά την οξύτητα.

5 5 Η διατονική κλίµακα του Νη αποτελείται από τους εξής φθόγγους: Νη Πα Βου Γα ι Κε Ζω Νη (ο φθόγγος Νη διαφέρει από τον Νη ως προς την οξύτητα. Πιο συγκεκριµένα είναι κατά µία οκτάβα οξύτερος). Τους φθόγγους της βυζαντινής κλίµακας δεικνύει η παρακάτω ακροστιχίδα: Πάλαι ήµαρτεν Αδάµ, εµακρύνθη του Θεού. Βουληθείς δ ο Πλαστουργός, δούλου δέχεται µορφήν, Γάλα πίνει εκ µητρός. εις µετάνοιαν καλεί, ιδαχών σκορπίζει φως, θαύµατα πολλά ποιεί. Κεφαλήν δ εχθρού πατεί, νεκρωθείς και αναστάς, Ζωοδότης ων Θεός. και εις µέλλουσαν ζωήν Νηπενθή πιστούς καλεί, όπου πρώτος εισελθών Πάσαν έλαβεν αρχήν παρά του Θεού Πατρός.

6 6 Ασκήσεις σε Βυζαντινή Σηµειογραφία Σε αυτό το τµήµα των σελίδων περιλαµβάνονται ασκήσεις σε βυζαντινή σηµειογραφία (παρασηµαντική). Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει όσους επιθυµούν να µάθουν την ανάγνωση της βυζαντινής µουσικής µέσα από το Internet. Οι ασκήσεις θα είναι χωρισµένες σε µαθήµατα, έτσι ώστε να ελέγχεται η πρόοδος των µαθητών. Σε κάθε µάθηµα θα προηγείται σύντοµη θεωρία και θα ακολουθούν αντίστοιχες ασκήσεις. ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: η ανάγνωση γίνεται πάντοτε από αριστερά προς τα δεξιά. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η s a d Ασκήσεις µε cnss\as\as\as\as\cd.ds\ds\ νη νη πα πα βου βου γα γα δι δι γα γα βου βου ds\ds\\cn πα πα νη νη /sf1.wav Η παραπάνω άσκηση αρχίζει µε τη διατονική µαρτυρία που αντιστοιχεί στο φθόγγο Νη. Στη συνέχεια βλέπουµε το ίσον, τον χαρακτήρα που σύµφωνα µε τον πίνακα που περιέχει τους χαρακτήρες ποσότητας έχει ενέργεια 0. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επαναλάβουµε το φθόγγο Νη. Συνεχίζοντας την ανάγνωσή µας προς τα δεξιά, βλέπουµε ακόµα ένα ίσον. Πρέπει να επαναλάβουµε πάλι το φθόγγο Νη. Στη συνέχεια συναντούµε το ολίγον. Η ενέργεια του συγκεκριµένου χαρακτήρα είναι 1 α. Αυτό σηµαίνει ένα φθόγγο προς τα πάνω, άρα διαβάζουµε πα. Η ανάγνωσή µας συνεχίζεται µε όµοιο τρόπο, µέχρι που φτάνουµε στη µαρτυρία του ι (προσοχή: τις µαρτυρίες δεν τις διαβάζουµε). Βλέπουµε την απόστροφο, που σύµφωνα µε τον πίνακα των χαρακτήρων ποσότητας, έχει ενέργεια 1 κ. Ένα φθόγγο προς τα κάτω, άρα πρέπει να διαβάσουµε γα. Με όµοιο τρόπο συνεχίζουµε την ανάγνωση, µέχρι να καταλήξουµε στη µαρτυρία του νη. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

7 7 cnsss\ass\ass\ass\ass\ νη νη νη πα πα πα βου βου βου γα γα γα δι δι δι ass\ass\ass\vn κε κε κε ζω ζω ζω νη νη νη /sf2.wav Η παραπάνω άσκηση αρχίζει µε τη διατονική µαρτυρία που αντιστοιχεί στο φθόγγο Νη. Στη συνέχεια βλέπουµε το ίσον, τον χαρακτήρα που σύµφωνα µε τον πίνακα που περιέχει τους χαρακτήρες ποσότητας έχει ενέργεια 0. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επαναλάβουµε το φθόγγο Νη. Συνεχίζοντας την ανάγνωσή µας προς τα δεξιά, βλέπουµε ακόµα ένα ίσον. Πρέπει να επαναλάβουµε πάλι το φθόγγο Νη. Με όµοιο τρόπο συνεχίζεται η ανάγνωση µέχρι που να τελειώσει η άσκηση. Ασκήσεις µε a g f d ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Σύµφωνα µε τον πίνακα που περιέχει τους χαρακτήρες ποσότητας, η ενέργεια των κεντηµάτων και της πεταστής είναι όµοια µε την ενέργεια του ολίγου (το πότε χρησιµοποιούµε ολίγον, πεταστή ή κεντήµατα θα αναφερθεί σε άλλη ενότητα). Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι σε αυτές τις ασκήσεις δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η ορθογραφία της βυζαντινής µουσικής. Άσκηση 1 cnss\as\gs\gs\fs\fs\ds\dd\/////dd\cn νη νη πα πα βου βου γα γα δι δι κε κε δι δι γαβου/////πα///νη /sf3.wav Άσκηση 2 cnssss\asss\fsss\gsss\ νη νη νη νη πα πα πα πα βου βου βf βf γα γα γα γα

8 8 gsss\fsss\asss\fsss\\vn δι δι δι δι κε κε κε κε ζω ζω ζω ζω νη νη νη νη /sf4.wav Άσκηση 3 cnsas\sfs\sas\sgs\sas\\qk. νη πα βου βου γα γα δι /sf5.wav Από την άσκηση 3 σταδιακά δεν θα υπάρχουν οι ονοµασίες των φθόγγων κάτω από τους χαρακτήρες ποσότητας. Άσκηση 4 cnsaga\assf\sddd\sfsg\sddd\ νη πα δι κε δι βου δι πα safs\vgddds\\cn /sf6.wav Αν µπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αυτό σηµαίνει ότι έχετε καταλάβει τον τρόπο που διαβάζεται η συγκεκριµένη µουσική. αν βρισκόµαστε στο φθόγγο πα και ο επόµενος χαρακτήρας είναι ίσον, τί πρέπει να διαβάσουµε; αν βρισκόµαστε στο φθόγγο δι και ο επόµενος χαρακτήρας είναι απόστροφος, τί πρέπει να διαβάσουµε; αν βρισκόµαστε στο φθόγγο ζω και ο επόµενος χαρακτήρας είναι απόστροφος, τί πρέπει να διαβάσουµε; αν βρισκόµαστε στο φθόγγο νη και ο επόµενος χαρακτήρας είναι ίσον, τί πρέπει να διαβάσουµε; Να κάνετε στον εαυτό σας τέτοιες ερωτήσεις, τουλάχιστον 20. Αν µπορείτε να απαντήσετε αµέσως τότε έχετε κάνει µεγάλη πρόοδο. ιαφορετικά, χρειάζεται µια καλή επανάληψη.

9 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ A Aq AQ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 α 2 α 3 α Για να ανεβούµε παραπάνω από µία φωνή (υπερβατή ανάβαση), χρησιµοποιούµε συνδυασµούς χαρακτήρων. Ο παραπάνω πίνακας µας δείχνει τρεις συνδυασµούς µε τους οποίους θα ασχοληθούµε στις ασκήσεις που ακολουθούν. Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι: ενέργεια 2 α σηµαινεί 2 φωνές προς τα άνω. Ενέργεια 3 α σηµαίνει 3 φωνές προς τα άνω. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Ο φθόγγος από τον οποίο µετρούνται οι άλλοι δεν υπολογίζεται στο µέτρηµα. Ακολουθούν παραδείγµατα. 1. cnssaq στο παράδειγµα 1, ο πρώτος χαρακτήρας που συναντούµε δεξιά της µαρτυρίας του νη είναι το ίσον. Άρα επαναλαµβάνουµε το φθόγγο νη. Ο επόµενος χαρακτήρας, πάντα προς τα δεξιά, είναι το ίσον. Επαναλαµβάνουµε το φθόγγο νη. Στη συνέχεια βλέπουµε ένα συνδυασµό 2 χαρακτήρων (ολίγον και κέντηµα). Ενέργεια 2 α σηµαίνει ότι από το φθόγγο νη ανεβαίνουµε στο φθόγγο βου (δύο φθόγγους προς τα επάνω. Παρατηρείστε ότι ο φθόγγος νη στο δεύτερο ίσο, δεν υπολογίζεται στο µέτρηµα) 2. lba στο παράδειγµα 2 από το φθόγγο βου (που µας δηλώνει η µαρτυρία του βου) πρέπει να ανεβούµε 2 φωνές και άρα να διαβάσουµε δι 3. cnaq στο παράδειγµα 3 από το φθόγγο νη (που µας δηλώνει η µαρτυρία του νη) πρέπει να ανεβούµε 3 φωνές και άρα να διαβάσουµε γα

10 10 Άσκηση 1 ψνssas\dsas\dsas\dsas\ds νη βου πα γα βου δι γα κε δι As\dsAs\\vn ζω κε νη /sf7.mp3 Άσκηση 2 cnsss\ass\dss\aqss\dss\as νη νη βου πα γα βου δι s\dss\aqss\ddd\sdd\sss\\cn γα κε δι πα /sf8.mp3 Άσκηση 3 cnss\as\df\aa\sg\saq\dd\ds\cd.dd\ νη δι κε νη ζω δι ds\aqa\dd\dd\sd\ss\\cn πα γα κε πα /sf9.mp3 Άσκηση 4 cnsss\adaq\dds\aqss\ddaq\qk.sdd\d πα νη γα πα δι βου κε γα ds\dss\\cn /sf10.mp3

11 11 ΓΕΝΙΚΕΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 cnssad\asad\asad\asad\asad\cd. asad\asad\asad\vn ssad\dsad\ds ad\dsad\dsad\vgdsad\dsad\dsad\\cn /sf11.mp3 Άσκηση 2 cns//a/d/s/\//a/a/d/s/\//a//a/ds\lbaads\aads\ aads\aads\aads\vn sads\dads\dad s\dads\cd.dads\dads\dads\qpdads\\cn /sf12.mp3 Άσκηση 3 cnsad\aad\aad\aad\aad\cd.aad\aad\ aad\vn sad\dad\dad\/d/a/d/\/d/a/d\ vgda/d/\dad\d ad\\cn /sf13.mp3 Άσκηση 4 cnssa\ssa\ssa\ssa\cd.ssa\ssa\ ssa\vn ssd\ssd\ qk.ssd/\/s/s/d/\/s/s/d\ssd\ ssd\\cn /sf14.mp3 Άσκηση 5

12 12 cnssf\ssa\ssg\ssf\cd.ssa\ssg\ss a\vn ssd\ssd\ssd\ssd\ssd\ lbssd\ssd\ \cn Άσκηση 6 qpssaaagdddaascd.ddaaaddd Την τι µι ω τε ε ραντωνχε ρου βι ιµ και εν δο ξο τε ραν α συγ addddaasqpssaaasdsadda κρι ι τωςτωνσε ρα φει ειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε sgscd.aadddfdaddagdddsqp κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο ο µε εν Ασκήσεις µε afgdjaaqaq /// ΕΝΟΤΗΤΑ 5η Άσκηση 1 cns/s/a//s/\/dg/a/s/\f/s/s/d\//vgjaas\g a//djs\aqddd\ddas\qpagjd\aagd\dd ss\\cn Άσκηση 2

13 13 cnssas\dsaqs\cd.dddd\asas\fs βου πα δι πα γα δι gs\dddd\fsgs\asdd\jsdscn\\ Άσκηση 3 cnaqgsd\addd\aaag\sjascd.\sddd \aqdddcn\\ Άσκηση 4 cnaaas\ssfd\cd.sdgdd\saqds\sd dd\sdsscn\\ Άσκηση 5 cnassa\fdad\cd.aqddd\sjaj\ds sscn Άσκηση 6 cnaqsgs\fdss\aqddd\sddd\qpsags\ Adss\jsfd\ddsscn\\ Άσκηση 7 cnssaqs\fsjs\assg\ssdscd.\ aqsds\dsjs\asdd\sdss\dsss

14 14 cnaqssd\assd\aqssd\ddddcn\\ Άσκηση 8 ψνaasa\/sfsd\ssjs\lbfdsd\sg aa\jsfd\ddss\\cn Άσκηση 9 cnaqsdd\faas\gssd\ssss\cd.jg sd\sdaqs\jajf\jsss\\cn Άσκηση 10 cnsaas\fsds\jsfa\ddds\lbfdd s\aads\addd\dajs\\cn Καλαµπάκα ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή

ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή 1 ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή παρασηµαντική 1, από τον ΙΒ αιώνα περίπου 2 µέχρι το 1814

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία... Σε αυτό το κεφάλαιο: 13.1 Εντολές «μετάδωσε» και «όταν λάβω» 13.2 Εντολή «μετάδωσε και περίμενε» 13.3 Παραδείγματα... «Το πρώτο μισό της ζωής μας ψάχνουμε κυρίως να βρούμε ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα